Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

2 Ocak 195< CDMHUI SON Malenkov'la miilâkal ovyet Başbakanı Malenkov'a göre, 1954 yılmda banşa hizmet edecek en mühim ve en kat'î teşebbiis, hidrojen ve atom silâhlannın, kayıdsız şartsız, yasak ilân edilmesini sağlayacak andlaşmanın imzalanraası olmalıdır! Rus barış taarruzunn desteklemeğe maluf bulunan Malenkov'un sözlerinde yeni bir şey mevcud değildir. Stalin de geçen yıl başında gene bir Amerikalı gazeteciye beyanatta bulunmuş, aynı sözleri tekrarlamış, atom silâhlannın kayıdsız şartsız yasak ilân edilmesini istemişti. Şhndiki Sovyet Başbakanının sözleri, Stalininkine nazaran muhakkak ki çok daha «yumuşak» göriinmektedir. Fakat, atom silâhlanna dair sözler aynen tekrarlanmıştır. Dün banşının doğrndan doğrnya bağh bnlunduğu bu meselede Rusyanm göriişü ile Birleşik Amerikanın görüşünü bağdaşürmak mümkiin değildir. Malenkov, Stalin gibi, biiyük devletler arasında bir andlaşma aktedilmesini ve kayidsız şartsız hidrojen ve atom silâhlannın yasak ilân edilmesini istiyor. Bnndan sonra da beynelmilel kontrol mevzunna temas edebiliriz diyor. Birleşik Amerika ve onunla birlikte atom bombasuıa sahib İngiltere ise. evvelâ beynelmilel kontrol şebekesinin tesirli bir şekilde kurulmasını istemektedirler. Onlar da, ancak bnnu müteakıb bn topyekun tahrib silâhları yasak ilân edilebilir diyorlar. Malenkov'un teklifî kabul edil§e, dünya banşı bundan faydanlanmış olabilir rai? Atom veya hidrojen tecrübelerini, stoklanm, fabrikalarnu demirperde içinde muhafaza etmiyen, bnnlan gazetelerin sütunlanndan nzaklaştıramıyan demokrasiler, Rus delegesinin bir kâğid üzerine atacağı imranın teşkil ettiği vaade nyarak bu sahadaki faaliyetlerini durdurmak mccburiyetinde kalacaklar, aksi halde anlaşmayı ihlâl etmekle derhal auçlandınlacaklardır. Bunu gizlemelerine imkân yoktur. Rusya ise, katmerli bir demirperde gerisine yerleştirdiği atom fabrikalannda barışla hiç bir alâkası bulunmıyan faaliyetini devam ettirebilecek, Rusyada mevcud sansür, kimsenin bundan bahsetmesine fırsat vermiyecektir. Sovyet idarecileri, beynelmilel kontrol kurulmadan böyle bir andlaşma akdermeğe muvaffak olduklan takdirde. Amerika ile Busya arasında atom sahasmda mevcud açıği kapatabileceklerini düşünmekte ve bu sebeble de «Kayıdsız şartsız yasak ilân edelim» cümlesinl sık sık tekrarlamaktadırlar. Bu vaziyette denilebilir ki, 1954 yılmda barışa en mühim ve en kat'î darbeyi indirecek hâdise, hidrojen ve atom silâhlannın, Malenkov'un talebi gereğinee, beynehnilel kontrol kurulmadan, yasak ilân edilmesi olabilir. Birleşmiş Milletler teşkilâtınea kabul edilmiş silâhsızlanma plânları olsun, Eisenhower'in son atom programı olsun, beynelmilel kontrol u ön plâna almaktadır. Malenkov'un bir tiirlü bunu kabul etınek istemeyişi, kötii niyetli olduğunun en kuvvetli delilidir. Omer Sami COŞAR Barbaros dispanseri bugün açılıyor Demokrat Parti Beşlktaş kaza idare heyeti, Beşlktaj ılçe binasının öırınci katında Barbaros dlspanserim tesis etmiştir. Her turlü hastalığın muayene ve tedavı edıleceği bu dispanserın açılış to. reni bugun sat 15 30 da yspılacakur. en neşeli yılbaşı Londra, Paris, Nevryork'ta halk sokaklarda sabaha kadar eğlendi Londra, 1 (NafenAJ?.) Dunyamn büyük şehirlerinden gelmekte olan haberler, ikinci cihan harbi sona erdiğindenberi en neşeli ve en coşkun yılbaşının kutlanmış olduğunu bildirmektedir. Londra şehri, güneş battıktan s?.baha kadar neşe içinde eğlenmiştir. Otellerde, eğlence yerlerinde, tiyatrolarda yer bulmak mümkün olamadığından, bir çok teşekküller sokaklarda ve meydanlarda da suvareler tertiblemışler, halk bu ralarda sabaha kadar eğlenmiştir. Piccadily, Trafalgar gibi meydanlarda halk sabaha kadar yılbaşını kutlamıştır. Büyük oteller ve müesseseler, so kaklara dökülmüş olan halka bedava sıcak çorba dağıtmışlardır Ba zı eğlence yerleri de, devamlı olmamakla beraber ikçi ikram stmış,lerdir. Paris şehri de, yılbaşım son senelerde görülmedik bir coşmınluk içinde kut'amıştır. Bir çok yabmcı şehirlerden gelen turistlerin de kabarttığı Paris nüfusu, eğlence ye*lerinde yer bulmakta güçlük çekmiştir. Sabaha kadar şampanya ve Pan Mun Jom 1 (a.a.) Korede komünistlere esir düşüp puzun zaman memleketine dönmeği reddet tıkten sonra nihayet dönüşü kabul eden Amenkah asker bu sabah müttefik makamlara teslim edilmiştir. Batchelor adıru taşıyan bu asker askerlikten tecrid edilmiş bölgenin şimalinde kâin bir esir kampında bulunuyordu. Batchelor gazetecilere beyanatta bulunarak bir Japon kadını ile evli bulunduğunu ve onun hasretine dayanamadığı içindir ki dönmeği kabul ettiğini söylemıs, diğer taraftan aylardanberi kamptan aynlmak istediğini, fakat diğer Amerikalı arkadaşianndan çekindiğini, zira bunların üzerinde hançerler bulunduğunu ve nihayet 23 aralık günü kendısine izahat verilirken dönmeğe karar vereceği sırada kapırun önünde bir grup Kuzey Korelinin görünmesi üzerine cesaretinin kınldığını ilâve etmiştir. Korede komönizmi reddeden Amerikalı 1953 yılmın en gözde sanatkârlan New York, 1 (a.a.) New York millî sanat kurulu reisi Carelton Smith, bugün gazetecilere verdiği beyanatta, tefekkülün Henri Matisse, Ralph Vanghan Williams, Andre Walraux ve müteveffa Dylan Thomas'ı 1953 yıhnın en başta gelen sanatkârlan olarak ilân ettiğini bildirmişür. Bliindiği gibi Mtisse, Fransanm hayatta olan en büyük ressam'anndan biridir. Ralph Vanşham \VıIliams 81 yaşlarmda bir İugıliz bestekârıdır. Dylan Homas, bir inşad tumesi esnasında vefat edan Irlandah bir şairdir En son Şaheser Romanı Kerime Nadir'in RUH GURBETİNDE İnsan ruhumm derinliklerine nüfuz eden ve her okuyanı son satırına kadar büyük bir heyecanla sürükleyen bu eşsiz kitab çıktı. 360 sahife 250 Krş. İNKİLÂP KİTABEV! ılbaşı şehrin vitrinlerinl ne kadar süsledi. Ne giizel şeyler teşhir ediyortki Sovyet derçisinde şayanı lar. ılele sahte mücevherlerin çüdikkat Hiraflar çıkü telliğine hayran oldum. Para kaT»nm»lt hırn, tenekeyi ne hale geLondra 1 (Nafen) Son haftatiriyor? diye jaştun. Ne zarif. ne lar zarfında Sovyet dergilerinde çısık, ne kadar gözalıcı şeyler. Yakan makaleler, düne kadar Sovyet 2000 yilindan sonra Birleşmiş lancı olduğuno bilmese, insanın ba edebiyatçılan ile kompozitörlerinin, Milletler dünya hükumeti haüne | partiden aldıklan füzellikiere kapılacağı geliyor. Ama emirlerle yazı gelecek, ebedî sulha kavuşulacak | yazdıklannı veya eser besteledikartık vitrindeki alçı mankenlere, 314 Korkut Sevant 313 Neş'e Tülin Hter filmlerdeki yıldn hayallerine kapışarab su gibi akmıştır. Fransız poToio Silreyjm Foto j lerini cok açık bir lisanla itiraf etRangun 1 (a.a.) 2000 yıhndan lacak iptidat adam kalmadı gibi lisi, yılbaşım kutlamıyan tek teşmektedir. bir şey. kilât olmuştur. Bunlar sabaha ka sonra Birleşmiş Milletler dünya Bilhassa şu ikl yaa üzerinde dudar hâdise çıkmasın diye ve çık hükumeti haline gelecek ve bütün rulmaktadır: Alan alana ba müeevherleri.. tığı t?kdırde önlemek için devamlı dünyayı müsavat ve uhuvvet içinSahte olduğunu bildikleri halde a1 İlya Ehrenburg'un (Znamsurette nöbet başında bulunmuş de idare edecektir. Bütün dünya lırorlar. Satan da, alan da, takan ebedî sulha kavuşacaktır. Dünyaya ya) adlı edebiyat dergisinde çıkan lardır. takışüran da teneke olduklarmı biuzun makalesi, ve insanlara sosyalizm ve din hâliyorlan ama ueuzluk.. yok mu? New York'ta, Pariste, Londrada 2 Aram Kaçaduryan'ın (SoUcnz güzellik, İşte işin esası buolduğu gibi İtalyanın, Almanyanın, kim olacektır. İnsanlar kardeşçe vetskaya Mızıka) adı dergide çıkan rada. İsviçrenin ve daha bir çok mem elele yaşayacaklrdır. yansı. Seneler evrel Avnrpad» pek zenleketlerin şehirlerinde de halk so İstikbal hakkında ümid ve eesaret Bunlardan birincisinde. Sovyet gin bir kadmm mfieevh«rleri çahnkaklara dökülmüş, sabaha kadar veren bu tablo dünyanın en büyük falcılanrıdan sayılan Birmanyalı edebivatının Stalin devrinde kati dı idL Memleket polisi harekete eğlenmistir. din ve ilim adamı Prof. Sundra ta ivven ilerlemediği bu «kelepceler» geeti.. İse sivil hafiyeler üşüştüMoskovada Yılbaşı bulundugu müddetçe de ilerlemirüldü. Klımw1»Ti sig'orta etnüş orafından çizilmiştir. Moskova, 1 (a.a.) MoskovalıI lan şirket hesabına çalınanlan bnlProfesör Sundra, istikbal hakkm yeceği tasrih olunmakta ve muharlar yılbaşı gecesini sabahm geç daki tefe'ülüne şöyle devam etmek riHpre hundan böyle «serbesivet» ! mak için çok gajret edildi; bulu316 Yıldırım Karayıldız 315 Semra Özge verileceğinden bahsedilmektedir. İvakitlerine kadar eğlenmek sureti tedir: namadı. Günün birinde o memleFoto. Gerçek Fete: Sabah kinci makalede ise. Sovvet komnoket gazetelerinde bir mektub çıkle geçirmişlerdir. Sokaklarda büBundan böyle taddar hükümdar zitörlerinin Sovvet komünist partitı^ Iınzasız bir nıektnbt tün gece büyük bir canhlık hü kalmıyacak ve keza komünist mem tki kişi benzinle Kınkkalede bir if okulu sinden alınan direktifle eser ver«Pek sayın madam falanın çalınküm sürmüştür. Lokantalarda ve leketler de bulunmıyacaktır. Bü melennin bunlann inkişaftm baltutuşarak yandı mış olan mücevherleri en küçük açılıyor diğer umumî yerlerde yerler gürr tün memleketler hajnrhah bir sos taladıgı kavdedilmektedir. 1946 yıbir taşı ve parçası eksik olmıyarak yalizm yoluna gireceklerdir. Ko lmrta muharrirlerle komrjozitörleri lerce önceden tutulmuştu. Ankara, 1 (Anka) Memleketin Anksra, 1 (Anka) Şehrimiz münizmin dünyadaki tesiri zayıfla şiHdetle tenkid edip. bunlan kelep muhtac olduğu iyi kalitedeki işçiyi belediyje otobüs garajlarında bek bir küçük el çantası içinde ve 32 Bundan başka ilk defa olarak numara altında çark istasvonu eyacakür ve komünist idareciler de çeliven Zhdanov'a çatılmaktsdır. temin etmek maksadile Çahşma çilik yapmakta olan Hamza Beycan bu sene Kremlinde büyük bir kamanet daıresine bırakılmıştır. Oyıkıcı metodlannı değiştirip vapıcı Bakanlığı, Kınkkalede bir 14 OKU ile gent »yru yerde bekçi memurYalnız her iki makalede de. Mabul resmi tertib edilmiş ve Malen yollara girraek mecburiyetinde karadan aranması rica olunur. lenkov hiikumetinin aösterdiği «ye lu açmasına karar vermişti. Haber luğu yapan Kâmil Kaim bu sabah kov bu toplantıda bir hitabede bu lacaklardır. Hamiş: Çalınan ve iade edilea ni vollardan» pidildi&i takdirde mu aldığunıza göre okul igi tahakkuk elektrik ocağmda yemek ısıtırlarluıunuştur. Kremlinde çocuklar vaffak olunacaSırsdan da bahsedil etmiştir. Bu okul, başta devlet ken ocağın çok yaiırunda duran mücevhtrlerin sahte olduklarmı ve ıçin de bir «balo» tertiblenmiştir. Gaziantebde bir körler mesi, eçki direktiflerin yerine sim fabrikalarınm usta ihtiyacıru temin benzin tenekesinin birdenbıre at«ç asıllanrun ... tarihinde ... kuyumdi yeni direktifler verildi&ini ve edecek, bilâhare hususî teşeobüs alman ile etraf yanmağa başlamış cuya satılmış bulunduğunu vaziyeokulu açılıycr Ebrenbure ile Kacpduryanm hükfl erbabırun ihtiyacına cevab ver tır. Bu arada her ikisi de bir yayli tin aydınlanması bakımından hayanmış ve etraftan yetişenler ta ber vermekte fayda gördük » Ankara. 1 (T.HA.) Mılli Eği metten aldıklan bu yeni direktif meee çahşacaktır. Mektub çikar çıkmaz, polis israfından zorlukla kurtanlabilmiştim Bakanlığı, ânzalı çocukların lere uvarak yazılanru yazdıklannı «Minare yapttrma tasvona. sisorta memurlan miicevlerdir. eğıtimi ve cemıyete faydalı bir hs eostermiştirherlçrin sahibi madama. çazeteciWashington, 1 (a.a.) Bugün le getırilmesi dâvasmı esaslı şecemiyeti» Medine Şam demiryolu ler hakiki nııicevherleri almıs olan haber verildiğine göre, deniz araş kilde ele almış ve harekete geçSiird, 1 (T.HA.) Beşiride bir Londra, 1 (a.a.) Ürdün ve Su kuyumcuva başvurdular. Rezalet tırma lâboratuarlarına mensub bir miştır. (Minare Yaptırma Cemiyeti) ku riye, birinci dünya harbmdenberi me\dana cıktı.. Madam tnemleketi bilginier heyeti, önümuzdekı 30 ha Bu mevzuda hazırlanan prograrulmuştur. Cemıyet, yalnız mina kaldırılrmş olan Medine Şam de terke meebur oldu. ziranda güneş tutulmasını müşa ma göre, yurdun bazı bölgelerinde | re yapılması ile meşgul olacağmı miryolunu tekrar ihdas etmek üDenecek şudur ki e|er kadıncanede ve tesbit için İsveçe gidccekkör, sağır ve dilsizlerin eğitimi ile bıldırmiş ve haîktan yardım iste zere Arabistan tarafından vâki ta ftz.elmaslan sahte diye taksaydı, tir. Heyete laboratuar müdürü dok bajına bunlar gelmKecek ve bir miştir. lebi kabul etmişlerdır. tor Edward Hulburt ıeislik ede ılgili mektebler açılacaktır. skandal çıkmn araktı. Tenekeyi Bu programın ilk tatbikatmdan cektir. Diyarbakır, 1 (T.H.A.) Rğırhakiki diye takmanm seyyiesi buolarak 1954 yılında faahyete geç ceza mahkemesinde duruşması vaGeneral Wyman'ın dur: mek üzere Gaziantebde bır Kör pılacak olan Derik MüddeıumumîGünün birinde ve istetnedik şeler Okulu açüması kararlaştınl lik dairesi mübaşiri Ahmed ile okabul resmi kilde hakikat raeydana çıkuea udacısı Memduh, tahkikat evrakını mışbr. İzmir 1 (Telefonla) Yeni yıla tanç bÜAuk olur. çalmakla ve sonra da tahrif ve giriş dolayısile NATO Güney DoBisikletli polis teşkilâti Onun için, bu sahte möcevhertebdil ederek yeniden eski yerine ğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri akıllı olanlar. sahtedir dhe taAnkara, 1 (Anka) İç İşleri koymakla suçlandınlmışlardır. leri Komutanı Korgeneral Wymann Bakanlığı. ânî polis vak'alarının yekarlar. Güzelliklerine söz edilemee. Kız kaçırma ve silâh çekme hâbugün evinde hususî bir kabul res rinde tesbıti içın seyyar bisikletli Sahte olduğu bilindiği için çalındiselerinden dolayı mevkuf bulumi tertib etmistir NATO karargâ polis memurlan ihdasına raaz ve nihayet kıskançbğı da tah26 Aralık keşidesinde karar nan 4 kişi hakkmdaki bu tahkikat hında bulunan 300 e yakm Türk, verilmiştir. rik etmez. evrakınm çalınmasında daha kimYunan ve Amerikan personelinin İnsanlar, tenekeyi mücevher haİstanbul Şubesi No. 9399 Lâmıa Özağaç» Şimdilik yalnız Ankara, İstanbul lerin parmağı bulunduğu araştuılkatıldığı bu kabul resmi çok samimî line getirmekle. ceiherin kıjıoetini ve Izmirde tatbikına girişilecek o msktadır. bir hava içerısinde geçmiş ve Gedüşürmüş değillerdir. Tenekenia KÜÇÜKYALIDA Demokrat Parti Derik ilçe başneral Wymann bütün NATO per lan bisikletli polis teşkilâtı bu yerkıymetini yukseltemedikleri çibi... soneline yeni yıl için başarılar di lerde müsbet netice verdiği tak kanı Ahmed Necimoğlu da, tahkiSadece yaldız ve eilânın meziyetledirde diğer illerimize de tabik e kat evrakının çalınmasile alâkalı lemiştir. rinden, tenekeleri de faydalandırdilecektir. hâdisede medhaldar bulunmuştur. mak ve o yolla para kazanmak isBasın kartlan tetni«lerdir. Sanyer Aiansı No 2^ Tîhsin Tercan'a Ankara 1 (Telefonla) 1953 seSahte mücevber. sahtelikte. nctn nesi içinde verilen basın kartlarının lukta yalnız değildir. Sahte kana1954 yılı sonuna kadar muteber olatler. sahte vakarlar, sahte insanmasına dair Bakanlar Kurulu kalar, sahte politikacılar, sahte zenisabet etmistir. rarı alâkah daire ve müesseselere i ginler. sahte namuslular da vardır. KAS0 bildirilmiştir. ! Bunu kendileri de bilir, bunlan Kemeraltı Aj. No. 4342 1000. lira kullananlar da. Ankara Şb. No. 20806 500. lira Iktisadî devlet teşekküllerin30 Aralık 953 tarihinde çekilen heşidede apartiman | Mesele ucuzlukta ve kolav elde Ankara Şb. No. 32511 400 lira de çalışan devlet memurlai edilmektedir. Eğer herkes hakiki dairesi, altın ve para kazanan numaralar: İstanbul Şb. No. 314 250. lira I mürevherle süslenmek istese milGalata Şb. No. 22891 200. hra nnm durumu j vonlarla gerdanlar ve bir mislî 13611 Cüzdan Sahibi Bay , Ankara Şb. No 32487 200. lira Ankara 1 (TJî A ) Ekonomi ve . fazla kulaklar ve nice nice zarif Ticaret Bakanlığı, İkbsadî Devlet j parmaklar çıplak kalırdı. Teneke •e 40 talflıli de 100 er lira kazanmışlardır. Teşekküllerinde çalışan memurlar onlan süslemekle, sadece hakiki hakkında inabat komisvonlarınca mücevhere olan susamalan biraz (Talihliler mektubla haberdar edilmiştir. Kazananlann lısverilen idari cezaların nihaî mergiderir. tesi sube ve a,i»nslarımızda görülebiUr.) ciine dair Toprak Ofis Genel MüSahte şöhretleri. sahte kanaatleri, dürlüğü tarafından yapılan tefsir sahte insanlan kullananlar da, hatalebini cevablandınruş bulunmakkikisini kolay kolav elde edemediği kazanmıştır. için çektiği hasreti yalancısile gitadır. Diğer muhtelif para ve altın kazanan numaralarda: dermeğe çalışan ve gerçek şeyleri Bakanlık. inzibat komis>'onlannca edinmeye kudreti yetmiyen kimseverilen cezalann idarî meclislerinİSTANBUL ŞUBESİ : 16251, 2155, 13937, 13611, 14265. 5407 lerdir. 13611 (apartıman dairesi) ce tahfıf, teşdid veya affedilebileBEYOĞLU ŞUBESİ : 19073, 19295. 23339, 1699Î. 20489; 25719 ceğıni ve ancak idare meclisleriB. 24279; 19805, 25659, 24675, 24277, 23065 nin kararını rnüteakıb cezalann 20841; 13141, 24001. kesinlesebileceğini cevaben bildirmiştir. GALATA ŞUBESt : 50763, 52387, 50393, 51419; 53189; 52879 53331 Izmirde yağmurlar ADANA ŞUBESİ : 2531, 145, 2572; 432; 99; 2557. devam ediyor İZMİR ŞÜBESİ : 1143; 2727, 4713, 3171; 4717; 3295; 5377 5571; 3295 (iki ıkranrye). İzmir 1 (Telefonla) Sehrimizde Siz de bir apartıman dairesi kazanmak isterseniz 10 Ocak vağmurlar fasılalarla devam et1954 akşamına kadar b r hesab açtırınız veya hesabınızdaki mektedir. Bugün de İstanbul İzpsranızı çoğaltınız. mir arasında yapılmakta olan Birmanyalı bir falcının kehanetleri Rus edebiyatı Güzel ve sıhhatli çocuk ve musikisi îlerlemiyor Sahte mücevherler 30 haıiranda güneş tutulacak Mahkeme evrakını çalan ve tahrif eden GARANTİ BANKASI Bu ayın ilk keşidesi E V TURKIYE KREDİ ARSA ORHAN UYGUNE R APARTIM4N DAİRESİ GARANTİ 8ANKASI 19S4 İKRAMIYELERİy uçak seferlerinden birinci ve ikincisi biraz teahhurla yapılmış. üçüncü sefer yapılamamıştır. Aynı şekilde İstanbuldan şehrimize gelmesi icab eden uçak d? eelememıştir. Ayrıca Ankara uçağj da hava muhalefetinden şehri mizde kalmıştır. BÜTÜN DÜNYÂ ÇIKTI Kıtab Hedıyesi: Butun Dünvanın bu sayısım alanlara birer kıtab hediye edılmektedir. Butün Dunvanm alırken eazetecinizden kıtabmızı istemeği unutmayınız. Nebioğlu Yayınevı İstanbul. Kömür havzasında vagon buhranı Zonguldak. 1 (T.HA) Kömür havzasmda vagon buhranı mevcuddur ve bu sebebden dolavı kömür işletmelerinin istihsali kısmalan veya bazı yerlerde tamamile durdurmalan ihtimal dahılindedir Uçak kazasmdan kurtulan kız ^LKKESİDE3MARTI?54 IK NKASI flmin üerleyişi ve sağduyu Hanvard Üniversitesi Rektörü James B. Conant tarafınian yazı an bu kıtab. fennın ne olduğunu, fennin doğuşunu, ^eknık sanada yaratüan muazzam eserlerın ne şekılde vüoud bulduğunu anlatmaktadır. Bu fevkalâde kıymetli eser, Bütün Dünya'nın bu ay çıkan sayısı le bırükte hediye edilmektedır B'lgınizı arttırmak içın sız de okuyun. JVebtoğîu Yaaifietn İstanbul f Harlowton, (B Amerika) 1 (A.P.) Denver'li bir tüccarın 5 yaşlarındaki kızı küçük Sherry Smat dün aksam, annesile babasmm bir uçak kazası neticesinde öldükleri mahallin 15 Km. kadar uzaklannda, yol kenarında ağlar bir durum da bulunmuştur. Hâdisenin şu şekilde cereyan ettiği anlaşılmaktadır: Tüccsr Dick Smat ile karısı ve küçük kızlarınm bindikleri tek motörlü hususî uçak, Montena eyaletindeki Harlowton civarında bir tarlaya düşerek parçalanmıştır. Kadın ve erkek derhal ölmüşlerdir. Bir kaç bere ile kurtulan küçük kızın, enkaz arasından sıyrılarak 1.5 Km kadar yol yürüdüğü ve yorularak orada oturduğu anlaşılmaktadır Pek isjek olmıyan bu şoseden j;eçen bir otomobilin sahibleri tarafından bulunan küçük kız, onlara: • Uçaktan düştüm» demiş ve «annemi isterim. diye ağlamağa koyul muştur. Civardaki bir hastaneye kaldırılan küçük kızın iyi olduğu bildirUmektedir. Zevkle Okunacak Kitablar L.Kr. Ömer Seyfeddin külliyatı cild I. II. 11 Sinekli Bakkal 3.50 Bizim Mahalle cild I II. 3. Fatih Sultan Mehmed 3.50 Gençlere Gorgü ' 3. Yağmurlar Gelince 5. Kadınlar Paviyonu ' 2.50 Kralm Generalı 2.50 Bir Tıbbıyelinın Romanı 2.50 Karamazof Kardeşler cild I. n . 5. Yunus Emre Divanı (Tamamı) 7. Dost Kazanmak ve İnsanlar üzerinde tesir yapmak 2 . Şöz Söylemek ve Iş Başarmak Sanatı 3. Üzüntüyü. Bırak Yaşamaya Bak 3. Meşhur Adamların Meçhul Taraflan 2. Ömer Hayyam Rübaileri 3.50 Tarıhe Malolmus Fıkra ve Nükteler 3. Havat kırkıni^ b=":İ0'" 2 2 MİSÜNİ KAZANDIRIR Bu yeni ikramiye sistemimiz hakkında fazla tafsilât almak için gişelerimizden İKRAMİYELİ GRUP MEVDUATI broşürlerini isteyiniz. YATIRACAGINIZ PARANIN AHMET HALİD YÂŞAROĞLU Kıtabcıhk ve Kâğıdcılık T.L Ş. İstanbul Yeni Yıhnızı candan kutlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog