Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

VÜDÜKLÜMTENCERE isıııımıuıpısı mısııılılsııt lEMSOrlltCKlaiEIC l l t f f t f l l umhuriyet KLIRUCUSU: YUNUS NADİ AMERİKAN FIÜORESAN LÂMBALARI AftCftAJV /O|0, saat üa PHILCO T Ü R K ^ U ^ M Beyoğlu Hamalbe Tel. 4 4 7 5 6 TsJİPH! 29 onco fil sayı: 10.570 Ttlgrmf v« aaktub adred: Cumhurtyet tataobul Posta Kutusu: îstanbu!flo246 Talafonlar : Umuml SantraJ Numana : 24288. ?•» tgieri: U2B9. Matbaa: 24290 Cumartesi 2 Ocak 1954 Dörtlü konferansın 35 bin işçiyi refalia içtimaı artık katileşti kavuşturaçak kaıııın Batılılar, Moskovaya dün gönderdikleri notalarda 25 ocak tarihini kabul ettiler Berlin görâsaeleriniiL, 1954 yüınto beynelaıilel dnmm üzerin de kat'î tesir icra edeceği ve Rnsyamn hakikî niyetlerini ortaya koyacağı bdirtiliyor Demiryolu işçilerine aid kanunun tatbikma dünden itibaren başlandı, Umun tatbikat hakkında izahat veriyor Ankara 1 (a.a.) Devlet Demiryolları Umum Müdürü Zıhni Uner, 35 bin demiryolu ijçisinin refaha kavuşmasını sağlıyan kanunun tatbikatı hakkında Anadolu ajansı muhabirine şu beyanatı ver* miştir: « 24 aralıİt 1953 tarihindf? 6198 sayılı kanun mer"iyete girdi. Bir kaç satırlık bir ana maddesile Devlet Demiryollan işçilerine serbçst ücret rejimi tatbikmı bahşeden bu kanun, demiryollan işletmesinde Arkası Sa 6. Sü I de Peykler için buhranlı yıl başlıyor Stalin'den sonra yapılan değişikliklere rağmen buhran önlenemiyor Je kat'i tesir icra edecektir. Aynı zamanda RusyaParis, 1 (R.) Dörtler konferansmın Berlinde nın Kat'î niyetlerinin de burada anlaşılabileceği be25 ocakta toplanacağı haberleri bugün kat'ileşmişlirtilmektedir. tir. Baülı devletler Moskovaya gönderdikleri noBerline gidecek olan Eden, Dulles ve Bidault talards, Rusyanın ileri sürdüğü 25 ocak tarihini bilhassa Almanya ve Avusturya meselelerinin inkabul etmişlerdir. Malenkov hükumeti, Bjtıhlarü celenmesini istiyeceklerdir. Molotov'un ise dünya tidayette istedikleri gibi 4 ocakta toplanılmamasını, konferans tarihinin 3 hafta tehrini taleb et meselelerinin ele alınmasını, fakat bunun için de komünist Çinin konferansa çağırılmasını taleb mişti. etmesi beklenmektedir. Bu ise. ciddî güçlükler Siyasi çevrelerde belirtildiğine göre, dörtler Arkası Sa. 6, Sü. 7 de konferansı 1954 yıhnda beynelmilel durum üzerin Malenkov sulhten bahsediyor Rus hükumeti, gergtnliği azaltmak için elinden gelen (!) gayreti gösteriyormuş Londr» 1 (Nafen) Yeni yıla Demir Perde gerisindeki memleketlerin çok müşkül şartlar içinde girmekte olduklarına bilhassa işaret edilmektedir. Batıh çevrelerde hâkim olan kanaate göre. 1954 yıh bu memleketler için kat'î mahiyet taşıyan bir yıl olacaktır. Stalin'in ölümünü müteakıb bu peyklerde bilhassa ziraat politikalan değiştirilmiş, sözde kollektif eistemin terkedildiğinden bahsedilmlştir. Fakat bu «değişiklik» y«« İstiklâlimizi elde edebilmek Arkost Sa. 6, Sü. 4 t« Kahire, 1 (AJ».) General Necibin muavini olan yarbay Cemal için icabında çarpışacajız. EmperAbdülnasr bugün verdiği bir be yalistler yalnız kuvvet karşısınyanatta, Londray» meydan okumuş da topraklarımızdan çekileceklervt Miâir ordusunun Süveyş için dir. Süvey? kan«h ile alâkah İngisav«q* hazır oldufundan baliMtliı Mısır resmi görüsmeierine mi«tir. T t Beyrut, 1 (T.H.A.) Emin kayMısır BaşbakaB Yaraırac»ı fun yeniden ne zaman "başTînacağı binaklardan verilen malumata göre, linmemektedir. Bu hususta gayLübnan, Sovyet Rusyadan buğdty l»n da ilive ttmiîtir: ithaline karar vermiş, ve bu mtv < Mcmleketin her köyünd* hür ri resmt temaslar yapılmış, fakat ruda başlıyan müzakerelerin neti riyet v« istiklâl uğrunda çarpıs henüz bir neticeye varılmamıştır. celenmesi bir gün meselesi halini mağa hazır bir ordu var» Zannedildiğine göre. bu görüşmeelmıştır. Kahire gazeteleri, Başbakan Yar ler çıkmazdadır ve yakında bir Aynı kaynaklar ikl memleket « dımcısının şu sözleri de sarfeıtiğin anlaşmaya vanlması ihtimalleri rastnda bir ticaret anlaşması akdet den bahsediyorlar: gayet zayıftırmek üzere göıüşmeler yapıldığmı da ilâve etmektedirler. Mısır, Londraya meydan okuyor Başbakan yardımcısı, ordunun savaşa hazır olduğunu söyledi! Ortvntens Milletvekili seçimi HazırlıkJar başladı, seçimJn kanuni miiddetinden evvel Londra, 1 (a.a.) Bu sabah bütün Sovyet gazeteleri, milletlerayapılacağı doğru değril rası haberler servisi muhabiri Ankara, 1 (Anka) MilletveSmith Kingsburj' nin Başbakan kili seçiminin martta meclisin kenMalenkov ile yaptığı bir mülâkatı di kendisini feshetmesi ile mayısta yaymlamıştırMalenkov, (1954 yıh için Ame ,SAN FRANCİSCCNUN ATLATTIGI TEHLİKE Bundan uç günyapılmasına karar verilmek surtti Arkası Sa. 6 Sü. 4 te evvel San Francisco şehri büyük bir tehlike atlatmıştır. Muazzam bir le kanuni müddetten evvel yapılaorman yangını şehir etrafındaki bölgeyi kaplamış ve altı saat sonra cağı etrafında vaki neşriyat alabaniiyölere yaklaşırken söndürülebilmiştir. Yukandaki resimde, San kalı mahfillerce (uydurma haber) Fratıcisco yajkuılarmdaki ormanlar yanarken görülmektedir. olarak vasıflandınlmaktadır. Liibnan, ftusyadan bnğday alıyor Eğe tütün piyasası Miibayaalara 50 den fazla firmanın iştiraki bekleniyor, müşteriler arasında demİT perde var Bu İsveç gazetesinde ervelce Çtkan uydurmı resimlerden biri: İstanbulda mabedlerin fotoğraflan ancak anahtar deliklerinden gizlicc alınabilirmis. Aksi hareket büyük cezalan istilzam edermiş. İzmir, 1 (Telefonla) 9 5 3 5 4 Ege tütün piyasasının açılışına 9 gün kalmış bulunmaktadır. 11 ocak pazartesi günü açılacağı ilân edilen Ege tütün piyasasında Gümrük ve Tekel Bakanı Emin Kalafat Arkası Sa. 6. Sü. 4 te Ordu için yeni terfi jtasarısı Yeni tasarı, Yüksek Askerî Şuramıı önümüzdeki toplantısına yetiştirilecek Gene aynı mahfillerin verdikleri ve kat'î olarak Sn ı?raıla beyan 6 Su 2 »• Londrada bir Türk kızının geçirdigi tehlike Bir şise Türkiyenin pamuk Bir İsveç gazetesinin sampanya ihracatı artıyor 1953 te ihracatçı arasında beşinci dıtruma geldik Ankara, 1 (Telefonla) Ordu Terfi Kanun tasansı Yüksek Askerî Şüranm önümüzdeki toplantısına yetiştirilecektir. Subayların Yılbaşı gecesi maruf eğlence Okuyucularından aldığı mektub yerlerinde Belcdiye kontrolunun üzerbıe Türkiye ve İstanbul kifayetsizligi yüzünden i(,kiler hakkında yalan, yanlış şeyler yüksek fiatlar satıldı, masalar yazan muharririnin hatasını 1000 liraya el değiştfrdi Amerikan Tarım Bakanlığımn ra Washington 1 (A.P.) Türkidüzeltti yenin 31 teramuz 1953 te sona eren porunda Türk pamuğu istihsal ve bir yıllık devre zarfında, hür dün ihracatında yer alan ilerleme ?on yanm pamuk ihracatçısı memleket derecede dikkate şayan olarak va Isveçte çıkan Aftonposten gazeleri arasında beşinci dunıma yük sıflandırılmıştır. Diğer her hangi tesinin 20 kasım tarihli nüshasında seldiği bildirilmektedir. Birleşik A bir memleket aynı alanda bu inki memleketimize aid olduğu iddia emerika Tarıra Bakanlıği tarafmdan şafı gösteramemiştir. Raporda Tür dilen, fakat hakikatte şark memverilen malumata göre, bu devre kiyenin pamuk ihracatının, 7 yıl gibi leketlerinden birinden alındığı aniçinde yalnız Meksika, Birleşik A kısa bir zaman zarfında bin balva iaşılan bir takım resimler neşremerika, Pakistan ve Mısır. Türki dan 433 bin balyaya fırladığı bil dilmiş, Björen Helsing adında bir yeden daha fazla pamuk ihrac et hassa belirtilmiştir. Bu alanda İran isveçli muharrir de güya İstanbula Arkası Sa 6. Sü 1 de da ilerleme kaydetmiştir. 7 yılda mişlerdir. ihracat 8 binden 110 bin balyaya Turkiye bu devre zarfında 433 TURGAT NİŞANLANDI MilU bin balya pamuk ihrac etmiştir yükselmiştir. takım kalecisi Turgay Seren, AyDünya pamuk ihracatı ise 11,600.000 3l temmuzda sona eren yıl zarvalık eşjafından Said Dramalının balyayı bulmuştur. Bunun üçte bikızı ile nişanlanmıştır. Nişanlılara ri Birleşik Amerika ile Meksikaya fında Türk pamuğunun en büyük vüzüklerini Turgayuı büyük baba aittir. Mısır 1,727,000, Pakistan da alıcısı İtalyadır. İtalyanın Türkiye8i Celâl Perin takmıştır. Resimde; 1.273,000 balya pamuk ihrac etmiş den yaptığı ithalât 1 yılda 9 binden '122 bin balyaya yükselmişyeni nişanlılara yüzükler takıhr lerdir. tir. ken görülmektedirler.. hakşinashğı 180lirayal nemleketler Enönü bugün bir konuşma daha yapacak C.H.P. yeni il merkez binası bugün açılıyor, Demokratlar da pazar günü İstanbulda siyatî bir toplantı yapacaklar Londra. 1 (a.a) Yılbaşını anne ve b^bası i'e birlikte Londranın büyük oteîlerinden birindeki eğlenceHe geçiren Çiğdem Meserretçicğlu adında on dört yaşında bir üst rütbeye terfileri için gere bir Türk kızı sab'ha karşı eğlence ken süreleri bügünün icablanna salonunHan ç'kmak üzere içinde göre ayariayacak olan tasanda ye kütüklerin yandığı ocağın önün Arkası Sa. 6 Sü. 4 te den geç°rken. muhtemelen eteklerinin ateşe süıünmesi üzerine el Arkas\ Sa. 6. Sü. 7 de Dün geceki basketbol maçları C. Halk Partisinin yeni İs töreni esnasında İnönüyü müteakıb tanbul il merkezi bugün saat 15 te Faik Ahmed Barutçu ile İl Bsşkanı törenle açılacaktır. Cağaloğlunda İlhami Sançar da birer konuşma Nürosmaniye caddesi üzerinde 23 yapacaklardır. numarada bulunan yeni il binası Gene bugün saat 14 te yapılacak j Genel Başkan İsmet İnönü tarafın olan Nürosmaniye ocağının açılış dan bir nurukla açılacaktır. Açılış Arkası Sa b 5>u H de istanbul, vukuatsız bir Katil Doktor yılbaşı gecesi geçirdi Yeni resimli rotnanımız Yarın başlıyor Yapılan aramalarda bir çakı bile bulunmadı, yalnız Abanoz sokağında bir ev yandı Teknik Üniversite tarafından tertib edilen yılbaşı basketbol turnuvasına dün gece Teknik Üniversite spor salonunda başlanmıştır. Gecenin ilk maçını Mülkiyeliler Birliği ile Kurtuluş yapmışlardır. İlk devreyi 20 30 mağlub Spor ve Sergi Sarayındaki eğlenbitiren Mülkiyeliler ikinci devrecelerde uyuya kalan bir genç de açılarak maçı 43 40 kazanmaOLÜZISI £ ncı sahıjede) ğa muvaffak olmuşlardır. Arkan Sa. 6, Sü. 2 de Amerikanın hidrojen bombası tecrtibeleri İlk bombanm ilkbaharda Pasifikte infilâk ettirileceği bildirildi ÖPÜŞEN MUHABBET KUŞLARI İlkbahar aşk mevsimidir, d»?r1<?r. Yalnız insanlar arasında değil, hayvanlar arasında da aşk için mevsim olmadığını bir İngiNewYork, 1 (Nafen R) hidrojen bombası bu mevsimde liz fotoğrafçısının çektiği yukanBirleşik Amerikanın, hidrojen infilâk ettirilecektir Fakat bu daki resim, pek güzel anlatıyor. bombası tecrübelerine Pasifikte hususta daha fazla tafsilât veril Resim, öpüşen muhabbet kuşlailkbaharda başlayacağı bildiril memektedir. rını göstermektedir. Arkası Sa. 6. 5ü. 5 de mektedir. Verilen izahate göre, Kıbrıs Türklerinin anavatana bağlılığı Cumhur Başkanı Adadaki Türk Kurumlan Federasyonu başkanını kabul etti Ankara 1 (A.TA) Ilgililerle temaslarda bulunmak üzere bir kaç gün evvel şehrimize gelmiş bulunan Kıbns Türk Kurumları federasyonu başkanı Faiz Kaymak, Reisicumhur Celâl Bayar tarafından bugün kabul edilmiştir. Bu kabul esnasında 100 bin Kıbrıs Türkünün anavatana candan bağlıiığının bir kere daha teyid edildiği ve Kıbns Türklerinin sosyal, ekonomik ve kültürel davaları etrafında geniş ölçüde izahat verildi.Cîi açıkhınmaktadır. Diyer tarafUın Faiz Knynıak, dün de Dış Işleri ve Millî Eğitim Bakanları tarafından kabul edilmiş ve kendisile Kıbns davası hakkında Uirloik Aınırikada, düjjinan bomba uçaklannı imha için hazırlanan bh roketin tccrübclcri: etraflı şekilde fikir ve ^örüğ teati ıcs.ünlerden birinde hedefe doğru brUtüan bir roketj diğeriude de bu roketin ııasıl ujaga vardığı gorul&ind6 bulunulmuştur. mektcdir. Tecrübs uçağı, yerden idare edilmijtîr. Yılbaşı gecesiadeu inübalai: Son Giizellik Kraüçesi Ayten Akyol daıı&edcrkcn ve tanınmış (akrken ailesl efndlle kucaklajıyot tacir Mithat Nemli ssat 12 yi , (Ytzm 2 nd sâhiremizdedir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog