Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRÎYET 18 Ocak 1954 KaybeHiğimiz güzide edıbi anış Karadeniz Boğazından Boğaziçiıte 5ehır =haberleri bakışlar çıkarken.. HUKIIKI MESELELER Yazan: fsmail Habib Sevük Dttnyaıun htr yerind» deniz de n Selimdi. Anasmdan Slav kanı var, nehir de; fakat denlzin nehir alan bu zevk düşkünü hükümdar, reya nehrin deniz oluşu yalnız bu o zaman tek dalyanmdan başka radadır. Tabiatta eli burada deniı bir şey olmıyan. buraya balık avı le nehri birleştirdi. Türkün eli de için gelmiş. Tutturduğu balıklan gene burada karayı deniz yapmıştı. kıyının gür yegilli ağaclan altında îstanbul fethinde yetmiş geminin, pisirtip Kıbng şarabina mez<> 'apar Hayvanlan Konıma Derneğinin veDcen açarak Dolmabahçe kıyıla ken Sokulluya emretmiş: Tiz bu dünkii kongresinde boğa giireşrjndan Nişantaşı sırtlanna tırtnanışı: raya bir köşk yapın ve buranm is lerinin de memleketimizde tatbik mi «Tarab'Vye» olsun! Sarhoşun edilmemesl Için şimdiden teşebBiz Ortazamam böyle kapadık. Ölüm «ynlığın bütünii, aynlık da kerameti otayor demek, burası büse gecilmesi kararlaşü Slumden parça Karadeniz Boğa hâlâ BoSazın en tarablı yeri. Sular köyü Sanyer: Çırçır bütün H'.yvanlan Koruma Demegi sezmdan çıkıp Akdeniz Boğpzvndan girmek üzere, çemberleme bir se dünya yüzünde «Mikyasülmâ» tı nelik kon.gTesini yapmış, başkanhğa ypSate çıkarken aksamm pembe sıfır olan tek suymuş. Serçe par eski reis Nazırn Kıbnshyı, ikmci yiMizlan lcinde ilerliyen beyaz mak kalmbğmda akan o ince su baskanlığa Sedad Erimi seçmiştir. Rumen vapurumın güvertesinden bötün rihan rekonmu elinde tutu MiHetlerarası Hayvanlan Koruma yor. Su üzerinde bir rekor amma Demegi, mayısta Londrada akdesaea sola bakıyorum. Beşiktaş diyince. daima gözümün pek öyle sudan değil!" dilecek umuml kongreye memleSnüne iki isira gelir: Elli, altmış yıl önce Ziva Pafa, ketimizden de bir delege istemiştir. Beşiktâşe yakın bir hânei virânı bütün Bogazı. iki kıyısı da baştan Sokaklarda köpeklerin tüfekle mız varda başa köşkler, kâşanelerle: baflar, öldürülmemesi için tekrar hükudiyen Nedim, ve Beşiktaş kıyıla bahcelerle dolu olarak tasvir edi met nezdinde teşebbüse girişilroesinndaki türbesinden hâlâ sulara vor: ne karar verilmiştir. bakan Barbaros Hayreddin. Biri tki cânibde zengin kâhlar kâsaneler Eyübde bir deve güreşi tertib billur, öteki tune; bîri kâğıdda şayer yer edildiği haber ahnmıs, Villyet ve kıyış. Bteki dalgada nâra. İki sahn aerapa baj 8 büstan ü Belediyeye müracaat edilerek bugülistandır! nun önienmesi uygun görülmüştür. Kuzguncuğa baktım: Dökülmüş (Kongre bu karara vardığı saatmvalarile bovnu bükük soluyan Nantık Kemal onun bu tasvirile Hüseyin Avni Paşanın yalısı... alay ederek bir çok yerleri yıkık lerde deve güreşleri Eyübde yalçlnde üç kafanın bir gece esrarh dökük olan Bogazsahillerini böyle pılnrus bulunuyordu.) görüşmesinden sonra, tam karşısına düşünmek içln Pasanın «Sen» ve Şehrimizde boğa güresl yapüması düşen azametli sarayın koynunda «TBymis» kıyüannda Rördügü mâ için üç kisilik bir heyetin lspanki maerur ceberutu tahtından atan murelerin hayalini rüyasında sa yaya gittiği hakkındaki haberler yalı. Ahşab bir yalının mermer bir yıklayıp burasile kanştırdığını söy mevzuu bahsedilmis, bu kanlı oyuntarayı yenmesi ne güzel şeydi. lann memleketimizde hiç bir zaman İer. Boğazın en dar yerine kıvrak bir O larnanlar kl Boğaz çok güzel tatbik edilmemesi için alâkadarlar tac gibi kurulan Rumelihlsarmın miş, öyle lken onlar gene öyle deı nezdinde jimdiden teşebbüse ge«pçet hesabile tMehmed» 92 oldu se bugün blz ne diyelim? Adesesi çiimesl kararlaşmıştır. ğundan o kadar bürcu, «Han» 651 alınmıs göz çukurlan gibi camnz olduğundan o kadar da mazgal dişi pencereli eaki konaklar bu en gttTalebe Birliği kongresl olduğunu «Evliya» temln ediyor. zel sulara görmeden bakıyorlar. devam ediyor tnanınıyanlar saysın; bizzat gördtt Altı tone krvrım yapan Boğaza altı M1U1 Türk Tkleba BlrUglnln yiUık gü şeyler hakkrnda çok dürüst büyuk hıçkınk kenetlendi. Gencl Kurul toplantıaına, dün taat olan sevirali Evliyay» ben inanıYusa tepeai, Boğaz mflrtesemleri 10 dan ltlbaren devam edUmlaHr. nm. Zaten işte sıra sıra bürçler Toplantıya raponı. nin bu başbuğu biıi, yüksekten bir mın tenkldile 1»53 yüı faallyetaftı alan baılanmıl ve tune kafalannı kaldırarak, sayısız bakışla uğurluyor. BOyök llim Kâ delegeler eakl ldart heyetlnln komü. mazgallar dudaklannı gerip gülerek tib Çelebinin fCihannüma» n ora nlım, lrtlea. Kıbrn v» Batı Trakya c doğru, doğru» diyor. dan Bogazın «büklflm buklüm blr TUrklerl meaelelerU* lAyıkı kadar alaolmadıtını YenikBy 8nttnden geçerken Ev vılan gibi» g8ruldüjH5nü yazar. Bo kadar yıldönamünde v* latanbulun 500 ttncü esaalı blr faallyet liva'nın secilerinl hatırlatmak kabil ğaziçl plâtin sırth blr yılan gibi gfistereroedlglnl bellrtralslerdlr. Ayrıca değüdin «Ekmeği beyaz, ahalisi kıvnlıyor da desen, kıyılan yeşil M1U1 Türk Taleb» Federasyonu 11a Millt LSz. Yahudisi ehli saz, İslamı az!» kabartmadan mavi bir şerid gibi Turk Talebe Blrllgınln blrleşmeslndekl Sagda Çubuklu: Velî Beyazıd dolaruyor da desen, bütün dünya f»yda v« mahzurlara temu edllmljtir. Bundan aonra, eıkl ldarc Trabzondan gelen oğlu Asl Sellme zümrüdlerini eritip kaypak blr pel kanı Kâmran Ivllyaoğlu heyeti baj. mlkrofona burada s«klz çubuk vurmuş, onun teklikle akıtıyorlar da desen, nafl gelmlf v» tenkldlerl eevablandırmıjtır. İHn saltanatı sekiz «ene surmüş. le. Bogaz İçin an gurel benıetl» Toplantı Hat 13 U «ona ermljtlr. M11U Türk Taleb» Birllglnln onuncu İvi ki on sekiz defa vurmarmş. Se benzerslıUktir. gcnel kiz cubukta İranla Mıaın haklıDunyanm her yerinde dente de 9 dan kurul toplantmna. bugün aaat ltlbaren Çlçekpalas aalonunda yan o şehsüvar on sekiz çubukta var, nehir de; fakat denlzin nehir devam edllecektlr. Hindle Çini de alırdu veya nehrin denlz olusu yalnır Kömür tevziab ve fakirlere cTarabya» isminin ilk vaftiz ba buradadır. yapılan yardımlar (Tnnadan Batıya eserfaıden) balığmı yapan Yavuzun torunu SaBeledlyenln Yugoslavyadan geMrtmlj oldugu kömürlerin Yabancı memleketlcrden susam Emekli dernekleri konfederasyon devam edılırektedlr. bayllere tevzline Bu arada, ew'""l Deve güreşlerine izin verilmemesi isteniyor Sarhoşluk ve cezaî mesuliyet Yegilay Genclik Şubesinin, üç gun önce, aarhoşlann ifledikleleri suçlan çesidli bakımlardan tetkik etmek üzere münakasah bir toplantı tertib ettiğini, her halde gazetelerde okumuşsunuzdur. Bu mevzu üzerinde ne kadar durulsa yeridir, zira, zabıta haberleri arasmda, suçlulann «Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyorum» gibi sözler sarfettiklerine sık sık rastlanmaktadır. Sarhoşluk ceza! mes'uliyete tesir eder mi, etmez mi? Hukukçulann halletmek zorunda olduklan bu meseleyi şu şekilde de ifade edebiliriz: Sarhoş iken, aleni sarhoşluk suçundan gayri bir suç işleyen, meselâ adam öldüren bir kimseye, sarhoş olraıyan bir kimseye verilen ceza mı, yoksa ondan az veya çok bir ceza mı verilmelidir? Bugün bu sualin cevabmı vermeğe çahsacagız Alenl sarhoşluk suçu dolayısile verilecek cezalar ile sarhoşluğu itiyad ve iptilâ haline getirenler hakkında alınacak tedavl tedbirleri mevzuumuz dışında kalmaktadır. Keza sarhoşluğun maraz! sekilleri de mevzuumuza girmemektedir. Bu dunımda suç işleyenler, akıl hastalarmın tâbi tutulduğu rejim içinde mutalea olunmaktadır. • *• Sarhoşluk, alkol zehirlenmesidir. Bu zehirlenmenin şiddetine göre insanm kavrayışı, anlayışı eksilir. Dikkati zayıflar, muhakemesi bozulur, kendini kontrol kabiliyeti azalır. Sarhoşluk tâbiri, umumiyeyle, alkol zehirlenmelerini ifade eder. Maamafih uyuşturucu madde sarhoşluğunu da bu tabirde dahil addetmek mümkündür. Nitekim mahkemelerimizin tatbikab şimdiye kadar bu yolda cereyan etmiştir. Ancak son defa yapılan tadil sırasında Ceza kanunumuzun 48 incl maddeslne, uyuşturucu maddelerin tesiri de ilâve ediîmiştir. Bugün bu iki çeşid zehirlenmenin, ceza! mesuliyet bakımmdan aynı hükümlere tâbi tutulduğunda tereddüde dahi mahal kalmamıştır. **• Cezal mes'uliyet, kanunun suçsaydığı bir fiılden dolayı bir şahsin cezalandınlması demektir. Bu mevzuda cezacıların üzerinde hemen hemen ittifak ettikleri yeg⻕terim budur. MuhtalM emekli demeklerinin btf Mevslm dolayıslle Uhln vt «usara konfederasyon hallnde toptanmasi İçln plyasasi haıraretlenıniîtir. Bu »r«d» ya teşebbüse geçlldlglnl yaımı»tlk. 81»il ton ve OrUköye de 5 ton kömür v». lan nedir» suali sorulunca fıkir ayTilıklan derhal başgöstermekbancı memleketlerden de taleWer gel. Kmekll Demeğl merkezlnde Eskl Mu. rilralçttr. Dlğer .taraftan Kızılay Beyoglu jumektedlr. hartbler Blrllgl, Votta Emeklllerl. Dev. besi Şljll bucak kolu faklrlere 400 pa. tedir. Hele, bu mes'uliyeün esan Blr Avustury» Hnnuı |ehrlınlx «lft. l«t Demlryolları Emtklller Dernegl v« ket kOmüT dagıtmıjtır. Kömllrler, ma. araştınlınca fikir ayrılıklan, ceza kaiı makamlarile temasa geçtrek helv» dijer b«zı demek mümes«lll*rt biı top. hallt muhtarlan kanallle verllmljtir. tmallne elveri|ll btr mlktar iusamla lantı y»p«r&k bu hususta yüeud» jetl Aynea Şijllde 150 slleye « ltra tuta. hukukunun bellibaşlı iki kutbunu teşkil eden klâsik ve pozitivist tahin mübayı» «tmtk tot«llSlnl blldlr. rllen statüyü görüşmüslerdlr. Yannkl rında erzak da tevrl edllmistlr. mîştır. toplantıd» bu mevzudakl müttkereler Bu »rada dün saat 10 da Alemdar mektebleri meydana getirecek kaFırm» bunlard»n b*lv» tm«] «decek Umamlanacak v» ıt«tü Imzaluuumk Fıkar»perver Cemiyerl, Sultanahmedde dar büyümekte ve ehemmiyet kave a.«c«tı netlcey» g&n külUyetll mik. hükurnete vertlecektlr. Bu »uretl». Mn. Tapu dalresl yanındakl kahvede faklr tarda n m n *• tahin ılpariti vcrecek. lerce emekli blr teşekkül hallnde top. vatandaşlara Yugoslavya kömürü İle zanmaktadır. Pozitivistlere göre, lanmıı olactktır. «maddî ısnad edılebılme» yani sutir enak dagıtmıstır. çun kendisine suç isnad edilen Pedagoji Cemiyetfaıln kongresi Mangal kömüründen zehirlendl Çam kesme tırtılı mücadelesl g PedagojJ Cemlyetinln tltıneı yılhk â kS Her yıl olduğu glbl bu sene de Ada. kimse tarafından işlenmiş olması Çehremtninde ŞeyhOüslâm S kongresi dün saat 13 t« tstanbul Erkek da 22 numaralı evin lktnd katuıda lar, Kartal, Üsküdar, Kadıkoy ve Bey kâfidir. Fakat maddî isnad edıleLisesind» yspıhnntır. Cemly*t b«»k«nı Ali Haydar Taner tarafından nıl»n oturan 35 yajmda Sadık Ayhan, oda kozda çam kesme tırtılı ır.üdacelealne bilme, fiil ve fail arasmda fizyokcner*d« bafkan T» kâtibltrln «eçt. sınd» yaktıjı mangal kömüründen re. baflanmıştır. lojik ve psikolojik bir bağm buBu lsi organlze etmek Ozere, Vlla. minden »oftr», ldara heyetlnln Mı yıl. hlrlenerek Slmttîtür. Savcılıkç» tahkl. yetçe ZJrmat Müdürlügünden Rıdvan lunmaması demek değildir. Aksi lık çalı^na raponı, murak&be heyeti kata bajlanmıstır. takdirde, fiil, failin fiili sayılamaz.. öıdln tavılf edllmlstir. nin senellk hesab raponı okunarak Ida. Zeytinyağı tanzlm sahşian re heyeti ltttfakl» lbrm edlhnlştlr. Bun. Tanztm ıati| nmhallerinde reytlnytjh İstanbul Kız Lisesini Bitirenler Klâsikler ise, maddî isnad ediledan »onra, yenl ldar« heyetl U« mu.•atlfina yarından ltlbaren beslanacakbilmeden fazla bir şey ararlar. Bu Derneğinin toplanhsı rakab* h»y«tlnln v* hsyslyet dlvanının ür. tlk partl slank lstihsal bö:ge«lnden tstanbul Kıı Llseslnl Bitlrenler Der ilâve şart, ceza ehliyetidir. Ceza •eçıml yspılmıı vc «kl ldaı* htyetlnln gedrtlnüt bulunan 800 t«neke teytln. negl 29 ocak cuma günü saat 18.30 dan tbkası tttlftıkl» kabul elunmuftur. yagı ply&Mya eıkanlanktır. Lürum'.u 21.30 a kadar devam etmek üzere ehliyeti, failin iradesinin serbest haıırtıklaj lkmal edilm'.ftir. Yalnız EmlnSnu ögrend Lckallnde müılkU blr olması, failde temyiz kudreUnin Yabana piyasalar» psçavra MytlnyagıniB ktlommun kaç kuruytan sohbet tertlblemlştlr. bulunması demektirtevkediliyor •atılâcağı bu(0n tesblt olunarak iltn Görülüyor ki. ikiye bölünmüş edlleccktlr. Bon g(lnl*rd« yabuıcı pİ7*s*l&ra kül. UyetU mlktarda paçarr» »evkedllmek. olan cezacılan ayıran nokta, cezal Fındık flatı yükseiiyar (^KÜCÜK HABERLER^ ehliyet noktasıdır. Bir kısmına götadlr. VerUan maluırnta gon paçav. Tındık flatınd» yütoelmeler devMn ralar bllhajM reeksport yolu 11* Bul etmektedlr. MuhtelU mense'U fındıklar re cemij'et içinde yaşayan herkes, farlstandan FraıiB» n ttaly»ym g&ndc. fob K«r»deıü* 315 kurujtan ve fubat # TÜRK Devrlm Ocakları 20 ocak rllmektedlr. vadeli Ordu menseil fındıklar 323 ku çarşamb» günü aaat 16 da Marmara Lo. bir suç işleyerek cemiyet nizamını Bn dunımun Bnfln* geçmek içln Tl. ruftan muam*le görmüştür. Yabencı bozduğu zaman, kendisinin bir da«•ret Bakuüıjtuuii tetfbiıltr «Idığı an. ptyaaalardaa fındık üzertne talebler kalinde blr konferans tertib etmiştir. Ordlnaryüa Profesör Doktor Hıfzı Vel. ha suç işlememesi gayesini güden Itjılmalrtadır. fazladır. det tarafından verilecek olan konferans ve şahsiyetine uydurulması gere• Çok karılık ve Brtunme» mevzuundadır ken müeyyidelere yani cezalara tâbi tutulmahdır. Ehliyet şartını ve tahin istenlyor halin* geliyor HAYALINIZDEKI EV Hakikat olabilir arsanızı ayırmız. Ocak 18 Cemaziyelevvel 13 # V. E. 1 7.23 12.24 14 53 18.43 5.37 Tirkiye Kredili İnşaal Müessesasi Beyand: Çarsıkapı Beyazıd Palas No. 97 kat 2 No. 16 KERVANSARAY ÖĞLE YEMEĞİ Her gün ] 1.1«| 7.17[ 9 4 6 12.00 1 1 3 6 12.31 «CUMHUBtYET» ta Tefrikas Va/an: <ÎU¥ UES CAKS Yalnız iki gölge onunla her kurşun! bir renkte idL Hiç böyle an beraberdi. D=;nyel ve Ro renkler görmemişti. Fırtına haiıfber'in gölgesi... Bu tahammülferaa lemiş, rüzgâr arasıra esiyordu. Yağ gecede onlara o kadar cnuhtaçtı ki. mur ince ve sık damlalarla yağAteşli gözleri önünde eskiden ol makta devam ediyordu. Şantal, kaduğu gibi oğlunun dizinin dibinde napeden kalkarak pencereye yakyerde oynadığı canlamyordu. Ba laştı. Yerler sırılsıklamdı... Gozün zan, Danyel'in gülen vüzü yerine alablidiğine ekinler mahvolmuştu. mühendisi görür gibi oluyordu. Bir gece içinde sanki Makogaî büMökoga'i'de değil, Savoy ote.inde tün bir kış geçirmiştL Körfezde, kalkava çiçekleri arasmda idi. Keçi Sen Con hâlâ, yıkürruş iskeleye tüylü bir battaniye altında değil, dayalı duruyordu. Yaşlı ^emi, sikâşıâının koüarı arasında çıplak yat lonla muharebesinden galib çıkmakta idi... Kuvvetli elleri üzerin mıştı. Az sonra yağmur da durdu. de hisseder gibi oluyordu . Şimdi Fakat yolları çamurdan seller göye kadar duym»mış olduğu müthiş türüyordu .. Bir ayak sesi, daha doğrusu, çamur içinde şıpırdıyan bir arzu ile kıvranıyordu .. Bu yeni aşk çecesi, siklon şü bir çizme gürultüsü duydu... Turültüleri arasında bitmemiş, tüken lio uzaktan işaretler yaparak: memijti .. Sınyora, bu korkunç Receden Alçak bulutlaı arasından nıhayet sonra sızi görmek beni ne sevindigünün ilk ışıkları söktügü zaman. riyor, diyotdu Dun gecedennerı vücudii kırılmış, bitab bir halde ya hastanede mahpus kaldım, gelirken tıyordu... Dı^arıda ışık bellı belırsiz belki evinizi uçmuş bulurum diye Sen Con'u her tarafından köpük gaların üzerinde tarif edilmez aca sa böylt devamh suretb» düdük mıştı., Cüzzamlılar, artüt kimbilir onun bittiğinden de emin değilim.. Bakın gök nasıl topluyor, bulutlar ler sarmıştı. Gemi çatırdamağa ve yib renkler ve ışıklar parhyor, ge çalmazdı. . nt kadar zaman dünyadan uzak dclmağa başladı. Güpegündüz, ha mi son gayretini sarfederek kendi Şantal bu sözleri büyük bir he kalacaklardı. Nihayet karanyor... müdürün ni ölüme bırakan boğuhnağa mah yecanla söylemişti.. Tullio cevab motörü sahile yaklaşabildi. Içinden va karardı. Sen Con gidiyor mu? kum bir insan gibi sarsıhyordu. vermedl.. Farrel dümencisine: Evet Sinyora... Dr. Watson büyük bir itina Ue hareketsiz bir Tayfuna yakalandık.. İstikame Per Anselm dua kitabından vaz Per Anselm öyle karar verdivücud çıkanldı. Dr. Watson Ficilli Tayfun azalryor gibi.. geçmiş, kamaranın kapısma sanlaer... Per Anselm Levuka'ya dön tini muhafaza etmeğe çahş.. diye Sahilde cüzzamlılann uzun pirog doktorun yardımile sun'î teneffüs rak durmağa çalışıyordu. Kaptan meli imiş, gemide hasar görenlere bağırdı. vt dümenci yerlerinde kalabilmek larını denize attıklannı gördük. tatbik etmeğe başladı. Şantal yakBir an tereddüd ederek geri döardım için bir miktar öteberi ğelaşınca kaptan Farrel'i tanıdı. irmesi lâzımmış .. Sen Con bu nüp körfeze sığınmayı düşündü. için sonsuz gayretler tarfediyor Dr. Watson ve Per Rlven'in MisyoDr. Watson: Fakat denizci gurunı buna mâni lardı. Vapurdan sesler, gürültüler nun motörüne atlamışlardı. akşam tekrar gelecek... Böyle bir denizle yola çıkılır oldu. Üstelik Anselm'e üç saat son yükseliyordu. Göverteden kol, ba Mühim bir hâdttse oldu, Sin Yamız onu bulduk, dedi. Blr tahtaya sanlmıştı Tam vaktinde ra onu Levuka'ya bırakmağa ve cak, başlar sürükleniyor, adamlar yora.. Çeviren: BEK1N BÜKTAŞ mı? yetiştik. tnşallah kurtulacak.. Sen Con daha neler gördü... Dr. Watson'a da akşama Adaya birbirlerini tutmağa çalışıyorlardı. Hera motör hem de piroglar süröyle korkuyordum ki... Şmıdiye ta Kaptaru da eski bir deniz kurdu geri dönmeğe soz vermişti. Sen Misyoner papaz, körler gibi önünü atle sahilden uzaklaşarak açık deKaptanın yüzü yavaş yavaş renkdar Mskoga'İ'de bu derece k'jrkunç dur. Eğer demir alırsa merak e Con her zaman sozünde durmuştu. görmeden elinin altında ne bulur nize doğru yol aldılar., Deniz ye lenmeğe başlamıştı. Gözleri araBugun de aynı seyi yapmağa çalı sa ona tutunarak kaptan köprüsübir siklon olmamıştı... Bir aralık dilecek bir şey yok demektir. niden mavileşmişti. Tatlı bir sıcak landı. Fakat konuşacak halde debütün ada uçacak zamsttim .. Şantal yavaş yavaş uzaklaşan ge şacaktı. ne ürmandı. Oraya vannca fhtiyar lık etrafa yayılıyordu. Yerden ha ğildi. Ancak daha sonra yaşamış Ben de... Kimbilir ne çok minin dumanlarma bakıyordu. Debulamadı. Bir kocaman dalga üstünden Farrel'den başkasmı fif bir meltem yüksebneğe başladı. olduğu faciayı teferruatile anlata. hasar olmuştur... niz azmıştı. geçerek kaptanı sersemletti. Gemi Dümenciyi bir dalga akp götürmüş Yolun çamuru gözle görülür bir bilecekti. Per Riven ısınmış kuma nin önünde tayfun gittikçe şidde tü.. Makine dairesinden imdad dü Tahmininzden çok fazla Sin*** süratle kunıyordu. Şantal ve Tulio diz çöktü.. Rahibeler. hastalar aynı tini arttırıyordu. Kamarasmm ka dflkleri duyuluyor, Sen Con müyora... Hindii köyü yok o'.muş... hareketle onu takib ettiler.. Hepsi Vapurda herkes iş başında idi... evden trlayarak sahile doğru koşÜçuncü defa olarak .. Yeni inşaya İhtiyar kaptan Farrel emirlerini pısını aralayan Per Anselm'e «Zor temadiyen ötöyordu. Zavalh gemibir arada dua etmeğe başladılar. mağa başladılar. tlk gördükleri inbaşlanan Çin köyünün bütün te bağırarak vermekte idi. Üç ay ev olacakı diye haykırdı. Tam cevab nin veda merasiml cereyan etmekBittiği zaman herkes dağıldı. İhtin n gözyaşlaruu tutamıyan Mer melleri harab .. Fici köyünün de vel Şantal'i eli ile yerleştirmiş ol alacağı sırada hepsinden kuvvetli te idi. yar Farrel uydurma bir sedyey» Mari Jozef oldu. bir kısmı toprakla beraber kay duğu yegâne kamarada Per Anselm ve büyük bir dalga fırlayarak guyatırılmış hastaneye naklediliyorKaptan Farrel tMahvolduk..» di Sen Con battı.. Hastaneden du. Şantal ağu adımlarla, yalnıa mış,... Dr. Watson hasan yerinde dua k'tabını okumakta ve arssıra verteyi süpürdü. Gemi kendini ye bağınnca Per Anselm bir haç görebümek için atla gitti. Güya l ir da •Amma sallanıyoruz . • dıve söy kaybetmiş ve koca Okyanusta bir çıkarma ile mukabele etti. Kaptan gördük.. Bir saniye içinde dalgalar başına, evinin yolunu tuttu. Taraçok hastalar da canh canlı çamura lenmekte idi. Gözü kaptana ilistik vapur değü de sanki bir beşikmiş bu sözleri ancak karşısından muaz arasında kayboldu. Dürbünle ba çadaki hamağına uzanarak bu soB pibi sallanmağa başlamıştı. Per gömülmüşler .. çe içi rahat edivordu. İhtiyar Far Anselm, ihtiyar Faırel'in bütün ka zam yüksekUkte bembeyaz bir çiz kınca denizde yüzen hiç bir şey yirmi dört saat zarfında bütün ada Ne felâket Tulio .. Bu derd rel Pasifik denizini ve onun ma biliyetine rağmen gemisine hâkim ginin gemiye doğru son süratle gel görülmüyor. Toptan yokolmuş gibi.. nın başmdan geçen felâketleri dülerden ne zaman kurtulacağız? zarratuıı biliyordu. Levuka'ya doğ olamadığını anlamıştı. Vapur fır diğini görünc» söylemişti.. Nitekim Yardıma koşan vasıtalann dönü şünmeğe başladı.. Adada berum kadar uzun ya ru yol aldığı zaman karsısında sim tınanın şiddetile sağa sola çarpıh' bir kaç aaniye sonra, Sen Con ken şünü bekliyelim. Ertesi günü küçük kilisede Per Bu bekleme n&mütenahl oldu. şadıktan sonra buranın hayatmın bir siyah bir bulut görünee şaşmadı. yor, azgın denizden sille tokad yi dini gelen dalganın en fistüde buldu ve heme dehsetli bir gürültü Makogai gökü sakinleşmiş, Pasifik Anselm'in ruhuna bir âvin yapılabitmez tükenmez felâketten ıbare' Birden gemi dibinden bir kayaya yordu. Adamlar birbirlerine tucaktı.. Baska dinden bile olanlann olduğunu siz de göreceksinız .. Baş çarpmış gibi sıçradı ve durdu. Sı tunmuş. rüzgârdan neıesleri kısıl ile battığını hissetti. istirahate kavuşmuştu. İlâhlar hepsi, bu âyine iştirak edeceklerdi. *** cak, kocaman yağmur damlaları mış. sular tesirile sersemlemiş defea nasıl olur? Miskinler Tekkesi omemnun olacaklardı. Sen Con'un nize düşmemeğe çalışıyorlardı. Dal Sen Con'a bir ıey oluyor.. Yok batması, cezaların hepsini bastırlan bir ada cehennem adagıdır.. Slk camlaıa vurmağa başladı. (Arkası var) 3 n gündenberi memleketimizde tetkiklerde bulunan Amerikah meşhui iktisadcı Mr. Thornburg evvelâ İstanbuldaki Amerikan ve Türk i» adamlan tarafından kurnhnuş olan Pervane Kulübünün öğle yemeğintarihli İtalyan kanunu bu sistemi de ve arkasından da Gazetedlet benimsemişti. Bazan ihtiyari sar Cenıiyetinde yaptığı basın toplantıhoşluğun cezaî mes'liyete tesir et sında konuştu. 1947 de memleketimemesi kabul olunur. Ehliyet esa mize jelrnis olan ve birkaç ay tetsınm inkân demek olan bu sis kiklerde bulunduktan sonra yaztem, bugün revaçta olan sistemdir. dığı bir eserde tenkidlerini belirtaramadan bunlann cezaî mes'uli verilmesi, bu sistemin zarurî bir Yeni İtalyan kanunu, bizim ka miş olan Mr. Thornburg bu defaki yeti kabul edilmeketdir. Buna «iç neticesidir. nunumuz, Fransızlann 1934 te ha miişahedelerini anlatırken: takdirtimaî mes'uliyet» denilmektedir. *** zırladıklarj tasarı bu sistemi ka lerini, hattâ hayranlı|ını ifade etDığer cezacılara göre, her insan Sarhoş edici maddelerin irade bul etmiştir. Yeni İtalyan kanu mistir. Meşhur iktisadcı hülâsaten cezaya ehil değildir Ancak ira yi zaafa uğrattığı. idrak ve muha nu itiyadi sarhoelann da cezasırsın şöyle diyor: Türkiye. Ortadoğuda bir demokdesi serbest olan ve temyiz kud kemede teşevvüşler husule getir arttınlmasuıı kabul etmiştır. Bizretine malik bulunan kimse, ce diğı muhakkaktır. O halde, mane de itiyad, sadece alenî sarhoşluk rasi modeli ve öncüsüdür. zaya ehildir. Bunlann kabul ettik vî mes'uliyete dayanan bir sistem suçunun cezasuıın arttırılmasına Türkiye, komşulan için bir den leri mes'uliyete de ımânevî mes de eğer irade serbestisi sarhoşluk sebeb olur. Sarhoş iken iş'enen kitabıdır. uliyet» adı verümektedir. Bu fikir yüzünden hiç kalmamış idiyse hiç diğer suçlar için cezayı ağırlatan Türkiye, bütün Ortadoğu i ç » taraftarlan, son zamanlarda, ce ceza verilmemesi, eğer irade ser bir sebeb sayılmamışür. Yeni İtal yrratıcı bir kuvvettir. zaya ehil olmıyan kimselerın ce bestîsi mahdud derece idiyse te yan kanunu, bir başka bakımdan Türkiye, zamanında ve yerind» zalandınlanuyacağını iddiada de şevvüş derecesinde tenzilât yapü da bizden ilerlerdedir. Bir kimse yapılan işierin nasıl iyi netice v*vam etmekle beraber, bunlar hak ması ıcab etmektedir. Bu netice bir suç işlemek niyeti ile kendi receğini gösteren bir ömektir. kında cemiyetin kendisini mü mantıki ise de içtimaî realitelere sini sarhoş etrniş ise cezası arttıTürkiyedeki ilerleme ve yükseldafaa lçin, yani bunların bir da uygun değildir. Onun için mâne rılarak verilmektedir. Maamafih me komşulanna ilham kavnağı olha suç ışlememeleri için, bir ted vi mes'uliyet esasına dayanan bizım sistemimiz de iyi tatbik edi malıdır. bir alabileceğini de kabul etmek mevzuatta d^Vıi. pretısipten feda lirse. iyi netice verebilir. HâkimKonya Adana Tarsus bölğezorunda kalmışlar ve bunlara em kârlık yapmak zarureti duyulmuş ler, cezaların aşağı ve yukan sinde yapılan yeni işlere ve fabniyet tedbirleri admı vermışler tur. hadleri arasmda takdir haklarını rikalara yatırılan sermayelerin büdir. Görülüyor ki mesele, nazarî Sarhoşluk, bir çok kanup.larda kullanırken, kanunumuzun boş yük kısmı, halkın biriktirdiği pabir münakaşa haline inkılâb et isteyerek ve istemiyerek sarhoş luklannı doldurmak imkftnını bu ralarla sağlanmıştır. miştir. Suç işleyen kimse ehil ise luk diye ıkiye aynlmıştır. Faraza labileceklerdir. Yeni işlere bu kadar sermaye onun hakkında alınan tedbire, bir kimse ilâç sanarak alkol içse, Sarhoşlann ceza! mes'uliyeti yatmlmasmır. sebebi şimdiki hükuceza denilmekte, ehil değilse, em istemiyerek sarhoş olmuştur deni hakkındaki hükümlerimizin uy mete karşı duyulan itimaddır. niyet tedbiri adı verilmektedir. lir. Kanunumuz buna ânzi bir se gun olması, sarhoşlann işledikleBirçok ortaklıklan kuranlar araHattâ ehil kimselere verilen ve beb demekte ve böyle hallerde fa ri suçlann önüne geçmek için yasmda Cumhuriyet Halk Partiîi va mânev! mes'uliyet derecesine uy ilin suç işlediği anda şuuruna ve pacak iş kalmadığı demek değildir. Demokrat Partili olanlar vardır. durulan ceza da kâfi gelmezse, harekât serbestisine bakmaktadır. Her vesile ile belirtmeğe çalıştığıBugün Türk iş adamlannm itlek olarak, ikinci bir tedbir akn Şuuru ve harekât serbestisi tama mız gibi, bu mevzuda cezalar, en madı şu veya bu partiye değil, Türmakta, cezaya eklenen bu tedbir men yok olmuş ise ceza verilme sonra akla gelmelidir. Cezadan, kiye Cumhuriyetinin hükumetina lere de emniyet tedbiri denilmek mekte, ehemmiyetü surette azal suçtan önce başvurulması gereken dayanmaktadır. tedir. Her iki çeşid tedbir, yani mış ise cezası azaltılarak verilmek tedbirler vardır Bu bakımdan, Türk iş adamlannm gösterdiklerl ceza ve emniyet tedbiri, suç işle tedir, Bu kimseler, cemiyet için yapacak çok şey olduğunu itiraf cesaret ve yapıcı ruhu, ben Amcriyen kimseler hakkında, suç işle fazla tehlikell olmadıklanndan, etmeliyiz. Bizde, Yeşilayın kendi kalılara has birşey zannederdim. dikleri sebebile ve bir daha suç iş daha zayıf bir müeyyide, bunla mütevazı çapmdaki faaliyetinden Aynı şeyi Turkiyede cîe görmek ba " lememeleri için, alınan tedbir ol nn şahsiyetine uygun düşebilir. başka bir hareket görülmemekte na haz verdi. duğundan, bunlann ehil olup ol Onun için bu noktada pek ihtilâf dir. Devlet bu meseleyi maaleHiç ifıâs eden yok mu? diy» mamalarma göre yapılan tefrikin çıkmamaktadır. se£ ele almamıştır, denilebi sordum. Bana hayır iflâs eden yok. pratik blr faydası kalmamıştır. lstiyerek sarhoşlukta cezal mes lir. Bilâkls bir devlet müessesesi Türkiyedeki bugünkü şartlar if.âsı Ceza ehliyeti kabul edilince, uliyet bakımından muhtelif mera olan Tekel, içki sarfiyatını arttır gayrunümkün kılmaktadır; dediler. bazı kimselerin cezaya ehil olmadı leketlerin mevzuatı birbirine uy mağa çahşmaktadır. Gezdiğim köylerin pazarlannda Gayesine erişmefc için, devlet çeşidli mallar gördüm. Mej'va yetışğını, bazı kimselerin de irade ser mamaktadır. Bazan tam ceza vebestileri derecesinde mahdud ölçü rilmesi doğru bulunmaz, ceza bir teşkilâtı ile de mücadele etmek miyen köylerde köylünün meyva sade bir mes'uliyei olduğunu kabul miktar azaltılarak verilir. Mane zorunda kalan, Yeşilaya başanlar tm aldığır.ı ve kendi yetiştirdiği eti, sütü yumurtayı eskisinin aksine etmek lcab eder. Mahdud mes'uli v! mes'uliye't sistemine en uygun dileriz. olarak kendisinin istihlâk ettiğini yet hallerinde cezanın azaltılarak olan budur. Mehazımız olan 1889 gördüm. Bu hal, iktisadl bakımdsn hayırhdır. Bana verilen lstatlstîkler ve raporlarda bariz olarak gördüğüm şey ! tki haftadanberi mer ^de istihsal fazlalığıdır. tetkiklerde bulunaiv*' "îezdiğim yerlerde bu defa rastlamerikah iktisadcı nsanlarm kıyafetleri uygunWeston Thombu ıldi. Hepsınin birer ayakkala Londraya mü' temiz bir elbisesi vardı. « > a»'» Mn •ilacak ve telüikeli addeci'ek.' , Air u ir şeye rastlamadını. A ...tn .A v , «. ," ^ ı m rnevzularda sıkıntı..> Türkiye intıW1arırN"fSSe» »e mec lannız olacaktır. Fakat bunlar bauarard^ vayıfılıyacaktır. Amerişa çıkılamıyacak zorluklar değildir. kalı ikt:sadcı aynca misaf'r rjrofeKarşılaşacağmız teknik güçlükleri sör olarak davet ediWie|i Califomia yen?cek durumdasmız. Üniversitesinde Türkiye hakkında Memleketimize ilk gelişinden sonkonferanslar verecektir. ra yazdığı eserde tenkidlerde bulunmakt^n çekinmemiş olan bu tok tngiliz rejisörii «Cibali sozlü Amerikalı iktisadcının bu Karakolunda» defaki müşahedeleri hakkındaki tngülı KııHur Heyetinln davftllsl olarak şehr'mlîde bulunan tanınmış sözleri ne kadar ferah vericidir. Biz Kiınlıik politika tartışmalanaktör ve rejisör George Devlne Karaca Tlyatrosunda Cibali Karakolu komedi nın gürultüsü ve heyecanı içinHa slnl seyretmiî tlyatronun lnüıamınj ve memleketimizin ilerleme ve yiikscldekorlannın gıizellltini takdir etmis. tlr. Bllhassa. Muammer Karacayı teb. me yolundaki hamlelerinin verdi^i rlk eden tngillt rejlsorü junlan «öyle. mesud neticeleri tamamile göremimlstir: yor, takdir edemiyomz. Daha iyiyl • Llsanınuı anlamadıgım halde ve daha füzeli, biruı evvel isteditavır ve hareketlerinlz sayestndc «sen ğimiı için de yapılanları kâfi Rortaklb ederek anlıyabillyordum. Mükemmel bir komedl artlstl oldugunuzu müyoruz. Esasen kâfi gönnemek de gördüm, ılzi hararetle tebrik ederim • lâzımdır. Çünkü aksi takdirde terakki ve inkişaf durur. Şehidliği İmar Cemiyetinin Kanaatkârlık uyuşukluk, tembelkongresi tehir edildi Dün saat 10 da Şehldllkte yapılması lik ve miskinlik yaratır. Bir lokma, lcab eden Sehldligl tmar Cemiyetinin ;bir hırka devri geçmiştir. Hali beyılhk adl kongresl, ekserlyet tem n yenmeyişimiz, daha paılak bir Uedilemediginden önUmüzdekl pazar gü. ı tikbale kavustnak içindir. Bununla nü aynı yer ve «aatte toplanmak üzere beraber dün ile bugünü mukayesa tehir edllmlîtir. Her 150 liraya bir kur'a numaras İhtiyar bir adam yanarak öidü etmenin, gayretlerimizin mesud neÜskıidarda Ascıbaşı mahallesl Meh. ücelerini görmenin, istikbalde daha îstanbul Subesi : Yeni Postahane karsısı Tel: 24800 kuvvetli hamleler yapmamızı sağlısayılı Bevoglu Subesi : Istiklâl Cad. No. 339 Tel 45200 medçavus sokagında 34admda evde oru. ran Mehmed Ulukaya yaşlı blr yacak teşvik edici bir mahiyeti Galata Subesi : Karaköy Palas karsısı Tel: 41971 adam aobanın yanında otururken duç. vardır; iimidimizi, buvvetimizi, İzmir Subesi : Mimar Kemaleddin Bulvarı Tel: 7774 müş, vücudilniin muhtelif yerlerinden ^evkimdzi ve heyecammıa artınr. Adana Subesi : Özler caddesi Tel: 2702 yanarak ölmüçrür. İşte Thornburg gibi bir vabancmm terakki ve inkişaf hamlelerimizl Kadıköy ve Pançaltı subeleri yakmda açılıyor. öven sözflerini, cesarethnizi, iyimEcsacı İHSAN EMGEN serliğimizi, güver.imizi artırdiğı ile Göz Hast. Müt. içinHir ki çok ferah verici addediFETHİ YILMAZER yoruz. Yazan: Doçent' Surullah Kunter Thornborg dün gece gitti ERENKÖY ETEMEFENDi ASFALTINDA HER AY BiR DAiRE TURÜIYE KREDI Nişanlandılar. îstanbul 17/1/1954
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog