Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

AMERİKAN FLÜORESAN LÂMBAI ARC RAY 000 PHILCOTURK L T 0 U ' Bryoğlu Hamalbaş< 10 Ttl 4 4 Î 5 6 T.lg PmtCJTlJ» umhuriyet KLIRUCUSU: YUNUS NADt s Alm31*l«r}n buvuk Ansıklopeduı MGROSSE BRİCKHAUS mektub adreal: Cumhuriyet tsttabul Poata Kutusu: ktanbul No 246 Omuml Sutral Humaruı: «4298. Yao tf)«ri : U299 Matbaa İ4290 Sanayide atom devri İlk alom denizaltm din denize indirildi Groton (Connectıcut) 21 (a a ) Dunvanın ılk atom denızaltı gemısı bugun Bavan Eısenhovveı ın kırdığı şampanya şışesıle dcnıze ındırılmıştır «Nautılus» adı verılen atomla ışlıyen bu denızaltı 55 mılyon do lara mal olmuştur Atom enenısı ılk defa olarak bu gemıde bır sevk kuvvetı olarak kul lanılacaktır Bayan Eısenhower, hazırlanmış olan platformun uzerıne çıkarak ananevî şu sozlerı sovlemıştır «Sana «Nautılusu ısmmı verıyorum » Nautılus denızaltısının resmen verılen veya doğru haber alan kay naklardan elde edılen malumata gore başhca rruırcyız vaMfları şunlardır Uzunluru Takrıben 100 metre (300 avak) Arkası Sa 9 Su 7 do Seçim hazırlıkları gitgîde hızlamyor Ankara otelleri genel merkez kontenjamna girmek istiyen aday namzedleri ile doldu Ankara 21 (Telefonla) 9 vr\r\ı Buyuk Mıllet Meclısinin secımj yenıleme kararını onumuz^ekı mar t n 17 ncı çarşamba 2Jnu \ermesl b«>Kİenıvor Bu takdjrde 1154 mavıs "in ıkmcı pazar gunu umumi secımıer yapı acakür Intıhab hazırlıklan ;eı°k ıktıdar, gcrek mubalefet partılerınde artık ıvıcen mve sezı'mek'^dır Partı genel mprkezlermın do^jalarnHa Arkası Sa 9 S'J X 00 Cuma 22 Ocak 1954 Yepıdsn basılmSjctadır Uçuncu cıldi çıkrröş olup mart ^954 de 4 cüdı de çıkacakta;, Bu şaheseı» abone olmanız menfaatıniz ıcabı^ır Turkry°de BERKAT.P Kıtabevı, Işianbul ve Ankarada tevn edılmektedir. Tedıygtta kolaylık yapılır. * • t* '\ Celâl Bajar evvelki gun Mauretania traasatlanuğınde gemi zabıtanının ellerinı sıkarken Cumhur Başkanı Celâl BayarAmerikayolunda Mauretania Atlantikte iyi hava şartlan içinde seyrediyor, Amerikada istikbal hazırlıklarına hız verildi Mauretama Transatlantıgınden teb zle, 21 (a a ) Cumhur Başkanı Celal Bavar refıkaları ve maıjetleıım Bırleşık AmerJcaja goturmekte olan «Mauretan a» Atlontıkte ıyı hava şartlan altında «e\ı'le yoluna devam etmektedır Denız nısbeten hafıf dalgalı olmıkla beraber meteorolojı rapor1 rına gore herhangı bır fena hava bahıs konu^u degıldır Arkası Sa 9, Su lde D. P. de istisarî kongre, C. H. P. de kurultay toplantısı hazırlıği da yapıhyor, D. P. Genel İdare Kurulu diin akşam Nenderesîn başkanlığında toplanarak seçim işleri ile ugraşıaağa başladı Suriyede yapılan baskı 11 kişiden muteşekkil 3 Ttirk ailesı topraklanmıza iltıca ftti Antakva 21 ( T H A ) Son gunlerde Sunveden memleketımıze ılfaca eden aılelerm saviai çogalmaga başlamıştır. Son haftalar zarhnda eelenlenn hepsı de, Sunvede Turklen yaşatmamak ve kaçırmak ıçın Vıer careve baş\ uruldugunu ve Çıçeklı hukumetının sıstemlı bır şekılde aleyhımızde çalıştığını anlatmışlardır Bugun de gene Cevlânpınar mevkıınde 11 kışıden mTlte|ekkıl 3 Turk ailesı Surıye topraklarım terkederek anavatana ıltica etmışlerdır Bunlar da, Surıye Tuık ırkından olanlara yaşama hakkı tanınmadığını her turlu guçlugun B M Meclısinin bugmıku çıkanldığmı soylemışlerdır ffundemınde Kovlu \ P Halk Bılhassa «Hatayı Kurtarma KoPartilerının gpnsoıu mıtelen» adı altında tahrıkât >aprıne de veı veııldi makta olan teşekkullerın Turk aılelerıne musallat olduklan da ogAnkara 21 (Telefonla) Ko>lu renılmıştır. ve Halk paıtılerı tarafından sunulan Kahire rezaletı ve dış tedıve zoılugu me% zularmdakı ıstızah takrııler ne vaıınkı Meclısm gundemınde soı ulardan sonra >er \erılmıştır Sorulann muzakeıesı teh r edıldıgı takdırde ıstızahların başa ahnarak ova konması muhtemeldır Uç ıstızahın da reddı hususunda Dpmokrat Meclıs Gru Arkası Sa <) Su 6 da Türklere kaybettik S ! ^ •** Perihan Yanalı Dolmabdhçe rılıtımından denizın hali Kahire rezaletile alâkalı gensoru önergelerî Batı Trakyadan kaçan ırkdaslarımız 3 Turk gencı, şiddetli soğuğa rağmen, Merıc nehrını vuzerek gertı ve topraklarımıza ıltica ettı Anksra 21 (T H A ) Salâhıvet lı makamlaım verdıklerı malumata gore, Yunan tebaalı uç Turk gencı dun akşam Merıc nehrını şiddetli soguga ragmen yuzerek geçmışler ve Anavatana ıltica etmışlerdır Turkıve hukumetı, Yunanıstandan kaçarak Turkıveve gelecek olan ırkdaslarımızı gen gondermemek hususunda karar aldıgmdanberı ılk ıltıcalar bunlardır Salâhıvetlı makdmlar, hududda bu uç Tuık gencıne ıtına ı e bakıl" dıgını hasta olmamaları ıçın ted Arkası Sa 9, Su. 3 te Celal Bavar ve eşı Mauretanıa transaüantığındekı daırelcrınde Dünhü todos İstanbulda bir çok vapur yapılamadi. köprüler açılraadı Ev\elkı gece\arı*ından sonra başlıvan lodos fırtması doUyısıle dun Kartal Yalova aıasında araba Haıem Salacak arasında volcu seferlen \ P Anadolu po^taları \a pılamamıştır Dun saat 8 den *onra \apurlar Kadıkovune ugravamamış Haydarpaşadan donmek zorund^ı kal mıştır Saat 7 de Kopruden Ada'ara hareket eden vapur «eferıne devam edemı\er°k Kopruye donmuştur Seferler ogleden «onra fasılalı olarak vapılabılmıştır Şiddetli lodos vuzunden dun Kopruler de aç latısmıştır Bu sebeble «Eskışehır» ve «Rıze» şıleplerının mallarını boşaltmak uzere Halıce gırmelerı mumkun olamam'ş tır. Açık denızlerde Karadenız ve AkHenızde fırtına devom etmektedır Yuk almak uzere Sam«unda bulunan vapurlar kara ıle ııtıbat edememı^lerdır Hopa surat postasını \ apan < Trab zono vapuru bu lımanda beklemektedır Akdenız posta>:ındar donen «Dum lupmar» vapurunun rotarı altı gune çıkmıştır Gıdış seferınde Taş Arkası Sa. 3 Su 6 da Kıvmetli sanatkârın cenazesi bugun kaldırlıvor, bu akşaın Şehir Dram ve Komedı tivatrolannda temsil yok Pozantıdaki feci tren kazası neden oldu? Ankara 21 (Telefonlai Pozantı ıle Çıftehan arasmdakı feci tren kazasınm mahallınde tshk kı ıcın ılgılı memur ve uzmanhr bu^un Ankaradan hu<=usî bır trenle hareket etmışlerdır larını do\en ıht yarlar salonu bır matem evıne çevırmışlerdı Bu yaş lı gozler salona her 5 enı eırenden tesellı ver cı bır soz bekhvordu Çunku kımının kocası kımının babası k mraın oglu olmuş denılıvor \ azıfe halınde ıken ıkmcı b r kaza netıcesmde ksfatası parcaHnmak «uretıle olen 6 ncı ısletme mu dur mua\ ını Mazhar Akpınar bu \nzfove tayın edılelı daha 3 gun olmuş Ta\m emr nı Fe\zıp?şada teftışte ıken almış ve henuz muaSa 0 Su 7 de Danimarkada hâdise çıkaran Tiirk gemicileri Kaza sebebleri etrafmda nıuhtelif söylentiler var; Ankaradan bir tahkik heyeti kaza yerine gitti; ameleler şiddetli tipi altında hilâ enkazı kaldırıyorlar Tekel mamulleri satışında mühim yükselişler var Kiirtaj dâvasına devam edildi Idare, Krymetlı sanatkar rahmetli Pcrıhan Yanal Teessurle ogrendıgımıze eore Şehi' Tıvatrosunun kıymetlı sanatkârı Perihan Yanal evvelkı ge^e sabaha karşı vefat eteiıçtır Henuz 38 vaşında bulunan Perıhanın bır muddet evvel tutulduğu aman=ız Arkası Sa 9, Su 2 de İ İ t . eskıden olduğu cıbi. memleketın her tarafında satış depolan açmayı doşunuvor Van şîlepînın ikinci kaptanı ve Adana 21 (Çoban Yurcu b ldıntavfaları barda kavga ettıler, yor) Adana gannın bekleme bunlardan ıkisi para cezasına salonu dunku feci tren kazası çarptırıldı dolavısıle dun butun gece ve bugun bır ana baba gunu halmdevdı Arlborg (Danırnarkai 21 ( KP) Ya\rulainı kucagına basarak ag4180 tonılâtoluk Turk «Van» şılelaşan gozlen şışmış anaıar bagırpının murettebatmdan ıkı kışı dun gece burada bır bann onunde çıkardıklan kavgavı muteakıb tev kıf olunmuş ve polıse gore bu sabah çarptırıldıkları para ce?asını odedıkten sonra tahhve edılrmşlerdır Denızcılerden bırıne 200 ve dığerıne 300 kuron para cezası verılmıştır CTakrıben 30 ve 40 dola) Polıs hâdısenın şu şekılde cereyan ettığırı so' lemıştır. Arkası Sa 9 Su 3 te Pâkistanda büyük bir tren kazası Olen ve j aralananlann savısı 300 u buluvor Karaşı 21 (A P a a ) Bu sabah Karaşı ıle Lahore arasmda feci bır tren kazası olmuştur Lahoredan gelmekte olan ekspres treru, petrol vanllerıle dolu bır marşan Arkasx Sa 9. Su 7 de Dünya bir buhrana doğru mu gidiyor? Amerikalı Prcfesör diin Tiearet Odasında alâka çekici bir konferans verdi «Cumhariyel» te yeni şekilde bir resimli roman daha Zarnanımızın en tanınmıs macera romanı muharrırı GEORGE SIMENON'un esımli romanlarının Turkıjede neşrı hakkını elde ettik. Sanık Asır Onurun avukati ile Ege tutun pıvasasının açılışmda Sa\pı arasınHa munaka^alar nldu bulunmak uzere Izmıre gıden Tekel Lmum Mudur vekılının şehrımıze dondugunu yazmıştık Munır Karacık muhtelif mevzular uzerınde dun şunlan sovlemıştır (Ege tutun pıvasası bır hafta devam ederek suratle ınkışaf etmı=ttr Geçen yıl kılosu 232 kuruştan alman tutun bu sene 242 kuruşa mubavaa edılmıştır Butun mahsul yuzde 45 nısbetmde bır artış gostermıştır Satışlara 140 fırma katılmış*ır Bu fıat artışı Ege tutunlerının rakıbsız oluşundan dogmaktadır Dığer taraftan Tekel mamullerının satışlarında da buvuk bır artış gorulmektedır Bıra ıstıhlâkı geçen vıl 19 mıhon lıtre ıken bu sene 21 mılyon lıtre olmuştur Idaremıze zaman zaman Tekel mamullerıne memleketlemızuı her tarafında rast lanmadıgına daır şıkâvetler gelmektedır Bunun sebebı satış ve ısDunku muhakemeden bır ıntıba. Sanık avukatı konuşuvor Ortakoy Şıfa Yurdunda Sabahat Demırcı ısımlı bır kadma kurta] yaparken yakalandılkarı ıddıasıle 4 Ağırceza mahkemesıne seikedılen Asım Onur ve arkadaşlannın Arkası Sa 9, Su 3 te tıhlâkın şundıve kadar koordıne edılemevışıdır Yenı yapılan ış programı ıle memleketımızm her tarafında mamullerımızın bulundurulması ımkân dahdıne sokulmuştur Bu maksadla satış depolarımızı tekrar açmavı auşunmektevız Izmırde tutun ışleme ışının kapasıtesının 6 mıl>on kılo\a çıkartılması hususunda çalışmaktayız Yenı tesısler 15 martta faalıyete geçecektır Basın Kanunu tadilâtı Gazeteciler Cemiyetinin kongresinde diin bu mesele göri Gazeteciler Cemıvetının fevkaÇay ı^ühlâkı de memleketımızde lâde konaıe^ı dun cemıvet lokavılda 1200 tondan 1400 tırn \uk lınHp \apılm ştır selmıştır Satışların artması ıdareye Kongre reıs'ıgıne Konva mıllet Arkan Sa 9 Su. 3 te ~ A'fcası Sa 3. Su. 7 de BUGÜN 10 SAHÎFE Kml.vo İlâvesi İc sahifelerde I^tanbul Unıvers tesı Iktı s ad Fakultesınm davetlısı olarak 20 gundenberı şehrımızde bulunan Amerıkanm Harvard Unıver^ıtesı profesorlerınden Dr G Haberler dun son konferansını Tuık Iktısadcılar Derneğ^ adına Tıcaret Odasında vermıştır Konferansm mevzuu «Dunva bır depresyona g dıvor mu'« şeklındedır Profesor konferansında şunları sovlemıştır « Son yıllar zarfında muhtemcl bır Amerıkan depresvonundan o kadar çok bahsedılmış ve bu meizu o kadar çok ele almmıstır kı bu depıesyom ndetı muhıkknk naz rıle bıkılrmktadır Dcpres\on vuku bulduğu takdırde dunvanın maıuz kalacağı bazı ıktı^adı mes?leler mevcuddur Bunlann ba^mda dolar kıtlığı problemı gelmektedır Arkası Sa 9, Su 6 ia Mahkemeye verilen öğretmenler Avukatları hâdiseyi izah ediyor Mahkemeye venlen Galatasaray Lasea oğretmenlerınin vekılı avukat oğretmen Muvaffak Benderlıden dun şu mektubu aldık Muhterem gazetenızın 21 1'1954 tarıhlı nushasının ılk sahıfesınde (Galatasaray Oğretmenlerı Mahkemede) başlıklı vazı dolayısıle bır açıklama japmak zanıretı hasıl olmuştur Arkası Sa 3, Su. 7 de liman Cinayeti Guzel çizgi, hevecanlı mev/ular en {[irıft muamnıaları r<>7incsını bılcıı sevımli ve mahır bir detcktıf Dr. G. Haborlrr duıı kouleıani verirken İlk Roman Ilgazda bir çığ 3 kişiyi yaraladı, 21 hayvanı öldürdü Ilgaa 21 (a a ) Uç giındenberı yagan şiddetli kar, ılçenın etrafla munakalesıru kesmıştır Jfcn gece ılçede gorulmemış derecede buyuk bır çıg kopmuş ve Mulâyım kuyunde ıkı vatandaşın evı ıle sam.ınlığına çarparak bunları tamamen harab etmıştır Bu feci kazada samanlıklarda bulunan 21 hayvan olmuş, uç koylu üe uç hayvan da yaralanmı^ür, Pazara başlıyoruz GABIB KUŞUN YUVASI.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog