Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

1II • 1 I •I CM/rt AMERİKAN BUZ DOLABIDIR. laİBBBBr* ^ U flolpflint m m Sı İSTANBUL RİZAPA$A YOKUSU DEPOSU JIK SR0HSER6 HJLEflEKl MI'LAS HAN NO 9 * ı 1 1 1 1 umhuriyet 90 K U R U C U S U : Y U N U S NADİ T» enektub adr«al: Cumhurlyrt tıtaobul Posta Kutusu: tftasbu] No Mt r«Wonl«ı : UmumJ SaotraJ MumarMi : 14298. ?•» t»l«ri : MSK. Matbaa. 24299 Batılı Dış Bakanları Berlinde Görüşmelere Rusyanın işfirakile pazartesi giinü başlanıyor Berlin, 22 (NafenA P ) Amerikan, İngilız ve Fransız Dıs Işleri Bakanlan bugun buray? jrelmişlerdir. Molotov ıle Sovyet hevetinin de yarın geleceğı bıldirilmektedır. Dö^tler konferansı pazartesi gunü başlıyacaktır. Arkası Sa 8. Sü 3 d« Tiirk Amerikan deniz, hava ve kara manevraları ((Türk Gökü I)) adı verilen müşterek tatbikat önümüzdeki şubat ayında başlıyacak Izmir, 22 (a a.) Millî Savunma Bakanlığı Temsil Bürosundan bıldırılmiştir: Muttefik kuvvetleri eüney Avrupa kumandam Amiral WiHiam M. Fechteler'ın bugün NapolMpki k^rargâhından haber verıldısıne gore, önümüzdeki ay içerısınde B'ineydoğu Akdenizde 6 ncı Amrrikan füosunun birleşik hava, rlenıı ve kara kuvvetleri ıle Tuık hava ve kara kuvvetlerimn içfııak erleceğı müşterek bır tatbikat y=pılacsktır. Arkasi Sa. 6 Su 5 te . Cumartesi 23 Ocak 1954 Amerikada tam 14,000 Kahirede tevkifler sinema Türkiyeye dair yapıldı filmler gösteriyorlar Bir çok şehirlerde "Türkiye Cumhuriyeti Ha'tası,, ilân cdildi, konferanslar veriliyor, sergiler açıhyor New York, 22 (a a) Cumhur Başkanı Celâl Bayann «evahati munasebetile Birleşik •\menkada memieketımiz hakkmda basm, radyo ve televizyon sahalannda yapılan neşriyat hararetlenmiş, bu dost ve müttefık memlekette yurdumuz hakkında duvulan alâka daha da kuvvetlenmiîtır Halen Amerika Birlpşik Devletiennin muhtelıf yerlermde bulunan on dort bin ginemada memleketımız hakkında tanıtıcı filmler gostenlmektedır. Basın Yayın ve Turızm Genel Mudürlueu teşkilâtmın temın ettıği bu fılmlerden başka Amerıkamn bütun televizyon şebekelerinde de Celâl Bayar Southampton limanında femiyo binmeden evvel merasim kıt'ası öniinde Tevkif editrnlcrin yeni bir darbe hazırladıkları soMenijor Adım Kahıre 22 (AP ) Mısır makam ları bu sabah eıken saatlerde şehrın muhiehf kesımlerınde genc adamıardan muteşekkıl bir grupu tevkif etmışlerdır Bu şahısların ya rın Kahırece yapılacak şenlıkler sırasır.da bir tethış komplosu hazır lanıkları ılerı surulmeKtedır. Cumartesi gunu başkentte Nagıb Arkası Sa 6. Su. 8 de Milliyefçi mülteci teşkilâtı komiseri Ankaradan geldi Facia mahaliinden ilk resim: Katarın tüyler ürpertici manzarası vrupa Konseyi ujesi mllletler arasında imzalanan .İnsan haklannı ve te Arlfa.*! S T R SÜ l d e tnel hürriyctleri koruma andla^mau» bugunîerde Büjuk Millet Meclhinde goıuşulecektir. Ortada, daha bnce San Francisco'da kabul edilmiş bir «İnsan hakları ve temel hurrijetler. bejannamesi bulunduCehelitançı istiyen tspanj ol ğuna ve bunu da Sovyet Rusya da(alebeleri Injriliz elciliği binasını hil, Birleşmiş Milletler üyesi bütün taja tuttular, Londra hâdiseyi devletler tasdik ettiğine göre, şündi protesto etti •yrıca bir Avrupa andlaşmasına neden lüzum gorüldiığü sorusu akla Madrid 22 (a a ) Bin kadar gelebilir. madrıdlı talebe, ellerinde Ispanyol Bu sorunun cevabı kısaca judur: unıversıte sendıkasınirı arması işli San Francisco'da kabul edilen «İnsıyah bir bayrakla, bucün Ineilter» can haklan ve temel hürriyetler bebuyuk elçiliğı önünden «Cebelitajannamesi» adından da anlaşılacağı nk Ispanyamndır» dıy» bağırarak fibi sadece bir beyannameden ibaLondra 22 (Nafen) Tımes ga ze giriştiği takdirde, Mısırın Tür nurnayıs yapmışlardır. rettir. Beyannameyi tasdik eden zetesının Kahıre muhaVıırinın bıl kiyeye bağlı bulunmak istememePolıs kendılerinı b nanın bir kaç devletler, o beyannamede jazılı hak dırdığıne gore, Mısır Başbakaru sındendır. metre uzağında tutmaya çalışırken, ve hürriyetler» «ayp göstere General Nagıb Suveys kanahna Turkıyeye herhangi bir tecavüzün nümay şçiler ellerinl Falanj usulü ceklerine dair taahhude prmişler ne şeraıt tahtında Ingı'ı^lern av yalnız bu memlekete karşı^ olrru Arkası Sa. 6 Su. 8 de dir. Fakat bu hak ve hürriyetler detı» hususunda gazetecilere ver yacafı muhakkaktır. Böyle bir teherhangi bir müeyjideye bağlanrnış dığı bevanatta şunları soylemıştır: cavuz muhakkak ki butün Orta•Vcildir. Daha doğrusu yegâne mü« Mısırın bu anlaşmaya Tur »arkı hedef tutacaktır. O zaman eeyyide teker teker devletlere hâ kiyenin dahil edılmemesım isteme sasen Mısır. hududlarını müdafaa kim olan hukuk ve hürriyet anla sine sebeb, Turkıyenin bir tecavü etmek mecburıyetinde olacaktır.ı yışından ibarettir. Kitekim bu anlayış Demir Perde gerisinde bambaska bir manaya büründıiğü için, daha llk günden itibaren ortada başlıca ild türlü hak ve hürriyet mefhumu belirmiştir. Yaşama hakki, çalışma hakkı. işkenceye maruı bnlunmamak hakkı, kul ve köle olmamak hakkı Demir Perde gerisinde başka türlü. berisinde de başTâdil olunan 13 üncü maddenin Bakanlıkça Istanbnl Kıs Lisesinde bir ka türlü tefsir edilmekte, bu ynzöğrenci dün hitabe irmd dcn de beyanname sadece plâtonik yanlış tatbik edildiği ileri sürüldü, karar gelecek ederken bir mahhet taşımaktan öteye feceUeye verilecek çememektedir. On beş Avnıpa milletl arasında tmzalanan <İnsan haklannı ve teAnkarm 22 (Telefonla) Turk etmemesl T» yeni cezaevlerindeki mel hürriyetleri koruraa andlaşma Ceza Kanununun tAdil edilen 13 mahkumiyet müddetfni muayyen ıı> ise, San Francisco beyannamesln üncü maddesinın, Adalet Bakanh şartlar v« devrelerde azaltma usude yazılı hiikümleri hemen aynen ğında yanhf tatbik edilmekte oldugu lünden beklenen faydanın hasıl oltckrar etmekle beraber bunlan ay bugünkü Mecîiste bir tefsir talebi ve maması bu tâdiller» sebeb olmu»rıca müeyyidelere bağlamakta, ferde silesile bir çok hatıbler tarafından tur. Mecîiste itirazlara uğrayan ciOkullarda bulunan Yeşilay Gencaid hak ve hürriyetlerin korunma ileri «ürulmüştür Bu maddenin tâ het, Adalet Bakanlığmın bu madde lik kolları faaliyetlenne devara et*ını sağlıyacak milletlerarası organ dili 11* cezalar fiç noktadan arttı hükmünü halen cezab bulunanlara mektedir. İstanbul Kaz Lisesi Yelar meydana getirmektedir. Devlet nlmıs, hücre müddetleri uzatılmı», da teşmil etmesidir. Bu suretle mefilây kolu da dün ilk defa olarak ler hukukn tarihinde ilk defa giri muayyen devirlerd» ceıanın azal «elâ 18 »eneye mahkum olup da bir «Yeşilay Günü» yapmıştır. filen böyle bir teşebbüsün ehent ması prensipi kaldınbmş ve meçru tmralı veya diğer bir cezaevinde Okulun konferans salonunda yapımiveti büyüktür. ten tahliye prensipl ağırlaştınlmır eskl prensiplere gore cezası 9 yıla lan toplarttıda okul müdür ve ögOrgeneral Paul W, Kendall Avnıpa andlaşmasmm meydan» tır. Bazı »uçlara verilmekt» olan indirilmiş olanlar tekrar 9 yıl hapis (Yazısı 6 nc% sahıjemızde) Arkan S. f Sü. 7 d* Arkan S. 6 Sü. 7 de getirdiği başlıca organlardan biri cezalann müessir bir ibret teşkil İnsan haklan komisyonudur. Andlaşmada yazılı hak ve hürriyetlerden birinin bir âkid devlet tarafından tedelendiğinl iddla edeo bir baska ikid devlet zedelenen hak kime aid olursa olstıo insan haklan komisZamanımızın en tanmıru; maeera r*maıu muharriri Ge«r(« yonuna başvurarak zedelenen hakSimenon'un Türkiyede neşri hakkı fazetemize aid km tamirinl istiyebilecektir. Her iiye devletten birer vatandaşın İ5olan son eserl rirakile kurulan komisyonun ilk işi. şikâ\ cfin yerinde olup olmadığinı araştırmakfar. Terinde değilse şikayet tabh* reddedilecektir. Bu takdirde mesele yoktur. Şikâyerin tteerinde durulmağa değer bir tarafı rarsa. komisyon tahkikat açacak ve meseleyi uzlasma yolu ile çözmeğe calişacaktır. Bu yolla bir nericey* ranlamadığı takdirde komlsyon hâdiseye dair rapor hanrlıyacak re raporu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine sunaraktır. Bakanlar 1nmitesinin üçtc iki çnğunlukla alncaği karara üye devletler uymak lorundadırlar. Andlasmanın özii budur ve föriilüyor ki Bati medeniyerl topluluğn ieinde insan hak ve hürriyetlerinin milletlerarası miisterek bir teminata baplanmnsı yolıında hatırı Perihan Yanalın tabutu Dram Tiyatrosu sahnaaind* arkadaflaruuB •avılır bir ileri adım atıimıstır. Fatuttuklan lhttram nöbetl ••naatnda kat andlasmavı h»7iılıyan hııkıtkVakltâiz ölümü büyük bir teessür d* htftan»d*n âhnmıı, Ttp«batına, rular daha da ileri sri(mek istemi^uyandıran kıymetli sanatktr Peri Dram Tiyatroguna getirilmljtir. Tller, şikâyet hakkmın fordlere 4e han Yanalın cenazesi dün haıin yatronun «ahnesindt hanrlanan bir NADtR NADİ bir törenle kaldırılmı;ru'. Perihan ma»ayı konaı tgbnt, buradı bir bu Arktto Sa. 3, SiL t f Arkan Sa. 8. Sü. 4 t t na'ıını ha«i tabut laai 11 Ispanyada Tren kazası kurbanları İngiliz dün Adanada gömüldüler Hacı Nagib gene aleyhtarlığı Devlel Demiryolları lahkik heyeli dün gece Adanaya gitti; enkaz Türkiye, göçmen davasında büyük bir başan göstermiştir, diyor Üç gündenberi memleketimizd* bulunan Bırleşmiş Mıllet1°r M1U1yetçı Multpciler teşkilâtı yuks<=k komise:i Van Heuven Geodh^ırt, dun saat 16.30 da uçakla Ankaradan $ehrimı» se'miş ve saat 18 30 da Vall ve BeleHive Başkanı Ord. Prof Gok ayı ziyaret ederek, yarım saat kadar hasbıhalde bulunrnuştur Arkast Sa S. Sü. f da î bizden bahsediyor «Tecavüze girişiriz» diye bize bağlanmak (!) istemiyormuş kaldırılamadığından Adana Konya yolu hâlâ kapalı Adana, 22 (Telefonla) Pozanü iîtasyonile Çıftehan arasında vuku bulan tren kazası kurbanlarının cenazeleri bugün bğleden sonra hazin bir törenle kaldırıldı. Öğleden evvel, kazada ölen yolcuların cenazeleri kamyon ve otobüslerle lehre getirildi ve Asri Mezarlığa gömüldü. Oğleden sonra, 9 personelin cenazeleri gardan alınırken lokomotifler düdük çalmak guretile selâm vazifesmi yaptılar. Halk, şehirden istasyona kadar uzanan asfalt caddenin kaldırımları üzerinde cenazeleri 1elâmladı. Onde dair* ve müesseseler adın* göndenlen çelenkler ve onlan takiben jeftren Seyfi Alünbas, kondüktör Seyid Tomruk, gardöfren Abdürrahman Toptünus, trfan Sözer, maklnlst Mehmed Şamlı, Abdflrrahman Özçelik, atejçi Ahmed Feyzl Kırıcı, Ahmed özcan. Kemal ö cerın tabutları eller üzerinde ta^ınıyordu. Cenazeyi V»U Cemal Dinç, Beledıye Reısl, Emniyet Müdüru ve Jandarma Genel Komutanı ile Devlet Demiryolları 6 ncı İşletme memur ve personeli, halk, kazaya uğrıyanlarm aıleleri takıb edıyordu. Cesedler gözyasları arasında Asrl Mezarhğa defnedıldı. İkinci bir kaza neticesinde fecl şekılde ölmüş bulunan 6 ncı İşletme Müdür Muavıni Mazhar Akpınarın canazesi İstanbula naklolunacaktır. Vak'â yerınde tahkikat yapmıa bu lunan Devlet Demiryollan Umum Müdürünün riyasetindeki tahkik heyeti bu gece jehrimiz» gelmiytir. Enkaz henüı kaldırılamadıgından Adana Konya lsttkameti hattı M ftr» kapalı bulunmaktadır. Karaköye yeraltı gcçidi yapılıyor Geçid müfeharrik merdîvenll olacak. yolcıılar hiç yürümeden caddenin bir tarafından knrşıya geçebilecek Ksrakoyde seyriısefer tıkanıktığına sebeb olan yaya geçıdlerı için yeni bir karara vanlmıştır, Yayalann muayyen br müddet için vesait akınını durdurup Karaköy koprusü başmda bir yandan Arkası Sa 6 Sü 3 de Mecîiste Ceza Kanunu hakkında bir tartışma NATO Giiney Doğu yeni Komulanı geliyor Mekteblerde Yeşilay giinü 70.000 lirası olan bir adam açhktan öldü! Üsküdarda NuhlcnjTi«runda »tnrdujhı barakada Blüsil bulunan Mustafanın, eskj Bahriye Veklli thsan Eryavuzun ağabeysi «lduğu anlaşıldı Üıkfldarda Nuhkıryusu caddesi Harmanlık mektebi karjumdaki bir barakada oturan Mustafa Tfksoylu lsmind* blri dün tabah barakasında ölü olarak bu!unmu|tur. Son derece perijan blr halde görülen cesed Adll tabib tarafından muayera* «Silmif, Slürnün açhktan ileri geldigt anlâ|ilnu|tır. Ceaedin üzerind* yapılan aramada 549 l i n para 11* 70.000 liralık blr banka hesab cfizdanı bulunmuftur. Yapılan tahkikatta, Mustafanm, eski Bahriye vekillerınden İhsan Eryavuzun ağabeyisi olduğu anlasıbnıt, RÖmülmeain* lzin verilmiftir. FİNLÂNDİYA GÜZELİ Tinlândiyada 1954 güzell seçilrniş tir. Kralıçe. vukarıdaki resimda eörulen 19 yasındaki Yvonn» de Bruvne'dır. Yvonne. sarısındır ve Fın ordusu subaylarından birinin kızıdır. i Perihan Yanalın Genazesi Dün Kaldırıldı yepyeni Gazetemizde şekılde bir resimlî roman Sağlık Müdürü grip salgını yok, diyor Şehrimlzde grıp hastalıgının ıalgın halin* geldiği haberl flzerine, kendisile görüştuğümüı İl Saglık Müdürü Dr. Abdürrahfan Bayraktar, funlan »öyleml}tir: c Hastalığın falgm halinda olduğu doğru değildir. Mevılm bajladığı gündenberi anormal dunım arzeden havalar, şiddetli soğuk algınlıklarına gebebivet vermektedir. Mevsim Içınde tektük rrip vsk'ası jförülmekle beraber, bunlar hiç bir zaman salgın halıni almomıstır. BU, bu ihtimali gözönunde tutarak, zarurt topluluk halinde olan okullara «grip hastalığına aid» broffirler dagıthk, denler esnasmda da hactabktan korunma çarelerinln anlatılmasııu, okul ldarelerin* bildirdik. Toplulugtın bulundugu sinema, otobü» ve tramvavlar devamlı sekıld« detenfekte edilmpkt^dir. Avrıca hruilaT •• mekteblerir temizliâi de » kontrolumuz altındadır.» VENEDiK C I 1 <5El! Yarın Neşre Başhyoruz İSTANBULA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog