Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHtJRÎYET 18 Ocak 1954 ÖLÜM TOceardaa Atif Molunun kardesi, avukıt Behçet Molunun babuı, avukat EMİN MOLU I Samsun, 17 (Telefonla) Samsunspor Beşiktaş, maçında Samsunspor 2 0 galib geldi. Golleri Hasan ve Erol atülar. İkinci maçta Fener Akınspor Istanbul basketbol lig maçlannı dün de Teknik Üniversite spor sa 1 1 berabere kaldılar. lonunda devam edilmiştir. Golleri Mehmed Kemal (Fener), Büyük bir seyirci kalabahğı 5 Ahmed (Akınspor) attı. Bu maçın sonunda Fenerli Fehnünde yapılan maçlar heyecanh Profesyoneî Hgin bir türlü bitebir jekilde cereyan ermij ve nor mi hakem Süleymana yumrukla mal neticelerle kapanmıştır. Dünkü vurdu. Halk, Fenerli oyuncularla miyen ilk devresi, îıihayet dün maçlsr esnasında, Modaspor Kur beraber hakeme hücum etti. Polis ovnanan Fenerbahje Beyoğluspor maçj ile taır^ml^ndı Beş detulus. maçının neticesine bir buçuk inzıbatı temin edemedi, yaralananIzmit, 17 (Telefonla) KâğıdANKARA (Yazmacı) fa tehire uğrarriasından ..başka mıdakika kala seyirciler arasmda kav lar oldusporun davetlisi olarak buraya ge kısa bir h&sUhktan »onra vefat ettlgini 7.28 Açılıj ve program T.SO VÜCU. susıyeti obnıvaa bu maç gene de Son maç 19 Mayıs ile Karagücö len İzmit Havagücü boksörleri derin teessürle bildirlrler. Censze me. cümüzj çaiıştırahm 7.45 Hsberler ga çıkmıştır. Salondaki büyük seon bir.e yakın hiı merakh kütlesi yirci kalabalığına rağmen inzibab arasında oldu. 19 Mayıg 2 0 galib 4 4 Takunlar Maç Galib Bera. Mağ. Attığı Yediği Puan berabere kalmıslardır. Dün raslmi yarm sah 19 ocak 1954 saat 14 8.00 Karma sabah müziŞ'. (P!.l '8.30 ni Dolmabahçe stadında. toplatemin edecek bir polis memurunun geldi Golleri Faik ve Halil attılar. ve bugün yapılan voleybol müsa te Kuruçeşme Ermenl kilusesinde lcra Hafif Vlyana müzitl (Pl.) »00 Ka18 6 27 9 1. Beşiktas 9 paruj. olunacaktır BJştı. İzmirde 10 ıa dahi bulunmaması yüzünden, kav2 28 1 bakalannda Izmit Denizgücü İz6 Cena?e Levszımatı ve ServU ljlert 2. Fenerbahçe 9 • îzmlr, 17 (Hususî) tzmlr lig mitsporu; Lise Sporyurdu KâğıdFenerbaîîçe, dün Beyojhıspor ga ilgili komit» azaları, hakemler GARBİS CEI.İL; Tel: 42746 9 12 2 24 2 5 3. Galatasaray 9 11.58 Açıhs ve pır.grim 12.00 An. bugün sporu yenmişlerdir. karşısmda dekssn dakikayı da tam ve ldarecilerin müdahalesile daha maçlaruım ikinci devresi 10 15 4 16 '5 Basketbolda ker saati 12.20 Turk kahramanlığı 4. Vefa 9 rtadında bajlamıstır. İzmitspor, İzmit Denizgücünü; Lifazla büyümesine meydan bırakal Alsancak bir üstünlâk içinde oynadı. Büna 12.Î0 MuallA Mukadder Atakandan şar. 10 16 4 3 16 5. İstanbulspör 9 TEŞEKKÜR kılar 1300 Haberler 13.15 Caa Bu maçlarda İzmirspor Demirspo sespor, Kâğıdsporu mağlub etmismadan önlenmistir. râğrr.en ilk devrede hayli gol ka22 10 5 4 18 6. Kasımpaja .9' 9.1 1954 tarihînde ebediyen aramız. piyanistleri: Jan Auguş» (Pl.) 1330 15 8 4 5 10 Günün ilk maçını ikinci kflmeden ru 3 2; Karsıyaka Altınorduyu lerdir. çudıktan sonra ancak 33 üncü 7. Beykoz 9Öğle Gazetesi 13.45 Çigan orkestra. d&n ayrılan sevpili snnem 22 5 ları (Pl.) 1400 Kapanıj. 6 19 Karagöeö ile İstanbulspor takım 2 1 yenmi»tir. 8. Adalet . ' 9" dakikada Burhanın yapabildiği bir Mersinde blr taktm sahayı AYŞE TATAR'm 27 4 7 13. »2 . , Çorumda kayak lan yapmışlardır. tlk devreyi 254 • 9. Beyoğlüspor 9 eayı ile oyunun ilk yarısjıu 1 0 terketti cenazesinde blzr.at bulunan veya tel. 82 0 9 3 1«.58 Açılış ve prcgram 17 90 10. Emnlyet 9 ileride bitiren Karagücü takımı neileride bitlrdi. : • Çorum, 17 (Hususî) Bugün Braf. telefnn ve mektubU tszlyede Mersin, 17 (Hususî) îdmanBartok: V. Yaylı sazlaj kuarteti ( P i ) ticede maçı 3927 kazanmıçtır. okullann da istirak ettikleri bölge yurdu (Rasim Dokur) a 2 1 ga bulunarak büyük «cımızl paylaşmsk 17.30 K'.tab «aati 17.45 Fahriy» Oyununilk dakikasındanberi dik 174 174 sııretile bizlert tesellt etraek lutftmu îkinci karjılasına Fenerbahçe Ut kayak teşvik müsabakalan yapılda lib iken (Rasim Dokur) takımı ha gösteren bilcümle akraba ve hemşeri 18 Gövalç c u m ı l 3 kati çeken nokta. Fenerbafaçenin Darüşşaiaka arasında oynanmıstır. Liseden Eyüb Sevgi birinci, kemin aldiğı kararlara itirazla sa ve komî\ılarımi7a ve büKln dcs'ları Cımerden şarkılar l « 0 0 Nat King neticeyi bir an evvel yakalamak Cole triosu ıPI.j 15.15 Köyün saaü kımında da kaled SurnopuloB. Df Fikret, Lefaer, Feridun, Burhan, Kuvvetli rakibine karsı güıel blr Samsun lisesinden Ahmed ikinci, istiyen aceleci oyunu idi. Geçen hayı terketti. Demirspor kulübü m ı n ayrı ayrı t?5ekkilre derin leessü. 18.30 Yurddan sesle: 19 00 HaberNiysıi. riimüz msni olduğund»n bu hususta sa. ler 19.15 Tarihten bir yaprak 19 20 oyun çıkarmağa muvaffak olan Da liseden Nureddin doğmu^ üçüncü, •eneki 2 l v e l 0 1ık lorlu mitrioflu ve Nlkolau iyi ldiler. Beyogluıpor: Surnopulos Di rüşşafakalılar ilk devreyi ancak blr liseden Sıtkı Dincel dördüncü ol Türkocağına 3 2 galib geldi. Gol yın gazetenlzln tavassuhınu rlc» ederiz Müzlk (Pl.) 19 45 Klâîlk Ttırk m ü . Dr Tarık Özereneinin idare etgalibiyetler Beyoğluspor karşısınTatar ve Gilnal »Heleri leri Demırspordan Şeref, Mustafa, zigi korosu 20.13 Radyo Gazete=i mitrioglu, Çiçopulo» Nikolau, sayı geride (2625') bltirmişlerrJlr. dular. »dına ojSiu da Fenerbahçenin gözünü biraz tiği bu maçı takunlar tu tertibler2".30 Radyo senfrni orkest'ası (Pl.ı Hayri; Türkocağından Yahy», SeMaruli. Mustafa Rernzi, Nıko, İkinci devrede açılan Fenerbahçe deki kadrolarile oynadılar: Hayrullah Tatar Edirned» 21 15 R^dyo Haftası 21.30 Ce.Ttye korkutmu? olacakta Neticeye bir zai attılar. Yolspor, Beşiktaşı 3 0 Suphi, Hüseyin, Karnik. Cenyhundan Rumell türküierl 22 00 Fenerbahçe: Salâhaddin Netakımı arayı da aemağa muvaffak Edime, 17 (Telefonla) B u malub etti. Golleri Behçet ve Do* * * an evvel kavusmak istiyen hızlı Büyük Millet MecHsinde bugün 22.İS CA. dim. Basri Naci, Melih, Akgün 1 îlarak sahadan 6354 galib aynl gün yapılan lig maçlannda Jan ğan attılar. Kbediyen kaybettiğimlz kıjrmetll bü Opera sanatkârlarımızı tanıyahm. ve hırslı oyun bunu göstermekte yügümüz mıstır. darmagücü Meriçspor 2 2 be22 45 Haberler 23.00 Kapamş. idi. Bu gayrete rağmen devre 1 0 Adanada Demirspor BojraHskl FAtK HOZARm Üçüncü karjılaşmayı Modaspor rabere kaldılar. Edimespor Argibi kritık bir farkla bitmıjti. ile 1 1 berabere kaldı c^naresfnde btaat buTunmnk ve ile Kurtuluj takımlan yapmışlar daspor maçı 1 0 Edirnecporun Berek mektub ve tel?r«r» taziyede Fenerbahçe takunı ikinci devreAdana, 17 (Telefonla) Anka hulunmflk «uretiie büyük acımıza Ini. neticelendi. Golleri dır. Rakibine nazaran daha kuv galibiyetile ye daha hızlı başladı Birinei hafvetli ve daha derli toplu bir man Meriçten Turhan, Jandarmadan rada yaptığı maçlardan sonra Ada rak eden akraba ve dojtlarımızJa arka. taymda büyük bir gayret sarfile rtsslannu ayrı ayrı tççekkiire teeî?ü. Kanlı hokey sopalan zara arzeden Modaspor takımı oyun Mehmed Ali, Edirnespordan Bar naya gelerek ilk karşılaşmasını rtimilı mani nMu?und*n Eaîetontz vaAmatör birinci lig ile, ikinci, 0sarılâciverd akınlarına karşı koMontreal Clarence Campbell dan 4133 galib ayrılmıştır. bölgemizde Demirspor kulübü ile 5it»sile ırlnnet ve şükrarüarımızın lb. baros yaptılar. çüncü ve dördüncü kümelerin resI t 3 4 • • 1 8 yapan Yugoslavyanm Beogradski îâgını ric» ederlz. Eskisehirde yan Beyogluspor defansında yor rhi maçlarına dün de devam edil milll hokey komitesi başkanı, bir Son maç Anadoluhisan ile Yesil9 Alleat gunluk beiirtileri gözukrneğe baj miştir. Bu müsabakalarda «lınan kaç gün evvel olan müthis, kavga direk arasında idi. Ancak YesildiEskisehlr, 17 (Telefonla) Bu takımı karşımızda muvaffak bir ohakkmda tahkikata başlarruştır. lamıştı. gün yapılan birinci küme lig maç yun tutturamamış v« birinci devneticeleri bildiriyoruz: rek takımmın lisansları vizeleri tstanbul Belediyesi New York • Montreal arasında Altayı re 0 0 birmiştir. İkinci devre başSanlâciverdiler nihayet lkind yapılmak üzere gönderildiği Anka larında Genclik kulübü Amatör birinci U| yapılan hokey karşılasmasında iki 3 2 yendi. Şekerspor Havagü lar ba?iamaz hücuma geçen DeŞEHİR TİYATROI.ARI devrenin 10 unCu dakıkasında Burradan gelmecliği için maçı hükmen oyuncu hokey •opalarile kavgaya mirspor forveti misafir takımı bir Şeref stadında: cü 1 1 berabere kaldılar. Saat 21 de hanın yaptığı Ikinçi sayı ile biraz kaybetmişlerdir. tutusmuılar, New Yorklu oyuncu Adalet 1 Vefa 0 10 000 metre üzerinde yapılan kır hayli sıkıjtırmış ve üçüncü dakiUKAM KISM1 ferahladılar ve daha rahat oynaFakülteleraran basketbol maçlan çene kemigi ile ıol elmacık kemikada Selâmi bir gol atmıjtır. BuBesiktag 4 Kasımpaf» 0 BM AKŞAM mağa başladılartstanbul Üniversitesl Talebe Bir koşusunda Demirspor takımı biBu İki mtisabakt yapıldıgı hal ğtain kınlmau dolayısü» kavgayı iğinin tertib ettigi Fakültelerarası rinci, Havagücü takımı ikinci ol na on dördüncü dakikada YugosSEMERKANT'ta Bu golden hemen iki dakika terketmeye mecbur olmus, Montrelavlar bir golle cevab vererek beYazsn Jacques Devsl de bu staddaki gühün son kar»ıBasketbol maçlarına dün sabah E dular. ionra ileri bir pası kovalıyan Bur1 alli oyuncunun kafası yanlmıstır. raberliği temin etmişlerdir. BunTürkçesl Fehm! Balda; laşması olan Elektrik "KaragümKonyada Her aksamı l^jer>e e#r*»*tmr Bunun üzerin» ikisi de maç sonu minönü öğrenci lokalinde devam han, Beyoğlüspor müdafilerinln dan sonra maç iki tarafın müsartik takımlan »r»sıridaki maç, na kadar sahadan uzaklaştınlmış edilmiştir. Pazartesı akjnrriarı »emslı vnktıu Konya, 17 (Telefonla) Bura vi oyunu ile ve zaman zaman sertbelıne sanlmalarına rağmen rakib hakemi tarahndan sahanın çamur lsr ve kendilerinden 100 dolar ceza da devam olunan maçlar Gencler leşme istidadı göstererek 1 1 beAlman neticeler şunlardır: Solrîon süğa: ka'.eye kadar sokuldu ve attığı bir KO>TEDİ KISMI lu olması ileri sürülerek yaptırıl ahnmıştır. 1 Vak'.ie Roma tmparstorhıgu 11« Günün ilk karîila^Tnasında Hu birliği 1 Necat 2; Konya Kara raberîikie neticelendi. şutla takımınm üçüncü golünü hsrb ediü ftr.u yenmek üzere İken mamıştır. RENKLİ FENER kuk Fakültesi takımı Tıb Fakülte güçü 5 Selçukspor 0 olarak neAlbay Milllkan'ın rekoru çıkardı. nahvolan devlet. 2 Beürttler (efkl ticelendi. Yazan: HANS M* t l Diğer kümeler usy! çogııl). bir edat. 3 FMâket» Amerika Birleşik Devletlerl or sini 4025 mağlub etmiştir. Türkçesi: MUH."= v ' % Burhanın bu golünü de üç da7 viıakaniar hekanı. 4 Tu. Manisada dusunda yedek hava Albayı ve 15 İkinci karsılaşma Fen ile îktiFenerbahe stadında: ' ından blri. lllerim'.zden kika sonra Nıvazinin hesablı bir >" >^ >">•'» >,.dıı sad takımlan arasında yapıldı. N» Manisa, 17 (Telefonla) Bugün tane Alman uçağı düsürmüj olan •. S Doğu bö'gemizdt şutla temin ettıgi dördüncü sayı Beylerbeyi 2 ünkaparu 1 Cumartesı ve " rcm^r^t'i11 .. ~^atl Î pamırk eTttitfimiz ova. « Eekl Tanrı Millikan, Birleşik DevlAlerin isgal ticede üstün bir oyun ç4karan Fen buHda yapılan bölge 10.000 m e ü t takib ettiGalata 3 Demirspor 0 14 311 rla Çnr.ıK Hv»tr.wı, kır koşusuna bütün kulübler iştiAmon'un arkadası. herkeı dünyad» ettigi kıt'a parçasmı rüzgâr tara liler maçı 6029 kazsndılar. Oram ve R'mMldj *ı» cur.ıer « a ' or:u sjçlam^k lcin çaHîip çabahyor. 23 üncü dakikada Lefter gol a Eyüb sahasında: Londra 17 (aa.) Bugün oySon karsılaşma Orman, Eczacı rak ettiler. Halk bu müsabaka ile fından evvelâ frenlenerek, gonra I» :«• aa ^aıin» leietnn 4(i4ir» 7 KMİtesi düşJk, karısından ayrıl. Şafakspor 3 Nişantaşı 1 fevkalâde alâkalanarak atletleri nanan 'ig maçlannda dedini beşe çıkardıktan sonra 38. a$ağıdaki mayı kurmuş clana verilecek bir emlr. yardım görerek 4 laat 8 dakikada takımlan arasında yapıldı ve maçı Y.S.Selim 1 Bozkurd 1 alkısladı. Mevsünin gayrimüsaid neticeler ahnmıştır: g Nlyettir ama çok'.uk kötü manı. dakikada da Naci uzaktan attığı ve saatte 1180 kilometre yapmaya Orman Fakültesi 2927 kazandı. Ijtanbul Ünlversitest Ta:ebe Birllfl Tarabva 0 Boğaziçi 0 da kullanılır. Charlton Athletic 4 Sheffield 2 bir şutla alttncı Fenerbahçe golüGENÇLİK TİYATROSU muvaffak olarak katetmiştir. Y^kar'.dan, aşa}ıy/a: Blackpool 0 Huddersfield 0 nü yaptı ve maç da böylehkle Fe1 Çocuklarm srknkta WH"tlV t«l 8 Amerikalı ffüreşei dünya TEMSİLLERİ Voİeybol maçları Manchester United 1 Manpnrçalarile oynadıkları o^auı. 1 Eminönü Öcrenci Lokalinde nerbahçenin 6 0 galebesile sona şampiyonasına iştirak ediyor Üçüncü küme voleybol karşılaj"Geride'> manasınadır. 3 Meteorolojl lEfki Eminonü Ha'k»v)ı chester City 1 Tokyo Amerikâ amatör atleerdı. i=?nsyrn'arır,da ça'ışanlann vadfesU m'lannın yegâne maçı dün GalaPreston 2 Liverpool 1 YAR1N BAŞKA OLACAKTIR tencerenln dib'rtleki kara. 4 Tries. Bu maçta Fenerbahçe takımın tasa ay lokalinde Ortaköy ile Yel tithr komitesi umuml kâtibi Mr. teye *faı «u'anan Cumhur Baçkanl. Chelsea S Sheffield United 1 Plves 3 perde da başta Fikret olmak üzere, Bur değirmeni takımlan arasında ya D. FerrU 1954 lenesi mayıs ayınnın yarısı. bir daha tekrarİRnır.ca dırıl« Sunderland 5 Cardiff 0 da yapılacak dünya güre* birinciYazân. Pı.choal Carlos Maçno han, Basri ve Akgün güzel birer pılmış ve Ortsköyîüler maçı iki tının daniskası meydana çıkar. 5 • Tiirkçesl: Naci Savaşer Tottenham 0 Bromvvich Al likleri için Tokyo'ya 8 güreşçi gönTer?! 'tprketme harckpti» (llr. 6 CeblJ oyun çıkardjlar. Beyoğlüspor ta sette İ510. 1512 kazanmışlardır. Rejîsör: Avni Dıllıç.l ve Iruvvet. 7 Darnarır.a pirip knndı. derüeceğini bildirmistir. bion 1 Sal:, Çaşarr.ba aksarrüarı saat 20 30 da Bir hakemin •öılari Arsenal 1 Wolverhampton Çarşamba inınlerl soat 16 30 da matine rıj. 8 S ;r>riz şekllndt hersey onun '.çine konulur. Fiatlar: 150 100 . 50 Montevldeo Vlncent Farrell, Wanderer 0 Talebeye heryer 50 kuruj ı i 1 4 5 T Helsinkide maç Mare ederken U Brentford 0 Bury 0 nıguaylı blr oyuncu taraftndan kaFulham 3 Westham United 4 DL.NK.L ÇOCUK fmsına vurulmuş v« adamcağîz dü Hull City 3 Donaster Rovers 1 M Konıedı b u«roe stip bayıhnıştı. Biraz da gönlüntl Leicester 3 Birmingham 4 Yazan almak için olacak. Uruguay fede¥ Lincoln 2 Derby 2 RİflVİAİY E GARSON KANrN rasyonu resml müsabakalar İçin Blockburn Rovers 5 Notts * Cevıreıhakem Farreü'i Montevideo'ya daCounty 0 LEYLA ERDURAN 1 vet etmistir. Aynlırken ihtisasatını Sar.neve l o v t n Plymouth Arg>*le 5 Oldham 0 MUrlStN ERTUGRUL yazan hakem: «Bana Byle geliyor Lutton Town 1 Swanser m L Çarsambadan Daskt neı ki Helsinkideki hâdiseden ahnacak Town 1 akşam saal tam 21 de dersi ibret bütün dünyanın menİ |Ş cuma ıtalco«ı. patar m*tlne faatine (!) olacaktır. Î E N İ SE S lî de Telefon 4027* S M tx OPERETİ Marciano 24 şubarta unvajtı R*r ıkjam 21 de MUAMMEF M A K S I M için döğüşecek MEVLID Bu «Ksaın VENÜS BAR New York Dünya ağır ve büTokad miUetvekill Ha!uk Ökerenln Saat t) de KAPRİ BALESİ tün kategoriler şampiyonu Amerieşl IStirakll» C İ B A L İ kalı boksör Marciano. «relarınde NEBAHAT OKEREN'in Dlkkat: Çkrfamba. çarpışacak olan Bucceroni, Ezzard KAKAKOl U ruhuna lthaf edllmek Uzere vefatınm CumartMt, Pazar u . kırkıncı gunııne tesadıf eden 20 r.cak tkisinin de ayni kategori boksörü oldu|funa beni lnandı >t 15 t* matlne. Çarjamba matinesi Charles. Nino Valdes ve İngiliz «urziRrteBl Fazai çarçarrbs gı:r.ü Sişli Ca.T.iinde lkindl boksörü Cockell'den birile 24 §uramazsın! h«lka. Cumarteal matlneıl talebeye matıneleı li t» n.^rr.''r!nı m';;?akıb Mevlid eku'.ulsca. tenıilâtiıdır. K A R A CA Teietnn 43l3< batta karşılaşacaktır. Tabiî ayni katcçoriden. kiloları müMVİ. TA2ISIZ Sınd«n, kerdlsini tantyan akr.ba v» Fenerbahçe dün 60 Sporu mağlüb etti Tehir maçmdan sonra profesybnel liğ puan vaziyeti Yurddan Spor Haberleri Basketbol maçlarında Samsunda hâdiseli maç kavga çıktı Sarı Lâciverdüler dünkü karşılaşma neücesinde profesyonel liğln birinci devresinde ikinci duruma yükseldiler geçlrmi} olduğu blr ameliyatın neka. I h»t devresinde Alman hastaneslnde ve. fat etmiştir. Cen»zesl 18.1.1954 tarihine ra^tiıyan pazartesi günü saat 11 de Al. man hastaneslnden aHnarak sat 13.S0 İSTANBUL Haydarpaşadan hareket edecek İsken. 12 57 AçıU} ve program 13.00 Haderun trenile Kayseriyt naJcledilecektir berler 13.15 Dans müzlgi (Pl ) 13 39 Şarkılar; okuyan. Radife Erten * * * 14.00 Üvertürler lPl> " 20 Tur. üşak tüccarmdan Rüştü Topuzun eşi. küler .Pl.) l i . « Film ve operet Fahri, Kazlf, Remzi, Turgud Topuzun arkılirı (İP.) 15.00 Kapanıs. anneleri. Av. Celal Okkmnın kayınva. S Hdelerl 18.00 Açılıı v« Hakkı perman Bayan ÜMMÜ GÜLSÜM cyeü (Huseyni) 18.30 İngülîce clers olmasına rağmen iyi ölçülmüs o17.1.954 günü Hakkın rahmetine ka\rus. r 1S.45 Bestekâr portreleri 1900 lan parkurda iyi dereceler elde e muştur. Cenazesi 18 1.954 pazsrtesi gu Habeıier 19.15 Şa.rkılnr; okuyan; dildi. Remzi 36 dakikada birinci, nü (bugün) ö&\e namazını müteakıb Aküe Artun 19.30 Caı müzigi 19 45 P'.âk geçidl 20.15 Radyo Ga. Ölmez 39 dakikada ikinci, Talât ŞİSİI Carnitndın kaldırılarîk Terikby z e l e S i 20.30 Kısa şehir haberleri mezarlığma defnedilecektir. Mevla rah. 40 dakikada üçüncü geldi. 20.35 Şarkılar; okuyan: N. Rıza Ahıs. met eyllye. kan 2100 Haftibası koııuşmaaı Öğleden sonra 19 Mayıs stadın* * * 21.10 Şaiküar; okuyan: Welâhat Parf da devam edilen lig maçlannda Dul Bayan Siranuş Kavafyan, Bay ve 21.30 Viyolontst Aleksander Schnelder Karagücü Muradiyeye 7 2 , Sa Bayan Manuk Cambazyan ve oglu Pl.) 21.45 Spor hasbıhalleri 22.00 karya Hacırahmanlıya 2 1 ga Arsam, Bay ve Bayan Kirkor Karakaş < Şakılsr: okuyan: Mustafa Kovancı lib geldiler. Genclik Yıldırımspor yan, Bay Herman Benkliyan, Bsy ve ' 2230 Saz eserleri 22.45 HaberJer Bayan Yetvart Nersesyan ve çocuk. 23.00 Kambiyo Borsa v e prograrr.lar D i n 00 berabere kaldılar. ları Nerses ve Ceni. sevglH esl. b»ba. 2C.0T Danâ raüziğl (Pl> 233° İzmitte leyicinîn istedigl plâklar 24.00 Ka. lan. büyükbabaları olan panıs. Bay KOPERNİK KAVAFYAN'ın r RADYO Bugünkü program ^ Dün yapılan amatör lig maçları DUNYADAN SPOR HABERLERİ BULMACA ıtı ı I1 ! I llfl 1 1 1» 1 I ft m | IBI ı 1 1* s Vl Londrada dünkü liğ maçları T r 0 ; Elfl î |WÎF Tül Y ITI K ZİW|Tri'P"|5|M Ü İİLİAİVİE 11 v|A|t|A!Ş EİTjEİRİ.*. I.I ; • Jozefino Nasıl gidilir? Râkım Gider misin? Jozefino Yalruz mı gidecejHm? Râkım Benimle beraber. Jozefino (Sevinerek) Seninle mi? Elbet giderim. Hem pek dyade eğlenec«ğimizi de bilirim. Râkım Cananı da «lırız, istersen dadı kalfayı da. Jozefino Vallahi pekâlâ o!ur. Râkım Bir sah, yahud çarşamba günü gideriz. O güzel sahralar, çayırlar tenhadır. Bize her güzelBjgiinkü dU» çevlren: HASAN A U YÜCEL liklerini gösterirler. Başka günler Râkım Ben sizin için korkmam, kım 'da Felâtun için «kendisi Zik du. Bu mevsimin bizce hikâyeye oraları at, araba panayırına döner çünkü kumarda siri esir alamazlar. las'ın evinden kovuldu ya, îimdi değen i!k vak'ası, Râkımın yaptığı Jozefino Aman ne kadar safa Ayda on beş, yirmi bin kuruşluk ayda dört lirayı vermek üzere benl bir Kâğıdhane âîemidir. Şöyle ki: ederiz. irad için korkanm. Siî pekâlâ bi de oradan mahrum etmek istiyor. Gene hsftanın ders günlerinden Râkım Hep Kâğdhaneye böylirsiniz ki. yirmi. otuz bin lira bir Kaça alırım ben böyle dört llra birisinde Râkım hâlâ ve fakat ha le bizim gibi gidenler, yiyeceklerini, kaç ay içinde kumara verilebiiir ları? Kendim kazanmıyor muyum? üsane ve dpştane bir surette deygm içeceklerini de beraber götürüp servetlerdendir. , • Varsın beyim, böyle yaşasın. Biz etmekte olducu Jozefino'yu ziya öyle eğlenirler. Felâtun E! Arük bana hikmet bunların çoğunu jfördük, çoğunu rete gitmiçti. O günkü sohbet, Kâ Jozefino (Gayet memnun olada işittik ki, işittiklerimızden gor ğıdhane mesiresi hakkmda idi Jode:si mı vereceksin? rak) Gördün mü bir kere eğlenceRâkım Hayır: Şimdılik Adiyö! düklerımlz kadar ibret aldık.. de zefinogeçen günler Beyin ha nin alaturkasını! mişti. Felâtun A dieu mon cherf remi takımı ile Kâçıdhsneye gitRâkım Karar verdinse söyle Size taaccüb edecek bir şey söy Siz. bu iki fikrin hangisirıi tasvib mişlerse de pszar gününe rastladıliyeyim mi? Bu iki arkadaş birbi edersiniz? Hele biz Râkımı tasvib §ından arabalar içinde mahpus ka de ben tedarikâta bakayım. Jozefino Ne gün gidilecekse rinâen ayrıldıktan sonra ikısi de ederiz. Zira nurasyedinin Ve husu lınıp karaya çıkıldıgı halde kara birbirinin aîeyhiüe birer fena fikir sile Feiâtun Bey tavnnda bulunan görülmediğini ve arabâ etrahnds yalnız akşamdan bana bir haber edindiler. Felâtun, Râkım için «ken mıraayedinin seıveti devamsız ser hırsız gibi doiaşmakta olan zampe uçurt ki, ertesi sabah için ben de disinde bu servet ftşk, böyle bir vet olduğu bin kadar tecrübe ile ralarla herkes eğlenmişse de, ken başka bir işe bajlamayayım. metresle (G) Hotf*:'gibi Hoteldc sabit oîmuş bir hdkikattir. İste ba disi bunların hiç bir zevkini çıkaraRâkım Bşüstüne. örr.ür sürrlüâü vok da hirsljndı nar mevsimine kadar geçmiş olan madıgını söyledi. Jozefino şu karar verildikten ve ğından böyle söylüyor. Efter onun türlü ahval şunlardan ibaret idi ki, Râkım Kâfıdhane. vakıi dün Râkım gidip derslerini verdikten da elinde on beş bin tira bu unss söyledık, bitirdik, vanın en grüzel yerlerinrlen birisi» sonra geceysrısına dogru evine o zaman b=nim vaşayışım tam inYTintNCt BAB dir; lâkin orenın zevki cums veya döndü. Kendisini artık kim istikbal sanca. kibarca bir vsşayıs olduiuHasılı ilkbahar. büyüklerin ve oazar günleri çıkmaz. Oraya ba«k« eder? Elbet Canan! Hem artık Râğunu »«"lirrı eHorHi . Hpmi= ve Râ kücük'erin kalbini ferahl* Holdur türlü eidilir. kım, kendisini Cananın istikbal et Cumhuriyet'ln Tcfrikası: EFLATVN BEYve RAKIM EFENDİ AHMET MİTHAT EFENDİ tiğine darılmıyor da. Dadı kalfa is« Râkımın bu darılmayiîina ziyadesile memnun oluyordu. Lâkin jurasını lâyıkile biliniz ki. bundan evvel Canana müsteri çkma meselesinden dolayı kızcağızın halini izhar edişi olsa olsa, Râkımın huzurundaki senliğini, jetaretini biraz daha arttırmağa sebeb olmuştu. Yoksa aralarındaki temiz muhabbet, sırma gümüşü gibi saf olarak devam edip haricden bunları birisi görecek olsa kendilerine âdeta kardeş. kızkarde; derdi. Dadı kalfa da henüz yatmadığı için, üçü birden salonda oturdular. Canan, efendisine, hem de canı fibi sevdiği efendisine, bir kahve pişirip getirdi. Râkım, kahveyi içerken: Râkım Dadı! Nicin bu aralık bir gezmeye gitmezsiniz? Fedayi Gidiyoruz ya işte efendim! Râkım Nereye gittiğiniz varî Fedayi Canan nereye iaterse gidiyoruz. Canan (Fedayi hakkmda muhabbetini anlatır bir tavırla) Didı kalfa beni her yere götürüyor efendım. Râkım Nerey» g5türüyor bakayım? Canan Salıpazarına Râkım Salıpaztrı i|te kapımızın önüdür. Fedayi . Tophaneye kadar bite şidiyoıuz efendim. Râkım Yok. a dadıcığım, şöyle bir seyir yerine, meselâ Ihlamura, filâna? Fedayi Oraya geçen pazar götOrmüştüm. Ama Canan öyle yerlerl sevmedi. RSkım BelM şimdi sever. Canan Oralan fena efendim Kadmlar, erkekler; çok fena! 'nsan rahatsız oluyor. Evimiz daha iyi Fedayi Bir kere de Küçük çift liğe götürmüştüm. O gün bayağı gün olduğu için tenhs idi de güzel eğlenmiştik. Canan Sahi, dadı kalfacığını! O gün ne kadar eğlenmiştik. Kazlar ne güzeldi. Ağaclar, o havuz. aman ne kadar güzeldl. Râkım (Ku sevlndikçe memnun olarak) İyi ya, gens ^ıtmeli değil miT Fedayi Yaz gelsin de «îene plderiz. Ben kızımı, Canammı jıkmak istemem. Rlkım Bilmet miyta, a dadıcJgım! Canan Dadı kalfacığım. beni kızı gibi sever. Ben de onu annem gibi severim. diye koşup Fedavinm o sadık, o merhametli, o Radın Fedayinin boynun» sarılıp öpmeğe başlar. Râkım (Bundan tarifi kabil olmıyacak kadar memnun o ııp) Yok ama, benim dadıcığımı böyle karjımda öpmlyeceksin. Ben fidcra kıskanırım. dcftiarının îjt'KKÜ CANAL'm Bsçki Kitabları Kadın elbisclerıne aid «laıılar. Temeı Bıçkl 500 liş Bıçkı ^tbıkaO, DİKİ* v« Provalar âOO &4 Vutüek Bıçki Kaıdelerı 250 K4 Yapma Çiçekler 15U K.» Hocasıı Şapicseüık 150 K* Krkeklere did olaniar: Biçki Uersleri 500 K« üomlek ve Pijamalar 300 K» Istenen kitabların oedeli e6nderildiffinde derhal cröndertiu SA11S VERİ tesrîfierl rica oiunuı. Kaluk Ökeren ailesl * * * Sevfrfli zpvcim ve en!;tcmiz T;ık Ll. sesi re»im v» el 's'er! rmiRllirrl ı CELÂLEDDİN KOÇtiRA'nm vefatının 40 mcı (riinine müsadif 20.1.951 çar>arn!>a günıi ciğle namazı. ı ıı m'j'.oskıb ^ast 13 !e Kıziltoprak Zuh. • tilnsM Caminde Knfız M«cM Se?'ciir. ı Hs{]7 Kâni Karaca ve Hacı Hafiz Nut. j ret Yejllcay tnraıındar. nkımacak Mev| 'tril S^rife miıalim arîrsflaşlRrı !1» talebeletvnln, akr^ha ve dotlsrır^i'in, arzu eden îevatın tejrlflerini ric! ederiz. NOT: Camf ısıtil.°cr.trtır. Refikası Hd>riv? Kr><rura ve Okura aileleri Cndaınğu Hailerm totta* No »O'« (rlf AtmtTTi >Vfret1 Ca5alo5!u UĞUR Kifabevl Vokusu No İA lfa»ı W 0*111 vt nıev ARI toHtrut NÂZIM L'LUSAY Tann Aksamdan ttibaren SAN (And) Sinemasında Cyrano de Bergerac. Zoro'nun İsareti ve Don Juan'dan sonra dünyamn en hevecsnlı aşk vo =orsüzcst filmi KILIÇLARÎH ZAFERİ Baş Rolrfe: F R A N K Bir aşk VP kr.^r:ı~mnlık ci n «'cT LATİMOR (Arkan var) ve îtalvanların pn gviz?ı kad;n yı'. Ku Sahifeyi Saklayınız, "CİMHURİYET,, Size Cildleyip Verecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog