Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

ALMÂN CRITZNER DikişNakış makînelerî sağlam ve garantilidir. GARANTİ ile mal almak paranizi s i g o r t a ettirmektir. CUMHURÎYET 2 ( V a k 1AS1 GRUEN PRECISION İSYİÇRE SAATLERİ 1954 YILI ıçın tSVİÇRE bıry enılıktır B İ E N N E şehrindeki G R U E N Fabrikaları mamulâtı 150 senedenberi bütün dünyada, bilhassa Amerikada en başta gelir. G R U E N saatlerı 17 21 24 taşlı vu 40 mikron altın kaplamalıdır. AMERİKADA GRUEN WATCH TİME GRUEN SAAT ÂYARI DEMEKTİR Metnin kısa tercümesi No.. lı Gritzner D i k i ş Makinesinin imalât hatası ve materiel bozukluğu için tLELEBED GARANTİ veriyoruz ECI GENEVE / # T % f I ü) | A || Hiç bir markamn bugüne kadar cesaret ve güvenle veremediği GAPANTİYt firmami7 vermekle bahtiyardır. Bu mazhariyet güvenin ve sağlamlığın en beliğ delilidîr. Türkiye Umumî Mümesiili YEDEKLERİ DAİMA MEYGUDDUR. Toptan Perakende ve Taksitle TÜRKİYE UMUM MÜMESSİLİ MAKİNA TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ Msrkezi: Istanbul: Tarlabaşı Caddesi No. 79 PJC. 2403 i > Telefon: 43748 Telgraf: Kollftktif HER K E S E Y E U Y G U N Eşya Müzayedesi 3 ocak 1954 pazar günü saat 10 da Altınbakka], Elmadağı, Tuna sokağı No. 17, Arif Paşa apartımanı daire 1. Yemek odası takımı, kütübhane odası takımı. yatak odası takımı, porselen kristal sofra ve su takımları Tsblo.ar Avizeler Halı ve seccade'.er ve kitablar. P O R T A K .* CORONA * İDİKİŞ.HAKIŞ MAKİNASI 5BBRK GÖNOE?' .o<l. N: Tt İTLE Şubeti: îzmir: Anafartalar Caddesi 352 Sokak No. 8 521 Telefon: 6864 Telgraf: Kollektıf Dr. R. FERtOBİR NAMULATI TOZLARA KARSI K0QUYUCU her feye iz bırakan ruju gidermek için uzun tecrübelerden »pnra tlde edilen ROUGE BRAİSER İdeal bir rujPırlak, Dudakları çatlatmaı, Kat'iyyen iz bırakmaz. Sabit ROUGE BRAİSER IZMIR. Ikıneı Kordon No. 60 • Tel 58424244 Telg BAŞMEN IZMIR (Panl Baadecroux Paris) Dahilive Mütehassısı Muavene 1719 Beşikta; [Jrtabahçe No 12. Tel: 84395 Ev: Valikonagı Cad. No 39 Basaran Ap. kat 1 Tel 83684 RÜBİ LÜKS ELEKTR1K MAĞAZASI Sayın müsteri ve dostlarmın yeni yılını kutlular, saadetler diler. HuracacLİ. Jtaktna w Juzoya Bndüstrisi jZurumuJlakarn YTiteron. 32586 • Telgraf adrvst • MA KKIM ANKARA Ü R PRİZİ YILBAŞI KADIKC/ ECZAT "SİNİN 1954 yılının ikinci gününden beşınci giinüne kadar kadıköy Rıhtım caddesinde CELÂL ERGUN Eczaneıinden reçetelerini yaptıran sayın hastalarımız bir sürprizle karşılaşacaklardır. Yeni sene vesilesile Celâl Ergun Eczanesi bütün hastalarına ş:fa ve saadetler diler. TOZ MASKZLERİ . . HAF1Z CEMAL LOKMAN UEKIM Oivanyolu 104 86 Senedenberi TÜBERKÜLİN (T.Y.) Pirquet ve Mantoux testleri için hassasiyet kontrol edilmiştir. Dr. ZEKÂt MUAMMER TUNÇMAN Bakteriyoloji Lâboratuarı Divanyolu No. 103 K. 2. • • • Telefon: 29125 m ^ nemleketimizde muvaffakıv>etle fi'len cahsmıs maruf MAROT I marka kalbur makineleri mizin satışa arzedildiğini bilumum bayi ve müsterileTimize bildiririz. Türkiye <uııum ithalâtçısı: ORHAN KAZANCHAN Galata. Tünei Cad. 74. Telgraf: KAZANCHAN Istanbul Cüven Sigorta Sosyetesinden: HASSAS KÂĞITLAR R0NT6EN FİLMLERİ PROFESYONEL FİLM SİNEMA STUDYO FİLM AMATÖR ve LEiCA FİLM FOTOKOPİveAUTOGRAFi1 [VALCAİ KALİTESİ EMSALSİZOİR EALLÎ TRAŞ MAKrNESıl, kesmeden, a>tusız, sabunsıuj, fırrasız; suı ve elektriksiz her anda ve her yerde traş eder. 1952 model yeni vaziyette jeep Fiat Campagnola marka otomobili 15 ocak 1954 cuma günü saat 1516 arasında Şişhane Bankalar garajında açık arttırma ile satılacaktır. Taliblerin Sosyete veznesıne yatıracakları beş yüz liralık pey akçesi makbuzlarile birlikte mezkur mahalde hazır bulunmaları rica olunur. Otomobil, garajda görülebilir. Sosyete satışı yapmakta serbesttir. TERCİH EDİNİZ BİR TECRÜBE BİN TAVSİYEYE BEDELDİR Sociedad Espanola dt Productos Fotograficos Valca S. A. BİLBAOİSPANYA mamulâtı fe\« SOBACI ve DEMIRGI ESNAFININ NAZARI DİKKATİNE: 0/5f den 4 rajn ye kadar saçlarımız ile Karabük mamulü her çeşid demulerimiz gelmiş ve tevzie başlanrmştır. İsteklilerin aşağıdaki adrcse mürac?atkri ilân olunur. Istanbul Umum Madeni Sanatkârhr Derneği. Galata Kalafat Cad. 11. Satış Yerleri: Eje Petrol T.A.O. Bejoğlu Şubesi, Taksinıdeki henzincinip karşısında Yeni Tarlabaşı Cad. No> 6 Tel E : I.ASMA. Tel: S5B17 S A R A 1 Beıber Salonu , N I KO Gaiatasarav No 186/1. Tel: 45278 BUHAR KAZANI ARANIYOR Babkok tipi 2,5 3 ton ve 8 12 atmosfer buhar verecek takatte buhar kazanı alınacaktır Teklif mektublarının (posta kutusu 684 İstanbul) adresine eönderilmesi. Itttfcıı: 2S994 TOPTAN f0T0 H. MARKER I TÖRKİYE YE6ANE İTHALÂTÇISI YAKO MOREL Çarşıkapı, Iskenderboğazı 28/2 İSTANBUL İSTAN FOTO N U R SİRKCCİ BITOftLU e TtMİ K»rşı»ı, H«. I I | Ycnl pastana kar^ifi TtMM:4Z734 \ Min*r V«d»t Sok. 14
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog