Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

M Ocak 1954 CUMıı u KI x ET gibi bir şeydi. Ada Osmanh hükümranlığı altında kahyor, idareyi eline alan İngiltere, devlete her D sene 92^60 İngiliz altını veriyordu. 11 nsaf sahiblerine bir sey sormBu vaziyet Birinci Dünya Harbine II cağıra: kadar devam etmiş ve Osmanh İmIJ Acaba Istanbul şehrini sn son paratorlngu ile ingiltere arasında gunlerde yağan karlardan sonraki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu harb başlayınca, İngilizler adayı ir ay evvel Bulgariskadar pis bir halde görmuşler tanda oynanan seçhn bu mesele için topfanhya kendiliklerinden ilhak etmişlerdi. midir? komedyasını müteakıb, davet edildi Türkiye Cumhuriyeti 1923 te LoÇok konuşmanın, kurnm satmaanayasaya uymak (!) için istifa zan muahedesile bn ilhakı resmen nın daima kârlı olduğunu zannePanmunpom 17 (AP.) Birleş tanınuştır. 1570 ten 1914 e, hattâ Berlin 17 (Nafen) Buraya ge dıyetinden sık sık bahsetmeğe başeden Başbakan Çervenkov yeni denler, is beklendiği sıralarda sumensub 1923 e kadar üç buçuk asır müdlen raporlara göre, Sovyet Komü lamışür. Pravda, partiye dahil olup miş llılletler ordulanna hükumetini dıin kunnuştur. sarlarsa evvelce söyledikleri adanist partisi dahilinde yeni bir tas bakanlıklarda vaâfe görenlerin de subayların bildird''klerrne Cöre. 20 detle Türk hükfimranlığı altında Beria'nın azlinden sonra Bulgar mın alevhine işler. Istanbul Bele377 Gülseren Ehıman 378 Mehmed Cansun «kırtasiyeciliğini» ele alarak hü ocakta Müttefiklere bitaraf komis yaşanuş olan Kıbnsı İngilizler Yukomünist idarecileri arasında da fiye başlamışür. Stalin devrinde diyesinin varidatmı altmış milyonvon tarafından iade edilecek olan nanistandan değil, Türkiyeden alToto Ze« cumlarda bulunmuştur. bir tasfiye yapıhnası beklenmiş, bilhassa İkinci Cflıan Harbini müdan yukan eıkardığını bir hüner o memleketlerine dönmek istemiven mıs olduklan için, eğer terketmeteakıb bu parti üyeleri arasında «Sovyet Sosyaüst Cumhuriyeti» hattâ Çervenkov'un gözden düştülarak söyliyenlere, Istanbnlun son Çinli harb esirleri derhal serbest leri bahis konusu olursa, Yunanissık sık «esash tasfiye» yapıldığı adı altında kurulmuş olan Rus müs ğü de ileri sıınihnüştü. Fakat baftadaki piaüğini gösterip: bildirilmiştir. Şimdi de Malenkov temlekelerindeki mahallî parti teş bırakılmıyacaklar ve bunlar mü tana vermeleri değil, Türkiyeye şimdi gbrulüyor ki, Stalin'e, BeÖyle ise bu sehir neden ba tareke snlaşmasında belirtilen 23 iade etmeleri lâzun gelir. un partiyi elemekte olduğuna dair kilâtının da vazife görmediği, bilkadar pistir? Artan iradla ne yapocak *arihine kadar Eirleşmiş Milria'ya veya Malenkov'a değil de raporlar mevcuddur. hassa kdylülerle parti arasındaki Bir de adanın coğrafı ve jeopoliletler komutanlığının kamplannda tınız, demek doğru değil midir? doğrudaa doğnıya Rusjaya muti Diğer taraftan bilhassa merked bağların gevşediki kaydedilmekte tik vaziyetine bakalım. Yunanlılar, muhafaza edileceklerdir Bir şehrin ilk vazifesi sokağım bulunan Çervenkov. Moskova Asyadaki, Kafkasyadaki Sovyet yapınak ve sokağını yürünecek Bu psirlerm 23 ocak gününe ka önlerine bir coğrafya atlası açarlardaki değişiklikten müteessir ol memleketierinde tasflyenin genis ve buna çare bulunması istenilsa Kıbnsın Anadolunun bir parçası mektedir.. Rus komünist partisinin hale getirmektir. ınanuştır. tutulduğuna dair malumat mev mahalli teşkilâtında esash değişik dar İmjon'un güneyindeki kamp olduğunu görürler. Adanın en şiSon yağan kariar şehirde motörlarda alakonmalan rr>uh+^"ieldir. Fakat bu devam edebilir mi? cuddur. Malenkov Idaresinin, esa lik ve tasfiye yapılacaktır. Son neş mal noktası olan Karmakiti burnu lü vasıtalan işleyemez hale getirdi. Genel Kurulun loplantsi Bolşevik kontrolunu kabul et sen müliyetçilik cereyanlan aleyile cenub sahillerimizdeki İçel vilâriyattan bu mana çıkmaktadır. Buyük jokuş ve virajlan olan bn Birleşmiş Milletler (New York) yetine tâbi Anamur kazası ve burmiş olan peyk memleketlerin ta hindeki Sovyet siyasetini Stalin'in kadim şehrin oralannda seyrüsefer Malenkov'un, partiyi kuvvetlen 17 (a.a.) Birleşmiş Milletler şerihi. bir tasfiye mevsiminin mev ölumünden sonra daha da şiddetnu arasındaki mesafe yalnız 44 mildurdu. Ancak Vilâyetkonağı v« dirmek ve böylelikle gizli polis teş nel kurulu başkanı Madam Pan den ibarettir. Yunanistanın cenacud olduğunu \e en itaatkâr görü lendirdiği müşahede edilmiştir. Bu 37» Oya Özdil 389 Enis Uran Mühendis mektebinin önü gibi yerkilâtınm sindirılmesini müteakıb dit, genel kurulun 9 subat için top bundaki Malea burnu ile Kıbnsın lenlerin bile sırasında ortadan arada Kafkasyadaki Sovyet müslere Tramvay Idaresi otobüsleri istemlekelerine Soveyt komünist rakib olarak ortaya çıkan Kızılor lanüva çağınlması hakkmdaki Hind Famagusta limanı arasındaki mekaybolduk!arını bizleıc gostermişletebilmek için kum döktürdü. duya karşı esash bir cephe tutmak murahhasının müracaati dolajnsile safe ise 585 mfldir. İzmirle Famapartisi merkez idare heyetinden tir. Biçare beş on teraizlik ameled aza memleketler murahhasları ta gusta arasındaki mesafe gene 585 alelâcele gönderilen «müfertişlerin» istedıği kaydedilmektedir. MüşaBulgaristanın 7 milyon nüfusu tutmuş, ellerindeki kürek ve sühidler, Stalin'in ölümünü müteakıb rafmdan verilecek cevabın evvel mildir. Pire ile Famagusta arasınde doğrudan doğnıya bu tasfiye Tardır. Şımdije kadar bu memlece tesbit etmiş olduğu 22 ocak ye daki mesafe 605 mildir. Anamura pürgelerle Köprü üstü gibi baa işini yürütmekte olduklan öğrenil Moskovada başlayan post kavgasıkette altı babakaıı yardımcısı va>erlerin yayakaldırunlannı temiznın en tehlikeli devresinde bulun rine 29 ocak tarihine kadar gönde 44 mil ve Pireye 605 mil mesafede miştir. rilmesini kabul etmiştir. lemeğe kalktılar. Kar vaktinde kal«ife goruyordu. Buna neden ihtibulunan Kıbns coğrafî ve jeopoSovyet gazeteleri son zamanlar duğunu, bunun Beria'nın idamı ile dınlamadığuıdan ustünde yünine yaç duyulduğu hiç bir zaman izah 29 ocak tarihine kadar cevab litik vaziyeü iribarile Yunanistanın da, Rus komünist partisi dahilin sona ermediğini bilhassa belirtvermemis olan aza memleketler değil, Türkiyenin bir parçasıdır. edilraemişlir. Çer\enkov. «altı baş de tmuzır elemanlarm» mevcu mektedirler. Baştaratı î ırtcı sahıfede ğın ortadan kaldınlrassı için, her yüriine taş gibi sert bir buz tabagenel kurulun Kore meselesini eö Tarih ve coğrafya bakımlanndan Fakat bence hiç tereddude lüzum türlü yardımda bulunmağa ve mü kası haline gelmişti. Bunu kırmak bakan yardımcısı bizim için çoktur. lllltilıtııııniııııııım'"""" """™ """"" için ucu sivri demirleTle, kazma rüsmek üzere 9 şubatta toplanma Türkiyeye bu kadar yakın ve bağlı yokttrr. Zira Senator Duttiveıler'in tehassıslar gondermeğe hazırdır. demiş ve bunu bu sefer beşe indirve keskilerle çalışölar. Hem buzsırı kabul etmis d^^H^1di bulunan Kıbnsm mukadderatı ba kurduğu Migros adlı satış teşkılâtı •niştir! Muhakkak ki Bulşaristan Halen misaürimiz bulunan Senahis konusu olduğu zaman, Türkiye bütüc azameti ve mütevazı bütçe tor Duttvveiler'in bugünkü duruma lar parcalsndı, hem asfaltlar yaragibi bir memleket için beş başbabuna kanşaraaz ne detnektir? Bir sahıblerine dağladığı büyük kolay erişmesi hiç de kolay olmamıştır. landı. Gene de sokaklar pislikten kan yardımcısı da çoktur. Şimdiki daha tekrar edelim ki Kıbnsın is lıklarla îsviçrede hâlen faaliyetine Hepimize ornek teşkil edecek bu kurtulamadı. halde bu tedbirin, altuıcı \ardimCiddi soyluyorum. Bir belediy* rikbali meselesi ortaya atılınca bu devam etmektedir . 1925 te İsviç hayattan birkaç enteresan noktayı cı Karlo Lukof'ıın uzaklaşlınlması ise asıl kanşmaması lâzım gelen rede Duttvveiler tarafından kurulan da size nakletmek isterim 1888 de reisi, belediye azası. belediye meiçin almdığı so> lenebilir. Yunanistandır. ve münakaşssı uzun zaman devam dünyaya gelen Dutrvveiler bugunkü muru değil. mütevazı bir IstanbulAnkara 17 (Anka) C. H. P. Pusan, 17 (a*.) Guney Kore Komünist Bulgaristannı ilk bas.lu olarak ben sokaklanmızm bueden Muros satış mağazalan buMeclisi bu aym 24 ünde mutad top 67 kişi öldü, 200 kişi yarakndı, bakanı Dimitrov'un Moskovada bir deniz istihbarat kaynaklanndan Türk Yunan dostiutpınu bol bol gün büyük sermayesı ve 275 satış vaziyete çıraklıktan ve tezgâhtar gunkü halinden utanıvorum. lanüsını yapacaktır. hktan yukselmıstır .. Çıraklıktan 2 koy çiğ alünda kaldı istismar eden YunBn'klann, biraı •anatoryomda esrarengiz ölümü bugün bildirildiğirie göre, Güney Sırası gelmce en modern adam» yeri Ue 225.000 aileye yüzde 2540 milyonerliğe. Senatörlüğe, mütedMeclis, gayet kuvveili bir flıtiKore polisi yüksek rütbeH hükudaha gayret ederek Türk Yunan fizerine hükumeti Kolarov teşkil nısbetmde bir ucuzluk sağlamakta did gazete ve mecmuaların sahıb lanz. en modern fikirlere. en yükmalle kurultayı seçimler arifesinde Viyana 17 (AP.) Bir kurtarma dostluğu icabı Türkiye, Kıbnsın etmişti Bulgar Komünist partisi met erkânını öldürmek ve büyük fevkalâde toplantjya çağıracakbr. sek kalitelere sahibiz. Lakin yaekipi daha bu sabah Ludesch'de ilhakı meselesinde Yunanistanı des dır. lığİKe nasıl yükselir ki? diyecek nm milyon lira sarfedip bu şehre ölçüde bir isyan hareketi tertiblenin bu ihtiyar liderinin de SofBilindiği gibi geçen kurultayda Walser «Ölüm vadisinde» kaybol teklemelidir diyecekleri anlaşılıyor. Isviçrenın hem en sevılen hem de siniz... kar ve pislik temizleme makineleri yada sektei kalbden ölümü üzeri mek istiyen Kuzey Koreli bir ea Genel Başkan İnönü «lüzum görür muş olan 10 kişiyi aramağa çıkmışsus şebekesine mensub 26 kisiyl Yunanlılann Kıbns meselesinde en çok düşman kazanan adamı olan Bakınız nasıl olmuş: 16 ysşmda getirtemeyiz. Daimi amele ile de ne Çervenkov ortaya çıkmış ve sek seçimlerden evvel kurultayı bir tır. «Beyaz ölüm» bu vadide mahve karşılaştığı her türlu müskül tezgâhtarlığa başhyan Dutrvv^eüer. futtuklan yol. artık fazla oluyor. boyu 1600 kilometre>i geçen >ollan bu peyk memleketin üçiincü baş tevkif etmiştir. kere daha vazifeye çağıracağız» de sur kalan 120 kişiden 67 sinin haDostluk bir taraflı değil. kanıİıkb leri yenmesını büer Senator Dutt bırkaç sene İsvicre dışında çalış temizlejemeyiz. Çamur \e çepel Casuslar yan makineleri ve ri misü. bakanı olarak kabinej i kurmuştu. yaüna mal olmuştur. Gene bu vaweiler burada ne yapacak? olmak lâzımdır. mış . İsviçreye dönünce pek gene içinde cabalar dururuz. C. H. P. idarecileri İnöniinün Ku dide son bir hafta içinde 200 kişi Çervenkov 1 şubat 1930 de idasalelerile bırlıkte yakalanmışlardırBunu, 70 yaMna yaklaşmasına yaşında bir şırket kurmuş . Fakat Bereket ki bugünlcrde Istanbula CUMHURÎYET rağmen, kalbınden hasta olduğu reyi eüne almıştı. 1949 yılı arahk Şebekenin elebaşısı, Kuzey Kore rultaydaki lüzum görürsek sözünü yaralanmıstır Bunlann 57 si ağır Birinci Dirr\ a Harbi sona ennce. sej yah gemisi gelmiyor. ordusu yarbaylanndan ve geçen zün tahakkuk etmis olduğunu ve yaralıdır Kajnb on kişinin cesedayında oynanan seçün komedyası, hslde hiçbir maddî menfaat taleb fiatlann ani düşüşü yuzünden ıflâs Eğer bojle bir şey olsa karaya etm^ksizm Tüıkıvrv e gelen İsviç etrmş .. Bu onu hiç yıldırmamış komünistlerin kontrolundaki (Halk haziranda komünist aleyhan ola seçimlerden evvel mutîak bir ku lerinin ise bahardan evvel bulunrıkmalarına imkân vennemek birak tahliye edilen 26 bin harb rultay toplantısına ihtiyaç oldu masına ihtimal verilmemektedir. reli mütehassısın kendınden dm 12 milyon frankhk borcu bırkaç seCephesi) ne reylerin yüzde 97 sini zim icin en iyi propaganda olur. Bu vadinin uzunk ğu 16 kilometliyeUm: vermişti! O tarihte, Bulgaristannı esirinden biridir. Yarbayın ser ğunu beyan etmektedirler. ne içinde ödemeğe muvaffak ol Aksi halde ddnvanın en pis şehn re kadardır ve iki köy ile yedi mes Güney « Türkkrc karşı beslediğim muş. Daha sonra Brezüyada kah Istanbuldur. di> eceklerine hiç şupStalinin çizdiği «zoraki sanayileş best bırakıldıktan «onra kun yer çığlar altında kaimıstir. aşırı sempatının tesırı ile Ticaret ve ticaretıne girmış.. 1925 de ce he edilmentelidir. me» yolundan fitriği görıilmek Kor» yeraltı komünistleri reisliBu sabah bir ekipin daha girmeBakanlığının oavetını kabul ederek onjmal bır buluşla Mışros teşkiteydi. İki senelik plân (1947 • ğin« tayin edilmis olduğunu, geBiraz kar yağdı. ufak bir doa sine rağmen kayıb kövlülerden ümemıeketınıze geldun Cuma gü lâtını kurmuş .. Teşkılâtı bugünkü oldu mu sokaklarda değil. vasıta * 1948) \e bundan sonra da bes ve «ynı kaynaklar bildirmeketdirmid kesilmis ve evvelce vadıye nüne kadar Istanbul ve Ankarada hale getirmek için hem hukumetle, ların seyrüseferi. insanlar bile yıiyıllık plân (1949 1953) bu pti Ankara 17 (Anka) Bu sabaha eitmis olan dağcılar dönmf§e baştetkıklerde bulunarak hayat paha hem buyitk sermayıe sahiblerüe, niyemiyor. Gecende Be%oğ!uida nereye goturmujtür? karşı Şereflikoçhisardan şehrimize lamışlardır. Sühuneî hâlâ sıfınn Amerikada iki senedenberi inşa lılığını onlıyecek tedbırlerı ve fiat hem de bazı gazetelerle mücadele bir yayanın arkası üstu dusüp kaBulgaristanda bu çaj.'^ hir « • • gelmekte olan bir otobüs bır vırajı altındadır ve kar yağmura çeviredilmekte olan denizaltı 21 lan ınd'rmenin çarelerini tesbit et etmiş Nıhavet İkinci Dünya har fası patla\arak olduğunu görenler nayiin teskili için sağta? alırken karşısma çık«B bir kam mistir. meje çslışacağıra. İsvıçrede 1925 bınde, memleketıne vapt.ğı buvuk anlattılar. d e mevcud değildir. Birtt yonla çarpışmıstir. Kurtarma ekipleri 4 ^ ^ J " ^ Öfc ;'tilıwr4fl«İbikine başladjğımız hizmetier, sonunda herkesçe takdir Kfendim! Kar bu! \ e \aymbiraz bakır ve krom *»!t kuigiav Adana 738 plâkl numarah araba çiğ tehlikesinin Tcaima^'nı biTBirWashington 17 (Anka) Ikı se (Migros) tanzım satış usulü bütün edılmiş . lım! Tabiate karşı gçlemeyiz ya! bu plân'an ancak fiyasko ile nebir bar işleten Zenon Specht'is Şereflikoçhisar istikametinden An mişlerdir. nedenberi inşa edilmekte olan atom tahmınler hııâfına senede 250 mildijenler bulunur. Şimal memle'îetticelendirebilirdi. Diğer taraftan minde bir adam, Belçıkanın ve bel karaya gelirken 140 ıncı kilometreHükumetımiz de pahalıîıkla rcüdenizaKsı şubat syınm 21 inde Gro yon Isvıçre fcanlık ciro yapan, 275 lerinde en az altı ay kar >ağar, don nüfusun yüzde 83 unü teşkil eden ki de Avrupanın en orijınal müzik de 7 tonluk bir kamyonia çarpıjcadele ve tanzım satışlannın güsatış yerıne sahib bir müessese haton, Conn'te denıze indiriiecektu. olur. Sı<aklık aylarca sıfırın çok almışür. çiftçilerin bir kısmı. sanayi plân orkestrasına sahib bulunmaktadır. Başkan Eısenhower'in eşi tara line gelmıştir. (Migros) satış usu rün ihtiyaclarnıa uydurularak ge tında kalır: ama şehrin umumi haBu çarpısma esnasında Adana lan için seferber edildiğinden, ge» Üç ldşılık olan bu dans orkestrası fından indırme merasimi ydpılacak lünun gayesi, müstahsil ile müsteh nişletilmesi işini ciddî surette ele vatuia böyle îe^ler sckte vermez. ri kalanlar da kollektifleştirme si üç robottan muteşekkildir. Bu roplâkalı arabada bulunanlardan Feh olan gemiye cNautılus» ismı verüe lik arasmda haksız olarak menfaat alrras bulunmaktadır. Sokaklar temizdir. Kayılmaması Tanzım satışlannın rasyonel bir icin tedbirler alınmıştır. sağlıyan zümreleri tasfiye ederek yasetine mukavemet ertiklerinden botlardan bıri gitsr çalmakta, diğeri rai Pamukçu, Mehmed Aksova ve cektir. halen hüviyeti tesbit edilemiyen bır gıda maddeleri istihsali de düş davul ve üçüncüsü saksfon çalmakAtomla işleyen bu denizaltı dün fiatlan kırmak ve bu avantajı müs şekle sokulması ve ilerde diğer şeBiz o kadarmı btemiyonız: «aşahıs derhal ölmüşlerdir. Londra 17 (a.a.) tngiliz Dış müş. bu sahada bir buhran husu tadır. yayı hiç bır yerde durmadan iey tehkke (müşteriye) intikal ettir hirlere de teşmil edilmesi duşünül dece otomatik supürge makineleBunlardan baska arabada bulu İşleri Bakanlığı sözcüsü dün vermektir. Yalnız şunu da ilâve ede mektedir. Bu me\zuda Senator rile karlann buyük caddelerden le gelmiştir. 1953 Mİında sona eBu yorulmak bilmiyen robot nan iki şahıs da ağır surette yara diği beyanatta, Kahiredeki İngiliz redebilecektır. yim ki İsviçrede tanzım satış ma Duttweiler'in tecrübelerinden ve hemen kaldınlmasını. yayakaldıren beş yıllık plaııdan bahseden müzisyenler ay: ıca müşterilerin lanmışör. Koma haünde bulunan Büyük Elçiliği mensublanndan ikisi Atomla işleyen denizaltı Ameriğazalannın faaliyeti meyva ve seb tekliflericden istifade edilecektirBulgar komünistleıi. 'Memleket kendüerine ikram ettikleri şarab yaralıların hüviyetleri tesbit edilerımlannın hiç değilse jandaki aleyhinde resmen yapılan ithamlar kan donanmasında ıkilik yaratü. ze satışma münhasır kalmaz. Migros Hukumetin »ayesı gerekli teşki binalann sahibleri tarafından temiz elektrikle refalıa kavu.şacaktır» lan da devirmektedir. memiştir. Hâdiseye Şereflikoçhi dolayısile İngilterenin Mısır hükuBeynelmilel Atom Birliği mağazalannda ve seyyar satıs yer lâh kurarak, iüzumsuz mutavassıt lettirilmesini. \iraj ve yokuşlara demişlerdi. Geçen aj Komünist Bercı olmakla beraber gayet iyi sar savcıhğı el koyarak tahkikata meti nezdinde bir protestoda bulunWashıngton 17 ( u . ) Dun Be lennde her türlü yiyecek maddesi lan ortadan kaldırmak ve bugünkü kiıl veya kum doktüriilmesini istipartisinin oıganı RaUotnicesko De bir elektrik teknisyeni olan Zenon başbmıştır. ması keyfiyetinin haler tetkik mev yaz Sarayda Başkan Eisenhower'in ve bazı gıyim eşyalan da satıhr. büyük kâr hadlerinin normal se yoruz. lo ise. her e\de kac anıpul yakı Specht, bu robotlann sırnnı kimzuu olduğunu bildirmiş ve bu pro huzurile mühim bir toplann yapılTürkiyeye uzun seneler evvel bir viyeye inmesini memlekette ram Dün Şehzadebaşmdan geçerken labileceğine dair hukumetin «tah seye açıklamamaktadır. Bir çok ditestonun her halde yapılmasının mıştır. Bu toplantıda Dış İşleri Badefa daha geldığinı söylıyen değerli rekabet havasının doğmasını sağla iki taraflı dükkân vitrinlerinin sididler listesini. neşrederek. iler ğer bar da bu sekilde robot müzismuhtemel bulunduğunu ihsas et kanı Mr. Foster Dulles, Müdafaa iş adamı bundan sonra izahatına maktır. Gerekli ıslahat yapıldık fozlar tarafından nasıl kirlerildiğileme değil fakat gerileme husule yen kullanmak istemekte ise de miştir. Bakaru Mr. Wilson, Atom Enerjisi devamla dedi ki: tan sonra, şimdi 150000 lira ile ida ni görerek müteessir oldııra. geldiğini itiraf ermiştir. bunlann ne sekilde imal edilmis Federal Komisyonu Başkanı Mr. Nagib Sudanh tşçiler Sendikasmı c Sızın memleketmizde alış Ue re edilen tanzim sabşlanna, 5 mıl Icerideld vatandaşlar vitrinlerini olduklannı öğrenememektedirler. Atina 17 (a.a.) Yunanistan Lewıs Strauss ve Eisenhower'in hu Sofja, Stalin devrinde Moskokapattı Müsteriler, robotların müziğini Başvekili Mareşal Papagos ve eşi Kahire 17 (a a.) Mısır makam susî müşaviri Mr. Jakson hazar bu satış fiatlan arasında pek büyük yonluk bir sermaye yattnlması ve temizlemiyorlar. Çıinkü beş dakika vadan aldığı emirle bu >ola girfarklar var. Pahalılığm en muhım her türlü yiyecek maddesinin satıl sonra sokak aynı pisliği camhra çok beğenmekte ve Specht'in ban Parise gitrnek üzere dün akşam an, Kahiredeki Sudanlı İşçiler Sen lunmuşlardır. mişti. Şimdi hukunıeti yeniden kufırlatacaktır. Böyle bir caddeıe, şimdiye kadar yapmamış olduğu ış semplon ekspresile Atmadan ayrıl cîikasını bugön kapatmıştır. Buna Bu toplantıda Beynelmilel Atom stbeblennden biri de budur. Türkı ması düşünülmektedir. Bu ış için ran Başbakan Çervenkov bu sefer hacmi temin etmektedir. mışlardır. Mareşal Papagos ve eşi sebeb de, sendika üyeıerinin daha Birliği projesinin ve bu projeye yede müstahsile fazla para vererek gerekli sermaye hükumet ve ban böyle bir pisliğe hiç bir medeni şede Malenkov'dan aldığı talimatla 19 dan 23 ocak tarihine kadar Fran fazla ücret taleblerini desteklemek So^etler Birliğinin de istiraki ih malını satm alan ve pek az bir kârla kalar tarafından verilecek ve ku hlrde tesadüf edilemez. Bu satırlan politika yapmak için plânlannda değişiklik yapmakta sız hükumetinin misafiri olarak maksadile Ctımhurreisi sarayı önün timalinın gorüşuldüğü söylenmek mustehlıke devreden muntazam bir nılan şirket hususî müteşebbislerie fakat Rusyanın izinden aynlmateşkılâta ihtiyac vardır. Bugür. tamamen müsavi şartlar altında fa yarmıyorum: politika yapacak olPariste kalacaklardır. de toplanıp nümayiş yapmalandır. tedir. sak hamdolsun tstanbul çamnrlamaktadır. Bir kaç a>danberi, RusTürkiyenin dünyanın en pahah aiiyette bulunacaktır. Mısır heyeti Moskovada nndan daha önemli tnevzu bulmik Sovyet Rusyada Amerikan yada ziraî istihsali yukseltecek, meml«ketlerinden biri olduğu söyN. C . pek kolay. Bunlan sadece bir İsMoskova 17 (A.P) Harbiye leniyor. HalbuJd isviçrede 1915halkın memnuniyetsizliğini oyaAmman, 17 (AJP.) Bugünkü caz müziği tanbullunnn şüphesiz bütün şeBakaru Yardımcısı Hasan Ragıbm 1946 yıilan arasmaa fiatlarda ec layacak tedbirler üzerinde durnl resmf gazetede ilân edilen bir kaRuslar 2000 mahpusu Londra 17 (Nafen) Sovyet başkarlığındaki Mısır iktisadî hehir halkına tercüman olarak duyküçük bir yuksejne dahi olmamışmaktadır. Çervenkov da ştmdi ay nunla Ürdündeki bütün siyasi parRusyada şimdiye kadar yasak olan veti bu sahah uçakla Moskovaya duğu teessürun hulâsası olarak yatır. Fiatlann aynı seviyede kalması serbest bıraktılar nı şeyleri Bulgarlara vaadediyor. tiler feshedilmistir. Amerikan caz müziği şimdi «mü varmış ve hava alanmda Sovypt Dış zıyomm. hususunda büyuk hizmetlen gönıSofyada toplanan Bulgar Sovyet Berlin 17 (a a.) Bugün buraBu kanun gereğince parti kur nasib bir müzik olarak» kabul edl Ticaret Bakan Yardımcısı K EBunun bir tesiri olacağına, şehrin len (Migros) teşkılâtı bugün üçün da vurdlarına iade edilen Almankomisyononun dün yaymladığı tenmleneceğine de inananlardan mak için yeni müracaatlerin İç İş mektedir. Güney doğu Asyaya mah Koval tarafından karşılanmıştır. cu bır kuvvet haline gelmıştir » tebliğ de, Rusyadan zirai yardım lar cemıyetjıden bıld rıldiğıne gö değilim. Maksad sadece derd dökleri Bakanhğına yapılması ve sus Moskova radyo programlannda Mısır heyeünin Moskovayı zıyareti Senator Duttweıl«r Türkiyede ne re, 1945 yıhndanberi doğu Ahnan mekten ibaret. Inşallah bir sıkı yağ geleceğini müjdeliyor (!). programlann anayasaya aykın ol bilhassa meşhur Amerikalı caz kom hakkmda başka malumat e'de etgibi bır tanzım satış usulu tatbik yada, Sovyet askert makamlannın mur. arkasmdan bir de çil günea pozitörü George Gershwin'in müziYıllardanberi Çervenkov idare maması icab etmektedir. mumkün olamamıştır edilmesi ve Migros sistemınin bi harb suçlanndan ve Sovyet işgal ği verilmektedirsindeki Bulgarlar bn yardımı (!) 9) zim bünyemize ne dereoe intıbak kuvvetlerine karsı işledikleri cü ş^hrimizi temizler de yüzümüz güler. Bir bombardıman uçağı Sovyetlerin müzik magazinlerinbeklemektedirler. Fakat, Rusya Türkiye, ilkbaharda çekirge edeceği hakkır.daki sualirnızi de rümlerden dolayi 10 seneden 20 B. FELEK den birinde tanınmış Sovyet koranm memleketi ikhsaden somüristilâsma uğramak düştü şöyle cevablandırdı: seneye kadar ağır hizmet cezasma pozitörü Lenoid Utyosov tarafınmekten v« askeri üslerini yerlesNash\dlle ((Tennessee). 17 (a. Mem»eketınizin hususiyetlerini çarptınlan 2000 kadar mahpus, umu tehlikesine maruz dan yazıîan bir makalede obütün tirmekten böyle bir yardıma bir a.) B 26 tipinde bır hafif bombilmediğım ıçin Migros sıstemuıin mi af kanununa uyularak serbest caz müziği kötü değildir» denmeka türlü vakit bulamadığını da görii* * Londra, 17 (Nafen) Iıondradabırakılmıştrr. tedir. Gene meşhur Sovvet kom bardıman uçağı Nashvılle'de Berry '5ı Turkıyeoe aynen tatbıkının mumyorlar. ki çekirge ile mücadele araştırma â kün olup almıyacağı hakkında §ım Güney Afnkada görülen pozitörü Shostakovitch verdiği bir Field hava meydanı vakırında evÖmer Sami COŞAR merkezinin son neşrertiği bülten dilik bırşey söyliyemem. Tatbik basm topbnhsında cazı methetmiş ler üzerine düşerek ınfılâk etmışönümüzdeki ilkbaharda çekirge ve bilhassa GershuIn'in caz müzi tir Üç kişiden ibaret mürettebatı garib bir hayvan edılscek tanzhn satış usulünün istilâsına uğramak tehlikesine ma j ğ;ne hayran olduğunu memleketin bür.yesine uyması şart J Johannesburg 17 (aa.) «Sunölmüştür. Ucağm sadmesde yıkıruz olan memleketler arasında Ur. Mıgros sistemıne gelınee: Buday Times» gazetesinin bldirdiğilan evlerde hafıfçe yaralanan bir UJ Demokrat Parti Eyüb kazasmın Türkiyeyi de göstermektedir. Di Sarnıç gemilerinin sayısı nun işlemesi için büyük sermaye ile ne göre, güney Afnkanin «Karroo> kadmdan başka can kaybı olmağer tehlikeli mıntakalar şun'arıdealin bir araya gelmesi şarttır. Bu çöl bölgesinde tarihten önceki de Taşhtariada tertib ettiği siyasl mıştır. çok arttı ^Tahran 17 (AP.) Hükumet dır: Irak, Suriye Ürdün, İsrael, s sekilde tanzim satışlan yüksek bir virlere aid olduğu sanılan bir hay toplantı dün yapılmıştır. Muhtelif 4) gözcusünün bildirdiğine göre, Halk Suudî Arabisan ve muhtemelen Londra 17 (Nafen) Dünyanın Amerikadia bir hapisaneye •s ticaret ahlâkına ihtiyac gösterir van göriilmüştür. Paleontoloji mü» hatibler muhalefeti tenkid etmişMebusan Meclisine seçilecek aza Mısır. samıç gemısı tonajı 1953 senesınde 2 Tetkiklerim socunda vereceğim ra tehassıslanndaii ve avcılardan mü ler, iktidarın göçmenlere sağladığl televozyon kondu lar için rey vermeğe başlanmıştır. muazzam bır artış kaydetmıştir. S porda sizin bünyenize en uygun teşekkil bir heyet, otomobflle geçen kolaylıklan behrtmişlerdir. » NewYork 17 (Anka) TekMeclise 136 azanm seçilmesi için 1 ocak 1954 tarihinde bütün dünC. H. P. Şehrvmini Ruslann altın satışı tanzim satış usulünü tesbit etmeğe bir çok kimseler tarafmdan görülbir kaç ay geçecektir. Zahidl hüyada 36.000,000 tonluk tanker mev sastaki bir hapisaneye televzyon ilçe kongresi düğü iddia edilen bu garib hayçaiışacağım. konmuştur. Hapisane müdürünün kumeti şubata kadar 70 mebusun cudü bulunduğu anlaşılmaktadır. ve Amerika Şehremini C H P. ilçe kongreBu sistemin muvaffak olması vanı yakalamak için bu hafta Joifadesine şöre, bunun mahDuslar aseç'.îmesini beklemektedir. Kingstree )Amerika) 17 (Anka) Son sene içüıde artış 3,650,000 ton rasmda psikolojik bir tesirı olacak için her mamlekette bulunması hannesburg'dan hareket edecekttr si dün saat 14.30 da toplanmıştır. Seçmenler oy pusulalarına iste Ruslann altın ihrata mevzuunda dur. icab eden umumi sartlar nelerdir? ve en azıhların bile ıslahma yaraHayvanm vücudünün 12 kadem Bir konuşma yapan il başkanı Ödıkleri isimleri yazmakta serbest fikri sorulan Bernard M. Baruch, Ingilteenin sarnıç gemisi tonajı Evvelâ Türk hükumetBîin ve uzunluğunda olduğu ve bir kuy hami Sançar, Anayasa mahkeraehalen 7,650.000 bulunmaktadır. 1953 yacakür. tirler. şöyle demiştir. alâkalı makamların bu işi destek rukla nOıayetlendiği söylenmekte si lüzumundan bahsetmiş, Mısır Televizyon şimlik haftada yalnız senesinde 160,000 tonluk yeni sar« Ruslann altın ihracı bize telemesi şartür. t | ciddi surette ele ve milyonlarca senedenberi neslinis hidisesi münasebetile dış politikanıç gemileri Ingilterenin tanker perşembe giınleri gosterılecektir. sir etmeğe başlamıştır. 1939 senealındığı ve memleketin bünyesine tükendiği sanılan bir cinsi hatır mızı ve Fuad Köprülyü tenkid etTelevizyon konah b'r hapisanede filosuna ilâve edilmiştir. sinde Japonya altın ihrac ettiğı zauyan teşkilât kurulduğu takdirde, lattığı ilâv» «dihnektedir. miştir. İngilteer dunya samı; gemileri azılılar arasında bile kavgalar azalman aynı mevzua dair o zamanki muvaffak olmamak diye birsey m«v Transvaal p«leontolojik araştırma nin %21,3 üne sahib bulunmakta mıştır. Kabahat işleyenler bu zevk Cumhur Başkanı Franklin RooseSobruıya yeni Bulgar Berlin 17 (Nafen) Doğu Al' zuubahis değildir. Siz« (Migros) lar merkezi mütehaanslarma göre, dır. Birleşik Amerikanm elindeki ten mahrum bırakılmaktadır. manva oıdusu hakkmda son tahvelt'e bir muhtıra göndermiştim. sarnıç gemileri ise dünya sarnış ge satıs mağazalannın nasıl islediği saye dyapılan tasvir doğru ise, bu kabinesini tasvib etti Yeni Fransız Cumhur Hali hazırda ne yapılması icab etmınler şunlardır: hakkındakı en güzel fîkri, sah günü hayvan hiç bir yasayan cinse aid tiği hususunda hiç bir şey söyleye mileri yekununun ^ 2 0 ^ sini teşLondra 17 (a.a.) Bulgar tel80 000 asker ve subay. 600 Rus Vapurla Istanbula gelecek olan sey değildir. Başkanı kabineye kil etmektedir. tipi tank, 230 otomatiktop,1,400miyeceğim, zira Kremlin'le yapılan graf ajansırun haber verdiğine göı% yar satıs mağazama verecektir. riyaset edecek Fasta tethiş hareketleri Bulgar mHit meclisi <Sobranya> Madagaskarda tayfun eskı sistem top, gayet cüz'î miktar her hangi bir müzakerenin ne kaı Büyük bir kamyona yerleftirilen bu Paris 17 (R.) Yeni Cumhur da hava dafi topu Hava kuvveti: dar ileri gittiğini bilmivonım YalTananarive 17 (a.a.) Madanümune satıs mağazasuıda bir tek| Rabat İT (a.a) Bu sabah Ka Basvekil Valko Çervenkofun tak1 6000 er ve subay, 50 Yak n, 18 nız muhakkak olan bir şev varsa gaskar sahillerinde çıkan tayfun Başkanı Coty sall ve çarşamba adam şororlük, saüf memurluğu ve zablankanm yeni Medine mahalle dim eyledigi yeni kabineyi tasvib Piston motörlü uçak, aynca Sov o da 1939 da harekete eeçmiş ol evlerin viizde sekseninde tahribat günlerı içinde tamamile Elysee sakasadarhk vazifesini yapmaktadır. sinde bir suikasd vuku bulmuştur etmiştir. yet uçaçklan ile talim görmekte o saydık Japonya Pearl Harbor bas yapnus ve bir çok ağaçlan kök rayına yerleşmiş olacaktır. Yeni tbinede başhca hususiBu tip bir seyyar mağaaa isviçrede Böylece son 24 saat zarfında Fasta lan bir hava tümeni, deniz kuv kını için hazırlık yapamazdı. To lerinden sökerek devirmiştır. TaYeni Cumhur Başkanı ilk defa günde 2000 franhk (1400 T. L.)satı» tethişçilenn sebeb oHuğu tayiat 3 y«t, altı Ba^vekil vardımcılarından veti: 5000 asker ve subay, 8 mayin taliter devletlerin bünyesi Birleşik nanarive elektrik santralını su bas olarak, çarşamba günü öğleden son ] yapmaktadır. Migro» müessesesi yarah ve bir. Rabat, diğeri Kazab biri bulunan Kavlo Lukofun hütarama gemisi, 16 kontrol gemisi, Amerikanm enlardan altın müba hğmdan şehir elektrik cereyanın ra kabine toplanüsına riyaset edekumet dısmd» btrakümıs olmasılankada olmak üzeje 2 ölüye " Türkiyed* v* 5 küçâk «apta muAtfasa gamjji. ctkü*. . 6a. &MH nudarum kalnuftu. olmuştur. *" ~~' Başbakan yardımcısı bolluğu! Sovyet Komünist partisinde tasfiye başladı Moskova basını, Komünist Partisi dahilinde mızır elemanların mevcudiyelinden bahsediyor Kore harb esirleri meselesi Güzel ve aüAarii çocuk Fazla olmuyor mu? Başmakaleden devam İstanbulun şu haline bakın! Isviçreli ucuzluk kralı dün sabah şehrimize geldî 1 1 Giiney Korede bir casas şebekesi yakalandı C.H.P, Kuraltayı seçimlernen evvel foplanacak Avustnryadla çiğ felâketi Atomla Otobüs kazasında üç kişi öldü denizattt *an müfeşek İngiltere Mısırı protesto edecek Mareşal Papagos Parise harekei etii Ürdiinde siyasî partiler feshedildi 5 Iranda seçimler başladı Partilerin dünkü toplantı ve kongreleri Doğu Almanya ordusu ©i Kd
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog