Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

2 Ocafc 1954 CTJMHURfTET >~!l Merakh Resimler I 1 Numaralı Sağlık Düşmanı 1 GÜRÜLTÜ Doktorlardan bırıne bır hasta 90 derecelık gunıltuye tahammul muracaat edıyor Sınır bozuklu edemedığı halde orada çalışan 15ğundan kafa yorgunluğundan \e çıler bunu âdeta 40 60 derece Film Dostları Derneğının daha bırçok ıztırablardan şıkâjet arasındakı gurultu unış gıbı pek tartışmalı top>antısı edıjor Hekım, hastayı evırıvor yadırgamazlar Bugıın saat 15 te Fı çevırıyor, ıyıce muaypne edıycr Bununla beraber anorrnal gürullârmonı Dernegınde rontgene ve lâboratuara gonderı tulerın ınsanlann kulaklannı sağır Fılmcılıgımızın bu >or, cıgerlennı gozden geçırtıvor, ettıgme ve bejmlennı son derece gunku durumu» koıdrarını kanını tahlıl ettırı/or Ne yorduğuna ssde yukanda kavdetnusunda herkesm ıştıcede bovle bır rahatsızl'ğa sebeb tığımız hastanın halı dagıl bazı tırak edebılecegı tartışmalı bır topolacak hıç bır uzvi âmıl bulamıyor memleketlerdekı J:VÎ noksanları lantı vapılacaktır hıç bır ıpucu elde edermyor A bulunmadığı halde kulaklan guç Herkesın soz alabıleceğı bu topdamcağıza çalıştıgı m ıesspssden sı da ınkâr kabul etmez bır deul lantının, Turk fılmcılıgmm gehson beş gun ızın verılıp dınlenme dır Batı Almanyada 2 mılyon, mesı ve vuksek bır sc\ ıyev e v arsını =:agıa acak bır rapor hazıriı Ingılterede 6 buçuk mılyon, B.r ması ugrunda japılmssı gerekpn 'slerle şımd^ve kadar du<=ulen h <yor ve elıne de hafıf biı smır j a leşık Am°rıkada ıse 17 mılyon j i ta ve noksanların be'ırtılme^ıne tıştırıcı ılâcı ıhtıva eden bır reçete agır ışıten ve sağır mevcuddur ,, ,, , , , , yarayacağı dusunulrrektedır Içü tutuşturuyor bunların yuzde seksrnı , , , . . Fakat bu hâdıse, hastanın rıua Maamafıh meşgul ıseler onlan ıia 1 m a l T 1 hangı ışle , . lanmız ve «memav >=evenler tara'mema adamlarımız sanatkâr venehaneden çıkıp g tmesı e sona da devam etmektedırler , fmdan ılgı toplavacagı umulmakermış olmuyor DoKtor o akşam Ilmî tetkıkler ses ıhtıza^larının tadır kendı kendıne uzun uzun d\ışunu*** maddî olduğu kadar mânevî te c ıryor ve tıpkı Arşımed gıbı bırdenlerını de uzun uzun araştırmakta, Daitni bir sergi acılacak bıre bu arada bazan bır keman scsınm Guzel Sanatlar Akd Buldum, buldum' yanan mumu sondurmesı, yahud demısı Recım ve HeyDıye bağırıyor Evet, geıcekten bır bardağı yerınden oyna'ması kel Muzesınm ayn hekım gunduzku has*asinın rahat tarzmda acaıb varyete numaralabır kısmmda on beş Doğu Afrıka Muslumanlarının ıştırakıle Naırobı şehrınde bır konferans aktedıldıgıiıı ve sızlığının sımnı çozma|tur: Gunnı andınr ganb netıcelere vargune kadar «butun bu konferan»a bır çok Musluman memleketlerı n temsılcılerın de muşahıd olarsk katıldıklarultu maktadırlar dun>a resım ekollerının primıtıf rını bıldırm ştık Yukarıdakı resımde, bu Mus luman konferansının başkanlık dıvanı gorulmek Çunku son zamankrda bojle Parıste toplanan son bogaz • bu klâsık ve modern devırlerıne aıd "ed r sebebı meçhul olarak kendısme run hastahklan kongresınde ta reproductionlara mah^us bır sergı •ruracaat eden hasta saJe gunduz nmmış bır profesor fazla gurultu açılacaktır ku zattan ıbaret değıldır Onlann Bu sergıde resımler peyderpev nun sade kulak zanna tesır ederek sajılan epev.ee mul ım vekuna değıştırıleTek gostenlecek bu suağır ışıtme rahatsızlıklanna değıl, bahğ olmaktadır Dığer doktor arretle sergı daımi kalacaktır aynı zamanda burun delıklerıne *** kadaşlanle de hususî ha«.bıhallerı fazla hava tazyıkı yaparak gozesnasında buna benzer vaıtVjrın lerın kuvvetmin zayıflamasma da Ma\ Reinhardt'in haliTası için anlatılınasma şahıd o'muştur Max Reınhard 1934sebeb olduğunu ılerı surmuş ve Bılhassa gunduAu hasunm 24 ıddıasını ısbata hazır olduğunu da 35 jıhnda Turkıvede saatlık hajatının cereyan şekluıe ılâve eylemıştır Mılli Temsıl AkadeDığer bır âhm, aıd vermış olduğu teferuatlı taf profesor Robınson ıse 50 derecemısı kurulma":! karar Vazan: HUGO DUWAR sılât dıkkate şayandır O, ıkamet lık bır hoç sesın farelerm gelışme laştıktan sonra fahettığı apartımanın ustundesı kat kabıhyetiennı srttırmasına karıı riyen yenl Turk tıvatroeunun kuta oturan zaün radyodan jayın lık, meselâ bır farenin yanında uç ruluşunda çalıçmagı Kabul etmış, aynı ramanda bu rapor vermıştı lanan havalar \e sesleıle yapmakta olduğu jımnastık harelte'lermın dakıka mutemadıyen bir tencere B u r a p o r u t e t k l k e d e n Ataturk baş gurultusıle gavr'tabıî olarak u ye vurularak çıkanlan guruîtu | tarafına «bu raporu esas tutalm» yanmaktadır Kendısme kalsa bır nun onu dldurmeğe kâfı geleceğını dırektıfını yazmıştı Gene bu kongreye Bu meşhur tıyatro adamının ve saat daha pekâlâ uyuyabılır Çun soylemıştır tevdı olunan ıstatıstıklerde «Do büyuk metteur en seene'ın 10 uncu ku yedıde kalkmakla rahat rahat, kuma fabnkalanndakı muhasebe olum vıldonumu munasebetıle Açahştığı ışuıe yetışebüır. vusturva Mılli Kutubhanesı Tıvatro O asabıjetle yataktan fırhyor, daırelerı o muessesenın ımalâtha boliımü. Vıvanada bır ırMax Reınnelennın çıkardığı gurultuden üraş oluyor, kahvaltısını ederKen hard salomı» açmıstı Rembardt'm Kursunla delıkdeşık bır halde ve insanl n ne kadar aldattığını Hâdısenın tahk.katı sırasında, kapıda her gunku muş*er sını yo tecnd olunma tertıbatıle teçhız e Helen« Thımıe sanatkâra aıd bu'unan cesed kuk yaşlarında, art'k ıjıce anlamı^tı vaktıle Renata üe arkadaşlanrun la çıkmağa davet eden taksı şo dıldığı takdırde muhasıblenn vap 300 mızansene aıd 10 V ıtabı T taglam vcpılı bır adamı gostcrıvorgnace Reıss acı bır hayal kırık Casıno garajmda kıraladıklan o forunun zart zart otturmekte ol tıklan hesab amelıyelermdeki ha J v e Re, n hardt''n el vansı notlannı du Vucudunde yedı, başında da lıgı \ e nefret ıcınde, 17 terr.muz tomobıl Cenev rede Cornavın s dugu korneve busbutun k r j oı tâlann yuzde kırk beş nısbetmde salona tahsıs etnıstır Açılı^ta beş makınehtufek vara«ı \ardı Bır 1937 de Sovyetler Bırlığı komunıst ta^yonu cıiannda bulundu lçmO hıddetle sokağa çıkwor Oto azaldığı sessız ve az surultulu Reınhardtın, tleı=.t) in <Hamennın parmakları \ umruk halm partısı merkez komıtesıne bır mek de Madııddekı b r mağazadan a buslerm motor hınltılan, tram makıneler kullanan unalâthanc burg PrenM > ve Offenbach ın deydı \e aralarında bır tutam kadın ub yazdı ve GPU (Sov>et gızh lınd ğı marka=nndan anlaşılan bır vajlann koşe donerkon çıkardıklerde ıse bızatıhı randımanın yuz < Hoffmann ın masalları» nı sahnesaçı bulunuyordu pohji) teşkılaünJan ıstıfa ettıgını pardesu Panstekı bır terzmın e ları gıcırtıh sesler Ekzosları açık de yırmı nlsbetınde arttığı gorul ve kovuşunu eo^eren dokumanter Cınayetm kurbanı para*ı ıcın ol bıldırdı ıkı fılm goaterilrniştır hnden çıkmış bır kat elbıse var otomobıllenn homurtulan Cazcte mektedır Idam ferrnanı durulmuş değıldı çunku cuzdanı, dı Bu elbısejı dıken terzı defter cılerın bağırtılsn Gurjltıınun Bu buvuk tıvatro adamının haHulâsa gu'ultü beşmvet ıcm ıçındekı paralarla r ennde dunıReıss bu mektubunda şoyle di lerını karıştırmca tırasıle bizim tıv atrolanmızın da ılmuşterısının bmbır turlusu çok tehlıkeh bır duşmandır Bır jordu Gene cu?Hanindan çıkan bır yordu adresını buldu Bu elbıseyı PaÇalıştıgı muessesede oda=ına taraftan muteha^sı^lar bunım tek gı'enmelon bundan M>nrakı olıım pasaportta adı Hans Eberhardt olavnldonumle'ınde olsun bu ıleımn .Bu mektubu slze çok daha ön rıste, Chazell^s caddesmde 31 nu kapağı dar atıjor ama Vura«ı ö jjük tfrtjbstla hef sahada a^lması; rzlosıı gostermemız verınde«İMr rak yazılıvdı ce, «haikın babegı» nm ensrl tie marada oturntı Roland Abbîat a «ak.n bır ver de^it î1 nı temıne çalışırlarken, dığer taBu isim l'vıçre poliMnın dosva Lubunka hapıshanelermdekı jn al dında btnne dıkmıştı *** tek Ddşına çalı,miigr sında «şupheli bır şahıs oîârâk tı^işToldünilduğii zaman yazaea^ ^Roland arandı adresınde bulu daktılonun Tiakınesı çıt çıt her da raftan da oğretmenler ve terbıyePazar konserleri cıler genclen ve çocuxları mumkaıdlı ıdı Kısa bır m ırHet once tım cfofcat ««ukutu tetcıh namadı Fakat poli1' dosvaları o kıka ışlıyor Sık sık sefın t»le** ^^ 3 ocak s a a t ^ ^ ronse gelen imzasız bır Tiektuh U Ondan sonra cınajetler devam etU n\m turlu ısımler altmdakı huvınu çalıvçf. Uzun uzun muhjrvfre madan steııp yurüyecek ve (Konserv atuara* 12 Hans Eherhardt rd ndakı adan n Gene vTcc! nımın se^ım susturma vet'nı acıkca eo=tpr nıdu Bır adı ler olu>or Otede kuliı;ı a j n ışı cak şekılde yetıştırmeğe iayr't etnci konsen) Taksım gavnme^ru bır ışle me=çrııl oldnSu ga çalıştım Fakat bueun o suçları Rossı bır dığer sahte ısmı P> olsn ten bır arkadaş var Dıjpr mesBeledıye gazınosun m ıhtelıf ı«ımler altında vasadısı ışlıven bi" teşkılâta h'zmet etmekmek mecbumetı gıbı havırlı b<r fada c;rar ve para kacakçıhğı vapt 21 'e k"ndımı de bu\ uk bır uç altın Roland Aboıat 15 agustos 1905 de lekdaşlar mubarek zsta bır şey ar. ahyet gostermekle mukellef bu>ak«flt lunuyorlar Prosramda Orhan Borar Kuarbıldınlı>ordu Avnca vaktıle bır da hı^sed ' orum ve vıci'ın mı tes Londrada dognuştu fakat Mona latabılmek ıçın sesl<î:mı t==kılâta men<=ub oldushı fakat «ım km ıçın a tık suç ortaVıaına de co Prenslıgı tebaasmdandı Mos mek hattâ bazan ha,\r ımak zo(Alnıanca basından) tetı (Oda musıkısı) Avnca Piyanı«t Necla Tarcan di bu teşkılâtın "ozunden duştuğu vam etmemrge karar ^ermış bu ko\ada bulunmuş, Pragda otel ış runda kalıyorlar Akşama kadar synı hal dfvam de ılâve edılıvordu lunuyorum. Zeytınyaği rekoltesinin azhğı vıyolonıst Emme Erel (refakat eden letmış sılâh kacakrıl âı vapmışü edıjor Donuşte ı<:e sonaklar sa«Şımdrse kadar sıztn volunuzpivarn>=t Ferdı Ştatzer), soprano Acaba dogru muvdu' Doğru bıl" fıatlara tesir etti Dıecr katıller bahkınden daha fazla gurultuhı o^a muhakkak kı bu mekrubu va dan vurudum Fakat bundan sonBu « n e leytınjajı rekoltejmbı (cçen Ketı Çurukoğlu Onun Renata \ a t nıtt ğı Ger Evde tam oturup gazetesını o )ila nazaran bi' miktar az olraa'i fıat. z?n Hans'ı jakından tanıyan bın ra o >olHa bır adım daha atmıja*** cagım Yollanmız burada ayn 1 trude Schıldbach adındakı kadın kuvacaaı sırada apartımanın dış l»ra teslr etmlîtlr idı Bııgün içln flatlar durgundur Aw>. Yeni bir eser da taalı>et mcrken Roma olan bıi kapısından savaısız kıracı beşıncı O zamanlar bu haber üzerınde faz vor lık ve Edremld men«« li 15 »aidll Şaır hıkâvecı \e pıGPU casusu ıdı kattakı k=rısına ba2in,or yaglar toptan 260 kunı$a avnı n enşe 11 la durulmamış zıra adlî takıbata gı «Kuzev kutbunu aşan tayvarcyes vazan Sabahad Havdı hanım çabuk ol Su ek«tra mallar 245 kuruşj mujterl bul. Katıllerın uçuncusu olan Ftıenne rışılecek delıller bu'unamamışh cıler etrafmda vapılan çurülfulu din Kudret Aksal ın maktadır Fakat Han<= Eberhanrdt'ın bovle \a\inlar Lubıanka Mmsk ve Kı Martıgııat 1900 de Culhat (Fran sunu bıraz eksık vap Altı bu;uk «Yenılık Yajınlan» fecı bir şekılde oldurulmsei uzerı ve\ hap shanelorınde tur'u îsken sa) da doğmujtu 1931 denberı Pa matınesıne yetısemıve fğ ' ' arasında çıkacak oDEKORASYON ne ıhbar mektubu hatırlan*nış * e celerle o duıulenlerın ha\kıri'=la rıste Anatole Fıance caddesı 18 Ertesı sabah, ertesı p'csa'T havat lan «Şarkılı Kahve» adlı şur kıtabı, mesele cıddıvetle ele almmışti bugunlerde % ayınlanacaktır rını du\urmamak ıçmdı fakat ne numarada oturuyordu Clıchy ha bu mmval u«ere devan edı>o» Eski bir casus Ron aHa vaparsanız \apın hakıkatın sesı vagazı fabrıkasında otuz yedı Sade Parıste Berlınde Bu adam kımdı'' Hakıkî ısmı VP Brezilva mcktcb gemisi 4 ocakta daıma ve hen erden duvulacak frank gundelıkle çalışıvordu fakat mı° Nevv Yorkta, Istan'ou'da, Delhuv ıvetı ne ıdı' Isvıcrede ne ışı gelıjor tır Hesab guiu yakm, hem de 1937 kasımında «bır ış ıçın» Bre^t e hıde de aynı sev Fız nedeai ın•va'dı ve nı^ın oldurulmuştu'' Kım Albay Fransısko \ cente Bulcav kuKıemlıncek' beylerın zannettığın gıtmış ve oradakı en luks oteller «anlar bu gurultulere ahş*ık ve ler oldurmuş^u' <n mandasında 6397 tonluk Dugue Ca^ıas» den bırınde gecesı bm frank olan onlaıdan mutee^sır olmuyoruz saimmll Brellzlja mekteb gemısı 4 ocakta Bunlan poli"= kadar sımdı Renata den çok daha yakındır nıvoruz, halbukı mesele tatnamı'e ıtrrammızı ?ı>aret edecektır Avnı fan Stemer de merak edıvordu Zıra < E\ et canı'ere yardımdan ar bır odada kalmıştı Bjtun bun ar bojle bır vazıjetle ısban tabnna saat 1130 rta mekteb komutanı Vaü gunlerdir pe<=mde koşup adresmı tJi elımı çek^yorum ve hurnvete Ignace Reıss'ı Moskovanm oldur*ve Beled ye Reı=ı Gokayı makemmda zıd durumaa' te^bit ettığı fakat kendmmn ^ade donuvorum 1928 de ınkılaba tuğune şuphe bırakmıjoıdu Bu zijaet ed*cek ve Prof Goka> da saat 16 da bu zıvaretı ade edecektlr ce «Gözluklu adam'» dıve tanıdığı vaotıgım hızmetlerden dolavı ba ışde kuüanılan adamlarm oteden Mısafır er 5 ocak gunü saat 10 30 da Ingılterede Amenkada ve A'i«te bu adamdı ve şımdı onu bu na < Kız 1 sancak nısanı» verılmış ben gızlı cınayetlere kosulmuş Taksım abıdesıne bir çelenk kojacak. cmavetm faılı veva suç ortağı ola tı Bu mektubumla o nışanı da la olduğunu gosteren b r şej dah< manvada yapılan *ecn bel'r gos lerdır 6 gun lımanımızda kalacak olan Tel 44157 rak tevkıf etmıslerdı termışt'r kı sade ınsan'ar değıl bu Bıezılya mekteb çem sı 9 ocakta mem. de ednorum Cânılerle bersber ay \ardı MISIR APT. BEYOCLU tun mahluklar yaıir I ş kabıhyetleketımizden ayrı acaktır Hâdıse duvulunca ortava bır ka nı nışamı takmağı şerefıme yakışRoland (Rossı) bır muddet cnce lerıne gore muavjen derecede ses dın çıktı ve oldurulenm kocası t lamam » Mek'îikaja gıtmck uzeıe pasapor* ^e gurultuve d«v ana iılıı »r o r Ienace Reı=s oMuğunu ^ovledı Bu Ignace Reıss bu mektubu ım çıkartmaga teşebbus etmıstı Ele dan fazlası kendıleıını c nırlendı gene o gunlerde Renata St<MP«>rın hakkın geçen eşyası arasında da Mcxıco rır hasta eder hattâ dahd tazjc>sı takıb ettığı ve nıhavet Terrıtet'dek» 7?!Trken avnı zamanda dakı ıdam kararını da kendı elı'e şehrmın tafsılâtlı bır planj vardı oldurur bıle e\ ını öğrendışı kadındı Bılmdıgı cıbı ses, Asıl adınm Hans Eberhardt de ımzalariı's oluyordu Zıra GPU kı bu da orada yaşavan Ti3st«ky'ı ıhtızaz esasına dpyanar^K tcfıf oldurmek ıçın de kendı«=ıne \azıfe orta ve vuksek derecel=re tak*ım ğıl Ignace Reı<;s olduğu oğrenılen h»ç b r ıstıîavı kabul edemezdı YENİ CIKİN ALflFRQHG& PLÛKLftR Kadın saclan kimın? verıldığını veya bovle bır şevın olunur HoşlanJıgmız mu'lkl sesBdam hakkmda en rruhım maluIgnace Reı«s hakkında butun bu duşunulduğunu gosterıjoıd 1 matı H Sneevlıet adında bır Holcrıle bızı fazla mute^sair curısonra EL MEGRO ZUMBONCANNA landall verdı Sırf bıldıklermı sov maıümat elde edıldıkten Gelecek ^azi Sovjet tıcaret rru ven normaı gurultu er 10 60 VER» VAULI 275380 lemek ıçın Isvıçreve gelen bu a Gozluklu sdam» muamması >aderecede olanlardır Gavrı tsbıi CUMAU messıllığının esıarı ve zehırlı çıdam Holanda mıllet meclı*mde %aş yavaş aydınlanıyordu Mossokak gurultulprı ıse 60 80 tleıekolatalar Sosvalıç+ Partısme mensub bır mıl ko\a kendısme du^Tian belledıcelık bır kuvvet kesbederler HaCAMPANARO letvekılı olarak bulunuvordu Vak gı k mseler arasına onun ısmını LUCIANO TAJOLİ 275381 reket etmek uzere olan ale'ide b r VECCHI9 SCADPOKE tıle Holanda komunıstlermm en de (,oktan yazmış ve «temulenme» notor'u vasıtanın çık'ıd'^ı RUTUİılerı ge1enlerındendı Fak=t Mo=ko ıçın demirperde dışındakı adamla tunun deıecesı 100 dur D >rt nıoTHE FLIGHI OF THE BUHBIE BIE vanm hakıki mahıvetını oârendık rına emır verm şü 275382 tonu bazı uçaklar kalkaık^n 120, COUNTBASIES ten sonra komunızmden npfret etBOOGIE VVOOCIE oazılaıı da 140 derece ıK. euıu'tu Bu ışde Renata Stemer adındamıs ve «ossahst partısme eırmıştı cıkarıı'ar Insan kulagı ve be nı CAJ1TA OE HUSICA H Sneevlıet'm verdığı malumata kı <=afdıl gcnc kız bılm veıek muİHMANI 275383 130 deıecelık gurultu esnas'nda gore, Ignace Reıss aslen Lehlı ıdı hım bır rol oynamış canılere suç SAIA OE bura tahammu! edem > ^e^k bır şeHakıki kaüller O da komunızmın aldatıcı propa ortaklıgı etmıstı 1 Ocak 1934 tarıhmden ıtı kıl alır Işte o vakıt on'sıa maruz gandalanna kapılmıs ve Rusyava Roland Abbıat (\ anı Renata run FOEMI OBCH WO RITA kalan kmseler gecerek Scvvetler Bırlığı komünı^t Rossı dıve tan'dığı adam) Et enne baren Beyoğlu Galatasarav 275384 J m JOIN partısinde faal b'r vazıfe almış, wn Martı?n?+ a m 3 rırı \e Geıtrude Venıçarsı caddesınde 26 No Aman ne fena Kulaklarırrın r=c'an yıllarea Sov\et hukumetının Schıldbach ıdı Reıss ın, mucalı bına<:ının bırıncı <^t!na zan patlavacak Beymmae aıcısr LIMEUGHÎ (Charlıe ChaplınFılmınden) dele e^r ısm la Daı rak!a ı ara«;m cssu'kık tP'îkılâtındT calı=;rrı<:tı. nakle^tıgını muhteren muşle r vcpıvor' 2 7 5 3 8 5 da kalan saclar da bu kadınıi saçBir mektnb ve islifa MOULIH ROÜGE PI İP! ıtıp b Hır r Tazında şıkâyetlerde bulunurBu gızh faalıv^tı ıle Reı==! Sovvet ları ıdı lar ca^usları arasında başta gelen bn Fakat gurultuve kısmen de bır mf\ki alri'stı Yılla^ca Avrupanın deıece e kadar alışılabıhyor Mehemen hemen her memleketmde ca•=elâ, dışaudan gelen bır adam balı=mış, fakat hıç bır mılletın mılli v zı fabııkaların ırnalâthanelerınl»kı emmyet teşkılâtınm dıkkatını çek RESIMLI ROMANIMIZ "3AHTE BARON,,;! < Taıan P OORDEAtni ( 11 ) Otvlren MAXİJAB KUN1 Nairobi Müslüman Konferansı Jean Gallav davasına 26 şubat 1906 gunu Sen ağırceza rrahkemesırde baslandı Hızmetçı Marı Odo ademı takıb kararı almıştı Fakat GaJay mahkeme huzuruna çıkmak ıçın bazı şartlar ılerı surdu Metresını opmeğe mezun kılınmadığı takdırde mabkeneve gırmıyecegmı bıldırca Ister ıstemez arzusuna mutavaat etmek lâzım geldı Ikı sevgılı uzun uzun bırbınnı kucakladılar Sonra sakınle§erek mahkemeye gırd^er 2 Demirperde dışında^ KIZIL CİNAYETLER "Gözlüklü adam,, muamması yavaş yavaş aydınlamyor Mahkeme salonu ığne atılsa yere duşmıyecek gıbj kalabalık'ı Parısın meşhur sımaları samıın kısmında yer almıştı Bu arada Opera artıstlerınden Matmazel Zambellı, Margrıt Deval, ve daha bırçok sosyete kadmları vardı. Bütun gozier Galla>'a donmuştu Herıf sarı bıyıklannı burujordu Merelhje gehnce, o da sıyah bır rob ıçınde suzulup duruyordu Jun karşısında Valantn kendını gayet 1yı müdafaa ettı «Baron Graval m basıt bır banka memuru olduğunu nereden bılebılırdım7 dedı Dostlarımm hakıki huvıyetını nereden ve nasıl anhyabüırım' Bunun mektebı yok kı» Gallay ın avukatı HaırıRober, mudafaasında muvekkıluun v ( banka hıssedar'arından her bırıne sadece ellı santım kadar bır zarar ıka etlıgını belırterek «Caıiım, bu o kadar muhım bır şey degıl decu Netıcede Gallay, yedı sene hapse mahkum oldu Merelh beraet kazandı. Gallay, cezasının bır kısmını Guyan'da, gerı kalan kısmını da Melun merkez hapısanesınde çektıkten sonra 1512 senesı ağustos ayında hurrıyete kavuştu 1914 1918 senelerı zarfmda gene casusluk merakma kapılan Gallay, duşmanla ışbırlıgı japmaktan Grenobl harb dıvanı tarafından muebbed hapse mahkum edıldL EPOK MOBİLYA EVİ eıco Merelh'ye gehnce, dava netıcesınde ısmı etrafında bır hayh reklâm yapJan bu kadın, nufuzlu bır meb'us buldu ve 'jl bırkaç sene onunla yaşadı. Nıhayet Parıste ve Brıtanyada» bırer malıkâneye sahıb olan kadın, hayatınm sonuna doğru Hak yoluna donerek fakır kızları hımayesıne aldı SON ' Turkiyede neşri h»kkı gazetemize aiddir. » ^ Koııkasör Sahiblerinin NAZARI DİKKATİNE: memışü Roıss Mosko\a sıvasetınm sulhçu ve beşerı\e*çı ıdeallerden a\Tildıgını bilâkıs tam tersıne bır cere\an takıb etme^e ba«ladıeını goruyor fakat idealme olan bağhlığmda «e bata çalısı\ordu Her şeve rağmen Eene Sov\et bukumerine hızmetten '\PTI kal*nıvordu Lâkın 1937 dekı meçhur •temızleme daialan» basladığı zaman b çok idealist ve hayalpereMİPT Çıbı, o da komunızmın kendısını Taş kum, konıiasor çeyne dışlılerı g ıantılı dokunı dokulur Galata K«laf=! jerı Yelkercile' cadde=ı No 32 \hmed E baha I İngiliz Külfür Heyeli İngilizce Kur^lannın 1953 1954 ders senesı ıkmcı devresı ıçın kajıdlar Bejoğlu Erkek Lısesınde 4 ocak pazartesı, 5 ocak salı ve 6 ocak çarsambn funlerı saat 17 ile 19 arasmda ya• • H H B V İ pılacaktır • İ I H H H B B H B H H İ NEOKALMINA K I IM I N Yerli Çadır Bezi Satın Ahnacak Türkiye Kmlay Cemiyeti Ummnî Kapah zarf u«u!ı!e i ' no; n^lre rer. m»^ It r,nr r zı satın alınacaMır Şartnamesı tstanbulda Mımarvedad c^.atesu^' K ^ Deposu Mudurluğunden, Ankarada Kızılay Umumî Merkezınden bedelsız venlır Sartname daıresınde hazırlanacak nümunelerın 30 Ocak 1954 cumartesı gunu saat 13 e kadar ve kapalı teklıf mektublannm da 15 şubat 1954 gunü akşamına kadar Umumî Merkezmızde bulundurulma^ı nca olunur e GRİP NEZLEDİŞveBÜTÜN A6RILARA KARŞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog