Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 19 Ocafc 1054 Fırmcılar, Belediyeyi ekmek cıkarmamakla tehdid ediyorlar Dün yaptıklan fevkalâde toplantıda, ekmeği 32 kuruşa mal edîp 30 a sathklannı, müesseselerini kapatmağa mecbur olacaklanm ileri sürdüler İstanbul Fınncılan İşverenler jÇendikası, dün saat 14 te Errinönü Öğrenci Lokalinde fevkalâde bir toplantı yapmıştır. 200 delegenin hazır bulunduğu toplantıyı da sendika başkanı Hulusi Akpulat bir konuşma ile açrnıstır. Başkan bu konuşmasında tonlantmın gayesini şu şekilde izah etmistir: tfDavamız! rmjdaf£a etmek lçln bir senedenberi. Başbakanlık. Ekoi, ve Ticaret Bakanbğı ve şehk rimiz Vilâvet mercilerinde çalmadık k^Di bırakmadık; fakat bir netice lr>e edemedik.» Hükumetten ekmek fiatlanna zam istemediklerini: fakat duramlarmı açıklayarak bir çare bulunmasını teklif ettiklerini söyliyen baskan; son üç sene içinde gelîr vsrsisi kanunu. kiralara iki misli kabul eden kanun. İşçi Sigortakn kanunu gereğince ödenen prın'er ile piyasada görülen hayat pahalılığı karşısında, Belediyenin 1951 de kabul ettiği 30 kuruş ekItıok narkına en küçük bir ilâve yapılmadığını antatmıştır. Başkandan sonra söı alan bir delege, ekmeğin 32 kunışa maledildiğLni, 30 kuruşa satıldığı için de Blrleşmiş Miletler mUliyetçiler yiiksek komiseri geüyor »ermayenln zarara uğradığını söylemiş ve kendisinin 5 ay zarfmda sermayesinden 25 bin lira zarar ettiğini bildirmiştir. Delegeglerden Osman Erdem demiştir ki: «Bugün bir ayakkabı boyası 15 kuruş. bir kahve 25 kuruş iken, biz İktisad Müdürlüğüne başvurduğumuz zaman; Ofis, unu 33 kuruşa alıp 26 ya satıyor, hazine bu yüzden 3 milyon lira zarar ediyor, diye cevab alıyoruz. Fırıncılar arasında sefalet ,açhk hüküm sürmektedir. Sıra ile kapanan fırınlar arasında modem ekmek fabrikalan da var. Sebeb ne? Biz, İstanbul Belediyesinin, işlediğimiz ekmeği. maliyetinden daha ucuza sattıracağını ummazdık.» Toplantıda bulunan 200 delegenin oyu ile, 31 ocak akşamına kadar Belediye bir hal çaresi bulmadığı takdirde fınnlarm ekmek çıkarmaması kararlas.tırılmışür. Ayrıca, İstanbul Ekmek Sanayii İşverenleri Sendikası başlıkh kâğıda yazılmış, Ord. Prof. Dr. Gösaya başhğı altında durumu izah ve protesto eden mektubun roetni üyelere bildirilmiştir. E. P. U dışı memîeketlerden Ticaret Bakanlığı tahsislerin dağıtılmasına karar verdi; fakat bunlann iki ayda tahakkuk ettirilmesi mecburiyeti tacirlerl zor durutna soktu E. P. U. dış memleketlerden yapılacak ithalât tahsislerinin aylardanberi çıkarılmadığını ev\elce yazmıştık Haber aldığımıza gcre, Ekonomi ve Ticaret Bakanhğı dört aylık Dir gecikmeden sonra nihayet bu tahsislerin dsSıtılmasına karar vermiştir. Fakat eski ve yeni dış ticaret rejimlerinde umumiyetle ithal haklarını kullanma müddeti 6 ay oldugu halde bu defaki tahsislerin iki ay zarfında tahakkuk ettirilmesi mecburiyeti konulmuştur. Bu sürpriz piyaspda bir çok alâkah tariri müşkül mevkie düsürmüştür. Dün bir tüccar bize bu mevzu üzerinde şu izahatı vermiştir: Bugünkü şartlar sltmda iki aylık müddet zarfında ithal malı getirtmek çok güçtür. Bu müddetin ithal mallarının siparişine, imaline, yüklenmesine, limanımıza sevkine ve gümrükten geçmesine kâfi gelmiyeceği aşikârHır. Bütün bu işlerin yapılabilmesi için en az dört ay lâzımdır.ı ^^^^^^^ PARİS MEKTIBLVKI IHEM NALİNA MIHINA Almanyanın silâhlanması meselesi Fransız Meclisine getirilirken Yazan: Paris Ocak Bu ayın on altısında Fransanın yeni Cumhur Başkanı Rene Coty, eski Cumhur Başkanı Vincent Auriol'dan vazifeyi devralmış ve Fransarun 4 üncü Cumhuriyetinin 7 senelik ikinci Cumhur Başkanhğı müddeti fi'len başlamıştır. Berlin Konferansı dolayısile Laniel hükumetinin istifası gecikmiştir. Fakat bu konierans bitince, hükumet çekilecek, yeni Cumhur Başkanlığı devri yeni hükumetle başlayacaktır. ' Fakat bu yeni hükumetin kurulması kolay olmıyacak, ciddî çekişmeler cereyan edecektir. Çünkü Fransa meclisinin başında bir senedir Damokles kılıcı gibi sallarup duran bir tAvrupa Müdafaa Birliğıne Ahnanyanın iştiraki» meselesi vardır kl bugünkü durumda bunun halli en iyimserleri bile derin derin dü§ündürmektedir. Almanyanın ailâhlanmasını ve Batı Savunmasına iştirakinl derpi} eden anlaşmalar, ParU ve Bonn hükumetleri tarafından imzalanrrujtır. Bunlann yürürlüğe girmesi için Bundestağ'tan sonra Fransa meclisinin de tasdikinden geçmesi lâzımdır. Bütün mesele de buradadır. Mecliste v» bilhassa halk efkânnda tepkiler muhteliftir. Fransa meclisinde bu tasanyj savunanlar halen azınlıktadırlar. Geçmi» hâdiseler, acı hâüralar dolayısile sübjektif mahiyette olan âmme düşüncelerini şimdilik blr kenara bırakıp, mecliste bu tasarırun leh ve aleyhinde olanların tezlerini gözden geçirelim; Ucuzluk Pahalılık gıreşî Aydemir Batkan 162, Fransada binde 20.4.) Bu bakımdan Almanyanın ihtiyarlık sigortası külfetleri daha büyüktürHer iki memleketin insan potansiyeli takriben aynı seviyede demektir. Gene Avrupa İktisadl İsbirliğinin rakamlaruıa göre kömür istihsali senede Almanyada 10i milyon ton, Fransada 4.6 milyon tondur.. ÇeUk istihsali Almanyada 13 milyon tona mukabil Fransada 9 milyon tondur. Çimento ise aynı sıra ile 10 ve 7 milyon tondur. Almanyada aylık elektrik istihsali 4.6 milyar kilovat saat, Fransada ise 32 milyar kilovat saattir. Görülüyor kl ağır sanayide rannedildiği kadar büyük bir müsavatsızhk yoktur. Hafif sanayie gelince.. Pamuk sanayii her iki memlekette ejlt vüsattedir. Yün sanayii ise Fransada daha fazla inkisaf etmistir. Fransa, en büyük avantajmı zirai mahsullerde muhafaza etmektedir. Bu sahada istihsal Almanyadan çok yüksektir; mütehassıalann fikrine göre Fransa toprağı randımanlı bir şekilde kıymetlendirilirse üstünde 12 milyon nüfusu besleyecek durumdadır. (Fransa içerlerinde seyahat etmi» olanlar bunda mübalâğa olmadığını görmüslerdir.) Kocasına esrar kaçakçılığı isnad eden kadının duruşması Bir ır.üddet evvel TaşUtarlada Zeytinyağı tanzim »atışlanna bu blr hâdUe cereyan etmij ve dostu ile anlajan bir ksdın, kocasmm sabah başlanıyor koyup Belediye tarafından, leytlnyagı tan. dükkftnına eroin v« esrar Birleşmis Mllletier milliyetçiler yüktek komiseri Van Huvengo milllyetçl zlra satışlanna bu tabah baslanacak polise ihbar ederek onu yakalatmış multecilerle alâkalı müesseselerl tetklk tır. Ekstra ekstrm cinsten olan 19 asld. ü. Sonradan mese'e anlaşılmış, kalltreal 275 kuruj duı mahkemeye verilmişti. Bu hâ•tmek üzere yarın jehrtmize gelecektir. Iik zeytinyagların 21 v* 21 ocakt» Ankarada hükumetl. olarak teablt •dllmlstir. disenin duruşmasına dün 4 üncü iniz nezdinde teroaslar yapacak ve Dıj Halen. Belediyenin ellnde 600 teneke İşlerl Bakani tarafından kabul edıle. zeytinyağı bulunmaktadır. tzmlrdekl Ağırceza mahkemesinde başlanmışcek olan yuksefc komlser 23 ocakt» tek. Tarij MÜCSMSMI, gonderecegl lklnel Ur. Mahkemede bakkal Cevdet ile rar sehriimze dBnecek ve buradan d» parti zeytlnyağını hazırlamaktadır. Bu karısı Vasfiye sanık sıfatile hazır Tahrana gidecektlr. bakımdan zeytinyagı tanzim satışlanna bulunmuştur. Van Huvengo memleketimlzdekl mül ara vermeden devam edilecektlr. Savcı, hâdisede ihban yapan tecl m'.lllyetçllerln duruznunu lneeliy». Thornburg dün gitti Vasfiyenin dostu İdrisin de sanık cektır. Rami Göçmen mahallesi yollan Memlekeumlzd* blr müddettenberi mevkiine getirilmesini istemiş, mü ekonomik tetkikler yapan tanınmn teakıben şahidlerin dinlenmesine ağaclandınlacak Aemrlkalı muhajTİr Max Vaston geçilmljtir. Raml Göçmen mahallegl yollarına Thomburg dün ucakla Londraya git. Şahid olarak dinlenen polls me•gac dikilmesine karar verilmiftir. Be. ledıye Dalml Encümenl kararlle. Bey. Hav» Hanında Vall v» Beledly» murları, ihbar üzerine baskını yapkoz Agaclama fidanlığından 100 aded Relsl adına Hucust Kalem Müdürü ta. tıklannı, esrar ele geçirdiklerini, akca ağac fldanı tahsia edtlmtştir. raiından u£urlanan Amerlkah muhar tahkikatı derinleştirince muhbir İd Havaların müsaid glttigl gunlerdt rirln ejtne gehrtaüz adın» blr buket v«. risle Vasfiyenin bu işi müştereken »ğaciann dıklmlne bajlanacaktır. rUmijtlr. Yiiksek okullar münazara şam Mr. Thomburk »ehrlnılzde f6rdügfl hanrladıklarının ortaya çıktığını piyonhığumın final karşılaşması nezaket ve yakın »lakadan dolayı Vall bildirmişlerdir. Duruşma, savcının talebi üzerine, Yarm saat 15 te Yuksek Ekonoml ve Gokay* blr mektub ymzarak tefeklcür Idrlsin de sanık olarak getirtilmesi Ticaret Okulu Konferana salonund» İs. etmlçüı. t&nbul Yukaek Okullar münazara e&m. İstihsal mıntakalaruıdan riynet için başka güne bırakılmıgtır. ııııııııllllllllllllinillllllinimilüHlilltllllilllllllMllMiım.n,,, pıyonhığunun final karjılasması yapılacaktır. (Memleketlmlzin kalkınmaâin. da sanatın mı. iktisadl faallyetlerln ral rolu daha ehemmiyetlldlr?) mevzuunda yapılacak olan bu mUnazaranın final karşı!a$ması, Yüksek Ekonoml ve Tlca. ret Okulu GUzel Sanatlar Akademisi arasında yapılacak ve kazanan mekteb «aır.Fiyon olacaktır. kiye gibi memleketlerde inşaatlar, muhtelif taahhüd işleri yaptığı gibi, şimdiki Marshall yardımı gibi hemen bütün milletlere kredilar temin etmekte idi.) Fransa bugün ise Avrupa Tediye Birliğine en çok borçlu devletler arasındadır. Dolar fonundaki mübayaalannı ancak Amerikan yardımı ile ödeyebilmektedir. (Buna rağmen Fransada altm düşüktür ve dolar serbest kur ile resmi kur arasında ancak 2 5 4 0 Fr. oynamaktadır. Bunun «ebebleri alttakl izahattan anlaşılacaktır). Almanyaya gelince, dış ticaret hesablarındaki fazlabk. Avrupa Tediye Birliğinin rakamlaruıa göre 470 milyon dolardır Bab Almanya, Birleşik Amerikaya bu yıl 440 milyon dolarlık ıhracat yapmıstır. Avrupa Tediye Birliğinde biriken Alman alacaklan muayyen seviyeyi çoktan geçmijtir. Mesken insaatmda, Almanya, senede vasatl 44 bin ev yapmaktadır. Bu rakam Fransada harbdenberi yapılan mesken adedine eşittir. Netice olarak Federal Alman Cumhuriyeti, ikt:jeaden bağırnsızlığına kavusmasına mnkabil, Fransa halen cdesteklenenv bir devlet halindedir. altuu talebleri artıyor AKın kıyTnetlndekl rOkMİn» UUdau» gelijmektedir. Memurlara dağıtılan lkbilik ] r a m ı y e d e n »onr» artmıı olan bil«dk tarflyatı henüz agırlasmıı degüdlr. Tutün aatıslarile alâkalı olarak lstlnaal mmtakalarından ılyr.et altını talebleri ınden gane artmaktadır. Maamaflh bu hareket blr ay kadar Giimrük memurunu döven sürdükten tonra yatışacağa benzemek. «Naboland» vapuru tayfası tedlr. Altın fıatlarınm bugunkü aevl. Blr müddet evvel, Hallcde demlrlt yeyi muhafaza etmesine imkân görül. olan tNabolandı gemlıine yanında blr merrektedir. ksdınla girmek lstiyen tayfa Johann Beşiktaşla kontroHara devam K°ch. kendısine manl olmağa kalkan gumrük memunı tsmail Kumeti döv. ediliyor dugü İçin mahkeıneye sevkedilmisti. Şehrin her tarafında oldugu glbl BeDurusmaya dün3. Asilye Ceza mahkejlktaşta da umuml olarak kontrollara meslnde devam edllmijtlr. Dunku celsed» dlnlenen sahldler kav devam edllmektedir. Bash«kimlik ve Belediye labıtası gavı anlatmışlar, İsvecli tayfanın güm. teşkılâtmca son üç ay içinde 5321 esnaf rükcüvü dövdüfunü soylemljlerdlr. Durjşma bajka g"jne bırakılmıştır. ve muessese kontrol edilmiştlr. Yerli ziraat âletlerinden mnaraele vergisinin kaldırılması düşünüliiyor Diger taraftan kazada cumarteal gun. lerl kurulan pazar yerinde de kontrol. lara büyük blr ehemmiyet verilmll bulunmaktadtr. Bütün kaza tejkllatı «aatlerinden ltlbaren Yerll nnayiin inklsafı 'jnkanlan foz sabahın erken onunde tutularak İthal veya yerll ola. pazarın kontroluna memur edilmls bu. rak imal edlien ziral İstihsal vasıtalan lunmaktadır. arasında blr ayarlama yapılmasl, yerll Eskl tahvil flatlan düştü Imalâttan alınan muamele vergislmn Mallye Bakanhgının pek yakında kaldırılamsı düfünülmektedlr. Bu suretle zlraatte kuUanılan âletle. yüzde bej falzll 125 milyon lira kıy. metinde tahvü satısa çıkaracagı haberl rm f:atında zikre deger btr ucuzluk Borsasında eskl meydana geleceği anlaşılmaktadır. Ka. Kamblyo ve Nükud rarın pek yerinde oldugu alakalılarca tahvll fiatlarırun düşmestne aebeb olBirkaç gündenberi hemen he. lfade edıbnektedlr. men lfler durmus glbldlr. Türk Eksprea Bank tstanbul Merkezinin mutad cHafta sonu keşidesı» cumartesi günü noter huzurunda yapılmış ve bu keşidenin 5 altm ikramiyesi Cibali, Karanhk Mescid Sok. 17 numarada 11516 No. Hesab sahibi Bay Abdürrahman Şene isabet etmiştir. I MHUKIVET» in Tefrikası Yenl tahvillerln n t ı s ı ihrac kıymet. lerl uzerinden olacagı İçin derhal aa. tüacaıklarına muhakkJtk nazarlle bakılmaktadır. Hafta araıında cereyan «den mua. mcleler neUceslnde yüzde 4.5 falzü tahviller İM llradan 104 Uraya, yüzde beş faizli tahviller 110 iiradan 107 11. raya düsmüştür. Yüzde altı faizlilerde 4 lira bir gerlleroe müşahede edilmiş. Ur. Banka hlsM lenedlerl sağlamdır. Nihayet, Fransada nüfus baaına Bugünkü durum bunu göstermektedir. Şimdi de bu iki memle senede düjen millt gelir, Almanketin ekonomik elemanlannı ve yadakinden fazladır. *** kaynaklannı mukayese edelim: Batı Almanyada 49 milyon inNetice olarak, görülüyor ki Iksan yaşamaktadır. Bu nüfua Fran tısadî güç bakımından Fransa ve sadan 7 milyon fazladır. Fakat Batı Almanya yaklaşık vaziyetteiktisadi işbirligi teskilâtının rakam dirler. **• lanna göre umuml kanaatin akAlmanyanın Ruhr havzası sayeLehte olarak bafbca şu fikirler tine olarak Fransada doğanlar sinde, ağır sanayide üttUnlüğü ileri iürülmektedir: daha fazladır. (Almanyada binde varsa da. Fransa hafif sanayide 1 Almanya bugün istihsali Terfi eden öğretmenler bakımından büyük bir güç eîde Üsküdar Tramvaylan Şirketinin durumu ıslah edilecek Ölmlzde blr üst dereceye t«rfl eden etmiştir. Bunun tabi! netıcesi olaOsloıdar Kadıköy ve Havalisl Ukokul oğretmenlerinln lsımlerlnl bil. rak silâhlanması ergeç tahakkuk Tramvaylan. 5'rketi hlasertarUrı fev. dirlyoruz: edeceğine göre Alman sanayiini ve kalâde toplantısı. sirketln Üsküdardaki Mediha Yazar. Ayse özfıratlı, TUrkin ordusunu Batı Avrupa devletleri merkezlnde yapılmıştır. Toptantıda jır. Ulucan, Cavlde Güler. Muazzez Oarip. ketın sermayeslnl artırmak lçln beş , çln, Nezahat Altay. Naile Ergül. Sai. içinde kontrol edecek olan bu ta milyon lıralık tahvllât çıkarılması hak. sanyı tasdik etmek Fransanın men kındaki teklif müzakere edilmls ve 5İr. ime özfldan, YekU Mahmud Aydın. Yusuf Tuncel. Harlka Pacal. Saml Akın. kette en büyuk hissedar olan Beledl. faatinedır. cı. Fazilet Ayla, Mü'üvvet Arai, Vedia yenln temsilclsl Belediye Başkan Mu 2 Tr, Alman ve Fransız ikUsadî avlni Mekki Ke;kın. teklife şımollik Gökçül, Naeıye Y«<;ar, B«dl« Serln. güçleri, imkânlar ve kaynaklar ba muvaiakat etmediüol blldirmls. bdylece Sueda Tekin. Makbırle Udel. Hayriyc Kararnuk. Ahmed Erc«n, Nlmet Co». kımından fazla farkh değildirler. tekhf gerl buakılmıstır. Şlrketln du. kuner. Melek Ayakan, Zehra Zeren. Ucuzluk Krah VaUyi Fransa idarî müesseseleri ve ran rumunu ıslah İçin. baska careler düşü. Zehra Baysak, Sıdıka Altıntaj. Malde Ten*ldT«rden sonra. Genel Batkan Ur. HUnem Hancıogiu, GOtoOm Gok. dımanını yojş^koyabilirse Alman beycti ve ziyaret ettı Türk Mikrobiyoioji Cemlyeti delen, Müzeyyen Ozcan. Nezlhe özer. Kamran Evllyaotfu, I4aı«başlamıştır sahsı adınn savunmağa t»vlçredekl Migros teşkllâtının mües. rekabetinden ve Alman silâhlanma Hakkı Gül. Mediha Merie, Cevdet Sa. toplantısı Başkan. delege Orhan Blrfitln Böyle. sisl Senator Duttveüer dun aaat 15 30 sından endişe etmiyecektir. yım. Ferlha Görmez. Nadir Andıç. Be di£l ^ibi Athenagoras'ın afarozundan da Vall ve Belediye Relsini makamınTurk Mlkrobiyoloji Cemiyetl 21 ocak Aleyhte olarak da: da ziyaret etmlştlr. perjembe günü saat 18 30 da Şehir Hıf hire Ceviz, Kamer Çenol. Saflye Kara. korkmadıgını, bu hâriise İçin M. T. T. Vali ve Belediye Relst Prof. Gökaya 1 Bu tasan Alman emperya zıssıhha MueEses«sinde toplanarak ça. cabey, Leman GSkcan, Zahld Tüzüner. Blrliğinln mltlng yapamıyacagını belirt. Şadlye Ilgaz. Meliha Berk. miş. ithamın sahsından ba;ka hükumet kurduğu teskilatlar hakkında lzahat lizmine hizmet etmektedir. lışmalanna devam edecektir. erkânını ds lçlne aidıtını hatırlatmış. veren tavlçreli Senatör İzahatı erasın. Konservatuar konserleri Konferanslar: 2 Paris ve Bonn anlaşmalan tır. da ezcümle demlştir kl: rağbet göriiyor « Bu gibl tejkllâüar ekonomik blr Fransız kuvvetlerini Fransa mec8 21 ocak persemb» güntl t»at lg de İrtlca mevzuuna temas eden başkan. organtzasyon oldukları kadar aynı za. lisinden başka bir kuvvet emrine tstanbul Beledlyesl Konıervatuarının tstanbul Ticaret Odası toplantı talo Atatıırk heykelinin ve Atatürk kütübmanda psikolojlk blr teşkilattırlar. Is. Iktisadcılar Demeği hancsinin lrticam can damarına basan Bu «Anayasa» ya tertib ettlji Şark ve Garb musikUl nunda Türkiye ttnbul Vali ve Belediye Reisinın blr vermektedir. konserleri büyük rağbet görmektedtr. adına Harvsrd Oniversitest İktisad bir hareket olduğıınu söylemiştlr. aykındır. Veya.. pslkolojlk olusu blzim için şehrimlzde Konservatuann 1953 yılında tertib Profesörü G. Haberler tarafından Kongre saat 24 e kadar çalışmalarına kuracagımız teşkllât bakımından bü3 Bu tasan bir teeavüz har ettiği 34 Ucretli konserde 22147 kljl ha. Dunya Bir İktisadi Buhrana Gidlyor devam etmiştir. Bugunkü toplantıda T. yük blr avantajdır. Şehrln'.zde kuraca. bini desteklemektedir. Harb tah zır bulunmujtur. Ayrıca 8 talebe kon. mu?. mevzulu blr konferanı verile M. T. Federasyonu İle Birliğin blrleşgımız teşkilât hükumet tarafından des. Mrtne de 6400 dinleyici l$tlrak etmiştir. cektlr.. mesl mevzuu görösülecektlr. teklenecek, fakat mustakil olarok idare rikçilertnin eseridir gibi fikirler Mecmu dinleyici adedl 27547 ye b&llğ « tstanbul Onlversltesi Talebe Birll Ticaret Odasmın 71 ind kuruluş edilecektir. ileri sürülmektedir. olmuştur. ginln tertib ettigl teıi konferanslardan Halkla isblrliğl yapacak olan îeşkilât yıldönümü münasebetile riyafet *** iklncial Doç Dr. Cihad Abaojlu tara. halk lehine rekabetl temln edecektir. Radyolarla Yayınlanacak tstanbul Ticaret Odasınm 71 İnd kuGörülüyor ki tasannın lehinde fından Fen Fakültesl konferan» salo. Yaptlgınız tanzim »atıjları çok yerln. münaaebetlle dun dedlr. Ankarada alâkalı larla yapacağım olanlar arasında dahi nunda yarın saat 17 de (Heklm göıü rulus yıldönOmü Almanya MEVLÎD Belediye Gazlnosunda temaalardan tonra dönüjümde Bİz« ça. ve Fransanın ekonomik güçieri iîe mürtakll tuur) mevzuunda. üçüncü gece Takslm dört yüz kisllik blr ziyafet verllmiştir. Cemlyetimliin tertib ettlgl lıjmamızın ana atlan hakkında fenl) 27 ocak 1954 çarsamba günü aynl yer hakkında çok farklı görüşler mevlzahat verecegim.» uErzurum Aziziye Şehidleri ve aaatte Prof. Dr. Hıfzı Tlmur tara Toplantıya Vall ve Belediye Relsi Gök ay. miUetvekllleri e«kl Oda Başkan ve hangisi doğru ve bilumum fühedanın mubarek ruhBu ak&am Ankaraya (ldecek olan cuddur Bunlann . fından (Amerika Birlejik Devletlerln. umuml katiblerl, ldare Mecllsi azaları Ucuzluk Kralı lehrlmlzin tarihl yerle. dur? larına. lthaf edllmek üzere 24.1 1954 de hayat ve ogrend teskllâtlan) mev. basın mensublan ve «ehrimlzln mall rtnl gezecektir. günü müteakıb Rakamlar politikayı empoze e pazar13.15 te ögle n ı m u ı m Şeriflnden zuunda verllecekür. ve tlcarl mahfillerlne mensub klnueler saat Fatıh Camll KUtübhanecilerin Ilk umuml ? Türk Ocajının Kıs devresi konfe. davetll bulunmakta ldller demezlerse de yekunlan, ve her iki istanbul. Ankara. Izmir radyoları tara. toplantısı memleketin iktisadî güç elemanla | fından yayınlanacak olan MevUdi Şerifi ranslarının dardUncOsü 23 ocak cumar Bu münasebetle Oda Mecllsl Baskanı tstanbul KOtübhanecilerl Cemlyetl 23 j ve Kur'anı Keriml memleketlmizin ta. tesl güntl taat 18 da Şalr Mlthat Cemal Hayri Gönen kısa blr nutuk »rylemls. ocak cumartesi günü mat IS te Beya. nnı mukayese etmek faydalı ola nınmış hafızlarından Erzunjmlu H. Kuntay tarafından verilecektlr. Kon. Odanın tarihçealle geçlrdig] merhale. zıd tmaret cadded 18 No. ll btnajmda caktır. Hafız Raif Bahrlyell. H. Üstad Ali Rıza feranam mevıuu (Vatan Şalrl Namık lerl ve blDıassa son zamanlarda kay. Ilk umuml heyet toplantmnı yapacak. dettiğl llerlemelerl anlatmıjtır. Batı Almanya 948 deki para re Sağmao H. H. Hasan Akkus. Errjrumlu | Kemalln bllmedlğtmlz tarafları) dır. tır. Toplantıda blr eenelik faallyet raH Kâzım. H. All Riza Alrunbay. H. poru İle bilânço okunacak. yenl ldare formundan sonra istihsal ve ihra Zeki Sesli, H. Mecld Seslgür, H. Hüseyin heyeti secllecektlr. cat hacmini genis miktarda arttır Tolan, H. Kerim Aksahin. H. İsmail • En Müsaİd Fiat ve TaksH Şartlarîle Dânis. H. Tahsin üıcalı, H. H&mid Urmıştır.. falı, ve Nijanca grupundan tevslh kl. Ocak 19 • Cemaziyelevvel 14 1 Fransada lse mall buhranlar raat olunacaktır. 920 denberi devam edip durmakDua: tstanbul Beledlyefl Mezarhklar tadır. Büyük harb Fransayı mall Md. Fatlh Şubeal imamlarından Duagu SALÂHADDÎN KARAKAŞLI cepheden çok ağır kayıblara uğ Hafız Yahya Eskişehlrll tarafından ya. O pılacaktır. Arzu eden muhterem halMüessesesinde Diktirebilirsiniz. ratmıştır. (Fransa bu asrın başm kımızın teşrlflerl rlca olunur. V. J 7 . 2 2 12.24 14.54*709 18 44 5.37 da dünyanın bankası vaziyetindeyMahmudpEça: Kapalıçarşı kapısı yanında mımara 18. Erzurum Kültür ve Yardımlasma 7.16 9.45 12 00 1 3 ^ 12.30 E. 2 . 1 4 di. Rusya. Polonya, İspanya, TürCemiyetl II svlçrenln ncuzluk kraİL TürII kiyenin pahalılık krallamu lj yenmek üzere Istanbula geldi. Ucuzluk kralı 70 yasmda bh pirdir; bizim pahalılık krallannuz arasında ise her yaşta genc, tüvana v» kttmaz pehlivanlar vardır. Bunlar, stodiye kadar hayatı ncuzlatmak için kar^ılanna çıkanları <inünde sonunda yenmek mehare*ini gösterdiler. Bakalım îsviçreli ile tutacaklan güreşte onu da yenebilhassa ziral lstihsalde avantajı büeeekler mi? muhafaza etmektedir. Bu zirai mah tsviçrell ucuzluk kralının pahasul Ustünlüğü Fransayı dünya palılıkla yapacağı güreşteki oyunu zarlarında müstakil kalma, dolayı ve taktiği basirtir. Ona kendi memsile konjonktür değismelerinden leketinde büyük şöhret ve muhabmüteessir olraama imkânlarını ver bet kazandıran Migros tanzim samektedir. Fransız parasma ve al üşı sistemi, müstahsil fle mustehtınına bu istikran veren âmiller lik arasmda hakstz para kazanan den biri de budur. B. Almanya, lümrelerl tasflye ederek Batlan Fransanın yansına yakın bir me ucuzlatmak ve mutavassıtlarm zahsahada daha fazla nüfus beslemek metsizce keselerine indirdikleri kâr zorunda olduğundan ve şehirleri lardan halkm faydalanmasmı sağnin çok teksif edilmis bulunma lamaktır. Ucuıluk kralının söylesından daha güç durumdadır. Fran diğine frire, Migros teskilârma bensanın, denizaşın topraklannı say zer bir tanzim sahşı teşkilâh kurulttrsa hem müstahsil, hem miismasak bile bu ziraî mahsul ve metehlik faydalanacakür. Çünkü bu saha bolluğu en büyük kozların teşkilât müstahsilln mahnı, mutadandır. vassıtlar gibl yok pahasına satm **• almıyacak ve onun hakkını yeŞu halde dünya piyasasında, miyecektir. Değer fiatla müstahsilAvrupa Tediye Birliğinde durum den satm aldıklannı da küçük bir neye tersinedir? Önünde sonunda karla müstehlike satacaktır. netice, bu sualin cevabını vermeGörülüyor ki Îsviçreli ucuzluk ye dayanmaktadır. Bunun için de kralının pahalılık krallannı yenAlmanyayı ve Fransayı beşeri ve mek içta yapacağı güreşte tatbik esosyal plânda tetkik etmek lâzım deceği oyun basittir ve bizlm tandır.. Vaziyet öyle gösteriyor ki, «hn satıslannı idare edenlerce de Fransanın za'fı ferdden baslayarak meçhul degiidir. Fakat is tatbikata içtima! tejekküllere kadar gitmek intikai edince mutavassıtlar, şeytedir. Bu sahada Alman dinamiz tanl zekSIan ve oyunlan ile giiresl mini ve enerjisini inkâr etmek bey kazanmanm yolunu bulmuşlardır. hude olur. Dünyaya tefekkürde 4 tsviçreli mütehassıs Migros sisasır hocalık etmi», zekâ, buluş ve tetnlni izah ederken föyle diyor: yaratma memleketi Fransada dueBu slstemin işlemesl için bünım neye böyledir? Bunun ceva yük sermaye tte idealin bir erava bını satvetin ve hezimetin hftd gelmesi şarttır. Bu şekllde tanzim noktasından üç defa geçmi| olan sabşlan yüksek bir t:caret ahlâkıAlman dinamizminde mi, yoksa na ihtiyac gösterlr. Tetkiklerim soinsandan ve tabiatten verebildiğin nunda vereceğ'm raporda sizia den fazlasmı istememek olan Fran bünyenize en uygun tanzim satış sız felsefesinde mi aramak yerinde usulünü tesbit etmege çalışacagım. olur? Bu gelecek asırlarin verece Bu sistemin muvaffak olması içii Türk hükumetinin ve alâkalı maği bir hüküm olacaktır. kamlann işi desteklemeleri şarttır. Fakat, Fransanın sosyal sahada İş clddi surette ele alındığı ve raera ki bu za'fının devamh olmasını leketin bünyesine uygun teşkilât icab ertiren hiç blr sebeb de mev kunıldu&u takdirde, muvaffak olcud değildir. mamak diye b:r şey mevzuu bahis değildir.» Talebe Birliğinin konpresinde Bu sözler îsvirreli ucuzluk şamdünkii müzakereler M. T. T. Blrtiglnin 10. büyük kon. piyonunıın pahalılık pehlivanlarila gresine dun de Çiçekpalaı salonunda rtıhısacnsı piire» için pek de ümid devam edllmistlr. verld değildir. Çünkü tanzim satışTenkidler sıraaında «Sı alan blr de. I lannı Isviçrede muvaffak eden lege, eski EmlnSnU Halkevlnin güzel bilvfik sermavevi temln etmek kabir teşebbüsle Ünlversilelilere bırakıl. dırını. fakat alâkahların anlayışsızlığı bil olsa dnhi. o tiraret ahlâkını bulyüzünden, kapısında «Eminönu Ö£enct manın miimkiin olacağını pek sanLokali» yazıldığı Jıaide, için« «Jrip mıvonım. Bizdekl ticaret ahlâkı, çıkanın belirslz oldugunu ve bınadan maalesef pek düşüktür. Mahdud islâyıklle faydalanılamadıiını so>lem)ftisnalar haricinde alısveriste hâkim tlr. olan ahlâk prensipi ve ideal vur'gundnr. Her çareye başvurup mutlaka çok kazanmak ve çabuk zengin olmaktır. İhtiyar Isviçreli şampiyonun. hflkumetimizin de yardımı ile pahalılık pehüvanlannı pes ettirmesinl ve haüT1' i kn>!lık tacına yeni bir pırlanta ilâve etmesinl dileriz. MEVLİDİ NEBEVİ Aİlemlrln kiymetlJ ve aevglll büyıigil anne ve bOyükaaneınlz Bayan İFAKAT AKYAR'ın ölümünün 40 ıncı gününe tesadüf eden 20 1.954 çarsamba F3nü Bğle namazını müteakıb Kadıköy Osman a£a Camllnde ruhuna Hafıı Esad Geredell tarafından Mevlid okunacağından akraba dost ve ah. bablanmmn ve arru eden zeva. tın tesriflerl rlca olunur. Berkman. Akyar. Küçüka ve SarıoSulları CUNHIJRIYET Nüshasi 15 knruştnr Abone şeraiti Türkiye Haric Senelik Altı aylık Üç aylık Blr aylık Lira Kr 42.00 22 50 12.00 4 50 Llra Ki 81.00 43.50 24 00 900 I I <I ı ISMARLAMA MANTONUZU D t R R A T 1 Gazetemlze görıderllen evrak ve yazıta* nesredilsin edllmesin lade olunmaı. tlanlardarı menıllyet kabul edilmez îa/an: (1IJY UES.CAKS Bütün bu merasimler bittikten sonra, hayat yeniden başlıyacak.. herkes işine dönecek. Hindliler yeni köylerinin temellerini atacaklar, Sör Mari Anj şırmgasile ev ev dolaşacak, Levuka'da yeni bir Sen Con inşa edilecek, Tulio tekrar şarkı söylemeğe başlıyacak, Şantal Par Riven ile imlâ dersi, Davld Hall ile de ingillzce derslerine devam edecek, yukandakl tepesinde de Büyük Will gene kardeşlerinin istırablarını teselliye çalışacaktı.. Birden aklına Sen Con'da bulunan mektubu geldi.. Mari Anj ona: «Bir tek şey temenni ediyorum. Yazdığınız mektub inşallah yerine varmaz..» demişti ^lektub Okyanusun dibinde idi.. Şantal o anda kendi yapacağı fedakarhSın derecesini ölçebildi.. Allah ondan tam bir fedakârlık bekliyordu.. Tulio âyinde şarkı söylerken yeni bir mektub yazacak ve bunu doğrudan doğruya Madam Berton'a gönderecektl.. «Yanlış biliyorsunuz, Madam, diyecekti.. Ben bir erkekle kaçmadım.. Oğlumdan aynldımsa cüzcazlı olduğumdandı. Bu sırnmı ona hiç bir zaman ifşa etmiyeceğiniz hakkında bana söz verin.. Şimdi babasının ismini tapdığmı biliyorum. Ona sevgi ile bakbğınızı da biliyorum. Hiçbir vakit lyi olmıyacağıma nazaran Allahtan başka bir şey dileyemezdim. Sizden bir tek ricam var.. Bu uzak adada bir gün öldüğümü öğrenirseniz, her akşam Danyel'e çocuklannı göremeden ölen annelerin ruhuna atfen bir küçük dua okutmanm istiyorum..» Mektubu kısa olacaktı. Müteahhidin kansına Danyel'ln babasının hakkmda malumat vermiyecekti. Neden geçmişin çamurunu kurcalamalı? Onun kurumasını, toz olmasını beklemek daha iyi.. Gece olmuftu. Gök yüdızlarla Çeviren: BEKIN BÜKTAŞ parhyordu. Doymu» Pasifik pırlantalarla oynuyordu. * * * Dört Noel daha geçmişti. Per Anselm'in yerine geçen Per Riven dört defa gece dualarını okumuştu. Vali dört defa daha limana beyaz kotrasile gelmişti. Sen Con yenilenmemişti. Vakıâ kulaktan kulağa Yeni Sen Con gemisinin bir limanda inşa edildiği hakkuıda rivayetler dolaşıyorduysa da, hattâ ihtiyar Farrel'in ona da ksptanlık edeceği söyleniyorduysa da hakikatte, Makogal eskisine nazaran, dünyadan büsbütün ayn yaşamakta idi. Posta ayda iki kere Melburn geraisile geliyordu. Gemi limana girmiyox, onu karsılamağa çıkan motöre postayı havale ediyordu. Şantal muntazaman Dr. Pöti ve Madam Ruaye'den haberler alıyordu. Marsel ve Arno'nun müdiresi Danyel ile meşgul olmadığındarnberi ona ve hergün yapabildiği pratik gayet yalnız Paris dedikodulan veya mo mükemmel neticeler vermişti. Arda havadisleri veriyordu. Dr. Pöti tık rahatlıkla ingilizceyi hem koise oğlanı sık sık görüyordu. Dan nuşuyor hem de okuyabiliyordu. yel şimdi dokuz yaşında kocaman Tulio da ona sarkı ve italyanca bir delikanlı olmuşru. Mektebe ei dersleri vermişti. Bunlara Sör Mari diyor, jimnastiği çok sevmesine Anj da piyano derslerile Iştirak etrağmen coğrafyadan nefren ediyor mişti. Şantal müzisyen olmanın du. Şantal bundan adeta memnun zevkini de tatmıştı. Sör Mari Sadu. Pasifik denizini öğrenmek ora bin Fici lisanmı Sğretmeğe başlada bazı küçük adalar oldugunu bil mıştı. Fakat o çok güç geliyordu. mek nesine lâzımdı? Aradan geçen beş sene zarfında Her altı ayda bir Şantal hastane Şantal Ficililerin hepsl ile derdini ye gidiyor ve bir muayeneye tâbi anlatacak kadar konuşabiliyordu. tutuluyordu. Şimdiye kadar bu Per Riven ona fransızca vazifeler muayenenin neticesi hep aynı ol vermiş ve Şantal de bunları gonunda kat'iyyen imlâ hatası yapmaksımuştu.. «daha iyileşemediniz..B Artık yorulmuştu.. Kimseye ina zın ve en temiz bir lisanla yazmağa namıyordu.. Danyalden vazgeçtiği j başlamıştı. Bütün bu entelektüel gündenberi artık hiç bir şey onu faaliyet arasında Şantal adalı Danderinden alâkadar etmiyordu. Ona yele de yığınla elbiseler dikmiş, yaşamak arzusunu veren yegâne örmüştü. şey Robere karşı hâlâ hissettiği Oğlundan büsbütün ayndığından kuvvetli aşktı. Madam Berton, Dr. beri gayrişuurl anne sevgisi ona Pöti vasıtasile Şantale' cevab yaz artık yardım etmez olmuştu. Rodırmıs, üzüntülerine iştirak ettiğini ber'e olan aşkı ise onu tatmin edebildirmiş ve Danyeli merak etme cek canlıhkta değildi.. Bu his daha mesini söylemişti. Dr. Pöti arasıra çok manevi bir aşk haline girmişti.. genc kadına oğlunun resimlerini İstediği kadar gecelerini onun kolyolluyordu.. Son gelen resimde lan arasrnda geçiriyormuş tasavvur Danyel uzun pantalonlar giymişti. etsin, sabahları, yalnızlığını daha Onu öyle tasavvur etmek Şantal'in kuvvetle hissediyordu. Bazan isiçini burkmuştu. yan ediyordu. Bu krizler seri ve Günlerinin çoğunu hamakta u sert geçiyordu. Kendinl onlann zanmış kitab okumakla geçiriyor pençesinden kurtardıktan sonra, du. Burada kaldığı müddetçe Şan Şantal, alçaldığım. küçüldüğünü tal dünya kadar İngiliz, Fransız ve anlıyarak ıstırab çekiyordu. Yavaş Amerikalı muharrirle tanışmıştı yavaş, kalbi kararıyor, kapanıyorMuhterem David Hall'in dersleri du,,. Düşünceleri onu daima Rober'e sevkediyordu. Acaba ne olmuştu? Belki Fransaya dönmüş, beklemekten bıkarak evlenmişti.. Bin defa ona mektub yazmak, içinden geçen leri, aşkını ona anlatmak istemiş, fakat mektublannı her seferinde yarım bırakmıştı. Her defasında tarif edemediği bir korku elini tutmuştu. Eğer mektubunu yollarsa mühendis nerede oldugunu keşfedecek ve aynı zamanda hastalığım anhvacaktı. Bütün bunlara rağmen, küçük aynasında epey değişiklikler görüyordu. Otuzunu hcnüz geçmiş olmasına rağmen, Şantal kendini dehşetli yaşlanmış buluyordu. Annelik hislerini öldürmekten yaşlanmış, vücudünde ve kalbinde lüzumsuz bir aşkı sürüklemekten yaşlanmış, uzun senelerdir üzerinde yaşadığı bu sıcak toprağa muntazam fasılalarla çatan facialardan yaşlanmıştı. Siklon günleri kamıştan yapılmış evine kapanmaktan, Hâlâ genc bir kadın olup olma yoldan bitmez tükenmez cüzzamh dığmdan bile emin değildi.. Bir kaç sürüsünün aectiğini görmekten bık haftadır sabah akşam bu suali mış usanmıştı.. kendi kendine »ormakta ve merak Hattâ her sene muntazaman teve heyecanla pudra kutusunun ay kerrür eden valinin ziyaretlerinden nasında kendini görmeğe çahşmak ve törenlerden de bıkmıştı. ta idi. Yüzünün hatlan hiçbir şeKulaklan cüzzamh orkestrasuıın kilde bozulmamıştı. Kollan, bacakları eskisi gibi rahatça hareket verdiği konserleri dinlemekten yorubnuştu. Alışılan her şey gibi ediyordu. Üç ay kadar kıvnlıp kalTulio'nun sesi bile artık yeknesak dıktan sonra parmaklan bile nor* gelmeğe başlamıştı. Pazar akşammal jeklinl almıjtı. Per Riven'in lan büyük meydandaki sinemada verdiği vazifeleri yaıarken Madam Ruaye'nin ilk mektubuna cevab gosterilen komik filmlere bakamaz verdiği geee çektiği güçlüğü artık olmuştu. Her an aynı ağır kokular hissetmiyordu. Mari Anj bu hali midesini bulandırıyordu. Bir da«çolmugra .mucizesi» olarak tarif ha Fransanın herhangi bir köyüediyordu. Haklı olacakn. Şantal nün temlz havasuu teneffüs etmek kendini çok iyi hlssediyor ve ada acaba ona nasib olacak mıydı? daki nhhatli insanlardan farksız Yattığı zaman Jano'yu öpecek bile buluyordu. Mukayese imkanlan takati kabnamıjtı. Küçük tavşan maalesef pek çoktu. Meselâ zavalh uzun zamandır bir valizin dibinde Tulio gittikçe değişiyor, çirkinle kendi kendine uyumakta idi.. Taşiyordu. Yakında o da zava'lı Will rif edemiyeceği bir daüssıla Şangibi gizlenmek ihtıyacuu duyacak tal'i kemirmekte İdi.. Zavalh Şantal'in farkına varamar dığı, fakat bütün Makogaideki dost lannın nazarı dikkatinl celbeden şey onun geçirdiği büyük tahavvüldü.. Adanın yorucu havası, rektiği ıstırablar ,onun güzelliğini biraz söndürmüşse bile, manevî şahsiyeti hayret edilecek derecede değişmlşti. Salonlarda dolaşan ?üzel manken yerine olgun, görgülü v9 okumuş bir kadın olmuştu. Istırablı yolunda karşılaştığı bütün insanlar. Fred, David Hall, Mari Anj, büyük Will, Mer Mari Jozef, Tulio ve diğerleri onun bu mühim değişikliivne amll olmuşlardı. Hiç birisi, fizik güzelliğinin yavaş yavaş söndüğüne dikkat etmiyorlardı. Hepsi için Şantal hâlâ en güzeldi.. Onda değişmiyen yegâne his, dlne karşı olan lâkaydisi idi.. İçir.da duyduğu teselli bulmaz ısbrab, onu mistik hislerden tamamen uzakr laştınyordu. Mağrur her insan gibi. Şantal da kendini her türlü dinî hislerden uzak hissettikçe daha serbest buluyordu. Hayatında bir tek şeye bir aralık inanmışü. O da güzelliğinin ona verdiği kuvvete.. Bu kuvve* bütün havatına hâkim olmuştu.. Hattâ Rober'le karşılaşmssına bile.. O da kalmadıktan sonra inanılacak ne vardı kı? Arasıra, teselli bulmak için çantasından müddeti geçmiş pasaportunu çıkarıyordu. (Arkau var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog