Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

' rtîMHI ]KİV Kt 2 Oeak 1954 35.000 işçiyi refaha kavııstııracak kanun a) Anahk ve doğum tazminah: eldufu kadar geniş bir işçi kütlesi Kanun hükümlerine göre verilirb) Şimdiye kadar 23 bın işçiye nı ügılendirmesi hasebile sosyal bunyemizde de büyük bir hâdise verilmemekte olan hizmet tazminab: Kilometre, ameliyat, yatak, dır." Yeni kanun, demiryol ışçilerini rampa, bekleme. manevra tazmibaremm dar çerçeve=,inden kurta natını icab ettiren işçilere bu tazrarak serbest ücret reiimire kavuş minat, tahsisatlar tüzüğüne göre, turmuştur Demirvol idaresi bu ka veriierektır. c) Süt. Kurşun mürekkebatını nunla, sanayide ileri memleketlerde clduğu gıbi modern sevk ve ıda ihtiva eden boya işlerinde çalışanre prensıplerini kabul etmiş ve bir lara gunde bir litre süt verilecekyıHanberi. yabancı müffhassıslann tir. 7 Parasız sevahat müsaadesi: da îîtirakıle idarenin bütün işyerlerınde tetkık ettirmekte oldu&u (iş HizTiet müddetlerini iki yıl doldıırd<"epr!end'rme1 sahasında tesbit e • mus işcilerin kendüerine ve aileled:l?n esaslara göre ilmî ve demok ı rine. doldurmannş işçilerin kendiraTık bir ucret rejimine geçmiş bu I lerine yıHa iki narasız ve ik< varım ücretle seyahat mÜEaadesi veIdarece 1 ocak 1954 ten itibaren riür. +=tb'k mpvküne konıılan yeni işei l Banlivölerde oturan isçüere ve ürret ve yardımlannm ana hatîan mektebde okuyan çocuklarına para sız seyahat kartlan verilir. şuilardır8 Sağlık yardımı: Hizrnet sü | 1 Demiryol işçileri modem iş, kamınumuzun bahşetmekte olduğu releri iki yılı doldurmuş işcrerin kendileri ve aileleri demirvol dokhaklardan favdalanmaktadır. torlarından. hastane tedpvüerinden 2 Deminol işcileri, kanun ge ve ilâclardan favdalanırlar Hizmet recince mi'lî Vıayram ve umumî ta fireleri iki yıldan az olanlann kentil ücretlerinden istifade etmekte dileri demiryol doktorlanndan ve dır. hastane tedavilerinden. aileleri ise 3 Iş yerlerindeki postabaşıla hekim tedavilerinden faydalanırlar nna saatte 15 kuruş munzam bir 9 Parasız eşya tssımalarv İşçi ücret verilmektedir. ler, te=bit edilen esaslara göre. er4 Gece çalışaniardan biHnci zak kıslık kömür ve hizmet verl*vardivava saat başma 5 kuruş. ikin rinin dejismesinde ve esvaiannın ci vardiyava saat başına 8 kuruş demiryollarile nakii oarasız vapıhr munzam ueret verilmektedir. 10 Vemek: MahiveH itibarile 5 Şimdiye kadar 180 kuruş o Idarenin devamlı işlerinde çahşan larak verilmekte olan ipcilertn işçilere giinde bir övün parasız yeharcirahlan şu esaslar dahilinde mek verilir. arrtınhniftrr 11 îş elhisesi Bütfln tşçilere a) Yol masrafı: Demiryol güzer iş elbisesi verilir. gahmdaki seyahatlerde permi, gü 12 tkramive: Vazifelerinde tazergâh dışındaki seyahatlerde özel sarruflu. tedbirli ve fedakâratıe çalışarak idareve maddî menfaat terasıta öereti verilmektedir. b> Sevahat gündeliğr Amelelere min eden işçilere vılda iki aylık üc 320 kuruş, sanatkâr işçilere 480 ku ret tutannı geçmemek üzere ikramive verilir. ruş veriür. 13 Terfi müddetini doiduı *9 c) İkamet gündeliğr Seyahat gün da bir üst derecevi hak eden ve faielıklerinin %50 fazlasile verilir. d) İnfikâk ve muvasalat vevmi kat kadrosuzluk yüzünden terfi eyesi: Seyahat eündeliğinin 6 misli demiven iscilerin ücretleri bir üst dereceve intibak ettirilir. üzerinden verüır. 14 Yukandaki maddelerde saBunlardan başka tesbit edilen esaslara göre aile masrafı ve aile yılan haklardan avn olarak bıitün işçilerin bugünkü öcretleri %10 yol masraflan da ödenir. nisbetinde arttınlnoıştır. 6 Cahsisat ve tazminatlar: 1 >v& so BAKl$ Malenkov sulhten bahsediyor Baştaraft I inei sahıfede rikahlara ne temenni edersıniz?) sualine ju cevabı vermiştır: Amerikan halkına bütün kalbimle saadet ve refah dolu bir hayat temenni ederim. Amerikan mılletine, diğer milletlerde kurduğu dostane münasebetlerde muvaffakıyetler ve bu dostluğun dünya sulhunu vikaye etmesini temenni ederim. Yeni yılın Birleşik Amerika ile Sovyetler Birlıği arasındaki dostluk bağlarmı kuvvetlendireceğmi ümid ediyor musunuz? Bütün milletler hakikî bir sulh arzu etmektedirler. 1954 ün milletlerarası gergınliği azaltacağını ümid ederim. Hükumetîer, bilhassa dünyanm mukadderatını ellerinde tutan buyük devletlerin, tam ve gerçek bir sulh arzu eden büyük halk kütelerinin sesini inkâr edemezler. Sovyet hükumeti olarak bizler, dünyayı sulh ve sükuna kavuşturmak, milletlerarası gerginliği gldermek için elımizden geleni yapıyoruz ve yapmakta devam edeceğiz. Dünya sulhunu temin için 1954 de verilmesi gereken en mühim karar ne olabilir? 1954 yılında sulha doğru atılacak en mühim adımı, kütle halinde imha edıci atom ve hidrojer silâhlarının kullanılmasmı mer,c# decek devletler arası bir anlaşma teşkıl edebilir. DAVAK YİYEN ARTİST Las Bu anlaşma, atom enerjisinin Vegas'da bir kabarede çahşmakhaıb maksadlan için kullanılması ta olan artist Zsa Zsa Gabor'un, nı önhyecek milletlerarası bir kon beynelmilel hovarda ismı verilen trol teşkilâtı kurlumssını karar Rubirosa'dan dayak yediğinı ve sağ gözünün çürük içinde kaldıaltına almalıdırSovyet hükumeti, bundan başka büyük harb vasıtalarının ve silâhlı birhklerın azaltılmasmı gerçek bir sulh için elzem telâkki etmektedir. Bu suretle hükumetlerin askerî masraflan azalmış olacak ve büyük halk topluluklan iktısadî refaha kavuşmuj olacaktı». Dörtlü konferasın içtimaı artık k a t ' i l e ş t i doğurabilecektir. Almanyanın görüşü Bonn, 1 (Nafen) Batı Almanya çevreleri, bu ayın sonlarma doğru Berlinde toplanacak olan dörtlü konferansuı neticelerini alâka ile beklemektedir. Bu çevrelerde kaydedildiğine göre, geçen yıl /arfında Almsnya ile ilgili bilhassa $u iki hâdise gözönünde tutulmalıdır: rin hezimete uğramalatı. Hiç bir komünist aday seçilmemiştir. Batı Almanya siyasî çevrelerımle belirtildiğine göre, Berlinde toplanacak olan Eden, Dulles, Bidault ve Molotov bu iki noktayı gözönün den uzak tutamıyacsklardır. Fakat Berlin konferansında ketT neticelere varılacağı burada şüphe ile karşılanmaktadır. Sovyetlerin Doğu Almanyada tam manasile r.e1 Doğu Almanyada ı^çilerın mokratik seçimler yapılmasına kat'î grevi ve isyanı, Kızılordunun bun yen yanaşmıyacağı bilhassa belirlara karşı makineli tüfeklerle ateş tilmektedir. Bu topraklarda, Sovyet baskısına ve komünist Alman açraası, 2 Batı Almanyada yapılan ve polisine rağmen muhalefet genişleBaşbskan Adenauer'in tam bir zamiştir ve her gün Batıya kaçaıüar feri ile sona eren seçimier ve bu çoğalmaktadır. ! incı sahıfede seçimlerde komüııistlerle mufrr'le Peykler için buhranlı Amerikanın hidrojen bombası tecrübeleri yıl başlıyor ğını bıldirmıştik. Yukandaki resitnde Zsa Zsa Gabor, hasta gözünün üzerinde siyah bir kumaş perde ile görülmektedir. Beynelmilel hovarda, Zsa Zsa Gabor'u, kendis le evlenmek istemiyor diye dövmüştü. Şimdı bu adrrn, ^ Bos'nrntt I vnn <tnh<feâe BaştaraU 1 incı sahıfede Amer'kanın en zengin kadmlabisesi yanmağa başlamış, otel müs töreninde de Semseddin Günaltay, rmdan Barbara Hutton ile bnlatahdemlennden kapıcı Powell Yozgad milletvekili Avni Doğan yındadır. genc kızı paltosu ile sararak alev ve avukat Ekrem Özden birer hita Londrada bir Türk kızının geçirdigi tehlike İnönü bagiin bir konuşma daha yapacak Bir İsveç gazefesinin Dün geceki baskelbol maçları hakşlnaslığı Baftarofı I inei sahffede Baştarafı I inct sohifcde Gecenin ikind maçı Fenerbahaid ınübalarını aynı sütunlarda behrtmişti Tamamen uydurma ve ha çe ile Kadıköyspor arasında ovnanyali olan bu resim ve yan bir müd mıştır. İlk devreyi 2 3 2 1 ileride det sonra elimize geçmiş. 20 arahk bitıren Sarılâciverdliler, ikinci tarıhU (Cumhuriyet) te bu mevzua devrede arayı açmağa muvaffak tenıas edilerek neticede «Isveç gi olarak sahadan 60 • 38 galib ayrılbır bir memlekeüe umumi efkâra mışlardır. hıtab eden bir neşir orgamru uyMaçlara bu gece de Teknik Üniriurma haberleri ve esaslı nuşahede versite salonunda devam edılecekve tetkıklere Utinad etmiyen yazı,tir. J3u roüsabakalann prograrnı fu ları kovmakla nasıl gültine m«vkto' şekildedir: Saat 20 de İstanbul dustuğü> acıkianmıştl. Sımdi tekrar bu meseleye dön Üniversitesi Teknik Üniversite, memize sebeb şudur: İsveçte çıkan 2115 de Fenerbahçe Mülkiyeliler bu gazete. âhiren Björen Helsing BirLgi. Bu maçlar saat 19,30 dan admdaki muharririnin yan ve re itibaren Teknik Üniversite Radsımlerinin hayal mahsulü olduğu yosundan naklen yaymlanacaktırnetıcesine vsrmış, 16 aral'k tarihli nüshaEinda bunu itiraf ederek, Istanbulda oturan bir İsveçb kadının uydurma, hayalî resim ve ya BaştaraU 1 tnci sahı/cde zılar: âdeta protesto eden M kasim ettikleri bir habere göre seçim taıihli bir yazısını neşretmiştir kanunî zamanında yapılacaktır. 16 arahk tarihli Aftonposten ga Bunun ıçın Adalet Bakanlıgında zetesınde neşredilen bu yazı da Yuksek Seçim Kurulu, seçim etAnn Mari Dunberger adında Israfmda lüzumlu hazırlıklara başveçli kadın bakuı neler diyor: « Muharririn resim ve yazıları lamıştır. Bnştnraiı T »nr» sah'fprfe Baştarajı 1 ınet sahıjede pıldısnndanberi ortada müsbet hiç Diğer taraftan. hidrojen veya abir şev görulememıştir ve komü tom bombası taşıyacak düşman uRoma 1 (a.a.) Alplerden itibanist gazeteler devamlı surette bun caklannı uzaktan radyo ile idare ren Sicilya boğazma doğru esroekdan şikâvetçidırler edilen roketlerle imha edılmesi te olan dondurucu rüzgârlar alü 1954 yıhnda peyk memleketleHe mevzuu üzerınde de çalışmalara kişinin olümüne sebeb olmuş. Maziraat mahsulleri buhranımn daha hız verilmiştir. New Mexico'da ye cerata civannda 10 izci karlarla da eenişlemesi ihtimalleri mevcudni tecrübeler yapıldığı da bıldiril örtülü bir dağda mah'ur kalmısUrdur Rusvanm hem kerıdi memledır. Kendilerini kurtarmak için bu ketinde, hem de kontrol sitında mektedir. Bu roketlerle, Ameribulundurdusu topraklarda beliren kan kıt'asına ulaşamadan Jusman sabah yapılan teşebbüsler akim imha etmek kalmıştır. Keza Bene aynı mıntabu buhranı atlatmak maksadile bomba uçaklannı kada vüzden fazla nakıl vasıtası <rbans» çağrılannda bulunduğuna mümkün olacaktır. karlara saplanmış, vollan temizleda isaret edilmektedir mek mumkun olmamıştır. Bilhassa merkezi Avrupadski du Kadıköye bir yetiştirme Ölen altı kişidcn beşi kuzey Italrum gavet kötüdür. Çekoslovakva yurdu açılacık yada olmüşlerdır. Bunlardan üçü ıle Macari'tanda beş vıllık plânlaAtina 1 (T.HA.) «Katimerini» rın neticesiz kaldığı ilân edilmiş, Ankara. 1 (TH A.) Memleke dağda donan izcilerdir. gazetesi, Türk hükumetinin Türk değisiklikler vapılacağından, halkı tımızin muhteüf yerlerinde faalikara sularında yakalanan Yunan memnun etmek için eıda maddeleri yette buîunan yetiştirme yurdlaVilâyet taksimaünda balıkçılan meselesi ile ilgili olarak istihsalinin arttırılacaeından bahse rının daha mükemmel bir hale gegörüşmeler yapacak bir Türk temdeğişiklik dilmiştir. Sovyet Rusvanm ıktisadî tırilmesi için çahşmalar yapılmaksilcisini Midılli adasına göndermek bovunduruğu altmda bulunan ÇeAnkara, 1 (T.H.A.) Vilâyet hususunda karar aldığını söylemiştadır. koslovakva ile Macfristanda 1*>53 Bu cümleden olarak bilhassa Is taksimatında bazı değışiklikler ha 'tir. yılında iyice yayılmış olan mukave tanbulun kimsesiz ve «Köprü altı zırlanmaktadır Bu arada Kocaeli | Katimerini gazetesinin iddia etmetin 1954 vılında daha da eenişleçocukları» denilen ve sayılan mü vilâyetine İstanbul vilâyetinden tiğine göre, bu karar memnunluk esi muhtempl görülmekte'lir Dieer taraftan Demir Perde dışm him bir yekun tutan çocuklann Yalovanm. Bursa vilâyetinden de uyandırmıştır. da kslnvş olan Sovvet pevki Arra yetıştirilmesi işmde ciddî adımlar İznik ilçesinin devredıleceği soyİşçi sanatoryomu lenmek tedir. vudlugun da 1P54 vıl'na son deıe atılması kararlaştınlmıştır. İzmir, 1 (Anka) Meşhur Forde buhranlı bir çehre ile çnrmckte îstanbulda halen mevcud yurdDiğer taraftan Kocaeli vilâyetin bes koşkünün işçi sanatoryomu haolducuna işaret edılrrektedir. Bu lara ilâveten Kadıköyünde de yeni den Adapazarı, Akyazı, Hendek, line getirilmesi için Sağlık Bakannemlekette vukua selrnpkte oldusıı bir yetiştirme yurdu acılması için Geyve, Karasunun alınarak mer hğınca yapılan incelemeler son3 erhaber verilen komp'olar. kar'sık harekete geçılmiş ve bu ış için kez Adapazarmda olmak üzere Sa miş ve bu hususta karara varılınışhklar. Enver Hoca rejimine karsı, 1954 butçesinde gerekli tahsisat karva vılâyetinin teşkil edileceği tır. Gerekli tadilât ve inşaata önümemlekette de Sovy"« kuvvetleri müzdeki günlerde baslanacaktır. ayrılmıştır. kavdedilmektedir. bulunmasına raemen. cirirli bir mu Italyada soğuktan 6 kişi öldii leri söndürmüştür. Vücudünün muhtelif yerlerinden yanan genc kız. Londranın en büyük hastanelerinden biri olan Londra kliniğine kaldırılmıştır. Hastanede malumatına müracaat edilen yetkili bir şahıs, kapıcı genc kızı paltosu ile sararak ateşı söndürmemiş olsaydı durumun çok vahim olabileceğini söylemıştir. Yapılan muayenede yanıkların pek ciddî bir mahıyet arzetmediği görülmüştür. bede bulunacaklardır. Demokratlann siyas! topiantia D. P. tarafından pazar güniı Üsküdarda Yeniçeşmede Elektrık İdaresi karşısmdaki pastahane saloniınun üstünde saat 14 te bir sivasî toplantı tertib edilmiştir. Bu toplantıda, bir hafta evvel C H.P. *arafından Üsküdarda yapılan toplantıda ileri sürülen iddialar cevablandınlacaktır. Zonguldakta dilenci kampı Zonguldak 1 ( T H A ) Zonguldak Belediyesi Soğuksu mahailinde dilenciler için bir kamp kuracağını bunları burada toplayacağmı ve böylelikle bu davayı halletmeğe çalışacağını bildirmiştir. Kara SHİanmızda balık avlıyan Yunanlılar Adlî Tıb Kurulu teşkilâtı yeni baştan düzenleniyor Ankars, 1 (Anka) Adlî Tıb Kurulu bugünkü kadrosu ile vazifesini çok güçlükle yapabümektedir. Adlî Tıbbın ihtiyaca cevab verebilecek bir şekle solnılraası maksadile Adli Tıb Umum Müdürlüğüne yeni bir veçhe verilecek ve muasır memleketlerdeki gibi elektro enceplogrfy ve kimya için Fatoselen esasına dayanan tahlil âletleri, tabanca mermisi muayenesi için hususî mikroskoplar celbedilecek ve Adlî Tıb Umum Müdürlüğüne bunlar için lüzumlu kadro da verilecektir. Adalet Bakanhğı bu maktadla bir de kanun tasarısı hazırlamış bu lunmaktadır. haiefetin belirdığine işaret savllmaktadır Bulsaristan ile Rumanvada da vaıiyet avnıdır. Bu memleketl«*in 1954 yıhnda yeni «Tito isvarları» i!e karşılaşmamak için simdiden tedbirlerini almakta olduklan da görülm«>ktedir \ Ege tütün piyasası Bastornt» I »"cı srrhıtPrtp da bulunacaktır. Bu yılki piyasanın muhtemel seyir tarzı hakkında alâkalılarca verilen malumata göre piyasaya 50 den fazla firmanın iştirak etmesi bahis mevzuudur Bu firmalar gerek ellerinde stok kalmamış olması. gerekse tütünlerin nefıs. hastalıksız ve ranHıman itibarile yüksek olması hasebile geniş çapta mübayaata gırişebıleceklerdir. Normal tütün ahcılanmızm yanında demırperde gerisi memîeketlerden de bazılarımn bu arada Rusya, Bulgaristan ve Polonyanın nisbî çapta da olsa tütünlerimizle alâkalanmağa başlamalannın bu vılki p.yasayı hararetlendirme bakımmdan aynca rol oynayabileceği ifade edilmektedir. İstıhsal çevrelerinden piyasaya gelen h^berlere göre bu yıl 70 mılyon kılo olarak tahmin edilen tütünlerin hemen hemen yüzde 25 i karaborsa olarak satılmış bulumaktadır. Bu bakımdan pıyasanın açıhşmdan sonra bazı bölgelerde hiç tütün bulunamıyacağı bildirilmeketdirDiğer taraftan Tekel idaresinin bu yıl kendi ihtiyacları harıcinde, geniş çapta destekleme mübayaatı yapacağı da haber verilmektedir Esas gaye müstahsili korumak olmakla beraber gerek dahilî istıhlâkin artması. gerekse Tekelin dış memleketlere tütün satış ımkânlannı çoğaltması, Tekel mübayaatmın genişlemesıne sebeb olarak gösterilmektedir Mülelvekili seçimi Pek çok kıymetlerin mâna \T€ hüviyet dcğiştirdiği bü kan^ık dünyada ; nyadan, entrikadan, vefasızlılc mcf: humundan vareste.samımiyefin hakila sembolö Ş,evgı, vefa, huzur senjn hakkındır. MASUM YAVRULAR ! ' Şimdiden sandık. zarf, mum, tamamen uydurmadır. Bu yazıda bana en fazla dokunan taraf. Ya mühür ve dıger seçime lüzumlu dınlarrn Türkiyede kilid altında tu malzemenin teminine girişilmiştir. tulmasına aid hayall satırlardır. Bu Bunlar daha önce de seçim yerlepek saçma bir iddiadır. Çünkü, Tür rine sevkedılecek seçim zamanı kivede bütün kadınlar her bakım hazır bir vazıyette bulunduruladan hürdür. Türk kadın ve kızla caktır. rından pek çoğu. hattâ bir çok halDiğer taraftan İç îşleri Bakanhğı lerde tahsil masraflarını dahi kendileri közanmaktadırlar. Türk şe 23 nisandan itibaren seçmen kühirlerini dolaşan herkes ookak'ar tüklerinin yoklamasının yapılmada bir kadın ismi taşıyan lcvhalara sına dair hazırlıklara da girişmışbol bol tesadüf edebilir. Bu levhalar, tir. terzı. avukat. doktor, disçi T>M ">es~ lek ve sanat sahibi Türk kadınlan Pakistan, A*ya sulhünde na aiddir. faal bir rol oynamak Türk kadını seçim hakkını seneistiyor lerce evvel elde etmiştir Dün olduğu gibi bugün de parlamentolarKaraşi, 1 (a.a.) United Press da belediye raeclislerinde kadın muhabirine hususi bir beyanat veıcebus ve üyeler vardır Türk ka ren Pakistan Başbakanı Muhamdınları nıahkemelerde hâkimlik, med Ali, askerî bakımdan kuvvetlı okullarda muallimlik etmektedir bir Pakistanın 1954 te Asya suller Hulâsa olarak Türk kadını, hünün idamesi için en iyi çare Turk cemiyetinde kendisine lâyık olduğunu söyliyerek demiş,tir ki: olan mevkii almış bulunmaktadır.» « Asyanın kalbi mesabesinde Ann Mari Dunberger. Helsing ad olsn Pakistan, mevcud mücadeleler b İsveçli muharririn yakın dünya arasmda emin bir köpıU v^zıfesı tarıhmden ve gene yakın dünya görmektedir. Kuvvetli bir Pakistan •hv=lmden bihaber olduğuna işaret Ortadoğu, Asya ve Batı mem'eketetmekte. bir yazann bu derece vu leri arssındaki iyi niyetlerın peürkufâuz oluşuna hayret eylediğmi mesine yalnız başına mufid olabilir,. be'ırterek şöyle demektedir: Pakistanın Ortadoğu •e Asyada ' n Türkiye hakkmda vazı yasulhün idamesi hususunda b'r rol zan bu muharrir bilmiyor mu ki. oynamak arzusunda, olduğunu söyAta^urk bundan 30 sene evvel liyen Muhammed Ali, momleketİTii menleketme yeni kanunlar getir Asyanın kalbi olarak tavsif PITBmıştir. Hakikatle alâkası olmıvan sinden kinaye olarak: bir takım resimleri neşretmek doğ« Zayıf bir kalb bütün dür.ya ru değildir. Goteboslular, günlük üzerine tesir eder» demiştir havatımızin bir ecnebi aazetede bovle yalan yanlış neşredüdığini Amerikanın nüfusu artıyor grrsek buna ne derdik 7 Halbuki Washington 1 (a.a.) Amerika Tür!\ı\ede Isveçlilere hürmet ve Nüfus Müdürlüğü denizaşırı memmuhabbet gösterilmektedir ve îs leketlerieki silâhlı kuvvetler de veç hakkmda Türkler. yalnız iyi dahil olmak üzere Amerika nüfudusüncelere sahibdirler Binaena sunun 161 200 000 civannda tahmın leyh hem İsveçli muhabirler, hem edildiğini bildirmiştir. de biz İsveçliler, iki memleket araNüfus 1950 yılındanberi 10 000 000 sında mevcud bu kıvmetli dostlu bir artış göstermistir. 1953 teki arğun ıdamesi hususunda büvük tış ise 2.700 000 dir. mes'uliyetler taşımakta olduğuViyana takımı Ispanyada tnuzu bilmelıviz » 7 cn *> a yuposlavyanın alacağı tütiinVer İzmır, 1 (Anka) Yugoslavlann İzmırde külliyetli miktarda tütün alacağı haberlerı teyid edilmektedir. Yalnız. alacaklan tütünleri Avrupaya satacaklarını bildirmiş olmalan. yetkili çevreleri düşündürmektedir. İlâve olunduğuna göre, bizim'e bir klering anlaşması olan Yugoslavya, Türkıyeden ithal edeceeı tütünlerı bizım Avrupadaki müsterilerimıze. muhtac olduğu EPU doları karşılığında doğrudan doğruya satacak ve temin edeceği dövizle de ıstediği maddeleri ıthal edecektır. Insanlık âlemi 1954 yılında, ısfikbalini den koruyacak;mes'ür, sıhhotlî ve iyi günler ıçensmde sana da, kendisine de müsîahak oldu ğu bu huzuru sağlasın. 6 • 3 yenildi •• Openıtöı tirolof • • Or. tdraî Bahaeddin Lutfi VARNALI n Tenasıil Vollan U BanRası karşıs fmımevru? *okak No • H relelon. 42203. Sdr Sebastıan 1 (A.P.) (Ispanya) Rael Socıeadd futbol takımı bugun Avusturyanın Viyana takımını 63 yenmiştır. İspanyollar tamamıle hâkım. oynanııslardır. İlk devre misafir takım a evhine 41 neticelenmişti Viyanahlar iki gollermı ceza vuruşlanle k?Zf w H m ı ^ a r ^ i r " " "^ BaştaraU 1 "«« sahıied* dek subaylarla da alâkah hükümler bulunscaktır. Bu arada lâyihada muvazzaf hizmeti ıkmal eden yedek subayların arzu ettikleri takdirde. muv=.zzaf subav kadrosuna geçebilme ünkânlannı sağlayan yeni hükümler de buluna Ordu için yenî terfi lasarısı M.Nuri Çapa caktıı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog