Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

19 Ocak 1954 BATI TRAKYADA 10 GÜN: Yunan milietine Tiirk dostluğu değil Tiirk diişmanlığı aşılanıyor Baü Trakyadaki Türklerin son kızlar gibi zincirli olan dilberlerzamanlarda anavatana, gitgide bü den birinin üstünde (Kıbns), diğeyüyen gruplar halinde kaçıp sığın rinin üstündeyse (İstanbul) kelima'arının sebeblerini bugüne kadar meleri yazılı bulunmaktadır! sıralamağa çalıştık. Bu arada koBu terbiyeyle yetişen bir gencnuşan ve sözlerini buraya naklet liğin, kendi topraklarında yaşıyan tiğimiz Türkler, kaçma sebeblerini Türklere en ağır şekilde hakarette teşkil eden vergi meselelerine, top bulunmasına, memleketinden ferrak davalarına, kültürel problem sah fersah uzskta bulunan bir adalere ve çeşidli ekonomik ve sosyal yı istemesine ve İstanbul sokaklamevzulara işaret ettiler. Ayrıca rında Yunan bayrağmın dalgalanderdler arttığı nisbette irtica mü dığ.ını hayal etmesine hiç şaşmamak esseselerinin faaliyet sahalarını na lâzımdır. «I genislettiklerini de gördük. I Maampfih y l U a r d a n b e r i y e t i ş . İşte bütün bu güçlüklere ve yok m e k t e o î a n y u n a n g e nc!ı5i yalnız olma tehdidlerine maruz bulunan feu p i y e E İ J 1 t e s i r j a l t m d a T ü r k d ü ş . ırkdaşlarımız, günlük hayatlarınm | m a m o l m u ş d e ş i ] d i r Yunan okulher safhasmda, bir de müfrıt Yu , l a r m l n i ] k M n l f ı n d a n s o n suııhna nan miliiyetçiliğmin eseri olan Turk k a d a f h w y ı j g e n c ] i g e b u terbiye düşmanlığı cereyanımn tezahurle | a ş ı ı a n m a i ç t ^ , r . Gecen yıl Yunanisrine tshammul etmek zorundadır t a n d a r e 5 m , v a r i f e y ] e bulunmuş lar. Esasen, suyu taşıran damla da Q İ a n b i j . TÜTX anlattr b a n a s u n ] a n budur. Türk düşmanlığı cereyanı | .CplıştSım şehirdeki (Türkher yerde ve her münasebetle ken Y u r a n Dostluk Cemiveti) nin iiyedini hiisettırmekte, tarladaki Türk I s l v d i m Oünün Hrinde gMie toplanköylüsunden. şehirdeki Türk esna ' tıva fına, Türk işçisine, Türk öğretmeokııru1«ın ve içleri Türk dü=Tian'ınine ve hattâ Türk öğrencisine ka Süe dolu bulunan kitablardan bİT dar butün Türk tabak:ları, her gün da v^nırns aldım. bir sürü güçlüklere, bir yığın ha j ikl m l i i ^ n H karetlere ve dovulüp sövülmelere lâflar boyun iğmek zorunda bulunmakh'an o'tava cVararak: ffBavtadırlar. Bulgar hududundakl dağ ' dedim. bu kitsblar ok"'13"TT'köylerinden, derdlerini anlatmak ve cenc!'*ir'T de için îskeçe ve Gümülcineye kadar | olarak yetiştirilirge!ip beni bulan temiz yüzlü Türk j ^ ' b ; z i r n ^ konuşmamız koyluleri, asker erden ve ,andar ^ v n u ( J e d e g i ] m i ? J malardan gördukleri ezlyetlen an.„,. .. , . ,,, . , 1 Dostumun bahsettlgi kitabiardan lattıklan zaman tuylenm diken di^ ken oldu. Bu koylulerın fadesıne y u n ( ı n i s , a n d j l k l ' ^ ^ M t ü n ' core, Yunan hukumeıı, Bulgarıstan ... . . . . . , , , , , , ,. , j i . do'duiıcu stnitlsnrda ckutuHakhududundakı yalçın daglann t«pelerine buyük kışlalsr yEptırmıs. İnl m p a r a . şaat yeri o kadar yüksekte ve dağYunaniâtan lar da öylesine sarpmış ki, malzet a s v i r l e r l e me yüJdü katırlar bile oraya çıka i ^ ' ^ z a m a n m d a k i m?mışlar. Bunun uzerine, katırlsrın sırtmdan alman malzeni* Türk köylülerinins.rtlar.nayüklenmiŞveıbir k i n h w m v a r a t l l m a k t a d ı r M u bu zavalhlar, Yunan ordusununışı1 h a r r j r i n a n l a t t l ğ ] n a e ö r e ı m ,. n. gormek ,ç,n aylarca o tepelere l a n n ( J a W r k Tesalyada t.rmanm.şar îşte bu g.bı hadıse h a [ k ^ ^ T ü r k ü n i z m e j h , d e n ler günluk olaylar arasına gırmış k u r t u 1 m a k i ç i n k i l i s e d e d u a e d e r . bulunm ? ktadır. |k e n k a n a s u s a m ı s y e n i ç e r i l e r i ç e r i Diğer taraftan, geçen ders yılının girerek, ağır küfürlerle onları dıgonunda Batı T.akyadaki bütün ş a n çagırmı^lar. Karsı gelmek istiTürkleri fena halde üzen bir hâdi ı ven bir ıhtiyarjn kellesini oracıkta se cereyan etmiştir. Mesele şudur: kesmisler ve halkı ehp. İst?rbulTrakyadaki tam teşkilâth okullarda, : daki Fatih camiine giden *" caHer yıl okullar kapamrken, Bati bu8daylarile yüklü arabalann bu arada İskeçe ve Gümülcine mer mura sanlanıp kaldıfı yere götürkez okullarında. Kireççiler gibi iler mü?ler. Burada buğday çuvallannı lemiş köy okullaında, hattâ nisbe zavalh halkın sırtına yükliven veten geri kalmış bazı okullarda bile niçeriler, onlara, sarp ve dik d?8a müfamereler yapılmakta, çocuk ve tırmanfnalarını emretmişler. Köy lileri ve diğer davetliler bu müna > delikanlslanndan biri olan ve yalsebetle, yavrularının bir yıllık nız yüzünün değil, eynı zamanda ga>Tetlerinin neticesinl, el işleri ser | sesinin de güzelligi ve ilmiyle tagisini ve güzel temsilleri «eyret , nınmış bulunan genc bir papaz mektedirler. (Psaltis'), bu strada onun sırtmdaki Okullar geçen ders yılı sonunda çuvalt attmp yerine kendi binmok cla bu müsamerelerine hazırlanır } istiyen bir yenıcprivîe kavgaya larken, Baü Tr?kya Umumî Valili j tutuşuyor, delik^nh onu dövüp kağine bağh (Müsİümsn mektebleri. Ç'vor ve dagm teoesine çıkarsk: müfettişliği) tarafından yollanan bir (Ey palikaryalar! Ne zamana katamim üzerine işler birdenbire dur dar esir yaşıyacağız?) çarkısını söylemeğe başlıyor ve bu papazın muş ve geçen yıl hiç bir Türk oyeniçeriye savurduğu o yumnık, lculunda müsaTiere yapılamamıştır. 1821 Yunan isyanını hazırhyor! Çünkü, bahis mevzuu tamimde, (oBu ve buna benzer yazılann tegul müsamerelerindeki şarkı, siiç, skeç vesairenin Yunan ruhuna uy siri altında yetişen Yunan gencligun olması, rumca ve türkçe tem | ğinin, mutaassıb bir Türk düçmasiller verilmesi, türkçe şarkılar gibi m olmasma hiç şaşmamak gerekir. rumca şarkılar da söylenmesi, o ı Yunanh muhprririn anlattığı yukakul rmHürünün lzahatmı yalnıı' nki hikâve muhiklak ki hayal türkçe değil, aynı zamanda rumca ' mahsulüdür. Fnkat hnkikat o!an da vermesi, temsillerin, şarkı şiir bir $ey varsa, o da, Bulgar huduve diyaloglann müsamereden 15 gün dundaki sarp dağlarm tepelerinde önce müfettişliğin tetkikine arzolun yapılan kıslalar için, katırlann bile maa, müsamereden üç gün önce taşıyamadıgı malzemenin, yağız ilgili müfettişin bir fikir edinmek ' çehreli Türk kövlülerine taşıhldığıd üzere provalara davet edilmesi) ve "" Yukarıda anlattığımız hikâyen benzeri maddeler emredilmektpdir.' »n t°sirile yetişen Yunanhlann İşte bu tamim üzerine büyük Türk Türklere reva eördükleri bu muaokulları geçen yıl müsamereden i melevi biz, tabii bir neüce olarak vazgeçmişlerdir. İçinde bulunduğu telâkki ediyoruz! Bu sistemll düşmanlık propaganmuz ders yılı sonunda da Türk okulları müsamere yapmıyacaklar dasma Yunanistanm her yerinde rastlamak mümkündür. Meselâ, îsdır. tanbulun beş yüzüncü fetih jnldöPekl, tamimi yapan Yunan hüreM, tanu yp g ARI YÜZ SAF EMNIYET SANDIGI UMUMIİKRAMİYE Hazmı Kolaf Vitamini Bol Lezzetli ve Besleyici Kalorisi Yülcsek Tabii Çocuk Mamasıdır E MN 1 Y E T Vergi ve Muhasebe Biirosu tc vers: ve mıtıa:.eup ..;• T I ' 1 n>n bjrvııdur Ticari defterlerlnizin tutulması, nezareti, bilânço ve beyanname tanzımi içırı guveneceğmız >egane müesseseaır. Büvuk Postahane Caddesi No. 5 Zafer Han k a t 3 No. 21 Telefon 27636. N rzvii LÜKS LAMBASI akla [••IIIIIMJ i & • E İ S O LiRAYA BİR KUR'A HR Kula Mensucat Fabrikatı T.A.Ş, den: Fabrikamıza ufak iyi durumda olmak Fincancılar Rııapaşa nemize müracaatleri boyda seroaver kazan llzjmdır. Yeni veya şartile az kull»mlmış olabilir. Al&kalıların yokuşu Geçid h t n No. 2324 teki yaaharica olunur. Pelromax gelir! İira, ALMAN MALI PETROMAX lüks lâmbası, butün dünyada ve bilhassa Memleketimiıde, yuksek kalitesi ve harikulâde evsafı ile, haktı bir Kula Mensucat FABRİKASI T.A.Ş. Müdürlüğünden:! Aşağıda müfredatı yazılı dinamolar ehven fiatla satılıkbr. Taliblerin İzmir Salhanedeki Fabrikamıza müracaatleri. 1 Aded 445 KVA hk alternatör elektromekano markalı S Faz, 400 volt yıldız, 643 amper, 428 devir, 50 periyot ikaz dinamosu ile akuple. (Dizel motör ile akuple olarak çalışır.) 1 Aded 135 KVA l5c*âîternatör Sachsenvverk 3 faz. 400 volt yıldız 224 amper, 1500 devir, 50 periyot ikaz dinamosu ile akuple (kayışla çalışır.) 1 Aded 365 KVA lık alet«rn<tör Sachsenwerk 3 faz, 400 volt, yıldız 530 amper, 750 devir, 50 periyot ikaz dinamosu ile akuple (kayışla çalışır.) 1 Aded 20 Kw. lık Kontünü Motör Siemens Schuckert markalı 220 volt, 104 amper, 895 devir. 1 Aded 53 Kw. Kontinü Motör Siemens Schuckert markalı 220 volt, 230 an(per, 1050 devir. 1 Aded 17 Kw Kontinü Motör Siemens Schuckert markalı 220 volt, 91 amper, 1440 devir Tekel Paşabahçe İspirto Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamız ambarında mevcud takriben 90 ton miktarındaki cuval hurdalan açık arttırma yolile satılacaktır. Muhammen bedel klloda 30 Irurus itibarile 27000 liradır. Muvakkat teminat akçesl 2025 liradır. Bu hususraki sartname ve nümuneler hergün iş saatlerl zarfında fabrika muhasebe servisinde görülebilir. Isteklilerin ihale günü oltn 26 Ocak 1954 Salı fttau saat 14 te muvakkat teminat akçeleri veya bu teminat karsüığı banka mektublarile birlikte fabrikada mütegekkil komisyona müracaatleri ilân olunur. (182) föhrtt kazanmıjtır. Hakikî PETROMAX YEDEK PARÇALARI daima bulunur I Fincancılar Yokuşu Rıza Paşa Han 71/2 İSTANBUL BİLLURİŞ ŞATIŞ DEPOSU • . ALPHA. Beyrut ve Ortaşarkın en meşhur mağazasıdır. Her nevi erkek elbiseleri, kupon kumaşlar, gömlek, pijama, kravat, çorap, palto, perdesü', empermeabl, vs. Mükemmeliyet ve ucuzluk .. Aynca Türkiyeden giden seyyahlara yüzde beş tenzilât yapıLır. Adres: Rue Weygand, Beyrouth Tel: 5756 Satılık Apartıman Beşıktaş, Serencebeyde Sekiz daireli, deniz manzaralı 1250 lira aylık iradlı, çift daireli apartıman acele gatıhktır. Fiat 130 000. Müracaat l a ^ ı ^ Tel: 46622 ^^am Etibank Genel Müdürlüğünden: Ankarada in$a edilecek olan bankamızın yeni merkez binası için yapılan müsabakaya katılan müsabıkların projelerini gösteren sergi 19.1.1954 tarihinden 24.1.1954 pazar günü aksamma kadar her gün 10 ile 18 arasmda Teknik Üniversite Mimarlık Fakültesinde (Eski Taşkışla) teşhir edilecektir. (63 n Haciz Kararı Firardan sanık mülga 2. Mot. A. Injaat Tb. erlerinden Balıkesir 340 doğumlu Ahmed oğlu Muharrem Kosturoğlunun ispati vücud etmesi veya meskcnıni bildirmesi için yapılan ihtar semeresiz kaldığmdan gaib durumda bulunan sanığın As. M.U. K. nun 216 ncı maddesince Türkıyed^ki mallarının haczine karar verildiğinden keyfıyet teblig yerıne kaim olmak üzere ilâa olunur. (186638) İşiniz ağırdır. kumetinin kendi resmi okullarında n , u m u papazlan halka junian söyYunan vszıyet ne merkezdedir? lemiştir: Bu sualin cevabını almak için, t Konstantin Paleologos, Kons Yunanistamn istiklâl bayramı olan 25 mart tarihinde, Yunan okulla tantinopolis (yani İstanbul) surları önünde, Yunan milletinin (Megali rında, bu arada meselâ GümülciIdea) sı uğruna can verdi ve böy•NEZLE nedeki Rum lisesinde ovnanan bir •ÛRİP ı „ lece (Megali İdea) ebedileşti. O •Dİ$ AĞRISI %\ •':pivese göz atalım: Sahnede bir kradaima bizim tek idealimiz olarak • A A E ROHATİ1MASI % j t f l OL r'ije, onun karşısında bir kaç genc •YANIKLAR ^?Ö& kalacaktır. •GÜNE$YANIĞI ^ ^WS\ kız vardır. Elleri ve kollan kalm •ARLIÖCEK SOKMASI ^ g r ^ Şimdı, Yunanistandaki Türk düş zir.cirlerle bağlı olan bu Yunan •KESIK kızlarımn her biri bir Yunan eya » a ^ S ™ » «ok daha büyük bir te j •YARALAR •PİJİK ,„,;„; t „;, ^ı, t , . , zahurune işaret edelim: Bugun Yu •KAŞINTt • letini temsil etmekte, v her t kızm ü nanistanın her yerinde tedavulde •EK1EMA zerinde (Rodos), (Girid), (Oniki a•ER6EMLİK < bulunan, hattâ Türkiyedeki Merkez •DONUK VJÇ dalar), (Trakya), (Makedonya), Bankasından tutun da, dünyanın • DERİ ÇATLAKLARIKDA VE ^ . (Epir) gibi bölgelerin isimleri ya•THAST*N SONPA KULLANILIR 1 1 | bütün bankalarına varıncıya kazılı bulunmaktadır. Bu esir eyaFiATI : 75 Krf. «^ dar beş kıt'ada dah: rastlanan letler hep bir ağızdan: (5000) drahmilik kâğıd paralann Kraliçemiz, bizi kurtar! diye üstünde bir resim vardır. Usta bir gilisile öpüşmekte, bu arada bir Yu bağırmaktadırlar. Yunan ressamının elinden çıkmış nan delıkanlısı da, kılıcını, yerde Bu sırada sahneye, yakışıkh bir olan tablonun altında, Yunan harf yatan bir Yeniçerinin göğsüne sapYunan askeri girer ve bütün kız f e r il e (Mesalongiu hurucu) yanlı lamaktadır. larm zincirlerini çözer. Genc kızlar o ı u p resimde de, aralannda kadınBueün (5000) drahmi, bizim pasevinc içindedirler. Fakat ikinci ı a r bulunan Yunan askerlerinın Os ramızla 1 lira ettiği için, Yunanisplândan, yürekler paralıyan iki fer m a n i ı ordusile yani Türklerle çar tanda en fazla kullanılan paradır. yad yükselir: pışması göriilmektedir. Her iki ta Yani her gün, her saat, her dak'kı, Kraliçemiz, bizleri kurtarmı raftan da ölen r e yaralananlar yer ! milyonlarca Yunanlı bu resme bak = cak mısm? de yatmakta, elinde kılıç bulunan makta ve Türkler için her halde Bu şekilde bpğıran ve elleri öbür bir Yunan askeri, karısı veya sev ıyi şeyler düşünmemektedir! ANTİDOT çok ener/7 sarfediyorsunuz. Sabahtan akşama kadar dıdtnıyorsunuz. Esaslı bir enerji kaynagına ihhyacınız vardır Çalışmanmn verdıgı yorgunlugu hissetmemck için kuvvetli kahvald ediniz: çay ile bol S A N A sörülmöş birkaç dilim ekmck yiyiniz. Lezzetli, sâf, kalorısı fazla ve bol miktarda A,D vitamınlerini ihliva eden enerji kaynagı S A N A ile neş'e içınde verımli bir tarzda çalr şabtlırsıntz Sabah akşam kahvaftıtarında ekmeğinize çok SANA sörmeğ» itiyaf edininiz. Midemze ve sıhhafınıza iyı gelecekfir. çünkG hazmı kolaydır. ! UNıLEVERiŞ TuPK L.iMiTED SiRKETı BAKIRKÖYlSTANBUL DOĞUBANK 3 0 OCAK K eşi desi HER 100 LİRAYA 1 KURA Numarası SON PARÂ G Ü N YATIRIM Ü I 2 6 O c a k S a l ı DOGUBAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog