Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtTET 19 Ocak 1954 Bu Akşam Ş A N " Sinemasında Yurddan »por haberleri Bahkesirde yarıda kalan maç Amatör biriıtci ligdeki takımların puan durumu En çok sayı çıkaran fakım Elektrik, en fazla gol yiyen takım da Emniyettir Don Juan'dan daha yakışıklı... Cyrano'dan daha zeki... Zoro'dan daha çevik .. DON RUY. sizleri hayran bırakacaktır... RADYO ^ C Bugünkü program İSTANBUL 12 57 Açılıs ve program 13 00 Ha. b e r l e r 13.15 Caz müziB (PI.) 13 30 Şarkıl*r; okuyan: Şukran Özer 14.00 Küçuk oğle konserı (PH 1420 Şarkılar okuyan Nadır H'lJ'at Çulha 14 45 Dans sarkılan (Pl.) 15.00 KapanıŞ. 18 00 Açılış ve dans müzlgl 18 20 Konujns 18 30 MemleKet hovaları sej ve saz bırlığı 19 00 Haberier 19 15 Karışık akşam muziği (Pl 1 19 30 Caz muziŞl 19 45 Radyo mccsaz hevetı (Şetınaz) 20 15 Radyo Gaze. test 20.30 Kısa şehlr haberleri 20 35 KUÇUK nıkestra 20^0 Hepimi. j zin saati 2100 Şarkılar: okuyan: | Ekrem Kongir 2130 Şi.r dunym. mız: Behçet Kemal Ça^iar 21.40 Şarkılar; oku>an Can Akş:t 22 00 Pıyano dün^'asında gezîntıler 2215 Opera konseri IP1 ) 22.30 Şarkılar; okuyanNeriman Kureman 22 45 Haberler 23 00 Kambıyo . Borsa ve prctrrsmlar 2.1 07 Dans muztgi (Pl ) 23.30 Caz saati IP1 ) 23 45 Piyanut Ra\vîcz ve Landauer'den meiodjler 'Pl.) 24 00 Kapanıs • Amatör birinci ligde bu cumar i dadır. Fakat iki maçlan eksiktir. Balıkesir (Hususî) Burada yapılan Karagücü Egespor maçuıda tesi ve pazar günleri beş karşılaş ' Aır.atör ligde en çok savı yapan jtaklrn (34) Elektrik: en fazla gol Egesporlu bir futbolcu, Karagücu i ma yapıldı. Bu ligdf, her hafta sahalarda yedi maç tertıb edilirdi Bu I yiyen takım da (42) Emniyettir. oyuncularmdan birini kovaladığı j j Emniyet takımı ş'mdiye kadar yap için hakem tarafından dışarı çıka ; haft da böyle ilân edildi, fakat ou tığı maçlarda 2 beraberlik, 10 mağmartesi günü Şeref stadındaki Defrılrmş. buna itiraz eden Egesporlubiyet ve 2 puvanla ligin sonunlular sahayı terkettiklennden Ka terdar Sümerspor maçınm hake culuğundadırmi geç geld.ği için müsabaka yapıla raşürii hükmen galib sayılmıştır. CumartPsı v» pazr günleri yapımadı. Aynca Havagücü takımı AltıeyPazr günü de, Şeref stadmda ilk lan müsabkalardan sonra, amatör lul Genclik kulübünü 62 mağlub iki müsabaka yapıldığı halde: ü birinci liedeki t=kımlann puvan etmeye muvaffak olmuştur. çüneü karşılaşma olan Elektrik durumu, şu şeklı almışür: Gaziantebde Mc G B M. A Y. P Karagümrük maçı, sahanın çamurElektrik 1 34 11 « ıs Gazianteb 17 (Hususi) Bura lu olması sebebi ileri sürülerek ha Galatasaray 11 2 24 8 18 da yapılan lig maçlannda Karata; kerni tarafından tehir edildi. Fenerbahçe 9 29 11 2 13 3 16 11 Gazispora 21 galıb geimiştır. Cumartesi ve pazar günleri yapı Defterdar 14 12 4 28 15 Bölge atletizm birincüiğinde At ' lan beş müsabaka da galibiyet ve Beştktaş (İngilizce Sözlü) 3 15 1 13 1 13 Karagumrük 11 letiksporlular temayüz ettiler. Sa | mağlübiyetle neticelenmiş, berabe Be> koz Baş Rolde: FRANK LATİMORE 12 4 20 16 13 nat Enstitüsü de takım .tasnifinde re kalan takım olmamıştır. Yapılan îstanbulspor 11 4 13 18 11 Aşk... Kahramanlık... Maeera... Ve İtalyan sınemacılığı12 6 14 14 10 ikınci oldu. Ferdî netıce şöyledir: bu maçlarda en şaynı dikkat net : Vefa nın en güzel yıldızları: Adaiet 12 5 14 23 10 Milly Vitale Doris Duranti Franca Marzi Bınncı Hicabi 34.03 İkinci ce. Vefanın Adalete yenilişidir 5 12 20 9 Sı,mersr>or 11 Yerlerınizi evvelden ayırtmız Telefon 86792 Beşktaş, Kasımpasaya 40 galib Beyoghıspor 12 Vîchmed 34.18 Üçüncü Mehmed 7 12 30 S ••MMBİ^BHMHBa^HHV Ceylân Film 9 9 26 3 Çiner 35.35 Dördüncü Ahmed geldiği halde, Galatasaravhîar za Kasımpaşa 11 2 10 « 4 2 12 39.08 Beşinci Ah 4016 Altın yıf rskibleri Emniyete ancak iki Emniyet gol atabilmişlerdircı Faruk Yedinci Bayratn. 243 243 Amatör birinei ligin klâsmanı tet Antalyada Günün adamı kim? Churchill mi? Eisenhower mi? Antalya 17 (Hususî) İkinci kik ediidiğ. zaman Elektrikle, GaHayır... Hayır... Hayır... Ya kim? devre lig maçlannın ilk karjıla? latasarayın 18 er puvanda olduklan görülür. Elektriğin gol averajı ması Hkışık ile Torosspor arasında yapıldı. Oyunun yirmi dördün daha iyi olduğu için, bu takım sene baştadır. Evvelce de işaret etticü dakikasında İlkışığın attığı goğimiz gibi, Fenerbahçeıvn durumu, îstanbul genc muhtelit çalışmale itiraz eden Torossporlular sahadiğer takımlardan daha sağlamdır. larına dün de Mıthatpaşa stadında yı terkettiler. Bu takımm henüz hiç mağlubiyeti devam edilmiştir. Cıhad Arman, Vrfada yoktur. Fenerliler halen 16 puvan Niyazi Sel ve Refik Osman Topun Urfa 17 (Hususî) Burada jra(Good Sam) t?kib ettiklerı .drrîanda bir eleme pılan lig maçlannda Beşıktaşsporîki büyük artist: Garv COOPER Ann SHERÎDAN daha yapılmış ve kadro 41 e indiril Genchği 21 yendi. Gollen Beşikmiştir. 221954 cuma günü yapıÇok iyi bir adamın basından gecen güldürücü ve ağlatıcı taştan Kâmil. Celâl; Genclikten lacak son deneme idmanmdan sonmua7zam bir mevzu. Müslim yaptılar. ra esas kadro tesbit ed lecek ve Çorumda atletizm birinciliklerl çalışmalara başlanacaktır. Çorum (Hususî) Çerum böl James E. Suilivan mükâfatını Dr. Aşağıda isimleri yazıh eletnanBfaıbaşi Sammv Lee kazandı lann muhakkak surette stadda hagesinin kapah salon atletizm birinGeçende meşhur Amerikah atlet zır bulunmalan ve iimana katılBu Çarşamba iuareden itibaren cilikleri yapıldı. Alınan teknik coNhildfield'in Avrupa tumesind» malan tebliğ edilmektedir: nuelar şudur: ••••••••••••Mai^^MIVH Sür'at Film ••§ menfaat sağladığı dedikodusu üVarol Üzmez. Vural Akar, Şevki Kızlararası zerine, kendisine verilmesi mu Mengüp, Abdurrahman Uluoğlu, Koşarak yüksek atlama: hakkak görülen ve Amerikanın Fıkret Birkardeşler, Gökçen Dinç1 Leylâ Samsunlu Kız En«t Meshur PtYANO Virtüozu en kıymetli liyakat mükâfaü olan er. Güney Kayarlar, Nusret, Aydın 2 Ayten Senöz Kız Enst Sullivan kupasının bu yüzden adres Somer, Tayyar Cavcav, Nihad ÇaS Şenel Bıçakçı Kız Enst. değiştireceğini yazmıştık. New palar, Necdet Miyzenoğlu. Afşin I Durarak yüksek atlama: 1 Gülten Türkoğlu Kız Enst. York H. Tribune, bu mükâfatm Gülfırat, Adnan Şirin. Adnan Tü | 1948 ve 1952 olimpiyadlan kuleden fekçioğlu. Met'n Erman, Yaşar i 2 Levîâ Samsunlu Yalnız 2 seans atlama şampiyonu Doktor Binbaşı Güner, Orhan Aygüven, Yavuz Gön j 3 Yuksel Özyağcı RESİTAL Sammy Lee'ye verildiğini bildirmek lüşen, Ilhan, Akın Yüksel. Şeref ' Durarak tek adım: .26 Ocak SALI saat 21.15 te tedir. Olimpiyad kuleden atlama Kınalı. Sabahaddin Top. Yavuz E1 Ayten Şenöz Kız Enst. ORKESTRA KONSERI şampiyonluğunu kazandığtndanbe sen, Çetin Köni, Attilâ Kalaycı. 2 Sevim Biçerel Kız Enst (SEF CEMAL REŞİD REY) ri hic bir müsabakaya iştirak et Bingöl Selman. Gürbüz Türk, Ah3 Levlâ Samsunlu Kız Enst. 28 Ocak PERSEVBE saat 18 30 da miyen binbaşınm haksız olarak bu med Deniz, Mete Basmac», Vedad, Durarak üç adım: mükâfatı aldığını iddja ederler Şeref Has, Erol Tepeyan. Ali Soy1 Güesu Mergen Kız Enst. çoktur. Filhakika Sammy Lee, Ko dan, Mustafa İpekhan Gündoğan 2 A\ten Senöz Kız Enst. rede bir askert hastanede vazife Çolan, Selim Duran, Özcan, Co§3 Sfcvim Biçerel • • Her ik.ı seansın biletleri gişede satılmaktadır. ^ İ H görmektediı. Mükâfat kahraman kua Taş. Ferıdun Dörtler lara değil sporculara verildiğine Durarak yüksek atlama: göre Amerika Federasyonunun bu 1 Sükrü Sinan Lise tevcihi münakaşa edilir bir keyfi2 Özkan Artu Lise yettir. 3 Celâ] Cek Erkek Sn. Enst. Koşarsk vüksek atlama: Macar teniscM Asboth'a HOLYWOOD II OCAK 1954 1 Özkan Artu Lise boykot Terildl T E LG R A T 2 Sükrü Sinan Lise Viyana Tanınmış, tenis şampl3 Cplâl Çek Erkek Sn. Enst F İ T A S yonlarmdan Asboth'a, ifrat dere1 S TA N BU L Durarak tek adım. cede içki içmek ve sarhos. olmak1 Sükrü Sinan Lise Amerikada filmcilik âleminde büyük bir inkılâb yaratan, yeni bir 2 Erkan Çenesiz Erkek Sn. tan boykot cezası verilmiştir Macar «Szabad îfujsağ» gazetesi daha CiSırın açılmasına sebeb olan üc buudlu. canlı filmlerin gözle Enst. gorülmeden inanılmıyacak h r i hangi hususlarda ifrata kaçbgı hak 3 Kemal Çelik Lise kmda izahat vermektedir. Fakat Durarak üç adım: R E N K L 1 (HOUSE OF WAX) batı memleketlerinde onun daha 1 Özkan Artun Lise «iyade (fazla konuşmak) tan ceza2 Kemal Çelik Lise 3 Celâl Çek Erkek Sn. Enst. landığını göylüyorlar. Koşarşk tek adım: sında tmam lîatib oku'.u ile Erkek 1 Özkan Artu Lise isimli fılmi, bugünkü PanAmerikan uçağı ile Sanat okulu arasındaki müsabakayı 2 Erdoğan Ürol Lise İstanbula gönderilmistir. 3 Celâl Çek Erkek Sn. Enst iki sette Erkek Sanat Enstitüsü VtCTOR KREMER Okullararası voleybol müsabaka •kazanmıştır. MuvaKakiyei* »rijmtnin da yodan blflntf, usu> lünde harekef »dılirss, m*sa(« kıulır, yorgunluk hafıfler. Hayata yeni aıılan bir genç için umumf bilgi ile beraber bir de yabancı lisan meslelde ilerlememn belkı de ana jarHanndan biridır. Zira letkık »ahası genişlediği gıbi b«}ka mılletlerır; İ% zihniyeHne nüiuz edilmi}, ııkir o nısbette inceJmıj oJur Iste Türkiyenin her ne noktasında her rve meslekte olursanız olun. Linguafon EnstıtüsO size Istanbuldan bir yabancı dil öğretmek iktidarındadır. Nasıl »Iduğunu öğrenmek için vakrt kaybelmeden koponu dcJdurup göndererek para» uı izahat isfemenizı ehemmiyetle tavsiye ederiı. KILIÇLARIN ZAFERİ ANKARA 7 28 Açıhş ve program 7.30 Vücu. dumuzu çahştıahm 7 45 Hiberler 8 00 Vals ve tango programı Pl.) 8 30 Karma sabah muzlğı (Pl.) 9.00 Kapanış. 11 58 Açılış ve program 12 00 As. ker saatı 12.30 Ekrem Guyerden şar. kılar 13.00 Hsberler 13 15 Radyo salon orkestrası 13.30 Öğle Gazete=ı 13.45 Radyo salon orkestıasının de. vamı 14 00 Kapanı;. 1 1 LİNGUAPOM1 ENSTİTOSO • İSTJ isim ve adrcs : Yabencı dıl 1 Belediyesi Saat 21 de • 16 58 Açılıj ve program 17 00 NBC konser orkestrasından çeşidli parçalar (Pl.) 17.30 Radyo ü e ingiUıc* 17 45 Film yıldızları • Frankie Laıne ve Dons Day CPI ) 18 00 \'evtn Demirdovenden şarkılar (Özel Pl ) 18.15 Aliye Doğançay . N'ezahat Bayram . Salâhaddin Erorhandan beraber turkü. ler 18 30 Serbest saat 18 45 Virruoz piyanlsıler Jo=e Iturbi (Pl.) 19 00 Haberler 1915 Tarihten bir yaprak 19 20 Semahat Ergokmen . İ«met ü^urludan beraber şarkılar 19 45 Dmî ve ahlâki musahabe 19 55 Ney taksimi 20 00 Seçm» melodi'er 20 15 Radyo Gazetesi 20 30 Incesaî (Yegâh fash) 2100 Temsı! 22 00 Şıir sahıfesl 2215 Saz eserleri 22 30 Dans mjzlgı (PI ) 22 45 H». berler 23 00 Kflpanıj. Genc namzedler bir daha elendi ÖLÜM Merhum All Kemal Pajanın damâdı Sanlha Okhunun eşi. emekli Veteriner Tumgener«l Selım Bayavın bacana£ı. Tekel Genel Mudur'uğu harici tıcaret kısmı şefllğınden emekli İstanbul GARY COOPER SAM ANCA'da L İ K S SN M SN A İ E AI D ŞEHİR TİYATROLARI DKAM KISMI Herşeye Rağroen (Dişimizin Zan) Pıves 3 perde Yazan Thornton Wi:der Turkçesi: Tevflk Sadullah Het carsan.M akşamı laıeoe gecesldlr a Pazartea) ıkttuolan teowU roktut. lelelon 42157 İSMAİL HAKKI OKHÜN 18 ocak 1954 gecesi ani olarak vefat etmişür. Cenazesi 19 ocak 1954 ialı gunu (bugıjn) Çiftehavuzlar cad"<esi 8 No. lı evınden alımp Kızıltoprak Zuhtupasa Camllnde ogle namszını muteakiD cenaze namazı kılınarak Sahrayıcedld kabrlstanına defnedılecektir. Allah nüunet eylesin. Dünyadan Spor Haberleri KOMEDİ KISMI RENKLİ FENER KÛLLEK KRTUĞRUL YazanHANS Turkçesi: MUHSİN • *• Dul Bay«n Son» Hovnanyan, Dnl Bayan Verkin Muradyan Bay, B»van Harutyun Hovnanyan v kızı Sylva. Bay, Bayan Mıgırdic Beyazcıyan. Bay, Bayan Ardaşe; Beyazcıyan ve çocuk. ları. Dul Bayan Penız Markaryan ve cocu'îlan, Bay ve Bayan Aram Hıdır. van, sevgili e;l. oğlu. kardeîi, damadi ve akrabaları olan BULMACA 1 J « B«t DersemB* akaamı Talet» «tcesıdtej Salı «ksamlan temMl yoktur Cumarteıi v t çar^amtM günlen aaat 14 30 da Çocuk Hyarronu Dram ve Komedlde oazar eünleri saat 15 30 d» matlne Teleınn 404O9 SAMSON FRANCOİS S A R A Y ' da 1 1 • • 1 TFMSİMFarf 6 Bay Ohannes Hovnanyan'ın (Fabrikatör) | vefat ettiginl derin teessurle blldirirler Cenaze merasiml yarın car$amba 20 ocak 1954 saat 14 te Beyoğlu Balıkpa. z«rı Öc Horan Ermen! kilisesinde icra olur.acaktır. Cenaze Levazımatı ve Pervl* isleri GARBİS CEUL; Tel 42746 TERS YÜZ Pıye» 3 perde J rc|,ı Halb»vlnrlt) M 1 Y«zan GALrB GÜRAN Pazaı (unıerl n a t 15 30 da tnatfn» Cumarteai Pazar ve Perjemb» tkşamlan «a«t 21 de Glıeleı nerrün n a t 12 dc acıht. tstanbul Ünlvereiteri Talebe Bırltjl • »I • 1 « ! I FVI î RPI i i/i'xı>;1 Emlnönü Öğrencı Lokallnd» SolAan tafrr LEYLA B E L U ve N u a ,.4.™,^,. ( & k l E n l l n o n u H a l k e v l ) 1 Kaj bettığirrte kıymetli murıar. censzesınde bulunmakla G Lcelenk gSn. rir v< edıb arkadasımızın «oyadı, nota. dermek «uretile ve gerek jlfah: ve YARIN BAŞKA OLACAKTIB 2 Benzerı guç bulunur (iki kelıme;. tahrıri t&ziyetlerıle »cımıza Piyes 3 perd* 3 Btt enör, onu lyî rjellememij o'.an [ eden akraba ve dostlarımızla a'kaöas. ıTazan. Pa^chcal CarlM Magno aktör suflöTden lmdad bekler. 4 Kısa j larına ajrrı a y n tejekitür» teessöriımîiî Turkcesi Nacı Savaşer ve eksık gelenlere scnracan eklenenler mani olduğundan gaze'en.zm tavassu. Rejtsor: Avni DİUigil (çoğul). 5 Sıbiryada. bir nebir, her 1 tunu rica ederlz. Salı, Çarşamba akşamları saat 20.30 da hangı bir kurula mensub kışi 6 Na. Ailesi nıuslu insan ancak bunurüa hayatını Çarfamba günleri aaat 16 30 da matln* kazanır 7 Bir soru edatı. karakold» **• Fiatlar: 150 100 . 50 veya hakim . huzunında verılen. 8 Talebeye taeryer 50 kuruf Na^ınat üe uslanmı^'anın h&Jc ettıgi. Alle böyüflimüı Yukarıdan asağıya: Bay HALİL ALİ BEZMEN'in 1 Kendısine her taraftan muhabbet gösterllen. 2 Yer yer kazıp karıştı âni veiatile uğradığımız buyuk acıyı. rarak altust ebnek. 3 ikinci Cıhan gerek evim'.ze Tcadar gelerek ve cena. ederek. gerekse sava§ında tavyare akınları bazı şehır. xesine bizzat lçtirak leri bu hale getırm>5tı. 4 Olaganustü mektub. telgraf ve telefonla payla;an işyapanlarm kazandıklan, klmine gör« butun akraba ve dostlarımıza ve mues. naklddir ttma kımisi İçin de can sıkın. sesata ayrı ayrı teşkekure teessurümüz tısı veren şey 5 Dort koşe, bir harfln mani olduğundan bu husıısun ltasına okunuju 6 Ağzır.a kadar tıkhm tık. sayın gazetenizin delâletıni rlca edelım bir hale gelerek. 7 Tersl hakır riz. ve sefil bir durumda olaru göstertr. Bezmen allesl, Esen. Edtn ve 8 Guzel sanat. hem bir hava lilâhıTelci aüelerl dır hem de bir spor vasıt&sı. I î 3 < S 6 7 S 1 1 m m TEŞEKKÜR 11 954 tarthmde aramızdan ebediyyen ayrılan yeğeTmiz ve ablamız GENÇLİK TİYATROSU TEMStLLERİ DÜNKÜ ÇOCUK Korrfrtı o ocrde yazon GARSON KANIN Cevırei' LEYL ERDURAN Sanneyt Koyan MUHS»I ERTUĞHtTL Çarfambadan cajKa ner akjam «aat tam 21 de cuma ıtaleoe). pazar oaatlne «aat 17 de Telefon 4027* CANAVÂRLAR SARAYI ŞEHİR TİYATROSU EMlNÖNÜ BÖLÜMÜ TERS YÜZ Piyeı 3 Perdt • Yıaar OaUb Güran Sahneye koyan Hüseyin Kemal Gürmen (Cağaloğlu eski Halkevinde) 21 Ocak Persembe aksamından itibaren f BU AKŞAM S U M E k'alları R Sinemasında BUD ABBOTT v LOU COSTELLO e İKİ AÇIKGÖZ ALASKADA Filminde hayatmızda şimdiye kadar görmeğiniz derecede ağlarcasma güldüreceklerdir. Bu filmin türkçe nüshası çarşamba matinelerinden itibaren Şehzadebaşı nun en yeni ve en konıık fümleri: Karlarda v e buzlard kumarb z Altın aravıcı Avcı Meşhur kahk aha KİAİRİTİAİCİAİ AİLİAİ1 MWY A' , Y | A | S İ « KİA A|N, DİRİAİVİAİ» R T IIIGİDİIİRİ9İT RİAİÜİRİIİZ IİK İstanbul İranlılar Hayır Cemiyeti İdare Heyeti Başkanlığından: îstanbul İranlllar Hayır Cemıyetinin 1954 yılı idare heyetine aşağıda isım. leri yazılı zevat seçilmişlerdır. Ba;kan: Bay Rıza Lekl; Başkan vekıli. Bay ^ l ı Azerm Umumi kâtib: Bay Alıekber Tebrizl Muhasib Bay Aliasgar Hatemi Veznedar: Bay Ferıdun Salarl Üye: Bay Ali Revanbahj Üye Bay Ali Hslili MUAMMEf M A K S İ M My4\ \. 4 Bu aK5am 9M1 n C t BA Lt KAKAKOLU CumarteaL Pazar maUneleı 15 U Teleton 43134 * • KARACA A|DİII«|BO|ŞİAİ K İ A İ S İ D • RİIIİP Münir Nureddin Konseri Üstadın gripten rahatsız lığı dolayısile konser 27 ocak çarşamba ak jamı verile cektır. Satılan biletler muteberdir. Y E N İ S E S OPERETİ Her akşam 21 d« (655) FERAH SİnemdSinda YeTİerinizi evvelden aldırınız. Ö Z E N FtLM NAZIME NAUI ran üa«aı> »« yayao C'umAurti/et UmtbaactMt «c GatetecıHk l'ürk Arumtm Şırlettt Cağatoğlv Holkem mtuJt No Î0/41 Sablblen VENÜS BAR KAPRİ BALESt İStirakUc Dikkat. Çarşamba, Cumartssi. Pazar sa. at 15 t« matine. Çarşamba »ıalka, Cumarteel matlnesi tenzilâtlıdır. »e ÇOCUKLAKl merını tt'len Utart M n Metuı «Ud«ı matınesl taîebey* CEVAD FEHMİ BAŞKUT sın? İşte yatak için çare bulduk ya! Imiyim efendim? Artık bu gece Cananm sevincini | Râkım Etmezsin ya! Ben seni mümkün değil tarif edemeyiz. Bi ne kadar görsem göre göre doyaçare kızcağız, dadı kalfa ile efendi mam. Şayed sen, rahatsız olursan sinin kendisine evlâd gibi, kardeş diye söyledım. gibi, her ne gibi olursa olsun gösCanan (Şukran hislerile gözleterdikleri muhabbete mi sevinsin; rıni göklere dikerek) Ne saadet! çarşamba günü Kâğıdhaneye gidiKızın şu hal ve tavrı Râkımın lecek. ona mı sevinsin, Jozefino be hissiyatını bir kat daha arttırarak: raber gidecek ona mı memnun ol Râkım Canan! sun; bahusus Jozefino bir gece Canan Efendim. kendi evlerinde yatacak ona mı Râkım Bir şey yok! mı çıldırsın? Zira, Jozefino Cananı Canan Bir şey söyleyecektiniz ne kadar sever idiyse Canan da ama efendim .. Siz bilirsiniz. onu o kadar severdi. Râkım (Kalemi elinden bıraK=hveyi içükten ve verilecek kıp) Dıyecektim ki, Canan! Canan Efendim! karan verdikten sonra Râkım, yaRâkım Benim seni sevdigimi zacak biraz yazısı olduğur.dan bahisle odasına çekildi. Dadı kalfa da biliyor musun? Canan Nasıl bilmem efendim! uykusu geldiği için yatağına girdi. CatiDn ne yapsm? Uykusu yok Biliyorurn ya! Hem siz kendinız söy ki yatsm Zihni 3 erinde değil ki, lemediniz mi? «Seni kız kardeşim sevincinden vakti yok ki. gıt?in, gıbi sever jn» demediniz mi? o da bir kit?b okusun. Canan kalkRâkım (Ayağa kalksrak) Otf, tı. efendisinin yanına gidip karşı Canan of! Ben seni kız kardeşim sında oturdu. Râkım, yazı yazar, gıbi sevmiyorum, canan gibi sevio da önüne tütün tenekesini almış, yorum. efendisi için hazır sigara yapardı. Canan (Cayet lâtif bir pemRâkım Niçin yatmıyorsun Ca belik ^ehresini tâ memeleri üzerine kadar istilâ ederek) Malınız değil nan? Canan Uykum yok efendim. miyim efendim? Râkım (Hiddetle) Öyle deme! Sizi rshatsız ediyorsam odama gideyim de orada sigaralan yapa Sen kimsenin mah değilsin' Kendi kendine sahibsin... Of! Kuzum yım. Râkım (Bir tatlı sıtma kırgın Canan! Allah aşkına, sen de beni lıklan hissederek) Yok, kuzum yok! seviyor musun? Doğru söyle! (O da ayağa kalkmıs, bulunduHiç sen bana sıkıntı verir misin? ğundan efendi ona, o efendisine Hiç »en beni rahatsız eder misin? blrbuile kucaklajarak) Canan Ben sizi rahatsız etmez yaklaşıp Nasıl söyleyeyim, a efendim, halimi bümiyor gibi söylüyorsun. Râkım Of Canan! Sen benim halimi bilmiyor gibi söylüyorsun. Beni seviyorsan «seni seviyorum» de. Ağzından şu lâkırdının çıktığını kulağım işitsın. Bu lâkardı beni ihya eder Âlemde bana en lezzetli söz, bu sözdür. Canan Seviyorum efendiciğim, vallahi seviyorum. Ah! Ben sizi sevmez de ne yaparıra? Nasıl sevmemezlik edebilirim? Sevmemek elimde mi? Kızın bu sözleri söylemesi değil, söylerken gösterdiği âşıkane tavırlar Râkımm hislerini uyandırdıkça uyandırarak âdeta aşkın sonunda olan cinnet mukaddemesi başgösmişcesine bir hal ile: Râkım Ah Cananım, Cananım! Beni sevdiğine vallahi gönlüm inanıyor. Sabaha kadar bana bu sözü söylesen dinleyeceğim. Râkımın sözleri Cananı eritmek derecesinde müteessir ederejf, kız zaten kolları arasmda bulunan efendisinin gözleri üzerine ateş gibi hararetli dudakları ile bir öpücük bıraktı. Râkım da karşlık öpmeğe davrandı ise de gene o anda bir ürkeklik göstererek: Râkım Cansn. ah Canan! Seni vallahi kendimden kıskanıyorum! Aman Yarabbi! Çıldıracak mıyım, ne olacağım? Vâkıa Râkım çıldıracak mıydı, ne olacaktı, anlaşılamıyacak bir hale geldi. O kadar ki Canan da korka Cumhnriyet'in Tefeikan: EFLATUN BEYve RAKIM EFENDI AHME T M iTHAT Er EN Di BugürJrü dllc cevlren: HASAN Klî YÜCEL Canan (Sevıncinden çıldırasıDiye 0 dahi kalkar, kendlstnl dadısının kucsğna atıp öpmeğe baş ya) siz de mi bizimle beraber gidelar Biçare Fedyi bir yanında Ca ceksıniz efendırn? # nan, bir yanında Râkım kenJısini Râkım Hajhay! kıırT.'lamakta o'duklannı ^oriınre Canan Öyle ama kalabslıkta gozlerinden yaşlar boşanarak: siz bizimle beraber oturamazsınız Fedavı Ah hanmcığım. iki gö ki! Râkım Çarşamba günü orada zümün num hanımcığım! Mezarından biZim şu halimizi görüyor mu kimse yoktur. Koca çayırlarda biz yalnız kalacağız. sun? Canan (Daha ziyade sevineRâkım (Gözleri dolarak) İşte dadıcığım, seni anamız vetıne rek) Ya; öyle mi? Aman canım dakoyduk. Anacığırrun yanakları çü dıcığım, bızi gotur. Feda>i Götürürüm kızım, nirümüşse de senin yansklarm hamçin göturmiyeyim? dolsun sapsağlam. Râkım Hattâ u=tan Jozefino Bu lâkırdı Cananın da dikkatini mucib olacak fakct bu hal çok da aelecek. Canan (Nihayetsiz sevinerek) sürmeyip genc herkes yerli yerine O da mı? Aman Yarabbı! Dadı kalgeldiler. Râkım Ey dadıcığım! Bizı facıgım. Jozefino' da gelecekmiş! Fed.yı Daha âlâ ya işte. Hep önüraüzdeki çarşamba (jünü Kâbiz bizeyiz demek ğıdhaneye götürür mü?ünî Râkım Çarşamba günü sabahFedayi Seni de mi? y ' ' leyın erkenden gideceğiz. Ama Rİkım İsterim yaJ pek erken ha! Fedayi Jozefino o kadar erken gelebilır mi? Râkım Jozefino daha akşamdan buraya gelıp, gece burada kalacak. Fedayi Siz öyle mi karar verdınız? Râkım Hayır! Biz değil, ben kendim oyle karar verdim. Jozefino ile söyledığimiz söz yalnız bir gün birlikte ' Kâğıdhaneye gitmekten ibarettir. Fedayi İyi ama beyim, burada biz Jozefino yu nerede yatırırız? Râkm Ben onun yolunu btlldum da onun için karar verdim. Sen beni bir gece odana misafir alırsın. Jozefino benim odamda yatar. Canan da kendi odasında .. Fedayi Sen bilirsin oğlum! Râkım Yok dadıcığım «sen bilirsin» yatak içinse... Fedayi Niçin münario olaaa o vakar! rak nasılsa efendisini kanape, üzeNe zannettiniz ya? Rica ederiz, rine oturtup kendisi de yanıbaşma Cananı öyle bir yılışık, aşifte zanyerleşti. Aradan bir müddet sükut netmeyiniz. Canan, sapına kadar T ile geçip 3 alnız ikisi birbirinin yü kadın, afif, edib, terbiyeli, nazik, züne bakarlardı. İkisinin de yürek akıllı bir kızdı. Şu kadar var ki, leri tıkanıp boğulacak gibi idi. Bu dadı kalfa Râkımın yanına geldiği aralık Râkımın akhna Kflârun'un zaman pek güleç bir yüzle gelmis esirlik hpkkındaki fîkri gelip ancak olduğur.dan Râkım. geceki maceraurun uzadıya muhakemeye zihnin dsn dadının haberi olmuş idüğünü de kuvvet kalmamış oldueund~n anlamıştı. Evet, dadının haberi ol• Haydi oradan eh çılaın! Sen âle muştu. Lâkin zannetmeyinîz, dadı min lezzeti nerede olduğunu nere kalfa bunları gözlemiş, yahud dinden bilirsin? Var, bir çapkın ti lemiş. Hayır efendim. hayır! Dadı yatrocu kız yanında kendin esir kalfa böyle bir alçaklığı kabul eimişsin gibi ömür sür» diye o hâ der kadın değildi. Cansn, kendisi 'irsyı derhal ko\Tnuştu. haber verdi. Zira, dünyada CanaKoca Râkım' Kanape üzerinde nın an^sı, sırdaşı, her şeyi dadı 1v Cananın yüzüne baka bsks be i kalfa idı. Efendisi ile olan maoerabir, iki saat daldı eitti. Canan bir j ların hepsmi dadı kalfsya haber aralık kenrliîini V3t>s1 kaV'ırm'k verip efendisine karşı ne hal ve haistemişti, Ancak tamsm henüz da reket*e bulunacağına dair ondan labildiği halde uyandırmağa bir aldığı talimata harfi harfine riayet türlü kıyamadığından ve kanape ederdi. Zaten Râkımı bu kadar edecek terbiye ve üzeıi de oldukça rahat edileb.lecek deli divane yer olduğundan bir Inüddet efendi tavrın menşei neydi ya? Dadı kalsi, kardeşi, âşığı, muhibbi, artık ha fa, elinde büyütmüş olduğu çocu» tırına ne gelirse osu olan zatm yü ğun her haüni ve ihlâkını lâyıkile zünü doya dojra veyahud doyamıya bildıği için Canana öyle bir hareket doyamıya seyrederek o da kalktı, tarzn tayin ederdi ki, Râkım, kızı yüreğinde bin türlü hisler dolu ol hiç sevmiyecek oLsa bile çaresiz sey duğu halde yatağına gitti. meğe mecbur olacaktı. Ertesi sabah Râkım. gözlerini Vâkıa Râkım, geceki vak'adan açtığı zsman kendisini kanape üzerinde vt Cananı karşısmda bul dadı kalıanın haberi oldufımu andu. Kızın vakar ve temkinindt as ladı ama, dadı kalfa O:Ü dair tek la bir tebeddül yok! Koea Canan hdrf söylehıedi ki Râkım bir şey hâlâ o Canan; hâli o temkia. hiliJ söyleyebilsin. (Arka*\ var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog