Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

PİKAPU/U ahıre rezaletı hakkındakı gensoru munasebeüle Dış Işlerı edüecek, halka Türk bayrakları dağıtılacak, Bakanı ve Başbakan genîş izahat vererek bu bahiste alenî | bütün mağazalar bayrağımızı çekecekler müzakere açılması zamanınm henüz gelmediğini belirttiler Belediye binasının öniine hususî bir tribiin yaplırılıyor. Bunun Menderes, dış ticarette tediye «üşkülâtı hakkında verilen gensoru onergesini, Bayann Amerika seyahati günlcrine tesadüf ettirilen bir çelme atmak teşebbüsü diye vasıflandırdı arkasına Bayann ve eşinin biyiik renkli resimleri asılacak Washington, 19 (a.a.) Amerika Dış İşleri Bakanı John Foster Dulles bueun yaptığı basın toplantısmda Türkiye Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve Türk mılleti hakkındaki en yüksek takdır hislermı ıfade etnvştır. Foster Dulles bu beyanatında TürVıye Sa. 7, Stı 1 de 2£ Karar İSTANMIL RİZAPAŞA YOKUŞU MİLAS HAN •EfDSO JM nOflERC lllrîlrll C u m h u riyet 90 63 nnm «1 , > n anCD JU Sayl . Ifl KÖQ 1U.DÖÖ K U R U C U S U I Y U N U S NADÎ M g n f T» malrtub «dr««l: Cumburlyet fetanbul Poata Kutuau: tstanbul Ne S4S~ rd«foalax: Dmuml 8 u t n l Hujnana: U298. Yaat tflarl: S4SIB, Matbaa. 24290 Eğlenceli Kıtablar Serisı 1 Kafagöz >e Hacivat iırHlah Tilgen rç f jŞgf kıtablan: 1 NASRED»İN^HqCA FIKRALAR1 2 HAKİKİ BEKTA$İ FIKRALARI Beher küalJ İ Liradır. Ahnıet ffilit yaşaroğlu Kitabölık y* ^ f i Ş , İstanbul Çarşamba 20 Oeak 1954 gensorular " r e d d i n e Washington'da büyük hazırlıklar yapıhyor Bayann varacağı giin daircler erken tatil Ukraynada yapılan tasfiyeler Başbakan uzaklaşhnidı. yerine bir ziraatçi getirildi Berlin, 19 (Nafen) Sovyet gacetelerinin, Ukrayna lle Rusya arasında •Mrliğin» kurulduğu tarihınin 300 üncü yıldönümü etrafuıda yaptıkları genis neşrıyat bilhassa nazan dikkati çekmiştır. Prav da gazetesinde Ukrayna komünist partısi genel sekreteri tarafındsn yazüan ve «ebediyen beraber> bajkkh bir makale intişar etmiştir. Fakat buraya gelen raporlar, bu «yıldönümü bayramı» arifesınde Uk raynada yapılan tasiiyenin gayet Arkası Sa. 7, Sü. S de Ankara, 19 (Telefin'.a) Kahire rezaleti do'qvısıle evvclâ Koyîu Paıtı=n'n, dun r1» F=>lk Partısmin Meclise verdıgı gensoru önergelen ıle i Ik Paıtiainın dış tedı>e muşkuiatı munesebetııe açılmasını ıstediğı gensoru meselesi D.F. Meclıs Grupunun bugunku toplantısmda goruşulmuştur. T!k defa D15 Işlerı Bakanı Profesor Fuad Koprulü ıso^ almış, hâdiseyi izahtan sonra, Kahıreye verilen notanın henuz cevabı alınmadığını, cevsb gelınce, umumî heye'e vazıyetin butun safhatının tafsilâ tile biidirileceğini beyan etmış ve haddizatında Türkıyenın dış ıtıbaruıı rahnedar edecek en ufak bir halın mevcud olmadığını, hukumetin, haklarını sı>anet bakımından her tedbiri aimakta bir lâhza tereddud etmıyeceğinı anlatmıştır. Bununla beraber, Profesor Fuad Koprulu, henuz dıplomatik teşebbusler ve muhabereler safhasında olan, netıcesı alırmamış bulunan bir konu üzerinde aleni göruşmeler açılmasını son derece mahzurlu bulmuştur.; Arkası Sa 7. Sü. 6 da Moskovanın yeni Ankara Büyük Elçisi Türkiyeye tayin edilmenin, Sovyet diplomatlan için en mühim vazifclerden biri olduğu belirtiHyor Londra 19 (A.P.) Sovyet Fusyanın Ankarava tayın ettıği vcnı büyuk elçisi Borıs Federoviç Podseroba'nın bir muddet Sovyet Dış İşlerı Bakanhğının en ileri gelen şahsıyetlerinden bın olduğu ve Dış İşleri Bakanhğının Avrupa şubesi başında bulunduğu bıldırılmektedır. 275 KUKUŞA ZEYTİNYAĞI Tanzim satı, yerlerinde 275 kuruça Türkiyeye tayin edilmek Sovyst 1,5 asıdli zeyfınyağı satıçına dtin baslanmıştır. Büytik rağbet uyandıdiplomatlan için en mühim vazife ran satışlara aid bir sahncyi yırkarıda görüyorsunuz. Eldeki rtok tü* lerden biridır. kenraeden derhal yeni fiparif verilecektir, Bayar dün istirahat etti gazeteleri b'ne kuskun. oLondraya gelmi\en Ba^ar Ingilizleri ihmal ediyor» dijorlar 18 Husus! muhabiriıniı Fe\\az Tnkar yazıvor) Baysnn Ineiltereye gehşi Amerıkada televizvonla neşredilmıştır. BunHan başka Cumhur Başkanımızın muvafalatı fı'mlerle de te=bit olunmuştur. Uç kopya üzermden tabedıien fılmlerın bir nüshası Amrrıkava, dığerı Turkiveve BnTiderılm çtır. Bır nüşhası da Ingılteıe d=hıl nde gosterılecektır Arkası Sa. 7, Su. 7 de Sabotajla duşurulen yolctsuçağı* tnglliz Comet tepkilİ nçajhns •aatli bir bomha yerleftirildifi •nlaşıhycr Nesv York 19 («.t.) National Broadcastıng kumpanyasının bugünkü neşrıyatında bildırildiğine göre 10 ocakta Akdenize düsen İngilız yolcu uçağının düşme sebeblerini araştıran Ingiliz mütehassıslan, ucağın bağaj kısmma konan bir saatll bombaı ın lnfılâkı netice•inde düştüğu kanaatini izhar etmektedırler. A r k a t t Sa 7, S ü . l d e NEW YORK KARLAR ALTINDA Bırleşik Amerıkad* karaluş bashrmıştır. Yukarıdaki resim^ de New York karlar altuıda görül mektedlr. Binlerc* gönülluden mürekkeb v« t«mizlem« makinelerı kullanan gruplar güç'.ükle bu büyük febrin «oktklarını temizleyebilmijlerdir, T.N.T. Federasyonu ile M.T.T.Birligibirleşmedi Talebe Birliğinin dünkü Genel Kurul toplantısmda birle^memek karan tnahüratla karşılandı Dörtlerin konferansı 3 hafta siirecek Ba^bakanın izahatından ve suallere verdiği cevabIardan sonra tasarınm prensipleri kabul olundu Ankara 19 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes ve AHalet Bakanı Osman Şevki Çıçekdağ Ba8tn kanununda vapılması derpiş edilen degişiklıkler üzerinde bueun D. P. Meclia Grupunda uzun ve etraflı izahlarda bulunmuslardır. Matbuat hümyetinın hiç bir suretle zedelenmemesıne bilhassa itina edildiği bu izahlarda belırtılmıştir. Yeni hükumlerin hazırlanmasınd> yabancı mevzuaüa tatbıkatı Basın Kanunu tadilâtı D. Yeşilköy P. Grupunda görüşüldü hava alanındaki müessif hâdise Dün ifadesi alınan Sabahat tevkif edildi gözden geçirılmie+ir. Tasannın mu cıb sebebler lâyıhası Osman Şevki Çıçekdağ tarafmdan okunmuştur. Buna gore jahısların şeref ve haysivetine vuku bulacak tecavuzler. slâkadarların veva ailelerinin mü talesı olmaksızın hususî havatlara dair neşnyattan tahaddüs edecek hakaret fiılleri hakkmda Cumhurivet savcıUn tarafından resen dava açılacaktır. Memleketin emniAn.,,*, Sn " sn b te j Dulles, «Rusya gene biri ayırmağa çahşırsa, zaman kaybetmi; olacağız» diyor Washington 19 (a.a.) D15 Bakanı John Foster Dulles, Berlin konferansında 3 hafta kadar kalarak, 1 martta Caracas'da başhyacak olan Amerikan devletlerarası konferansında hazır bulunacağuu ümid ettiğıni bıldirmiştu. Arkast Sa. 7, Sü. 2 de mesken kredisi Ankara 19 (T.HA) Zıraat Bankası tarafından kbylülerimizin bırer mesken sahibi obnaiannı temin maksadıle tevziı kararlastırılan mesken kredisl mevzuundaki çalışmalar ilerlemektedir. Bu husustaki hazırlıklann tamamlanmak üzere olduğu ve dnümuzdeki ay içinde kredilerin tevziine başlanacağı bildirilmektedir. Dün Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden (alebeler Müdur Banka idaresince alınan bir kamuavini ile bir arada rara göre, uzun vadeli ve az faizli M. T. T Birliğinin 10 genel ku nundenberi devam eden kongrede olarak verılecek olan bu kredilerle birlikte, köylükrimize yapacaklan rul toplantısı çalışmalanna dün dün muhım kararlar ahnmıştır. Eski idare heyetinin ıbrasından evlerin plânlan da ücretsiz tevzi Çıçek Palas salonunda devam edılmıştir. 14 ocak perşembe güedılecektır. Sa. 7, Sü 7 de Fransa ile ticaret anlaşması 160 nıilyon liralık sınal techîzat kredisi anlaşması dün Ankarada imzalandı İstanbul hiç bir zaman ekmeksiz bırakılmıyacak Dünkü cluruşınada »anıklar dinlenirken Fınncılann hiç son karanna karşı Vali Gökay, icab eden bir tedbirden çekinmij eceğiz, dedi BATI TRAKYADA 10 GÜN: Yunan hükumeti, yapılan şikâyetlere ne diyor? RÖPORTAJI YAPAN: Baü Trakyada dolaştığım günlerden bırinde, Yunan hükumetı tarafından işlerimizd kolaylaşiarmak maksadıle Atinadan yollanmış olan Corc Marangidıs adındaki pek kibar bir memur, Yunan Başbakan yardımcısı ve Basın Bakanı Bay Sıfneos'un, bizi. bir haftahğına Atınaya davet ettiğıni soyledi. Istanbuldan ayrılmadan önce karar laştırdığım yolculuk programınm bir haftahk böyle bir uzamağa tahammulü olmadığından, Başbakan yardımcısınm nazık davetine irabet edemiyeceğımi bildirmek lorunda kaldım Ancak, bu fırsattan favdalanarak Bav Sıfneos'a, Batı Trakya problemi hakkında bazı sualleri 'htiva eden bir mektub gonderdim. O da bunları cevab^andırdı ve türke tercümesr. Yunan makamlan vasitasıle bana ulaftı. Böyltca Bay Sıfneos'la, mek Ekmek fiatlanna iki kuruş zam yec» ahnacak kararlar etrafında yapılmadığı Ukdırde 31 ocaktan Vali ve Belediye Reisi bir arkadaitıbaren ekmek çıkarmıyaoaklan çımıza dün şu beyanatta bulunnı bildiren fınn sahiblerinin kara muştur: Ankara 19 (Anka) Haber alSabahat hâkim huzurunda rı halk arasında ve belediye çev« Vatandaşların ekmekleri ile diğımıza göre bugün Dı; Işleri relerinde iyi karşılanmamıştır. Evvelkı gun Curnhur Başkanl oynanmasına kat'ıyen müsaade Bakanlığında memleketimizle Fran Dün, bu mevzuda görüştüğümüz etmıyeceğız. Bu hususta alıııması Celâl Bajann İngıltereye hareketl sız hükumetı arasında bir ticaret ilgıli bir zat şu mütaleada bulun icab eden hiç bir tedbirden çekin esnas'nda Sabahat Erdem ı^rall ankşması ımza edılmiştir. muştur: mıyeceğız. genc bır kızın nâhos bir hâdısey» Ikı memlcket arasındakı 160 mıl« Fırıncılar rarar ettıklerini Sa. 7, Sü. 3 te yon lırahk sır.ai teçhizat kredisı Dünkü duruşmada sanıklardan Arkası Sa. 7, Sü. 6 da anlaşması ıle 21 aralık 1953 te pa birinin 11 yaşındaki kızı şahid ıddıa ettikleri halde bakkallara ve bayılere iki kuruşa k^dar hısse olarak dinlendi rafe edılen ticaret anlaşmssına vererek ekmek sattırmaktadırlar. hukumetırruz aduıa umumi kâtıb dünkü toplannlannda ıleri muavini orta elçı Haydar Gork, Bir müddet evvel Şehremıninde Bu Fransız hükumeti namına da An Semahat Pekinbudak isımli bir ka sürdükleri iddialann tam aksini karadakı Fransız Büyuk Elçisi Ek dını gazle yakmaktan sanık Seher isbat eden vâkıadır. Zamıru ;cab et' selâns F. Tarbe de Saınt Hardouın Azgu ile Hüsameddınin duruşma tirecek hıc bır haklı sebeb yoktur > Diğer taraftan fırıncılar kararimzalamıştır. Arkast Sa 3. Sü. 7 dt laımı tatbik mevkiine koymağa teşebbüs ettikleri takdırde beledi Gazla yakılan kadının dâvası ŞAHAB BALCIOĞLU ' tublaşma yolile, aramızda şu konuşma devam etti: Sual Batı Trakyada yaşayan Muslümanların karsılastıkları meselelerin halleH^mesı hahsindp Yunan hükumetı neler düşunmektedir Cevab Garbi Trakva Müslüman azınlığına mahsus olarak guya ittihaz olunan tedhirlcden ahiren bir takım meEelelcrm zuhur ettiğıni kabul etmek ıçin Yunan hükumetlnce hiç bır sebeb yok'ur. Çünkü böyle tedbirler ittihaz edılmiş değildir. Son Bulgar ve komünist istilâlannın ihdas ettıği felâketlerden müs'ııman azınlığının da ıstırab cekt 5ı muhakk ıktır Ar.i sıra butun koylülerımizi mutazarnr eden ekonomik kararsızlıklann hemen hemen kâmılen kbvlü olan raüslüman azınlıâma da tesiri olduYunan Bashakan Yardımcısı ve Arkast Sa. 6. Sü. 4 te Baua BaJuuu Silneo» Seyrüsefer işlerinin tanzimi Şişhane yokuşu başına 4 metre yüksekliğinde ışıklı bir kula konulacak Şehrimiı »eyrüsefer müdürlüğü trafık mevzuu etrafındaki çalışmalanna devam etmektedir. Bu cüraleden olmak üzere Şişhane yokuşu 1954 VK İKİ MÜHİM Î Z D I V A C I Birleşık Amerika gazetelerı bu başındaki seyrüsefer noktasınm bu hafta iki muhım ızdivaca genış yer ayırmışlardır. Evvelâ 1953 Dünya lunduğu yere büyük Avrupa şeGu7elı Clmstıne Maıtel, Kalıfonuyalı zengin 22 yaşındaki Ronald hirlerinde olduğu gibi ışıklı bir Marengo ile evlenmiştır Bir hafta sonra da Hollyvvood'un «Seksapel kule konulacak, bir memur buraKralıçesı» diye bıhnen sarışın Marılyn Monroe adındaki artistı de daki sevriiseferı ışıkla idare edebasebal oyuncusu Joe Dımasgio ıle mkâhlanmıştır. Bu son nıkâh me cektır Memur. dört metre vuksekrasünınde 400 davetlı bulunmuştur, Yukaııdakı ıesımlerde bu raes'ud i hğındeki bu kuleve çıkTik eenış iki çıft goru'jnektedır.. , Arkast Sa. 3, Su. 6 da «KRAL ÜLDÜ. YAŞASIN KRAL!...»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog