Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

19 Ocak 1954 Vl/jHHUKI X ET O JV Paris ile Londraya karşı Madrid Iranm dış siyaseti tam bir tarafsızlık Dıs İsleri Bakanı, duramumuz başka törlâ tefsir edilmesin, diyor örtler konferansı arifesinde, Batı dunyasının «TürkJye, Dogfl mtidaiaa hattmuraümkiin olduğu kadar zm en kuvvetli devletidir» saglam bir birlik halinde gorulme398 Rahime Yasemin Sözen si icab ederken, yeni bir hâdise Washington 22 (Anka) Bir Tahran 22 (aa.) Dış Işleri ev'in, hududda cereyan etmekt. ot u (îkmıştır. Bir taraftan İspanya Bakanı Abdullah İntizam basına lan müzakerelerden dolay. Mosko | m ü d d e t e v v e l ^ ?mirçdt" ve diğer taraftan Fransa ile In verdiği beyanatta föyle demistir: vava çağmldığını gösterecek ema , ""9 o l a n B 1 1 ^ * . A m e r l k a C u m " T gillerenin arası açılmış, gerginlik ! hur Başkın muavini Nıxon seyac Iran hükumetinin siyaseti reye sahıb değiliz.> fausule gelmiştir. her iki blok karşısında tam bir taDıs Işleri Bakanı, Amerika bü hati hakkında raporunu Başkan ispanya ile Ingiltere arasında rafsızkktır. Hükumet, durumunun yük elçisi Lloy Henderson'la yap Eısenhower'e vermiştir Nixon her ne kadar Türkiyeye anlasmazlık ve huzursuzluk do başka türlü tefsir edılmemesi için tığı son göruşmenin bılhassa mali ğuran mesele, Cebelitank'ın sta elmden geleni yapmaktadır. mahiyette olduğunu tasrih etmiş uğramamıssa da, Türkiye hakkında en sitayişkâr kelimeleri kullantusıidür. Madrid ile Paris arasınSovyet büyük elçisi Lavrenti | tir. mıştır da ise, Fas topraklannda takib Başkan muavini, Türkiyeden edilmesi lâzımgelen siyaset ihti«Doğu müdafaa hattımınn en kuvlâf mevzuu olmaktadır. Dün isvetli devleti» olarak bahsetmıştir. panyol şehirlerinde İngiliı aleyhBaşkan muavini, Hind Başbakatan nümayişler tertib edilmiş, ra hakkmda bir çok Amerikalılann Büyük Britanya elçilik binası ile aksine Nehru'vu komünıstliğe kar konsolosluklan taşlanmıştır. Nüfi kâfi derecede mukavim bulmatna>i;çiler «Cebelitarık'ı istiyoruz» mış ve şöyle demiştir: diye camlan indirmişlerdir. Diğer « Nehru bitaraflığa inanmıs 400 Osman Coşkunoğlu taraftan İspanyol Fasında yapılan Bunlann Marilyn Monroe ile görünmektedir. Hındistanda komü rnitingde, Fransa ve Fransıı hünıstliği durduracak her hangi bir Robert Tayior olduğu kumetinin kendi idaresindeki Fas Selim Sarper, Türkiyenin Birleşkuvvet mevcud değildir.» bildirildi topraklannda takib edegelmekte mi$ Milletlere inancmı belirtti Nixon, Orta ve Uzakdoğuda IIoiduğn siyaset takbih olunmuş, Hollywood 22 (a a ) Marilyn derlerin azlığından şikâyet etmif, Büyük Millet MerlMnden n« t«Bırleşmis Milletler (NewYork Monroe bugün dünyanın en çok bunun kabshatmin uzun seneler bu klide cıkarsa cıksin. lnsan haklanİspanyol Fasını idare şekli dolayısile «Yaşa General Franco» diye 22 a*.') Güvenlik konseyi 1954 yı sevilen yüdızı olarak UÂn ed.l ralardla sömörgecüik etmis olan nı ve temel hiirriyetleri korumâ andlının ilk toplantısını dün üç yeni nııstir» batılılrrda olduğunu sözlerine ilâve laşması mH!etİprara*ı raiinasebetlerbağınlmıstır. üye ile yapmıstır. Dünkü toplantıde i>1ye ve lleriye do|nı bir yflrflBu seçim Rollywood'da bulunan etnuVirGeneral Franco'ya karşı müsda Türkiye, Brezilya ve Yeni Ze yabancı gazetecilerin teşekkülO oyns sayıimahdır. Anayasalartn müş•ereken cephe alan İngiltere ile j landaya bu münasebetle hoç gelterek ıriivenliği bakınundaa da bu KongTe üyeleri, tahslslerm Fransada hâkim olan kanaat şu I diniz demlmış ve bu yeni üyeler lan dış basm birliği tarafindan yaandla«ma müspet blr rol oynaraağa kuılınasım Istiyorlar j pdmıştır. BirlJc, gazetelerden, okudur: sitayişkâr ve dostane ifadelerle kar I yuculardan gelen mektublan isnamzeddlr, İspanya, Birleşik Amerika ile sılanmışlardırWashington 22 (a a) Başkan NADtB NADİ ! temiş ve bunlann tasn.fi sonunda akdettiği üsler andlaşmasından ve Eisenhower'ın dün Konşreye teklıf Başkan Lübnan delegesi Charlea en çok Marijyn Monroe hakkında Washington'dan temin edeceği Malik ilk olarak hos geldiniz deettiği 1954 • 1955 yılı dış yardım yazılmıs olduklan görülmüştür. Londra, 22 (Na^en) Ingiliz Tibütçesi, Kongre üyeleri üzerinde yardımdan cesaret alarak ba şe m ştir. Başkana cevaben Türk deAynı seçimde erkek arfcstlerden caret Bakaniıeı tarafından neşrehoçnudsuzluk yaratmıştır. kilde hareket etmektedir! legesi Selim Sarper şunlan söylebirinciliği Robert Taylor almıştır. dilen istatistüclere gore, 1953 seneÜyelerden bir çoğu, dış yardım General Franco, İkind Cihan miştirt Bu artist de dünyanın en popüler sinde Ingiltere Türkiyeden 7 milbütçesinde bu yıl esaslı bir indırme Harbi sona erdiğindenberi Londra « Nazfk ve samiml sözleriniz erkek film artisti finvanını kazanyon 747 bin 504 sterlm kıymetinümid ettiklerini soylemişlerdir ile Pariste iktidara gelen büku için teşekkür ederim Bu fırsattan mısür. de mal ithal etmişör. Bu, 1952 y* Demokrat üyelerden Omar Burmetlerin İspanyaya karşı takib et istifade ederek, memleketimin Birnazaran 183 024 sterlin fazladır. leson, Konerenin askerl yardımdan tikleri «boykot» siyasetini unnt lesmlş Milletlerin faalıyetlerine is Geçen seneki seçiml Susan Hayward ile John Wayne kazannujbaşka hiç bir yardım tasvib etmiDiğer taraftan İngılterenin Türınamaktadır. Bu memleketin, re tirak etmek hususundaki sam'mî veceğini söylemistir. lardı. kiyeya ihracab düşmeğe devam etjimi, diktatörliik rejimi olduğun ve derin arzusunu tekrar etmekten Diğer taraftan rak:b bir basm miştir. 1952 yılında bu ihracat 35 büvük bir haz duymaktayım. dan, evveli Birleşmiş Milletlere Canlı hayvan ihrac ve îşte bu alâka. sekizinci dönemin grupu da yaptığı seçim sonunda mılyon 500 bin sterlin iken 1953 İki ay devam eden görüsmeler girmesine, Atlantik Paktına aluıilk kısmmda memleketimin konse senenm en iyi aktor ve aktrisi ola de 18 mılyon 796 bin 424 sterline sonımda dün bir andlajma masına sed çeken devletlerin haHhalinde belediye vergisi rak Spencer Tracy ile Audrey inmıştir. imzalandı «uıda Ingiltere ile Fransanm bu ve seçilmek arzusunu destekleHepburn'u ilân etmiştir. ahnmıyacak lunduğunn hatırdan çıkarmı>an mistir. lsviçreliler de Izmirtfc İki sene önce aynı salonda MaBelgrad 22 (a.a,) Tanyuğ A Ankart, 22 (Telefonla) Canlı „ , . j , . • , , . . ı Memleketimin namzedllğin! desrilyn Monroe «yanmn yıldızı> ola turistik otel yapmağa talib jansuıın büdırdığme jör», Türk •**• Gnl Franco sımd.k, hareketlen ıle \tckViyen hayvan ıhrac ve ithalinde belediye b ü n ü v a r k a d a ş ı a Londra ile Parisi siyasetlerini de en samimlü t şükran eduygulanmı n m a rak ilân edilmiş ve kendisine bronz tandaşlarının Yugoslavyadaki mal vergisi almmamasma dair kanun tek îzmir, 22 (Telefonla) Emekli larının tazmini hususunda bugün giştirmeye mi sevketmek istiyor? rarlamak benim için revklı bir va bir heykel verilm şti. Mpcli^e verildi. Sandığının Izmirde yaptıracağı tu Belgradda her iki memleketin temCebelitarık, İspanyol toprakla zifedir. Îstanbul Millî Eğitim ristik otel için Alrnan otelcılerin silcıleri arasında bir anlasmaya vanndadır ve bn sebeble bn davaHükumerlm gene bütun üyelerden sonra fimdı de İsviçreli bir rılrnıştır. nın füniin birinde, jeopolitik şart le ahenkli olarak, Güvenlik konMüdürlügü İki ay devam etmls olan bu mtt Ankara, 22 (Telefonla) Açık otel uzmanı Sandık Umum Mülarm icab ettirdiği şekilde halle seyinin bütün gayelerine hizmet dür Muavini Edıb Eyyi ile bugün zakereler Türk vatandaşlarının Yu bulunan İstanbul Milll Eğitim Müdilmesi, kaçınılmaz bir netice ola etmek için elinden geleni yapaşehrimiı» gelmıştir. Uzmanın Be goslavyada devletieşürilmiş olan dürlüğüne Talim, Terbjye Dairesi caktır. Fastaki duruma gelince; caktır.» Londra, 22 (A.P.) Daily Exmallannın kıymetuu tesbite imkin üyesi Hasan Hayrullah Öz, Samsuİspanyanın bu topraklardaki yerpress gazetesi bugün 7 sühınluk bir lediyeden yaptığı tetkiklere nazaran Izmirde 107 otel, 5112 yatak vermıştir. lilerin Istiklâl dâvalanndan ziyade na da Antalya Milll Egitim Müdü lere gosterilerek tecrübeler ya istemediğim halde beni mahkema başlık altında verdıği havadiste, Inhuznronda bin türlü vesilelerle hasrü Fethi Kısagün naklen tayin t Dilmıstır. kendi kontrol sahasını genişletmek giliz donanmasmm gizlice «hârika» vardır. Otelcilık uzmanı yanndan rmram teşhirine nıraı bırakma« dılmislerdlr. veya Cebelitank'nı hemen karşıblr denizalb inşa ettirdiğinl ve ge ıtibaren sehrin turistik imkânla•ında dunımunu sağlamlaştırmak minin ikmal edilmek üzere bulun nnı da gözden geçirecek, bilâhaBir kadın tentirdiyet Içerek Batı kanunlanüda ve eesa nazaduğunu yarm.ştır. maksadile hareket ettiği kanaarl r« raporunu Emekli Sandığına v«kendisini öldürmek ktedl riyaünda bn gibi davmlann, hele Havadiste »u tafsilât verllmlştir: recektir. kuvvetlidir. BüyUkder* Çajırba*» mddeci 117 nu«ile huıusiyetlerine taalluk edea «Tecrübe mahiyetinde geliştirilen ' NATO cepheslnl destekleyen maralı evd» oturan Nevln Nural irmin. Chicago 22 (a.a.) Senatör Mac bu üstün süratli denizaltılar, iki ay Roma 22 (Nafen) Sovyetlerin nejriyatm ancak «ahsl dava 0e de blr kadın, kocaılle yaptıiı munı. Roma büyük elçüsrinın değiştirilmiihim hava alanlan scbekesinin Carthy, dün gece verdıği beyanatta mahkemeye intikali esas kabul Ankara 22 (ANKA) 8195 sa kasayı muteakıb, tentırdiyot ıçmek >u mesi burada alâka ile karşılanmakbulunduğu bn stratejik bölgede 1956 başkanhk secimlerine iştirak veya daha fazla müddetle satha çık edilmlsrir. Buntrn aksine beOd bir retile lntihara tefebbüı ctaıiase de Şijii madan su altında devriye gezmek yılı kanumun kabulünden sonra Çocuk haatanesln* kaldırtlarak t«!avl tadır. Eski büyük elçi olan Kosti ^ ^ ^ böyle bir durumun husnle gelme etmeğe niyeti olmadığını «öylemiş d e bulunabilir; ama o miiktidarındadır. Bu tip gemilerin j Cumhurivet Halk Partiainin hazi altın» ahnmııtır. si muhakkak ki yalna Rusyayı «benim namzedim Eisenhower'dir» lev'kı yerine getınlmekte olan A | s a n e r i n ald olduklan kanun man. Schnorkel vey» hava alma borulaneye intikal eden binalara yavas memnun eder. Diğer taraftan, demiştir. Bir esrar sahcısı yakalandı lexander Bogomolov, Sovyetlerın en | rumelerinde bnnun mahrurlarmı nna ihtiyacı yoktur. Bu tip gemiler yavaı resmî daireler yerleîtirilmekZ»bıta memurları Kimil Aypak Umin. «faal» dıplomatlanndan biri olarak j | ı rdecek nnsnrlar da mevendDortler konferansı başlarken Batı MacCarthy Eıserhower'in lkinci su ustüne çıkmadan veya yakıt taza e de blr ear&r »atıcısını dun «abah nıç. tanmmaktadır tedir. müdafaasında, NATO içinde veya bir defa seçıme iştirak etmiyece zelemeden Büyük Britanyadan A' J n r Bizde bn var mıdır? . Haber aldığımıta göre, C H. P • stü yikalamıjlardır. Son derece aar. 1948 senesinde Çekoslovakyada dışında, rol almı? 3 devletin bn Sine dair dolaşan h^berler üzerine vustralyaya gidebilmektedir. Gemihoş blr halde Smnlyet lkinci Çııb* MdBir adamrn karısı hakkmda lmah nin işgal ettiği binaya Mılll Piyango durlüğune getlrılen esrarkeçin üzerlnde cereyan eden hükumet d^rbesı sılekilde kapışmalan, pazartesi gü d« şunlan söylemiştin ......J.U. . y,\j yaji yannış olan muharriri de mevcud makinelerin tipi askerî idaresi, eskıden Ulusun işgal ettiği 7 gram earmr buhınmus. tahkıkât» bas. c Çocuk olmayın, seçime gire bir «ırdır.» nü Molotov'un karşısına çıkacak rasında Bogomolov Rusyrın Prag ı m a } l k e m e v e çektiğlnk zaman kenbinaya d» Devlet Kâğıd ve Basın lanımştır. elçisi bulımmakta idi. Bu mem.e ^ ^ m ü d a f a a .adedinde o kadım olan Batılı D15 İşleri Bakanlaruu cektir.» Genel Müdürlüğu taşınacaktır. Bir tşçl sendikasınm adı İngiliz Amlrallık Dalresl, Express' ketın tam manasile Kremlin pençe falan filân ve falanea İle blrlikt* da zayıf bir durumda bırakabile D.P. Genel Idcre Kurulu Ulus matbaası Devlet Kâfıd v» in havadisinde b?hsedilen hususdeğiştirildi line düşmesinde bu dıplomatın çok filân yerde e5rdüfüne mahkemecektir. Basım Genel Müdürlüğün» devr«tCfbaH Tütün r« Stgan S*n»y1i laçl. büyüic bir rolü olmuştur Bogomolardan ademi malumat beyan etmiş çalışmalan de sö>leTse bir afle yıkımına sebeb Batı Avrnpa memleketierinin, leri S«ndlaaı> nın tamt .tıUnbul Tü. dılecektlr. tir. tün v* Slfmra, t»çi]ert Scndlkaaı» ola lov'un »imdi Fomaya tayıni bu obnaz mı? Bundan eemlyet ve tediktatorlük rejimine tâbi bir çok Ankara, 22 (Telefonla) DemokAynea bfltCtn devlet matbaalan rak detiftlrHraistir. Sendlkanın Unka. memleketin «soğuk harbde» büyük eavüze nğrayan sahıs ne kacanır? Amerikada taksitle metnleketlerle olduğu gibi İspanya at Parti Genel İdare Kurulu bu nm Ulus matbaasında tevhıd edll panı Elvanzad* aokatmdakl lokall 30 bir rol oytuyacağım göstermekte«Müdafaa nrakaddestln kaide^ile de münasebetlerinl yeniden akşam da toplanarak geç vakte katahvil satılryor mesl ve bütün resml baskı işlerinin ocak eumartctl fünü aast 13 30 da aeı. dir. Hür memleketler arasında en nm arkanna nğmank mahkemeda, gözdcn geçirip, normal bir yol« dar çalışmıştır. burada yapılması etrafında bir ta lacaktır. büyük ve en kuvvetli komünlst parNew York, 22 (Nafen) Bu gazetede yazdandan daha ağırlan* dökmeleri; General Franco'nnn da savvur vardır. Bu konudaki çah| Levazun ekulanda diplema tfireni tisme «hib olan İtaly.d. kıznlarm ^ ^ ^ Ticaret odalarına dair pazartesi gününden itibaren Birmemleketinl demokrasi devresine malara başlanmıs ve devlet matba lunoai wkAınül CUTIU föroıvlrtt oJwı hükümeti el. geçirmek için ttttb ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ».gte leşik Amerikanın her tarafından kanun tasarısı intikal ettirmesi mumkün olmıyaalannın tevhidl hakkında bir kanun tub*y!»ra bugun caat 10 da rSrenle büs# gırışecekleri ranneai.mekt« ^ ^ maxmT JUtlıT tahvillerin taksitle satısı resmen cak mıdır? Bn yapılmadığı takdlrtasansı hazırlanmaya başlanmıştır. d p'.omalan verlleeektlr. Ankara, 22 (Telefonla) Ticaret başlamış olacaktır. dır. Bogomolov'un tayini, RuslariB *"""' de, Kuzey Atlantik paktı cephesi odalarıle borsalar ve birliğin çahşDemokratlar dtin Şflede tiyaai jimdi ltalyada daha faal bir komü | Hususf şahıslar, su kadar mfldnin gerilerinde ve destekleme ns ma imkânlarile yetkilerini genışlenizm vaktinm geldiğine lnandıkbir toplantı yaptılar b« lerinin sıralandığı stratejik bir ten bir kanun tasarısı hazırlanıp det içinde şu kadar tahvil almak Damokrat ParU dün aaat 14 t» 811«d< larmı göstermektedir. itiban peatere eamı gibi kırılınca blr ajyasl toplantı yapmııtlr Toplantı. niyetinde olduğunu bildirmekte ve bolgede huzursuzluk her gun biraz Mechse verilmiştir. jrözle gorulür bir sev değildir. Sarda D. f. tl tdar* Kurulu üyelerlnden 1 böylelikle taksitierini ödemeye daha artacaktır. n Mr memBrdnr. Kanun kendisine Işçi Sigortalan Umum Karaşi. 22 (AJ>) Pakistan dev blr kıanu da buır bulunmuftur. Hay. başlamaktadırlar. Taahhüdlerıni so nyet divanı ralsl Selim Erenfll, y»p. Omer Sami ÇOŞAR ÖLÜM devlet rtfbanm kmeak BeşTiyatı DAKTILOLÜGA HEVES EDEN let demiryolhn idaresi, dün Kara •ı|tı konusmad*. blray evrel Halk Par. nuna kadar götüremediği takdirMüdür Muavinliği takib et drye etnretmistir. Bunus Malatya •arafındaa raartram de cezasız, mesele halledilebil HIRSIZ Sabıkah hırsızlardan 5İden takriben 110 Km. mesafede tllilerln Stl* toplantınndaki iddlalan. Kalayeuad* Haoı tbrahlm B « ı . Slçüsfl nedirT. Saverya fftre çok Ankara, 22 (Telefonla) EkonoDolmacı namıle maruf Tatar vukua gelen tren kazasında 60 ki na cevab vennis. muhalefetc hOcum et. mektedir. dlnln kızı v* *<ki taelrlerden genlş, yazana f8re çok dardır. Her rıı ve Ticret Bskanlığı Teşkilâtlan şinin öldüğünü ve 50 kişinin yara mijtir. Hakkı Yeniler. dün TahtakaleMemduh Kfenln cat Nurl Bfe. Muteakıben kooufuı battbltr da C. B&kırktty B«ı tebrlkuı tatı» aefl gün devlet itibannı zedeledl diye Tahvillerin taksitle satışıru te de bir yazıhaneden daktilo ma îanr'ı§ım biH'rmiştır. dırma Genel Mudür Muavini BayH. P yl flddcti* tenkid *tml*Urdlr. mahkemelera muharrtr sevkedilebaaa Ef«. TQk*ek Muh. Mtmar ram İlhan Altan, İşçi Sigortalan Ku min maksadile radyoda, televiz kinesi çalarken yakalanmıstır. Üç randevu evi bamldı Ism«t Efe, Teknik Ünivenit» talaMlir. Ve bonlar dava lo&ımda be> rumu Umum Müdür Muavinliğine yonda geniş ölçüde reklâm yapıl Resim. daktıloluğa heves eden bed Orhan Bfelertn annelNİ v* EmrJyvt ahlak zabıtaaı memurları evraet etoeler de aylarea raahkemetayin edıldi. mıştır. hırsızı gdsteriyor. Turhan • R«ndn Bfelerln ka• veDd (ee* Beyoihinda U« nadavucvlnl lerde sflrfinmflş, endlselenmi» olurjnnvaiidclerl meydana eıkarmiflardır. Yabancı Seımayeyi Tt j\ ık KaA lar. Devlet Mbannın »edelenmesl KalyoneukuHuk Atamaa tokak M ADİLK EFK nunundan İstifade etmek sureble Şarkikaraafac 22 (a.».) Kaza mırnarslı avin 1 T» 1 numanlı dair*. giW mfleerred mefiıtjmla,rla eürüm 11.1JM pcraeoıb* füuO AHama îstanbul, İzmir, İskenderun Iimanmız çevresinde üç gündenberi de sil» t nunuralı dklrcatnd* yapılaa a n . tavslf edilemec. Bnnu daha elle tumhmatiıu kavupnuftur. Mertm. rralarda l çlft aucOıtü ymJtalanmııtır. larmı ve Gediz barajmı yapmak vam eden kar fırtınan yüründen Tarlabafi Tavla aekak 11 mnnarah BMnm ranMaal 13.1954 euraarted tnlacak bir tarife baglamak ve suİçin temaslarda buluırnak üzere «Onü »iaU Camll a«rlfind« 6*1» Isparta, Akşehir, Konyı il# müevd* d« bir fltl («ne uy(mwuı vad. «a iylee tarif etmek lAznBdır. Yoksa şehrımize gelen Amerikanın (Mervmktl Banaa kıhndıktaa «onr» •nakale kesilmiştir. vertc «1« flcçmlstir. Randevucu ABJ»1 mahkemeler boyuna ngrasır: belki Ajrt BMtariıktekl ab«dl Scttrahtt. ntt Chapman Scott) inşaat şirketı Isparta yolunun açılması içlu vi Çubukçu. Haykuhl Nlfaateeı T* rüe «Jıhına tcvdl ll de btr takraı mnharrlrler bosuna adındaJd kadınlar hakkıoda taklbata müdürü J. S. Meyers, Ankaraya lâyet Bayındırlık ekipleri çahfmak baalajunıstır. mahkftn ehırlar. gitmiştir. tadır. TJydrtrma haber nefretmeyl de Küre 22 (aa.) Kar nrtma*ı (bfleıek) kaydile kayıdUmak lâMr J Meyers, kendisile görüiki gündenberi devam etaıektedtr. nmdır. Gerei bütün snçlarda kasid |en bir arkadaşımıza: Küre İnebolu yolunda karuı Irtlefirmtt arann*. Ama bunun aran« îstanbul Boğazında üışası 195S vıh ikramlyelerbnlz olan 300 bahçeli ey yeri keşidesl faı 1.5 metreyi bulmuştur. Kastamadıği haHer de çokttır. Bir adam düşünülen asma kbprü için de tamam I a nmıştır. monu yolu da kapalı olup, bütün Mr habert isteyerek gaeeteye koyar. Ankarada Baymdtrlık Bakanlığına köylerle irtibat kesilmiştir. Ba haber oydunna olabilir. Başka tekhfte bulunarağım » demiştirBa yerlerin parseı numaralarının. ikramlye kazanan hesab bb4ai haber Termlş veya bajka blr tzmirde aoğuklar İSTAN8UL DIŞINDA OTURAN sahibleri arasındaki kur'ası, yurdun muhtelif yerlerindeki yerden Ikrlbaa etmiştir. Bn harekeOrmancılık egitimi ve talihlilerin de toplantıda bulunmalarını temin maksadile, 20 İzmir, 22 (T.H.A.) Şehrimlı bir tinde httkamed moahaze etmek. prcpagandaaı haftadanberi mevsircin en »ofuk Şnbat 1954 Cumartesi rünü saat 15 te Ayazpasa PARK OTEL »«•aaıaıırı. aa«ta ««7* tonka tenkid etmek niyerl de vardır. Ama sunlerini yasamaktadır. salonlarında 6 ncı Noter hnzurile yapılaeağmdan. bn vesile ile Arkan Sa. t. Sü 5 da Ankara, 22 (T H.A) Tanm Üç gün evvel yağan kardan tonverilecek çaylı toplantıya ikramiye kazanan ırmhterem müsteBaVan'ığı, ormanrhk eğit'mi ve ra jimdi de kuru soğuklar başlamıırilerimizin eşlerile birlikte teşriflerini saygılarımızla rica ederia. propasanrtasına 1954 yılı zarfında tır. Sühunet derecesı bir hafUdangenıs ölçude ehemmiyet vermeği beri sıfırın altmda bulunmakt» ve f) «Tf UHOI a. • MUtl kararlaştırmıştır. 1 bazı günler 78 dereceye kadar düsÇocuk Arftbalan Mflaabakasuı mektedir. Bu ınevzuda Orman Umum 4a kavuuın numaralar: Kuru soğuk, odun ve kSmür flJludürlüğünce hazırlanan broşüı Ittanbul 4 flnefl Noteri huzuatlarını birdenbir* vükseltmUtir. ve teknik propasanda malzemesı yapüan keşldede Bazı kimseler ormanlardan kestikile afişteıden bol miktarda bastıSaym Dolrter T« Eczacdar» I ruada Arab» v«>ya Pu«ti Silve»* Cro*» «i*11 leri odunları, «rabalara yükliyerek rıl^rak memleketin her tarafındakı lardan kuponlanna ikramiy» mahalle aralannda yüksek fiatla N OTı oıman teşkilâtına gönderllmıs ve isabet »den mımaralan bildirl satmaktadırlar. Odun depolannda h^'ka bedava olarak dağıtılması il , yonıı: Davetiyeler ayne» lkramlye kazanan gayın musterilerlmlda, odunun kilosu 9 114 10 kuru| gıiüere tarrum edılmiştir. s b adreslerine gönderlLmigtir. Aldıfc armbanm bedeîini kaarasında latılmaktadır. (%f ltk 10 grm. Chloramphenicol Palınitat*) Nixon'un bize dair rapora Türkiye Güvenlik Konseyinde Dfinyaıun en çok sevilen artistleri teşmllinl düşünınüslerdlr. Hukuk(uların dediği faiur. HükmJ veya haJdki sahulara »\4 şikâyetleri benimsiyerek bir üye devlet aleyhhra hareket» geçmeyi hükumetler kolay kolay göz* alamazlar. Ferdler veya hukmi sahîlyetler doğrudaa doğruya komisyona basvurabilmeliler H aradığımu teminat gerceklesme yolona firsta. Bu düşünceye dayanılarak andlasmaya bir de .Insan haklan Avrupa yüksek mahkemesi» knrulmasuıa dair kayıdlar konmnştur. Fakat bazı devietlertn hükümranlık haklarından ba deree» fedakârhğa yanaşnmyacaUan taıhmin edüdigi için ba husus, üye devletlerin n zalanna bırakılmıştır. T»nl âkid taraflardan hangileri açıkça isten* mahkeme ancak onlar arasında Isliyecektlr. On bes devletten şlmdiy* kadar onu «ndlaşmayı Imzalamıs, bunlardan yalnıı dordü ferdlerİB komisyona doğrudan doğrnya başvurabihnesi hakkını tarumıştır. Ba devletler de İsvec. Irlanda, Danimarka ve Belçikadan ibarettir. Tanıyanlar altıyı bulmadıkça komisyon ferdt şikâyetlere bakanuyacak, seMzi bobnadıkça da yüksek mahkeme kurulamıyacaktır. Dünyanm dortbir köşesinde takıntılan bnlunan sömürge sahlbi devMler ba konuda nmıımiyetle eekfogen *avranmaktadırlar. Başmakaleden devam Bir Adım Güzel ve sıhhatli çocuk Tekrar basın davaları atbnata yeni bir canadan eekiliyor. Btr takım guçlann eezası aıttınlı\. . dava «çıhnası evvelc* sahst şjkâyete bağh olan bir kısım suelan şimdi sava re'sen takib edeeek ve bir taknn hareketler de suçlar arasma sokulup devletia itiban »delenmekten knrtulacak. Her kanun, onu yapanm bir ta399 Bahar Öksüm kım ediselerile dofar. Ve her ta. sarmın peşind* vukuu hoşa gitmi>ecek bir takım misaller de gösterilir. Bu sefer de şüpheslı bu yeni hükümletin davandığı iceriden vak'alar, dışandan vesika ve benzeri kannnlar flerl gürüleceferir. Ceza işlerimizin mütehassıslan bunlan arayıp bulacak kadar çalışkaad'rlar. Lâkin bir kanunun lctünaî bir zaruret haline gelmesinde hiç değilse irttfaka yakm Wr çoğunluk lâznndır. Acaba nmumi efkârda böyle bir ekseriyet var mıdu? Burası belli değü Senelerdenberi. Adlive Bakanhğı. matbnata yeni bir nteam vermek kaverusundadır. Bo bir siyasl ha401 Ahmed Tipi rekettpn ziyade chükumet» teşebbüsv halindodir. Yani bugutıkü iktidardan evvel başlamış bir cheves» tir. Bunu bnlemek icia çazetedler bir hayU emek sarfetmi?ler ve 930 seeiminden sonra bu cereyanı durdurmaya muvaffak olmnşjardı. Bugün canianan tesebbüs Îşte hep odur. Matbua* müessesesinra deha faydalı ve daha rararsu hale gelmesinl berkes i»ter. Bunu temin edeeek vasıtada birleşmek lârundır. Bugün ileri sürulen tasan, flstönde Ittifak edilemiyeeek bir ttkua noktalan taşımaktadır. Şahsi hakaret davalarmda savalann re'sen âmme davan açmalan bn noktalardan biridlr. Bunun erveli tatbikattald zorluklannı tasav vur etmek hükmün isabet derecesi. nl tavijıe kâfldir. Türkiyede bıtişa» eden blnleree matbna v» bir o ka. dar kitab ve risalenln hepsinl sattf satır okuyup içinden âmme davast nruurunu »eçmek nasıl kabil olur? Obnayınca bir kıstm tuçlarm takib* uğrayrp bir kısmınm karaen veya tesadüfen gözden kaçaeağı muhakEMNIYET MUDURLUĞLNÜN kakbr. Şu olaeak: göre çarpan v« YENİ TEKNİK ÂLETLERİ hnsust dikkate m«nn kalan matEmnıyet Umum Müdürlügü U bnalardan geri kalanlan âmme daralından gehrimiz emnıyet tek vasmdan kurrnlabileeek.. nik büroşu Içın bir mikrofilm Bundan başka şahsl seref Te har. cıhazı ve bir büyük mıknatıj siyetin baran davayı açmamak sualındığını bildirmiştik. rerlle korundufn her gün emsalile Zabıta teskilâtı için buyük göriılüyor. Benim hakkunda yapıfaydalar sa£lıyacagı söylenen lan nesriymtı ben mahkemede takib y bu âletler, monte edılmis. ve etmek istemezsem, »avctnın, dün Emnıyet Müdürü Mehmed Olmaz.. diye tenln serefmi Ali Alpsar tarafından gazeteci j koruyacağım! Ben ısrar etmesi ve Amerikanın dış yardım bütçesi Türk înçiliz ticareti Yugoslavyadaki Türk mallarına dair andlasma İngülerenin hârika denizaltısı Mac Carthy, Gumhur Başkanı olmak islemiyor Eski G.HP. merkezi Millî Piyangoya verildi Rnsya. Roma elçisini neden değistirdi? Pakîsfandaki tren faciasmın bilânçosu Bir Amerikan inşaat firması limanlarımızı yapmak istiyor Küre İnbolu yolunda kar 1,5 melre D A V E T İ Y E İSTANBUL BANKASI SİLVER CROSS DOĞUBANK SYNTHOMYCETINE SÜSPANSİYON ÎMAL EDKN . Via Carto No. J4 LEPETTI Miltno, ttalym, Törkiy» Genel Ae«nia«s ŞAKK TtCAKKT KOLLEKTİT Londra • Hartum uçuş rekoru Atinada $uya zam Atina, 22 (TBA.) Yunan Sular Şirketi, idare masraflarının vt malzeme fiatlarının arttığmı belirterek, «uva zam yaptığmı ilân etmifÜr. Suya yapılan zam yüzd* 17 nilbetmdedlr. , " ' Londra. 22 (a a ) Londra Haı tum aıasında bir rekor uçuşuna ç;^ mış olan Comet uçağı saatte ortalama 481 mil (773 920 Km.) uyarak bu rekoru kınruştır. zanan: No. 839 Bay Ferruh Taylaa, İstanbul. Orijinal oyuncak kazananlar; No. 441 No. 447 No, 454 No 405 No 488 Na 503 No. 519 No. 531 N«, U t No. Ml/A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog