Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

2 Ocak 1954 GAYRİMENKUL SATIŞI 4 «ÎICÜ küme Austria bugüıı Vefa lig maçları Vcfa stadmrlaki maçlar. hakemler gelmediklerinden yapılamadı Amatör dördüncü küme lig maçlarından dün sekiz karşıiaşma yapıhcaktı. Şeref stadının çömurlu ol ması dolayısile bu sahadakj üç müsebaka tehir edilmiştir. ». Vefa stadında da 3 maç yapılacak tı. Altı takım da zcmanında geldi. Fakat. bu macların vazifeli hskemleri yılbaşı gecesinde uykusuz kalrr.ış olacaklar ki, işlerinin başlarına geimorîiler. Büyük masraflara katlanar^k buraya kadar gelen 66 futbo CJ Ue, idareciler. söylenerek evlerine ei'Hler. Alâkplılar, her halde bu hakeralere meseleyi soracaklardır. Fenerbahçe stadında yapılan iki ma'ta, takımlar şu neticleri almışL=rdır: Paşabahçe 3 Yenişehir 3 Nişantsşı 3 Bağlarbaşı 1 Bujiin yapılacak Kg maçları ile karşılaşıyor Amatör üçüncü ve dörduncü kümeler lig maçlarına bugün de Şeref, Fenerbahçe ve Vefa stadlarında devam edilecektir. Bu müsabakjlarm programı şöyledir: Şeref stadında: Saat 12.15 R. Hisan Karagücü 14.15 Hasköy Selimiye Fenerbahçe stadında: 1215 Yeşildirek Darüşşafaka 14.15 14 Mayıs Maltepe Vefa stadında: 12.15 Cihangir Boğaziçi 14.15 Y. S. Selim Bakırköy Ayakkabılarile gömülen hakem Wakefield, 1 (SHA) Rugy hakemlerinden İsurie Thorpe, 15 M nedenberi kullanmakta olduğu futbcl ayakkablarile beraber gömülmüştür. 53 yaşmdaki bu hakem Whitehaven . Borrew maçını idare ederken ölmüştür. hesiz ki maçın «tadı» üzerinde mühim bir rol oynıyacaktır. Maça saat 14.15 te başlanacaktır. kipı servis aîışları en kuvvetli bir ekip olarak addedılmektedir. Yapılan çıftler müsabakasında Amerıkalı Tonny Trabert ve Vic Seixtas çifti Avustralya Lewis Hoad ve Rsx Hortwiğ çiftini çok rahat bir oyundan sonra 62 64 64 yenmıştir. Teklerde Lewis Hoad ve Ton\ Trabert karşılaşacaklardır. Bu iki müsabık da tek erkek maçiarnda hiç mağlub olmamışlardır. Çok heyecanh ve zevkli geçeceği muhikkak olan bu karşılaşmarun yaıi'z sanın 119 ada, 26 parsel olup kupa mukadderatını tayin etmokle 523 M2 dir. Tamamına 15690 likalmayıp, dünya amatör tenısınde ra kıymet takdir edilmiştir. de mühim bir hâdise teşkil Eski 2 sayılı tarla 121 ada, 27 muhakkaktır•parsel ve 2421 M2. olup 1/6 hissesine 9340 lira kıymet takdir Zatopek'in bir milyon Istanbulspor antrenörü edılmiştir. seyirci önünde yeni zaferi 5 sayılı tarlanın 339 temmuz geliyor Sao Psulu. (Brezilya') 1 fa.a.) ve a^'ustos tarih 11771295 muaNoel tatilini ailesinin yamnda geçirmek üzere on gün izinle Hol Bugün yapılan 73O0 metrelik mıllet mele sayılı 5475 M2. olup 7873/ landaya gitmiş olan İstenbulspor lerarası yarışa 2000 müsabık iştimk 43008 hissesine 2990 hra kıymet kulübü antrenörü Vilmos Herpern etmiş ve bir milyon kişi de yaıışı takdir edilmiştir. pazar günü uçakla şehrimize dö seyretmiştir. Ipotekü alacaklılarla irtifak Çekoslovakyalı meşhur Zatopek, hakkı sahiblerinin hususile faiz necektir. gayet iyi bir formda oldugu ıçin ve masrafa dair olan iddialarını Atinada Noel kupatı yarışı baştan sona kadar çok rphat evrakı müsbitelerile birlikte satış bir şekiîde ve en önde olarak sürük gününden evvel tasfiye heyetine maçları lemiştir. müracaat etmeleri, aksi takdirde Atina, 1 (T.HA.) Noel kupası Alınan teknik netiecler şunlar hakları tapu sicillile sabit olma maçiarında Olimpiakos. Enosis'ı ko dır: dıkça satış bedelinin paylaşmasın laylıkli 31 mağlub etmi^tir. 1 Emil Zatopek (Çek) 20 da dan hariç kahrlar. Bu maç esnasında Enosis .n mi'ii futbolcusu Suliı sakatlaıunış /e has kika 304 (rekor) îsteklilerin yukanda gösterilen taneye kaldırılmıştır. Sulis'in ta j 2 Mihaliç (Yugoslav 21.32 (ken gün ve saatte Galata. Karaköy katlığmın Minisküs olduğu 'iimin j di rekoru); 3 Gonzaga (Brezil Palasta avukat Bâki Tan'ın yaedilmektedir. I ya) 21.51.6; 4 Lucien Theys (Bel zıhanesine gelmeleri, şartname I çika) 22.04.5; 5 Nilson (İsveç) sin de mezkur yazıhanede asılı Arjantin takımı Portekizde 22.27.2; 6 Miranda (Arjantin); olduğu ilân olunur. 7 Naroinou (Japon); 8 İlmagalib Hüseyin Çeyrekoğlu tasfiye retaipale (Finlandiya); 9 CorLizbon, 1 (T.H.A.) Arjantin nejo (Şili); 10 Jantiago (Şili). memurluğu liginin meşhur Boca Juniors takımı, tir. Misafir takım Enosis'i 2 1, AYugoslav Voyvodin burada Portekiz lig şampiyonu tina muhtelitini 5 0 mağlub etSporting'i 81 gibi ağır bir mağtakımı Atinada tikten sonra, Fanatüıaikos'a 1 . 0 lubiyete ujratmıstır. . Atbıa 1 (TJI A.) Yugoslav li yenilmişür. Hakem döven futbolcu ğinden Voyvodin takımı burada Voyvodin'in Olimpiyakos'a karşı Adapazan 1 (T.H.A.) Bundan yaptığı üç karşılaşmadan ikisini oynavacağı son karşılaşma merakla 3 gün evvel yapılan Genclerbirliği kazanmış ve birinde yenilmiş beklenmektedir. Güneşspor maçmda hakem Rahmi Ertopuzu yumrukla döven Güne?sporlu Fethi Şahinkaya, kulübü tarafından cezalandırılmıstır. Avusturya liginde iyi bir durumda bulunan misafir Austria futbol takımı, şehrimizdeki ikinci maçını bugün Dolmabahçe stadında Vefaya karşı oynıyacsktır. Şehrlmizdeki ilk maçmda millî takım namzed'.erimizi 10 mağlub eden morbeyaz formalı Austria takımı, bugün yeşilbeyazlılar karşısmda ikinci karşılaşmasını oynıyacaklardır. Simmering karşısında hiç de iyi bir oyun gösteremiyen yeşilbeyazhların bugünkü maçta bu .kötü intiba. ı silmek istiyen canlı bir Dyun göstermeleri beklenilmektedîr. Sahanm dünkü yağmurdan sonra büsbütün kötü bir vaziyete girdiği muhakkaktır. Bu hal de şüp Müteveffa Hüseyin Çeyrekoğlu Terekesi Tasfiye Heyetinden: Hüseyin Çeyrekoğlu uhdesinde bulunan Boğaziçi, Kanlıca, Çubuklu yolunda 10.30 numaralı arsanm tamamı keza Kırmevkii eski 2 sayılı tarlanın 1/6 hissesi ve aynı mahalde 5 sayılı tarlanın 7873/43008 hıssesinin tasfiye heyeti tarafmdan 28.1.954 tarihine müsadif peışembe günü saat 1617 ye kadar satılacaktır. Arttırma bedeli hadd: lâyık:nı bulmadığı takdirde ikinci arttırması 8/ 2/954 tarihine müsadif pazartesi günü saat 1617 ye kadar icra edilecektir. Tellâlıye resmi. iha le pulu kadastro harcı müşterisıne satış gününe kadar vergiler tasfiye heyetine aıddir. Satışa girebılmek içm yüzde 7.5 nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. Satış tapu kaydı mucibince yapılacaktır. Tafsilât: 1030 sayılı ar Sevgill annemlz T E V H İ D E Hanımın ve kardesiml» Dr. RAUF'ım ruhlarına 3 ocak pazar günü Ucindl na. mszmdiD sonra Şişli Camii Şerıfinde Mevlldl Nebev! okunacağ'r.dan pkraba ve ahbEhlarımızla arau eden'erin teîrifleri rica olunur. Refıka Kozikoğlu Sabahat Arıkoğlu MEVLİD RADYO f Bugünkü program İSTANBUL 12.57 Açıli} ve program 13 00 Ha. berler 13.15 Dans raüziğı (Pl.) 13.30 Şarkılar; okuyan: Mualla Gokçay 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Saz eserleri 14.50 Haf. tamn programı 15.00 Şarkılar; oku. yan. Receb Bırgıt 15.15 Eakl daru. lar ı.Pl.) 15 30 Amatdr fasıl heyetleri 16.00 Tenor Rodı Schurtke (Pl.) 1B.13 Şarkılar; okuyan: Melâhat Pan 16.45 Caz muziği (Pl.) 17.00 Kadınlar fasıl heyeu 17 M Kayıb mek. tubları 17.45 Şarkılar; okuyan: Mu. allâ Yakar 18 00 Necdet Koyuturk orkestrasmdan dans müzigı 18.25 Bale sahnelerinden ı Pl. ı 18.40 Oyun havaları 19.00 Haberier 19.15 Şar. kılar; okuyar, Zekl Müren 19.45 Plyanist Edıth Laleşen 20 00 Saz eserleri 20.15 Radyo Gazetesı 20.30 Kısa sehir haberleri 20.35 Operet dunyasından (Pl.) 20.50 Kor.u;ma 21 00 Şarkılar; okuyan Mefharet YıU dırım 2120 Dinleyicınln istediğl plâklar 22.00 Sarkılar 22.30 Hafif orkestra müzigl 22.45 Haberler 23.00 Kamb.yo . Borsa ve programlar 23.07 Karışık hafiî şarkllar. dans ve caz muzlği (Pl. ı 24.00 Kapanıg. ANKARA j ACI BİR KAYIB Erzincan nnllletvekili *skl Başbakan Şemseddin Gunaltayın ablası. Thsan Saler Nazire Öget Mevhlbe Saltın. sevgill anneleri Karaoğîu ailesinin kıy. metll tejzesi ve Muhiddln Saltın ka. yınvalıdesi »allhatı nısvandan HÜRMÜZ SALTER 1'1'1954 cuma gunü Besıktaşta Serencebey yokufu Mehmedalibey sokak S No. lı hanede Allahın raiıınetine kavuş. ' muştur. Cenazesi 2 1,1954 cumartesi günu oğle namazım muteakıb Beşi^taş Slnanpaşa Cam.inden kaldırıhp Ferl. koyde aile kabrlstanına detnedilecek. lır. AlLah rahmet eyliye. *** Merh,:m Hamid kaptan mahdumu. m^rhum Bırbaşı Avni kaptan. Hulkiye Ekımin kardeşL Gıresun gemısi kaptam ÖIVIER FARUK EKİM 1 '1/954 tarihinde Llman hastanesinde vefat etmiştir Cenazesi bugun 2 ocak 1554 cumartesi saat 10.30 da Liman has. tanesinder. almarak E;üb Sultan Ca. Tntinde oğle namazından sonra afle MUHTIRAS1 KAZANDIRIR] 7 28 Açılış ve program 7.30 Vücu. Vapur saat 11 de Köpru Halic iskele. dümjzu çalıştırahm 7.45 Haberler 8.00 Senfor>îk orkestralardan muzık sinden kalkacakt:r. (Pl.) 8.30 Karma sabah müzifl (Pl.) 9.00 Kapanıs. Bay SERJ ZAPLESVİÇKO • 11.58 Açılış ve program 12.00 AsDiın vefat etmiştir. Cenaze merisimlnin 3 ocak 1954 pazar günu saat 14 te ker saatı 12 30 Behiye Aksoydan sar. Şişiıdekı Rum Ortodoks Metamorfosls» kılar 13.00 Haberler 13.15 Neşeli kiIUesir.de icra olunacağı teessıırle bil. tatil müzigi (Pl.) 13 30 Öğ'.t Gazetesi 13 45 Radyo bağlanr.a takımı 14 00 dirılir. Piyano i'e Turk muzlgi ^ 14 Eşl: Bayan Natalla Zap'.esvlçko setl Cumhur Armoni muzikası 20 Blya. 14.50 :Ie burun arkadaşları tarafmdan Kayıb mektubları 15.00 Kapanıs. İlân clunur. • tîbu ilan hususl davetiye yerine ka. imdir. 16 58 Açıltş ve program 17.00 Rad. Cenaze Levazımatı Servisi yo çocuk saati 18 00 Incesaz (Segâh ANCELIDİS | fash) 18.40 Radyo ile ingillzce 18.55 Peter Kreuyder'den bir plak 19 00 Haberler 19 15 Tarihten bir AÇIK TEŞEKKÜR yaprak 19 20 Tamnrmş. tenorlar (Pl.) Mezunen Ankarada bulunmakta Iken 19.45 Maliye Bakanlığı saati vefat eden kıymetli eslm. babamız. 20.00 Keman sololan 20.15 Radyo amcamız v* enlştemiz. Tahran konso. Gazetesı 20 30 Kısa spor haberleri 20.35 Müzehher Guyerden radyomuzda losu ilk defa okunacak farkılar 21.00 AHIVIED ÇORATEKİN'in Hafta sonu sohbeti 21.15 Program aramızdan ayrılması dolayısile. cenaze takdıml 21.20 Aksamın karma mumerasimine isttrak edenlere. evimlze zığj 22.00 Dinleyicı İle hasbıhal gelen vey» telefon telgraf ve mektubla 22 15 Eğlence ve dans muzığl (Pl ) taziyede bulunanlara gerek jahsl ve 22^0 Opera aryaları (Pl.» 22.45 Ha. gerek Dıs İşleri ailesl namıra bassağ. berler 23.00 Dansa devam edıyoruz lığı dlleyen sayın Profesör Fuad Kop (Pl.) 22.30 Kapanıs. rulüye ayn »yrı tejekkure teessürü. muz mani oldugundan bu vazıfemizln s»yın gazeteniz vasıtasile du>urulma. sını rica ederiz. Abide, Turgud, Çoratekln. Karamanoğlu Cavid Ablay SATILIK AMERİKAN EŞYASI Yeni gelen 9 parça komple masıf maun hârıka bir YEMEK ODASI, renkli plâstik dinet setler, yatak olan koltuk ve kanapeler, orijinal renkli masa lâmbaları, ayaklı lâmbalar, enteresan aplikler, şifonyerler, plâstik ve cam renkli bardaklar, kadın, erkek, çocuk giyım eşyaları ve binlerce seçme çeşidleri NERİMAN AMERİKAN EŞYA SERGİSİNDE bulacaksınız. •• Adres: Şairnigâr sokak 66/1, Osmanbey. Tel: 83457 • r Beyoğlu SÜMER ve Pangaltı I N C I . Sinemalannda BULMACA 1 Davis kupası maçiarında Amerika ileride Melbourne. 1 (SHA) Burada yapılan Davis kupası tenis turnuvasında Amerika ekipi halihanrda 21 ileri vazivettedir Amerikı e Bayiinizden İstemekte Acele Ediniz YILIN ANSİKLOPEDİSt ÇIKTI Umumî rağbet rekorunu kıron, vaktinden evvel tükenen, en doğru şekilde hesaplanmış saatleriyle işinizin uygun gitme'sine sebep olan, 1 1 11 M • •• 1 1 1 1 11 •1 I !•! 1 1» * m 1 * her $ene sanatkârane yapılmış bir tablo gibi duvarlarınızı süsleyen, Kayak kurslan Brzurüm. 1 (Hususî) Erciyeşte sçılan kayak öğretmen ve hakem kursu sona ermis., Federasyon Başhanı beraberinde Avusturyah 9WW*tıSr H*r Wayer ötSuğu natde sehrirrize gelrriştir. Federasyon Bas, kanı ve ant r enör 3 ocakta Sarıkamı=a aidecekler. orada da kayak kursurıı scacaklardır. Şehirler arasıuda işliven motörlü va>ıfnl;tr kfirlı havalnrda zincir «•ÎLÂN TASHİHİ"» tnUncak Kasvliarı Bnlse Müdürlüiünden Dünkü nüshamızda çıkan In'nıvn t rcı Şube Müdur'.üğ'tne, karh > MEHMET ERTEZCANLl ve cnK vaiışlı havalarda şehir'.er ara. İlânında Beyazıdda 9tnd» işliven vasıtalann zinelrsb sefere Sahaflar çarşıs:nda çıkrrR'artnın tehîikeli olduğu ve bu hu^usta !â7im ge>n tedbirlerln alınYURDDAŞ KİTABEVt Tna<n bildirlîn.lMir. Bunun üzerine. Em kelımesi sehven yazılmanSyet S ncı Şube MiMürlüga. bSyle mıştır. Tashıh olunur. hivalarda ?ehirW arasır.da işllyen va. 9it.|arın zincir takmalarımn temlnl için yeni bir ekipl vaz'.felendırmijtir. Tayinteri yapılan eczaeılar Bsaan T* Sag'ık Bakanlığı askerî hlzmetlerlnl Cumhurtyet Malbaacılık e« bitirip terhıs olan doktor, eczacıUrın Gotettcıllk Türk Anonim Sirktt) Cnjoloilv Htttkevt tokak No 30/41 kuralarını çekır.iştlr. Eczacı H. Nevzat Seçkin Beykoz Prevantoryomuna, Hü. Sshlblen NÂZEVIE NAU1 re ÇOCUKLAKl seyln Göklu Yedlkule Verem. Ercümend Kıhçaslan Trateon Memleket. Htisnu Jozı l*(enm ft'tetı utort «J*n El Mujlı Meıpleket, Erda! Başar^n Mtfuı Mü&ui Kastâmonu Memleket hastan«si «czacıCEVAD FEHMİ BAŞKUT lıklarına tayin edilmijlenjir. m en buyük takvimcilerin, âlimlerin, şoirlerin, filozofların, mütefekkirlerin, doktorların, muharrirlerin, hikâyecilerin hazırladıkları HER YIL SEVE SEVEALDIĞINIZ • 1 SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ sadece bir rakvim değil. hokikî bir bilgi haztnesidir. Ayiardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta olan bu eşsiz takvime sahip olmak fırsahnı kaçırmayınız... Soldan sağa: 1 Hiç btr&ey blhniyen Talide (İki kehmeı. 2 Errruyeth oldukUrına irandığımız klmselere karsı besledi. Kmiz. 3 En büyük mülkiye memur. ları (çoğulı 4 Her hansn birşeyin veya klmsenin bütün şekılleri ve hal. leri ile ilgilenen 5 Tersi tekr.ik bilgıdır. Katoüklerin dini başkan'.arının yarısı. S Sontına iskambılin beyini getirirseniz İstanbuldaki Hum Patrigî olur. 7 Yerinde ağırdır. eski bir Tanrı. 8 Bovle tavuk nıyada kendınl Arpa ambannda gdrur. barbut meraklısının elinden düşmıyen. Yyfcorıdcn afüğt^fa: 1 Eski Turk bestekirlarından biri 'kendisl azmhkUr lümresinden biri. ne mensubdıı1 2 Hareket kanunu. nun tamamile aksi. 3 Cumhuriyetin ilânile birlikte ır.emlelcetlnılz sınırla. rından dışarıya gönderilen dınî reialık makamı. 4 Gırtlak bir sarkıya göre Harputlunun çekemedigi. 5 Şchzade o^retmen ve eğitmeni vezir (iki kelime). € Aritmetiğln konusu. 7 Her han^t b!r me?ele hakkında ! muayyen bîr fikir üzerine hazırlanm a d oldugu naküma gond«rılen. 8 Kanaat sahi. bHîn k?fl gorecegl kadar. tersi tîca. ret erbabımn kârın ortajı laydıklan. I 2 1 « S « 7 8 SAATLİ MAARİF OUVAR TAKVİMİ Yeni yılın en kuvvetli ansiklopedik eseri olacaktır. fiu eşsiz ve emsalsiz takvimin benzerleri vardır. Aldanmamak için, UDİ HÖHSAM! AYAHOĞLU ABDURRAHMAN PALAY NECMİ OY İ8RAHİM DELİOtHİZ MUHİP A«CHWA«REF(K KEMÂL SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ adına dikkat •tnnlidir. M«kezi: Islanbul, MAARİF KİTAPHANESİDİI kutsal aşk ve heyecamnuı ve en nihayet en ulvî hisleri nizle kendinizi Büyük muvaffakıyetle devam etmektedir. Bugün ve yarın pazar saat 11 ve 13 te matine. 6 ocak Üsküdar SUNAR 7 ocak TAKSİM ve Eskişehir ASRt'de 9 ocak Bursa TAYYARE Sinemalannda ^ ^ ^ ^ m m m m ^ m m m ^ m m , ^ SONKU FİLM ^ ^ istanbul Edebiyat Fakültesi Dekanlığından. Alman filozofu Prof. Dr. Arnold Gehlen Fakültemizde felsefî antropoloji üzenne aşağıda gün ve saatleri gösterilen 8 konferans verecektir. Giriş serbesttir. 4 ocak 1954 pazartesi saat 17 tnsanın menşei. 5 ocak 1954 salı saat 17 Insan morfolojisinin özelliği. 7 ocak 1954 perşembe saat 17 Aksion ve zekâ. 8 ocak 1954 cuma saat 17 İnsanm içgüdüleri var mıT 11 ocak 1954 pazartesi 17 dil ve idrak. 12 ocak 1954 salı saat 17 İnsan ve kültürün başlangıçlan. 14 ocak 1954 perşembe saat 17 İnsan ve teknik. 15 ocak 1954 cuma saat 17 Hayat standardı ve medeniyet. NOT: Konferanslar: Tam olarak türkçeye çevrüecektir. Konferansların yeri: Beyazıdda Edebiyat Fakültesi (2) kat 3 A anfisi. Gınş: Lâleli, Ordu caddesinden. na inanamayıp bir hayli düşünceden sonra bu hazneye malik olduğuna inandığı zaman gözlerinden do lu taneleri gibi sevinc yaşlan ak, masını menedememişti Ne o, jartınız mı var? Hey kardej hey! İçinizde Râkım halinde büyümüş adam varsa düşunsün bak sın, ilk kazandığı paraya ne kadar sevinmiştir, derhatır etsin. «Bir adamın yirmi lirası olmaz mı?» diye düjünmek yersizdir. İşte ömründe yirmi lirayı görmemiş ve insan olmak için ne lâzımsa istihsali emrinde çalışmaktan geri durmamıs. olduğu halde ilk defa olarak bu parayı kazanmış olan zat^ bizim Râkım Efendidir. ladılar. Zira biz, Rakımm bu kadar paraya ilk defa olarak malik olduğunu «öyledikse kendisine açgözlülük isnad etmemiştik. Bilâkis Râkı.m fakr içinde tokgözlü olduğu halde büyümüş olduğundan eline para geçtiği zaman onu saklamayı mümkün değil tecviz etmiyerek akçeyi saadet medarı bilir ve onun için saadet elde etme yolunda sarfetmek m^ksadile para kazanmayı severdi. Kendi dadısı: «Beyim, bana kalsa bu parayla bir kaç kat elbise alırdın da halk içinde temiz temiz gezerdin» dedivse de Râkım: <Hayır dadıcığım! Benim üstüm bsşım brna yeter. Birinci iş, seni artık haîka hizmet etmekten kurtarmaktır. Zira sen artık ihtiyar oldun. diye paranın nısfını ayda iki yüz elli kuruş harcetmek üzere ihtiyatları olarak bir tarafa koydu ve diğer nısfile pek ziyade harablasmağa başlamış olan evlerini tamir ettirdi. Her başlangıçta. her siftahta bir bereket olduğuna erbabı inanır. Bu itikadı bizim Râkım Efendids uyandıracak haller de gecikmedl. ICendisi| Babıâliye vürudu eksik olmıygıa ecnebi ga/etelerini baştan •şsğıy» süîerek aldığı malumat üîerine diplomathğa dahi vüsat ver5 olmakla arahkta bir, bazı gazetelere bendler, yazmağa bajhdı. • (Arkai: vary ' Aramızda Yaşayamazsı isimli şeref ve gurur kaynasınız olan eş=iz filminizde canlanmış göreceksiniz. Ey asîl Türk kadın ve erkeği; sizler en YIEI NİJJŞ.İEJNJ E AİBİÜPİEfİAİ'Z Aİ^İAİLİAİOİEİM L1A1MWM|AWIE RlElzltILIAINIE İyi Cumhuriyet'in Tefrikası: zu eylediği bu nimete mil oldu. Râkımda henüz syhk yıllık yok. Sadık Fedayi, rıâ'â dikiş diker, mendil çevre işler. krhve torbası diker, çamaşıra, tshta silmeğe gider. Aldığı paradan evrnin zarurî idaresdini ayırıp kusunınu «Delikaulıdır, parasız kalmasm.» diye tamamile Kâkıma verirdi. Râkımın ceb harclığına o kadar ihtiyacı yoktu. Sabahleyin Siileymaniveye, Medre=?ve gidip oradan çıkt'ktsn sonra kaleme. sonra kalemde aldığı franîizca dersır.i takvive ile beraber bu dilde bir kat daha ileri gitmek için Galatada bir hekime ;iderek akşam eünes battıktan bir saat son>'^ evine gelen ve yemeği müteakıb Kazancılar mahallesinden Beyoğluna çıkıp gene Hariciye kaleminde refiki bulunan bir Ermeniye türkçe okutmak ve bu hizmete mukabil onun bir çok Fransız kitablarını karıstırmakla vakit geçiren bir çocuğa paranın ne lüzumu kalır? Hattâ cumaları bile Râkım. sövlediğımiz Eımeni refikinın kutıibhanesinden çıkmazdı O k?dar ki. ev halkınca ve familyaca Râkıma tam emnivet hası! olmuş bıılunduffıındjn pa7ar günleri Hariciye kalemi tatil olarak Rîkım gene refikinin hanesine gıdıp de o gün familyaca bir yere gidilecekse Râkımı kütübhane odasına kaparlar, öyle eiderlerdi. Râkım için böyle bir. gün. ne mesud gündü? F i l AİDİ^İKİEİLİAİM MİA|KİE|T|^|R|E AİKİtlKWTlt |K EFLATUN BEYve RAKIM EFENDİ Bugünkü dıle çeviren: HASAN ÂLI YÜCEL Ama inanmız ki herifcik, oğlunan bu fikrini sâfi hikmet olarak kabul etti HaHâ oğluna rica ile, aninnetle bu meseleyi kaleme aldırıp zamarumızda çıkan Fünun roecmualarndan birisine dercedilmek üzere m tbaasma götürdü ise de kabul ettiremediğine hiddetle avdet etti. İKİNCİ BAB Bundan önceki bab, bize hücâyemizi kendi isimlerine nisbet €ylefığimiz iki zattan birisinin hususî hallerini epeyce öğretti. Burada da gene böyle mücmel olsun Râkım Efendinin hususî ahvalini görmeğe muhtacız. Kâkım Efendl dediğimiz çocuk, eski Tophane kavaslanndan b.'risinin o«lu olup bundan yirmi Uart sene evvel (1850 sıralar'nds) babası vefat ettıkte annesi elinde bir yaşmda yetim olarak kalmıştı. Bir kavas, evlâdına ne bırakabilir? Bizfan Râkım Efendinin babası se Salıpazarı tarafında üç odah Dir ^ürük kümes ve bir de arab cariyeden başka mal denilmeğe seza !ıemen hiç bir şey bırakmamıştı. Annesi gayet kadın ve Fedayi nam arab cariye ise annesinden bel ki de daha kadın olduğundan kocasının ayrılık ateşi oldukça sönüp de aklıru başına aldıktan ronra <.nnesi «Fedayi! Arbk aramızda hanımlık, halayıklık kalmsdı, kirr.iz de çalışıp kendimizi ve bir de şu yavrucağı beslemekten başka caremiz yoktur» dediğinde sadık srab ah hanımcığım! Sen neye çalışacaksın? Ben çalısınm. Hem seni, hem küçiik beyimi, evlâdımı bpslerim» diye biitiin idareyi kendi 0?erin* alm;%a kadar go?c »1dırmıştı. Bununla beraber annesi himmet yükünü yalnız Fedayi üzerinde bırakmadı. Kendisi el dilo«i diker, oy* yapar, çevre, uçkur işler ve bunları Salıpazarmda Fedaîye sattırır. sair günler ise Fedaiyi büyücek yerlere çamaşıra, tahta ya gönderir, arada bir kendisi de gider, hasılı ellerinin emelkerile kimseye muhtac olmadan geçinobilirlerdi. Râkım büjiidü. Beş yaşmda Salıpazarmda Taşrnektebe verilip on bir yasında İstanbul taraimia V?lide Rüşdiye mektebine (ortao.suluna) alındı. On altısmda ortrton çıkıp Hariciye kalemine kendiiuni kabul ettirmeğe yol buldu. Aman bu çocuk ne kt'dır çahşırdı! Hani «gece günrîiiz Çtlışır» ^lerler ya; işte gece Ef'indüz gerrekten oalışsn bu ıdi. ramam. evlâdını hu boya getirdikten sonr3 vilidesi vefat etmesin mi? Ama bu dahl hfci;kında bir nımetti. <Ah, Râkmıcıfımın bir kere insan içine karıştığını görsem hiç gözüm arkada kalmazdı» derdi ve i^re ar Bizim Râkım Efendi, bu suretle tamam dort sene müddet daha tah siîe devam eyledi. Koca Fedayi dadı, halk mutfaklarmda kül kömür olarak Hanımın kendisine emanet bırakmış olduğu gözbebeğini hor ve hakir bırakmak şöyle dursun, adeta hali vakti yolunda bir adam evlâdı gibi yedirip içirmeğe muvaffak olurdu. Lâkin Râkım Efendinin aldığı terbiye ve görduğü tshsil. öyle her hali vakti yolunda her adam evlâdına müyesser olamaz. Kendi isteği ve dadısının sevk ve teşviki sayesinde p.rabcadan sarf ve nahiv, filândan başka dört risaleyi şerhlerile beraber lâyıkile gördü. Hele Mantık cilıetini tasdikatın soııuna kadar pek kuvvetli tahsil etti. H.ıdis ve tefsirde oldukça hcJıre kazandı. Fıkhı da gözden geçirdi. Farisiden Gülistan. Bahsristan, Bostan /e Pendi Attar. Hâfız ve Şaibi tekmil ettikten başka en müntehab parçalarını ezber eyledi. Fransızcaya gelince: bir kere lis?nda rusuh peyda etti Sonra Galatadaki dosMından Fızik, Kimya, Teşrıh. Fuyolojiyi oldukça tahsil edip Beyoğlunda'ji Ermeni dostunun kütübhanesinde Cofjrafya. Tarih. Hukuk ve Devletler muahedclerine dair îüziımu. d<"recp«inin öîtlinde malumat topladı lîele okuduğu Fransız romanlarmuı ve tiyatranâmelerinin ve eş'ar ve edebiyatmın »deta nıhayetı yok gibiydi. İki gece kcndinde kalmak üzere bir kitabı evine götürmek için müsaade alabilecek olsa onu yainız okumakla iktifa etmiyerek en güzel parçalarını yazardı. İşte Râkım Efendinin ilk zamanlan bundan ibaretti, Parasızlık ise adeta yirmi yaşına kadar devam eylemişti. Kalemce nâil olduğu maaş 150 ye kadar varmışsa da yir mi yaşında bir Hariciye Hulefası için bu paranın para bile demek olmadığı meydandadır. Bir gün Râkım Efendinin ahpablanndan bir raatbaacı, kendisine fransızca bir kitab getirdi. Bu nu türkçeye tercüme ederse 20 altın kadar verebileceğini arzettiKitab yüz elli iki yüz büyücek s«hifeli bir şey olduğunduı koca Biçare oğlan, paralanınea hernen Râkım, bunu bir haftada çırpmak cesaretile kabul etti. Vakıa bir haf I evine koşup sadık dadınm öniine ta değil ama on iki günde kitabı ' koydu. Ne dersiniz; karıcık bunbitirip götürdü. Matbaacı dahi yek ları görünce çok bozulup «Amsn beyim! Bunları nereden buldun! den yirmi lirayı verdi. Sakm...» diye âdeta büyük fena Hadi bakahm bu parayı aldığı fikri tercüme etmeğe yaklaşmij idi zaman şu Râkım Efendinin ne kaise de Râkım, akçenin nereden geldar sevinmiş olduğunu kim hesab edebilir? Nafile. kimse hesab ede diğini dadıya anlatarak onu kenmez. Biçare Râkım. o zsmana ka disinden daha ziyade memnun etdar bu miktar parayı Galatada miş ve «Ah! annen sağ olaydı da sarraf kutularından başka bir yer senin böyle dört kese akçeyi birde görmpmişti. Hele bir gün olup den ksrsndığını güreyJi! Mevlâ da kendidnin, hem de elemeti ola rahmet eyU?Jn!...> dediği zanıanktn rak bu miktar paraya sehib olabi di kendisinl tııtamayıp ailanMJa leceği ihtimaîini vakıâ arıu eder basladığı gibi Rlkınu da ikinci deidiyse de hiç düşünemezdi. Şimdi fa ağlatmıştı. bu serveti, bu hazneyi »vcu içinBundan sonrı şu ilk lervetin nede görünce hâlâ kendinin olduğu reye sarfedilacegini görusmeğe baj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog