Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K U R U C U S U : Y U N U S NADf AN BAGAK arriri Karel Çapekın Hasan Âli Ediz usialıkla çevrilmiş arı arasında çık birer hiciv olan Ferruh Do1İ0 fcainştar. YAT^NLARI Mısırın cevabı henüz Bayar bu sabah törenle Ankaraya gelmedi Amerikaya ugurlamyor A ıbnstaki Rumlar bir taraftan, Yunanlılar diğer . tarmftan adanın Yunaaistana ilhakı Için ellerinden geleni yapıyor ve İnğilizleri tazyik #dlyorlar. İngilterenin ne fikirde olduğunu bilmiyoruz. Fakat kuru fürültiiye papue bırakıp da Doğu Akdenizde mühim bir straiejik üs olan ve ehemmiyetl, Süveyş Kanalı üssünün tahliyesi halinde, çok daha artacak olan Kıbnsı Yunanistana terkedecek bir İngiliz partisi Ve kabinesi bulunacağını tasavvur edemiyoruı. İngilteıenin eski miistemleke aiyasetinde bir değişiklik yaparak Hindistan ve Pakistanıo tstiklâUerini tanunaa, Kıbnetakl Sumlan ve Tunanlılan kışkırttı. GÜTÜltü ettikleri, bağırıp çağırdıklan takdirde bn adanın da OnJM Ada gibi Yunanistana ilhak edilebileceğt ümidini uyandırdı, Son zamanlarda Yananlılann •Megale tdea» âdını verdikleri iftiha re ihtiraslan fazlae* kabannış tmhıouyor. Birleşmis. MİUetlere mü racaat ederek Kıbrısın Yunanistana Tnümcsbıl ktmneğe hazırlaıuyorlar. Bu gayenln gerçekle^mesi ' 4e, kendilerine yardıma t Sovyet Rusyadan, Mısırds A".'» '•er'Mierden mttzahf 29 DBcn yıl sayı: 10.586 Talgraf *• mektub «drett: Cumhuriyet. btaobuJ Ftoata Kutaau: tst*abul Vo t44 Nafanlaz: üraumJ Stntrml Humaraaı: M298. I n fclezi: SOM, Matbaa; 24290 Pazartesi 18 Ocak 1954 Köylü PartisininMısırhâdisesile ilgili Yeşilköy hava meydanı Türk ve Amerikan bayraklarîle gensonı önergesi yann Demokrat donatıldı, Celâl Bayarı Londraya götürecek hususî uçağı, Parti Medis Grapunda göriişülecek Kraliçe Elizabeth'i Afrikaya götüren pilot idare edecek Fazla Berlinde oimuyor mu? anlaşmaya vanldı Ankara, 17 (Telefonla) Ka tşleri Bakanlığımızca tez«kkür hire büyük elçüniz Hulusi Fuad edilerek gerekli hassasiyetin gösTugayuı maruz kaldığı muarae terilip icabı veçhile lüzumlu nıuleler karşısında hükumetımızce ameleye tevessül olunacağı alâAnkara elçileri vasıtasile Mısır kalılarca beyan olunmustur. hükumetine verilen notaya Mı Filhakika. Dıs İşleri Bakanı Fu«ır hükumetinin cevabı henüz ad Köprülü de gerek Meclis Ankaraya gelmemıştir. Ahna umumt heyetinde, gerek D. P. cak cevaba göre vaziyetin Dıf Arkan Sa. 6. Sü. 4 te Cumhur Başkanımız Celâl Bayar, eşi ve maiyetindeki heyetle birhkte bu sabah saat 10 da hususî uçakla Londraya müteveccihen şeh rimizden aynlacaktır. Yeşilköy hava alanında bu münasebetle parlak bir uğurlama töreni yapılacaktır. Bu törene protokola dahil pek çok zevat ile partililer, bir askirt kıt'a, polis ve jandarma müfrezeleri istirak edecektir. Meydan Türk ve Amerikan bayraklarile süslenmistlk toplanh 25 ocakta MüHcfik tir. Kontrol Kotnisyonu binasında Cumhur Başkanımıza bu seyahatinde şu zevat refakat etmekteyapılacak dir: Başyaver Nureddin Alpkartal, Berlin 17 (A.P.) Almanyamn Hususî Kalem Müdürü Fikret Belbirleştirilmesi ve Avustıırya sulh'J bez, Dış işleri Bakanlığı Umuml meselelerini görüşmek özere Ber Kâtibi Büyük Eiçi Cevad Açıkalın, linde yapılacak olan dört Dış İçl°ri Korgeneral Rüşti Erdelhun, Dış Bakanlan konferansının hazırlık İşleri Bakanlıgından Orhan Eralp, Dün uçakîa Londraya (riden Falan hakkuıda Batılılaria anlaşmaya vanldığinı Ruslar bu akşam bildir tin Rüştü Zorlu ise heyete Londrada katılacaktır. mişlerdir . Doğu Aimany» haberler ajansı Celâl Bayar, eji ve maiyetindeki ADN tarafından neşredilen Rus ler Londrada bir buçuk gün kaldık tebliğinde Ruslarla Batılıların kon tan sonra (Moritania) transatlantiferansm ilk toplantısınm 25 ocak ği ile NewYorka hareket ederek Rünü eski Müttefik kontrol komis bir kaç eünlük bir deniz yolculuyonu binasında yapılması hususun ğunu müteakıb aym 27 sinde sada mutabık kaldıkları bildirilmek bahleyin NewYorka vasıl olacaktedir. Bu bina Amerikan kesimin lardır. Arkast Sa. 6. Sü 5 te Cumhur Başkanımıı aym evn uçakla Washingtona hareket edecektir. Resmt merasim »aat 16 da W3shingtonda askert hava alanında başlıyacaktırCumhur Basıkanimızı förfirecek uçak eadde'ere anlaeak Tirk batTaklanndan hiH tetldk Hıtlim I denlze nlar Bournemouth olelindt kaiacaktır. l Bayarın bu »eyahati resm! olm» I makla beraber İngiltere Dif İsl»rine mensub bir sözcü, İngiliz hükumetinin Türkiye Cumhur Başk^ntna misafirperverliğini izharına bir vesile teşkil edecek olan bu ziyaret dolayısile memuuniyetini ifade etmiştir. ' Cumhur Ba;kanı İstanbuldan tn« gilix Denizaşırı Havayollfrına sid hususî tArgonauf» uçağı ile ket edecektir. Uçagın ko Yüzbaşı R. C. Parker 1952 dt Kr VI. George'un ölümü «ırasuıda Kra liçe Elizabeth ile Edinbourgh Dü« künü Doğu Afrikaya götürüp eetirmiştir. Uçafın srka kısmmd? bu Arkast Sa 6. Sü. 3 de ; Bayarın İngillarede karşılanması Londra, 17 (Arkadasamız Feyyaı Tokar telsizle bildiriyor) Cumhur Başkam Celâl Bayar Bournemouh'ta saray aduıa Duke Of Wellington, hükfbnet adına Devlet Bakanı Lord Reading tarafından karyılanacaktrr. İngılterede kalacağı kısa mfiddet zarfında Cumhur Başkanı v» maiyetine, şehrin ortasında bulunan «Bath Otel» de huausi bir dairt tah*j« •dilmiftir. Bur»fı Bevıı 8«ı»yı andıran i ir yerdir. Uculnk Knh Oattweiler «çakUa inerkca *Teli ucuzluk kralı dün İsvfçrede ncuzluk sağlayan Dottveiler nentleketimizde pahalıhğın, karaborsanın önlenmesi çarelerinî araştıracak filtereye iBpnm* ievieOm, Yanınistana mfizaharei edeceklerdir; fakat Blrleşmif Milletler, yalnn Sovyet Rusya ve peykleri Ue Mınrdan mürekkeb «eğUdir; İngilterenla dttşmanlan bu teşkilâtta ekal Hyettedtrler. Bn ttibarla Kıbru me•eleriniıl, Btrle^nlş MUleÜerde, Tonanistanla adadaki Rumlann arculanna oygun bir karara bailtnacaği beklenemeı. Bijyle elmakla beraber, Ynnanhlann rt »da Bumlaruun «danın Hhakı etrmfınd» kopardıklan rttrtiltü gittikçe |lddetini artürarak «evam ediyor. Bn efimleden olarak Cumhur Başkanunıan Amerikayı riyareti münaseberile Yunan gazeteleri ban neşriyat yapmaktadırlar. Bu neşriyata göre, eğer muhterem Celâl Bayar, Amerikan deylet adamlarile Kıbns meselesini görüşürse, bu, Türk Yunan dostluğuna yakışmıyan bir hareket olacakmış. Nea gazetesi «mevcud haberlere göre Türkiye Cumhur Bsgkanı Amerika leyahatl esnasmda Kıbnsın Yunanistana ilhakı Ue ilgili faallyete karşı gelecektir. Bis, Cenaxe fdeeıken flıriram buna inanmak lstemiyornı. Çttnktt boyle bir hareket, Türk Yunan dostlugu Ue bağdaşamaz» demektedir. Yunan basını şimdi sn nakaratı tekrarlamaktadrrlar: .Kıbns, yalnıı İngiltere ile Yunanistanı alfikadar eden bir meseledir. Türkiye, buna kanşamaı.» Kıbnsın yalnız tngiltere İle Yu15 ocak günü saat 18,05 te Hak ebed! irtirahatgâhına tevdi edünanistanı alâkadar eden bir mesele kın rshmetme kavuşan Kara Kuv miştir. olduğu ve Türldyenin buna kan vetleri kumandanı Orgeneral ŞükSabah «aat 10,30 a kadar, rahgamıyacağı iddiası. acayib bir iddi rü Kanadlı, dün askerî merasimle Arkası Sa. 6. Sü. 6 da adır. Şayed İngiltere Kıbnsı terke karar verirse, bu meseleye asla kaTRAKYADA 10 GİIN. nşmaması lâzım gelen devlet Yu BATİ nanistandır. Çünkü İngütere, Kıbnsı Yunanistandan almamıştır. Kıb ns. Venediklilerin idaresinde iken İkinci Selim zatnamnda, 1570 te Türkler tarafından fethedilmiş ve 1877 78 Osmanlı • Rus harbl sırasında İngiltere ile akdedilen bir muahede ile adanın idaresi muvakkaten İngilizlere bırakılnııştır. Bu muahede Sdeta bir Idra mukavelesi Arkası So < ^'i • » ' > • CUMHURİYET 1 Dfin nbah saat 1030 da Yesjlköye Inen tsviçr» uçağı, Ticaret BakanUği tarafından memleketimiıe davet tdilen ucuzluk Kralı Gottlieb DuttTveiler"! fehrimize getirdi... Türkiyede daima pahalılık rekorlan kınldığı ve karsunıza pahalıhk krallan çıktıgı için, her halde (Ucuzluk Kralı) denince bazı okuyucular bunu yadırgjyacaklardır... Arkast Sa, 3, Sü. 6 da devam ediyor Kütahyada hnraret sıfınn altında 25 e düştii, Bineblde bir ev çığ altında kaldı, 4 kişi öldü Yurdda karakış Ismail Habibi dün kaybettik Sevgili arkadafimız kıymetli edib Sevükün cenazesi bugün öğle üzeri lcaldınhyor Teessürle öğrendiğimize göre sevgili arkadaşımız kıymetli edib Ismail Habib Sevük dün tabaha karşı ânî bir kalb krizi neticesi hava ta gözlerini kapamıştır. (Cumhuriyet) ailesinin en kıdemli, sahsiyeti etrafında en çok »evgi ve saygı toplamış bir rüknü olan aziz arkadaşımız, aynı zamanda Türk edebiyatına ve ma arifine yaptığı unutulmaz hizmetlerle de haklı olarak {öhret kazanmıj güzide bir edibimizdi. Kütübhanemize belli başlı 14 eser vermiş olan merhum son bir kaç senedir amansız bir hastalıkla çarpışmakta obnasına rağmen kalemini bir gün dahl elinden bırakmamıştı. Yugoslavyada yapılan değişiklik Cumhur Başkam MuavinJ Yugoslav komünist partisindeld biitün vazifelerbıden azledildt Londr» 17 (AP.) Mareıal Tito'nun bizzat aleyhinde kenuşmaa üzerine Cumhur Baskanı muavinl Milovan Djilas Yugoslav komunisi . partisindeki bütün vazifelerindea azledılmiştir. Belgrad radyosunua bildirdiğine göre Tito'nun bu silâh arkadaşı, bununla beraber par ti azası olmakta devam edecektir. Djilas komünist partisi merkea komites nden çıkarılmış ve son bir ihtar cezası ile cezalandrnlıruîür. Djilas partinin tiyasetini ve ileri gelen hUkumet fahıiyetlerinin kanlarını partinin organı olan Borba gazetesinde yazdlğı makalelerd» tenkid etmekle luçlandmlmaktadır. Arkast Sa. 6. Sfl. 4 te Orgeneral Şükrii Kanadlı törenle toprağa verildi Kütahya 17 (THA.) Burada birkaç gündenberi şiddetli «oğuklar ve kar devam etmektedir. Murad dağmda karın kalmlığı 3 metreyi bulmuştur. Şehrimizde sühunet derecesi 25 dereceye kadar düşmüştür. Kar, birçok köylerle irtibatı kesmiştir. Çığ dört kişiyl öldürdü Bingöl 17 (a.a) Kiğı kazasmın Malik köyünde dağdan kopan ve 800 metre katederek üç koldan gelen 80 metre yüksek'ıiğindeki çığ, Mtiftü Mehmed Dânânın Lefko bir evi tamamen yıkmıştır. jeye gelişi 19 pare top atımı Arkast Sa 6. Sü. 3 de Ue selâmlandı Yeni Kıbns Müftüsü ise başladı Lefkoçe 17 (T.H.A.) Kıbns tarihinde ilk defa seçimle, Kıbrıs Müftülüğüne secilen Mehmed Dânâ nın resmen vazifeye başlaması Kıbns Türkleri arasında heyecaniı tezahürata sebebiyet vermiştir. Arkast Sa. 6. Sü. 4 te Türk Mason Derneginin diinkii kongresi Uçağı geri döndüren sarhoş New¥ork'tan kalkan nçak, sarhoş yolcunun çıkardteı rezalei yiizünden geri dönmek raecburiyetinde kaldı New York 17 (a.a.) Cumartesl günü Parise gitmek üzere New Yorktan kalkan bir «Constellation» yolcu uçağı hareketinden dört saat sonra bir yolcunun çıkardığı rezalet yüzünden geri dönmeğe meebur kalmıştır. Uçîğa binmeden evvel içtiği bir kadeh bira ile müteakıben iki viskinin tesirüe s=rhoj düşen bu yolcu uçak içinde bağırıp Sa. 6. Sü. 6 da Yunanlılar Batı Trakyada irticaı destekliyorlar RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Toplantıda Masonhığa yapılan hiicumlar cevablandınldı Türk Mason Derneğmin senelik kongresi dün derneğin Tepebaşındaki lokalinde yapılmıştır. Toplantıda 17 Mason kolunun 46 delegesinden 44 ü hazır bulunmus,, bu arsda Ankara ve Izmirden gelen deiegeler de kongreye istirak etmiştir. Başkan M Kemal Cke de'ıegeleri selâmlamıj ve onları Büyük Atatürkün, Korede hür insanlığı müdafaa yolunda şehid olanların ve insanlık namına çalışmakta iken geçen yıl ebediyete intikal etroiş bulunanlann ruhlarını tebcil ve hâtıralarını tazizen bir dakika saygı Arka&ı Sa. 6. Sü. 8 de BUGÜN Merhum İsmail Habib Sevük Büyük edebl meziyetlerl yanmda bir nâsir ve nihayet mükemmel bir insanhk vasıflan itıbarile de ken insandı. ÖğrPndiğimize eöre, «rkadaşımıdisini tanıyan herkesin bağhlığmı, itimadını ve hürmetini kazanmış zın cenazesi bugün saat 10 30 da bahtiyarlardandı. Ateşli bir va Taksimde Mete caddesindeki evintanperi'er, ince, hassas bir sanat den merasimle Beyazır) csmiine Arfcası Sa. 6. Sü. 4 te kâr, sabırlı bir müdekkik, kudretli Yedinci Tarih İlâvemiz sahifelerimizde Bu geee ay tulıılaeak Bu gece ay tutulacaktır. Memleketimizden de görülebilecek olan hâdisenin muhtelif safhaları jöyledir: Ay saat 1 i 39 dakika 6 saniye geçe j'an gölgeye girecektir. Saat 4 ü 16 dakika, 6 saniye geçe tam tutulma olacak, saat 7 yi 24 dakika 1 saniye geçe ay goigeden İrtica nıüesseseleriniu yetiştirdikleri tenc yobaz adajlardan bir erup <Yazt« 6 nct salv.femtzde) kurtulacaktu. SEKMAÎE VE S İ T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog