Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CVMTTOIt! i Et B Oeak İRM İ II57 Aeillf ** profram İIM Şarkılaj; okuyan: Orman ytlksek mühend!»! Bahaeddln Blr teknliğtn «isutMy bMfavuf r»n. Bayraktarollu arkedaıımll Abldln Dar"yor: U15 Danı müziğl (Pl.) 1430 Sax • Biı unıbayluııı teytdU derdleri ara. cr« yazıyor: aaerlari 14.» Haftantm programı n ı l ı «a UlU m*t<lariyMlraUl w |1. ıCnmhartyefla l t T* M aralık 1M3 15.00 Şarkılar; okuyan: Mürside Çener kâyetlmiıJ aıaclb oUn: SM2 fjılı ]u. tarihji nüshalarındakl yazılarınızı or. 15.15 GİUr kuartetl 15.30 Amatör nunU terfUerimlzİB (3* Afnstau) for« mancı olmam haseblle dlterlerln» na. i u ı l tuyctlcrl 16 00 Franaiaeo Canaro âyarlanm»sıdır. $8yle kl. Merfcftr km raran daha eok alik v« atkkatle okuorkestraaı (Pl.) lt13 Çsrkılar; oku. • •• nunun (erfi işlerimizl derpiş cden 12 dam. yarüar: Sallh Dizer Türkân Dlıer Bri madderini nnuaıielcriiiul* bvrayı Yançıplak kadın resiınl<?rine »a1 yedl, »ekiz ay geçmişti. BuluşmaBuftra haktkat olaa btr jey vana a <a 14.30 Defterdar Sumerspor »ynen dercedıyorum: (Assub«yl*rın yük •rmanlariB gtinân fiine tUkenriltl TC Kulaklanmdaki Otoaclerodı dotayullt 1«45 Andre Claveaudan tarkılar (Pl.) hifelerinde yer verdiği nisbette sa1 mız hususunda ısrar etmemesi için Çarsanıb» günü Galataavray Kt HİmeleH tlglli Baktnlıkların on»)i llc eridifidlr. Ikl \e aort ayaklılarm ormanı a»ır l»itm*ml teahls edlp Amerlkada 17.00 Hakkı Derman ra*ıl heyeti (Uaak) İkincl küma *unpasa maçfl» basjanaa Iatanbul h « yılın 3» Atn>t»rand« yapılır. tahrlb etme«1 ve kemirraesi artık elle bile btr İki doktor tarafından yapıl 17 40 Kayıb mektubl&n 17 45 Şar. tılan bir mecmua daha piyasadaki Adnana bir mektub daha yaıdım. Fenerbahçe stadında: profesyonel ligi Iklnd devrestnin Bunun üzerine verdiği cevabda tek Natblar hangi tarUılerde olursa «Isua ttırulur. ;b/le gdrtilur bir tıal a1mı$tır. I makta olan • FenejtraUon» ameliyatını kı'ar; okuyan: Mefharet Atalay 1* 00 benzerleri arasma kanşmıştı. 12.30 Alemdar Davudpasa auabay çavuşların fistçavufluğa yuk. Uk hafta karşılaşmalanna bugün ; rnuvaffakıjetle bafararak normal lşit. «tçinde ne rar ne yok» niye+ile j rar ısrar ediyor, ayrıca bir hafta 14.30 Topkapı Haliç selmelerinde esas oUrak nublın o vı. gtnuı teşkllâtını M<1U förmek h'aksız. ! «nenp.l »aflıyan tstanbul Ünlversitesi ve yann d» devam •dilaeaktlr. scnrası için randevu veriyordu. lın 30 A^mtovu ittbır ealUr.)Bu nuddt İlk oİDr. Fakat Itiraf emek lizımdır kl j Tıb Fakultea» Kulak Burun Boğaz 18.40 Oyun hmvaları 1» 00 Ha mecmuayı göıden geçirmeye başlaÜçüncü könM Adnanın bu mekfubunu «ldılhm HaftMun programına göre bugttn mnhtevl>atı M S.B. lıtınea 2 «ene içe. trşkllâtın da hatası vardır. Ama bunun i Kllnlfi Doçenü berler 1915 Şarkıiar; olruyan: Rıza dım. Mayolu poı pot foto§ra.flarile Eyiib ıtadında: zaman artık bu sakanın lona cr> rlaindc belkl 78 defa tejldli olırak v.nı.d. «rman kSylM de yer almalı. I profesyo&el ligte yalnu blr müsaMt 1»4» ViyoIonM Hanı i:k boy gösteren. tanmmadıjı, ismi bile D,S A F A RARATAY'a 12.30 Küçükpazar Altmay tefdr vc Uthlk »dlldl Maddrdckl as . 4ır. Yavarlak blr takslrale tahrlbatm I J».0« Saa M.15 lUdy» Ga. işitilmediği halde «maruf» olarak m«ri lizım geldi^ine karar verdim. baka yapılacak, yarın da mühtelif 14.30 İstiklâl Sellmiy» sabtj tâbirlıün yalnız asnıbay çaraşlı vebaHnl yarıyarıya «rm»n teakllatı lle ' arnelİTatı aeiste eden Dr. KRDOÖAN zetesl 20 30 Kısa »ehir haberleri Tasıflandınlan, ses, sahne •• b«ya2 j RaAdcvunına gideceküm. V» affe. atadlardakl Oç maçla Bdnd devr»rı mı, yoksa butiıa astubayİBrı mı is* omun kö> hı«üne yükleroek lsabetli olnr j KONUK vt SÜHEYL EĞtLMIZTa, te. 20.35 Hafif melodiler (Pl.) 20.50 Bugünkti maçı Feridun Küı< perde aanatkân genc kızlann (belki j Un bahaedilmeden yaşsnan hayatın tihdaf etttğl bir türltt ınU|ıl<madı kanaarlndeylm. Oin ilk hafta karjılaamalatı tamamdavim tıraıında gösterdlklerl Ihtlmam Ünlversite postaıı »1.00 idarc edecek rilti. EJI sonunda M.S.B. ll#ı ba mad. Unnuf oUcaktır. ... . . . . . 'v e »Ukadajı dolayı dljer bütün a*iı okuyan Aflfe Edibojlu 21Jt Dln. de genc kadınlann) çıplak resimle; kupkuruluktan ileri gidanüyacegiiü Bugün eynanacak Fenerbahçe dcyl bfltıın auobayUra tafmll ederek Orman tahrlbatımn «ebebleri p*k eok , tonUra B a î h r a ^ , r < . H a e e r , h m ^ r e tejrietnln latedl|l pUklar » 0 0 Bar rinl aeyrederken »on tahifedeki v* bu aartın genc kulan avlamak Bugünkü müsabaka taat 14.30 da Beykoz Ue yarın yapılacak Beşik hinlerce assubayı ktnan nnvacehesln . roT Bnnları burada bırer bîreT saymak. Ncclâ v» Ayse'e re bütün kllnlk p*rao. kılaT ;okuyan: Afltab Karacan 22.30 «meçhul arkadata mektub» bajlığı için kuîlandığmı kendUin* bildirv dc . autdnr e ' Dolmabahg» ıtadında Fenerbahçe tas Adalet profesyonel lig maçlan I r ^ tndt bir kartrla çok r u ^ ü t o etti. ta va tahlll etmekte blr fayda nmmo nellne alenen teç*kkür ederim. l l ^ ^ 7 * Hafif orkntra roüzi|) (Pl.) Î2 41 dikkatimi çekti Bu başlığın altında cektim. Herhaide esmer güzeli meçUe Beykoz Ukımlan arasmdadır. Teknik OkJİ İngiüzc» L«kt6ru Haberlcr 21N Kan.blyo . Barsa v« için Ankaradan çağınlan hakem Fa l e r d e bulunanlara tatbik hakkın. yamın. Fakat benim esa* arretmek lıte hul arkadaşım kar5'.sıııd« Nevia Perıhan YİJlt proeramlar M.07 Dana re caa müzığt ;u izahat veriliyordu: Fenerbahçe takıraı, halen ligte ik Gökay, dün İstanbul Bölgesine herhangi blr kayıd bulanmadığına; dİ£İm. bulün ortada blr realitenln mev cud „olınudur. O da ormanların elle tu. «Mecmuamır, arzı» eden kıx ve adlı güzel bir genc kız yerine ken(Pl.) 2400 Kapann. II puanda iklnei durumdadır. Bey gönderdiği bir telgrafla, hastalığına 2 Kanun nejri tarihinden ltlbaren ı , „ , gMr x9rfl}ttt T a 7 İ vette azalmaM göre ba maddenin erkek okuyncularımıza, birbirlerile disi gibi bir genc bulacaktl.. Onua Jton da 8 puanda yedinci uradadır. binaen gelemiyeeeğini biMirmistir mııteber olduğunatatbik edllerek üstça ve erimeeldlr. Bnna aniamak tein ya»alnız cavuçlara ANKARA bancı bir miıtehaMis etlrtmeie hlf ae mektublajarak tanışmak imkanını şaşkmlığuıı tahayyül etmeye çab» Bugünkü maçı, norraal olarsk Fe Bu vaziyet karşısında Bölgece der \uş ve haj<,a\uî!ar hkkında eskl tat liîzum yoktıır. MEVLÎDİ ŞERtF vertnek üıere bu sahifeyi tahai» et sıyordum... 7 2S Açılıf ve program T.30 Vilcu. nerbahçelilarin kazanmaları btk hal faaliyete geçilmiş ve alakalı ku hikata devam eellmejl Mnm «elirdl. Ziraat ve hayvancıhîın hlmisl. blr kı. Mektublanndaki ifadeden AdnaMerhura Hadimlzade MflderrU SAİD miştir Najıl bir mechul arkarîaşla A>ni kanunun 10 uncu maddesl; (her ler ilüb temsilcileri Bölge merkezinde rutbede bekleme guresl en az i yıldır sım sanaylln (kibrit. saüiiloz, kontrplâk EFENDİ. HAYRİYE HANIM ve Arab. dümuıü çaliftırahm T 45 M . s » r ı P r 8 00 «enfonlk orke'tralardan r 7i* mektublaşmak istediğinize a;d yazı nm çapkm görünüsünt ragmea toplanrmşlardır. Amatör birinei lig re diğer deatlmefine raimen; nunhasıran as . •.s.) ham asadde«l diter fardalarını klli HULÛSt EFENDİ lle ZARÎTE h» <P1 8 30 Karma «abah muziğı (Pl.) larımı bize gelince bu sütunlarda mazbut bir insan olduğu anlafilıMTfnıyoTum bir keltıne lle miill ekono. Kulüb temsilcilerl, hakem Faik «ubay eavuılara kamma mnhallf ola m'mlzln. havatırnızın lemel taıı ve bel nımın ruhlanna lthaf edilmek üzer« 9 00 Ka,pajııj. ktimeler maçlan rümurunuzla neşredtlecekHr. Ayn yordu. Şayed kıx rolü yaptıgım rak tatiz \<rilmiş, bunlar 2 sene 8 ay. 24 oeak 954 pazar fnintî Şijll Camıln. ikinoi re Gökayın yerine Feridun Kılıcı «eç da terfi ettlrlulf; ole >anda aasbı 1 kemlçl ormanlarımızı her ne auretle d» mernleketbnizin milmtu MevHdhan. AmatSr bırinci c» isminize gelen mektııblan alma için muzibliğimden ahnma£sa onun fiçüncü kfimelerin re«mt maçlarına mljlerdir. Bu vaziyet Feridun Kı Eylil olan bb ırrt veya Baaçara} (kl olnrsa ol^nn knrumak. sahalarını nenif ları tarafından öğle namazından ponra la iyi bir arkadaf olabilirdik. Heın nız her sayıda bildirilecektir.» btıgün de Şeref, Fenerbahçe v« E .ıeın evine çekilen blr telgrafla bil «ayımız blnlerl bulur) nasbımız 30 A. lermek. imar etmek. artıkflzerfndedu. okunacak Mev'.idl Şerife Ihvam dlnln H5S Aeılı, T , progra» U M j ^ Elimdeki, mecmuanm beşind sa \ raten ikimU de tamiml blr ajkadaş rulmafi fereken davalarımıxdan blri al v« yakınlannıızın teşrlflerl rtc» oluğustosu 1 jun geçmif diye mutebakl yüb atadlarında devam edllecektir dirümi$tir. ker «atl 12 3 0 Müzehher Güy.rden olduğu için sahifenln diğer sü | edinememekten duydugumıu üzunsenenn M AJuıtosunda terfiimiz yapı malıdır.. nur. ?ark,!»r 13 00 Haberier 13 15 N* Ftridun Kılıç, bufOa yapıiacak lacak. Yanl bir tarafta aynl kanuna Bu ksrçı'.aşmalarıa programını HH tatll » a n » (pı., l t M Ö J l t G a tüyü her vesile ile ileri fürmuyor Devamlı ekudatnra yanlannıraaJi, ele YegengU alUal Fenerbahç» Beykoı maçile blr lâht 2 sene g ayda terfl eden assubay sldıfınız berhanrl blr mevma na«ıl bildlriyoruı: 1 3 5 Ûy B ârn tunlarında gelen mektublar vardı muvduk? Randevusun» geleceğiml T ' * *1 ° **" « «akım, likte yarın yapıiacak olan Beşlk lar, diğer tarafta 3 sene 11 ay 29 mtıtırrane taklb v« mudafaa ettltlnlze Amatör blrinci tig **• Mektublann arasında «aşksıı» ba?. bildıren mektubu, rande\u güniia» sabld o!maktayım. Bu bakımdan mcmie. taa Adalrt maçUnnı idare ede günde terfl eden asTObaylar.» yan Sadl Ho^ea 14 20 Ev kadının stadmda: 9 j 1 * ile neşredilen blr yazı dikkati den üç gün evvel postava attım. ketiralıln pek muhtar hulıındnltn orman. Annemls Alpulludan F. A. imzalı kBeesi 14 30 Ulyasetl Cjmhur Ar. Randevu günü öğleden sonr» 12.30 Utanbukpor Karagumruk cektir. ları da yazılarınıza ^ık <ık kona ya». mi çektl: monl muzlkuı 15 00 Kapamf. mektub sahibine MTHSİNE DERFL^rn saat ikıden evvel Beyoğlu postanenıanıjı. latiklâl davası kadar ehemmi. «22 yaşında, llse tahsill yapmı?, Adını aordujunuz klubın almanca yet kesbeden bu da\amn. milletlmlzin tspanya millî basketbol oeak Sflrbeot güreş tefvüc 1.72 boyunda, 67 kilo ağırlıŞında. sine gittim. Saat lkide buluşarakadını bümiyoruz Fransızcan cL'Angle her ferdln!n rlhnlnde yerleşecek derece. | ruhuna lthaf edlbnek Uzere 24 «onra t54 pazar günü öjle namazmdiLn tık. Birbirimizi tanıyabilmemlz icin monde» dur müsabaklan takun!r:n yapacağı maçlar terra dans le adı Johanna*Alman olan da propa^anda edilme^inde lhtiyaç bıı> j Beyoüiunda Afa Carründa okuntcak yoK.H Açılıı v* profram 17.00 Itad. siyah saçlı, slyah gBzlC. yakışıkh ikimiz de elimizde birer tKaranfil» muharrirmin Stoyedir. lnndDğunn ve bu babda yazılarımz ile çocuk saatl 18 00 İncesaz (Mahur bir gencim. yası benimkinden böMevlide arru edenlerin tejrlfleri rica faalı) 1140 Radyo lle mglüzee mecmuası bulunduracaktık. M e c Banelona, 22 (SHA) tspanya Fransızcası Pariıtekl Payot Kiltabevi Tardımlarınızı esir((pmiyecefinlzl tımid olunur. tftenbul Mrbett güre* tafvik mütsrafından 1953 te neşredllmlstir. 1155 Scvdlflnt* blr mtmbo ( P l ) yük olmıyan ve durumumla möte mua elimde kapıdan ginp çıknnlan eder. «ayfilarımı nırtarım.» aab=kalan yarın F»tihteki Güreı Buketbol Federajyonu, beynelmilel Ogullan nasib blr kıı arkadaşla «aşktan 19 00 Haberıer lt.15 Tarhitan blr frrnn »e Ferruh Derell yaprak 1920 Yanaçek: Blnfonietta başkan her mevzuda mektublaşmak •eyretmeye başladım. Nıhayet taat Kullibü aalonunda yapılacaktır. Mü baıketbol temaslaruun hazırlıkları PostaahneJerdeki fiat farklannmekSanat Enstitüsü mezunn istivonım. Benimle bu dan şikâyet nı ikmal etmi$tir. '?!.» 1»45 Mallve Bakan'ıjı saaM tublaşmak i'*eyen genc kıı arka ıkiye geldi. Etıafıma bir ker» daha •sbakalara 16 kulübün 90 güresçui b l k assubaylann dileği Necmeddln Mısırh İrrı7asl!« yazılıyor: 20 00 Saksofon «oloları 2015 Radyo Itatılacaktır. Ispanyolların yapacaklan b u da?ın mektubunu taoksız» rumu bakmdım. Fakat eiinde cKaranfilt «Almanyada bulunan ağabeyima ara Gazetetl 20.30 Kı»a ıpcr haberleri B!r deniz assnbavı basçavuş yaziyor: mectnuası bulunacak olan Adnan ACI BİR KAYIB Kız izcilerin Terecekleri ketbol kartılfsmalan 12 şubatta •ıra razete yellazaakUyıza. Ba faıcte Ben «anat En«titU5İı meznnu »lup ha. ?0 35 MuallA Mukadder AUkandan »aj runa göndermeyini rlca ederim.» meydanlarda yoktu. Vakit 1lerleFransa, 14 fubatta Kazab'.ankada l«ri, Kadıkay, Karakay, Üsküdar posta len orde ıaflarında Dz Aısubay Bajçakılar 21 Ol Hafta «onu aohbetl f •ahrtmlr tticcarlarından Yakısıklı o'dufiu. kendisini tasvlnelerinden armaktayım. Karakdyden dikçe car.ım ııkılmaya baslamışü. müsamereler Fuın Selection takınu ve 21 nisan atarsanız 50.55 (ramhk fazete uçakla 21 vu| «larak vadfe Efinnekteylm. B.M.M. 21 15 Program takdiml 21 20 Akja. rbıden anlaşıldığı halde bunu aynŞAMtL GÜLAN den Sahrüniı kıı liatltril», orUokul dt da Bologna'da ttalya mill ltakı kuruja falan glder. Kadıköyden atarsa aynı son çıkan blr kandnla bizler gibl 21 oeak 9S4 cuma gunü Hakkın rahm*. mın karma mOzlfl 12 00 D i n > y l d ile ca ifade etmek lünımunu dııvan Galiba ben onunla alay etmeyl taoknldan oıe7un olan arkadaşlar nız aynı fraaı (elea gazetey* 25 kurus yedek mhay olablleceklerdlr. Bunu metn ', tlne kavufmuftur Csnazetl 24 oeak 154 hasbıhal 22.15 E|lence ve dans mü. eencin «»»ktan ba«ka> mevıuda sarlarken, asıl o mu beni atlatıyorbn, kıı ttknik okullan beden eğiti raı iledlr. du yoksa. Bu düşünce beni »inir. alırlar, üskiidardan atarsanız flat blr nunljetl. karşılar. B.M M. neroinnetı pazar £inü Üsküdarda KapUrpafa • > 7İ« (Pl.) 22.4Î Haberlar 21.00 (Pİ öjrttmenleri, bugün ıaat 14 te tspanya •kımı Frannzlarla kaifi< Dan.«a devarn ediyoruz (Pl.) Î3J0 aca lendirmişti. Blr kaç daklka daha ist«me«i | hayll daha artar. Yılbası tebrlkltri de Nifantaşı Kız Enstitüıünda bir top laşmadan önce 6 çubat günü Mad avnı vaziyette. Üskudardan Almanya>a ve ştikranlarımm sunarız. Yalnız bu ka. kak 8 rumaralı e\!nden kaidırılarak Kapanif. yibdi. Tsnıtmak gayesile birbirine mtnda mağdur bırakıtan biz, g.*>. B»v,iTid Csmll Serlfinde 8fle narpazını lantı yapacaklardır. mektub yazacak olan erkek ve eenc j bekleylp giderlm düşüncesile pcr ridd» <£mpreaa Nacional de Ba uçakla >olladıiım tebrtklere 28 kuruf r"1\li bulunan (Ç>5.. Üstçvç. orduda Kd. rnrteakıb Cenaze namaTi kılmacak ve Başçvş luk pul > apı$tırdılar. Aynı sekllde Bey. Başevs ) KM Riuhtellf riithelerde Sanat Sili\rik?r)! alle merariılına defnedne. kızlann aşkUn bahsetmeden mek trnenin mektub yazmay. mahsuı Toplantıda, kıt izcilerin bu d«rt zanı takımilt bir antrenman maçı İ oglundan «ttı|ım tehrikler !•• t* kıı. EnstUücn merunu as<ubaylardır. yllı içinde yapacakları müsamere yapacaktır. cektir. Allah rahınet eylesin. tublasmalan pek yavan olurdu. hücrelerinin bulunduğu tarafa doğruşluk pul II* fltti Bu daramn fözöAllesl lerin programlan tesbit edilecekür. İjpanyı Frınıa millt bssketbol nlınt alarak reaml Urijel«r japıp pos. gercin samimivetinden şüphe etmek ru ılerledim. Sağ taraf daha tenh» İrtfkbalimlzt askerllğe bajlayan bizler maçım Isviçr» Federuyonuna men tanelere asmalarım gaıetenlz vasıtaslle bu büvıık magdurf^et %arşısında eok II. lâzımdı. Bunu bir erkefin arıula idi ve bir genc kızdan başka kims» * *• Kız öğrencilerin tl^ilHere duytırmanızı riea ederlm » nıluyoruz. Senelerdir orduda tecrube ve •ub bir hakem idar* »decektir. j yışı İSP çok daha garibdi. Ama bu yoktu. Fskat o da ne?! Gene kum askerll^l benlm^eml^ bizlerin a>nı nkul eiinde de bir «Karanfıi» mecmuajı f net Eh. Tuf. K. Tulgeneral Bahrî atletizm müsabakalari Köy EnstitüsU mezunlannın muhakkak ki. bir kasde dayanıve sıra arkadasiarım^rın ba«imtza takım vardı... Genc kıza dikkatle baktım; tstanbul Belediyesi subay olarak scîme^l hizler içln ne ka. Gökdenlz. Callse Ekmen, Cavlde Kara. yordu. Belki de pşktan bahsecıilmedüekleri Llse va ortaokul kıı oğrencilerlnln koyu kumral saçları, güzel blr yuzü dar acı ve tahammıılü hazmedll*ml>e ! yalçının anneleri ŞEHİB TİYATROLARI Imza v» adresı mahfuz bir k8y tnjmesini değil, bilhassa bunu istiyora'l»tizm müsabakalan, yann Kadıcek bıı\ıîk hir bahtsızlık olduğunu tak. i ve mütenas.b bir vücudü vardı. Bir tltürJ son ıınıf öğrencileri yazıyor: MUZAFFER GÖKDENİZ S&at 21 de du. köyspor «alonunda yapılacakur. ara onun da benim elimdeki meccMalamunuı aldufa tlzer* «eneler. dlr edersinlz. 1 k l n DRAM RISH1 blr iuutaOnun bu nlvetinl acıklamasını denberi blr .Koy Knsl1tıl«ü . Ötretmen 91/den en hOytlk dlletlmlz, arkada;la. • 21 1 954 pertemt* «ü" ' muava bakt'ğını gördüm. BakışmaBasketbol lig maçlan temin etmek muhakkak ki, çok eeHerşey» Rağmon Okulu» tefriki me\cuddur. Geeen »ene rımıı jrlbl hakkımızın efltlenerek fa ! j k t s n sonra vefat ermlşt'.r. Cenazeti larımız bır an için k&rşılaştı. Sonra M1III Egltim Bakanlıtı bu IklUtl ka} zetenlz sütunlarıada sTibay haklarından '23 1954 curr?rt<"Sİ gOnü 8Sle namazmı îstanbul basketbol Hg maçlanna lence'.i olacaktı. İçimden bu gence (Dişimizin Zan) tekrar birbirimizi tetkik ettik. Gudırmak ttzere •ÖğTetmen Okuluı ve htifade yolunda mudafaamızı >apma. muteakıb Befîkta? Sinann^ıa Camlln. fc'agün de Teknlk Üniversite «por bir ders vermek icin ne yanacağım! Piye» 3 perde den kaldırılacak ve Terikov Mezarlı. ya ikimiz de birbirimizi tetkik etti1 K*y Eıutitnleri» nln müfredat proıt ; nızdır Tazan: Thomton Wlld»r ramlarını birleştirdl ve bu munas«beteslonunda devam edileeektb . Budüsünmeme lÜ7iım bile vo'vtu. Ona ğ;na defnedılecektlr. Allah rahmet «yğimizi belli etmiyormus gibi davTUrkçeıl: Tevftjc Sadı^l&h gün yapıiacak olan blrjrı^ve lkjnel mektub yaımfn tçin tmıilaka kız ia ,Koj Enstilülerl. nln tahsll mud. randık. Fakat ikimiz de bunun fari derl de altı jıla «ıkarıldı. küme Hg maçlarmm programı fuolmam şart değildi ya. . Bir kız isPazarteal akmmlan '«naO roktur. kındaydık. GOrnlen dersler, tahıll mttddetl <e r dur: mini kendime müstear im^a sıeoer Iadei aiiyet r»l«fnn «215? hanular lynıdır Fakat ar*d*ki Zihnimden bir sürfl döşunceler Emniyet Sandığmın ve bir genc kı? eda>ü ile ona mek13.30 f. T. îhtiat» Ye*fld1r«k edtn üstsd #MWFDt KISMI ayrılık çok farklı vc antldemokratlktir. tub yazarak asktan bahsetmek is geçmeye başladı. Acaba? Evet aea14.45 Knragücü Denlzgüeü Meseli; onlar lehlrlerde dğretmenlik Teşekkürü RENKLİ FENER jaaar, blı koyde. Onlar 20 lira asli ma. temeyışinin geb^bini aorabilirdim. ba o da benim gibi rol mü yap16 00 Beyogluspor Vera Tuan: HAN» MÜLLKR Sandılımizın dejerli MOdOr afla mezıın olur, donatım bedellerini Solian uıda; Ve öyle ümid edivordum ki. o ask : mıstı? Araa «Karanfil» mecmuasını 17.15 Modaspor KadıkByspor Ttlrkçe*t; MUHStN EHTTÖKÜL Mua%!ni hemen alırlar (Okulda Iken), biz Ue, 1 Bakanlar Kurulu Reld (mOrek. tan bahsetmek istememesine rağmen ' ya' n 'z Adnanla ben almıyorduk ya B R perjemoe aksami Taleb* geoesldlr 105 lira ficretle merıın olup donatım PERTEV ETÎI.İ'nln keb kelınıe). 2 Cefa ve ijkenc» ; a . Bu geceki bokı maçlan Fakat niçin o da dikkatll dikkstli SaM akçamlan tenull yoktur. bedellnl de tayln edildlkten aonra çe. vefatı doiaynil» grrek cenazeye pan (ikl kelime). 3 Para bozan ve benimle tanışmayı arzulavacaktı. Cumarfeai r* carfamba günlerl aaat Msruf Fraruu boksörü tdria Dlşldli zorluklarla alırız. Sonra .Öfrrtve kabrlstana kaıiar h!zzat gelmek alıp »atan. 4 Ya el aıkıjma hareke Bu düsıtnce ile k?leme sarıldim ve elimdeki mecmuaya bakmıı, tonra 14 30 da Cncuk Tivatranı men Oknlu. mezunlarının stajlyerlik da beni tetkik etmışti. on, «ehrlmizdeki ikir.ci karçılaşmav* gerekse çelenk fSndermek tidır yahud kemer v* ıtızumkı o1»n. ilk mektubumu yazdım! Draro ve KomedMe Dazar (Onlerl aaa' mflddetl 1 . S yıldır; blrimki I » I . t Sarıty ainemazahmetlnde buhmanlarla. Banka, bır uunanlar İzmlr da|larını aenlen. ikimiz de sessiz sadasız bekleşl" •ıra bu gece saat 21 de Spor ve Ser«Karanfil mecmuasmda çıkan ya1« V a* fnnt'ne Te'efon 4O4O» yıldır v.s. v.ı. | Okul ve mOMseıelere en derin aında 27 oeak çarşarr.ba akdırenierden. 5 Yabancı. nıçlu olduğu yorduk. Saat ikl buçuğa yaklaşıgi Saravnnda Türkiyt lampiyonu Blı bnnları >ö>lem«kl* meılekdaşları. ' EMİ\Ö\Ü TKMStT,LERİ tejekkür ve savg:la'imızı lunarız. zannrdılerek yakalanmu olan. * Et. zınızı okuyunca sizt mektubla?maya yordu. tkimizin de bekledigi g»ljamı mutena programı ile Garbis Zaharjan ile yapacaktır. mızı kıskanmıyoruz. Yalnıı, haklkat. EMNİYET SANDIOI <O«ı. Jl" «Itl H, k.vindel rafımızda dolfişarak tam 28 gıınde dev. uysun bir aıkadaş telâkki ettim. lerl oldııju flbi belirtmek Istlyaruz. Takiyl geçen hafta birinei raundkonsertni veriyor. r?0«> Önce müsaadenizle hakkımda memiçti. Bir ara göz ucile tekr.ir rîni t&mamlıyan (wkl terlm), blr harT E RS YÜZ Anayasamızın 6» uncu maddeslnde fln okunuşu. 7 Âbide, ylrmi yu ka. mal'mat vereyınr B»n de si^in gi ona bakt!m O da bana bakıyordu. da abondonne ettiren Dion, Garbiı Piye» S perd* • Her Turk \atanria51 mu^avldlr» denlll. j dar gun once >enlsl bajîadı 8 Aldıgı bi 22 yaşındayım (25 yaşımrla ol Baktığımı eörünce, çüpheli ve müTazan: GALİB GÜRAM Zaharyan il» revan? maçını 4 auyor Fakat biz bundan mustatnl ml. bir emri > apacağını vadeden kimjenuı Pazar «Unıert saat 1130 da natnat ylz? Değllsek mezkur farklar neden. batta Beyrutta cynıyacaktır. dueumu soylemem »art des'ldi y•> tereddid nazarlarla beni süzen gü. a" Cumartnl Pazar r« Permemb* dlr? Bu durnm karşısında hayağı suBu maç üçer dakikadan on raund Lise tahsilimi ikmal etthn. Gözleri zel gozîerıni baska tarafa çevirdl. akmmlan «at t) de katıı hayale ueruyoruz. Bu ayrılıkların Ytilcarıdait flzerir.den yapılscak ve gecenin mü ve ssclsrı kfhvererîinde bir ki7'*n: Yanına gittim. Yumusak bir gesle: Otfeler herrOn taat II d« a*ihr kaldırılma» icin tadll edllmek üzere 1 Şarkı ve musıkl parçaları vücu. A'federsiniz, dedim, «ize bir hitr. karşıla^mpsından önce de TuMeclİM verildiği sftylenen «4274 sayılı gıbl b"?n GARY COOPER ve ANN SCHEBİDAN her gmc kız eya de getlren. I Üye haline gelen (İki her genc kız veya kadın g trtajıbul Onlversitaai Talcbe Blrllfl Köy F.nstituleri ve Okullan» kanunu. nuslu boksör Brahira Jeune, Vedad kelime1 3 Batı de\ie*le!ne naza. de güzel oldugumu iddia edebil.rim ( fey sormama müsaace eder mi'inız? "rafından ' ™ mın halâ bir karara bağlanmayıp dal. IIık ve tath b;r sesle gayet naGENÇLİK TÎYATROSU Karskurum Ue ikişer dakikadan alran blzim bulundutumuz yon, çlvi. ama arkedaşlanm da çirkin olmadıma feriy* »lındıfı ve anutuldııtunu 4 Ana ve babadan evlâdlara mal zikane cevab verdi: b raund'uit bir maç yapacaktır. TEMStLLKRİ föriiyoruz. Ilgililerl Ikazınızı ve mek. ğ'm fıkrindedirler. veya huy kalma lşı ve hall. 5 Konuş•mlnönü ö t r e n d Lokalintfa Hica ederim, buyurun. rubnmuzun neırini saytılarımızla arw. Tarifinize göre, yakişıklı bir genc Tıa ve ya?ma esna^ındaki ifade tarzı. (Eski Emirtflnü Halkrrt) •erlı . : r:;,Tpi f.iminl mııtlaka gorünüz. Acaba «Karanfıl» mecmuangriizel sanat. 8 OVjnyayı terked^nlerin oldugur>'iz anlaşıhyor. Fakat bu Köy Enstitilsü öğrencnerinîn hak'.arı YARIN BAŞKA OLACAKTIR resm! »lbl'e^. blr emlr. T Ayılara derece yakışıkh olan bir sencin nın bugün elinizde bulunırı3sın.n vardır Yalmz blr noktada yanılıyorlar mahjuı kı;lık apartım^n, barsa^in aşktan bah=etmek istemeyiçine hay husus! bir gayesi var mıydı? Yanl Plyeı 2 perd* kl o da Anayasadakl »Her TıJrk vatan. ılhhab pe^da edip dışarı fırlaması ha.'şey .. Demek istiyordum ki... Tazan: Paschoal Carloa Magno dası musavıdır» hükmünü bu rr.evzula talığı 8 Üzerinde yer yer kirlılik ret etîim. Mektubuma vereceğiniz TUrkçed: K»cl Savafar alâkalı görmeleridir. Her Turk vatandaGüldü: cevabda acaba bu hususta beni ayızleri bulunan. RejifSr: Avni Dllligll ?ı karun nazarında mıısavidır. Yok<a Galiba sizin mecmuanmn da dınlatTiok lutfunda bulunur muSah, Çar;amba akjamlaı saat 20.M da kanunlarla ayrı ayrı hnklara »ahib 1 « » elinizde bulunmus obnasının bir sunuz? Nevin» HERKES ONU ALKIŞUYOR Çarşamba gtjnlerl aaat 16.30 da matİJM olan okuliir ve en«1irülerin mezun'arı raUsavidır demek degildir Bıınunla be. Mektubumu gönderdikten bir hujusiyeti var... riatlar: 150 100 . M FİAİSİAİFltlslO Çünkü: Kıymetli Türk donanmasımn, arslan deniıclleriraber vaziyet yukarıdaki mektuoda izah Evet var. Ben d# bunu iıah Talebeya beryer 50 kuruf müddet sonra gelen cevabda şunlar edlldiği 5*kllde İse Köv Erstitilleri memiz ve en kıymetli sanatkârların yarattıkları yılın essiz ve edecektim. yazılı idi: IİKİfİTİAİRİAİK lunlarının dilekleri haklı ve yerlndt DÜNKÜ ÇOCUK Gülerek tereddödle ilav» ettim: bekienen filtii dlr. «Güzel oldujŞunuz kadar da zeki Komedl a pvda A|PİAİ*IIİLİA bir kız olduğunuz anlaşılıyor. 5i Ama aU Adnan olamazsuuz Tazan M A K S I M zinle mektublaşmaktan büyük bir ki! Yoksa .. RİAİNİ^ O da güldü: OAKSON KANOf Bu ittşam zevk duyacağımı tBhmin ederim. Takdirle. hayranhkla devam edivor. Siz de her Türkün A R|*|T Eve, Adnanım... S'ı de Nevin Mektubumda aşKtan baska şartını S*a> >\ a * görmesi icabeden bu filmi mutlaka görünüz. LEYUl koşmuş olmam belki de hakikî aş olamazsmız ama. galiba Nevinsiniz! A|K İ İN E K CİHAI t Sanneye soyan NOT: Saym tnüçteriler. yerlerinizi vaktile avırtmayı tercih Ta kendislyim. ka inanmadığımdan ileri gelmekIfUHStN tRTüGRin. KAKAKOI V etmelidirler. Bu film îzmirde BÜYÜK. Eskisehirde: LÂCl« I 5 İ A İ P İ tkimiz de gülmeye başladık. Güteydi. Yirminci asnn bu ulvî heyeCarşamDadan ogfka neı LE, Adana ÜXAL. Bursa: YEN'İ. İzmit HALKEVt SamJiımartesı fszaj akşam «aat tann 21 da candan mahrum bir devir olduğuna lerken bir kat daha güzelleşmişti. İSJIIİZİEİKİAİT oıatineieı 14 w «ur ZAFER sinpTialarında sösterilmektedir nınu ıttiiMi. paıkı matlne fsat taır inanınm ve bu mevzudaki kanaatiNevin isml ile mektub yazıırmıa K A R A CA TAZ1SIZ... J7 1r Tı>lefon 4O27f mi kıssca ifade etmek icab ederse sebebini söyledikten sonra aordum: Peki, siz niçin erkek rolü oydığın geceler kendi maharetmle kal Evet, eğer aıafr.nga âleminın bu | yaklarına yüı sürmek üzere dai şunu söy'.emek isterim ki, asrımııCunıhurijet'ia Tefrikaaı: zanıyordun, kajbetüğin gecelerin j gıbı ahvalinden malumatınız voksa resine gitmişse de kan kendisini da romantizmin verir.i sopsoşuk re nadınız? odasına kabul etmediğini görünce alizm almıştır. Sormak isterim »i Sadect btr erkek guzell olazıyanını niye kendi talihsizhğine sıze o malümatı da vereiim: Efendim. bir alafranga adam. bu kere daha ziyade bir yeis ve j ze: Siz hakikî askı tattınız rru? rak, bana mektub yazacak kızlarla hamletmiyorsun? alay etmek içln .. Gerçi lizinkindeii Felâtun İyi ama hanım. bir bir frenk kızı ile sevışmeyi kan ! fütur ile geri dönmüştü. Bir aralık ' Hakikî aşkı tatınız, onun ıstırabını başka daha bir çok mektub alnur haftndanberi ziyan iki bin luraya herifi lâyıkile bendettiğıni görünce «Adara şu kaltağa ne jalvarıp du J Ç<*tiniz mi? B a k l n b i r a z e v v e l olduğu tım. Ama alay etmek için en rnüaraya böyle bir dargmhk sokar. ruyorum? paramla değil mi? Hmvardı. nuz kadar zeki olduğunuzdan bah nasibi sizi bulmuştum. Poligny Bak şu para canh, aç Zira aşkı bir kat daha kız'stırmak zm ihya ettim, elmaslara garket Desenize ikimiz de ava gidersetmiştim. Zeki olduğunuz, aşktan eöziü musibete! Vardı ise benim ce j e a ! t l r c , , n çıkaeak tstifadeyi bi tim de onun için yaranamıyorum. mektublaşmak ken avlandık! Ama bu, arkadaşlığıbime gırmedi ya! Sen BadenBa | h a k k i n e l d e et mek için yo! budur Bin tanesi daha var» diye gözleri b k a istemiyen bir genci, aşk mevzuun mızın borulması için blr aebeb tesden de (Almanyada pek çok kumar Madmazel Poıignv de Felât'oııu bu gözlerine doğru bir yol açıimıs ise | dâ~gevezelîk"derecesinde izahat ver kil eder miî oynanmakla meshur bir yerdir) oi dereceye getirmış oulunduğundan Güzel dişlerlnl g8«terar«k gflldtt. san ne yapacaksın? Zarar, kârın öz eğer oyunda zarar rnesolesı roey de derhal zihninde bir değifm* mey« sevketmiş ohnanızdan da aadaha gelip tAh! O gözleri bsıka lafihyor. Kim bilir, belki de bu kaBundan daha tath va manalı Mkardeşidir. Bugün kaybettinse yadana çıkrr.ış olsaydı bile, beşka nerede buimalı? O letafet, o faka dar istekle bu mevzudan bahsedişi vab olur muydu? rın k^ranırsm. türlü sebeb ve ve vesiİPİer araştı j lar, 0 cilveler! Olmıyacak! N« yap min ınl ıcbebi. beni anlıyabileceÖvle baska madamlar gibi mu Bavadan btr Ura uçar *e Umın çal I oyunda zarı musaade etmez. Zira Felâtun Ben gana kazanamam ke'l»f değn. rlemıvorum. Fakat benim tedbiri np bulup bu dargınlığı yapacaktı. malı yapmalı mutlaka banşmalı! ğini tahmin ettiğim bir genc kız gılann ortasma düjerdi ki, ou hal be» on gün vardı ki. zarı hep fena TEŞEKKÜR Saır madamlarda elmas, inci fi de yakm bulunaniarın bakışları li gidiyordu. Sevgılisi Madmazel Po mi bozan sensin. Sen beni kerdi Ya hiç bir sebeb ve vesile bulama Hem halk duyıa ne der? Dosta, arkadası bubnuş olduğuma inanıSevgill alle relslmU lSn eioi zıynetier biraz seyrekçe gö ranın havada çizdiği kavse uyup ligny, zorlamBrr.ış olss idi belki bır halime bırak. Ben oyunun zamanı sa ne yapacaktı Amma soruyorsu düşmana karsı rezil mi olrnalıT» şundır. Bu Inancımda yanılmıs olanuz ha? Bir vesile bulurun.nzsa düşünceleri olanca akhnı da bacağımı akhma bila getirmek isterülar. Bu madam, elmas ve ıncı iğiürdi. PERTEV ETİLt'nin kaç punler için oyuna fa?ı a verir nı, suretini büirim. miyorum.. Selfimlar. Içme garkolmuştu. Arabanın önünArabadan etrafa fışkırıp yayılan di. Fjkât kadın. mutlaka o>iın »aPolignv (Gayet hlddetle) Ya!.. uydurmak da imkânsız nıdır? Hiç şmdan slıp kavganın ikinci günü ard vefau dolıynll», fertk eena. Adnan» de birisi Ulah mızıkası, diğerl dt gülüşmelere mukabil beyler tara Sonunda bulunup lisanından çıktığı Renl ben rrl lğfal ediyorum? Pek olmaz5a csen bir kanyı seviycr idi ki köpek gibi yalvara yalvara zey* Te eve blzzat felmek ve Gtliba benim esmer güzeli arkagerekae çeîenk, mektub ve telfrsf yerli ince çalgı olmak üzere 1 t« fından da tath ahlar yük;ellr ve iş iizeıe FelStan Beyîn metresi olrr.ak ; ğıâ. pekâlâ' Bundan sonra seni be mussun. bana yakinen haber ver ve îdeta karının ditlerin* kapaM g6ndermek fUretlle acımıza lftibeni, tarif ettiğim derecede kım çalgı kl, beheri Ikişer, üçer ta i te bu suretle cihana nam ve nıgan ı ıfıih°rın herkese gostermek ıstedi nim gibi aldatıcı bir karı iğfal et diler. Var. bundan sonra o kan narak bir hayli elmas daha alıver j rak va bizltrl tceelli icin lahmette güzel bir ka lannediyordu ki. flört kımın birleımesinden te^ekkül ey bırakılırdı. Bu hal bir buçuk. iki ğinden onun ısr?rı üz<*rme devama Kefıdine bsşka bir eş araile yaşa. Beni kendi halime. hür mek mukavelesile banş akdine bulunın butün skrab». »rkadaş imkânını hazırlamak üzere kur vt tamdıklarımıza teşekkür et. lemi; old'jJM, beherinin on be»er. saat ksdar devrn ettıkten sonra mecbuııyet görü.diı. Z rı müsaade . Ben de kendiîini iğfaj et riyet:me bırak» dıye bir darsmhk muvaffak olabildi. yapmaya bile başlamıştı. Nitekim yırtnişer kısidcn murekkcb olması maelam. arabasını yürütüp arkası ctmer'iîinı h^ber vtrciiâ'.miz gece miyeceeim derecede kendime bir eş meyl blr bara billrit. çıksrmak 3'Oİu yok mudur? Biz İşte yukanda zikrettiğimiz şıuılı, bunu takib eden mektublarımızdan lle anls|ihrdı. Etill allast iir« gayet güzel, gene, süalü bir Poligny urafından yapılan teşvik bulab'.ürim. Vnhriz, biz tanırız bir biçare ala şerefli Kâğıdhane Slemi bu dar sonra benimle tanışmak arzusunda (907) Bu nMsirenin bir t«r.ftnda da bey alâ bir ata binip yola revan ol ler Ü7.erine avuç avuc sltın basmakKarı bu sözü söyleyip ba|inı pen franga beyi ki, işte aynı böyle bir gınlıktan barnmaklıjın lükranesi olduğunu açıklamakta gecikmedi. beş, altı kadar efendiler, iskemle du ve he>kesin nazarı bunl^n bir tan geri durmnzrh. Söziin kifası, o i cere 'arafına çevirmiş ve askile çılvesile ile yalnız kovulmak değil. olarak icra edilmiftL Bunun tlzerine ben de benimle talere oturmuş. dondurmabr, kura hayü mesafeye kadsr uğurladıktan üece vedi yür lira kadar zh an gör chrmnk derccesine gelen Felâtun, nışmak istememesini sart kojmıya Bıuın »« T»Tir> biyeler, neler neler tepsi tepsi gelir sonra bevlerin bakiyesi <A«koltun. dü. Bu zararın scısı burnunu sızlat gönül kirdığına nedametle amana fazla olarak bir de sille yapıjtır*•• başladım. Mekrublarmda bu |artıCiunfıuriyet Malboonlı* • • V* evvelâ arabaya uğrayip oranın herif avııç avuç lira saçıvor ama mi( olciufundan daireierir.e geldik düşmüşse de ksbahatini, kusuru rruştıOmeteciUk ritrk Anonm Ştrkttl mın hoşuna gitmediğuıl, fakat hi^sesini bıraktıktan lonra beylere prensvart eğlenıvor ys • dediler. Mlbrib«n Harumı Kiç lari zaman Feiaran, levgiiisine ba nu, kustahhgiru, edebsizliğini, ni Biçare Felâtun, kanyı ran etmek »o. tt/41 takdim olunur. Çalgıların çalacakNasıl, bu âlem matlöba tevafuk vgjı surstı sst: vc bu zıyana ktn hayet •«•kllğlnl itiraf «yledljh hal mumkün olamıyacağıaı anladıktan ftürdiginlz var mıT Ne dtnlniz jabilecekîeılni «uı&n İki arkadafjB Urı makamlar ılaturka Uc bcyler ett) ml? tjte bunu y«pan da bllim •1» lebeb oldugunu anlatan adtl«r d* Madmartl Poligny hatretlerinin sonr» boynuiiu bükerek dıaan çı yahut Mihriban Hanım, kadın bır daha ııkı bir doatluk kurabllmeltri NİZtMS NADl v» ÇOCUKLAB 1! için Unışmalan linm 7«n Ificnm f c ı » Mar« tum t»rarından, alaf'ang» ia« araba euıi Felâtun Beydi. Bu getintinin m«nmarhamet va tafkatlerinl e«lb«tme icıp bajka bir oda kiralayarak • kan pktt. ttartu ItiuMl» izpha baçladı. Unden kuroand* tdlllp «mrolunan <einl ılze hıbar verelim miT geceyi gaçtrmla v« artasl günfl kage muvaffak olamamifi). Poligny Bak fU maymuna Wr CZVAD FBHHİBAŞKUT k lataBİİdlü vaçhilt ftluutuıaa Arkat\ var) nnm marhamttini dlltmvk Iffte aAcaylb! Bu kadara kadar ha! Blr gaea tuaüaa ralİKua B*)rla kar«! Burufuk auratb tab«k! Kasan Bugünkü profesyonel l i g maçı Fenerbahçe lle Beykoz lakımları bugün Dolmahahç* sfadında karşılaşacaklar Assıbayların ierfii hakkında Ormanlarımızı koruma meselesî Clde Beledlye Relsl FETHİ İMER 19 1.İ54 gunü ânl olartk hsyata Jo» larini Tummuştur. Cenazninde bulun&n dostlarile ta. esurlerbnize lftl. rak edea akrab» v« doatlarırmzft ay rı ayrı teşekküre teessurumüz manl olduğundan iazetcnlz vaaitaslle alenen teşekkür ederiz. Eji ve OJhı Madilu ve Memdub tmcr TEŞEKKÜR RADYO f Bugünkü program İSTANBUL j YUNUS NADl EN GÜZEL HİKÂYE 1953 1954 Meçhul Arkadaş Yaıaa: Fikret Gan Bozlepe (İslanbnl) BULMACA 1 1 1 • 1 1 * •I • m 1 Münir Nureddin • Bugün L Ü K S Sinemasında $\n \>ıc \ Herkes İPEK Sinemasına Koşuyor KAHRAMAN DENİZCİLER 71 K I L L »|T 1 SİA »İN Yl EFLATUN BEYve RAKIM EFENDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog