Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makale



Katalog


«
»

CTJMHURtYFI 23 Ocak 1954 m İİSİİİIİ İPÜÜiÜİIi Ucuzluk miitehassısı dün raporunu Valiye verdi Bir radyo fabrikası kurulacak NAUNA mek T* tıkanıklıklan »nleınek meselesi, rttnta meselesi olmakta dtr*m edİTor •« edecektir de, tstanbnl karaluşa bakunından nmniDİyetle atb anba re tramvay kir edindiği çok kere görülmüı ve •ehridlr; hem 4« nihayet blr kaç Isviçreli senatör bu sabah saat 1 1 de Vilâyette 1948 tcrıesinin bir yaz gününd* görülmekte bulunmuştur. Bizde ls« bln araba De bh kaç yüı tramvaIdi Ankarada Türk milletinin yapılacak bir topkmtırJa raporunun ana buna benzer izahat arada bir uza. ym eerrüseferml tatlayaeak blr iki Holandalı firma, kuracağı fabrfka doğrudan doğnıya intihabile yan veyahud ya iktidar partisi T» tehir. Şfandl IM trmmvayUr» ve ahatlarını açıklıyacak partili ilk Büyük Mıllet Meclısi için Mecidiyeköyünde arsa yahud muhalefet partisinin dolam nbalara bmlerie motörlU nakil vaaçıldı. Bu «çüı«ı demokrasinin satın aldı baçlı yollardan uzattığı sual takrlr srtası Inrimam etmiştir, Şehrin nümemlekette bir ker* dahm kunılİstanbulda tanzim satışlarmı or i yerlerinl gezmiştir. lerinin, bir de senede bir kere sürHaber aldığımıza göre tanınmıs ması diye düşünenler yok değil runda kalırlar. İşte bu taktiğin bir duğumu ispat eden Hükumet Reisi, atle çıkarüan bütçenin müzakere fnsa gene milyon etrafında olmakGiimriik ahtrçpolannda i edecek olan tsviçreü sena niimriiV «hlı la beraber, tnkıUtb Te Içtimaî haHollanda firmalanndan biri şeh di. Devlet ReUi, Meclis Reisi in misaline geçen gün Halk Partisinin günün birinde kürsüden muhalif leri esnasında ahnır. Fakat gündebekletilen kahveler tör tetkiklerini bitirmiş ve bu hupartiye istizahta bulunmalarmı ve lik bir meselenin müzakeresi için yat şartlsjı, eskiden kates arkasınŞehrimiz piyasasında kahve rimizde bir radyo fabrikası kurmak tihablarından sonra Devlet Reisi grup reisi Faik Ahmed Barutçususta hazırladığı raporunu Vaîiye da otnran kadrnlan da sokağra çıüzere teşebbüslere geçmiştir. nin Meclis Reisi, parti reısleri, nun beyanatında rastladık. Evet ne istizahı kabul edeceğini ve partisine bütçeyi beklemek hakikaten garib karmış olduğu içfaı münakale ve vermiştir. Bugün saat 11 de Vilâ stoklannın azaldığı ve bu yüzden olurdu sekizinci Bü>ük Millet Mec de kabul ettireceğini vâdetmişti Fa bir demokraîi cilvesidir. Muhterem Mecidiyeköyünde kurulacak o hattâ müstakil meb'usları çağırıp aeyrüsefer bakımından nüfus bir yette bu mevzula alâkalı bir top fiatlann tekrar yükselmeğe mülisinin ilk açılıg giinü yapılan de kat nasılsa yıllardanberi isim ve cislantı yapılacaktır. Toplantıya ko temayıl bulunduğu görülmektedir. lan fabrika için genis bir arsa sa görüîmekte olduğu işitüdi. Fakat mokrasi gösterisine devam edilsey mi ve son senelerde de cısmi orta Faik Ahmed Barutçu Utizahm kıy mlsH artmıştır. 50 yı] Snce erkekmetini şimdi ne kadar güzel takdir ler, evlerl ile çalıstıklan daireler Diğer taraftan gümrük antrepo tın alınmıştır Halen Ticaret Ba o gün Meclisten, bozuk bir havaoperatif müdürleri, bastn mensubdi de şirndi söyledikleri gibi de da görülmiyen bu müesseseye karşı demokrasinin ve iş yerlerl arasmda Wr sabah ları, esnaf dernekleri uyeleri de lannda bekliyen maDar çekildiği kanlığmda tescil formalitelerine nm abus çehresinin insanın üze mokrasinin en ayrılmaz ?artı olan bir yabancılık hisseden muhalif ediyor. Kendisinin bir istikrsr başlanmış bu'.unan bu şirket ya rine yaydığı tesire benzer bir in murakabenin en büyük vasıtası o parti de böyle bir istizah takriri kıymetini o kadar iyi bildiğine ka blr akşam gidip geUrlerdi; şirndi çağınlnuştır. Mütehassıs, rapo takdırde pıyasada niim. Ancak riyaset ettiği o vakitki ise şehrin muhtelif semtlerl araBu hava ayağa run anahtarlarını izah ederek İs beklenebileceği ileililer tarâfından bancı sermayeyi teşvik kanunun üba almLşüm. lan istizah müessesesinin kullanış vermeğe lüzum görmemi^ti. Vakıâ parti grupu galiba bu kıymetleri dan istifade edecektir. kalkmak, kalkmamak münakaşalaviçreden getirilen satış kamyonu beyan edılmektedir. biliyorlardı ki böyle bir takrir asla belirtmek için mutlaka seçimi bir smda mekik dokuyorlar. Evlerinin tarzı, partinin koyduğu antideTanıbaşindaki mahalle kahvesine Fabrikanın bu sene sonunda n ile ilk tezahürünü yaptı. Esa mokratik usulden kurtaracak, bir müzakere edilmeden el kaldırmak nu aöstereeektir. Stoklar azaldığı bahanesile tücsen o zamana kadar bili kaydü tâdile uğratüsaydı? O zaman kim yolile reye konulup reddedilecekti. kere daha ve bu defa da serbest ve gidip jfeienler, şimdl geceyanlanradyo imalâüna başlayacağı bildiSenatör bugünkü toplantıda ka cann daima fiat yükseltmekte olşüphe unsurundan ftri bir sekilde na kadar açık bulunan tinemalar, Radyo fiatlarırun jart hüküra süren bir parti, kar senin hannna böyle şeyler gelmı Fakat buna rağmen bir defa değil, dın demeklerinden de mümessil duğu hatırlanacak olursa ilgili rilmektedir. şısında küçücük de olsa bir mu yordu. Fakat ben de burada bir iti bir kaç dpfa verilmeli ve redde kazanmayı bekliyordu. Ne yapalım tiyatrolar, çalpılı gazinolar, barlar vukuu muhtemel imalât haşladıktan sonra bir hayli ki talih yâr olmadı, olmadı ama de gibi eflence yerlerine gidip gelibulunmasını istemiş, bilhassa Is makamlann halefete tabammül emareleri gös rafta bulunayım ki hürriyeti disip lunmah idi de seçim beyannamemokrasi ismine bile tesahüb eden yorlar. Orta okul, lise ögrencilert, viçrede bu teşekkülde kadınların kahve spekülâsyonunu şimdiden düşeceği an'aşılmaktadır. termiyordu. Tahammülsüzlük alâ lin zincirleri lle bağhyacağından lerine istizahı zincirlerden kurtarmühim hizmetler ifa ettiğini be önlemek için müteyakkız bulun Fırtınalar yüzünden birçok metleri daha barizdi. Muhalefet endişe e^.tiğim ve derhal matbuat mak vaidleri konulmah idi. bir parti seçimi kazanınca ilk önce Üniversite talebesi şehrin en uıak malan ve stoklan sıkı bir konlirtmıştir. nıavna battıği için Mersin bu en basit içtüzük tâdilini yapa yerlerindeki ikametgâhlarından en kanununda, tekli ettiği tâdil ile (1) Nice nice başmakalelerde söylen jcağını herkes ümid etti. Hele anti kalabalık yerlerine koşuştıyorlar» Mütehassıs dün şehrin tarih! troHen geçirmeleri gerekmektedir. ise Meclisın hiç olmazsa yarısına bu endişemde ne kadar haklı ollimanında tahmil athliye diği gibi istizah mutlska hükumeti »»""iıınıııııııımnillllllllllllllllllllillllIlllllllllllllll'IHi'Hiııııi' yakın bir adedde meb'us beklergüçleşti düşürmek için yapılmsz, hattâ ik demokratik kanunlarm başmda ge t Eskiden sakin, asude ve uykuda İstanbul Vali muavinleri Karadenlzde fırtına devam etmekte. ken ancak yedidt bir nisbetinde \İstanbul Ilinde köyKiye toprak (1) Heraen hemen aynı kuvvette tidar partisinin bile istizah yaparak len İstanbul belediye kanununun ' blr şark şehri olan İstanbul şirndl dlr. Bu yüzden «Glreaun» vapuru blr :emsil edilmesini seçimlerdekl «a matbuat kanunu tadillerlnin bu defa valiliklere tayin ediMiler dağıtımı sonunda hükumete itimad verdiği tâdilini bekliyenler bu tasarının, canlı, kültürlü ve uyanık bir garb gun rötarla dun sabah limanımıza dönda teklif edıldlgi söylenmektedır. Şlmdl tstanbul Vall muavinlerinden Fuad mustur. cÇorum» vapuru da iki gün katlıklara atfederek «inirU ldi. tesrifat ve tezyinat için serilip se şehri olmuştur. Fakat sejTÜseferin tfsküdar Toprak Komtsyonu 19S3 yılı bu tadillerl veyahud benzerlerlni teklif ve fakat bu arada bütün milletin rar'ında Kartal ve Bakırköy kazalan Alper ile Celâl tzgi munhal valiliklere gecikme lle bugün Istanbula v w ı l ola. Bu müthiş ılnirli havayı teskin edenler sekizinci Mecllste muhalefet sı. herhangi bir vak'a hakkmda bek rilip tekrar ortadan kaldırılan ha tekâsül ettiği şehrin merkezindekl Muavlnliklerden caktır. ktv lennde miılted çiftçllere toprak da. tayin edilmlslerdtr. için demokrasinin mâna v* ma ralarında otunırlardı. Aynı gündekendi lediği izahat ve tafsilâtı en salâ lılar gibi ortaya konulup konulup yollar eski halinde kalmıştır. blrine tstanbul m kaymakamlarından f ı ,:ştır. Dığer taraftan Akdenlzdekl flddetU kurucularından blr zat lle beraber ben Meselâ Karaköytin haline bakıKarUl Kazasına baglı Sarıgazl kö biri getllrlecek. lkind rauavinllk yeri fırtına sebeblle, D. D. Y. ve Liman. hiyetini idrak etmi| kimselerden de o zaman tadıllere kursüden muhjle. hiyettar ağızlardan dinliyerek mü tekrar kaldırıldığını gördüler. * lan işletmeslne ald mavnalardan blr nakaşalardan sonra vak'aların eyünde 5J çlftçl alleslne 823 dönum slmdillk açık duracaktır. Bütün bunlardan anlaşıhyordu nız. Sabahlan ve akşamlan bu damürekkeb bir hükumetten meded fet etmljtim. Ben hâla fikrimi değışÖgTendigimlze g8re. Fuad Alper. tller çoğunun betması Ozerine Merılnd» tah. «razi, BUyukbakkaJ kbyünde 82 çlftçl hemmiyeti hskkmda doğru bir fi ki demokrasinin manasınm bizde racık cadde ve sokaklar mah«erl MUdurlügune tayln edllen mil tahllye faallyeti güçelpnlîtlr. Bu ummaktan baska yapacak bir şey | tlrmedlm. alleatne 1(77 dönüm arazi. Kurd kö. Bankaeı başka türlü anlaşılması mukadder bir kalabalıkla her an doludur, bütün demokrat yünde 61 çlftçl alleslne 3369 dönum Manisa Valisi Gafurun yerine getlrll. nun İçin Denizclllk Bankası gemUert yoktu. Tıpkı dir. Bu sakat anlayıştan dolayı yer Nakil vasıtalan ikide birde tıkan•razl, Şlhll köyünde S5 çiftçt aileslne mlştir. Çelâl İzglnln hangl valillğe nak. limanda fazla vakit kaybettiklerlnden memleketlerde takib edilen usu Prof. Haberler dün memleketiÜsküdarda bir rühban okulu 754 dSnOtn «razl. Yayalar kövünde 21 ledildlgl henüz billnmemektedtr. yer sövüşmeler, düvüşmeler mey maktadır. Emniyet 6 ncı şube ışıkb iklnd blr emre kadar b u n d a n 40 too. iı uyarak hükumet tesklll hakmizden aynldı açıhyor Çlftçl aileslr» 349 dtaüm arazi, Dolay. dan fazla yuk almıyacaklardır. dan ahp manevl ve maddî huzur bir seyriisefer kuîesi yaptirmak ve Geçen ay 1635 yer dezenfekte kında suretâ da olsa konusmak tstanbul Cnlversltesl tktisad Fakül. Üsküdarda Selâmiall mahalleslnde oba kBytinde S5 çlftçl allesine 1050 d6. kaybolunca kanunlann herkese bir de yeraltı geçidi in^> ettirmek Adliyeye dadanan şemsiye hırsızı edildi tesinin mlsafırl olan, Amerlkanın Har. Surp Haç Ermenl killsesl bitışlğlnde nüm arazi eem'an 44507 Ura borclaıuna merasimini yapan Devlet Reisi müsavi kuvvet ve şiddetle tatbik suretile burada seyrüseferi tanzim vard Üniversitebl profesörlerlnden G. bir nıhban okulu açılacaktır. mahkum oldu karsıhğı tevzi edllmlstir. Beledlye Sajlık Mudürlüğünce tıtan. müstakil meb'us olarak beni de Haberler. dun uçakJa Boston'a müte\ecetmek fikrindedir. Son zamanlarda Adllyede ç&lısan ka. • Surp . Haç Tlbrevank» ismini tası. edilmesile temin olunabilecek diBakırkBy kazasına bağlı Yen'.bosna bul, Beyoglu ve Oskudar tephirhanele. dhen şehrimizden ayrılmıştır. dınlara ald semsiyelertn kaybolmaıı dinlemek lutfunda bulundu idiyacak olan okulun açılıs törenl yarın siplinden a>n daha başka bir diSeyriisefer kule^inden biiyiik bir koyunde lse 97 çlftçl alleslne 1200 dö rinde bulasıcı hastalıklar •ebeblle 11732 Profesor şehrımlzde kaldlğl 20 gün veya çalınması Uzerlne gerekll tertlbat nüm 5663S llra borclanma karsılıgın. parça eıya tephlr edilmljtlr. siplin, bir kuvvetli el lâzım oldu ] fayda beklenemiyeceği, fakat yerAsla unutmadım: Hürriyetin, zarfında 22 ders, konferans vermiş ve sat 15 te yapılacaktır. Mahmud lsimll bir da tevzl edllmistlr. Belediye hjunamlannda 992 klji te. alınmıs. Ibrahim Şehrimiz ilkokullannda 101 ğuna inanmış olanlar da çoğalıyor. altı geçidinbı işe yarayacağı kanademokrasinin ister istemez mucib semlner Idare etmiştir. Profesör mem. Bundan baska Sarıgsıi, BOyükbakkal, m'üenmla. Şehlr Hıfzıtuaıhhd Kuru. aahıa dün suçustü yakalanmıjtır. H=ttâ bunl"rın sayısı cun geçip atindevim. Bu eeçid yapılmcıya kurs açıldı Kendislnde kadınlara ald etys eal. olacağı zorlu sahnelerd* tükun leketlmlz hakkındakl lnllbal kendislne Kurd, Şlhll, Yayalar v« Dolayob» kfty. mu Klmya tubesinda 7811, Bakterl fu. kadar, Ziraat ve Pcnizcilik Bankamak hastalıgı olduğunu sSyUyen sanık v» itidalinl kaybetmiyecek bir za soruldugu zaman demlstir kl • Bır lerine ortamah mer'a olarak 14780 dS. besinde 831 tahlll yapılmıjtır. Şehriınızin 8 ilçeslndeki ilkokullarda, isler iyi gitmemeye başladıkça daha memleketin lktlsadt bünyesl 20 gun gibi lannın biraz ilerisindeki ve Köpıtt num arazi tahsls edllmlstlr. Sajlık Muayen» Komisyonunda 755 Fatih 1. Sulh Ceza mahkemesinc* 10 tın riyasetinde bir hukumet teş kısa blr zamanda anlasılaroıyacagı İçin. öğrer.ciler İçin 101 aded kur» açılnıı; da ziyadeleşiyor. Ve her gördüğü Gena Kart&l kaıasına baglı Sultan kişinln muayeneel yapıtmii, bunlardan ay hap*e mahkum edilmlstir. ile Ziraat Iîankası arasındaki seybulunmaktadır. Kurslardan 31 1 maıı. kilini Idz fikrim olarak aöyle TUrklyenln lktlsadl durumu hakkmda dolln, 28 1 müzik, 41 1 yabancı dil. bir fenalığı demokrasinin hessbına yaz rüsefer ışıklannm daima gözüırıe beyll eifuiginden muhtae çiftçUeT» da. 41 klsi kabUlyeti bedenlye taUmatnaBeşiktaşta bir kankocayı map ıtiyad edinmek maddî ve m r tıtılmak üzere 7381 dönüm Vaklflardan meslne uygun olmadıgından lcrayl aa. dim T« hükumet reiai namzedi blrseyvesöyllyemlyecetlm. Yalnız. gerek tanesl de sanat kursudıır. çarpan bir kifayetsizliçinin düreltil ders gerekae seminerlerimde yapı. da 1944 dönüm arazi devlet ell 11* k». nattan menedllmls, 20 klsinln de tedavl öldüren Himmetin durnjmasuuı temir.ini ancak diolarak isml geçen zatın uzun müd lan lktlsadl münakaşRİardan çok merrKurslar ders yılı başındanbert faali nevi refahın »ıesi lÜ7urnundan bahsedeceğim. ırıı'astırılmı» bulunmaktadır. edllmelerl lstenmijtir. başiandı etmekte ve masrafları siplinli bir idareden bekleyerek denunum. Bu suretle, fttlsad ilml ile ug. yetlne devam Burada Karakövden Köpriiye doğru ÜskUdar Toprak Koml»yonu 1954 yılı Blr müddet evvel BeslktasU e r sa det mutlak iktidar partisinde müMudürlOk tarâfından Z8 hamanv 18 okul öğrencilerine yarcîım demc'kleri mokrasiden soğuyorlar. Fakat bu bir rasan zümre lçlnde llmln nazsrl me<e. tarâfından karsılanmaktadır. içın de hazırlıklarm baslamıstır. Bu yıl lskele ve yolcu salonu. 336 kogus ve hlbl lle karısını bıçakla yaralayıp öl. him mevkilerde çalışmış v« pelen veya Köpriirlen Rıhtım cadlelerlne l&yıkile temas etmek fırsstmı kimseler bir hastalık telâkki ettiklç'.nde, 25.30 bln dönüm arazi d« a y n koridor, 8 gecekondu. 90 çoplük, 639 çöp dürmekten aanık Hımmet önlerln du. zamanlar ortaya tdisiplinli hümdesine geçen nakil vasıtalanna ve Kurslann 9 u Üskıjdar. 2 sl Adalar, buldum. Bilhassa fakulte mensublarının leri demokrasiden kurtulup da komlsyon tarâfından progTamlı bir »e. fcurusu ve sandığı, 169 halâ ve umuml ruşmasına dün 4. Agır Cezada baslan. yayalara yol göstermek için kontılyetı diye bir siyasî meflıum atmıs ilml aeviyelerlnl takdlrle müsahede et. 17 sl K&dıköy. 21 1 Emlnönü. blr tanesi kilde mülteci çiftçiye dagıtılacaktıı. içinde demir elı halâ. 298 lâgım çukuru ve mszssl de nnstır. tlm. Konferanslanm da, aynı anlayışla Sanyer, 23 ü Fatih, 15 i Beşiktaş. 13 ü «kadife eldiven muş olan kırmızı ve yeşil ısıklı işamuvafık Dün alınan lfadesir.de sanık, on altı olduğunu bildiğim için » n f e k t e edllmis, 1471 klsl blt muaye. ilâcını kulbnmağa btçlar başlamaz Irtltleler tarafından alâkayla taklb edll Beyoğlu ilçesindedlr. Kâzım Karab«kirl aıuna törenl senedlr lçtiginl, vak'a aksjuzu da ev« görmediğimi de saklamadım. NiretIerin nesmden £eçlrilmUtix. dl. ?amp S<m™ midHetleH tstanbul Ünlvenlteal Taleba Blrllgl Sokak ortasında yanm saat süren r.e azim hata ettiklerini anlavacak | Ayrıea 708 parç» eamaıır T» e*ya sarho» geldiginl kapıyı blr türlü aça hayet aksam üzeri kabin* belli lar ve onlar da benim aziz Kâzım W hesablanmam.şfar. \ayalana madığını »oylemiı v« tunlan anlat. Türklyenln gerek lllm muhitlnde ve 26 ocak salı günu smat 15 to Eminönü D. D. T. lenmistlr. kadın kavgası olur gibi oldu ve görüldü ki ka gerekae Ankaradakl temaslanmda lyl nustır: ö g r e n d lokallnde Gcnerai KAzım K*. Karnbekir Pa^aya sövlediğim «de, ^arş.dan karsıya Recmeş, içın yaTedavüldeki p a n 40 milyon Kvvelki gun Beyoglunda yarım ıaat mokrasi anarşi degildir ama sadece i n a n **$ '5*'»™1 m"Hdetl gavet nbeklrl ı n n ı günü tcrtiblemlftlr. • Kapıyı mal sahibt açtı. Ben. bu binenin ekseriyeti disiplinli hürri lntıbalars aahlb oldum. (rordıjüm ya. kın alakadan ve misafirpeıserlikten devam eden btiyuk blr kadın kavgası kapı gallba bozuk, dedlm. Mal aahlbi yete taraftar zatlardan Bu toplantıda Ord. Prot. Kâzım talira azaJdı müteşek mütefaassla olarak ayrılıyonım. Fırsat cereyan etmistlr. de disiplin değildir» sözüne gele kısadır. Sadece hıılı yüriivehilecek Haçlkin yanında karuı Mlnas lle loför maıl Gürkan, Prof. Sadl Irmak, emekU olanlar düşiinüîmüstiir. Cabuk yüM e r k a Bankaaınm dün nesretögl HOaeyln vardı. Yukarı O gün Meclis Riyasetine buldufum takdlrde Türklyeye ycniden çıkarken tsen kildl. Kalyoncukulluk. Toprak'ule sokak 15 ceklerdir. General AU Fuad Erdem, Harb Malulu paramızın zaten hep sarhossun; ne kapıyı açabl. seçüen eski arkadaşım rüyemiven insanlar. ihtiyar kadın numaralı evde oturan Sofo Müller. Ar. merhum gelmek isterim » Binbası Şevket Yasın. Ordu Temsll bültene göre tedavüldeki ve erkekler. sırtl?nnda ağır yiik glro Sivastopola ve Olga lslmler'.nde Bunsu Baskanı Blnbası Sadl Koçes. mikUrı bir mUyar dort yüı ylrml blr linln, ne de yolunu bulablllrsln» de. Kâzım Karabekir Paşanın evine o Ekmeğin fiat ve gramajı dller. Blr ara anlamadıgım blr aebeb3 kadın geçimsizllk yuzunden kavgaya TEŞEKKÜR merhurmın askerl mezlyetlerl, ceph» milyon 185 bin 589 llradır. taşıyan hamallar hir hesaba katılBu rtkam* för» feçen haftaya naza. den Hüseym bıçakla bana hücum etti. gece gittim, Yeni hükumetin mandeğişmiyecek tutuşmuşlardır. Yarım saat «açbaça hatıraları. »sJııiyetinl bellrUn konuf. hal ye^ tlkân Tansalin ! mamıştır. Yesil ısıklar mamıŞTir. ı c s n LVIKIHT yvnuiKuın ran tedavüldeki p«ra mlktarında 40 KaçmaJc lstedim, yolda Haçlkle karım zarasj hakkında ne düşüjuluğünü malar yapacaklardır. Dünkü gazetelerden bazı lan ekmeğin basbaşa dövusen kadınlar. karakola gemilyonJu)» bir •aalapar Tardır.M4Ü1 flUl ftteîiyet ve | sonra, bunlar d:>ba yoiun ortasnda vardı. Bıçagımı eektlm, ne yaptıgımı •ordum ve bir Meclis Reisi sıfati Mn grama ve 35 kuruse, çıkacagına tlrllmy ve b i r b ' l l t d d ve birb'lrlertnden " davacı ol. zor iken krrmızı ışıklar yanmakta ve Linmanımızdan yapılan ihracat hattrlamıyorum.» Makarna fabrikaUnna sert dukları İçin haklannda adll taklbata muvaff.ıkıyetle yapan le kabineye, partiye mensub ve da!r blr haber nesretmişlerdlr. bütün raddelerin sahib ve hâViml Son M aaat aaat urfında limanımızBundan sonra. dlnlenen »ahjdjer h s . Evvelce de alâka^ılar tnrafından »eçllmiîtlr. buğday verilecek Dr. MMMUi4tKRıi Rona'ya fakat demokrasiyi içine sindirraiş bildlrlldiğl gibi ekmeğin ne gramajından jtapıİBB l h n e a t yckuam rki nıllyon ] dlseyY' İBrmedlklerlnl. ancak duyduk. va7İvptinde olan nakil vaMtalan Mevrudat a z l ı | l dolayuü» Mrt bui. 813 bln Uradır. larını «öyleroislerdlr. veyahud sindirebilecek olan klm da. ne de flatında bir değişiklik bahis Emekli müezzinler de ikramiye klymetll alâkaeım eslrgemıyen dahi'ıi. iieri hemen atılmaktadır. Buralsrday flatlan günden «ün« yükselmak. istiyor S«vkolur»an malUr arasında Alman. Yeni sahld celbi l«ln durusma baska selerden birkaç kişinin ahnmasını mevzuudur. ye mütehassısı Dr Hasan Sallh Ota. da ısıklara yardımcı olprak vaz'fe tedır. ne bırikilmiftır. yaya lhx»o edllen ve kıymeti blr mıl. Dün gazetemıze gelen, 76 yaşında ol. soya, Marmara Kliniği ve Pakire Tarzı teklif etmeğe ikna İçin gece yaOtobüste yankesicilik Dun Trakym HMnftil Mrt bujdaylar yonu afaa bujdaydan maada tuzl : duğunu ve Kasımpasalı Şukrü Güler. Doğumevl doktor ve personelme şuk eören «îevriisefer memnrlan da tts İstanbul Üniversitesine şubat 16 kuruftan muamaU farmüftUr. Maa. belık, keçi kıh, barsak, acı «eklrdek naına kadar çalıjtun Meğer ki iş Fener Cebeclbaıı, Mescld sokak 16 yuz diye tanındığını sbyllyen emekll ranlarımızın pazetenîz vasıtasıle lblâ. diidüklerile motörlü vapıtalan rladöneminde alınacak öğrenci mafıh Toprak Oflalnln makama fabrl tlftlk veaalr* rajdır. ha çabnk pecmeye davet ermekteisten geçmis imis, çünkü tam saat numaralı evde oturan Şemseddln 1». blr cami muezzini, maaşlan zaten çok ğını rica ederiz. kalarma aert bujd»y v m « t l r» m*. az olan müezzlnlerîn son ikramiye kasayısı Tans&l ve Kılıçcı aileleri dirler. Bu ytizden yayalar, otoraoon ikide radyo kabine âzasının mlnde blr çnhıı, halk otobü.'ilerl Ue nundan faydalanmadıklarını anlatmış, Bahar Bayramı hazufakUn kama flatlarının jrttkaelmaain* mflft. Ramiye glderken yankeslclllk suretlle tsUnbul Onlversltesl faklüt* ve kol. billerin ve kamyoniann arasmda •de olunniıyacaiı bUdtrUm«ktedlr. Beledlye Bahar Bayramı haıırhkl*. larına subat döneminde alınacak olan isimlerinl bildirdi. Ben de o za 955 llra parasını çaldırtmıstır. Polis llgilllerln dikkatinl çekmemlzl İstemiş. ne vapacBklannı. n e r e y e tridecekrına çlmdlden başlamıstır. Dün Beltdl. oğrendlerin sayısı belli olmustur. tir. man yabancısı olduğum Yenişe yankesiclji aramaktadır. E. P. U. dışı memleketlen veri yede toplanan blr komlsyon bu bayram ÖLÜM Ierini şa<ınp knlmsktadırlar. YaTeablt edilen sayılar söyledir: Tıb hirin sokaklarında yolumu kaybelen tahsislen aid Uste İçin ana hatları çlzilen blr program Fakültesl (F. K. B. sınıfına) 73. Dl} Mlhrlban Bjlgehanm eşi. Gül'eren , e « : i icin tahsis e d i l e n derek dolaşa dolaşa hasta bir halEMNİYET SANDIGININ Blrleslk Amerlka harle olmak Qx*re üzerınde çalıjmıgtır. heklmllgl koluna 8 Eczacı okuluna 9 SaHhnğlu ve Nesteren Refıogîunun ba. • ramanı, ihtivar insanların yiirüyiiş de eve dondüm. Çok aziz Kâzım B. P. ü . dıjl memleketlere verilen Belediye bütçesi 70 milym lira baları tPmpo^nna yetecek kadar uzatmak ald liato M e r k a Bankaıına Şehlr Meclısi Daıral KomLryonu dun Paşaya söylediğim »on söz »u ldi: ŞERİT BİLGEHAN ISzımdır. (önderUml* rt fnkU «alimat rerlL toplazunlf. itfalye bütçetile dlffer bazı Hıans dalın* 23, Jeolojl dalın» İC, Bo. tanlk dalına 5 öğrend test yoklamaaUe mljtlr. butç«l«rin tetklklerlnl ilnnal etmiştlr. Gene KarakHvfien kBprflye fe«Demokrasi anarsi değildir ama 221 954 tarihinde Hakkın rahmetlne Çsko«lov«kym, llıau. POİOOT*. Encttmcn umuml bütçeyl 70 milyon seçlterck alınacaktır. Çy sadece disiplin de değildir». Bukavuşmuştur. Cenazesl bupunk'J cu. len tramvay yolu üstiindeki Içaret t Fen fakültesi Fizik, MatemaHk. AJ lâr.d'yi. tspanya, tsrael v* Macaristac. llra oUrak pazarteai gunU Şehlr U e c . martes: gunü öğle vakti Şişlt Camiln fenerlerinin yeri lyl seçibnemişrlr. doğru tronoml. Jeolojl ve Jeoflzlk dallann» gün bu sözün ne kadar dar. yapılacsk ithalit lçto T«kl mal lijlna Terecektlr. GÖZTEPEDE den kaldırılarak Zincirükuyu mezar. Bu yürden burada pföze çarpan glrmek lstiyenler teste tabl turulmıya olduğunu milletin »everek, ean ve mukabiU akTedltlt n T»aaik mukablll Şehrirnizde inşa edilecck caktır. lıgmdakl aıle makberesine defnedile. mati7ara $uHnr: KarakSvdetı gelen tthal tel»bl«in<l«D İMf numaralı tahaia yürekten iştirakile yaptığı serbest cektir. Mevlâ rahmet eyliye. Edebly*t v« tktisad fakültelerin* y ı . metronım eksiltme fartlan hıteslnd» kayıdlı « U n U n n la'aiı uy. nakil vasıtalan yaya geçidine yakMlhrlban zılmak Istiyenler İçin de lmtihan yok bir seçimden sonra teşekkül eden fun görülmfiftOr. S«hrünlzd« yapılaeak metro lnsaatı tur. laştıklan raman >"eşil ışıklar biridare zamanında da bir ker* daS«vün Tan dövis kaçakçüığmdan kesli prolelerirnn hazırlanmasına aid denbire yanıyor ve nakil vnsıralaDlger taraftan. Hukuk fakültertnln İ J ha ılmdi müjahedt ediyoruzekslltm* sartlan te tslarl Bâkanlıgınca AYRICA nnın bir kısmı aldırmadan t^çiyor, taadlk edilerek «önderllmlstir. tnaaat sOmestr kartenyaUuı dolu oldugunddn, İtiraf ne tatlı feydir; insanı bir bir kısmı da tam yava ReçidmİB ÖLÜM kurmAktaa lanık en kısa zunanda ekslltmeye çıkanla jubat döneminde bu fakülteye talebe ahnmıyacsktır. 29 Ocak aksamına kadar hesab kere vicdan azabından bir dereceye j olarak Oamlzea •tahktmMİad* muna caitır. iistönde ileri çerl vaziyette dunıMerhum Mehmed A\irnduk'jn açtırmayı unutmayınız. kem* «dlljnelrte bulunan Doktor B«vim Bir kadın mangalın üzerin» refıkası, Üzeyir Avunduk, Şevket yorlar ve geridi tıkıvorlar. Zaten kadar kurtardığı gibi sonradan geBir davada hâkim kendislni Tan, dftri» kaçıraak auçımdan da S. Avunduk, Hakkı A\unduk ve düştü yavalann eeçisine tah«ns edilen zalecek hücumlara karşı da siperler reddetti Ajlly» Ceuym verilmlstlr. Banık mev. HER (150) LİRAYA BİR KUR'A Lutfi Avunduk lle Merhum Hamdi OrtakOy Atrtar sokak 11 numaral, arkasına koyar. Bu taktiği bilen ve i man çok kısa oîduçu için hızlı yiikund* Hllkat lsimll Mr kadınla btra. Erotn tnullnde kullanılan asldlerl ve Retnzi Avunduktın annelerı. evde oturan Baltse isminde 80 ya?ında rüypn vavalar da kansık vazivet'e b*r oturan Sevlmtn üzertnde lasK> mlk. I yurda kaçak sokmaktan sanık olarak Hüsey^n. Şevki ve Z~ya A\"undukım (770) iyi kullanan kimselere sekter mublr kadın dun sabah yaktıgı malgalın tarda dolar bulıstdugu Iddla •dihnek! 9. asliye ceza mahkemeslne verilen yengeleri, Nazım A^mndukun bü. dııran bu vas'talann arasmdan «>ir üzerlne düserek muhtellf yerl«rln<1en haliflerine şiddetle hücum etseler tedir. Re**d A n a v* arkad&slan dav&sında yjkannesi Rahmi Koseoğlu, Recal atle karsıva eeremlyorlar. Yi'ım ağır surette yanmı», tlkyardım h&sta. bile insaflı olanlar tenkidlerinde Balos ve Tayylb Gökbılginin DUnkfl ««Isada dmlermı UrJ pollı m*. hiktaı dün k«ndlsnl reddedtmlstir. neslne kaJdırılarak tedavl altına «lın. iki tarafmdaki Işaret fenerlerinin Hâkim, red sebcbi olamk. aanıSın mıjtır. kayınvalıdeleri onun mazisine aid yanlıg hareketmuru, muayen» u r a n s d a Sevlmln Ozeri direklerini tam yaya jrecidinin hia n n ı n c a ayakkabısının Skçertnde kül. kendlai tar&fından mutlak surette mah. lerine sadece temasla geçmek zoFATMA AVUNDUK zasma öeeil. S(5 metre daha vııkaUyctll mlktardft dolmr bulundugunu kum •dllecegl kın&aü Usıdıgını gös ] termia ve bu sekilde davaya devam ede. . Ocak 23 Cemaziyeevvel 18 1 nva almak lâzımdtr H naki! vasıbUdtrmlslerdlr. 22 ocak 1954 tarihine mus&diı KÂMİLE AKÇAN cuma günü vefat etmistlr. Cena. Bu lddi»yı eerablandıran n n ı k ve. mlyeceglnl blldlrmiîtlr. talan eedrlin tam iistüne eoiealacağınız arsalarla gelirinizi yüzdeyüz attırabilirsiniz. zesl bugün Iklndl namazır.ı mü. klll, Sevimin memleket hesabına okuTurizm Kurmunun halosn den durabi!?in!cr ve vavalann ' T 1 teakıb Şişli Camiirden kaldınlaYarınki Cumhuriyette tafsilâtı muhakkak okuyunuz. maga T » kulaklannı tedavly» glttlgtai. Türkiye Turizm Kurumu 29 ocak & TARIK HASIRCIOĞLU sidan '••arşıya geçmesbıe engel olrak Ferıkdy mezarlığmdakl alle o bu lsler için d* kandlslne doviı veril. cuma akjamı Takslm Belediye Gazi. ! £ masınlar. Nikâhlandılar. kabristamna defnedilecektir. dlğinl aOylemls. bulunan dolarlaruı ka. nosund» blr balo tertlb etmistlr. Demokrasi cilveleri Yazan: Seyriisefer meselesi A. ADNAN ADIVAR eecm Şubat Çekilişinde Apartıman Dairesi 600 liradan 5500 liraya kadar I •ınlmadıgını llerl lürmüstür. | Çesldll eeiencelerl lhtlva edecek olan ' V. , 7 20 12.26 14.5817.13U8.48I 5S6 Dunısma lahid celbl İçin b&fka fttnt bu ıccenln fevkalâde geçmesl İçin bu. 11 ~ v • £ . ] 2.07 7.12 9.45 12 00! 1^6 12.23 bırakılmıstlr. tün hazırlıklar tamamlanmıstır. I i ! < İstanbul 21.1.1954 Türkiye Kredili fnşaat Müessesesi Beyazıd Carsıkapı No. 97 Beyazıd Palas kat 2 Çelenk gcnderilmemesl vasiyetl Iktizasındandır. « t l MHL'RİVET» in Tefrtkası Sa*an: (JUV ÜES CARS Şantal'in neşeü yüzü büsbfitün aydınianarak: Tanırım, dedi. Artık r.ihayet Empress of Austraiia gemisinde, hasta lığını göstermek korkusu olmaksızın dolaşabilecekti. Mazinin korkunç hâtıralarıru nihayet unutacaktı... Gevezelik ederek, kamaraya doğru ilerlediler. Bu son muayene çok uzun sürdü. Şantal, birden korkmağa başladı.. Ya Dr. Watson yanıldı ise? Nihayet İngiliz doktor: Sizi bu kadar ahkayduğumuzdan dolayı özür di'erim, madam. O kadar çabuk iyileşmişsiniz ki bazı tedbir almamız icab ediyordu. Vakıâ Dr. Watsona karşı tam bir itircadımız var ıma... Artık giyinebilirsiniz. Her tarafta rahatça dolasabileceğınize dair polis fişinı bujrurun. Yakındg bizden ayrılacağınıza erire pek işinize varıyacagını tarınetmivorum. Kaptan Farrel'den sizi bir sandall» karşıda gördüğünflz uçağa ka dar göndermesıni rica edeceğim. Gayet iyi sey;hat etmenizi dilerim..» Yarım saat sonra yeni Sen Con'un bir sandah uçağa yanaşıyordu. Farrel bizzat yolcusuna refakat etmek istemiştL Vedalaşırlarken lüvari kendisüıe: Vapuruma bir daha ayak basmamamza temenni ediyorum, dedi» Zannedersem size yapabileceğim en güzel temenni budur... Uçak nisbeten alçaktan uçuyordu. Seneler evvel buralardan geçsrken gözüne çarpmış olan manjaraları rfiyada gibi hatırlıyordu Tayyarede Şantal'dan başka yrfcu yoktu. Gökle deniz arasında kendini yapyalnız hissetmek Şantal'a wıhoşluk veriyordu. El çantasını açarak vüzünün bo•asını tazplemenin iyi bir meşguliet olacapını düşünmuştü. Dudaklarına yeniden ruj sürmenin zevkini derinden duyuyordu. Çantasınıh Genis ve lüks bir daire tutmuş tüsüne giderek orada dört saat kal şıyordu. Duvarda operanın en mestu. tlk işi uzun bir banyo yapmak dı.. Çıkınca tamamen değişmişti hur sahsiyetlerinin resimleri sıra oldu. Aşağıya yemek yemek üzere Rober'i sukutu hayale uğratma ile asılmışü.. Şantal onlann araindiği zaman herhangi bir büyük mak. ve Danyell görünce kendini sında Tulio'nun resmini derhal taotel müşterisinden farkı yoktu. sevdirmek için yeniden güzel olmak j nıdı. Üzerinde frakı, elinde bir kaÇoktandır tatmamış olduğu Fran j istiyordu. r*eh şampanya vardı. Resmin önünAşağıda hafif bir öğle yemeğin \ df»n ayrılarruyordu.. Birden kalbi sız yemekleri ona dünyada eşi bulunmaz bir zevk gibi geldi Odası den sonra yaya olarak Oxford j r"unır gibi oldu. Bevaz saçlı kadır na tekrar çıkmadan evvel geniş Str. e doğru ilerlemeğe başladı. 54 da oraya gelmiş resme bakıyordu.. koridordaki vitrinlere bir göz attı. numaraya gelince Şantal karşısın I Yanmdaki zata dönerek: Güzel bir kürk, pırlanta klipler on da modern muazzam bir bina 'nul | Yarabbim.. ne . tuhaf adam.. da yeniden alışveriş yapmak arzu du.. Görimürde en küçük dükkân Tullio Morro mu? Traviatada kirr Çeviren: BEKİN BÜKTAŞ sunu uyandırdı. Ertesi sabahı bir bile yoktu. Bütün katlan bürolar bilir ne gülüne oluyordu.. eüzellik enstitüsünde, öğleden son işgal ediyordu. Yaklaştığı polis ona Diyerek uzaklaştı. Muriel bu oiçinde duran iki şey ona uğurlu gel ra da dükkânlan dolaşmakla ge bu binanm iki sene evvel inşa edil lamazdı.. miş olan tavsan Jano ve böyle bir çecekti. Asansörün yanında bir al diğini izah etti. Bu kadınm sözleri Şantal'in kuvgünde tüylerini ürperten «cüzam çak masa üzerine günlük gazeteler Eskiden bu binanın altmdaki vetini ve dinleme kabiliyetini alılar psikolojisi», ruhunda binbir yığılmıştı.. Adada kajdığı müddet dükkânlarda bir terzinin oturdu zaltmışb. Üçüncfl perdeyi bekleçe bir tek gazete okumamıştı.. Dr. ğunu hatırlıyor musunuz? hâtıra canlandırdı.. meden büyük merdivenlerden ineKitab sanki ellerini |nakıyardu. Watson olsun, David Hall olsun Hayır efendim. . rek bir taksi çagırdı. Svdnev'deki Bırakmak isterken içinden katlan ona dünyada geçen mflhim hâdiŞantal verdiği sözlerden blrisini vazifelerini biürmisti. Ertesi gün, mış bir mektub kaydı. Onu yerden seleri bildiriyorlardı., Fakat eline yerine getirmlş olarak uzaklaştı. bef senedir hayall ile yasadığı erbu basit gazeteyi almak büsbütün Büyük Will'in en güzel senelerini alarak Rober'in çiçeklerle gönderkeğe doğru, Singapura hareket •mig olduğu mektubu tekrar okudu.. başka bir keyifti. Son sahifede geçirdiği yerlerden hiç bir habra decekti Sararmış yaprağı itina ile çantası temsillerden bahsediyorlardı. Ope bile kalmamıstı. • •• na yerleştirdikten sonra, kitabı da rada SeAalla Berberi oynanıyordu. Saat sekize doğru Sydney'in muhava deliğinden yavaşça geçirerek Bu isim onda ne çok hatıralar uyan azzam operasmın geniş merdivenŞantal merdivenlerinden çıkarbıraktı... Küçük kitab, Pasifik Ok dırmıştı.. ken Empress of Australia ışıklar lerinden yukan çıkıyordu. yanusunun muazzam suları arasıns Tulio, anlatüğı hikâyeler ve niİkinci sıra koltuklardan birine içinde parlıyordu. Kamaranna gigömüldü... hayet evindeki veda gecesl.. Valiz yerleşerek, vaktile Tulio'nun bura rer girmez kamarotu çağırdı. Willi*** leri gelir gelmez yeşil elbisesini gi da en büyük mavaffakıyetlerini ka ams'm hilâ synı hatta çahşıp çaBir taksiye blnerek Sydney'ln en yerek operaya • bütün Avustralya zandıgı geceleri canlandırmağa ça lısmadığmı muhakkak öğrenmek güzel otell olan Plaza'y» gittt En nın en meahur tenorı unu alkısla lifb. Solda, saçlan beyazlanmış, fa istiyordu. Kapı, küçük bir tıkırdıkısa zamanda vaktile zevkine do mağa gidecekti.. Hayattnı kurtarmış kat hâlâ pek güzel oİan bir kadın dan sonra hafifçe aralandı. Şantal karjısında yanudığı lükse yeniden girmeyı ar olan adama bu kadarcık yakınhk nazarı dikkatini celbetti. Şantal heyecanİB Williams'ı zu ediyordu. Gösterişli kapıcısı, ü söstermek azdı bile... Yarın, bir de Tulio'nun anlattığı Muriel olması gördü. Nasılsınız Williams, beni tanıniformalı adamları, aydınlık ve süs Will'e verdiği sözü tutmak üzere ihtimalini düşünerek ona dalgın madınız mı? lü holü, süratli asansörü ona ayn Oxford Street'i zlyaret edecekti.. baktı.. Krtesi sabah bir güzellik ensti ayn zevk veriyordu. ' Alfedersiniz efendim. „ İki perde arasında salonda dola Çok mu değiştim? Williams teredüd ediyordu. Hammefendi hâlâ çok güzeller.. Ve birden lâu değiştirerek: Fransaya mı dönüyorsunuz? Williams, cevab verin.. Çok mu değiştim? Beni affedin efendim... Fakat seneler herkesi değiştirir.. Meselâ ben de... Şakaklannız beyazlanmı».. Fa kat iyigidiyor.. Slze daha ağır bir hal veriyor.. Sizinkiler hâlâ yaldız gibi.. Geç kalmıs komplimanlardan vazgeçin Williams.. Ikimiz de yaşlandık. Sahi.. Unutmadan size bir sual daha sormak lstiyorum.. Gelirken geçirdiğimlz parlak gala kadar güzel bir aksam bu defa da olacak mı? üç tane olaeak efendim.. Bir tanesi Singapura varacağımız gece.. Bugünden bana ortada görünen bir yerde bir masa tutun olmaz mı? Emredersiniz efendim. Willlams sessiz sadasız uzaklaştı. Şantal, Svdney'de satm »lmış olduğu bir pembe rob d8 şambrla kamarasında yemek yerken Pasifikin malum sallantıları başladı.. Pencereden yüksek dalgalar görünüyordu. Empress of Australia onu saadete doğru götürmekte acele ediyordu. Seyahatinin son kumı Rober'le beraber Parise kadar sürecektL. • •• BrteBİ sabah Williams eeminln Batavia'ya uğramadan doğru Malaka yarımadasına gittiğini söyledL Sydney'den Rober'e çektiği telgrafa hâlâ cevab gelmemişti. Acaba eline v?rmadı mı? Nasıl olsa daha vakit vardı. Vapur Singapura yanaşırken onu nhtımda bulacağmdan emindi. Şimdilik yemeklerini odasmda yiyordu. Yolcularla ancak gala gecesi temas etmek istiyordu. Nihayet beklediği gece geldi. Bas sene evvel yaptığı gibi. salon dolduktan sonra, saat dokuzda yeşıl elbiseli hanım, merdivenlerde göründü. Metr dotel ona yaklaştı. Kimse baaını kaldırmamıştL İçeri girdiği zaman, bef sene evvel olduğu gibi, bütün gözler ona bakmamışü. Yakınındaki masalar bile onu farketmemişlerdi. Tecrübe aeı olmuştu. Artık güzelliğinin şahane vasfının ortadan kalktığma inanması icab ediyordu. Biri kızıl saçlı, diğeri esmer iki kadın yoîcularl mejgul ediyordu. Birincisinin boynunda pırlanta bir kolye vardı. İngilize benziyoıdu. İkincısi, peit genc bir Hindli idi. Üzerınde etrafı altın işli siyah bir «sarı» vardı. Kulaklarında, bo^unda, parmaklarmda yakutlar parlıyordu Tarif edilemıyecek şahane yakutlar.. (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog