Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CTTMHTJRÎ 18 ötak 1954 f YENİ YILIN ŞAPKALARI Bayar bu sabah törenle Amerikaya uğurlanıyor Londranın tanınmış şapkacüarınâan Edward Haryane. i l k 1ahar modellerini teşhir etmektedir. Yukarıdaki şapkanuo adı «Coojie» dır. Çin modellerinden v e Çindeki şapkalardan iîham Riınarak hazırlanan bu sapka tamamile basırdandır. üene Edward Harvane'in koleksiyonuna âid olan bn sapka gayet orijinaldir ve etrafı be] hasırdan hazırlanmıstır. Fakat japkanm üst kısmı sun'î portakaUardan mütesekkildir. Bu şapka da Londranın maruf. şapkapısı Ed\vard tarafın hazırlanmıştır. Bu da, tamamile beyaz hasırdan imâl edilmıştir, Yalnız bir tarafında kadife çiçeklerden yapılmış bir garnitür bulunmaktadır. Bunların rengi de kahverengidir. Yukarıdaki sapka ıse, Ingüterede çevrilmekte olan bir fılm hususl surette hazırlanmıgtır. «Bando Vagonu» adlı filmde ovnıyan artist için davulu andıran bu sapka hazırlanmıştır. Şapkd..ın tamamı yesil taftadandır ve etrafında da sarı mimozadan garnitiir bulunmaktadır. Sapkanın bir tarafmdaJd iki uzun garnitör de devulun sep&larını temsil «tınektedij. Baştarafı 1 inci sahifede aeyahat için husus! surette bir kamara hazırlannııştır. 15 yaşında bir genc, »inema Baştaraf% 1 inci sahifede den aynlan Ismall Habib Sevük, Amerikan gazeteleri ve radyolan önünde 19 yaşmda bir oocuğn Baü Trakya Türkleıi arasında, diyecek olvırsan, medeniyet ne dekaldırılacaktır. Öğle namazınl bu defa kendini tamamüe ilmî teziyaretin önemini beHrtiyoriar bıçakhyarak öldürdü ekonomik sartların günden güne mektir ve kaç başb esasla kaimdıı? müteakıb kıknacak olan ceaaze tebbua ve eserlerine verdi Bu aNewYork, 17 (a.a.) (Hususî 3 Tehdid mektubunun eski Dün saat 17.30 sıralannda Sa kötüye gitmesi, esasen cahil olan surette Amerikaya giden Umum namazmdan sonra Merkezefendi rada (On Yılın Kasırgası) ve (Tüık mezarlığına götürülecek olan mer Güreşi) adh eserlerini kitab ha matyadaki Şen sineması önünde halkın bu güçlükler karşısmda köy Türk harflerile yazılanı için çirk:n Müdürümüz büdiriyor) Cumokullannı dahi kapatmağa başla bir yazı diyorsun Cenabı Hakkın bir hâdise olmus, 19 yaşında Zeki hxır Başkanımı* Celâl Bayann hum, buradaki aile kabristanına linde neşretmiştir. defnedilecektir. Ismaıl Habib Sevük, eserlerini Baklacı ile 15 yaşında seyyar bö ması ve gene ekonomik sıkınülar îlevbi mahfuzda ilmi ezeliyle yazB^kan Eisenhovver'in davetlisi odığı herşey, (...» burada AtatürMerhumun hal tercümesl kendine has görüşü ve cezbedici rekçi Nadir, henüz anlaşılamıyan tesirile kendine serbest saha bulan larak Amerikaya yapacağı zıyarekün isminden bahseliyor ki .çok Ismail Habib Sevük, 1S92 sene üslubile yazmış ve çok alâka top bir sebebden kavga etmişlerdir. kara kuvvet, inkılâb Türkiyesi thı tarihi yaklaştıkça Amerikan içinde bulunmadığı için kolayca müstehcen bir kelime kullanılmışAnt olarak bıçağmı çeken Nadir, baş kaldırmıs. ve Yunan hükume tır mukaddes kitabunızı kaldırhalk efkânnın bu ziyaret etrafın sinde Edremidde doğmuştur. Ed lamıştır* Kırk senedir yazan, konuşan ts Zekıyi sol kulağının daki alâkası da büyümektedir. Son remid Rüştiyesinden sonra Bursa arkasmdan tinin onu manen ve maddeten des mak maksadile icad ettiği o pis seraeler zarfmda Türkiyenin Ame İdadisinde okumus ve tahsüini Is mail Habib Sevük, Naima tarıhi ağır surette yaralamıştır. Yarah teklemesi üzerine büsbütün gemi lâtin hurufatile mi mektubdur''i rikan halk efkân nezdmde kazan tanbul Hukuk Fakültesinde ta nm bütün cildlerini bugünkü dıli Cerrahpaşa hastanesine kaldınhr azıya almıştır. Medreseler bir yanBundan sonra tehdid mektubUn mize çevirmekte iken ömrü vefa ken yolda kan kaybından ölmüş dan hanl harı] hoca yetiştirirler devam etmiştir, 19 arahk 1953 tadığı büyük itibann bu ziyaretle mamlamıştır. 1914 senesinde Kastamonu lisesi etmemis, ancak üç dldini tamam tür. Kargaşakktan istifade ederek ken, öbür yandan da pesi sıra irtica rihli (Milliyet) gazetesinde son son derece kuvvetleneceğinde şüphe yoktur. Amerikan halkı Baya edebiyat ve felsefe muallimi idi. layabilmiştir. kacan Nadir geç vakit yakalan cemiyetleri kurulmağa başlamıs, mektuba cevab veren Hamdi Hüseikinci nn şahsında kuvvetli müttefiki Aynı zamanda bu lisenin Merhum arkadaşımızm ailesine mıştır. bunlar, çıkardıklan gazete ve bro , yin Fehmi, üç sütun tutan makaTürk mületini selâmlamaya hazır müdürlüğünü yapıyordu. ve dostlarına başsağbğı dileriz. şürlerle, Yunan parlamentosuna [ lesinin bir yerinde şunlan yazı» lanmaktadır. Washington ve Newllillî Mücadele senelerinde Ba Gazeteciler Cemiyetinm daveti yolladıklan mebuslarla da ne mü yor: York'ta ve Bayann seyahatınde lıkesirde (Izmıre Dogru), Kastahim bir varlık haline geldiklerini »Mektublar, zavallı ve acuıacak Gazetedler Cemiyeti Başkanlığınuğrayacağı dığer şehirlerde teşek monuda (Açıksöz) isbat etmislerdir. gazetelerinin danc bir ifade ile bana. «dinsiz olduğum kül etmiş olan karşılama komite başrauhamrliğıni yapmıa v* Millt Medreseler birer tezgâh vazife için», «farmasonlara mensub buSevgıll arkadaşımız kıymetli sini görürken, açık ve gizli cemi lunduğum için» sdvmekte. hakaret leri belediye reislerinin başkan Mucadeleyi manevi v« fikri cep edib Ismail Habib Sevük Hakyetler de sinsi faaliyeüerine de etmekte ve «Ahmed Emin Yalman» lıklarında hazırlıklannı ilerlemek helerden desteklemlştL km rahmetine kavuşmuştur. Cevam etmektedirler. Merkezi Gü benziyen büyük bir din düşmantedirler. Türk milletinin ve hükuBundan sonra Ankara lisesi • nazesi bugün öğle " " " " " " mütemetınin bu ziyarete ve dolayısile debiyat muallimi olarak orada çı akıb Beyand Camünden kaldınla Baştarafı 1 inci sahifede mülcinede olan ve kendini açıkça lannı öldürmek için Türkiyede yaTürk Amenkan dostluğuna ver kan (Yenigün) ün edebf muhar rak Merkezefendideki aile kabris metli Orgeneralin Taksimdeki e ilân eden irtica yuvasmın adı (İn pıldığı gibi. Garbî Trakya müslumekte olduğu ehemmiyet de A rirliğind* çahşmıs ve Atatürk ile tanında ebedl istirahatgâhına tevdi vinde Cumhur Başkanı adına bas tibahı İslâm Cemiyeti) dir. Başın manlan arasuıda da benim kamımsı merikan halk efkânnca tam kıy Adana seyahatinde bvüunarak hâ edilecektır. Cemiyetmıiz azalannı yaver Nureddin Fuad Alpkartal, da Hafız Yaşar, tütüncü Hayruilah, zehirli kurşunlannı atacak «Fedaimeü'le anlasılnus. bulunmaktadır. tıralannı (Hâkimiyeti Milliye) ga rahmetli arkadaşınuzm ebediyete Başbakan ve M.S. Bakanlığı adına bakkal Kâmil ve derici Ali gibi kim yanı İslâm» teşkilâü kurulduğunu» Böyle bir karşılıklı alâka havası zetesinde 15 makale halinde nej teşyünde bulunmağa çağınyoruz. Millî Savunma Bakaru Kenan Yıl seler bulunan bu eemiyet, irticam anlatmaktadır.» Bab Trakyada gittiğim her veriçinde Bayann bu ziyareti Türk retmişti. maz, îstanbul Valisi Prof. Gökay, yayılması için elmden geleni yapEserleri Orgeneral Nureddin Baransel. De maktadu. Bunlar, faaliyetlerini o de konuştuğum inkılâbcı Türklera, Amerikan dostluğunıtn çok parlak Ediraede 3 sene kadar Maarif tsmail Habibin eserleri: niz K K Oramiral Sadık Altıncan, derece ileri götürmüslerdir Jd, bir bu açık ve gizli irtica faaliyetinde bir tezahürünü teşkil edecektir. Müdürlüğü yaptıktan sonra 1 se1 Türk Teceddüd Edebiyaü eski Başbakanlardan Rauf Orbay, zamanlar çıkan (Büyük Doğu) ve kimlerin rol oynadığını sordum. Bu ziyaretle ilgilenmek üzere ne Antalyada, 4 sene de Adana Tarihi, 2 Tunadan Batıya, 3 eski Erkânı Harbiyei umumiye re (Sebilürresad) gibi irtica varakpâ Bana her yerde verilen cevab şu Amerikaya gönderilmi$ bulunan mıntakasında Maarif Eminliği va Avrupa Edebiyatı ve Biz, 4 Ede isi Em. Org. Kâzmı Orbay. Em relerinin Batı Trakyadaki satışîan oldu: (Hak Yol) gazetesinden tuBasm Yayın Umum Müdürünün züesıni gördü. Eminlik teşkilâtı bi Yeniliğimiz, 5 Yurddan Ya Org. Muharrem Mazlum îskora, adamakılh artmış. Hattâ, fSebilür tun da, yaymlanan beyannamelere gerek resmî makaml&r, gerek ba nın lâğvedilmesinden sonra, Ga zılar, 6 Tanzimattanberi Edebi 2. Or. Mf. Org. Abdülksdir Seven, reşad) m kapanmadan önce burada ve yollanan tehdid mektublann» sm, radyo ve televizyon mabülle latasaray lisesi edebiyat muailim yat Tarihi, 7 Neler dedıler?, MS. Yüksek konseyi genel sekre her sayısından 2 bin sattığını öğ kadar bütun bu irticaî faaliyetin 8 Edebiyat Bilgüeri, 9 İmti teri Korg Nazmi Atac, Hr. Ak. K. rendim. Ayrıca, yerli mürteciler arkasında Hüsnü Yusuf vardır! ril« yapüğı temaslar sonunda el liğıne tayin olundu. 1943 senesinde adaylığmı koy han veren millet, 10 O Zaman Kors*. Fehmi Ture^fl. Erkânı Har tarafından pek yakın bir tarıhe kade cdilen neticeler bu ziyaretin Hüsnü Yusuf kimdir? ehemmiyeti etranndaki anlayışın duğu Sinobdan mille»vekili intihab lar, 11 Türk Güreşi, 12 Ata biyei umumiye rivaseti adına Korg. dar çıkanlan (Hak yol) adında bir Kütahyalı bir mürteci olan Hüsderirüiğini ve samimiliğini göster edıldL Bir devre bu teşriî vazife türk İçin, 13 Alü cildlık Naima Korg. Yusuf Adil Egeli, J.U.K. adı de gazete vardır ki, bunun sahibi nü Yusuf bugün 70 yafindad:r. mektedir. sini muvaffakıyetle ifa ettikten son Tanhi (Üç cildi tamamlanmıştır), Kore. Yusuf Adil Egeli, J P.K. adı olan Molla Yusuf Hasan, Bab Trak Kendi ifadesine göre İstıklâl Harbl ra 1946 senesinde milletvekilliğin 14 Tenkid yazılan, makaleleri. na Korg. Tahsin Celebican, îstan yadaki üç Türk millen'ekilinden sıralannda E=kişehirdeki Lâva matDündenberi Amerikan radyolabul K. Korg. Necati Tacan. IÎI. biri olarak bugün Yunan parla baasuım müdurii imiş. Yunan ornnda memleketimiz ve Cumhur Kor. K. Korg. Fazıl Bilge, Hv. K. mentosunda bulıınmaktadır. (Hak dusu Eskişehire gebnce, bu m?tBaşkanımız hakkındaki neşnyat adma Tümgeneral Sabri Göknar, Yol) gazetesi ise, Bakanlar Kuru baada Yunanlılann hımayesinc'e büyük ölçüde artauytır. Bütün bu milletvekilleri. îstanbul ve civann lumuzıuı kararile Türkiyeye sokul çıkanlan (Hâtif) gazetesme Millî hafta zarnnda muhtelif Amerikan da bulunan tekmil generaller, üs maktan menedilmiş bir paçavradır. Mücadele aleyhinde bir sürü yazı sebekelerinde btrçok tanınmi} yosubaylar ve subaylar, Amerika, Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı ta yazmış. Fakat sonradsn vazi>et Baştarafi 1 inci sahifede rumcular neşriyatlannda Türki Baştarafı 1 inci sahifede H ndistan, İngiltere, Irak, Mısu, rafından Batı Trakyadaki Türk dğ Türklerin lehine dönünce, günün Yeni Müftü Lekfoşeye 150 kiloyey» geniş yer tahsis etmişlerdir. Pakistan, Yugoslavya ve Yunanis retmenlerine hediye olarak yollanan Televizyon istasyonlan da gene bu metr* mesafede olan Baf kasaba de bulunmaktadır. İkinci hafta t<ın askerî ataşeleri. Amerikalı su elli bin lira tutanndaki kültür ki birinde hesab vereceğini anlıyarak, hafta içinde bütün şebekelerinde srndan saat 9 da kalabahk bir oto toplantılar Doğu Berlinde Untpr baylar, muhtelif birlik ve cemiyet tablannın Yunan makamlarında 1922 yılında Yunanistana kaçmış. Bayann hayatı ve muhtelif gezile mobil kafilesmin refakatile Lefko den LJnden eaddesi üzerinde bulu ler, siyasî partiler. basın mümes kalıp, sahiblerine hâlâ verilmediği Yüzellilikler listesine dahil edilri hakkında Basm Yayin tarafın şeye müteveccihen hareket etmiş nan Sovyet elçiliğinde yapılacak silîeri, Hatavlılar. dost ve akraba gözönüne getirilince, bu irtica faa memiş ama o gündenberi de anadan çekilmıj filmlerden program ve bütün yol boyunca uğradığı ür. Ücüncü hafta Dış İşleri Bakan lan, Bayan Kanadlıya taziyede bu liyetinin mana ve ehemmiyeti daha vurda dönememiş. Dönmek için Türk köylerinde Lrmasol kasaba lan tekrar Müttefik kontrol komisyaptığı müteaddid müracaatler lar yayuılayacaklardır. iyi beliriyor. lunmuşlardır. smda Türk bayraklan ile karşılan yonu binasında toplanacaklar, onTürk makamlan tarafından hep Diğer taraftan, gizli eller taraAmerikan basınında da muhtelif mış ve Müftüye son derece tezahüSaat 10,30 da Orgeneralin Türk dan sonraki toplanülann yapılacağı fından Gümülcinede çok karanlık reddedilince. Hüsnü Yusuf, Ataajanj muharrirleninin Türkiye rat yapümıstır. bayrağına sarılmış tabutu, subayyer de müzakerelerin gelişmesine isler çevrihnektedir. İrandaki (Fe türke. Cumhuriyete ve inkılâblara hakkındaki yazılan hemen her gün lar. erler ve Hataylı gencler taraMüftü Dânâ Lefkoşeye saat 1430 bağlı olacaktır diiyanı İslâm) ve Mısırdaki (Müs büsbütün düşman obnu». fmdan evınden aluıarak top arabagörülmektedir. Son olarak tanın da ulaşmış ve doğruca 384 sene Bu düşmanlığm tesinle Hüsnfl Müttefikler dört topiantıdan üçü sına ver!e=tirilmiştır. Top arabası lüman Kcrdeşler) teskilâtile işbirmış Amerikan gazetelerinden New öne« Fetih hutbelerinin okunduğu genişletebilmek nün Batı bölgesinde bulunan Müt nin önünde merasim kıt'ası, sanca liği yaptıklarmı açıktan açığa ilân Yusuf. faabyetini York Herald Tribune bu pazar Ayasofya Camüne gidilerek dinî tefik kontrol komisvomı binasında %\ i e beraber piyade alayı, süvari, eden bu kara ruhlu kimseler. işi, için en kestirme yol olarak. murnfishasında Cumhur Başkanımız merasım yapılmıştır. gizli toplantı ve telkinlerden çıka tecılerle işbırliğinde karar kılmıs. yapılmasını istemisler, Ruslar da v* refikasınm fotograflarile bir Diaî merasimin hitama ermesin sır aile bir toplantının Batı bölge jpndarma, deniz bölükleri, polis müf rarak. beyanname ve broşür nes Ve bövlece başlıyan işbirliği, za» y a a neşretmiştir. den sonra cami meydanında oc bin sinde. bir toplantımn da kendi rezesi ile karadenizjandarma ve retmek, hattâ inkıîipçılara tehdid manla inkışaf ederek, Yunan hüşehir bandolan yer almıslardır. Bu yazada hulâsaten jöyle d c lerce Türkün iştırakil» bey^oanla bölgelerinde yapılmasmda tsrsr etmektubu yazmak kadar ileri götür kumetinin bugünkü müsaid polıbir miting yapılmıştır. Bir üssubay tarafından taşınmak müşlerdir. Bu gizli ellerin (İnti tikasının da tesirile adamakıllı dal nümektedir: mis ve nihavet aörüşmeler gecen Söz alan A\rukat Fazıl Korkut, çarsamba bir cıkmaza girmisti Bu ta olan merbum Orgeneralin Istik bahı İslâm) cemiyetile bir ilisik budak saîmış. «Türkiye Cuhuriyetinin BaşkaKıbns Türk Kurumlan Federasyo nun üıerine Birleşik Am»rikaya lâl madalyasmı, Cumhur Başkanı, leri o'up olmadığı kat'î olarak bim Celil Bayar Başkan Eısenı Hüsrm Yusufun böylece gelişen wer*in misafiri olarak 27 ocakta nu Başkanı Faiz Kaymak v d ö b n s ortays atılmış ve Dış İşleri Bakam "Başbakan, Bakanlar, Erkânı Har linmemek+«yse de. muhtelif yerlere faaliyeti. şahsî semeresini nihayet Türk Birliği Genel Sekreteri ve John Foster Duües esasen ddrtler biyei umumiye riyaseti, karaha astîkları beyannameler ve yolladık bundan birkaç ay dnce vermışAmerikaya gelecektir.» vadeniz kuvvetleri, ordu müfet lan tehdid mektubları. onlann maTürkiye Cumhur Başkanı mem Halkm Sesi gazetesi başyazan Fa konferansmm toplanması hasebile Yani Hüsnü Yusut, Atatürk ve innl Küçuk heyecanlı konuşmalar Ruslarm ileri sürdükleri ssrhn ka tişlikleri, askerî birlıkler, Vilâyet, si hiyetleri hakkında kâfi fikir veri kılâblanmız aleyhmde baştan son» lek*tin bir tahilinden diğer sahiliyasî partiler, Üniversiteler, Hatayne üç haftahk bir seyahat yapa yapmışlardır. yor. Bu a>ada. kendilfrine (Mil'i kadar küfur dolu manzum bir brobul edilmesi hususundaki BerlinBundan sonra söz alan Müftü deki Amerikan temsilcisine talimat lılar, gazeteler, kordiplornatik, Îs yetci Gencler Cemiyeti) adını vecaktır. şür yaymlamak imkânını bulmuş. tanbul ve Ankara Valileri, Orgeneren eizli bir teşekkülün üyeleri taSeyahatinin esas maksadı, Eisen Dânâ, Kıbns Türk cemaatinin hak vermişti Bu 11 sahfelik broşürün adı ral Baransel, merhumun ailesi. çokında gösterdiği itimada teşekkür howw idaresine ve Amerikan milSıkı bir şekilde işbirliği yapan cuklan, ve bir çok müesseselerle rafındfn 26 nisan 1953 taribinHe, fİnkılâb soytanlığı) dır. Gümüiletin* Türkiyenin bir askerî müt etmiş ve bundan sonra başta Ev İngiliz ve Fransız temsildleri de dortlan tarafından gönderilen yüz Gümülcinenn en muhim bir kaç cinede. 2 nisan 1953 tanhinde arab camiinin kapısma şu beyanname harfierıle basılmıştır. Manzum otefik ve garbm komünizme karşı kaf İdaresinin cemaate devri olmak buna uymuşlardır. lerce çelenk takib ediyordu. ler mücadelesinde siyasi ve iktisadî ba üzere bütün cemaat davalannda larak. 5 6 heceli ve divan tarzmHarbiyede, eski Harb okulu olan knnlardan bir ortağı olarak ehem canla başla çahşacağına söz vereMilliyetci Gençler Cemiyeti da bir destan mahiyetindeki btı rek hiçbir zaman cemaatinden ay1. ordu müfettişliğ: ve Atatürk miyetini anlatmakar. Baskanlığından: hezevannamenin, Türk inkılâbıhevkeli önünde alay bir dakika Bayann memleketinin askerî nlmıyacağını temm etmiştir. Senelerdenberi Batı Trakya Türk na, Türk büyüklerine, Türk mılledurmuş ve okunan Fatihayı müteMitingten sonra Müftü Mehmed mesuliyetlerini daha müesslr ve lerini mustarib eden hâdiseler ni tme ve bütün Türklüğe ağız doakıb tekrar yürüyüşe geçilerek sadaha müstakillen ifa edebilmesini Dânâ, on binlerce Türkün iştirak hayete ermediğinden dolayı bir ci'k lusu sövmekten başka bir hedefl at tam 12 de Şişli camüne vanltemin için Amerikanın Türkiyeye ettiğ bir gösteri yürüyüsü ile Kıbvatandaşlanmız manevî ıstırabiir yoktur. yapüğı iktisadî yardım üzerinde n s Müftülük Dairesine götürülmüs Baştarafı 1 inci sahifede mıstır. içerisinde bulunraaktadırlar. Bu Butün broşür küfürlerle doluOğıe namazını müteakıb burada hâdiseleıî gözönüne getirdiğimiz duracağı tahmin edilmektedir. Yu tür. sükutuna davet etmiştir. durMüftünün Lefkoşeye gelisi 19 nanistan, Fransa ve İspanya gibi Kongre başkanbğlna Sadık Bi kılınan cenaze namazından sonra zaman imha ucurumuna yakksBoşürlerin bmlercesi Batı TrakTürkiye de bu yü Amerikadan ge pare top aüşı ile selâmlamıs ve gadus, ikinci başkanlığa Fazlı Gü tabut gene subaylar, erler ve genc makta olduğumuzu tereddüdsüz vada elden ele dolaşmağa başlakulüblerde, meydanlarda bandolar ler tarafından otomobile nakled 1 eoreceğiz Bunlar da muhakkak ki niş iktisadî yardım görecektir. Dileç, kâtibliklere de İbrahim Hoyi, miş ve cenaze alayı da otobüs ve Batı Trakysdaki Türk azınhğını vınca, yükselen protesto fer\ adğer Avrupa memleketlerine yalnız millî marşlar çalmi} ve geceleyin Ertib Seyöi seçılmislerdir. otomobü'ere binerek Zmcir! kuyu parçaamak fikrıle teşebbüse geç ları o dereceyi bulmuştur ki. niaskerî yardım yapılmaktadır. Ba de alaylar tertib edilmiştir. Bir senelik icraat raporuından likrî, daki Asrî mezarhğa gidılmiştir. hayet Yunan makamlan meseîeyarm Türkiyenin elinde bulunan mis ol:n gayrimillî temayüîlü şab yi ele alarak savcıhğın fikrmı sorahiâkî ve felsefî mevzulardaki çayirmi iki tümenle dört tepkili uçak Orada daha evvel hazırlanan me siyetlerdir. muşlar, fakat savcılık arafından bşmalarhakkmda izahat verılmekte, birliğmi idame edebilmek için zann basında hafızlar tar?fmdan Bu hâdiseler bizleri mustarib et verilen cevabda. (Hakaretin bılÇanakkale depremi felâketzedele95455 malî yılı zarhnda müdafaa yapılan dinî merasimi müteakıb, tığir.den dolayı bir çok müne\\er hassa Atatürke tevcıh edildiği, Arine 3000 lira yardımda bulunulduğu snu desteklemek üzere yetmiş altı Turk Ordusu Kara KmTetleri ku arkadaşlarm birleşmesile 18 4 1953 tatürk ise ölmüş oldugundan, orkayâedılmekte ve gecen senedenmilyon dolara üıtiyacı olduğıonu Baştarafı 1 inci sahifede berı çıkanlmakta olan Türk Ma mandaru Orgeneral Şüku Karıad t=:ihınde mahrem bir içtima akte tada, takıbatı icab ettiren bir hutebarüz ettirmesi beklenmektedir. Meclis Grupunda bu münasebetle sonlar mecmuasmm Masonluk hak hnm fanî vücudu ebedî istirahat d'lmisür. sus kalmad'ğı) bıldirılmıştır BuAncak bu takdirde Türkiye fcuğgâhına tevdı edilmistırBu arada almıs olduğumuz ka nun üzerine Türklenn protestosu day, pamuk, kuru meyva, krom, cereyan eden müzakereler sırasın kmda yanhş fikir edkıenler Ü7e Gencliğin Türk ordusuna taziye rarlar neticesinde hedefimiz oîan gene yükselince, bu sefer Yunan manganez fhracatını garb memîe da bu hususu kat'î bir şekilde be rinde bıraktığı iyi tesirtien sitayiştelgrafe ikilik zihniyetini bertaraf etmekle makamlan Hüsnü Yusufla temasa ketleri ittifakının stratejik mevkii lirtmiştır. le bahsedibnektedir. Cumhur BaşÎstanbul Universitesi Talebe Bir berrber düsüncesiz bir şekilde faa geçerek elindeki bütün broşurleDiğer taraftan hükumetimizin kanımız Celâl Bayann da bu dergi içerisindeki rolünü idameye yeter birinci notaya cevab gehnemesi ü ile ilgilendikleri raporda belirtılmiş liği adıra başkan Orhan Ozkan, liyet gösteren. aynı zamanda şehid ri satın alıp imha etmişlerdir. Fabir seviyeye yükseltebilecektir. M S.V. îstanbul temsil bürosu Md ve gazi olan ecdadımıza sövüp yir kat bu arada. anla ılan Türk ma? Gönüllü olarak Koreye askert zerine ikinci bir nota vererek key tir. Baz: üyeler Masocluğun hüvi Kor. Bnb. Sadi Koçaşı zıvaret edeminci asrın sahte medeniyetini ve kam'an da Yunan hukumetile bu birlik göndermeyi istiyen ilk Bir fiyeti tekid ettiği yolunda çıkan yetini tebarüz ettirmek için daha rek genclik adına taziyede bulunmedenileini öven herzelerin cezası. mevzuda temasa geçmış olacaklar leşmiş Milletler azası olan Türkiye haberler bu akşam alâkalılarca geniş neşriyat yapılmasmı, dergiye muş ve Erkânı Harbiyei umumiye cemıyetin aîmış olduğu kararlar ki, Hüsnü Yusuf Batı Trakya CYunanistanla birlikte 1952 yılı baş tekzib olunmuştur. Bu vesileyle türkçe, fransızcadan başka almanca reisıne gönderilmek üzere su menaticesinde meydana gelen fka mumî Valıhğme çağırılarak kenlannda NATO paktma dahil oldu görüştüğümüz şahsiyetler haber yazılar da i'âve edilmesini istemiş saiı vermiştir: nunu Easî) ile tatbik edilecektır. disıne memleketi teıketmesi büdıve böylece garbî Rusvanm errafın lerin bir tahmin ve temenni hudu lerdir. Msdde 1 İ=Iâmiyete sövüp rilmiştir. Husnü Yusuf esasen 31 «Dünyada zafer sözünün yaradaki askeri çember Nbrveçten Kaf dunu aşmadığını belirttiler. Raporda, geçen sene b:r derside ticısı ve emsalsiz sahibi Türk or s=bte inkılâb softalanru öven kim yıldanberi tabiiyetsiz bir vazıyetta kaslara kadar uzatıldı. Bundan başka. Köylü Partisi Masonluk a'.ejhinde yapı an neşri du'unun Kara Kawe*leri Kuman senin cezası idamdır. Yunan topraklarında yaşamakîaBu genişleme Garbm strateiik yattan bahsedilerek aleyhteki neş danı Orgeneral Sükrü Krnadlmın Madde I fıkra L Islâ mivete ve d:r. Su halde Yunanistandan çıpolitikasının iki başlıca hedefini Meclis Grupunun Mısır bâdisesiriyatm teenni ile karşılaT.dığı ve vakitsız kavbı"daT dolayı duydu gazanfer ecdadımıza hakarete yelkarıimasında hiç bir mahzur yoktahakkuk ettirdi. Hemen bütün le alâkalı olarak verdiği gensoru en iyi müdafaa sılâhı olan sükutün ğ.ırr.uz at! Vüyükrür. tenen kimselerin cezası servetlerini tur. Fakat sonunda ne oluyorsa oAkdenizin hakimiyetini tesis etti önergesinin D. P Meclis Grupuihtiyar edildiği anlatalmışta. îstanbul Universitesi gencliği a imhadır. ! ve Gab ittifakmın tasarlandığı şe nun önümüzdeki salı günü yapalujor ve Hüsnu Yusuf gene Gucağı toplantıda müzakere olunaBu me\Tuda söz alan eski vaü d'na üzuntunüzü pavlsşırken büCemivPtimizin mevdana getirmiş mülcınede kalarak tehlıkeh faaliı kilde Ortadoguya ve güney doğu lerden Sedad Azız Erım: «Bırak tün ordu mensublarma başsa&I'Şı olduğu kararlar millî ruha bağh yetine devam edıyor| Asya>a teçmil edilebilmesi için cağı anlaşılmaktadır. kalmak i'lâm umdelerine riayet ve ı Türkiyede bir irtibat noktası kurD. P. Meclis Grupunun bu mev sarhoşu kendi yıkılsrn» fehvasınca dıler z » hürrnet göstermekt r. îşbu cemialeyhteki neşrivata cevab veulmedu.» Cumhur Baskanının Kanadlı zuda vereceği prensip kararına göHüsnü Yusufu. ev olarak kıılvetimizin kara'nam^si Batı Trakya Gazete bundan sonra Cumhur re Meclis umumî heyetinde bu dieini, Masonluğun gizli hiç bir taaile«ine tazijetleri landığı medresenin bir oddn 'a Türklerin^ teblig edilir Başkanımızın geniş bir hal tercü vadide müzakereler açılacak veya rafı olmadığmı, sahte mürşidin derziyaret eüm Oda. sefalet ıçm 'a Cumhur Ba^kanı Celâl Bayar, Milliyetci gencler başkanı nekten çaldırdığı nızamr.ameyi dermesmi vermektedir. vüzuyordu. Bana. kardeşlerımn açılmıyacaktır. Oıgeneral Sükrü Kanadlının veRüstem (soyadı okunmuyor) gisine koyduğu sırada şantaj yaphalen Türkiyede olduklannı oğfatmdan duyduğu derin teessürü Beyannamelerin altmda bir domak isterken başkanın kendiskıe Iıınjn da Ankarada. Merkez Ban«çaldırmağa lüzum yok, kütübha iblâğ etmesi ve tazıyetlerinin bıl ğan güneş resmi ile bir pala vardır kasmda çahştığını söyledi ve aradirilmesi için dün Başyaver Kur ki, bu işaret, irandaki (Fedaıyanı nem istediğiniz zaman tetkikinize s:ra Mısırdan gelen bazı hocaiarla hazırdır» dediğini söylemiş ve şun may Yarbay Nureddin Fuad Alp islâm) cemiyetinin remzidir. (Müslüman Kardeşler teşkıîâtınkatralı merhumun ailesi nezdine Bu ilândan sonra aynı gizli eller. Baştarafi l tnc. sah'fede lan ilâve etmiştir: «Fikir! erimiz dan olacak) görüştüğunü iıeşhur Batı Trakvadaki inkılâbcı Türklere Baştarafı 1 inci sahif»de mecmuamızda açıkça yayınlanmakKöylünün ve jandarmanın gaytehdid mektublan yollamaya ba* büroşürü ise, geçen yıl Turkı%ede Belgrad radyosu Tito'nun komüretile evdeki beş kişiden dördü ölü ta. her türlü neşriyata eevsb ver1 lamı=lardır. Bu mektublardan bir e«ki tâbırlere ve arabca kelımeleve biri yarah olarak çıkanlmıştır. nist partisi merkez komitesinin dün kısmı da, Iskeçede çıkan (Mill'yet) re donme cereyanınm basgöster' Aynca çığ yüzünden Bİtmış bef kü toplanüsında şunlan söylemiş mpk imkânlarma sahıb buiunmaktayız. Ban bedbahtlerin zancettıkadmdaki. lâtin harfli Türk g:zetesi me<:i üzerine yazdığını anlattı. keçi, kırk dört koyun ve dört baş olduğunu bildirmiştir: nin sahib ve başyazan Hamdi Hüsığır tamamen telef olmuştur. Velhasıl bugünkıi Yunanıstan« Djılas'ın makaleleri öyle bir leri ve söyledikleri gibi Mason kâseyin Fehmiye yollanmış, gazete j da. hiıkumetle irtica gu! gibi geBalıkesirde mahiyet taşım?ktadır ki, bunlar firi diye birsey yok; insanlığa, fik Baştarafı 1 ıncı tahıfede Bahkesir 17 (T.H.A ) Balıke partinin al+mcı kongresinde alınan re, felsefeve hizmet eden bir teşek çağumağa, yolcularm üzerine yü bu mektublann ilkine lâznı aelen ' çniD gıdiyorlar' cevabı verince. mektublar ölüm kül var.» sırde kış bütun şıddeti.e devam et kararlar ve bu kararlann ahnmarüyerek onları dovmeğe, koltuk kokmaya haşlamıştır. Yazanlîîn 1 mektedir. Kar devamiı olarak yağ smda Smü olan ruh ve anlayışa ay Raporda. Mason DerneğınİR bı ortulerini yırtmağa baslamıştır. UHindiçinide komünistlerin hakkmda bir fıkır veımek maksa ' maktadır. Şehrin kazalarla olan ir kındır.» hassa genc elemanlarla takviyesıne çağın bütün mürettebatı kendisini dıle. bu m&ktublann, CMıîliyet) te ' taarruzu bekleniyor tibab tamamen kesilmiştir. Tito. Djilas'ı Yugoslav komünist çalışıldığı belirtilmiştır. İdarî ra zorla zaptedebılmişler ve nihayet de neşred Imiş olan kısımlarından Paris 17 (R.) Hındiçıniden bu Kayseride yollar kapandı leri birl.ğinin iç meseleleri ve yal pordan sonra mall rapor da kabul uçak pek müz'iç yolcudan kurtulbir parçasma göz atalımaksam gelen bır haberde B:en Dien Kayseri 17 ( T İ U . ) Yağan kar, nız bir kongrede kararîaştmlacak edilmi«, insanlıŞuı refah ve saadeti mak icin geri dormeğe rr.ecbur Fu cıvaında Vıetminhli kornünistKayseriDİn kazalarile olan irtibatı sosyalizmin yeni gelişmeleri hak temıenrıisile toplantıya son veril kalrrıçtır. I'ile\vild hava meydanınle: n büvuk b.r taaıruzu beklennı kesmistir. Birçok yollar kapan kında makaleler yazmak ve bu me miştır. da bir hasta otomobili sarhoş yol1 Eğer Hmdsr ı«en n»dfn çap mek'e olduğu bildınlmektedir. mıştır. Baymdırlık Müdürlüğü ile seleleri partide ele almadan evvel Kongrede Vilâyetten gelen me cuyu hastaneye gotürmüş ve hafif ka eiyiyorsun' Komünistlerin bu bölgeye 30,000 Belediye, kapalı bulunan yollann umumî münakaşa mevzuu yapmak İpyen uçak yoîuna devsm etmiştır. mur da hazır bun]unmustur. 2 Şspka m^denıyet kisvesıdn asker ^\ğ<iıU]an anhşılmıştır. için ç&Lfmaktadırlar. la itham etmektedir. Ismait Habibi diin haybettik BATI TRAKYADA 10 GVNi Samatyada bir cinayet Yunanlılar Batı Trakyada işlettdi irticaı destekliyorlar Orgeneral Şükrü Kanadlı törenle ioprağa verilcü Yeni Kıbrıs Müftüsü Berlinde anlaşmaya varıldı işe başladı Türk Mascn Derneğinin dünkü kongresi Mısırın cevabı henüz Ankaraya gelmedi Yurdda karakış devam ediyor Yogoslavyada yapılan değişlklik Uçağı geri dcndüren sarhos
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog