Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Ocak 1954 Meraklt Resimler Bir gazete parasmm ele verdiği casus Amerikanın Federal Arastıntıa I bu ıpucunu bırakmak üzere idım. tığına göre Stratton eeketinl dalma Burosu jefı Abe Stone bır gun be Fakat ton bır akıam daha takib et avnı çıviye asar, gozlukleruıı uzemek ıstedim. ni çağırarak |unlan »ojledı: rinde taşıdığı bır (füderi ile sıler Lâstık pailadığı zaman n» ya Stratton gene daıreden çıktı; ga ve stilosunu çekmecesmın sol taparsın Frank? Hele lâstığe gıren zete alrnak üzere satıcıya on sent rafında bu'unan bır hokkadan dolç.vı çok kuçuk olduğu içın deliğı ] verdi. Ben 50 santım kadar arka dururmuş Saat onda aşağı iner, bulamazsan ne çareye başvurur j sında ıdım. Gazete almak için eğıl b r kahve içer ve 10,20 de çıkarmış Ama bu yirml dakika zarfında sun? Hemen lâstığı şışırır sııya dım ve tam muvezzi parayı alacağı sokarsuı değ 1 mı#> Kabarcıklar de ! sırads ben kaptım Paraj a bir göz acaba ne yaparmış' Kahvehane lığın bulunduğu yeri gosterir. atmak kâfi gelmiştl Müvezzi ağzı personeli bu hususts bir malumat Onun içm biz de Pentagone (A nı açmağa vakit bulamamıştı ki ar veremedı&inden ben gene Whessmerıka millî müdafaa daıresı) de 1 kadaşım herifi yakVadı Hâdise 30 ler'in yanına çıktım. aynı şey* yapacağız Bakalım ka | saniye kadar surTTÜştü Adamı cto Acaba Stratton zengin mlydi? barcıklar nereden çıkıyor » j mob !e attığınuz zarran beş on ki d ye sordum Biraz durduktan sonra Stone I şiden fazla yoktu. Stratton aptala Ne bılevim* Her halde üstünBirleşik Amerıkada geçen ay yapılan bir anket göstermi$tir kl. artık ıhtiyarlamıs olan hıddetlı hiddetli de\am ettı: ! donmuştü Bana bakıyor ve mutta de para taşımazdı. Ceketlnin sağ artistler arasında hâlâ Marlene Dietrich göz dedir ve bu artist fazla para kazanmaktadır. Daha Almanyava atom top | sıl «Canım ne yaatım da tevkif cebinde kahve içın elh »entlik bir Las Vegas barlarında dolffun bir kuntratı tamamlıyarak Newyork'a donen Marlene larını gondermeden Ruslar bunu I edıvorsunuz» diyordu. de... Dietrich'ın şimdi de Broadway'da bir kuntrat imzalıyacagı sdvlenmektedır. haber almış bulunuyorlar Bu da I Daırede on sent'ık parayı Stone'un ... gazete almak için on »entYukandaki resimde. Hollywood'un buyük annesi, Newyork hava alanına inerken gö gösterıyor ki patlak Pentaaone'un | önur» ataraklik para taşırdı degıl mi? Peki BİZ ıçınde. Hernen G H.2 daıresmdekı | Patlağı buldum, dedım rülmektedir. neden arKadaçınızın ceblerlni kayuz elh memuru elekten geçırmek | Parsrun kenaruıda bir hat vardı nştınrdınız? lâzım. Dündenberi bu daıre boşu | Bej samye lçinde birbır.ne gıren Whessler'm bakışlan bulandıVakit kaybetmeden çekmecelerlna çalışıyor. Vâkıa değışmış b,r ikı kapağı açtım Paramn o' tasında ni aradım. Bir gözde gayet küçük şey yok ama memurlann ellerıne bır rrikrof lm vardı. Stratton'u fasılasu 48 saat iorjru bir fotograf makirıesi ve blr ekverdığimiz butun vesaık uydurma. tlk ışım casu^luk serv si psiko ya çekt'?iniz halde adam hâlâ her larron ISmbasr buldum Artık meteknıs>en grupıle temas etmek ol şeyi inkâr edıyordu. Çok Iyi tanı sele a\Hınlanmıştı Stratton kahve du Bu grup bir kaç dakika içinde nan bu memurun tevkifı herke=:i icmek İçin sşajı indiği zaman Stratton "un Wbessler yirmi dakika zarfınd» yiiz elli memurun dosya ve s cılini hayrette bırakmjjtı. gözden geçirdi. Nihayet meslek, j maaçmdan bs 5 ka geliri voktu arkad^şmm elindekl ve«nikin reshususî meşgaleleri, karakterleri ve 'Lüks havat yaşamsdığı gibı hiç bir mini alıyor ve kendi ip \ ettıjH ortadan kesik paramn aı ^sına yergeçtiklerı teerübelerin verdıkVn merakı da yoktu. Ben tatmm edilmeml| vaziyette leştırerek on senti cebindım alıyor neticeler gozönünde tutularak uç tipuinin Kar hrtması 11* kar memur üzerind» duruldu. Bunlar idım. Daıreyl dolaşmaSa karar ver ve yenne bunu koyuyordu. lfade ettıği mâna bir değiidir. dim. Memurlarla gezevelik edıyoren az «nin olabilecek kimselerdi. Haydı, artık beni takib edini» Gerçı bu ıkı hâdıse yeryüzün» bol Ertesi günü »abahleyin adamla dum. Sıra nihayet Strarton'un be ded m mıktarda dujen kar tanelerının nmdan üçü bunlan takıbe koyul raber çalıştığı Whessler'e geld.. O Stratton derhal serbest bırakıldı. •avıulması şekhnde duıiınulürse (Amerika basınından) &u Pentasons memurlanndan hiç da bir nevi manyaktı. Bana anlatde ikısı arasında farklar vardır. birinln aşkt rabıtaları, ayyajlığı Kar fırtınası, şıddetle yajan kavesalr fena Ideti olmadığından nn kesafetındekı artışa v» rüzgâr bazan birbirinı tutmıyan ufak tetarafından muayyen istıkametU fek malumat gelmeğ» başladı. Üç suruklenmesıne denır. Kar taneşüpheli memurun ne marka diş leri alabora olup inct toı yığınmacunu kullandığı, hangi saatte uSekiz aydanberi hazırhklan dePerakendec Ka?abl=r ve ları halınde öteye beriy» »«VTUyandıklan, ne zaman yattıklan, ne vam eden Üniversiteliler Tiyatrosu Mi'stahdeTiin Hitıave demeöinin ler yedikleri, komşularile nasıl ge kurulmu» ve nlzamnamesi Vılâyete senelik adı konere«i dün 'aat 15 40 lur veya gırdablara girerse o t a çlndıkleri bıldıriliyordu. Bunlardan tevdi edilerek hükml şahs yetmı tan itıbaren Esnaf Hanında yapılman kar tıpısinın basladığına blri gec« saat on birde muntaza kazanmıştır. hukmedebıhrsmiz. Tipi, »avrulan mıştır. man boru çalarmış. B?nkalardakı kar tanelerıdır. Fırtına is* yağan Bu tiyarro MilletleTsram Talebe Dilekler farlmda söz alan flyeîer hesablsn da tetkik edildl. karın kesafetındeki artıı ıl« beTiyatrolan Ittihadma davet olun ezcumV şurları sövlemıslerdir: Bu öç «üphell sahsın dışında ka muştur ve Milletlerarası Tıyatro ı « Et fiatlarınm semtler^ göre raber belli istıkamette yol almalan Narbert Strarton 1«!TTH bir a Enstitüçü Türklyt lcra komitesne I d°Şışmesl. gelerek Beledive, eeaıdır. dam çok geçmeden dikkatimi çek batl:dır. | rekse hs'k tarnfrnHan sık sık şikâ1930 yılı ekim ayında New tl. Bu rat bir insandan zivade bir Unıversiteliler tlyatrosu içln Mlllt \ eti mucib olmaktaHır. Istanbulda York'u bastıran kar hrtınaıı bu robota benzivordu . MtikemTelen Eğıtım Bekanlığı, Rektorlük ve ' et fıatlan »rasınds bir Mikrar tehâdısenın nadır vukua gelenleruıayarlanmış bır robott Raporda çu Beledıye tahsisat ayırmıjlardır. minine irrkSn ve ihtimal yoktur. den olmuştur. Düşen kar, o d«malumfit vnrdı: Milli Türk Talebe Birlıği Unıversirece ışı azıtmı*tır kl çatilarda Beledi'e kamvonlan tarafından «Stratton laat 5 05 te daireHen telıler Tivatrosu Atatürk lısesınde pav mahal'inden dükVânlanmıza mevdana getırdıği ajırlık dolayısiçıkıyor. ıkl blok otede, koseba^ınverecek, aksesuar bakıle bır kaç bınanm çökme«ına •#dan g»zete*inl »lıvor, otobü«e bi mından da Devlet T yatrosunun ım netir'len et'er. pis ve çifrnenmiş obebıyet vermıştır. Fakat bu k«niyor ve Walnuk gokağmda inerek kânlarından istıfade edecektir. U !ar"k elimİ7e eecmektedir. Avnra Crescent caddeslnln 353 numsrah nner^ite Tivatrosu onümuzdekı pundüz'^ri de HükVSiİPniTza naK•afet ancak beç on kılometreu*. bir binasına girivor. Orada ceketıni çı avlarda repertuarmda ik şer tem Hve spferlpH vanılmahdır» sahaya munhasır kalmı», o »ahakararak «sıyor, on beş d=k ka ?s sıl olmak üzere haftada üç gece cın dışında kara daır en küfftik Son o'arak yeil ıdare heveti sezetesml okujor. tonra mutfağa jfi temsıller verecek, ajrıca dernek. çirn' vnpılmıs ve toplantı saat bır emarey» rastlanmamiftırdip yemeSini hazırbyor. tlvafoyu MiUî Eğitim davalanndan 17.30 d« bitmigtır. Ruzsâr olmadığı takdırda kar Yemek hanr olunea yalnız iofra biri olarak saydığı için jurd ıçi ve fırtınası muayyen bir çtvrey» inya oturuyor. Saat 2015 te tekrar lışı turnelere çıkacak, festıhısar eder. Lâkın bır defa da baıM. Auriol evîne döndü aokağa çıkarak yarım saat kadar valler tertib edecektir. tırdı mı butun şıddetıl» d«vam yOrüyor. Saat 21 de eve dönüyor ve Şımdiden radyofonik temsıller eden fırtınanın çevreri dahilın» Muret (Haute Garonne) 17 (a. kütübhanes nden bir kitab alarak içın musaade ıstıhsal edilmişbr. a.) M. ve Mme. Vıncent Auriol, metrelerce kalınlıkta kar tabakayatağına piriyor.> Unıvers.te Tiyatrosu bundan bas halkın coşkun tezahüratı ve alkısla ları yığdığı gorülür. Tam yedi gün bu adam hakkmka, yıl içinde yazılan en iyi telif ve En kesıf kar tipıierin», Birlefik da avnı mealde rapor geldi. en ivi tercüme esere mukâfat ve n arasında Muret'deki eski evlerine devletlerın kuzey duzluklerınd» Belki de biraz lntizamsız oldurecek, yılm en iyi telif eseıinin dönmüşlerdir. rastlanır. Gene buralarda en kor£um icln olaesk, bu memurun hayabancı bir dıle çevrilmesi yolunkunç tabiat olaylarından bıri olaA rikullde Intizamı bana gar b ve da bîr müsabaka açacak ve tercü çıkarmava karar vermi^ ve bunun şüpheli göründü hortumlar ortalığı kasıp kavur1 ayırmıştırme edılen bu eserın yabancı mem içın geıeken tahsisatı maktadır. Ekserıya kuzeyden •Ertesi jrün, daireden eıkıs saa leket tıyatrolannda temsiline ve Bu cümleden olmak üztre münasib rlnde biz'm meTrurla birlikte Strat«en ruzgârlar sıfınn altında 25 bulunacak telif ve yabancı eserleri tanıtılmasına yardım edecektir. ton'u takib ettim. Tam 48 saat ada ı 30 derecelık bır ioğukta ınc« kar Üniversite Tiyatrosu bir de dergi tercüme ettirecekür. rmn p«şml bırakmadım. Bu rcbot ' rerrelerini yerden kaldınp kaldıkimse ile görü.smüyor, ağzmdan ' r:p savurmakta, tipırun lçıne dutsviçrede r u k n a r « l e n bir çif hâdiseslnl tesblt eden resim şenlerı nefes alamı\acak hale ge tir ve çığ tehlıkesi başgostermiştir. gelen bir felâket 70 insarun ölümü tek söz çıkrruyordu Üstelik kımse [ onun yanına yaklaşmıyordu Art'k t.rmektedır. Bu kadar berbad bir Bu tehlıkeye rüzgâr değışmesi, ha nü lntaç etmiştir. GALATASARAY havada ınsan bır adım otesıni go va basıncındaki azalma, çoğaLma Birlnci Cıhan Harblnrîe Alp dağremez olur. Buralarda öyle vak da başlangıç olabilir. Bu hâdisede larında çığdan olen askerlenn sa rin sayısı ortalama hesabla 150 200 ü geçmemektedır. Gazeteleralaia rastlanmıstır kı yollan ıyi aslolan kar yığınlarmm muvazene yısı, mahalll «ava§larda ölenlerde bıldırılenler can kavıplarıdırbılenler bıle varacaklan yerler» sıni bozacak bır bahanenin zuhu den fazladırÇığ felâketıne uğrayıp da havatkaramamışlar yahud da bırkaç rudur. O bahane ister havadan. Gazinosunda Avusturya ve İtalya Alplerinde yuz metre otede duran sığınaklan ısterse ınsan ve\a hay.anc'an gel yapılan savasların sebeb olduğu çığ ları kurtarılanlsr bu rakamlardan çoktur. Bınlere varan kazazedeMuazzam programına bulamamışlardır. Tıpıden kurtu sin, olacağı varsa bırden olur Ge felâketi 60 000 askerıa hajatına lerın bu hesaba dahıl edılmeyışi luş buruniarının dtbınde olduğu cıken, katı'aşan kar çığ yapmaz. mal olmuştur. ılâveten kıymetlı dansoz zarar ve zıj'anın yalnız olulere aıd halde etraflaruıı gorememezlıkten. Çünkü yerırıe otuımuştur. AğırAvrupada ocak ve şubat ayları oluşundandır. nefes tıcanıklığından olenler çok lıklarını yeHıyerıne dağıtm^tır. en çok korkulan çığ aylarıdır. Çığa karşı alman tedbirler aratur. Karm meydana getırdıği en Kar yağarken ba\ır kenarlanndan 1951 in bu aylarında Alp'erın ba sında, tehhkenın melhuz olduğu j korkunç tabiat olaylarından bırı geçen'erın ses çıkarmamalan, de tı kısmını saran kar fırtınalannuı yerlerde ağaç yetiştirmek başta de çığlardır. Çığ, blr dağ yama ğıl yuksek sesle konuşnak, ağız büyuk çığ felâketlerıne sebebıvet gchr. Bayırlar sık ormanlarla cında toplanan kar kutlelerınin larını açamarnalan çığ tehlıkesını verdığı bılınmektedır. \VB11IS Alp kaplanır, kayalık kısımlar kalm Pazar matinede, pazarçczuljp yakarıdan aşağıya kay bıldıkleıındendır. Bcvle jerlerde lerinde vukua gelen bır kaç büvuk setlerle tıkanır. Çığ tehlikesme tesı. çar^amba, cuma ması hâdısesıdır. Eğer kar yığını j tufck veja tabanca patlatmak teh felâket Isviçreyı tehlıkeye karşı karşı İsvıçre genış bır teşkılâtla yerınde duramıyacak kadar ağır lıkelıdır. Mermının havayı taz j esaslı tedbırler almağa sevketmiş çalışır. Bu teşkılâtın basında kar suarelerde lık peyda etmı^se en kuçuk bır yıkı kaı yığınlarını yerınden oyna t ı r . İ SV ıçre şımdı dunyanm en ve çığ uzerıne araştırmaTar yapan Salon, şef Osman Gürel saısıntı veya hareket ıle çözulme tır. mükemmel koruyuru tesislerıne sa bir enstıtu vardır. Daves'de bululdaresınde olup. suareler ğe hazırdır, Binlerce tonluk kar Büyük bır çığın süriıklediği kar hıb memlekettir Fakat ha\a şart nan enstitu, tehLkeye karşı alınade numarah ve yemekll kutlelerınin boyle hallerde oyle mıktan 8C0 000 metre kubden faz laıının ıcabı olan b*r tehlıkeM ön cak tedbırleri ve kurulacak tesısmasalann telefonla ayrılbır akışı ve bayır aşağı oyle bır ladır. Bu mıktar yuz bın.erce ton lemek, tedbırler ne kadar mukerr lerı p'.ânlamaktadır. Onun vereceması rica olunur. gurleyıp gelışı \ardır kı onune kar demektır. Hareket tarzl, kay mel olursa olsun bazan ;nsan gü âi direktıfler memlekete şamıl ve çıkan her şeyı devırme^te ve ai raa, akraa ve sıçrama şeklinde o cünün dışma çıkıyor. Bu felâket ılmi araştırmalara Tiüstenidrır Telefon: 4SHI37 tında kalanlan içıne alıp boğmak lur Felâketi hazırlayan daha zi lerin hışmna uğrav^n halkın korTolun ALPTEKİN tadjr. } ade çığm uç kısmıdır. Çjnku asıl kusu bu } uzden yat'şmış değıldır. Uzaktan geçen btr tren.n hu^u ağıtl'k .lk duş=n yığın'adır Ku^ Ç'ğ, Isvıçren.n bujuk duşmanıdır. le getırdıği tıtıeşme hattâ bır ın tarma ekıplerı, bır felâket halınde Gerek yerli halk \e gerekse tusan veya hayvanjı sebeb olduğu araştırmalarmı buraya yonclt rler. ristler aras nda her sene bu duşbir kı.çuk sarsmtı dahi çı|ın kay Bu gıbi hallerde en ıyı kuıtarıcı manın yaptığı tahrıbat, hatın saması ıçm hahaneîer haz'rıavabılır. lar koneklerdır Içerde kalanı, yılır rakamlaıa ba'iğ olmaktadır. Yeteı kı dağda bıriken kar kiıtle ne kadar dennde gomulu olursa 1951 de İsviçreye düşen kurban av.sı 265 tir. leri ağırlaşıp mu\azenesim kay olsun koklayıp bulurlar. Boyle olmakla beraber çığlartn b"(mcmış olsun Bır tılkınin bir Avusturyada çığ altında kalan yerden dığer jere sıçraması dahı bır posta nnuvezzınin koppgındcn sebeb olduğu felâ.et!er dığer taçı?ın çnzulmesme sebebdır. bahsedıl ıken sahmin başında üç biat katastroflanria nazaran ehemÇünku bütün ve kurtulmasına mıvet«ız sav ılır. Alp dağlarmda bazı memelı 2Un bekledıği dun\pda her sene çığdan olenieha>\anlaıın kar yajdıktan bır ıkı yardım ettıği hıkâye edilır. gun scnra yuvalanndan çıkma'a1689 senes nde vukua gelen bır PUO» MA1HUSUN MAl KK A1JVK1: rı, karın sertleşıp çıg tehlıkesının çığ felâketi bütun bır koy ha.kıa/.almasını beklemelerınden ıleıi nm olumıle sona ermışUr 1719 da gelir. Çankü yeni yağan kar bır j gene buna benzer bır katastıoi 1 ç gün beklı\en kardan daha çok Wa!hs Kasabası halkından 00 kışıç zülmeğe müsaiddir. Ağaç dalla nin hayatına mal olmuştur Bunr'nın kopmasıle çözülen kar yı dan bir sene sonrakı bır hâdiseğ'nları da \a'dır. Karın ağırlığma de Alp mıtakasında bulunan Oberc : uanamı\an dal kırılıp duşunce aestelen kasabasını çığ altında bıçozulme baslar. Ardından ne var ; rakmıs, 120 evın yıkmış ve 80 kisa çekıp surükler ve guıültülu bır şinln ha\Rtna kıvmıştır. akış, kar yığınlarını toparlaya to1885 de İtalyanın Devcıs! kasaparlava büyuk kütleler halınde ba bası 62 kısmin ölümünu hazırlayır aşağı iner Artık kar. bu esna yan bır çığ felâketıne uğrarmştır dp rinitnde durulmaz bir kuvvet Gene avnı vıl Fra^sino'da vukua r CUMHÜRtYET CASUS PEŞÎNDE Büyük Adli Hatalar LYON POSTÂSI! ) SSSSL. HAZHAS KTJHT HoIlywoo<Tun Büyiik Annesi I Ocak şubat aylarının korkunç hâdiseleri J ÇIĞ FELAKETLERİ 12 raayu günü G«no. ParUU PooNöfu ldi. Adliyeye gidip hüviyet kâjıdını geri alaeaJctı. K&prüde kendisi gibi Due'li olan bir «xk*dB4in* rastladi Jozef Lesürk isimll, uzunboylu. Jfüçlü kuvvetll, iarısın, ©avi gözlu bu delikanlı da Panste otunnalrU idi. Geno, ona arkadaşlarının evlnde ıık sık r**tlıyordu. Gtao: cB«& miliyeye gidiyorum. dedi, ifteraen aen d« gel.» Bunua üzenne delıkanlıyt hâdiseyi anlattı ve junlan llftv» «tü: «Beş dakika sürmez, sonra cıkıp bir yere gider, bir kadefa f>rab içerız.» Universiteliler Tiyafrosu kuruldu Kasabların dünkii toplanlısı Yolda Lesürk sordu: «Bu Kuryol'a blr müdd«t evvel | Rlsar'larda rastlamadık rruî Tevkil edilen hakıkaten o V mudur? Yanılmıyorsam onun Jtenc. güzel blr de metresi vardı. Evet, odur. Yanılmıyorsun. Meğer herlf haydudun biri imia. Ne garib değil mi? Halinden hiç de anlasılmıyordu.» tkl arkadas adliyeye gelmislerdL Hemen sorgu hakiml Dobanton'un odasıoa cıktılar. Fakat oda kapısının önünde Monjeron'lu iki kadına rastladılar. Bunlar sehadet lçln gelen Santon ve Grostet ldl Kadmlar içerl glrmek üzere bekliyen adamları gorünce gizlice konustular. Sonra derhal hâkimle görüsmek istedıler. Kadınlar lçeri alındılar Bır sanive sonra jandarma Gemo'yu çağırdı: cArkadasuıız da gelsın» dedl. ' TURKUAZ NANA Kendisinin de çagınlmasına h*yr«t «daı Lesürk, *rkadasını taklben haklmin yanına girdl. H«oüs kendlnl top lamaga çalısmakta ldl ki Santon bafirdı: «Odur. o. cret emlnim.,.». Grostet de HAvt «ttl: B«a d« taaıdım. Dört hayduddan uzun boylu saruuı olanı budur.» HAkim Dobanton henUz kanaat getlrmif defildi: «Söylediklerinlsi iyi tartın, dedi, dikkatli olun v« ona gör« konujun». Fakat Santon ısrar edij»ordu: tYanılmam* lmkan yok. Odur. Bundan kat'iyen emlnim... öteki kadıa <U tudlk mânasına basını sallıyordu. K INI L I . GRİPNEZLEDİŞv.BÜTÜNAGRILARA KARŞI Hâkim Dobanton, bunun üzerin« delikanl^a hitab etti: € Lesürk, hakikati söyleyin, Lyon postasına taarruz eden dört kisiden biri sizsiniz. Bu kadınlar sizi cinayet günü Monperon'da görmüsler. Haydi uzatmadan itıraf edınız». Bu sözler üzerine Lesürk sarardı. Fakat bu halı. korkusundan değıl, hayretinden Ueri geîiyordu. «Ben mı? Dedi? Hâkım bey neler söylüyorsunuz? Ben. hicbir zaman Monieron'a gıtmedım. Bu kadınları da ömrumde görme dim. Hâdıseyi gazetelerde okudum. bir de Geno anlattı Baska bir sey bilmiyorum. Katil olsaydım, buraya kendj ayağımla gelir mıydim?... (Arkası var) Turkiyede ncşri haklu yabıız'gazetemizc aiddîr. / NAKtL ^ | HAYMİL İNSAftT LİMİTED Sirlctî İstanbul Bahçekapı Anadolu Hanındakı burolaıın: Bc yoğlu (Altıncı Daire) Mesrutıyet caddesinde SAADET apartımanınm birinci kat 4 No.lı daıresıne nakletmışt r Yeni Telefon No 40550 «a Salıifeyi Sakla.vııuz. "C1JMHIIRI1ET,, Sizc Cildieyip Verecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog