Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET H Ocak 1954 ^iiniin $esimleri Seyahat ve Amerikan basını I Baştarafı 1 inci sah'fede karşılaştığımız doğrudur. Fakat bu, yardımının devamını luıumlu gör geçici bir devredir ve bunun hal Baştaraft 1 inci sahîjed» çaresini gittikçe genişliyen iktisadüğünü beyan etmiştir. Başkan, harici bir istikrazın, Tür iyatımızda bulacağız. Maliye işle lesi tarafından tezahüratla karçıve eski bir lanmıştır. Celâl Bayar ve refaka[ kiyenin iktisadî inkişafına geniş , rinde, bankacılıkta tindekiler araba vapurile Kabataş | çapta yardım edecegini de söyle Mıllî Ekonomi Bakanı sıfatile iktisadiyatte tecrübe sahıbiyim. Şu ci iskelesine geçmişler, burada Vali' miştir. j ve Belediye Başkanı Profesör Gök, Bugün hareketinden evvel, Ame heti size temin ederim ki. ş.mdiki müsküllenmizi bertaraf edebilecek ay tarafından istikbal olunmuş j rikan gazeteleri için AP. ye verlardır. Türk ve Amerikan bayrak j diği beyanatta, Devlet Reisi. çe iktidardayız Fakat bunu alelâcele larile donanmış ve çiosklerle süsşidH iktisadî mevzularda görüşle ı yapacak, sıkı ve tahdıdî tedbirler lenmiş olan Kabataş iskelesınde de( rini serdetmiştir. ' alacak olursak. memlekerteki dına büyuk bir halk topluluğu. Cumhur Associated Press'in Cumhur Baş mik kalkmma kuvvetlerini tehl ke Başkanuu sevgi gösterilerile selâmkanı ile görüşen Türkıyedeki di ye düşürüruz. Bu gibi tedbirlerin lamıştır. Celâl Bayar iskele meyrektörü Fred Zusy, kendilerinden ittihazı, müstahsil teşebbüsler kur danını dolduran halkm ve öğrenciAmerikan yardımının devamı, şim mak ve yaratmak imkânlannı kay lerin «Yaşa, varol!.» sadalan aradiki döviz darlığı ve Türkiyenin betmemiz demek olur. O takdirde, smda Valinin otomobiline geçerak harieî bir istikraz akdine çahşıp hayat standardlanmız düşer, tica Dolmabahçe yolıle Taksime gelmis, çalışmıyacağı hususlarında müta ! ret muvazenesinin aleyhımizde ol tir. Cumhur Başkanı İstiklâl cad' leakrını rica etmiştir. madığını bılmenin vereceği sathî desi, Tünel meydanı ve Atatürk Bayar, Amerikan yprdıım için memnuniyet kâfi değildir. Böyle Köprüsünü takıben Bdimekapıya şu yolda beyanatta bulunmuşrur: bir zâhirî muvazeneye alelâcele ve geldiği zaman sur kapısında top< Hem ekonomık ve hem de as gayritabiî denilebilecek tahdidi ted lanan halk tarafından istikbal edilBayar uçakta son defa halkı selâmlarken kerî Amerikan yardımının derin ve birlerle kurmak işe yaramaz. miştir. Celâl Bayar. halkm gösteresasen bizi yakmdan tanımaya baş teşyi eylemekte olduğumuzu arzmesud tesirleri olmuştur. Iki yar«Türkyenin şimdiki yabancı dö diği bu candan tezahürat karşısınrlım şekli bir aıada mütalea edilme viz ihtiyacı karşısmda harieî bir is da otomobilden inmiş. toplananlara layan Amerikan dostlarunızın roem eylerim. 1 Başvekil lidir. tikraza ihtiyacı olup olmadığı veva iltifat ve teşekkürde bulunmuştur. leket ve mılletimizi daha da yaAdnan Menderes ] «Evvelâ, bu yardım programı. bunu temine çalışıp çalışmıyacağı Bu arada Cumhur Baskanımıza kından tanımalarını sağlamak ımCumhur Başkanı Celâl Bayar Türk milleti için B. Amerıka ile yolundaki bir suale Başkan şu şe «hayırlı ve uğurlu yolculuk .» te kânım bulacağımı kuv^'etle üm.d Başbakarun mesajma şu cevablj etmekteyim.» ,ı Amerikan devlet adarrlarını tanı kılde cevab vermiştir: «Bövle bir mennilerile kurban kesilmıştir. Hava alamnda *rans i run ıhuyar dev.et adamı Edouard Herriot'nun sıya^î hayattan çekıljıkten sonra Fıa^ız ' mayı mümkün kılmıştır. Türk mil istikrazı müzakere etmek mümkün Cumhur Başkanı müteakıben mukabe'.e etmiştir: Sayın Adnan Menderes mecusının .ebedı fahrı başkanı, seçıldiğini bildirmişük. Yukarıdaki resimde Edouard Herriot ve Mecli '«inde Birleşik Amerika için sevgi olduğu takdirde bu. yalnız mevcusalondan aynlmış, uçak alanma Cumhur Başkanımız saat 10.30 Başvekil iin vem lüşKaru Andre le Troquer görulmektedir. uyandırmıştır. diyetinden bahsettiğimiz geç ci müş da Yesilköy hava meydanına gel dahil olmuştur. Bu sırada selâm ANKARA • Gözönünde tutulması gerekli i kül devreyi kısaltmış olmakla kal miş, alanı dolduran muazzam ka resmini ifa eden askerî bırlık, başÜzerime aldığım millî vazıfenia kinci bir faktör şudur Biz Türk mıyacak, fakat iktisadî inkisafımızı labalığın gösterdiği sürekli tezahü ta alay sancakları olduğu halde hazzı içmde ve büyük bir kalb huler, otedenberi ve daıma, elimizdeki da geniş capta hızlandıracaktır. Zi rat arasmda binaya girmiştir. Ce meydandaki yerini almış bulunulâl Bayar, şeref salonunda bır müd yordu. Bandonun çaldığı Ltiklal zuru ile yolculuğa başlıyorum. Albütün imkânlarla, tecavüze karşı ra bu takdirde. istihsal vasıtalarına det istirahat etmiş, bu sırada ken marşuıdan sonra Celâl Bayar, ihti lahaısmarladık der ve butün arkakendımizi müdafaaya Ezmetmiş bu sermave yatınlmış olacaktır. daşlanmın muhabbetle gözlerınden disine iji yolculuk temennisinde lunuyoruz. Bu azme müsteniden, ram kıt'asmı teftiş etmiştir. Cum ' cöperım. «Fakat memleketin hayat stanbulunan protokola dahil zevatı katecavuzü önlerrek ve tecavüze he dartlannda kesin bir yükseliş yer hur Başkanı bu esnada 21 pâre top Millî Türk Talebe Birliğinin def olabıleceklerin yardımına koş aldığında şüphe yoktur. Şimdi mil bul eylemi^tio Cumhur Başkanı atımı ile selamlanmıştır Protokola Amerika Yüksek Tahsil ilkönce, Amerika Birleşik Devl=tmak gayesini güden gayet kuvvetli let daha iyi yemeğe, daha iyi giygencliğine mesajı leri Büvük Elcisi Avra Warren'le dahil zevatın tekrar ellerini sıkave kudretli bir ittifaka iltihak etmeğe ve dsha iyi yaşamaya baş eşini kabul etmiş, kendılerile bir rak kendilenne veda eden CumMillî Turk Talebe Bırlıği, Celâl tik. Bu itibarla, Türkler şimdi kenlamıştır. Şimdiki bütçe mütevazin müddet gorüsmüstür. Celâl Bayar hur Başkanı, alanı doldurup taşıran Bayarın Amerikayı ziyareti vesiledılerini eskisinden çok daha kuvdu. Boyle bir istikrazı müzakere müteakıben Millî Savunma Bakanı halkm bilhassa toplandığı sahaya si'.e ve Cumhur Başkammız vasıvetli hissetmektedirler. Bund n kabıl olduğu takdirde, bu geçici Kenan Yılmszı, Gümrük Tekel Ba doğru yurümüş, şapkasile selâmla | tasile Amerıka Yuksek Tahsil gencbaşka, müttefiklerimızle birlikte büdevre daha kısa bir zamanda ge kanı Emin TCahfatı, milletvekilleri yarak «Allaha ısmarladık .» de lığıne şu mesajı yorarruştır: tün dünyanın sulh ve hürıiyeti «Amerıka Birleşik Devletleri için çalışmakta bulunmamız bize çiştirılecektir. Borcun odenmesi ni. Kara Kuvvetleri Komutan Ve miştir. de, artan istihsal ile kolay olacak kilini, Boğazlar ve Marmara Komanevî bır haz da vermektedır. Cumhur Başkanı saat 11 de uça Yüksek Tahsil Öğrencilerine, mutanını, Generalleri, Amiralleri. Dunya milletlerinın barış ve gü«İşte bu zihniyetledir ki, B. A tır. ğa binmış, bu esnada Vali ve Bele«Yabancı sermaye şimdiden Tür Sehir Meclisi üyelerini, Adliye ermerika ile ortaklığımınn büyük diye Başkanı Profesör Gdkay, Ce ven'.ik içinde yaşamalanru medekânını, İâtanbul Müftüsünü. Papa r.iyeün ilk şartı sayarak komünıstkıymetini müdrik ve bu ortaKİık kiyeye gelmektedir. Büyük Millet vekılinı, Rum Ortcdoks Patrığini. lâl Bayara şehir adma rıyi ve ulere hayat hakkı tanımıyan ve bu tan son derecede memnun bulun Meclisi halen yabancı sermaye yaHahambaşıyı, Ermeni Patrik veki ğurlu» yolculuklar temennisinde tırımîarile ilgili yeni bir kanunu maktayız. bulunmuştur. Biraz sonra dört mo gaye uğrunda sonsuz gayretler harı lıni ve Ermeni cemaatinden bir «Ekonomik yardımın kıymeti tetkik etmektedir. Bu memlekette j heyeti. Üniversiteler temsilcilerin'. törlü Altan adlı uçağın per\ane!eri cıyan dost ve müttefik Amerika yabancı sermaye yatmmlanrun r.in dışında ve fevkinde bir faktör I bankalar mÜTiessillerini, genclik dönmeye başlamış, meydanı dol Birleşik De\letlerinin insanhk âlede vsrdır: Bu da, haricde, Türkiye faydasını şimdiden göruyoruz, fa I tesekkülleri mümessillerini. konso duran kalabalığm alkısları arasın mme karşı yaptığı bü>ük hızmetın nin refahı iîe ılgıli âli menfjatleri kat bu yatınmları kifayetsız say losluklar mensublarmı, Amerika da bir kaç dakika sonra havalan değerini takdır ediyor ve bu hizni kalben gozeten bir devletin mev maktayız. Petrolun istihsah de di Dış Faaliyetler İdaresi Türkiye metten butun birleşik devletler mıştır. cud olduğunu bilmektir. Bu mane ğer onemlı bir faktordur. Bu is misyonu başkanı Dayton ve eşini, yuKsek tahsil gec iğınin de şeref Ingilfereye vanş vî kıymet son derecede önemlidir. tihsal yalnız yabancı doviz darlı Amerikan Askerî Yardtm Heyeti payı bulunduğuna inanıyoruz. «B. Amerika tarafından bize ve emın karş'hnması bakımından de Başkanı General Sheperd ile muh Bouınemouth 18 (a.a 1 TürCumhur Başkammız Celâl Bayaça25 ocakta Berlinde tODİanacak olan doıtier kon f eransmda ıngıltereyi Umsıl edecek Ingıliz Dış Işleri rilen her dolar, Türk mılletinin Son ğil, memleketin müdafaası için de telif teşekküller temsilcilerini ka kiye Cumhur Başkanı Celâl Bayar rın dost ve müttefik Amerika Birlışma istiyakini teşci etmiştir. nı Eden'in; Churchiil'in yerini alacağı ve hükumeti kuracsğına dair yeniden şayialar dolasmakta senelerde hususî teşebbüse temin onemlıdir. Zıhnıyet darhğının hâ bul etmiş, hepsine ayn a\Ti teşek beraberinde refikaları ve maıyeti leşik Devletlerini ziyareti vesilesıla erkânı oldu&u halde BO A C k'jm Türkiye Yüksek Tahsil Genrliğı, dır 1C54 yılmda Churchiil'in siyasî hayattan çeküe ceği scylenmektedır. Yukarıdaki resimde Eden ve olunan imkânlar ve serbest havanın klm olduğu mühim bir devrenin kür ve iltifatlarda bulunmuştur. panvasmm hususî bir ucaeı ile bu Amerıka Yuksek Tahsil Gencliğı ile verdıği tecrube şunu gostermişt r: Cumhur Başkanının heyanatı eîi Korulrnektedır. yarattığı el'ân da kendi öz ekenoaks?m mahallî saatle 18.46 da muşterek davalar ve prensipler yoPetrol kaynaklarımızı gelıştırmek mik kölkınmamız için daha fazla Cumhur Başkanı Celâl Bayar. Hurn h?va mevdanına ae!"ilştir. için kapılarımızı açmamız ve mıl' luTidaki kalbî beraberliğıni belirtçalışmak azmimizi artt:rrrıştır. FaCumhur Başkanı Celâl Bayar letlerarası prensipîere müsteniden daha sonra basm mümessillerini dakat yardım yolu ile temin edilen vet ederek şu beyanatta bulunmuş hava mevdanında Türkıvenm Lon meyi ve bu beraberhğın her zaman yabancı sermaye ile işbirhği >apaevamını istemeyi gerçek bir dostparanın gercek miktarından zivade tur: dra Büvük Elçisi Hüseyin Pagıb luk ve bsğhlık vecıbesi savar ı> mamız lâzımdır. Petrol meselesıne yardımın bilhassa marevî saıkini , Memleketimizden ayrılırken Bavdur, Büvük elcilik ve konso'os Cumhur Başkanlığına Meclis Reisi buyük bir önem atfetmekteyım. tebarüz ettirmek isterim. Memleketin muhtelıf yerlerinde matbuat erkânına ve matbuat er luk mensubhrile kpnd'siri Kral'ce vekâlet edecek «K^nastimce bu yardım devam petrol kaynakîarı bulunduğu ve a kânı vasıtasile sevgili milletime Al adına karsılavan Wellinr;ton Dükü Ankara 18 (Telefonla) Fikri etmelidir. Sırf kendi menfaatleriJaştırmalar neticesinde mebzul laha ısmarladık demeyi şerefli bır ve hî'knmet adına karsı'avan Dış Apaydının başkanhğında toplanan mizi gozeten bır noktai nazara müs Işleri Mü^tesan Lord Feading tamiktarlarda petrol elde edıleceğıne vazife bildim. busünkü Mecliste, gündeme geç.lteniden konuşmuyorum. Bövle bır Öyle ümid ediyorum ki Ameri rafından istikbal edilmisfrr. kaniim. Bugün, petrol ithalâtı eıimeden önce, Cumhur Başk?r.lığı müzaheret bize. kendi oz noksanlaUc'ktan önce Currhur Baskam tezkeresı okundu. Tezkerede. Cum mızdeki yabancı dovızin harıce ak ksda sıcak bir muhabbet bulacaçım. rımızı tashihe devam bahsinde yarmasına yol açan büyük bir sarfı Türk milletinın selâm, muhabbet ve Celâl Bavar ve onu takiben refika hur Başkanı Celâl Bayann Birledıra etmektedır. Bu itibaria ileride hayranlığmı Amerikan milletine lan Bavan Ppside Bavar inmistir. şik Amerika Devletleri Cumhur de muşterek davaya dfha iyi hiz yat kapısıdır. Süratle motorize bır duyurduğum zaman dost mılletin Cumhur Başkanı Celâl Bayar Başkanı Eısenhower'ın davetı uzemet etmemizi mümkün kılacaktır. hale gelen, tank, taşıt ve tepkıli iyi duygularını görmekle bahtıyar Wel!ington Dükünün elini sıkarak rine Amerikaya yapacağı seyahat uçaklarla teçhiz olunan ordumuz «Bariz olarak gerek Tıuman dok için petrol ithal etmek zorundayız. ohcağım. Seyahatimin her iki mem kendsinden înffiliz hükumetinin trini ve gerekse Marshall yardımı, Ayrıca büyük bir yol şebekesi ın leket arasında çok samimî ve dost mi^afimerverl'Şinp karsı teşekkür müddetince Cumhur Başkanlığına Meclis Reisi Refik Koraltanm vemuayyen bır hedef. muayyen gayeşaatma da girişmış bulunmaktayız. luğu kuvvetlendirdiğini gördüsüm lerini Kraliçeye iblâğını rica et kâlet edeceği bıldırilmekteydı. ler için tatbika konulmuştu. Bu Kullandığımız motörlü taşıt vası zaman duyduğum bu bahtiyarlık mi'rtr. Bundan sonra Kâmıl Boran (Mar gayenin gerçekleşebilmesi için başCumhur Başkanı Ce^l Bayar, re talan fazlalasmakta ve netıcede daha büyük oUcaktır. din) in önergesi okundu. Boran, lanılan ikmal edilmelıdir. Bu itiŞimdi vereceğim beyanat ziyare fikaları ve maiyet;Ie birlikte mpypetrola olan ihtiyacımız da gittikçe barla. askerî yardım hakkındaki timin sebeb ve manasını izah e dandaki şeref salonuna geçmiş ve hükumet Reısinin Amerıka seyaartmaktadır » son sozü Türkıyedeki vazifeli Adecektir: oraia kendiâi inin hazırla^mıs olan hatı hakkkında sözlü sorusuna bu seyahate katılmamak suretile Başmerikan askerî mUyonu ile Turk Yurdumuza yaptığı seyahat es hususî bir büfede izaz edilmiştir. bakanın Jı'len cevab verdiğini beGenelkurmayma bırakmak son deBurada Renc bir Türk kizı Bavan nasrada kendisile tanışmak marhalirterek önergesini geri aldığuıı recede makul bir hareket olur. Yalriyetine nail olduğum ve Türkiye Reşide Bavsra kırmızı gülîerden nız onlar, modern silâhlar ve tekvapılmış büyük bir buket takdim bildırmekteydı. de herjimızin sevgi ve hayranhğını nik bilgi temini yolu ile Turkivekazanmış olan Amerika Cumhur etmiştir. Hindiçinide ciddî çarpışraalar devam etmekte dır. Yukarıdaki resıraae Laos bolgesının bir üssunde nin sılâhlı kuvvetlerinı darn müBu penc kız Türkive Dış tslp<i Vefatmı teessürle bildirdiâimi7 Başkanı Eisenhower ve Mrs. Eisenessir ve verirnli kılmamn yollarıru Büvük Inüdafaa hazırhklan yapan askerler görulmektedir. seveıli arkadaşımız kıvmetli Edıb hower'ın davetlisi olarak refikam Bakanlcı umumî kâtibi tayin ve tesbit edebilirler. İsmail Habib Sevukün cen?zesi dun la birükte, Amerikaya giderken, Elci Cev=.d Acıkalının kerimesiJ r«Türkiyp. iktisadî alanda muazzam torenle kaldınlmıs, ebedî istrahat kendilerini muhtelif münasebe'ler Cumhur B"kanı Ce1?! B=ıvar ileri hamleler kaydetmektedir. Geç gâhına tevdi edılmiştir. le t»n'mak serefini kazandığım müm bundan sonra filmini çekmek icin miş*e, bılhassa evvelce gırdiğimiz Merhumun cenazesi dün saat taz Amerikalı dostlarımızla tekrar ^elen bir çok film opprptörlerinın harbler yüzünden memlekette ha 10.30 da Taksimde Mete cadHesin buluşmanm benim için büyük bir ve aazptec'lenn fotograf objektineyat standardı gayet düsüktü Fc deki ikametsâhından alınmıs. na 'bahtiyarlık olacsğını belirtmek is rine uzun dak'ka'ar poz vermek zonınHa kalmıstır. kat, standardlar yükselmektedir. mazı kıhnmak üzere Bevazıd ca terim. Bütçemizin tetkiki neticesinde şu mıine getirılmiştir. Burada mevki Ara'arında üç Türk eazetecisi de Büyük dost Amerikan Dün sabah Cumhur Başkanı Cecihet görülecektir: Ekonom.k b'jn alan Galatasaray Lisesi izcilerinden Türk milletinin muhabbet ve hay bulunan bir cok verü ve yab'ncı yemizi takviye suretile müdafaa muteşpkkil bir grup. mensub ol ranlısmı ve aynı zamanda bu dost basm tem='Visi Cumhur Başka lâl Bayann Amerikaya hareketi gayretlerimizi, ileride d=ha fazla dukları kı\Tn?tli ilim müessesesine ve büyük memleketin bize yap nınH=n bir beyanat ricasında bu sırasmda Yesilköy hava meydanında çirkm bir hâdise cereyan etarttır^bilecek olan ekonomık ys yıllarca hizmet eden değerlı hoca makta olduğu kıvmetli yardımlar luinnı^lsHır Bu talebe cevaben Celâl Bavar: miştir. tırmalara âzamî tahsisatı hasretmek laruiın nâşını taşıyan tabut önün dan dol?yı derin teşekkürlerimizi de ihtiram duruşunda bulunmuşCelâl B?yar uçağa binmek üzeteyiz. o Hareketimden evrel Tst^nbizzat ifade etmek vazifesini üzetur. re pıstten ayrılırken halk kendisiAyrıca Türkiye. âzamî müdafaa rime almış olmaktan büyük bir bulda seyahatim hakkmda konuşKıvmetli arkadaşımızın cenaze tum Şimdilık buna ^âve edecek ne coşkun tezahürat yapmış ve kapasitesi ve tecsvüze karşı elzem toreninde tanınmış gazeteci ve mu memnunluk duymaktayım. «yaşa, varol aslan..» sesleri yük< sÖT'İTi voktur» demistT. olan iktisadî ıstikr?rı sağhyabılAjnı asil gayeler uğrunda muharrirler, şairler, şehrimiz sanat Şeref sslonunda Türkive Cumhur selmeye başlamıştır. Bu sırada Samek için kendi çapmda. silâhiı kuv ' muhitine mensub zevat, öğreimen kadderat birliği yanmış olan Tür Baskam. Wellington Dükü ile Lord bahat Eıdemir isminde genc bir vetleri için âzamî sarfiya'ı yapmakler. Galatasaray Lisesi talebe ve kiye ve Amerika. Birleşmiş Millet Reading'ın arasında otursr?k saTıb talebesmin dar bir çevre dahıtadır Dış yardım haricirıâe, î>u işizcılerile kalabalık bır cemaat ha ler Teşkilâtınm imanlı birer szası mimî hasbıhalde bulunTiuştur. lere bütün varlıgımızı vemekte bu lınde dujulan yakışıksız, münaseolsrak ve ayrıca Atlantik Paktı zır bulunmuştur. lunmaktayız. Dünyada hâkım siCellâ Bayar. refikaları ve maive betsiz sdzleri teşyie gelenler araailesi içinde de, birbirlerile en sıkı yasî şartlar böyle bir hsreketi el Cenazeye Gazeteciler Cemiyeti, bir işbirliği halindedirler. ti hava mevdanmda 15 dakika ka sında ınfial uyandırmış, hâdise zazem kıldığı için bunu yapmakta gazetemiz başta olmak üzere Hürdar istirahat ettikten sonra InşiHz bıtaya aksetmiştir. Şurasını ehemmiyetle kaydetmek hükumetinin nrsafirı olarak carvız. Sulh, hepimizin baâlı bulun riyet gazetesi. Türk Ocağı, GalataSuçlu genc kız ifadesinde, Milll duğumuz ve sevdiğimiz bir 'dçal saraylılar Cemiveti, diğer hususî isterim ki: Memleketimizin sulh, samba gününe kadar iksmet edece Turk Talebe Birhği taraf^ndan Amüesseselerle dostları tarafından hürriyet ve muşterek emniyet pren ği «Royal Bath» oteline gitmişHr. dir. Maalesef, dünva sulhünün hemerika genchğme gönderılecek me nüz mümkün oldufunu belirten bir çelenkler gönderilmişti. Kıvmetli sirjlerine bütün varlığile bağlanmış Celâl Bayar, refikaları ve maiye sajı Bayara teydı etmek üzere haedibin nâsmı havi tabut, oğle na olduğunda, en küçük bir tsreddüişaret mevcud detildir. Hollyvood da yeni bir çift ortaya çıkmıştır. Bunıar Richard WıcmaLk ile Terry Moore'dur. Bunmazını müteakıb Bevazıd camiin dün bile asla yeri yoktur. İşte bu tinin İngilterede kaldıklan müddet va alanma gelen delegeler arasıa«Yabancı döviz darlğı dahil, Tür den alınmış, eller üstünde taşm nun neticesi olarak her gün süratle zarfında iksmet edecekleri Bourne da bulunduğunu,, bir arkadaşmın ; a»vuidd e^leueceklen soy.tnmeKteoır. Yukarı r!a'<i resimde yeni «sevgililer» görulmektedir. kivprin şimdiki malî durumu hak dıktan sonra cenaze arabasma nak gelışmekte olan iktisadî imkânlann mouth şehrinin bütün binalarında Athenagoras'ı işaret ederek «aslan Ziraî mücadelede başan kındpki göıüslen rica edilince. Baş lolunmuştur. Müteakıben Merkez ve bununla muvazi olarak artan dalaalanan Türk ve İnailiz bay gıbi adam! a demesi üzerine «Burakları projektörlerle aydmlatılmış nu neresı aslan!» şeklmde cevab kan Mr Zusv've demistir ki «Tür efendi mezarlığma gidilmiş, arkaaskerî kudretini bu prensiplerin kon gösteren memurlara bulunuvordu. Aynı zamanda Cum verdığini ıddıa etmıştir. kiye, kendi öz ist.hsai ve prodük dasımızm nâşı burada hazırlanan runmasma hasretmiş bulunuyor. hur Başkanı Celâl Bayarm geçesiyon imkânlannı kurup teşkilât makberesine tevdi edilmiştir Merikramiye verilecek Emnıvet Müdurluğü tarafından Müttefik milletler birbirlerinin me ceği bütün yol güzergâhı da gene landırmaya matuf büyük bir prog huma Tanrıdan mağfiret, ailesine, Bel; ad 18 (a.a.) Yaıiresmî Evvelki geceyarısı Bakırkoy HalAnkara, 18 (Telefonla) Ziraî selelerini. müşküllerini 4mkân ve Türk ve İngiliz bayraklarüe süs hakkında takıbata gırışılen Sabaramı aerçeklestirme yolundadır. Bu basın ve sanat âlemimize baş sağYuaoıes ajansınm budirduğine kalı Ziraat Okulu civannda cür'et mucadele işlerince çalışıp iktidarlarını ne kadar iyi anlar ve lenmişti. başan hat Erdemirin. bir gazete tarafınlığı dileriz. gıre, Yugoslav komünist partısin kârane bir yol kesme ve tecavüz gösteren mucadele memuılarına ik itibarla yüklü miktarlarda teçhizat bilirlerse muşterek çalışmalan da dan burada okutulduğu, Mıllî Tuık '•hrl ftmpkteviz Vaziyetirriz, iş Basbakanın mesajı dıîkı butun vazifelerjıden dün az \ak"ası cereyan etmiştir. Hâdise ramiye verilmesıne dair tasarı buSevük ailcsinin teşekkürü o derece verimli ve faydalı olur. Talebe Bırlığınde uye olmasma hsyatına yeni atılan cesur ve miiBaşbakan Adnan Menderes. Birle rağmen siyasî faahyet Rahmetlı İsmail Habıb Sevükün ledılen Cilas parlamentoya gon şudur: günkü Mccliste görüşülerek kanun lecpbbi^ bir sd nrn curumuna bengosterdıgi Bu itibarla milletimizin çok yükeniştesı Celâl Çanga ga=tpmize sek olan manevî kuvvetini. millet şik Amerikaya hareket eden Cum anlaşılmıştır. derdıği bir mektubda parlamento Cemıl Yarra? isminde bir şahıs, .aştı. Bu' kanunia, yılda 500 lırayı zeti'ebilir. Bu program için lüzumhur Başkanma aşağıdaki iyi yolcuba'ianhğmdan istifa ettığını bıl esı Şukran Yamaçla, evvelki gece geçmerrek uzere, baş=rı gosteren 'u istihsal ve nakil vasıtası ve gönderdiğı bır mektubda, gerek ce lerin hürriyet ve istiklâlleri davaHâdise Millî Türk Talebe Bırlıği nazede bulunan. gerekse tazıvetle sma memleketimizin ne kadar bü luk mesajım eöndermiştin dı.m'stır. malzemesinin pek çoğunu haricden Hadımkoye bir duğune gıtm.şler memurlaıa iKramıye verilecektir. tarafından duyulur duyulmaz bır Saym Celâl Bayar rini bildiren zevata aile adına te yük bir azim ve imanla bağlı buYj^cpres aiansı. bu istifanm 27 aetirtmek zorundayız ve bunların beyanname yayınlanmış, Sabahat dır. Karıkoca, Nazım Namb. isşekkür etmektedir. Türkiye Reisicumhuru ocakta parlamentonun buyuk otuparası yabancı dövizle ödenmektelunduğunu ve nihayet askerî kudErdemirin delege olaıak hava a!arrunde bır şoforun idare ettıği 1234 bayıltmıştır. Müteakıben mütecaTarihî seyahatinizin gönül dolu ruınanda goruşuleceğaıi ılâve etretimizle ikti:adî imkânlarımra sür pıâka sayılı taksi ile Hadımkoyden vızler Cemili de aynı şekılde tehdid dir. Şimdiki ysbancı döviz darlığıhuzur içinde yapılabilmesi için nına gonderılmedığı açıklanm jtır. /•" ECNEBİ" nın sebebi budur. alle arttırmak yolunda sarfetmekUtanbula ddnsrlerken, saat 24 su ederek karısına tecavüze yeltenAllaha çok şükür memleketimızöe KAYIB PIRLANTA İĞNE te olduğumuz gayretlerin, kendi öl «Yeni istihsal tesisleri çalışmaya mişlerse de feryad ve güruitü uzeBir memur kendisini larında Halkalı Ziraat Okulu cıvaI Mürebbiye Araıuyor Yılbası gecesi T^kiUn . Harbı>e aı çülerimize göre, azametini dostla en müsaid şartlar hâkimdır. Sağlık ve mal çıkarmaya başlayınca, burine vak'a mahallıne yetışen köygidip ve mem a n l a de yuz gorumlu&ıır. pır. trenc«n atarak intihar etti rındo karşılarına, içinde 6 müsel lülerı goıünce cipe atlıyarak firar nun, tediye muvazenemiz üzerinde I 4 yaş runızın daha yakmdan bilmeleri, ve saadetle büyük gelmeîrizi haiz ola lsında saat m 21 dusurdum 4 yaşında bir erkek çocuğa leket ıcin kıvmeti ^e l Bulan 60S3 lâh er bulunan bir cıp çıkmış ve süphe yok ki, aramızdaki karşılıklı Vat'î ve rrüfbet bir tesiri olacaktır. • bakmak üzere tecrübeli mü1 1 ' temin buyurmanızı numa " numaraya hsr>er verdıği takdirde zh a. Izmıt, 18 (Telefonla) Ankaraetmişleraiı. taktı, i durdurmuştur. 156006 plâbağların daha da kuvvetlenmesini cak başarı'ar desile meTinan edııecektır. îs*ıhsalimiz h^Ien artmaktadır. Bu dan gelırekte olan ekspres bu saHâdıseden haberdar edilen Babutun kalbimle temennı etmekteebbıye aranıyor Muracaat: c^pten atlıjan Lâz Idrıs ısmın kırkoy jandarm.sı, derhal harekete artış tanm. ma^en sJetmeleri ve sağlıyacaktır. bah ssöt 6 ca Izmıtten geçeısen, yim Hükumet aduıa ve naciz şah KAYIB Istanbul Lımanından a!Lâleli Antalya Apt No. 3. de bır er. tabanca tehdidı altında ı geçereiç mutecavızlerı yakalamış, | yerl. ham maddeleıden mamul isrjad=y ılçesı Oırnan Işletmtsı meİşte bu seyahatın bana bahşede sım namına hayıriı seyahatler te dıgım 941/4321 sicil cuzdanım k«ybol. Telefon: 20324 alacağımdan esklslnın muriarmdaB Mehmed Nureddın uksıyı öurdurauktan sonra, elınde ' tahkıkata başlamıştır. Ysrah çoför tihiâk emtıası alanlarında mü;aceği fırsatlardan faydalanmak ve merjıi ederken en samimî ihtiram du Yeniî;nj hıilonu yoktur. kendisini trenden atmak suretile bulunan bır demirle ;oför Nazımuı baygın bir halde hastaneye kaldı hede edilmektedir. Bugün ysbancı geniş malumat vermek suretile. hislerimizle ve bağlılıklannuzla fiizi döviz darbğı sebcbilı müşküllerle bajina kuvvetli bir darbe vurup Celâl Bayar, dün sabah saat 11 de yola çıktı İsmail Habibi dün ioprağa verdik Hava meydanın da cirkin bir hâdise Yu^oslavyada Meclis Bakırköyde bir yol Reisi istifa etti kesme hâdisesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog