Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAMHfA ATVERDI Kl LLIYATI: Kenan Rufaı: Islâmiyet Kr. Isığı Altmda ,500 Son Menzil (cildli) 250 İnsan ve Seytan (cildli) 250 Yolcu Nereye Gidiyorsun? (cildli) 350 Yasayan Ölu (cildli 250 Yusufcuk (cildli) 250 Mesih Pasa İmamı (cildli) 300 Ates Ağacı (cildli) • 200 Mabedde Bir Gece (cildli) 200 Feyizli. Nurlu bu eserler İstanbul Ankara Cad. (Gayret KHabevi) nde satılır. A T umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf nnra JU UOCU ml , . Ifl KCO 1U.303 r*lfwf T# mektub «dr««ü Cumhuzlytt. tstmbul Poata Kutoau: tıttnbul No 248 WatoaİMX: ümuml Suto*l Humaruı: S429S. Yas> tfl«ri: MMB. Matbaa: 24290 ÇoMşuıbVrl çıkması beklenen ŞEVKET'in ALMANCA olarak Almanyaasılmıs olun 27. rjçedilmistir. .nkarada Pozantıda dün tren çarpışlı, 18 kişi öldii Î, Perşembe 21 Ocak 1954 TABEVİ Feci kazada kırk vagon parçalandı, yaralıları kurtarmağa çalışan bir cer müfettîşi de devrilen bir vagon altmda kalarck öldü 20 (Te'efonU') Bupün «at 13 30 sıralarında Pozantı ile Çiftehan arasında feci bir tren kazası olmuştur. Bu sab=h Adanadan harekct eden ve Ulukışlaya kadsr scfer yipan 483 nunna•alı karma tren ile Ulukı^ladan Adanaya celmekte olan 478 numarah yük treni Çiftehan ile Pozantı arasında çarpışmışlardır. Aldığım ılk maiumata göre bu çarpışma esnasmda jeftren Seyıd, gene şeftren Seyfi Altınbaş ile kondüktör Kâmıl derhal ölmüşlerdir. Konduktör {Câmil 30 genelik memur olup geçert sene Bucak U| tasyonu cıvarında vuku bulan feci tren kazasında ustuste yığıl=n 30 vagonun altından kurtulmuştu Bunlardan başka yolculardan bir çoğunun dlduğu ve ağır yaralılar bulunduğu oğrenilmıştiı. Bu acı haber üzerine Vsli Cemal Dinç, has( taneler doktorlarından muteşekkil bir ekiple ve otomobille vak'a m?halline hareket etmiştir. Ayrıca 6 ncı İ^letme Mürlürü Tınaztepe ile 6 ncı İ5' Arkası Sa 7 Su 3 de Celal Bayat Bournemouth'da otomobile binerken re kaldıjı oteldeki dairesind* Emeklilere zam ve ikramiye Kanun tasansı yarm Mecliste görüşülüyor; ikramij'eleT marta kadar verilmiç oUcak Ankara, 20 (Telefonla) Emekll, dul ve yettm aylıklaruu arrüraa kanun tasarısı cuma günü MecH«t« ivedilikle görüsülecektir. Bu tasarı ile, vatanî hizmet tertibinden aylık alanlarla emekli, dul, yetim, âdi malullük, vazıfe ve harb raalullü|u aylığı bağlanmıs olanlaM bir ayhk maaş nısbetinde tahsısat verilmesi de sağlanmıştır. Ikramıyeler Bakanlar Kurulunca tesbıt %dilecek bir tarihte ve fakat mart ayına kadar verilmi$ olacaktır. Emekb, dul ve yetim aylıkların» ne şekiide ve hangi nisbetlerde zam yapılacağını gosteren hukumet tek» lıfı Malıye ve Bütçe Komisyonlarınca da aynen kabul edilmıştır. Bu zamUrla eski ve yeni tekaüd kinunl rına göre verilen maaslar arasında bir âyarlama da yapılmaktadır. Bayardün Ingiltereden Hacı Nagib'in notamıza yolladığı cevab Lehülhamd Viifud etti Amerikayahareketetti Devlet Reisimizin kendisine iyi yolculuklar dileyen ((Cumhuriyet)) muhabirine son sözü: ((Vatan hasreti çabuk başhyormuş)) demek oldu Eski derde yeni deva M Southampton 20 (Arkadaşımu Türkiye Cumhur Başkanının Feyyaz Tokar bıldıriyor) Türtransatla*tikteki daıresi ıkı odadır. kiye Cumhur Başkaru Celâl Bayar Duvarlan cilâlı tahta kaplanmıj, ve eşi bugün Mauretania' transat yatak odası jeşıl bir halı, krem* lantiği ile Birleşık Araerikaya mü rengi yatak takımı, üçuzlü büyuk teveccıhen Ingiltereden ayrılmışlar bir ayna ve kviçük bir yazı masası dır. Mauretania transatlantiğinde ile tefnş edılmıştir. Yatak odası Türkiye Cumhur Başkanhğı foraa yanındaki oturma odasmın mef»çekılraiştir ve bayrak on dırekte ruşatı da bir kanape, üç koltuk, dalgalanmaktadır, halı ve krıstal takımından murekillî »ervet kaynaklan35,000 tonluk yolcu genvsinin kebdir. mızı değerlendirmek hareketinden evvel Cumhuriyet Amerikan ajanslanna beyaBayann basına heyanah nğTuna harcanan müs namına saym Cumhur Başkaruna I natta bulıınan Bavar ><iş dc bet fiyretler arasında deniz ürün ve eşme iyı yolculuklar temenni i Sau'hampton 20 (a a.) Türkonuşacak dcçilim» dedi lerimizle ilgiü çalışmalan da övü ettim. Cumhur Başkanınin bana ı kıye Cumhur Başkaru bugün Maunerek sayabiliriz. Bugüne kadar bn son sozıi şu oldu: I retania gemis nde basm muhabırBournemouth 20 (a a.) Cumkonuda kitablıklar dolusu yazı yalerinı kabul etra:ş. Ingilterede ıki Vatan hasreti çabuk başhyor ı gün kalmış olmaktan duyduğu hur Başkanı Celâl Bayann. bugun nlmış. tonlarla miırekkeb dökülBırlcsik Amerıkaya hareketınden muş olduğu halde mncak şimdi cid muş. memnunluğu belırtmiş ve şunlan evvel. Unıted Press ajansına verGeminin hareketi sırasında nh sovlemıştin « olarak harekete geçtiğimizi söyK diği beyanatın tam metni aşağıdaIeyebilecek bir dururaa gelmişiz tımda da Turk bayrağı dalgalan« Oldukça uzun bir deniz yol dır: dir. Dünyanın en tanmmış müte maktavdı. Arkası Sa. 7, Sıi. 3 te Arkası Sa. 6. Sü 4 te Gökay, ekmek fiatlarına zam hassıslanndan kurulma bir bilim ekipi i; başındadır. Balıkçılık Kuyapılamıjacağını, şikâ>etlerini rnmu verimli bir çalışma metoda gidermek için çalışacağuıı Ue deniz ürünleri endıistrisini yursövledi dumuzda geliştirmeğe koyulmus.tur. Fennî av nsulleri, av ve taşıt " V gemileri, soğuk hava tertibatı vesaire bakımından hem tatbik edici, hem de öğrerici bir sistem gıidiılerek en kıs» zamanda hedefe varılmak istenmektedir. Deniz ürünlerimizin bir yandan yurd içinde istihlâki. bir yandan da yabancı memleketlere ihracı. milli ekonoTalebe notlan üzerinde tahrifat yapmak suretile vazifelerini ihmal ettikleri mimiz hesabına büyük başarılar hazırlıyacakhr. Bu konuda bilgiiddiasile mahkemeye verilen öğretmenler, dünkü duruşmada hâdisenin suiistisizlik ve hareketsizlik yüzünden mal mahiyetinde olmadığmı, kanun ve teamülden ayrılmadıklarını söylediler şimdiye kadar uğradığımız kayıblan bir an önce gidermek şüphesiz hepiraizin birlik emelimizdir. Galatasaray lisesi oğretmenlerin Dün öğleden sonra 3 sfslıye reza Tek|nt, Server Burge, Muhiddin Tnprağın altındaki petrolden ha den 27 9 talebelenn notlan uze ' mahkemesmde duruşmalarına baş SarHlıkoğlu, Cıhad Arçıl, Macıd 1 bersiz vasayan bedeviler gibi biz rınde tahrifat yapaıak vazıfeler ni lanan oğretmenler şunlardır: . ÂWa e r u n Arda,, ^ l c . l l a v J l i u l UKVres Salphaddın Devres, rFeruhde sularımızdan akıp giden bu bi ihmal ve suııstimal ettikleri ıddi j Esad Mahmud Karakurt, Hüs ' zad Turaç, HaKd Bırcan Hermina tip tiıkenmek bilmez serveti uzun asıle mahkemeye veıılraışlerd r. |nü Gürdeniz, Vahdı Yuneı, Enver 1 Arkası Sa 7 Su 3 te zaman farkedemedik. Farkettikten •onra da onu işletemedik. Artık TRAKYADA 10 GÜN: kendimizi toparlamayı ve elimize BATI geçen imkânlardan faydalanmavı bir dakika olsun ihmal etmemeliyiz. Cevabî nota dün gece geç saatlere kadar Hariciyede tetkik edildi. Bakanlar Kurulu bugün bu işle uğraşarak lâzım gelen kararları alacak gitmiyorum,, Yardım istemeye Ankara, 20 (Telefonla) rezaleti dolayısile Mısır hükumetıne verdiğımız notanın cevabı bu sabah slınmıştır. Cevabî nota Oış İşleri Bakanlığında ılgili daırelerce göruldukten sonra bu akşam saat 17 de toplanan bir komısvon tarafından uzun bir tetkike tâbi tutulmuştur. D15 işleri Bakanı Profesor Fuad Koprulu, rıyaset ettıği D P Genel Kurulu topbntısmdan sonra saat 20 de tekr;r Harıciveye gelerek komısyqn goruşmeleçinde buîunrTfülttorTöplantı gece* geç saatlere kadar surmuştur. Mutad iş:erı dolayısile meşgul olan Basbakan Adnan Menderes de bu sırada makamında bulurrnordu. Bu geceki Arkan Sa 7, Su 5 te Huhalefetin reddolunan gensoruları Faik AhmedBarutçu: «Demokratik hükumetler, ittizahtan kaçmaz Te kaçınmazlar» diyor Ankara 20 (Telefonla) Kcvlü Partısıle Halk Partisi tarafından verilen gensorulann Meclisın onü* muzdeki oturumf^ö*^8111™^* v K r alacağı aniaşılmalftadzr. ^5lın bd l fırıncılarla goruştu "Galatasaray,, ın 27 öğretmeni mahkemede İsviçrede çığ altında kabp yaralananlar, helikopterlerla hastaneleTe nakledilirken Arkası Sa. 7,tfü.7 de Doğ 11 Ânadoluda karakış s i d d e t i n i daha da arttırdı Tokad şehri içinde kar 60 santim, gene kara saplandı veya istasyonlarda kaldı Tokat 20 (Hususî) Dün ak tırilmemektedır Diyarbakıra gitşamdanberi fcpi ile karışık yağan mekte olan Doğu ekspresı 'îolçatı kar sabahleyin şehir içinde ve cı istasyonundan Elâzığa •hnmıstır. vannda 60 santimi bulmuştur. Bu Yollann açılması için Diyarbakır jiddetli yağış dolayısile kazalarla ve Malatyadan maden ekipleri sevırtibat kesilmiştir. Bazı bdlgelerde kedilmektedır. Bu akşam şehrimize gelen Ada Ankaıa. 20 (Anka) Polatlı iltelefon direkleri devrild ğinden muhabereler inkitaa uğrsmıştır. na postası da Malatyada bekletil ççsının Turkovası köyünde oturaıl Posta munakalâtı da durmuşrur. mektedir. Elâzığ ile şehrimız otel Bilâl Ateş, Osman Acar, Basim KiŞehırde vasıtalar guçlukle çalış leri yolcularla tıklım hklım dolu lidî ılî ayru kojden Osman Oçan, Atıf Özcn, Mehmed Öîcan, R dur. maktadır. Arkast Sa. 7, Sü. 6 da Sa. 7, Sü 4 te Malatya ve civannda 15 kişi arasında kanlı bir kavga Deniz ürünlerini degerlendirmek njruna sistemli bir çalışmay* çirişirken ilk çözeceğimiz meseleler<ien biri de her halde içeride bir balık istihlâk pazan yaratmak olmalıdır. Fenni bir şekiide balık tutmak, tutulan balıklan muhafaza etmek, bunları bozulmadan yurdun muhtelif köşelerine naklettnek elbette geniş bilgi, tecrube ve teskilât istiyen bir davadır. Fakat balık \iyen çok kalabahk bir vafandaş kütlesi olmadıktan sonra bütün n bilgiye ve tekniğe dayanan koskoca teşkilâtı kurmuşuz. neye yarar? O>sa ki bugün memleketimİ7de halkm ezici çoğunluğu balık vemez ve balıktan hoşlanmaz. Bu gerçek, denize uzak yaşayan iç Anadnlu için değil, hattâ denizle bunın bıırna oturan sahil halkımız icin de vaıdır. Istanbulda bile balık istihlâk eden binük kütleyi daha ziyade azınlıklar tcşkil eder. Biz Turkler denize ve denizle ilfili her türlü mahsullere nedense bir türlü 8İı«amamışızdır. Bu variırgama du^ırusunu (ridermek ve halkımıza balığı hoş göstermek için ayrıra miihim bir çalısnıa proçramına ihtiyacımız vardır. Propagatıdanın çeşidli yolları Tetkik ve müşahedelerin verdiği bellibaşlı neticeler RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Malatya 20 (Telefonla) KaraDün sabah ^ılâyette fırıncıların kıs gün geçtikçe şiddetıni bıraz ıştirakıle Valı Gökayın nyasetınde daha arttırmaktadır. Yağan karlar yapılan bir toplantıda şehrin ek bir çok boleelerde yollan tamamen mek meselesi ve bu arada fınn kapatmış ve munakalât inkitaa usışletenlerın şıkâyetlerı gorüşülmüş ramıştır. Alâkalılann verdıği malutür. Fırıncılar son senelerde çıkan mata gore, bir kaç gün evvel. eünsigorta prımlen, gehr vergısi, üc lerce çalışılHıktan sonra açılabılen Malatya Arkası Sa. 7, Sü 8 de Dıyarbakır Malatya. Sivas riemıryolu dun yağan karlar sebebıle ver yer tekrar kapanmışür. Sıvastan Diyaıbskıts eıttnekte olan 1008 numaralı volcu katarı Kurk Gezın istasyonlan karlara saplanmıştır Dn dan Haydarpaşaya tren hareket et Fırıncılar Vilâ7etten çıkarlarken (7)<ÎV)<7) (TK/tfJS) BUGUN Sekizinci Tarih İlâvemiz Ayırın, Hâmile bir kadın ün gece sinemada birdenbire öldü Dun eece Melek smemasında bir öiüm hâdısesı olmuş, Eleni Kun« durapulo ısmınde 27 yaşında bir kadın fılm seyrederken kalb durması netıcesi ölmüştür. Eleruntn Hamalbaşmda Kordelâ sokagında Ilyadis apartımanında oturduğu vp 8 aylık hâmile olduğu anlaşılmışUr. Katlayın, Saklayın NADİB NADİ Arkası Sa 3 Su 5 l« Batı TrakjaU Türk kadınlan sahifelerimizde Yazut 7 nn $ahı}emızae Fınnu Vallahi, inan Vali Bty; eknıck parası kazdnamıvotuı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog