Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CÜMÎIURİYFT m 0 İ K R A e G U B 1 9 5 A 4 N K S U N A R SAADET v e ŞAÎ\S TEIHENNİLERİLE M İ Y E En az P L Â N I N I veya HER AY BİR ÇEKİLİŞ Â L İ L V • • 6 APARTIMAN DA1RESI A R S A S İ K Ö S K 1 .0 00 A L T ' I N İ R A 5 0 .0 00 L » HER 100 LİRAYA I KUR'A NUMARASI D O I G Tekel Genel • • • U MüdürKiğü İlânlan \ B A N K 11 aded kundura dikiş makinesi satılacak Makine ve Kimya Endiistrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz Ankara Silâh Fabrikasında bulunan 11 aded kundura dikiş makinesi gatılacaktır. 2 Şartnamesi Ankarada Genel Müdürlük Satıs Subesinden ve İstanbulda Galatada Bankalar Caddesi Ankara han ikinci katta Kurum Irtibat Müdürlüğünden alınabilir. 3 Teklif mektublarmm ve Reçici teminatlarm 20.1. 1954 çarsamba günü saat 17 ve kadar Genel Müdürlüğümüz satıs $ubesine verilmesl lâzımdır. 4 Kurum, sahsı yapiD yapmamakta serbesttir. (19776) Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 1 Mevcud şartnamesıne göre cam kırığı idaremiz tarafından verilmek şartile 65 ton cam tozu pazarlık suretile imal ettir.lecektir. 2 Pazarhğı 8/1/954 cuma günü saat 11 de Kabataşta Tekel Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. 4 İdare kısmen veya tamamen ihale edip etmemekte veya kısım kısım, ayrı ayrı talıblere ihale etmekte serbesttir. 5 İsteklilerın 1159 lıralık muvakkat teminat makbuzu vesair kanunî vesikalarile birlikte belirli gün ve saatte komisyonumuza müracaatleri ilân olunur. ' (19507) fîNŞAAT İLÂNI I Malatyada yapılacak şube binası Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğünden: 1 Bankamızca Malatyada yarjtrnlacak olan 475.000. lira keşif bedelli şube binası insaatı kapah zarf usulü ile ve birim fiat esası üzerinden eksiltmeye konulmustur. 2 Eksiltme 13/1/1954 tarihine rashyan Çarsamba günü saat 16 da Ankarada Bankamız Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme şartnamesi tarifatma göre hazırlıyacaklan teklif zarflarını avni eün saat 15 e kadar Bankamız Genel Müdürlüğüne vermij veya gdndermiş olmaları lâzımdır. Postada olacak gecikmelerden dolayı istekli itirazda bulunamaz. 3 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22.750. liralık muvakkat teminat vermesi ve en az 250.000 lira bedelinde ve bu eksiltme mevzuunu teşkil eden inşaat âyarında bina inşaatını is sahibine karşı münferiden veya müçtemian âkid ve mes'ul müteahhid sıfatile ikmal ederek en az muvakkat kabulünü vaptırmıs olması sarttır. Ortaklık halinde birleşen isteklilerden valnız birinin bu sartı haiz olması kâfidir. tstekliler vukarıdaki sartı haiz olduklarına dair resm! makamlardan almıs oldukları belçelerle bugüne kadar taahhüd ve ikmal etmis bulundukfarı işlerle (varsa) halen taahhtldleri altında bulunan' f§' lere aid tam bir listeyi eksiltme evrakj meyanında Bankaya tevdi edeceklerdir. 4 Eksiltme evrakını ihttva ed.en dosyalar 30. lvta . bedel mukabilinde tstanbul. Ank#f^ve Malatya Subemiz' Müdürlüklerinden tedarik edilebilir. 5 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (19583) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: Şubemiz binası dahilinde muhtelif tarihlerde bulunmuş veya şimdiye kadar sahibleri zuhur etmemis olan kıymetler aşağıda gösterilmiştir. SahibleTinin bulunmasını teminen ilân olunur. (19781) Bulunduğu tarih Kıymetin cinsi Kıymetin miktarı TL. 2 16/1/953 % 5 F. 1938 ikr. kup. 2 aded 21/1/953 % 5 F. 1933 Ergani C tert. kupon 2 aded 2 2 50 27/1/953 para 2 50 2/2/953 » 10 24/2 953 > 2 50 23/3/953 ı> 10 9/4'953 ı 2 50 14/4/953 ı 1 20 29/4/953 30/4/953 j> 2 50 5 5'953 1 10 11/6/953 1 23 80 30/6 953 1 10 2/7/953 1> 2 31/7 953 1 7 54 11/9/953 1 2 50 5/11/953 1 5 28/11/953 . 1 10 7/12'953 ı 10 16/12 953 , 10 Salınalma Komisyonu Başkanlığından: Malın cinsi Kayış raptiyesi Muhtelif demir Muhtelif c v a t a Katrak destere Miktarı Muvakkat teminatı 147 T.L. 130 » 188 » 705 » thale tarihi günü saati 15/1/54 Cuma 10 » » 1 1 » » 1 4 B » 15 350 kutu 2100 kilo 25000 aded 1450 » 1 Komisyonumuzda mevcud ve her gün görülebilen şartnaEvvslce Yakacık Verem Sar.atorvomu Limited Ş'VVetinH melerine göre cins ve miktarları yukarıda yazılı malzemeler pasine memur edilen Rüstü Dizdaroglu ve Müçteba Or, gazetelerde zarlık suretile satın alınacaktır. bazı esassız ilânlar yapmakta olduklarından aşağıdaki hususların 2 tsteklilerin h'zalarında yazılı tarih, gün, saatlerde muaçıklanmasma lüzum hâsıl olmuştur. vakkat teminat makbuzlarile birlikte Kabataşta Tekel Umum Şirfcef hissedarlannın ekseriyetî Kartal Asliye Mahkemesine mü Müdürlüğündeki komisyonumuza müracaatleri ilân olunur. (1D508) racaatle: (Tasfiye memurlan Rüştü Dizdaroğhı ve Müçteba Orun keyfî surette hareket etmeleri, şirketin mesul adamlarmı azlederek yerlerine işleri, mesai saatleri belirsiz başkslarını tavzif, avukat. muhasib tayin ve bunlara ücretler ibzal etmek. doktorların işine, müessesenin fennî hususlarına müdahale etmek, kanuna ve hususî rejime tâbi bulunan müesseseyi kapatmak, hastaları çıkartmak ve başhekim Dr. Veli BehÖZ: Uçs. Top atışları hakkında çet Kurdoğlunun vazifesine son vermek, şirketin 'dare ve muhasebedenizcilere ve havacılara ihtar sine aid vesaik, defter ve evrakların şeriklerin tetkikine ve vergi men1 8 ocak 954 cuma ve 11 ocak 954 pazartesi günlerinde sublarınm murakabesine imkân vermiyecek şekiHe sirket merkezinsaat 9.00 12.00; 14.00 ve 16.00 arasında Tuzladakı hava den meçhul bir yere götürmek, bövlece şirketin ta?five«ine d = sil demeydanı güneyınden aşağıda üç nokta ile belirtilmiş olan ğersiz bir hale gelmefine müncer olacak gayrikjmınî faMiytierde budeniz sahası üzerinde Uçs. Top atışları yapılacaktır. lunmak) sebeblerile tasfiye memurları aieyhinHe HPIÜ tf«H« yaptı2 Atış günlerinde hiç bir deniz vasıtası veya uçağm rarak aleyhlerinde azilleri hakkında dava açrr>ı?'ar VP bu azil davası neticeleninceye kadar şirket n bilumum muamelâtmı tedvire belirtilen sahaya girmemesi ehemmiyetle ihtar olunur. salâhiyettar olmak üzere tedbir mahiyetinde yeddi adil tayinıni (a) Arz: 40° 49' Kuzey oo Doğu taleb etmişlerdir. 29° 22' 06" Tul: Mahkeme talebi nıuhik görerek 17/12/953 tarihinde 953'79 sayı ile 40° 47' 20" (b) Arz: Kuzey tasfiye halinde Yakacık Verem Sanstoryomu T. L. Şirketinin bilumum 29° 12' 30" Tul: Doğu umurunu tedvir salâhiyetile avukat Hakkı Nezihi Savranı yeddi adi! 40° (O Arz: 42' 10" Kuzey olarak tayin etmiş ve tasfiye memurlarmın azilleri hakkındaki davada 29° 16' 00" Tul: Doğu serbest bulunmuştur. (4464 19752) Yakacık Verem Sanatoryomu T L Şirketinin bilumum idaresi yeddi adile tevdi edilmis olmasına göre Sanatoryom mesul müdürü ve başhekimi Dr. Veli Behçet Kurdoğlunun azli, Sanatoryomda yatan hastaların çıkanlması hususunda müessesata yaptıkları tebliğat, ilân lar vesair tasarrufların hiçbir kıymeti olmıyacağı alâkalıların malumu olmak üzere ilân olunur. Tasfiye halmde Yakacık Verem Sanatoryomu T. L. ' Türkiyede yangın, nakliyat, kaza ve hayat sisorta işlerile iş j Şirketi yeddi adli tıgal etmek üzere kanunî hükümler daıresmde tesçil ve ilân olu ] Avukat nan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracaatle, Malatya Rakki Nezihi Savran acentalığına şirket nam ve hesabına yangm. nakliyat, kaza ve i hayat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde davacı. rtavalı ve üçüncü şahıs sıfatile hazır bulunmak ve İstanbu! Yedinci Noterliğince tasdıkli j 16.11.1953 tarihli ve 9532 sayılı vekâletnamedeki yetkiler veril30/12/953 çarsamba günü saat 19 da Cağaloğlu Tabibler Omek üzere Halk Bankası T.A.Ş. Malatya Şubesini tayin eylediğini dasında yapılması evvelce ilân edilen senelik genel kurul topbüdirmiştir. lantısı, çoğunluk hasıl olmadığmdan 13/1/954 günü aynı yerde Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesine dair ve aynı saatte yapılmak üzere tehir edilmiştir. Bütün üyelerin 1149 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmakla ilân olunur. Tasfiye Halinde Yakacık Verem Sanator yomu T.L Şirkeli Yedi Adilliğinden: İ.T,Ü, İnşaat Fakültesi Dekanlığından: •••• : Uçaksavar Topçu Okulu Kumandanlığından leb!i<r edilmiştir: MüteahKidlerin ^'»•rı Dikkatine BAKIR TELLER cesidli elektrik ve ^••1 TELEFON KABLOLARI Kısa teslim müsaid fiat ve şartlarla temin olunur. OSMAN TAŞÇIOĞLU Galata Şeref han 2 nci kat 21 '27 Telefon: 40594 Telgraf: TAŞÇILAR İstanbul. Fakültemiz kürsü, laboratuar, dershane ve atölyelen için aşsğıda cin», miktar ve tahminî bedelleri yazıh olan lşler açık eksiltme ile yaptırüacak vreya satın ""aiınacaktır. 1 Beher metresi 30 lira 11 kuruş muhammen bedelli 150 metre unınluğunda proje ask'.sı. 2 782 lira muhammen bedelli asma k a t 3 900 lira muhammen bedelli tezgâh, raf, kspı, pencere tesisatı. 4 3439 lira muhammen bedelli asma kat. 5 Su yapıları laborötuarında yapılacak 4100 lira muhammen bedelli ahşab beton kare mozayık sıva v.s. i$l er '6 2800 lira muhammen bedelil 2 aded elektrikli hesab makinesi. A Bu işlere aid keşif, özel idarî ve fennî şartname, resim ve krokiler her gün Fakülte Sekreterhğinde görülebilir. B Yukarıda yazılı işlerin açık eksiltmesı 4/l'954 pazartesi günü saat 10 da Dekanhkta yapılacaktır. (Taskışla) C Yukarıda yazılı altı kalem için heyeti umumiyesi bir şahsa verilebileceği gibi bir veya bir kaç ij ayrı »yrı birer şahsa ihale olunabilir. D Eksiltmeye girebilmek için yukarıda muhammen bedelleri yazılı işleri % 7.5 muvakkat teminatlannm 2/1/1954 aksamına kadar İ.T.Ü. veznesine vatırmıs olması şarttır. (19076) ; Ekonomi ve Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: ECNEBI BİR FIRMA Askerliğini bıtirmiç biri mühendis, biri de umumî ithalât işlerir.de çahşacak ve tercihan ticaH tecrübesi olan iki genc ecnebı firma tarafından aranmaktadır. Türkçe, ingilizce ve umumî ithalât işleri için fransızca lisanlarını esaslı şekilde bilmek şarttır İhtisa^Urını ve istenilen ücreti bildiren yan ile P. K. 468 adresine müracsat. Takriben 300 ton miktarmda demir arayişi satılacak Makine ve Kimya Endiistrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 M.K.E.K. Ankara Silâh Fabrikamızda bulunan takriben 300 ton mibzer arayişi demir çubuk ve saç parcaları satılacaktır. 2 Şartnamesi Ankarada Genel Müdürlük Satıs Şubesınden ve İstanbulda Galata Bankalar Caddesi Ankara hanı 2 nci katta Kurum İrtibat Müdürlüğünden alınabilir. 3 Teklif mektublarının ve geçici teminatlarm 25/. 1/1954 tarihinde saat 17 ye kadar Kurum Genel Müdürlüğü Satıs Şubesine verilmesi lâzımdır. 4 Kurum. satısı yapıp yapmamakta serbesttir. (197751» Türkiye Tıb Encümeni Başkanlığından: • • • • İ ^ H B H B teşrifleri rica olunur. •••••I^MMH Trolleybüs direklerine reklâm levhası asma işi ihale edilecektir Ankara Elektrik, Havagazî ve Otobüs İşlelme Müessesesinden: 1 Şehir trolleybüs şebekesi direklerine reklâm levhası asma işi teklif isteme usulü ile arttırmaya konulmuştur2 Buna aid şartname Müessese ticaret işleri servisinden parasız olarak alınabilir. 3 Alâkalıların jartname esaslan dahilinde hazırlıyacaklan tekliflerini % 75 teminatlarile birlikte 12/1'954 salı günü aksamına kadar Müessese Umum Müdürlüsıine vermeleri ilân olunur. M9638t INTIZAM AIR FRÂNCE Saym müşterilerinin yeni yılmı candan kutlar. Makine ve Kimya Endiistrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 21 aded motörlü nakil vasıtası «kamyon, otomobil, hasta arabası, traktör» satılacaktır. 1 Motörlü nakil vasıtaları Kırıkkale Bölge Müdürlüğümüz. Kırıkkale Top. Çelik. Barut Fabrikalarile Genel Müdürlüğümüz Nakliye ve Gümrük Müdürlüğünde aörü'.ebilır. Şartnamede bunlarm verleri ayrı ayn açık'anmıştır. 2 Şartnamesi Ankarada Genel Müdürlük Satıs Şubesinden ve İstanbulda Galatada Bankalar Caddesi. Ankara Han ikinci katta Kurum îıtibat Müdürlüğünden ahnabilir. 3 Teklif mektublarmm ve geçici teminatlarm 25.1. 1954 pazartesi günü saat 17 ye kadar Genel Müdürlüğümüz Satıs Şubesme verilmesi lâzımdır. 4 Kurum. satısı vapıp vapmamakta serbesttir. (19774) Bayındırlık Vekâleti Hava Meydanları Müdürlüğü Mensublanndan: Hava meydanları yapılırken gözönünde tutulacak, 5 ocak 954 S. 17.30. Hava radyo seyrüsefer yardımcılan Mütehassıs Bob Lee 12 ocak 954 Sa. 17.30. Yük. Müh. Feyyaz Berker Amerikada ve bizde sivil havacılılî teşkilâtı, 19 ocak 954 Sa. 17.30. Mütehassıs Burt V. Ştevens Havayolları telekominıkasiyonu 26 ocak 954 Sa. 17.30. Üniversitemizin Gümüşsuyu binasırun 501 A anfisinde kendi isimleri yanmda yazılı mevzu ve günlerde verecekleri konferanslara şeref vermenızi saygı ile rica ederim. İ. T. Ü. Sivil Havacüık Enstitüsü Müdür Prof Fahri Terzioğlu NOT: İcao'nun havacılık filmleri serisinin gösterilmesine konferansları müteakıb başlanacaktır. Giriş serbesttir. (19791) Yük. Müh. Esad Turgut Ekonomi ve Ticaret Vekâleti İç Ticaret U. Müdürlüğünden: Türkiyede yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta işlerile iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tesçil ve ilân olunan Doâan Sigorta Anonim Şirketi, bu kere müracaatle, Çorum acentalığına şirket nam ve hesabına yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde davacı, lavalı ve üçüncü şahıs sıfatile hazır bulunmak ve İstanbul Yedinci Noterliğince tasdikli 7.12.1953 tarihli ve 10147 sayılı vekâletnamedeki yetkiler verilmek üzere Halk Bankası T.A Ş. Çorum Şubesini tayin eylediğini bildiraiştir. Keyfiyet, sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesine dair U49 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmakla ilcn olunur. Inşaat Yaptınlacak Erzurum Doğu Evleri Kooueratij Şirketinden: Erzurum merkezinde şirketimize aid parsellenmiş arsalar izerinde 7090 aded av yaptınlacaktır. Beher evın keşif be1eli (19990) lira olup, muvakkat teminatı (75000) liradır. Kapalı zarf usulile yapılacak olan bu ihale 15.2.1954 günü =irket idare heyeti reisi avukat Samih Kobal yazıhanesinde vaptırılacaktır. İsteklilerin teminat mektublarile ellişer kuuşluk pulla imza edilmiş ihale evrakını teklif zarflanmn çine koyarak ihale günü saat 14 e kadar şirket reisliğine vermeleri şarttır. Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir îhale evrakı 25 lira mukabilinde şirket merkezinden alınabilir. Banka, teminat karşıhğında iki yüz bin liraya kadar =ıvpns verileeektir. • Hüseyin Şah'm varisleri aranıyor Türkiye Emİâk Kredi Bankası İslanbul Şubesinden: Kadıköy Şubemizin faaüyete germiş bulunması hasebile, Üsküdar, Kadıköy. Beykoz ve Kartal ılçeleri hududları dahılındeki gayrimpnkullerinin ipoteği mukab'linde Bankamızdan borç para almış veya istikraz muamelesi için müracaatte bulunmuç olan *ayın nnüsterilenmİ7İrı ^O5va ve bp=ib'?n veii scılar sııbeye devredildiğinden alâkpdarların 1954 stnesinin ilk iş eününden itibaren her türlü muameleleri için mezkur şubeye müracaatleri 'üzumu ilân olupur. C19689) Hüseyin Şah. Birinci Dünya Savaşı esnasında Ingiliz Hin^istan ordusunda onbaşı idi. 1917 yılında KutElAmara muharebesi esnasmda bu ordudan firar ederek Türk ordusuna iltihak etmiştir. Hüseyin Şah, harbden sonr» Kandıraya yerleşmİ5 bulunuyordu. Eldeki son malumata göre de 5 yıl evvel İstanbulda vefat etmU ve arkasında dul eşi ile 1 erkek evlâdı ile 1 kız çocuğu bırakmıştırHüseyin Şah'ın küçük kardeji Lutfi Şah, hâlen Pâkistanm Rawalpindi şehrinde olup kardeşinin varislerile temasa geçmek arzusundadır Mua'lâkta kslan veraset işlerini halletmek gayesile Hüseyin Şah'm karısı. kın, oğlu veya onları Unıyanlardan biri; nerede olduklarını Pâkistan Büyük Elçiliği, Karanfil sokak No. 41 Ankaraya bildirmeleri rica olunur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog