Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

19 Ocak 1954 CUMHTJRIYET H İtalyadaki hükumet değişikliği taiyada kurulan yeni hükumet sola doğru bir kayma olduğnnü göstennektedir. Parlamentoda en kuvvetli parti olan Hristiyan demokratlann sağ cenahını temsil eden Pella Basbakanlıktan çekilmiş, yerini daha çok sol cenahın liderlerinden biri bulunan Fanfani almıştır. Italyan parlamentnsunda Hristi. yan demokrat partisi 262 yere sahibdir. Fakat bunlann taın ekseriyeti sağiayabilmeleri için daha 40 reye ihtivaclan vardır. Pella, sağ eereyanı temsi! ettieınden 48 mebus!u Kralcılar grupu tarafindan desteklenmekteydi. Muhakkak ki btıs;iin sol cereyanın adami olan Fanfani'yi kralcılar tutmıyaraklar, yeni Başbakan daha çok komünist a'evhtan sol partilerle işbirliğini temine çalışacaktır. A D Âmerikada av uçakları İtalyada imaline hız veriliyor buhran sona erdi Bir milyar dolarlı k tahsisatm yalnız bu iş için sarfedileceği bildiriliyor Washington 18 (a.a.) Başkan | fazla ihtiyac bilhassa süratli av uEisenhower'in, kongreye mesajın çaklan sahasında görülmektedir. da bahis mevzuu edilen ve Birleşik Halen Amerikan topraklannm müAmerika hava müdafaası programı dafaasile vazifeli servislerin eraiçin derpiş edildıği bildirilen bir rinde F. 89, F. 86 ve F. 94 tipinde mılyar dolara yakm tahsisat, he uçaklar mevcuddur. Fm. 102 Upi men hemen münhasıran Amerikan ! uçakları imal halindedirler ve yahava kuvvetlerinin a v ' uçaklarile 1 kında servise alınacaklardır. Bunteçhizinde kulîanılacaktır. Alâkalı lar en son tip Amerikan av uçakservisler bu hususta hiç bir malu larıdır. Ses süratinden fazla bir mat vermemiş bulunmakla beraber sürate ve çok vükseklerde uçuş Amerikan Müdafaa Vekâletinin iyi kabiliyetine malık bulunan bu uhaber alan mahfillerinde ilerı sü çaklar, gece veya gündüz uçuşlarülen flkir bu merkezdedir. Bu rında olsun. düşmanı bilfiil otomamahfillere göre, Amerikan toprak tık şekilde arayıp bulan en mülannm müdafaası sistemleri ikmal kemmel bir radar sistemile mücehedilmek üzeredir ve bu hususta en hezdir. inııııiHiııımııffln!!l![|!l"IIIIIIIHIIII|||lf!lll1lllliniimnılıııııı>Mi» Hristiyan demokrat Fanfani yeni hükumeti kurdu Bunun favdası nedir? Erte^i <ünü bir iki kisinİB onn taklid ederek so>Tinculuea tesebbüs efrijini ve hemen yakalardıklarını 383 Neylân Aras 384 Hayri Ünafen Yeni İtalyan Başbakanı Fanfani gördük. Maksad bu mudur? 18 CA.P ) Başbakan Ortada bir hakikat var ki bundan ı di | Bastarafi 1 ıncı aahıfede Bnsfnraft 2 inci tah'iede daima bihaber görünü>oruz. Moral sövliverek yabancı sermaverım tin karar ve tedbirleri hakkında | bineyi teşkil eden Bakanlar hste c e k , i r S o n r a ^ . ^ b i r k u r u l u n kmnetleri za'fa ueramış cemi^etResim kabulü muddeti çoktan bit müsabaka için tayin ettığimiz had 1er, hic değilse ferdler üzerirde memlekete fayda sağlayacağı Büyük Mület Meclısine ve memle sini Cumhur Bafkanna sunmuş ve m e v c u d i y e t i b i l e M e c l i s ü/erinde na kani bulunduklarmı, an kete verilmesi beklenen izahat he böylece 14 gundur puıup gıden hü peşin bir tesir yaratacak. onu. ka tıği ve evvelce vaktinde gdnderilen den çok küçuk olduğu için resmini bb'Ue ne^riyatm maalesef tesvik enüz verılmemiştir. cak tasannm aceleci bir ruhdici tesirlerl olmaktadır. Herkes kumet buhranı =ona ermıstir Cum ı rarlarında temkinli davıanmaya fotoğraflsrın neşrlne devam ettı neşredemiyeceğız. Devletin haysıyet ve itıbannı hur Başkanı Eınaudı, yeni kabine zorlıyacaktır. Niha\et adlî ımıra ğımız ha'.de hemen hemcn her gun la hazırlandığmı. komisvona mııM. G talebesinden Mustafa Gü kalabalık arasmdan sivrilmek ister. halif milletvekillerinin uve se medenî milletlern tarihinde eşi t?o yi inha eden kararnameji derhal kabe heyetinin yetkileri de her hal 'postadan yeni çocuk resimleıi çıkzele: Resmini gönderdiğınız Ülkü Kimisl ilmile, kimisi zekâsile. kiçilmediüni, muhalefetin Börüşünün riilmemiş bir derecede zedehyen ımzalamışür. Bununla beraber ka de hududsuz olmıvacaktır. Kabul 'maktadır. Yeni gelen resimleri neşmisi kol kuvvetL bacak kuvveti ile, ahnmadıgını anlattı. Yabancı ser bir hâdisede hükumetin Büvük binenin, meclis tarafmdan tasdik edeceğimiz u<^u]e eöre. bu organm retmıyeceğ miz için boşuna gonde Bingolün kaç yaşında olduğunu bil kimisi de böyle şirretlikle . Bövledırmemışsıruz. Fotoğrafını neşredemavenin tarım ve ticaret sahalan Millet Meclisine ne zaman getire ve kabulü lâzım gelmektedir. i Anayasays aykın bulduğu kanun nlmemesıni ncs ederız lerine nümuneler vermek. yani ceAnkarada Bayan Münev\er Ba bılmemiz için yaşının bıldırilmesini nrnet nizamma k^rşı vapılmış sucna yatırılmasmın zararlı olduğu ceği bilinmiyen neticeleri demokFanfanı 46 yaşmdadır. Hıristiyan ı lar, Mecliste tckrar görüşulecek. ratık murakabe ve mesuhvet esasrıca ederiz. yolundaki endiselerin cevablandıDemokrat partisi solcu grupunun Ancak Meclis ısrar ettiği takdirde yere' Kızıruz î eriha Bajerin yaşı, ları ballandırarak, ona bir nevi rılmadığmı kaydederek hpm mıllî, larıle uygun gormediğimızden Ka lideri olmakla beraber siyasî kana j belki yeni seçimlere gidilmck imI reklâm salçası ilâve ederek neşrethire Büjnik Elc mizin Mısır hükuhem bevnelmilel ekonomi bakımmatlerinde mutedil bir devlet adamı kânı sağlanacakhr. Bu da milli mek normal ve makbul yollarla dan ehemimyetli olan bövle bir mev meti tarahndan hudud hancine çı sayılmaktadır. Yeni Başbakpn. hü egemenlik prensipi ile bağdaşamaz | sivrilemiven akıl fıkaralarma bir 1 Italvada toprak reformnnun tat zuun partilerüstü rutularak muha kanlması hâdısesmin bugüne ka kumet proeramını 26 oc;kta İtalyan nevi yol pöstermek oluvor. Bo\le bir si'tem sayılmasa perektir. bikında en muhim rolii oynıyanlar lefetin de muvafpkatile Meclise ee darki safahatı ile bu iste Dıs Is'eri parlamentosuna sımacaktır. oHufunu da hâdiseler hemen gösDaha önce de vazdığım gibi. kaBakanlığının evvel ve sonra ne düdan biri de şimdi Başbakan olan tırilmesi icab ertiğini sövledi. Bu terivor. 35 yaşındski Giulio Andreotti nunlann Anayasaya uvgunluğunu Fanfani'dir. Diçer taraftan Dıs Iş •vskımlardan tasarmın tümüne a ştinüp nasıl bir hareket hatu üzeTaracak haber. verilecek tafsilât rinde olduğunu ve Mısır hükume harıc. yeni ksbine münhasıran Hı temin etmek davası. genc demokleri Bakanlığına getirilen Piceioni leyhte oy kullanacaklannı belirtti. mı yok? Okuyuc^a sunulacak entine verilen notamıza henüz bir ristiyan • Demok ıat bakanUrdan rasimizin başlıca davalanndan biride «ol rereyanı temsil etmektedir. Lehte söz alan Bedri Nedim Gök müteşekkildır. B'ğımsız bir meb dir. Bu davayı ço7menin volları da ten>«;an vak'a. nakledilecek «hikSiddetli komünist aleyhtan bulu nilin sözleri sona doğru gürültüle cevab ahnmamışsa tecavüzün telâlatesaray), Muzdad (Fenerbahçe), met» mi ekfik? Bir adi hırsızm söı Baştarafı 1 incı sa fisi yolunda hükumetn düsünce ve us olan Andreoti. İtalyanın tecrü bir, ikiden ibaret değildir. çeşidlinan bu şahıslann, bilhassa Pella re yol açtı. Göknil, bu mevzuda dır. Prensip üzerinde anlaştıktan i rilen esaslara göre çahşmalara tâbi Basri (Fenerbahçe), Haflar: Rober lerini. vecize ha'ine getirmekle ne» tarafmdan ihmal edilen sosyal da muhalefetin leht~ konuşmasını ar karannin neden ibaret bulunduğu beli devlet adamı De Gasperi'nm (Galatasaray), Nusret (Besiktaş), ye hizmet etmelrteviz, bUmiyorum. nun Büvük Millet Meclisinde izah hımaye edip yetiştırdıği siyasî si sonra usul hahsini esaslı bir neti tutulacaklardır: .valan ele almaları bekleniyor. İtalzu ettiği halde fi'livatm bunun ta ve müzakeresi yapılmak üzere Dış malardandır. De Gasperi kabine j ceye bağlamakta eüçlıik çekileceUnutmamalı ki beser tıyneti bin 1 A, B, C millî takımlan için Ali İhsan (Besiktaş), Eşref (Beşıkyada işsizlik ve hayat pahalıhğı demamen aksine olduğunu kaydederek işleri Bakanına bir gensoru açılma sinde devlet Bakanı olarak çalış ğini biz sanmıyoruz. vamlı surette artmalctadır. Cereyan 18 er futbolcu tefrık edılecektır. taş), Mustafa (Ankara Karagücü). türlü terbire metodlaruıa. bin tur10 senedenberi memleketin büvük sını arz ve teklıf federiz.» mıştır. İtalvanm «Katolik HarekeN4DtR NADİ Namzedlerin b:r kısmı seçılmıs, Forve'ler: Burhsn (Fenerbahçe). lü kapunî tehdidlere rjemen daima eden son grevler de şiimullü olmuş a bir iktisadî sıkmtı icincîe kaldığını, sarfetbir kısmı da seçilmek uzeredjr. Se Mehmed Ali (Fenebahçe), Fikret fenalığa mevval re onu beğenm ve rur. Diğer taraftan ticaret açıjp da C H P. Meclis grupu adına grup ti» teşekkülünde faaliyet iktisadî hamlenin D P zamanında da'mî bir sekilde artmaktadır. miş, komünistlerin ve müfrıt sos(Fenerbahçe), Lefter (Fenerbah h'hiçlidir. Bunu bin bir misal ile çılenler aşağıda göstenlmiştır: 3.5 yıl içinde görüMüsünü, bu başkan vekili Fa'k Ahmed Barutçu. çe), Reha (Galatasaray), Receb gıirjvoruz. yalistlerin sık sık hücum ve tenkidFakat bir hafta sonra meclis ö hamlevı tetkik eden Amerikah ik2 Bu uç takım, 1954 yılı içinde (Besiktaş), Fahreddm (Besiktaş). lerine maruz kalmıştır. Hâlâ psikololorlar arasında intiniine çıkacak olan Fanfani kabinesi tisadcmın açıkça ifade PttiŞint ankarşılaşacağımız İspanya, Yugos15 (B) mıllî takımımıza çağıİç İşleri Bakanı sıfatile memleknmunist alevhtan olan sol parti lattı ve: «Tornburg da D. P. li delavya, Hindıstan, Mısır, Yunanis rılankr: Kaleci: Mehmed (Ankaıa rıar gihi sonu ölüme varan hâdisektrtın polis kuvvetlerini kontrol lerden bazılarının desteğini temin ğil ya!» dedi. tan milli maçlarile diğer Akdenız Havagücü), Müdafiler: Ekrem Kol lerin reklâmına kapılıp kendini b!dürenler bıılunduğımu ciddî şekiledecek tır. edebilecek midir? maçlarma, muhabere etmekte ol daş (İzmir), Orhan, Rıdvan (Ankarfe dıisünenler ve bu vüzden ip*iYeni Dıs İşleri Bakanı Attilio Yabancı sermaye\n teşvik kanuİtalyada iki sosyalist partisinin duğumuz İsrael, İran, Irak, Lüb ra Karagücü), Metin (İstanbul Kahar vak'alannın n Piccioni'dir. 61 yaşındadır. De bulunması son dereee kanşık bir nu ile ekonomîk kalkmmanm kat nan ve Kıbns federasyonlanna ragücü). Haflar: Çetin (KasımpaistıNenler vardır. Bİ7de de Gasperi kabinesinde Başbakan yardunını yaratmakta ve bundan ko bekat artacağuıı söyliyen Bedri mensub mıllî takımlan ve 916 ma şa), Semih (Göztepe), Ayhan (An vsk'slannın nesri vaktile bu m"'âBerlin 18 (Nafen) Sovyetler dımcılığmda bulunmuştur. 1. ci münist parrUi her zaman faydalan Nedim, muhalefet sıraiarını gösteyıs 1954 tarihlerinde Türkıyede kara (Havagücü), Ali Gslatasa.y). hazalart'an do'avı vasak ed'İT>''H. maktadır. Bu «iosyslist partilerbıden rerek: «Şu taraftaki arkadaslann dörtlü konferans etrafında propa Dünya harbinin maruf tayyarecile Nadirin babası: «Oğlumun katil yapılacak olan Türkıye Yugos Forvetler Aydemir (İstanbulspor), 5!'>n tadî'âtta bu vasağın kîHjnlbiri Nenni idaresinde ve komünist tahrikine yabancı sermaye emni gandayı şiddetlendirmektedırler. Fa rindenr'ir okluğuna değil, öteki çocuğun lavya gene millî takımlan maçlaFeridun (Fenerbahçe), Suad (Gala ms»sı sırasında vak'anm tafsilâ*ını mifu7u altmdadır. Nennl, kızıl li vet ister şeklindeki sözlerine rağ kat Sovyet gazeteleri, Malenkov ölürnüne Uzülüvorum» dedi rile ekım 1954 te Yugoslavyada A tasaray), Kadri (Galatasaray), Sa baüandıra ballandıra voîmatnak eder Tosrliatri ile bir pakt akdetmiş. men Demokrat Parti bu emniveti hükumetinin «tarafsız heyetuı. nevusturya, Yunanıstan, Yugoslavya lim (Adalet), Yılmaz (Ankaragu «asının da feabul edildiğini sanıtir. Diğer tarafta ise, komünist a yerli sermaveye olduğu eibi yaban zaretinde Doğu Almanyada seçım ve Türkıye millî takımlannm ışti cü). le\htan sosvalist (Saragat partisi) cı sermayeye de vermistir. Bunu yapılmasını kat'iyen kabul etmiyonım. 16 (C) Millî takımımız namzed rakile tertıb edilecek turruvaya bulunmaktadır. tahakkuk ettirmistir» deyince Cez yeceğini de sık sık tekrarlamaktaHırsızlık. katil. hulâsa cemiet leri Kaleci Seyfı (İzmirspor), Yuk dıizenine karşı gelmek katılacaklardırfiillerinin Son seçimlerde nîsbeten perilemiş mi Türk itiraz etti. Bunun üzerine dır Son olarak Pravda gazetesı bu 3 Bu namzedler dışında kalıp sel (Ankaragucu), Mudafüer: Gok de son vak'ada olduğu gibi balknBedri Nedim tahrik edilmemesini, hususu belirtmıştirolan Saragatçi sosyalistler, Hristida durumlan Federasyonumuz ta çen ("Adalet), Gunay (Galatas=ray\ dıra ballandıra yazılmasının. oknSovyetler, Doğu Almanyada seMK» Demokrpt Partisi ile isbirü voksa bildiklerini birer birer saGuneş). Haflar ^ıruîar üzerinde tahlili psikoloçvıp dökeceğini prylevince C. H. P. çimleri kaybedeceklerini bıldiklerafından takıb edilecek futbolcu Aydın (Ankara ğinden kaçınmakta, bu muhafazakâr Yabancı devletlere yardım ve sıralannda gürültüler oldu: «Ne rinden, serbest seçımden kaçmaklardan faydalı görulenler ayrıca Nıhad (Adalet) Necdet (K s;mpa l?ra d>işen bir nevi imrenme hiîsl hııkumetleri desteklediği takdirde, ş=). Akgün (Fene.bahçe), Vedad uvandıracağı muhakkaktır. biliyorsan söyle'» seşleri yükseldi. tadırlar ve bu sebeble de bu seçim , askerî masraflar böliimiinde 5 davet edıleceklerdir. tarattarlannm öteki Sosyalist Par(İîtanbul Karagücü) Forvetler Coş milyar dolarlık indirme Gene muhakkaktır ki: bu eibl 4 Bu uç takım her hafta salı kun (Beşiktpş), E*ol (Ad'let), FıkBedri N»dim sahsivat yapmak â lerin Sovyet ordusunun «nezareti» tisine gitmelerinden endişe etmekyapıhyor günlen yapılacak davetlere ıcabet ri (Ankara Demirspor), Ercan (Be fiillerin tafsilâtmı gazetelerde okudeti olmadığını sövliverek C. H. P. altında yapılmasmda ısrar etmektedir. yarak onu taklide kalkışanlar, isin le kendi aralannda maçlar yapa şıktaş), Mrtin (Beşiktas), Washington 18 (a.a) Kongre Çetin Bu sebebledir ki. İtalyan siyasî sıralarmı gösterdi ve: «Yalnız. gö tedirler. Bu vaziyette, istedıkleri caklardır. Bu maçlarda alınacak ı'ızmıri, Nazmi (Ankara Gpncler maddî kânndan ziyade, marevî rülüyor ki, suçlular telâş içindeler» gıbi rey toplayacaklarından kimse Bütçe Komisyonu Başkanı John bünyesi zayıftır. Hıristiyan Demok cakasına kapılmaktadırlar. Bütün Taber pazar gunü radyoda yaptığı şüphe etmemektedır. netıcelere göre A, B. C takımlan j birhğı). Ssmi (Ankara Hacettepe) rat Partisi içinde mevcud bir grup, dedi. bıınlan. kalem sahib'erinin v*e eaBundan sonra Ekonomi ve Ticalüzumlu gorülürse yeniden teşkı17 Yapılacak denemelere goıe 7ete sahiblerinin b«ldiklerine «'10Doğu Almanyada komünist a bir konuşmada 1 temmuz 1954 te >eniden seçimler yapıldığı takdirde ret Bakanı kürsüye geldi. Bu tasarı leyhtaılığı o derece yayılmıştır ki, başlayacak olan malî yıl butçesmın lâtlandınlacaklardır. ihtiyac hasıl oluısa, bu namzedle Jiem vokhır: acınacak <"het de I'Ubu çıktnazdan kurtulmanın mümmünasebetile muhalefetin nihavet noımal şartlar altında yapılacak yabancı devletlere yardım ve as5 Bu takımlar arasında iki ıin miktsrı 20 ve çıkarılabılecektir dur: Bile bile bu heriPere rckl'n kün olacağım «"•"•lııvnrlar!. görüsünü acıklamış oldv5 U n U <;öy bir seçimde komünist partisinin bir kerî masraflar bölumunde 5 mildevreli yapılacak bu maçlar için Bu kadro dahılinde muhtelif se yapıvon onbn kahraman haUr><; Ömer Sami ÇOŞAR liyerek muhalefetin 1953 tenberi tek mebus dahi çıkarması mümkün yarlık umumî bir indirmenın muhfederasyonumuz bir kupa koyacak beblerle çahşmalara iştirak edemi getiriyoruz. Ne favdası var bunnn? hazırlanan bu trsan münasebetile Katil çocuk yenlerin yerine yenileri namzed otır. görülmemektedir. Bu hususu. Do temelen yapılacağını bildırmiştirB. FF1,EK Malatyada bir gene kız, SÖrüslerini acıklamad'ğını kavdetTaber'm ilâve ettiğıne göre, bu kı Evvtlki akşam Samatyada hiç 6 Yapılacak millî maçlarda I=rak alınmak suretile kadro mıkğudan kaçmakta olan lar ın hepsi de ti. Bugün hususî tesebbüsün büvük kardeşini öldürdü smtı 70 mılyardan 65 milyara ine yüzünden bir cinavet ışlendiğini, Federasyon lüzum gördüğü takdir tarı sabit tutulacaktır. Münir Nureddinin konseri trvi] etmektedirler. 18 Junior millî takımına aid Malatya, 18 (Telefonla) Şehri bir çahşma şevk ve hevecanı içincek olan bütçede muvazene temi Nadir Aynalı ismınde 15 yaşında de bu üç takıma mensub ojuncutehir edildi olduğunu sövliyen Çelikbaş, bu mıze bağlı İsmetpaşa nahiyesınde nıne yarayacaktır. bir seyyar börekcınin Sen sıneması lan kendi gruplannın dışındaki ta çahşma rogramı aynca bıldırıleMunir NureddırJn 19 ocak sall fik. nun tamamen Demokrat Parti iccektir. üun sabah feci bir cinayet işlenönünde fıstık satan Zeki Baklacı kımlarla da oynatacaktır. Ş3mı S&ray sinemasında vereeeğı ılJn rriş, Molla Kasım mahallesinden raatı savesinde mevdana geldiğini edılmis bulunan konsen. 27 ocak çar. ısramde 19 yaşında bir gencı bı7 C takımını juniorlara ilâ Sezer Mercan, kızkardeşi 21 yaşanlattı. C H. P. zamanında ürkek çakla boynundan vurarak öldürIzmir tiyatrosunun plânla Ş3mba aks?ırı venlerekrir. veten Cihad Arman çalıştıracaktırNew York, 18 (Nafen) DünIrakh bir göçmen, servetini larırda Şaziye Mercanı, b:şkalarile ve korkak olan hususî teşebbüsün düğünü yazmıştık. Takım Kaptanı Coşkuntaş kendi rını bir Hollanc'alı mimar münasebette bulunduğundan dola bugün her sahaya büvük yatınm yanın ilk atom denizaltısı, Conneckaçak olarak yurdumuza Bundan alü ay e\vel Şehremi sıne yardımda bulunacaktır. yı, 16 yerinden hançerle yarahyarak lar vaptığmı belirterek ksbul edil ticut'deki Groten üssünde perşem Baştarafı 1 xncı sahıfedz nınde bir bakkalı Bğır suıette yahazırlıyacak sokmuş diği takdirde kanunun memlekete be günü denize indirilecektir U8 B milli takımını çalıştırmak oldurmuştür. Saint Hardouin arasında bir anlaş ralayan ve ilk tahkıkatı sorgu hâSavcılık muhim btr kaç&kçılık thbahayırlı olmasmı diledi. İzmir. 18 (Telefonla) İzmir ti rının tthkikıne başlamıştır. İdıüaya ranyum ile işlemekte olan bu yeve hazırlamak vazıfesi Niyazı Sele Sezer suçunu müteakıb yakalanBundan sonra tasarmın tümü oya ni denizaltı haftalarca deniz dibin ma imzalanmıştır. Bu anla'jma ge kimlığınce devam etmekte olan 15 verilmiştir. Takım kaptanı Ayde yatrosunun plânlarmı hazırlamak gore hâdise şoyledır mıstır. Kctil, ifadesınde, kızkaıdekondu 35 red, 1 çekimsere mukabil den gidebilmekte ve sürati de saat reğince 1939 senesinde İngiliz ve yaşındaki katilin babası polıste mir Nemli kendisine yardımda bu üzere Hollandah tıyatro mimarı Iraktan muhacır olarak gelen Gazi şının başk = larile münasebette bu1 Fran<;ız hukumetile akdedılmis o verdiği ifadede: Dödok, belediye tarafmdan İzmi M^haloğiu isimU bir şahıe büyuk bü te 30 deniz milini bulmaktadır. lunuşuna tahammul edemedığıni ve 248 oyla kabul edilin kanunlastı. lunacaktırT lan 25 milyon sterlinlik teslihit jekun tutan »en'etinı yurda kaçak «Oğlumun katil olHuğuns ' ere davet edilmiştir. Dödok, şubat sokmuştur. Aynı iddıava gore bu i?te Bu ilk atom denizfltısınj, Bayan kredilerine mahsuben Fransız hübu hareketile nsmusunu temızledi9 A millî takımını Puppe SanBaşbakan, General Eisenhower merasimle denize indir kumeti tarafmdan teslim edilen ğil. öteki çocuğun öldujrüne uzülü dra çalışbracak, Fikret Kırcan ta içinde Atina yolu ile uçakla Izmi goçmene Reşad Aras isımli bir komii. ğmi hıldİTniştır. yorum. Keşke kendısı ölseydi de, re geleceğini bıldirmiştir. Mimarın yoncu yardım etmıştir. tecektir. VVyman'ı kabul etti malzemeden mütevellid borcun butun aıle kurtulsaydı .» demiştir kım kaptanı olarak kendisjıe yarNATO Genel karargâhınSanıklardan Gazı butım arastmna'ara Izmirdeki tetkiklerinden sonra KoFransız boks şampiyonu tam ve nihaî olarak tasfivesi karaAdliyeye sevkedilen katil suçu dımda bulunacaktır. Ankara, 18 (a.a.) Öğrendiğinak meydanında Askerî Kışlanın . rağmen hemız ele gecirüemeıraş^ir. <*aki harb oyunlanna ra bağlanmıştıı. Dış Borclanmız a nu itıraf etmiş. hasmını öldürmek 10 İstanbul futbol ajanı ve bu yıkılmasile açılacak arsada derhal I başka bir kaçskçılık hâdısesi dolayı^ıle mize göre Başbakan Adnan Men diin geceki maçı kazandı mevkuf bulunan Beşad dun 6. As'.Se kurmay subaylanmız deres bugün saat 12 de, başka bir Fransa boks şampiyonu tdris Diom rasmda mühim bir vekunu teşkil kasdıle yaralamadığım sovlemı= üç takımın antrenörlerile takım insaata başlanacağı ve memleketin Ceza mahkemesıtıe celbedılerek sorgusu eden teslihat kredileri mevzuunda tevkif edilerek cezaevine göndenl kaptanlanndan murekkeb bir kovazifeye tayın edildığinden yakın ile Taki Zaharis arasındaki profesen modern tiyatro ve opera bina yapılmıştır. Reşad. burun muame.ele. da iştirak edecek mite İstanbulda bulunan Federas sının en kısa zamanda faaliyete ğe rinin kanunl oldujunu eoylerr.sştlr. da memleketimizden ayrılacak olan yonel boks müsabakası dün gece İngiltere hukumetile seçen ağustos ayında imzalsnan arlasmaya ilâveİzmir. 18 (Telefonla) Paristen NATO Güney Doğu Kuvvetleri Ko Durusmaya yakmda başlanacaktır. yon üyesi Muhtar Uygurun baş çirileceği belirtilmektedir. Spor ve Serei Sarayında az bir şehrimizdeki NATO karagâhına mutanı General Wyman'ı kabul seyirci kalabalığı önünde yapılmış ten bu defa Fransız hukumetile 'akanlığında bu maçların ıdaresıpılan bu anlasma net'.cesinde Franbıldiri.dığıne göre 26 ilâ 30 nisan etmiştir. Millî Savunma Bakanı TEŞEKKÜR ni ve çahşmalannı tanzim edecektır. Yan orta sik'et Fransa şam saya olan borcumuzun 225,000 günlerınde NATO genel karsrgâAnkaraya döndü Ebediyen kayberUğimiz sevglü an. ür. Bu kabul esnasında Dış İşleri Ba piyonu bulunan İdris Diom, ilk sterlin mukabili Türk parası ödenhında haıb oyunları yapılacaktır Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral c s 11 Her grupun antrenörü bu Şukru Kanadlının cenaze törenlnde nemiz Bundan evvelkı h rb oyunları tat kanı Prof. Fuad Köprülü de hazır ravundun ikinci dakika 53 üncü mesi suretile ts fi^'P i temin edilBEHtYE TÜTEN'iıı saniyesinde Takinin karaciğeri üs miş, bdylece devlet borclarında maçlar için Istanbulun dışında bu hazır bulunmak uzere şehrimize gelen bıkatını Ingilız Feldmaresali Mont bulunmuştur. cenaze merasimıne katıîarak ve tele* tüne bir sol yumruk indirmiştir. Bu 8 981000 küsur h'rpıık yeni bir ta' lunan ve kadro içine alınan oyun MiiU Savunma Bakanı Kenan Yılmaz, fon, telgraf ve mektubla ve evs kadar gomery idare etmıstı Türk kurmay Bu akşam «ŞAN» Sinemasında yumruğun tesirile Taki ikinci ra sarruf sağlanmıştır. Yeni anlaşma ' culan davet etmeyi lüzumlu gör dün akşam ekspresle Ankaraya gıt. zahmet etmek suretile acımıza iy'.rak suba>Vrımn da katılac ğı bu topmistir. eden dost ve akrabalara ayrı avrı te. vunda çıkamamış ve böylelikle gereğince ödenecek Türk liraları | düğü takdirde komite başkanı Muh lantıya aynı mareşalin riyaset edeKILIÇLARIN ZAFERİ Belediye Sağhk İşleri Müdür şekkure teessürümuz manl olduğundan t a r Fraüsa şampiyonu maçı ilk ravund Fransız Büyük Elçilği tarafmdan « ceği bi dirılmektedir. Harb oyuncivanı Ömer İnönü aleyUyguru maç tarihinden iki gün minnettarhğımızı sayın gazetenız va» aDan Cesur olduğu kadar hümyete da abandone ile kazanmıştır. Muavini değişti ' memleketimizdeki Fransız kültür evvel haberdar edecek, bu suretle larına NATO camıasında ehemmi' m hinde yalan şahidlik vapmağa > ı>,r.rol KaKorrtar <»H«woV V sureflp Belediye Sağlık Işlen Mudxır Mua sıtasile arzedera. ve kadınlara âşık olan Don Ruy ıstenilen futbolcunun istanbulda vini Dr. Nureddın Arıfcsoy. Kocaeli Tuten aüesı yet Izmit Istanbul yolu ! müesseselerile hastsnelerinin ihtisevkedenler hakkında için Amerikanın Cyrano de Ber bulunması temin edılecektir. yaclanna sarfolunacaktır. Sağlık Mudurluğune isyj\ edılmış. ye. takibata geçildi gerac'ı demek mümkündür. Şu heyelân dolayısile kapandı 12 Ügili bölge başkanlarından rme Kocaeh Sağlık Mudııru Dr. Cevad farkla ki Don Ruy çehre itibarile İzmit, 18 (Telefonla) İki günve kulüblerden, Federasyonumuzu Eke getirılmiştır. Kayahbay» davasında yalan şa^üzel ve vakısıVlı bir a=ilzadedır dür fasılasız ysğan yağmurlar İzve bu faaliyetimızi desteklemeleri. hidlik yapmaktan sanık Olga. ŞdBu akşam «ŞAN» Sinemasında mit ovasını sular altında bırakmışDünyaca tanınmış Fransız ÖLÜM ban, Numan. Rober, Abdülvahab. millî takımlanmızm hazırlanması gosterılecek olan KIL1ÇLARIN tır. İzmit Istanbul asfalt yolunun vıld'7'^rt hususunda yardımlan beklenmek Sevgill büyuğnmüz tamnmıs edible29 ocak cuma gecesi İsmet ve Cevadın duruşmalanna dün ZAFERİ filmi bir İspanyol müs Hereke kesiminde heyelân olmuş 2 rı Ağırceza mahkemesinde de tedir. TAKSlM temlekesinde geçen, entrika ve ve yol kapanmıştır. 13 Müsabakalarla ilgili mali ABDtlSAKİ FEYZİ ULUBOY vam edilmiştir. Yolun açılmasına çahşılmaktadır mücadelelerle dolu bir aşkm hihükümler bölgelere teblığ ediîmiş Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Cen«. Bolero Warell rolünde İstinabe ile ifadesi ahnacak olan ıesi 191 954 bugunku salı guııu oğ!e kâyesi olduğu kadar. hürriyet ve Amerikan generalleri yann tir: I'nanvol santdr: namazını muteskıb Sümbulefendi Ca' 572 sahife, avrıca 128 sa I Fehmi Kızılın Ank2rada bulunaadalet uğruna birleşen insanların 14 (A) millî takımına çağırı mı.nden kaldırılarak Edimekapı Şe. ! madığı anlaşıldığı için eski ifadesi hifelik TÜRKİYE TARİHİ Izmire geliyorlar destanıdır. KILIÇLARIN ZAFERİ ' ile iktıfa edilmesine karar veril lanlar: Şukrü (Ankara), Bülend hıdlığındeki alle kabrlne defnedüecek. ilâvesi 645 tarihî resim İzmir, 18 (Telefonla) Fena ha1 (Besiktaş), Müdafiler: Bülend (Ga tır Mevlâ rahmet eylıye. filmi, baştan sonuna kadar, seyır^tirakile ve tablo, 10 tane r«nkli j mıştır. ciye heyecanlı anlar yaşatan vak' va şartlan yüzünden geçen hafta kapak, 220 mevzu, 35 ta I Mudahil vekili, hâdise ile ilgih alarla doludur. Eserin sanatkâr gelememiş olan Yunanistandaki A, ifade verecek olan Kasım Gülek ile Bankamız günlük ikramiye keşidelerine bu hafta içinnınmıs muharririn etüdü. merikan yardım kurulu hava ve kadrosu da çok kuvvetlidir. Bu Sinan Tekelioğlunun şahid sıfatile Bez kaplı. altın yaldızlı de de devam edecek ve dün aksam yapılan keşıde dahil kara kısımları başkanlarmın çarve arkadaşlan fılmin göze çarpan diğer bir husu şamba günü saat 930 da İzmir hadinlenmesini istemiş, fakat bu bu eçsiz cild yalnız olmak üzere bütün kesideleTirj neticesi haftanm sonuncu Piyanoda: EDİT LALEŞEN siyeti de eserde rol alan kadın va alanına inecekleri bildirilmistir taleb kabul edilmemiştir. pazar günü bu gazetenin Hân sahilesinde nesrolunacaktır. Cumartesi Pazar Bundsn sonra savcılığın, Şaban artistlerin müstesna güzelliğıdırNATO kara ve hava karargâhM ATf N E Civanı, Ömer İnönü aleyhinde yaHeyecan. aşk, düellolar ve sürük iarını ziyaret edecek olan AmeriAdres: İstanbul NuruosNot: Öğle yemeleri % 30 lan şahidlik yapmağa sevkedenler Türkiye Tur:zm Kurumu leyici bir mevzuu olan ingilızce kan generalleri burada bir konfemanive Cad. No. 57. tenziiâtlıdır. hakkmda takibata geçildiğini bilGalaUsaray Postharı=s. sözlü bu film. müstesna alâka ile rans yapacaklar, aynı günün akTasra umum bayii: AnkaS'raselviler diren tezkeresı okunmug ve iddiayanında 186/2 numaıada seyredilecek eserlerden viridir. şamı özel uçaklarile Atinaya döra Cnc\ Sahri Özakar. Tel: 44407 namenin serdi için duruşma caşka ••i Telefon: 4S842 H H neceklerdir. bırakılmi5tır. Pella, yalnız kendl partisi içindeki buhran yÜ7Ünden düşmüştÜT. Ikinci Cihan Hârbindenberi sekiz defa Bashakan olan De Gasperi, pecen yılın ajhıstos avında yerini Pella'ya bırakmıç. fakat partinin genel sekreterliçini eline alarak. kendi partisinden olraakla beraber yeni Başbakanın takib etmeğe başl?!İıeı yoln tenkid etmişti. Nihavet ar^hk aymda. Pella. kabineyi tadile kalkisıp. ziraat reformn aleyhtan olarak tanılan bir şahsi sırf kralcılara hoş göriinmek için Ziraat Bakanlığma getirmeve tesebbiis edince buhran pntlak vermis. HrUtivan fîemokrai partisi içindeki mutedil ve sol rereyanlar duruma hakim olmuşlardrr. Yabancı sermaye için «G.H.P.» nin Kahir? rezaleti hakkında yapılan fasarı gensorn önergesi kanun çıktı buhranlara sebeb olmuşlardı. Fransız devrim tarihini pek iyi bilen Samede bu konuda örnekler göstermek bana dtışmez. Muhakkak olan şudur ki, Meclislerin Anayasaya aykın kanun çıkarmalarını önleyici tedbirler bir nazariye olarak değil, bir zaruret olarak düşünülmüştür. Insan haklan adı altında sıraladığımız çeşidli hükümler milli egemenliğin temel şartlandır. Hiç bir meclis. hiç bir çoğunluk, hiç bir kuvvet bunları zedei leyemej!. Zedelerse doğrudan doğ' nı\a milli iradeye karşı gelmiş olur. Şu halde kanunlann Anayasaya uyşunluğunu kontrol edecek bir organ kurulmakla Meclisin yetkilerine neden tecavüz edilmis olsun? Sanıed, Meclis hata ederse. onu murakabe edecek olan adli hevet de hata işlejebilir diyor ve bu sistemi kendi fikrince çürütmeğe ça lışıyor. Bir defa, bdvle bir heyet j daha ziyade bilimsel bir karakter taşıvacağı için aldanması ih'iraaJi nisbeten acdır. Siyasî MeclLsler, za • man zaman hissî veya siyasî tesirlere kapılabilirler. Kuvvetli bir kaç [ hatib. bazı şartlann da yardımı ile bir kaç saat içinde Anayasaya az çok aykın bir kanuna oy kazandı' rabilir. Bu kanunu inceleme vazii fesini vereceğimiz kurul elbette | daha serin kanla hareket edecek, Başmakaleden devam Asıl Dava Güzel ve sıhhatli çocuk Böyle haber verilmez azetelerimizde de bazı âvarelikler oluyor. Şu son günlerde yaka« lansn soyguncu hakkında ve>dikleri haberlerin, röportajlann edasını eörmediniz mi? En büyük âlimimizle böyle derin derin mülâkatlar yapmazİT da bir bedbaht soyguncuyu telleyip pu'.layıp okuyuculara sonarlar. Ne olmuş? tki dükkâncıyı korkutmuş. paral?rını almış ve yakalanmamış. Uciıncüsünü de sızdırmak istcken eli a>ağı tutar yürekli birisi üstüne çullanmak isteyince kaçmış. a d yüz metre sonra yakayı ele vermiş. Artık dogduğundan bu tarafa neler yaptıvsa. bir marifet, neler söylediyse bir hikmet olarak sütunlara gpçirdik. Biraz daha devam etse hani gelecek seçimlere hangi partiden namzedliğini kojacagmı, pa. hahlıla na«al çare bulacağinı, Mısır hâdisesi, dbviz açığı meseleleri hakkında ne düşünduğünü bile soraraklar. 3S1' Neslihan Şerifoğlu Foto Asral 382 Zehra Olutas Foto • Sureyya resim yollamayın, koymıyacağız! İ Yeni Millî futbol maçlarına hazırlık Rusya, Almanyada serbesl seçimi kabul etmiyor 15 yaşındaki katil diin tevkif edildi Amerikan bütçesinde kesintiler jlk atom denizaliısı denize indiriliyor Fransaya teslihat borcumuz Kayahbay davasında yeni bir saflıa NORMANDIA CCRA CORONA Yeni Tarih Dünyası 1. C i l d Ç I K T I 1954 1 TURİZM BALOSU I TUI BELEDİYE GAZİVIOSUNDA RAPHAEL DE LUNA HUGO ROTHMANN 10 L i r a d ı r İSTANBUL BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog