Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CüMHTJRİYlîT 19 Oeak 1954 Memlekef çapında şöhret yapan perde ve sahne sanatkârlarının RESMİ GEÇİDİ Sohne ve perde hayab: Nevln, yakın blr «rkadaşının tefvlkiyle ve bugün hayırlı dlyeeeğimlz bir tesadüf eserl henüz çecuk denilecek blr yasta sahne hayatına atıldı Hudutsuz bir san'at aşkı, fıtrt bir kabihyet Tanrının esirgemediği e sihirll gOzelllk, sebat ve çalışkanlık, velhasıl bu vadide muvaffakiyetin yöiunu açan bütün meziyetler kendlslnde meveuttu Nevin, kısa bir tiyatro stajından sonra 1947 yılında perdeye Intlsap etti v« o gündenberi çevirdıği 26 fUinrie »eyirciierln daima takdir ve hayranlığını kazandı. Butön genç ve güzel ki7İanmız"gîbi Nevin Aypar da.cildi daima yumuşak ve taze tutmamn ehemmiyetini takdir eder.... Bilhassa kış mevsiminde, cilt bakımı ihmal edildigi takdirde soğuk, rözgâr, yagmur ve kann güzel bir çehreyi harabeye çevirecegini INevin pek âlâ bilir. !ste bundan dolavıdır ki banyo ve lavabo«sunda, terkibinde krem hassaları bulunan iyi bir tu« valetsabunu kullanır. Nevin Aypar'ın kullandığı bu sabun PUROdur. Nevin **sog[ug;un cilt fizerindelci muzurtesin'nı onlemek. teninizin teravet, yumuşakhk ve tazeligini muhafaza etmek içio siz de Puro sabunundao §a§mavınız,, diyor. Puro cidden müessir bir güzeb lik müstahzarıdır. Puro Tuvalet Sabununun cildinize sağladığı faydalardan birkacı: Cildıo derinliklcrinp ksdar nüfus ederrk yaban» et maddeleri umımen teraitler. Glı Qz«rinde tiyah bcnek, leke ve «ivilceleria leçekkölüne mani olur. Cıldı »o&uğao tahnbatına karsı konır, çatlamafinı. pul pul nlmaoını ön)«*r. Cünluk temızlık ışlerinia eller üzerindeki yıpratıci teaırini ısale eder. Cıldınızın p«li kalan güz«Iligini m^ydaoa çıkararak «iri oldufunuzdaa çok daha genç, eazip ve gflsel gösterir. Filim vadisindeki başanlaıı: Bir Dafl Masalı. Bir Kı» Böyle Düştü, U i e Devri gibi »Uper filimlerde Nevin tnuvaffakiyetin en yüksek mertebesme erışti Nevin'i bu sene. Kubilay, Mahallenin Namusu, ölüm Deresl, 6 ölü Var. Ihtıras Kurbanları birbirinden güzel 5 fılımde seyredıp elkışlıyacaksmız Yalnız sanatkârlar değil... t eitt mOtehassıslan da Pure'nun aon dereee mOessir bif güzellik mOstahzan oldugu husu> eunda mOttefilrtiHer Memleketimizde yüzbinleree genç ve güzel kadın tarafından riayet edilen Puro GOZELLİK METODUNU bugdnden itibaren »iz de tatbik edinfz. BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO memleketimiziıı en gozde perde ve sohne sanatkörlannın kuDondıklan tuvalet sabunudur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog