Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

ButÜH e/ünuae/a en çok Traş bıçagı umhuri KURUCUSU.YUNUS NADf İsvicreli Robcnson t; edebıyatı, uzerınde onern'e u"îaca%nazık bır sahadır Bu sahaT dakı boş'ulkı doldurmak maksadıle VarVlık gSfifîîıeT^lnın başkdısı Çocuk Klâ1218 1 kıklerı s*rfs) V ' eserlerle bu> umektV deırârn edıyfor. J R W>ss'ın terbıye delıerfyUk^ek rfUn Tieşhur İ=viçreiı Robenson u bu,jj£rın(n beşıncı kıt bı olaıak guzel Vesöi£eı$e sOelü bır halde bır lıra hatia çıknjiftır. ^ \^ 29 oncu yıl sayı: 10.587 Ttlgrtf *• mektub adresi: Cumhuriy«t tctanbul Paata Kutum: tstanbul Ro 248 TtlafanUı: Omuml Santrai Numaruı: 24288, Yu> tlierl: S42B9. Matbaa. 24290 Salı 19 O a 1954 ck Yabancı sermaye^için yapılan kanun çıktı Tasarının tümö oya konurken C.H,P. noktai nazarmı ileri sürdü ve hararetli tartışnalar oldu, neticede kanun 15 red ve 1 çekinsere aukabil 248 oyla kabul edildi Ankara 18 (Telefonla) Yabancı sermayevı tesvık kanun tasarısının muzakeresı bugunku Meclıste ıkmal edılerek tasarı kanunlaştı Sıra gundemın bu maddesıne gelınce Baş" kan komısvona gonderılen dorduncu mRddenın geldığını bıldırerek komısvon sozcusunu kursuye davet ettı Haluk Şsman tıcarî sahava yatırıian vabancı sermavenm 5 seneden evvel transfer edılemıjecefiıne daır olan <e dıkkate alınıp komısyona venlen oneree\e ıştırak etm^dıklertnı sovledı Bu oneıeeve gore maddpje bu çe kıl verılecek olursa kanunun umumi pren=ıplerıne a>kırı duşeceğmı ızah ettı Uzun goruşmelerden sonra bu ve dığer maddeler aynen kabul olundu Kanunun tumu ova konacaeı sırada C H P, Meclıs Grupu adına Faık Ahmed Barııtçu soz aldı Kanunun esasında mutabık olduklarını i o 3. i u i de "C.H.P.,, nin Kahire rezaleti hakkında gensoru önergesi Celâl Bayar, dün sabah saat 11 de yola çıktı Halkm tezahüratı arasında havalanan uçak, sakin bîr yolculuktan sonra mahallî saatle 18,46 da İngilterenin Bournemouth şehrine vâsıl oldu ve Bayar törenle karşılandı Asıl Dava nayasa meselelenne dalr yazdığı yanlann sonuncusunda, Samed Ağaoğlu, bizîm jururlukteki Anajasamızın da gerek şekil, gerek esas bakunından bazı değişiklıklere ihtijacı olduğunu kabul edijor, f«kat bunu seçımlerden sonra ele almamız gerektığini soylujor. Hukuk duzenımizin temel konuları uzerinde acele davranmaya hıc yer olmadığını şimdıje kadar bır kaç defa jazdığım ıçın bugun ajnı noktaya donmeyi luzumsuz saM\orum. Bu bahıste arkadaşımla beraberım. Yalnız şu var ki acele etnmelim derken yerimizde mıhlamp kalmak gıbi bır hataya da dı^memelıMz. Anavasa konusu, bir renm davası olarak 1946 danbcri butun canlılığı ile ortadadır. Eski iktıdar «seçımlerden sonra bakanz» dnerek bunu dort vıl askıda bıraktı. Şimdı Demokrat iktıdar da aynı tezı sa\unuyor. Davayı kokunden çozmek ıçin şunu hangı seçimlerden sonra ve ne şekilde ele alacağımızı seçmen >larak bîı bilmek ist!^oruz Sijasî partılerimiz bu hususta kesin bir karara varmab, Ana^asavı nasıl bir zihnijetle demokratık sartlara uydurmak istedıHenni mıllete anlatmalıdırlar. Samedin muhtemel değışıkliklere dpır şahsî ftkir olarak ılen surduğü noltalardan ancak bır kısmını oğrenebildim Yurdumuzda bır muddeJtır hııkum suren hava şartlan naklne ışlenni bır havli aksatmış olacak ki, daha once çıkan >anlannın ikısini goreraedım. Bundan öturu arkadRsımm fikirlen uzerinde durup duşunmek imkânından şu dakıkada mahrumum. Bununla beraber, ilk \azılanndan birinde, kendısının, Ana^asa^a a\kın olarak kanun çıkmasına engel oltıcu Meclisten ajn bir organ kurulmasına şiddetle alevhtar bulunduüınu hatırlrvorum Samed, boyle bır muesseseM rnıllî egemenlik pıcnsıpıne \akistiramamakta ve bo>le bır >ola gıdılmenıesı icin rtirenmektedır Iste savın Ağaoğlu ile bağdaşamadığımız asıl nokta da budur ve bu bence Anajasa davamızın ruhudur Yervuziınde Tanrının golgesi sa\ılan hııkumdarlar yıkılıp da millî m«ılısler kuruldufu 7aman bunlar, hııkıımdarlardan da ıleri eıderek mıllî iradeyi kajırisız şartsız temsıl etmek iddıasına kalkısmıMar ve bu yuzden toplum içınde ardı arası kesilmes 1; Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Amenka Bırleçık Devletleı Başkanı Eı=enhower ın da\ etı uzerıne beraberınde refıkası ve dığer heyet azalan olduğu halde, Amerıka\a gıtmek uzere dun saat 11 de Ingılız Denızaşırı Hav,.\onar]nm Argonout tıpı Altaır adındakı uçağıle Ingıltereve müteveccihen t^tanbuldan ajTilmış Yeşılkoy hava mevdanında bu muna"=ebetle parlak bır uğurlama torenı yapılmıştır Cumhur Başkanı, berabeı ınde refıkası ve Başyaver Kurmav Yarbay Nureddm Fuad Alpkartal olduğu halde dun sabah saat 9 da, ıkamet ettığı Goksu kasrından a>nlmış, otomobılle Uskudara gelmıştır Turk ve Arnerıkan bayraklarıle donanmış olan UskuHar ıskele mevdanında Cumhur Başkanı Celâl Bavar kalabahk bır halk kut Arkası Sa 6 Su 6 da Cumhnr Başkanı Cettl Bayat M B 11 i» Yejükoy İUT« alaaınd* uc*ga binmeden once kendisıni teşyie gelen protokola dahil zevata veda ediyor Mtıhalefet Partisi önergesini dün verdi, bunda unumi eflcâra hükumetçe verilmesi vadedilen izahatın hâlâ verilmemiş olması tenkid ediliyor Ankara 18 (Telefonla) C H P Meclıs grupu son Mısır hâdısesıle alâkalı olarak Dış Işlerı Bakanlığm dan gensoru açılmasma daır gensoru takrınnı bugun Meclıse sunmuştur Onergede şoyle denılmektedr «Dış îşlerı Bakanlığınm resmi teb ıSıne gore, Kahire Buyuk Elçımız Kahire operasının ıstırahat salonunda cereyan eden bır muha\ere hâd sesı vesıiesıle Mısır hukumetı tarafmdan rrılletlerarası kaıdelere aykın ohrak, Elçın n sıvasî ımtıyaz muafnetljn de kaldınlmak surntıle Mısırdsn ıhrac edılmıştı Bundan sonra Dış Işlerı Bakanı Mısır hancıyesı nezd nde ha^sasıvetle tesebbuse gııışen ve haklarından zerre k^dar fedakârlıkta bnlunmn acak olan Turkıye Cumhurıjftı hukumetının Mısır hukumetme verdığı muhtevıyatı şımdıhk açıklanmıvan notamıza alınacak cevabla hâdısenın muteakıb ınkışaf'annın Buvuk MılİPt Meclısıne ve urrumî efkâra bı'dırıieceğ nı, Yuksek MecliMn 6 ocak 19^4 tarıhll oturumunda ıkı mılletvekılın n talebı ile vaptıgı beyanatta açıkça ıfade ve bevan evlemıstı O gunden bu ^ana bır haftadan fa7İa bır zaman gectiftı halde yeriii'le bır surst ve hassasıvetle uzeınde durulmuş otan hâd ienm ;er^efc mahıyet ve safahatıle'SİBturrte* Arkası Sa 3, Su 3 te Fırıncılar, Belediyeyi ekmek cıkarmamakla Seyahat ve tehdid ediyorlar Amerikan basını 5 Fransaya teslihat borcumuz Dıin imzalanan bir anlaşma gereğince borcumuzu 225.000 sterlin mukabili Türk parasile ödı>eceğiz Ankara 18 (Teleforla) Bueun Mah\ e Bakanlığmda Malıye Bakanı Ha=an Polatkan ile Fransız Buvuk Elçısı Ekselans G Tarbe D« Arkası Sa. 3, Su. 4 te Dün yaptıkları fevkalâde toplantıda, ekmegi 32 kuruşa mal edîp 30 a »attıklannı, müesseselerini kapatmağa mecbur olacaklannı ileri sürdüler Bajara sorulan suallerle Devlel Bayarıtı Ingiltere Reisimizin cevabları istanbul, 18 (A J ) Cumhur Başkanı saym muhabirimize kıyeye tesmıl " Celâl Bayar, Turolunan Amerikan Arkası Sa 6 Su 4 te verdiği demeç İŞLETME İKTISADI ENSTTTIJSÜ KURULUYOR İstanbul Unıversıtesı Iktısad Fakultesıne bağlı oUrak, bır Ijletme İktısadı Enstıtusu kurulması ıçın hazırhklara başlannııştır. Ford vakfından maddî ve manev^ yardım sağlanan bu enstıtu için, dun Fakultede buyuk bır toplanü yapdmıştır. TopUntıda, Amenka Seftrı Avra M Warren, Rektor Prof Fahır Yenıçay da hazır bulunmustur. Resım, dunku toplantıdan bır gorunuştuı, Bouı îcmouth 18 (Arkadaşımız Feyyaz Tokar bıldırıyor) Cumhur Başkanı Celâl Bajar, buraya muvasalatmda benı kabul ederek şu beyanaü verdı « Ha\a gayet guzeldi, rahat bır yolculuk yaptık Ingılterede saray ve hukumetın gosterdığı husnu kabulden son derece mutehassıs oldum Vatandaşlarıma «elâm ve muhabbetlerımı ıletınız » Ismail Habibi dün toprağa verdik Fırıncılar dunku (oplantılarında (Yazısı 2 ncı sahifemızdedir) BATI TRAKYADA 10 GÜN: Ytınan milletine Tttrk dostluğu değil, Türk düşmanlığı aşılanıyor RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Yenî Millî futbol maçlarına hazırlık Yeni karşılaşmalar için futboicularımız iiç fakım halinde çalıştırılacaklar 4 KORE GAZIMIZ AMERKADA Ankara 18 (S H A ) Futbol cağımiî bevnelmılel temaslar naTEDAVIDEN DONDULER Te Federasyonu bugun Aşağıdakı teb zara alınarak A B, C ve junıor da\ı edılırek uzere Amerıkaya gon lığı yayınlamıştır futbol takımlarımız aşağıda gostedenlen 4 Kore gazımız, sıhhatlen 1954 1955 mevsımı ıcınde japa Arkası Sa. 3, Su. 6 da ne kav uşmuş olarak dun saat 15 40 ta uçaida yurda donmuşlerdır Gazılerın adlan şunlardın Vahıd Kesen Receb Alı Yazıcı, Ahmed Ince Salıh Pınarcı Resımde gazılerden bın dun Yeşılkoyde uçaktan merken gsrulmektedır Rahmetlı arkada^ımi7in tahutn Unneısıtenın kapısında ı 6 ?ıc Sovyet Rusya Aıtkara Büyük Elçisini değiştirdi Ixjnara 18 (A P ) Sovyetler Bırlıgı Borıs Fedorovıç'ı Ankara Buyuk Elçılığ ne taym etmıştrr. Mosk<na radyosu şundıkı Elçı Alexandre Andreyevıç Lavrıçe\ ın ebaşka bır vazıfeye» nakledıldıgını bıldtnniîtır. NADİR NADt Arktm Sa. 3, S\L t t$ Yanan paralarutda Turk , Yunan muharebeleruun radmleri Yaztn 7 nct tahıfemtzdı SPOR SEVGISI^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog