Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

19 Ocak M54 I Bir Amerikan Universifesinde Hayat: 12 Talebe ananeleri, törenler ve Güzellik Kraliçeleri Vazan: Nermin Abadan 90 ına ULUti VfiDÖNÜMÜNDE (1SS41954) ve bu münasebetle bütün diğer çeşitlerde fevkalâde tenzilât MA/ER (Beyoğlu) Son smıf talebelerinden bir frup Krefleıin* yapılan bir merasime katılırken Amerikan terbiyecüerin en çok uzun seneler müddetince orijinal men her vatanda^ için erijilir bir haline getirilmi?tir. Itina ettikleri bir husus binlerce tenekt bir gendik liderinden dige mazhariyet rine geçmişti. Daha •onralan bu Ortaokullardan başlayarak bütün öğrencinin bulunduğu bir campus'ta tesanüd duygulannı perçin kırmızı renkli benzin tenekesinin üniversiteler, fabrikalar, büyük if donanma, hava kopyesi yerleri, ordu, lemek ve bütiin üniversite men iğne şeklinde bir ufak kuvvetleri, kiliseler, kultibler, hu•ublarmm birbirlerile kaynaşma yapılmıı ve bugün artık bu yeni lâsa Amerikan »osyal hayatına ij«ını sağlamaktır. Üniversitenin halile tevzi edilmektedir. Üniversiteyi bir baştan biı başa tirak eden her müessesese bir veidareci ve profesörlerine göre ansile bulup bir kral, bir kraliçe ve aneler, talebelere üniversiteye neşe ve delidolu faaliyetle tutuşturart mühim bir veslle «Homeco birkaç yardıma »eçmektedir. Porkarşı besledikleri sadakat duyguming» haftasıdır. Bu hafta zarfın takal, pamuk veya futbol kraliçesunu arttırmağa hizmet eder. da üniversiteden menın olan eski liginden tutun fazilet, çalışkanlık Bu bağlıhk ve vefa hislerinin temühim ve iyi geçim kralhğına kadar her lahürüne bilhassa Minnesota cam talebeler gencliklerinin bir kısmını geçirmis. olduklan çeşid konuya uzanan bu an'ane sa pus'unda ders yılı boyunca hemen ilim yuvasını ziyaret ederler ve es yesinde gönlünde en ufak bir hehemen her hafta şahid olmak ki, yeni hâtıralannı tazelejler. ves besliyen genc kız veya delimümkündür. Zira üniversite caHaftanın en mühim hâdisesi bu kanlı biraı gayretle bu muradına miasına mensub bütiin fakülteler münasebetle oynanan futbol ma erebilir... müstakil mevcudiyetlerini tebaçıdır. Misafir takımın maneviymtşte böylece neş'eli cümbüşlü bir rüz ettirmek ve talebelerine husutınj önceden yıkmak için Minne jekilde eski mezunlarla yeni tale• bir önem atfetmek maksadile 1 sotalı talebeler elbirliği İle her çebirer gün tertib ederler. Meselâ şid muziblikler lcad ederler. Han benin kaynaşmasını kutlayan bu mühendislerin, öğretmenlerin, or gi takımın iştirak edeceği her se haftanın verimli neticeleri de ekmancılann günü gibi. Campus'un | neki futbol mevsiminin çıkartn sik değildir. Eski mezunlar üniverçimenleri, köprü ve sınıflann ğı oyunlara bağlıdır. Geçen yüın siteye karşı besledikleri sadakat hepsinde asılan levhalar bu mü hesablarına göre Minnesota, Iowa duygulannı maddî hibeler şeklinhim hâdiseyi tnüjdeledikleri gibi üniversitesi ile karşılaşmak duru de tazelerken, yeniler ağabeylerinin hayatta kazandıkları muvaftalebe birliği, postahane, lokantaya munda idl. Amerikan üniversitefakıyete bakarak, onlara bu başabenzer kalabalık yerlerde bekleşen lerinin futbol takımlan ekseriya nya erişmek için lüzumlu anahbirbirinden hoş giyinmiş, sevimli bir rümuz veya sembolle anıltarlarını verecek olan müesseseye genc kızlar sattıklan iri rozetler maktan hoşlanırlar. Minnesota ekarşı daha çok ısınıyorlar. Hele le canlı bir iştirakl sağlamak üze yaletinde son derece mebzul bir «Homecoming» haftasmı nihayetre gayret sarfetmektedirler. Her nevi sincabdan ilhamla bura ünilendiren tbonfire» bu tesanüd ve fakülte kendi ihtısas branşı ile versitesinin sporcutan «Golden beraberlik duygularını âzami hadilgill bir takıra çılgınlık ve taş Gophers» (Altın sincablar) ola de ulaştırmaktadır. Geceleyin kokmlıklar yapmaktadır. Meselâ rak anılırlar. Iovva'lılar ise «At ca bir ateşin etrafında halka olan ormancılar Birleşik Devletlerin maca «= Hawkey» ler diye şöh genclik eski larkılan söyliyerek batı merkez kesiminin folklor kah ret salmışlardır. karanlığm ortasında kor gibi parramanını teşkil eden Paul Bunlıyan iri odun kütükleriinin yayPek tabiî ki bu sembolik hayyan'ı yaşatırlar. Bu hayalî şahsidığı enerji içinde âdeta hayatın yet sözde o kadar kuvvetii imiş vanlar campus'un EÜslenişinde bü sönmiyen dinamiğini yaratan kuv ki baltasının bir savurması ile ko yük rol oynamaktadır Geçen yıl vetin ta kendisini görürler. ca bir ormanın ağaçlannı keser fakülte binalarmın bazısı ile büBalolar da üniversitenin an'anemiş .. Paul Bunyan hakkında a tün fraternity ve sororiry (kız ve leri arasında mühim bir mevki işğızdan ağıza yayılan bikâyelere erkek kulüblerin) cephesi en akla dikkati gal etmektedir. Bir profesörün degöre bu süperadamuı en sadık ar gelmez korkunç, komik, çeken muazzam karton figiir ve dıği gibi fMehtab ve gülleri bir kadaşı mavi renkli bir sığırmış. talebenin hayatından silmeğe kalkMinnesota ormancılarının sembol panolarla kaplannuştı. Kıvrak ve çabuk koşan Gopher'ler her yerde mak, onu en tath hâtıralarından olarak benimsedikleri bu folklor Atmacalan kovalayıp yakalıyor ve mahrum etmek» demektir. İşte bu kahramanı kendi bayram günlesebeble hemen her ay «Hoşgeldiçorbalannı pişiriyordu... rinde baş rolü oynamaktadır. Orniz haftasıs balosundan başlayarak An'ane icabı talebe kulüblerin mancılık fakültesi St. Paul'deki ziNoel, yılbaşı, kar, kamaval, yılraat campus'unda bulunduğu ci binalann süslenme bahsinde şid dızlar balosu gibi çeşidli isim tave hetle baltalarla mücehhez, palabı detli bir rekabet mevcuddur şıyan danslı eğlenoelerin reklâyık delikanlılar o gün için seçtik en orijinal fikri tahakkuk ettirene mma rastlamak mümkündür Öyhediye edilmektedir. leri güzellik kraliçeleri ile ana bir kupa le gecelerde tertemiz smokinle campus'a gelip, maviye boyadıkla Bundan başka meşhur futbol ma birer hulya kadar tatlı tül elbiseçının oynanacağj dünden bir gün n biçare bir sığırla hasmü canlere bürünmüş genc kız ve erkeklan saydıklan mühendis fakülte ı evvel büyük bir resmi geçid yapı lerin daha aynı günün sabahınhr. Üniversite bandosu ile bütün sine hücuma kalk:şırlar, neücede • da pantalonlu olarak, koltuklarınteşekkül ve kulüblemühendis talebesinin muvaffakı talebe da bir yığin kitablarla campus'ta ri bu geçide muazzam süslü yetli ımüdafaa» lanndan »onra sağa sola koşuştuklannı tasavr a a «float» (motörlü uzun platform)kendi campusiarına dönmeğe vur etmek biraz güçtürlarla iştirak ederler. Minneapolisin olurlar! Minnesota campus'unda çevk ve ana caddelerini dolaştıktan sonra bu heyecanla kutlanan diğer an'aneMühendislerin gününde dersha campus'un ortasından geçen nelerınin bulunduğu bütiin hina kalabalık gendik kütlesi gerçek ler arasında ânıme menfaatine lar aydılatılır, ha!k buralara girip ten görülmeğe değer. Laciverd ü hizmet eden teşekküller için giseferberlikleridir. çakmakta serbesttir Kendileri ise niforma ve iri altın püsküllü şap rişilen teberru konferans salonunda son derece kalar taşıyan muazzam bandoda Meselâ çocıık felcine karsı mücaeğlenceli temsiller hazırlayıp, mi kız ve erkek talebeler omuz omu dele için talebe birliğinin avlusuzah ve sanat duygusundan mah za nefes tüketirler, halkı roştur na hakikî bir çelik ciğeri kurmakrum birer kuru teknisyen olma makla mükellef «Cheersleader» o tadir ve hastabakıcı kıyafetli öğlarak vasıflandınlan birkaç güzel renciler isteklilere bir dakika olsun dık'arını isbata çalışırlar. Edebiyat fakültesi kendi bay kız sağa sola selâmlar vermekte bu âlete girip yatmalannı teklif etmektedir. Büyük bir alâka topram günlerinde üniversitenin en dir. Orta yerde gelen büyiik giilayan bu gibi gösteriler cömert dalgm profesorünü ilân eder O neşte altın gibi parlayan tahtta ise ermin kürkle süslü uzun bir ka bağışlarla sona ermektedir. günü Edebiyat Fakültesinin her dife mantosu ile iri taşlı bir tac Minnesota'nın en parlak an'anetarafına konan seçira sandıklarına giymiş «Homecommg» kraliçesi lerınden biri «Cap and Gown Day» atı'an oylar öğrencilerin en semnedimeleri ile birlikte yer almak (Yeni mezunlara mahsus kıyafet patik buldukları hocayı tayine yatadır. günü) ile tCommencement» derar Zira «en dalgın profesör» undikleri diploma törenidir. Bu tövanı kinayeli bir sözdür. DalkaAmerikayı yalnız dergi kapakvukluktan çekinen öğrencjler bu larmdan tanıyanlar hemen her yer renlere iştirak eden yedi kat yaunvanla ashnda en çok beğendik de lâtif sarışın veya esraer dilber bancı dahi bir ürperti geçirip, gözlerinin dolduğunu hisseder. Her leri profesörü taltife çalışırlar! ler aramağa başlarlar. Her ne kaMinnesota campus'unda tes'id dar Amerikanın günlük iş hayatı yıl mezun olacak olan genclere edilen diğer bir hoş an'ane «Kü çok daha ciddî bir çalışma havası yapılan ilk veda töreni umumiyetle mayıs ortalarında yapılır. O güçük kırmızı benzin tankı» mükâ içinde ise de her nevi bayram nü bütün son sınıf talebeleri, Türfatıdır. Bu mükâfat St. Paul cam günlerinde Amerikalının tefelekiyedeki kolejlerde de giyildiği pus'unda talebe ve profesör top ri» gerçekten de güzel ve cazib veçhile, an'anevî siyah cübbelerle luluğunda başanh ilmî hizmetîeri kızlardır! Bunlar gencliğin, güdört kö«eli takkeleri giyerler. ve liderliği dolayısile en çok sevi zelligin «embolü olarak daha parMüıtakbel mühendis, doktor, mübejşiridhler. len talebeye verilmektedir. Mü lak bir yarının hukukçu, hemşire, sosyolog, terbikâfatın hikâyesi de şudur: Birkaç Amerika ise daima ileriye, daha bak yeciler bu ağırbaşlı ve vakur kısene once geniş sempati kazan iyiye, daha parlağa doğru yafetleri ile Mall'ın yemyesil çimış olan bir öğrenci lideri, iki maktadır. menliğinin iki tarafında sıralanırde bir otomobiline kâfi benzin dolAmerikan demokrasisinden bah ken, profesörler keza rengârenk •durmamakla şöhret kazanmıştı. sederken, bu sistemin politikaya kademik kıyafetleri ile kıdem ve Bir gün, campus'ta yapılan bir tö inhisar etmiyen milll bir müesse fakülte mensubiyetlerine göre •rende, bir arkadaşı »endisini se se oldugunu hiç bir zaman unut Çikhğın orta yerinde yer alırlar. venler namına yedek akaryakıt mamahyız. Nitekim başka mem Üniversite bandosu marşm ilk nobulunan normal büyüklükte bir leketlerde müstesna bir hâdiso talanna başlarken önce hocalar, teneke benzin hediye etmişti. Böy sayılan «kraliçe. veya «kral> se arkadan da talebeler iki koldan lecc kurulan bu an'aneye gör» çilmek dahi bu memleketta he olmak uzere harekete geçerlar. Bütün profesör ve talebe konferans salonunun parterinde, evlldlan ile kardfe» veya arkada}lannı görmeğe gelen anne, baba ve akrabalar da balkona yerleştikten sonra üniversite rektorü kıaa bir demeçten sonra çeşidli fakülte mensublan arasında en yüksek not almış olan gözde talebeleri arkadaşlanna takdira eder. Bu mutlu günün yarattığı heyecanlı atmosferinden faydalanan birçok talebe kulübü ve demekleri yüksek basan göstermif olan üyelerine fah rl bir üyelik payesi tevdi ederler. tCübbe ve şapka» günü yakında üniversiteden aynlacak olan genc mezunlara yapılan ilk veda gösterisi olmakla beraber asıl en muhteşem merasim ders ydının reemen ıona erdiğini tebşir eden diploma tevzii törenidir. Umumlyetle haziran ayının ilk yansında tes'id edilen bu hâdise üniversltenin 55000 kisilik stadyomunda kutlanmaktadır. Mes'ud bir tesadüf sayesinde bu töreni Amerikan hükumeti tarafından muhtelif üniverslteleri ziyaret etmek üzere Birleşik Devletlere davet edilen İstanbul Üniversitesi eski Rektorü Prof Sıddık Sami Onar, Ankara Üniversitesi profesörlerinden Tahsin Bekir Balta, eşim Prof. Yavuz Abadan ve doçentlerimizden Seha L. Meray'dan teşekkül eden Türk heyeti ile birlikte müşahede etmek nasib olmuştu. Minnesota üniversiteslnin davetlisi olarak stadyomda ayrılan hususl yerlerinüzi işgal ettiğinur vakit güneş yeni batmıştı. Açık bir yaz gecesini tebşir eden bulutsuz koyu mavi semada ince siluetini çizen hilâl, memleket hasreti ile yanıp tutuşan hepimize Şeker bayramının ilk gününü vatandan 16.000 kilometre uzaklarda kutladığımızı hatırlattı. Birazdan ufuklara doğru yayılan Amerikan milll marşının sadalan ile ayağa kalktık. Stadyomun orta yerinde üniversitenin an'anevî koyu kırmızı san renklerile süslenmiş güzel bir tribün yükseliyordu Çok geçmeden çeşidli fakültelere mensub mezunlar kendilerine ayrılan sıralarda yerlerini işgal ettiler Bundan sonra af:r ve vakur adımlarla sahneye çıkan k:yafetli profesörler mevkilerini aldılar. Rektör Morrill hayata atılmak üzere bulunan genclere son derece veriLz ve cesurane bir hitabede bulundu. Konuşması sırasmda üniversitenin muhtariyetini son nefesine kadar koruyacağını belirtti ve Capitolde demagoji yapan bir takım gayrimes'ul politikacıların müdahalelerinin tesirsiz kalmağa mahkum oldugunu tebarüz ettirdi (Bununla meşhur senatör McCarthy'nin üniversitelere karşı ikide bir savurmakta olduğu tehdidleri kasdettiğine şüphe yoktu). Diploma tevzünin fi'len başlama sını müteakıb Rektör ilkönce doktora unvanını kazanan gencleri şahsan birer birer kürsüye davet edip, tebrik etti. Daha sonra fakülte mezunu olan gencler, branşlanna göre grup halinde Rektörün önünden geçip kendilerine uzatılan diplomalannı aldılar. (Törende tevzi edilen kiğıd sadece dip loma almağa hak kazandığını tebşir etmekte. hakiki diploma sureti bilâhare tanzim edilmektedir). 1500 e yaktn mezun talebe örnek denilecek bir disiplin havası içinde yeniden yerlerini işgal ettikten sonra başta rektör olmak üzere üniversitenin marşı ayakta söylendi. Şarkı bitince stadyoma bir an bir sessizlik çöktü, derken talebe püsküllü takkelerile ellerindeki kâgıdlan havaya brlatıp, çıkış kapılarma doğru koşuşmağa başladı. Tek emelleri kendüerini yaşlı gözlerle bekleyen anne, baba, nişanlı sevgililerine kavuşmaktı. Bu geceyi ömürleri boyunca unutmıyacaklanna n e füphe vardı... Bu münasebetle Hukuk fakültesinden mezun olduğum gün içimi kaplayan sonsuz ruhî boşluğu hatırladım. Keşke bizim üniversitelerimizde de buna benzer birer tören yapılabilf*... • ""' KREMNIVEA cildinizi tekrar düzguntestirtr ve yutnujotır. . KREM NIVEA ihtiva ettiği Eucerit »yesinds cildin derınliklenne nüfuz ederelc mukovemeHni ve yu"'uşol(lığını sağlomakla berober nonoş yoğlı bir manzaro getirmez. KAC175 Tenlnlzde Fark Ettiğinit BURUŞUKLUKLAR SİZE ÖMİTSİZLİKMİ VERİYOR? KREM PERTEV SİZE YENİ BİR TERAVET VAAO EDİYOR Acaba ağzım kokacak mı diye üzülmeyiniz. Nefis. lezzetli, ağzı boyamıyan DÖZGÖN BİR TENE SAHİP OLMAK ELİNİZDEDİH SABAH VE AKŞAM KREM PERTEV KULLANINIZ. Klorofil Pastüleri Sarmısak vs. yemekler, içkiden veya dls ve mide rahatsızlık larından gelen bütün agız kokularının kat'l devasıdır. • 1 Fiatı 85 kuruştur. Deodoro Par Isrannızda haklısınız, çünku, hatkı aldatmak gaycsilc, ViTA kutusunun şcklı, ambalajı, hatta ismini aynen laklıt ctmişlerdir. Fdkat crışılemcyen bir şey vardır, o dd "KALiTE"$i çünkü VİTA, • ılina ılc seçilıtıiş bırincı nev • ıptidaî maddclerle yapılıyor. • Türkiyc'nin en modern ve cn sıhhî fabrıkasında ılmî btr tarzda ımal ediliyor. • Unılever'ın, dünyanın her tarafındakı yüzlerce fabrjkasında bulunan holandalı, ingılızveamcrikalı mülchassıslarınınyıllarca süren araştırmalardan sonra elde ctlikleri tecrübedcn istiladc cdilerek hazırlanıyor. Yalnız Unilever'in ambalajlarında bulunan ViTA ismine ve UNıT markastna dikkat edınız! Unileverİş bir tek mulbak margarını VİTA ve bir tek kahvaltılık margarın S A N A imal ediyor t/nilevertş'in bunlara benzer başka mamulâtı oldugunu da söyleyenlerin ıddiasını kat'iyyetle reddediniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog