Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

19 Ocak 1954 CUMHURÎTET p"»i Meraktt Resimler DÜNYA HÂD1SELERİ * • Buyük Adli Hatalar LYON POSTASI! «Herşeye rağmen» bu akşam oynanıyor Şehir Dram Tiyatrosunda bu akşamdan itibaren Thomton Wü der'in, Tevfik Sadullah tarafından «Her şeye rağmen» adiyle dilimize çevrılen «The Skin of teeth» adlı eseri oynanacatır. Alâka ile beklenen eser Meinecke tarafından sahneye konulmuştur. «Makine» 27 ocakta temsil edilecek Cevad Fehmi Başkutun «Makine» adlı komedisi, Şehir Komedi Tıyatrosunda 27 ocaktan itibaren oynanmaya başlanacaktır. Belli başlı rollerde Bedia Muvahhid, Mahmud Morah, Mehmed Karaca, Reşid Gürzap, Hümaşah Hıcan, Saime Arcıman, Kemal Tozem, Haluk Sana, Rauf Ulukut bulunmaktadırlar. «Makine» de Rejısör Meinecke tarafından sahne ye konulmuştur. f 6 1 Ç»V1T«P: MAZHA Atom denizaltısı Yeııi Bir Yıldız Parladı! Son aylar zarfında Holly u ood'da yeni bir yıldız parlamıstır. Kovboy fılmlerinde bidayette ufak roller alan Mara Corday. bırden yukselmıştır. Yukandaki resimde, Mara Corday. çevirmekte olduğu yeni (Kadmlar Çiftlıği) filminde görülmektedır Mara Cordav gıbı bu çiftlikte dığer kadjnlar da. resimde goruldüğu sekılde jeni bir (Kovboy kadın elbisesi) gi> mektedır ler. Atom denizaltısmın kızakta alınan resimlerinden biri Bir gün belki de Paris bir liman haline gelecek! Bir buluş bir kere işletme saha bugunkü denızalülara nazaran kat sına girmeye gorsün Arkasından kat fazladır. Suyun altına girerken bir çok yenılıklerın gelmemesi ıçin birden manevra kabıhyeti dolayısebeb yoktur. Işte atom enerjısi de sile seyır suratinde değişıklik olmıyacaktır. böj'ledır. Atom denızaltısını, atom enerjiBu hale göre bir uçak havaya Eminönü bölümünde smde ilk basamak olarak kabul | nasıl süratle fırlayabüıyorsa atom Gahb Guranın «Ters yuz» piyeetmek zorundayız. Yarın bu ener denizaltısı da kendi sahası ve im sı. 21 ocakta Enunönü bolumunde jı bütun sanayıe tatbık edılecektır. j kânlan dahilinde oylece suya datemsil edilmeye başlanacakUr. Buna hazırlık ıçın hummalı bir , lacaktır. Bu seri hareket. ona düş*** faalıyet ıle çalışılıyor. j man ateşinden kurtulmak imkâ,Atom denizaltısı gene de büyük I rıını vermektedir. Samson François geliyor geiiyor bir adımdır. «SSN» rümuzuyla ısım | Denızaltının hareketini temin lendırılen yeni vasıta bildıklenmiz j maksadıle tekneye yerleştırilen mo Arük uçakla seyaden bambaskadır Denizcılıkte, yal, torler büyük enerjı kaynaklanna hat etmiyen tanınmış mz denizcılıkte değıl, atom saha sahıbdır. Bu kaynaklar zararsız Fransız pıyanisti Sam son François, 25 ocak sında ıhülâl yapıcı vasıflan haiz hale getırılen atom ınfılâklannın dır. Su altında muddetsız kalabı bir araya gelmesıle sağlanmıştır. pazartesi günü trenle lecek, saatte 65 kılometre mesafe İnfilâklar, «uranyum 235» veya şehrinuze gelecek ve 26 ocak sah katedebılecektir. Bir muhribin sü Plutonyum vasıtasıle bir atom o gecesi saat 2115 te Saray Sınemaratıne muadıl olan bu surat su cağında zaptolunarak radyoaktıv smda tek resıtalini verccektır. Bu altında katedıleceğıne göre bunun şualann öldürücü tesirile bu oca resıtalınde Bach Busoni, Scardenizcılıkte ne büyük bir terakkı ğın kalın kurşundan imal edilen latti Tausig, Mozart, Prokofieff ıfade ethğini anlamamak kabil de duvarlan arasında yok edilmekte ve Lizst'ten eserler çalacakürSanatkâr ikinci konserini 28 ocak ğildir Su üstünde is« yeni deniz dır. perçembe günü saat 1830 da Reşid altı yüz kilometreden fazla yol a Yeni infilâkların husule getirdilaeaJror kl, en modern ekspresle ği korkunç hararet, sıvık bir ma Rey idaresinde İstanbul Filârmoni rin r«y üzerinde aynı süratle git denle yuksek tazyıklere mukavım orkestrası ile birlıkte verecektir. Teknik Ünivershede «Şehir tıği düşünülürse işin ehemmıyeti kazanlara aktarılmaktadır Bu sıkorosu» konseri kendiliğinden anlaşılır. Gerek su vık ve harareti nakleden maden İ. T. U. T. B. Maden Fakültesi ustü ve gerekse deniz altı gemıle aynı zamanda atom ocağının sorinde şımdiye kadar böyle bir ça ğutucusu vazıfesini de gömekte Derneğinin, 20 ocak çarşamba günü bukluğa ulaşılmamıştır. dır. 0nun meydana getirdiğı su saat 1730 da Gümüşsuyu konferans salonunda «Şehir Korosu' ve Yeni denizaltınm manevra kabi buhan, türbinleri, jeneratöru, ve pervaneleri dondüren elektro mo solıstlerinın» ıştırakıle tertıblemıs hyetine gelince hududsuz denecek olduğu konserde Muhiddm Sakadar fazladır Hareket sahası ala torlerını çalıştıracaktır. dak idaresinde «Şehir Korosu» bildiğine geniştır. İaşe ve ıkmal Son zamanlara kadar resmının Brahms, V Aru, C Cui'den ekayıdlan yeni \asıta ıçın bahıs çekılmesıne musaade edılmıyen serler soyleyecek, müteakıben sokonusu değildir. Hareket ussunden demzaltının inşası hayli ilerlemiş lıstlerden LeyU Erman «Traviata», aldığı İlk uranyum ıhtıyatı ile ve 1954 yılının ilk aylannda denize Tına Milu «BuTterfly» ve Jerfi Asdünyayı bir kaç defa dolaşabile ındınleceği bıldirilmiştır. Bundan lan «rFigaro'nun Duğünü» nden cektır. başka 3000 tonluk hacmı olan ge parçalar, Leylâ Erman ve Jerfı Uranyum İle çalışan motörün mının murettebatı yeni usullere Aslan «Taaıs» in (Duette) ini, ve havaya ihtiyacı yoktur Bu, gemi gnre aylardanberi çalıştırılmakta Leylâ Erman ile Tina Milu «Cosi nln istedıği kadar su altmda kala dır. Fan Tutte» den düo söyleyecekbilmesi demektır Dalma kabılıyetı (Alman basınmdan) lerdir. Fakat ismi kaderin bır cilvesine kurban gıden masumıyetinV timsali haline gelecek olan bu Lesürk kımdi? Evvelce de söyvı Jj)lediğımiz gıbi Lesürk 1763 te Due'de dunyaya gelmişti. Demekj otuz üç yaşlarmda idi. İyi bir aileye mensubdu. Askerlığini OJ verny alayında yapmı; cesareti, zekâsı ve terbiyesile temayüz etmıştı. 1789 da terhıs edıldıkten sonra kalem dairesine gınniş ve( papazLra aid emval satılırken arsa almış, başkalarına devret1 miş ve bu işleri bılerek yaptığı için neticede kendisine senevil on bin frankhk bir gelir sağhyabılmişti. O raraan için bu para] pek çoktu. Beş yüz altm demekti. m Jozei Lesürk bundan lonra Pariste Andre Lesürk isimli bir Pkuzeninin yanına yerleşmişti. Bilâhare Monmartr »okağrrun 25 }numar:lı apartımanında bir daire tutmuş ve burasını tamir etItirerek kansını ve üç çocugunu yanına almiftı. Lesürk aslında Isefıh olmadıgı gıbı .uzumsuz şekıİGe cıaaı ae degılai. Aılesuıı [çok sever ve cocuklarından bır şeyı esırgemezdi. Yalnız, guzel jkızlara da fazla dayanamazdı H t t â Sontonore sokağmda oturan gene guzel, henüz 19 yaslannda jirin bir de metresi vardu 1953 t e Amerikada kanserden 224.000 kişi öldü Washjıgton, 18 (a.a.) Reısı Cumhur Eisenhower, Kongereye Bundan ba^ka eli de gayet açıktı. Parayı su gibi harcardı.1 tevdi ettiği sağlık mesajında kanBunda kolaylıkla servet yapmış olmasının dahli vardı. Arads ser, kalb ve akü hastalıkları ıle sırada k4ğıd ojn^r nı yemek yemesıni sever, kadınl'rdan padığer bellibas.li hastalıklar hakkınrasını sakınmaz ve bır arkadaşı zorda kaldığı zaman yardımına daki «rastırmaların genişletılmesıni koşaraı Bu yuzder son zamanlaıdj oldukça ağır b.r para sıistiyerek ajağıdaki ıstatishkleri ver kmüsına duşmuştu. Vakıâ bu darlık geçıci ıdı ama gene de mevmıştir: cuddu Bunun uzerıne Lesürk borsa oyunkrına başlanuş ve Geçen sene zarfında kanserden neticede buyuk açıklar vermişti. Vakıâ delikanlı sermayesini 224.000 Amerıkah olmuştur. Kalb nakde çevırmek surptile borcunu verebılırdi ama bu çareve hastalıkları yuzünden senede 817 başvurmak istememişti. Bar.kadaki parasına dokunmadan rmıvak bin kişiden fazla blmektedır. 7 mılkat saydıgı bu s.kınulardaD snulacağ.ru sanıyordu. Ama n;sıl Filârmoni Derneğinde Kondüktör, bağaj biletinde yanh yondan fazla Amerıkahmn artrıt ve sıyrılacaktı? Belk; de gayrımeşru muamelelere başvurması lâ20 ocak saat 18.30 da, demek Mdiğer romatizma hastalıklarından | olan istasyonda arabavı indirıp bızım gelecekti. Hâkim Dobanton bu nokta üzerinde durdu. vstırab çektığı tahmin edılmektedır j rakmış, fakat anne bu defa da han lonunaa, Ferdı Statzer, Emme EHer sene 22.000 Amerikalı gorme gi istasyonda ineceğini unutmuştur. rel ye Mesud Cemil tarafından Nıhayet bir istasyon sonra akh ba (Trıo ve Sonat) konseri verılecekkabihyetini kaybetmektedir. m Bütun bunlara rağmen mesajda, 15 a gelmiş, dört buçuk kilometre tır. l geçen yarım asra nisbeten buyük I l k yolu geri dbnerek istasyonda *** terakkiler kaydedildıği, âzamî yaş | «ğhyan çocuğuna kavusmuştur. Elif Naci için broşür haddi bu asır başında 49 yıl oldu1 şubat 1954 te açıİzmir müzik okulu dün ğu halde bugün 68 e çıktığı belırGibıiin birinde denizlerln seviyesl 30 metre yfikseldiği zaman büyük tranMtlantikle? lacak olan Elıf Naci törenle açıldı tilmektedir 1916 yıhnda Amerika, gelip Paris rıhtimlanna yanaşabileceklerdrr. sergisi için hazırlanda doğan çocukların yuzde onu bı İzmir 18 (Telefonla) İzmir Ama şımdilik bütün buzlarm eriCumudiyeler gerilemektedirler metre geri çekilmiştır Narvej'dekimış olup, 1 lira fiat"rınci doğum yıllarını idrak elmeŞımal kutbu adalarındaki ezelî buz ler de aynı akıbete uğramış gö mesi korkusu yok. Muzık Okulu bugun saat 16.30 da la satışa çıkanlmıs den öldukleri halde şimdi bu nısrünmektedirler. dFĞları eriyor. arzımız ısınıyor. Fakat buna rağmen denizlerin merasımle açılmıştır. Törende Vali bulunan broşürde, 34 fikir ve sabet yüzde üçten aşağı düşmu=t'ir Fakat kürk tacirleri sky ve yün 1897 de balonla Şimal Kutbuna seviyesi yavaş yavaş da olsa yük Keza doğum esnasında ölen mne Beledıye Reısi, komutanlar, Guzel nat adamımızın ressam hakkuıdaelbıse satanlar endişeye kapılmasm gitmeğe uğraşan meşhur İsveçli selmektedir. 31 ocak 1953 tarihinde lerin adedi de her 100 000 de 622 sanatlar Umum Mudürü Adnan kı kanaatleri bulunmakadır. lar... Yukarıda verdığımrz haberler pılot Andre'nın macerası hatırlar Holanda sahıllerini harab eden r iken 83 e, sa f hsstahklar yüzan Ötugen, Devlet Konservatuarı Mü*** her ne kadar doğru ve ilmi ıseler dadır. Pılottan 35 sene haber alına müthiş hâdıse bıraz da deniz sevıden her 100 000 de vuku bulan 676 duru Mıthat Fenmen ve davethler ıde pek aktuel değıl. Dunjamn ısın mamıştı. Fakat 1932 de gemiciler yesinin yükselmiş olmasından ileri bulunmuşlardır. ö!üm hâdise'i de 66 ya inmiştir. «Kükür Dünyası» ması bır ikı asır sonra i\ıden iyiye Beyaz denizın bır adasında Andre gelmiyor mu? Belki de. Amerikada şiddetli fırtma Açıhş konujmasını Adnan Ötügen Unesco'nun yayınlahıssedılecek O zamana kadar yeni ve ark&daşlannın cesedlerini bulYa 2200 ve 2300 senelerinde neler yapmıştır. Okul piyano, keman, dığı «Kültıir Dünyafaıtlara kendırr.zı hazırlayabılınz dular. Andre'nin üzerinde bulunan olacak? Pek bilinmezse de belki ve sağnaklar şan ve obuva olmak üzere 4 kol SID adlı dergi, kapaGeçen asrm ortalarına doğru İs hâtıra defterinde o tarıhte bu adade o zaman deniz suyu tathlaştınSan Francısco 18 (a a ) Ka uzennden tedrısatta bulunacak ve ğında Atatürkün bir vecde Otto Petersson isminde birisi nın buzla örtülü olduğu açıkça gdlarak Sahrayi Kebir sulanır Sahra liforniya'nın kuzey bölgelerinde 24 önümüzdeki yıldan itibaren Konvecizesini taşıyarak, dunyaya geldı Bu çocuk bü>üdüğü rünmektedir. Halbuki o zamanLesürk'ün üzen ardştırıldığı zaman Bonkonsey mıntskasından zaman dünyanm en meşhur ocea danberi bu adada buz gorünmemış yı Kebir çok su yutar. Hem dunya saattenberi şiddetli fırtına ve sağ servatuar mahiyetinde çahşacaktır. Yavuz Abadan, N Halil Onan, Sa Jverilmiş bir emnıyet katı bulundu Hüviyet yerine geçen bu naklar hüküm surmektedir. Bir çok Müsabaka imtihanını kazanmış iâhaddin Batu, Salâh Birsel, S Keda çöl o kadar çok ki ihtimal cunograflarmdan b'ri oldu. Petersson t l r ( kart Andre Lesürk adına idi, Bunun üzerine Dobantan sordu:«Bu bölgeîer sular «Itmda kalmıştır. Sel olan 40 oğrenci bugün okulda ders /Kart neden s:z.n ısmınıze degıl de Anare adına yazılrnış? Kart mal Yetkin, İrfan Şahinbaş, Cah;d soğuk ve sıcak devrelerin zaman j B u n u n i z ı 3 n d a y l çevreleyen mudivelerin erimesinden meydana lerin sürükleyıp getırdjği toprak ve lere başlamıştır. gelen suları buraları çeker. BKuzenim Andre'nindir. Pariste on bir aydanberi oturduğunuz Kulebi, Salâhaddin Teoman, Sabaz.man dunyava çoktuklerımn far , b u z k u ş a ğ ] d a ^ ^ W r a s ı r t v v d . kaya parçaları ile yollar kapanm:ş A halde kendi «dınıza bir kart alamadınız mı? Evet, bunda ihhaddin Kudret Aksal, Bülend EMuhakkak ki arzımızın ısmması olduğtından San Francisco'nun kukma varmıştı. Bunun netıeesınde ^ ^ ^. a v Aahm ^ davanmakŞehrimizde evkncnler arhyor cevid. İsmet Kür, Bedreddin TunTmalim var, ama bu baska, adam öldürmek başka ley Belki Murmansk limanı da senede ' ^ ; r takım mahzurlar doğuracak. zeyinde sahil şehirlerin bir çogu İstanbul Beleöıyesı hududları içınde '/oyledir ama aleyhınize daha bir çok jeyler var.» Hâkim doğru bazı nebatlar tuıüyor, bazıları da bir kaç ay buzsuz kalabilmektedır. Buna mukabil bazı istifadeler te tecrid edılmi^ bir vaziyettedir Brzı S e ? e n 11190 çıftın e\ienme akıdlen cel, Fuad Pekin ve Sadi Günelin Jsöylüyordu. yok oluyordu. yazılan ile çıkmıştır Fakat bütün bunlar, ısınma hâ min etmesi de mümkündur. nehirlerin seviyesi bır kaç metıe (Arkası var) Petersson'un tecrubelerini yaptı disesinin devamlı SELMİ ANDAK şekilde sürüp Şimdiden İzlandada jtılaf ziraa yukselmiştir 1030 u Kadıkoy. 671 i Bejiktaş, 659 u ğı Bohuslan eyaletırtde rinşa ba gıttiğıne delâlet etmez Bazan sıcak 329 u tinın terakkı yoiuna gırdıği aorülTürlrîyede ncşri hal^kı yalnız gazetemize aiddir. Kaz ve hindi derisinden Us.\ıdar 478 ı Evub.Sarıyer, Bakırkoy, Bir redyo hırsızi kendi lığı avı 13 ve 14 uncu asırlarda 231 Be>koz 236 sı 5S ı Ada. bazan da soğuk olmaktadır Fakat mektedir. İsveç, îîorvecde ağaclar çok genişti. Fakat birden bu bahk iar evlenairme daırelermde ev'er.mış. ayağı ile yakalandı sıcaklığın daıma arttığı muhak daha ıyi yetışıyor, hem daha çaayakkabı lerdır. surülen Baltıktan çekılerek Simal Emnıjet IKmcı Şube Mudur Muavini kaktır Sekız. dokuz senede bir .mBir Vunan şilcpi Kihosta Vıyana, 18 (a a) Bır BudaTaksi içinde esrar içen btş buk. Neden buğday da yulaf gıbı 1950 senesinde e\lenen!erin savısı ve hırsızhk majası sefi A'.ışan Ulusan. 'denızme akmışlar ve Isveçin av saraklık olmaktadır. Sonra gene ıkkaraya ohırdu peşte gazetesine gore bır Macar^n 98S2. 19:s seneiınde 10427 ve 1352 tt. dun sabah Kapalıçarşıda buyuk bır kişi yakalandı navu mahvoMuştu. [ 'imalın yolunu tutmasın? Neden lim sulak gıtmektedir hırsızhk hâdısesimn tahkıkatlle meşgul Yunan bandırtiı 7200 tcnluk ıNıkolas Emnıyet tkıncı jube blnnd kmra Grocnland tekrar yeşıl' bır memle ıyi gıyınmış olduğu, bundan bo>le nesınde de ıms8 ıdl. Petersson bu hâdısenin sebebleolurken. bır gencın eünde radyo ı!e Kulukundıs» »Üepl buğday yuklü ol. Bu hal daha ne ksdar devam kaz derisi ayakkabısından belli oHaragazile intihar frmııjrlân e\n«lki gece sabaha karjı, ket olmasın? dolaştıgmı \e satmak için muşteri ara. rini arastır^ısğa koyuldu. edecek? Kımse bir şey dıyemez. lacaktır. Gazete, deri kıtlığı karşı Şıçlı Havarıyun sokak 12 numaralı dığını gorerek çe%nnrıştir Vapılan dugu h»lde lımani'n':a ee'mekte ık»n Ramıdt 12S15 plâkalı taksı içınde e«ra» Bu maksadla denizlerin harekst Meteoroloslar 24 «aat sonraki havaKaraderırde Kilyos mevkii civarmd» Butün bunlan bızım nesiller gbsında ayakkabı ımalâtçılarınm kaz fırça fabrıkasının rauduru ve fabnka tahkıkatta njeçhul şahsın Şevket Gul. şıddetli fırtınadan karaya oturmujtur. ıcen Ahmed Eralp, Kadrı Çetln. Ab, lerıni dlçtü, ortacağdan kalan tet nın nas'l olacağmı katıvetle bilemi recck değıl. Onun ıçın cumudivemed Hoîca. Yupsuf Leppeier ve Şere, ve hindı derisi kullanmağa başla sahıbırın oglu Onannes Sohnı>an. 15. 'oan ısmtnde Gehzeh sabıkalı hır&ızlar. Denızcılık Bankası Gemi Kurtdrma ferldra Erbay lsimlerinde b « kışıyı ya. kik yazılarını inceledi. ] lerın bozulmaainaan rauteessır olarak dan olduğu radyoyu Gebzeden çaldığı, Isletmesının «Alemdar» ve «Imroz» ge. kalamışlardır. Esrar ıçioılen hakkında vorlar Onun için 2100 senesinde lerın erımesıııdpn doğacak netice dıklarını bıldirmektedır. muslu. ora zabıtasmca mucevherat hırsızhğm. mıleri dün sabah kaza yerine gonden!. kanuni takıbata gıriîllmiştır. fabrirra >azıhaneınde Meselâ 15 inci asır ortalarına hararetin ne olacağını bilmek im leri serinkanhlıkla gözden geçireAvakkabıcılar kaz derı,.r.in ' ğ ınu açmak suretıle ı^uhar etmiştir. dan aranmak'a olduğu anlaşılmış'.ır. nıı<itir Teknen n muayenesinden sonra doğru İskandinav koylerine daima kânsızdır Ne de olsa hararetin bilırız... Kerdi ayağı ile yakalaıum sabıkalı yuzdurme amelıyesine başlanacaktır. zara, hindı derisınin ise krokoade trafında Savcılık tahkıkat Bakkal Nersesin katili suçunu Hâdl5e e k ırd süıuleri ınernniş O zamanm yükseleceği anlaşılmaktadır. hırsız bugiın Gebzeye sevkedılecektir. (Fransız basınından) benzedığini iddia etmektedhler. I japmaktadır. inkâr etti, fakat.. yazılarma göre yetısen İsveç ve Limanunızda dünkü sis Böyle olursa, cumudiyelerin eri1 Danimprka ara=mdakı Kategat BoGeçen sene Kumkapıda bakkal Ker. PKOt NIMBUS'UN MALCBALAttl: Şehir Hatları vapurlan evvelki gece mesınden meydana gelecek sular • ğpzını araba ile geçmek mümkünbajhyan ve dun sabaiı kesıfleşen sıs stsı parasına tamaan oldurdufu ıddı». nereve gıdecek? Tabıidır ki denize dolavısıle 1020 dakıkalık gecıkmelerle sile yakilara.n badanacı Tud AydırJ muş. gidecek ve boylelıkle denizlerin .şlemıjür. Kadıkoy Boğsz ve Halıc va. oglu dun Aclıveve sevkedılmıstır Fuad. Pçtersson bır zarr=n' =r İ<=kandi sevıvesi bır hayli vükselecek1 Bu ourlan ogleden «onra da sısm tfkrar so'gıuu «ırsfind» sucunu ınk*r ederek' navların Izlanda ve Groenland'â bsstırması yuzunder. guçlukle sefeı N'ersesı oldurmed.gını nrarla soylemıj. yuksehne 30 metreyi bulduğu takyapmıştır. Sls aksama dcgru hafiflemlş | »e de, boyalı ayakkabı ayağına gıydi. gıttıklerinı de oğrenmistir. Groendirde Paris bir lıman hsline geleve postalar «aat 16 dan itibaroı tarıfe , rılmış. ayakkabı numarasının uyduSu land. ismı ustunde yeçıl memleket ' gorulmuştur Tevktf e J ', ~ ı cek ve Avinyon sular altında kayuzertn* çalıjmaga başlamıştır. demektir. Anlasılan o tarihlerde ' r.^ğla ."• \ ' t ^.»t i.ı , 1 bolacak. «Ud» çalan adam buralan yemyeşıl imiş. Almanyanın istanbul S ^ • •n * • • t»Dünyada bulunan cumudiyeler Aradan bes asır kaJar bir zaman Koc»mustafapaş& Balıkçı sokak 37 losu memleketinden döndii numaıalı e\de oturan Hacı Ozeldoğu? geçmiştir. Şimdi ne goruyoruz? v» iki kurubdakl budann hepsi pollse n"uracpatle odasında asılı bu. Bir müddet önce şehrımızden ayrıl. Cumudiveler yavaş javas yok olu eridiği takdirde denızle>ın çevıyesi lunan udunun, aynı evde Hıdsyet ta. mıj bulunan Almanya Federatif Cum. yor. Alplerde bulunan bunlardan tam otuz metre yükselecektir. Yarafından calındığım İddia etmlftir. hurlyeti İıtanbul Vlskonsolosu rierbert bazılan gerılemiçtir Hele Alaska pılan heublar bunu göıtermekteZabıta Hıdaytt hakkında tahklk*t yap. Fchwoerb€l. dün «aat 15 40 ta SA3 maktadır. llc rrankfuıttan dbnraujtur. daki Muir eumudiyesı tam on kilo dir. / . • ' ' Konser, M. Sadak idaresinde «Şehir Korosu» nun. Türk halk turkulerınden bestecilerimız taraNancy, 18 (a a ) Dalgın bir fından koroya düzenlenmiş parçaannenin garıb macerası bugün a lann drnletılmesi sona erecektir. ğızdan ağza nakledilmektedir. Bu akşam Londra radyosuoda Içinde çocuğun uyuduğunu unuCamal Reşid Reyin «Çağırılış» tan anne, çocuk arabasrnı trenin adlı senfonik poemi bu gece taat b?ğajma teshm etmiştir. Biraz son 20 de 194 M. (1'546 Khz.) dalga ura çocuğun sesini işiten kondüktor, zunluğundan BBC radyosunda, W. çocuğu arabad=n almış, butun kom partımanları dolaşarak kimın ço Goehr idaresinde «Phılarrnonia» cuğu olduğunu sormuş, dalgın an orkestrasıaın konsermde çaluıacaktır. ne farkmda olmamıştır. Dalgınlık rekorunu kıran anne
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog