Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

«JUMH UKIYET 13 Ocak 1934 PARASIZ OLARAK Siz de yapınız Uludağ Sanatoryomu hakkında bilmediklerimiz... " Uludağ Sanatoryomu Avrupanın en güzel sanatoryomlarından biridîr I „ iurnh varem möch, Or C>t Se«m«» • <rumburir«ı Ctteteti 1» 12 105M Hangi Pudranın Sizi OAHA GÜZEL Gösterdiğini' Aynanız size söyliyecektir ' 10 kadından 81 kotü renk te pudra kuliSLnır ve bu ha) onları daha pek çok yasl» göstenr. Siz de bu hatayı Ijlemeyinız. Tokalon Mües»esesıne müracaat ederek kromoskop vasıtasıyle seçılmış en son moda 6 rengi ıhtıva edcn FASCÎNATtON marka TokaJon Pudrasınır tecrtlbe paketını par&sız olarak gondermesım Lalep edınız. YüzUnüzU sıraalle bu muhtelıf renklerden bırislle pudralıyarak ayn&ya bakmır O Mman aynanız sıze. bu renklerden hangisının sizi daha taze. daha genç ve daha güzel çosterdıgtnl soylıyecektır Unutmayınız kl «Mouase d e Creme» ihtıva e d e n FASCİNATİON m a r k• Tokalon pudraaı havalandırılmış nefıs bır şekılde parfume edılmıj ve o kadar ınc« hazırlanmıştır kı cildınızdf farkedılmez bile ÜCRETSÎZ. Tenlnlze uyacak pudra rengini bulmanıza Imkân veren son moda 8 renk pudradan tamamile Ucretsiz olarak edinmek istedıgınız takdirde hemen Tokalon MUess*•eslne yazınız Tokalon sern») 2 E. Bolte Postale 164. Şişll, tstanbul. ULUDAĞ SANATORYOMU, her.türlü tüberküloz tedavisi için. p nın en modern canatoryoralari ayırınds ideal bir mhhat yurdudur. " Yağmur, kar, rüzgâr cıldinizin en büyjk düşmanlarıdır. SoğuU havalarda cüde hususi bir ihtimam gösteriniz. Bu hususta Puro Tuvalet Sabunu, sizler için en büyük yardımcı... güzelli ğinizin koruyucusudur. „ > Puro rjlrhnızi besler, » Pnro «ivah benek, ve Rivılrelerın teşekkülüne manı olur. • Puro. cildin çatlama«ını pul pul olma'inı Puro. «izi genç \e gösterir. 9 YOkıek takatte bir kar makfnesl kışın devamlı elarak yelu temizler ve sey> rUtefere açık bulundurur. # Telefen ve «air mUnakale vasıtalariyle memlekfttimlzln her tarafı, hatta ya • bancı memleketlerle Irtibat temin edil • miftir. ULUDAĞ SANATORYOMU, U l u d a ğ ı n em?al«İ7. çam ormanları içinde, bol gün*»şli VP çimal rü/gârlarından mabfuz TürkiyiTiin j e g â n e yük.«pk i k l ı m rDÜcsjpj^fidir. ULUDAĞ SANATORYOMU, tamanımızın *«n mülekâmil tıbbl, cerrahl ve laboratuvar te<"i«lfrine «ahiptir. Uludağ Sanatoryomu ve konfor... Uludağ Sanatoryomu yabancı hekimlerl bile hayrette bırakan fevkalâde konfor, lüks ve intizama sahip model bir mUessesedir. % Her odada »ırak ve »oguk akar »u. kür balkonlan, kalorifer. ayrira lükt mevki • lerde butuff bsnyo ve tııvalet. telefon ve radyo teiisatı meveuttur. 0 Ha«lalara. nefatel ve kalori bakımından. en müşkülpe.«entleri faimin ederek ma • hiyette 4 ö£ün yemek verilir. Miiteba**ı* metrdotel idare?inde ier»is. geni} »alonlar; kon*e*\ »inema. »ergi ve •aire gibi bedii ve kültiirel ihtiyaçlaracevap vereo ımkâülar... o ULUDAĞ SANATORYOMUNDA, en *on »i«lem rad\ografi. tomografi, elek • Irokardiografi alelİTİ il«* akrigpr fonksiyon laboraluvarı. ha«faların dpvamlı «urett« muayene v? nezarct altında bulunrrıalannı tpmin eder. Bo! köpüklü * Nefis kokulu TUVALET SABUNLARI 100 DE 100 SAFTIR PURO ULUDAĞ SANATORYOMUNDA, pnömotorak«i. pnömanaliz. «orokop)a«ti, ek«traplöral pnömotorak«i, kaverno.«tomi gibi her türlü cerrahî miidahaleler. «elâhivetli mütehas?)» doklorlar tarafımian fennin en IOD yeniliklerine uygun olarak yapıhr. 9 '•" M e l â s S a t ı l a c a k ^ " < Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş, den: Evvelce 11 Ocak 1954 tarihinde satılacası ilân edilen melâsm satısı 15 Subat 1954 Pazartesi saat 15 e uzatılmıstır. Satılacak melâs miktarı hetısi Turhal Fabrikamızda teslim edilmek sartıle 7.500 tondur. tstekliler bu ise aıd sartnamevi Ankarada Sirket merkezinden. İstanbulda Seker (Eski Beker) hanındaki Istanbul Bürosundan 5 (bes) lira mukabilinde alabilirlerIsteklilerin vukarıda ffösterilen eün ve saatte teklif vermeleri ilân olunur (459) Tüberküloz tedavisi ipin ideal bir mevki... 0 Uludağ Sanatoryomu, Bursadan 24 Km mesafede, Kirazhyayla mevkiinde ve otomobille Bursaya yarım saat uzaklıktadır. Kirazlıyayta, tabll Imkân ve güzelliklerl ile, cıvarındakl kaynaklar, dereler, şe • lâleler, çamiıklar arasında gezint.i Imkâniarı ile tedavi için mühim bir yar • dımcı unsur olduğu gibi huzur ve zevk Içinde dinlenmek içir> ta^i%tın bir lütfudur. TARİFE LUKS ODA (t»k yaUh. huıuıl tti«fon. tuvalti kür bılkonu) T. L İ 30.00 İ 20,00 ! 17,50 | BİRİNCİ SINIF ODA (t«k yttak. bılkonu) httiutl Ulafon. kOı # İKİNCİ SINIF ODA (2 yatak, kOr baikonu) KIRALIK OTEL ve 6AZIN0 DÇUNCO SINIF ODA ( l « ptlk. kOr b«lk«nu) 15.00 ] Hfltemmim malörhat reja izahh broşOr için mflracaat { ULUDAĞ SANATORYOMU T. A. O. Istanbul: Galata, Iş Bankası Han. Tel: 44744 Bursa: P. K. 47 • Tel: 1181 . Adananıa en l&lek rt mntena yerinde fevkalide raanzarab yenl re itİMalı inşa edllmlı 3 katta 33 odalı otel ye iistünde aynea 2 katlı gazino kiralıkür. Otelin girişinde gtniş hol, her odada akar su, her katta •ydınlık, genl? hol ve mutfakofis, 7 banyo ve X dnş Ttrdır. Binanın taraçasindaki gazinonun biitün jehir, Çuknrova ve Toroslara hâkim şahane manzarası vardır. Asan. sör yeri hanrdır ve her odaya telefon hatü çeTelefon: 44996. Adres: tstanbul Galata Tahlr han 13 17. Tüberkülin (T.Y.) Pırguet vc Mantoux testleri için hassasiyet kontrol edilmistir. Dr. ZEKAl MÜAMMER TUNÇMAN Baktenyoloji Lâboratuarı Dıvanyolu No. 103 K. 2 • ^ Telefon: 29125 Dr. Şemsi Mulver Çocak Hastalıklan Mütehassısı | Cagaloglu CJ1.P karfia 21 Zorlu Apt Telefon: 27216 |Ev: Levend M. yolu 27| Kongreye Davet 8/1/1934 Cuma günü Viliyet salonunda yapılacak olan Darülâcezeye Yardım Cemiyeti ve Dınlenme Evi genel kurul toplantısı ekserıyet olmadığından yapılamamıştır. Vılâvet salonunda 22'1/1954 Cuma günü utat 17 d» toplanılarak gündemi konusmak Ozep« Myıa üyelerimizin teşrıfleri bilhassa nca olunur. tdar« Heyeti Baskanı I SATIUK OTOMOBİL 952 Dodge. tam konforlu hususide kullanılmıs, fabrika boyalı, yeni 4 kapılı: Müracaat: Her fün öğleden • sonra 87361 telefona. üoerator Ürolog • IDr. KEMAL ÇAĞLAR| Idrar ve İTENASÜL HASTALIKLARI | mütehassısı Beyoglu Konak oteli k«rjısı Suterazi sokak No. 12 Ugur Ap Tel 41436 saat 10 . 19 BABASI KİMYA HOCASI OLUNCA,YAVRU DA YEMESİNİ, NEŞELENMESİNİ İYİ BİLİR. Dr. SELİM BERKOL Tahlilât Laboratuan Kan ve idrar tahlili yapılır (Mıde »uyu. karaciger, böb rek. fonksvon testleri. Pazar günleri yapılır.) Kadıköv Altıyol a|zı. Tel 62158 KURl/UJ^U: 1<5I l Ç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog