Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

MONTAIGNE Varhk Yayınevınin Türk Klâsiklerine paralel olarak çıkarmağa basladığı Dünva Klâsıkleri Serisinin 4 fincü tayısı Onyedinci asrın ünlü Fransı* Klâsiğı Montaigne'e tahsıs edilmiştir. Sabahaddin Eyüboğlunun hazırladığı bu eserde yazar hakkmda bilgilerle beraber Denemelerinden en güzel parçaları bulacaksınız. Fiatı 1 llradır. umhuriyet K U R U C U S U : Y U N U S NADf S MA T : H Her hafta dünjfe tıran yegâne Ffi HASET Kitabeli PÂ R • l Ü !l «ı*t l (M sr aa m sını ulasnuasıdır. yerde 29 anea yıl sayı: 10.585 *• mtktub •drcri: Cumhuriytt. tftanbul Pocta Ktıtunij tstaabuJ Ho 348 W«fonl*ı: Dmumi SaotraJ Huınana: 14298. ?«•> t»i*rl: MJW. Mstbaa. 24290 olktisadî sahada ilerliyemiyen millet inkişaf edemez. Biz, Mısır gazeteleri hâdiseye kapanmış iktisad ilmine daha fazla kıymet vermek mecburiyetindeyiz)) gözile bakıyorlar, fakat Kahire elçiligiKadının hayata iştirak etaediği yerde •edeui TC ileri bir cemiyetiıı teessüsüne inkân olnadığım söyleyen Celâl Bayar: "Kadmları hayattan azak kalan ceaiyetin yansı •efluçturM dedi Cumhur Başkamnın genc Hacı Nagib notamjza iktisadcılara hitabı nihayet cevab verebildi miz: "mesele kapanmış değildir,, dedi Pari» 16 (R) Kahired» bu sabah intişar eden gazeteler. Mısır hukumetinin son Türk notasına cevab verdiğini ve böylelıkle büyük elçi Fuad Hulusi Tugayuı hudud dısı edilmeaile çıkan hâdiseye kapanfnış nazarile bakıidığını yazmışlardır. Mısır gazeteleri Hacı Nagib hükumetının Türk notasına verdiği cevab hakkında tafsilât vermemişlerdir, Fakat basın a beyanatt» bulunan Türkiye Büyük Hçiliğinin bir sözcüsü: « Hâdise kaDanmıs değildir. Mısır gazeteleri, hâdıseyi kapanmış gibi gösteren haberler yayınlarken yalnız kfndi tarzulannıs izhar «tmektedirler» demıştır, Pazar 17 Ocak 1954 FİATI 70 pR. Bayarm Seyahati nmhnr Baskani gavm Celâl Bavar, resmen davet edildiiü Birlesik Aınerikaya cİTmek iizere yann uçakla memleketimizrtetı «ynlıyor. Üe hafta kadar sürecek bu ziyaret esnacında, Cumhur Baskanımız, Birl<**ik Devletler Başkanı General Eisenhower*in misafiri olarak vVashinsrton'da üç fvn jreçireeek, sonra Amerikanm şarkından ıjarbına U7un bir femas ve Ineeleme gerisi yapacaktır. Dost memleket halkı ile Türk milleti arasındaki sempati bajHannın knvvetini açığ* vnrmasi ve iki deviet haikını daha *ivade birbirlne yaklastırma*ı Itibarile bu seyahat büyük bir önera tasımaktadır. Türkive Cumhuriyerl sınırlnn Celâl Bayar, Yıiksek Kkonomi vt Ticaret Okulonda dıinku toten esnasuda Içinde Birleşik Amerikaya karsı tstanbul Yüksek Ekonomi vt Törend» Cumhur Başkanı Celftl ötedenberi sıcak duvçular beslenlr. Amerikalılan biz açık kalbli, son Ticaret Okulu, 72 nci kurulu? yıl Bayar, Vall v« Belediyt Reisl derere miitesebbis, hürrivete âşık. dönümünü dun büyük blr törenle Prof. Fahreddin Kerim Gökay, merd ve kahraman blr millet ola kutlarruştır. A r k a a Sa. 6. S ü l d e rak tanıri7. İkinef Cihan Harbi boyiıtıca ve bilbasia harb sona erdiçl pündenberî dost devietin hiimyet yıkio kuvvetlere karşı vürürriifü namhnt ve ce<iaretli polHika, Türk kalhlerinde dostlanmız adma besTasaruun yannki Meclls IedijHmiz «icak duvgulan daha da toplanhsmda kanunlaşması ı*ırmış, bu dtrvfutan adeta havran!ı5a cevirmiştir. Amerikan do^tlupu knmısnnda muhalif • ranvafık farkı Ankara 16 (Telefonla) Emekli. Ticaret Bakanlığı Memurlar Kooperatifine de prÖ7ermeksizin bütiin vatandaşlana dul ve yerım avlıklarma muayven arni düsünceleri taşıdıklannı SÖTnisbetlerde zam yapılmasın» dair pamuklu mensucat ve manifatura ithal hakkı Irrken realiteyi tam manasile tfade kanun tasansınm Meclısın pazartesi tanıdı; gelen mallar maliyet fiatma dağrtılacak etri5imİ7e inanıyoniT. günkü içtımaında gorüşiıleceğı anPıinvaya hâkim olan busfinkfl laşılmaktadır. Meclis alâkalı komis şaHIar içinde millî bağ'imsızlıklan yonlannda bu tasan gbriişulürken Bir müddettenberi yiyecek mad tadan kaldırıbnıjür. konımak. hürrivete karşı jriHşilen delerinde gorülen ıstıfcilık maıufaBu durumu hassaslyetle göz emekli, dul ve yetimlere bir maaş kasıd hareketlerinl önlemek, ancak tura piyasasıra da sırayet etmiş, önundc tutan Ticaret Bakanlığınm nisbetinde İkramiye verilmesi kaM nlvetli ve hürrivet aşıki millet. fiatlan yukseHraek için mallar or Arkası Sa. 6. Sü 5 te rara bağianmış, gecici madd» olarak tasanya llâve olunmuştu. Mec!*r araflndaki kar?ılıklı Işbirllgi vt Arkas\ Sa. 6. Sü. 8 de anlavr? zihnivctile mümkfin olabilecektir. Bu da anrak ruhan gene ve ftkreTi ülkürü milletlerin her fiu«u«ta dünvava Brnek olmalannı trerektirmektedir. Son vıllarm olay lanna kısaca eöy gezdirdiğimiz »aman, çok çükür. hiirrivet cephesinde ifrihar edilecek mlsallere sık gık rastlamaktayız. Tuttugumuz yolda a7İmle vürümeSe devam etti&imiz takdirde. şerefli blr bans dnnvasmın knrulma«i Imkânları Dünkü toplanhda irrica v« pitrikee çoğalacaktır. Bu hnsu^ta komiinizmle mücadelenin jimdiden Içhnizdeki ümidlerl kuvkifayetsizüği üzerinde dunıldu vetlendireTi içaretler cöriivoniT. Somına kadar cesaretimizi kavbermeM. T. T. Bırliğınin 10. genel kumek. enffellerle savasmaktan nlma rul çalışmalanna dün de Çiçek Pamak. hele vonrun düşüp usane celas salonunda devam edilmiştir. rlrmempk «artile hedefe varmamız SON UÇAK KAZALARI SABOTAJ MI? ttalyada vukua gelen ve Dunku oturumda de'egeler, günmnkadderdir. 51 kişinin olümü ile neticelenen iki uçak kazasının sabotaj yüzunden dem gereğınce, faahyet raporlarını Yakın zamana kadar dis dünvava vukua geldiği ileri sürülmektedir İngilız Havayollan Idaresi dün bir tenkid etmişlerdır. Bu munasebetle fS7İa bîr ilpî pöstermiven Amerika teblığ neşrederek bu hususu açıklamıştır, soz alan delege Orhan Bırgıt, Isda Tiirkivenin ve Tiirklerin ar taYukarıdaki resimde, Elbe adası açıklanna düşen İngıliz tepkıh tanbul fethınin 500. yıldonumunde nmdıei «Kvlenir. Fakat İkind Ci Comet yolcu uçağı tipindekı diğer bir uçajhn fabrikada nasü hazır bırhğın faalıyet eostermedigıni, Kıb han Harbitıden «onra Amerikalılar landığı görülmektedir. Son kazalara dair tafsilât üçüncü sahifemizde rıs ve Batı Trakya hâdiselerine h3kkımi7da oldukca bilffi edinebil dır. Arkası S. 6 Su. 7 de mislerdir BÎ7İ nidusumuz tfibi tanimatra haşladıklannı. bu viizden TRAKYADA 10 CİJN: de miIletitnİ7e karçı artan bir ya BATI kmlık duvduklannı vvinerek öerenınektevİ7. DevM Baskanımızm sevahati bn hakımdan da avrıca önem taşıvan bir olavdır. Amerîkan millerlne Tıirk halkınin «sevpl T« selâmlannı ulashracak olan savın Bavann şah^mda, dostlanmi7. en büviik tem^ilcimizi eöreceklerdir. Onun oradaki 107 VP demecleri, hic güphe ermivnrur ki, milietimizin gamitnt dııvpnlannı en ivi bir $ekllde ifadeye muktedir olacaktır. RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU NADtR NADt Amerikada yapılan hazırhklar Televiıyon şirketleri Türkiveye giinlük programlanndan 15 er daldka ayirdılar New York 16 (Anka) Cumhur Başkanı Celâl bayarm ve Türkıyerıin Amerikan halkına tanıtılması ve seyahatın memlel< Etımiz Için faydah olması bakımından bazı mü hım kararlar ahnmıştır Bugunden itibaren Bayann hayatı, Kore Birhğıni teftişı, donanmamız. geçen yaz Bahke^ır. ve GöSa 6 Su 3 de Mısır ordusunda ikilik nMüsliunan Kardeşler CemlyeH» ni hıtan subaylann tevkil edildikleri sbyleniyoT Kahire, 16 (Nafen) tMüslflman Kardeşler Cemiyeti> nin kapatılması uzenne Mısır ordusu subaylan a'a=ında bazı ihtilâflar patlak vt " L e dair haberler do^n laşmaktadır Teyıd edılmiyen bazı raporlara gore, General Nagibl destekleyen subaylar, aleyhte olanlardan bir grupu tevkif etmişlerdir. Diğer taraftan Sudanda Nagib hükumeti aleyhmde yapılan numl yişler de buradaki Mısır çevrelerinde endişe uyandırmıştır. Mısır ordusu subaylan arasındaki ihtilâfın yakında açığa vuruhnası beklenmektedir. Manifatura tanzim satışları yapılacak Emeklilere verilecek ikramiye Kasım İnönfi dün İstanbuldan aynlırkea G ..1 w • itham uleğı Necmi Ateş: «Eğer onda vatanseverlik hisleri bulunsaydı Tbornturg'la < > şekilde konuşmazdı» diyor I D P. Fatih bucağınm tertıb ettiği siyasi toplantı dün saat 14 ta Tuna kahvesınde yapılmıştır. Toplanbda hazır bulunan îl başkanı Necnu Ateş demıştır ki: t Bir avuç C H P. li bu mem Arkası Sa. 6 Su. 8 de "I Inönü dün akşam Izmitte konuştu Mulıalefet lideri: «Memlekette «iyasî hava o kadar gergin ki bunu yahşhnmak ilk vazifemiz haline gelmiştir. Fakat yaptığımız teklifler iktidar tarafından cevabstz bırakikh» dîyor lzmit 16 (Telefonla) C. H P. Partililer tarahndan tezahüratla Genel Başkanı İsmet İnönfl bugun karşılanmıstır. C. H. P. Genel Başsaat 17,30 da Samsun trenile Izml kaoı, Oğuz linemannda uzun bir Arkas\ S. 6 Sü. 7 d* te gelmiştir. İnönü İFtaayonda Hılk kongresinde çalışmalar M. T* T« B* Tornburg, Türkiyede gördüklerim beni hayrete düşürdü, diyor Amerikah ikti»adcı dün şehrimizde iki konufma | yaparak tetkiklerini •« müşahedelerini anlattı I Turkıyenm son altı »enedeki iktısadî ve sosyal hamlelerini tetkık etmek üzere iki hafta evvel metnleketımıze gelmıs olan (Türkiye Nasıl Yükseldı?) adb estrin müellıfi meşhur Amerikalı iktısadcı Max Weston Thomburg memleket ıçmde yaptığı geziyi tamamlayarak şehrimize dönmüştür. Mr. Thomburg dün saat 13 30 da, Türk ve Amerikalı is adamlan taraftndan kurulmuş olan Pervane Kulübünde Amerikan büyük elçisl Mr. Avra Warren ile tanışmış, fikir ve is adamlan huzurunda bir konuşma yaparak Türkiye intıbalannı şöyle ıfade etmıştir: « On gündenberi Türkiyede bulunuyorum. Gördüğüm bir çok şeyler beni hayrete düsürdü Bütün bu gördüklerimi Amerikada anlatırken Amerikalılan inandırGender dün yaphklan basın makta çok güçlük çekeceğim. TSrtoplantısında, medre$elerde kiyenin vaziyetini dığer Ortageçen hayaÜanndan acı Şark memleketleri ve komşularilt mukayese ederken üç nokta üzeacı şikâyet ettiler rinde duracağımÜç ay önce kurulmuş olan Ünivers tel ler Istanbul Talebe cemiyeti, dün saat 14 te Dikmen Handa bir basın toplantısı tertib Ptmiş, Arkası Sa. 6. Sü S da Tevkif edilen Tıpkı müstemlekelerde Üniversiteliler Cemiyeti olduğu ve yapıldığı gibi... Talebe istiyor bina Sehir Tiyatrosu sanatkârları ve filmcilik Sanatkârlar haricde çalışmayı meneden karara razı •ldukianru bildirdiler IZMIRDEK1 FACIA Umırın tanınmış nakhye tacırlerınden Ibrahim Kocaorlu ile Ege bar artistlerinden Muzeyyen Dalçıkm Karşıyakada eğlenmek üzere gıttiklef bir evde havagazi musluğunun açık kalması netıcesi zehırlenerek olduklerını bıldırmiştık Resim, facıa kurbanlarınin cesedlerıni gostenyor. Şükrü Kanadlı bugün törenle defnediliyor CenaM, rvkvJeıı ŞişH Camlfeı* kadar tap nrabasile taşınacak; törende şehrtmizdeld Genenl re Amhalier de hazır bnhmataklar Kara Kuvvetlerl Komutanı OrBeneral Sükrü Kanadlının evvelkl akşam saat 18,05 te Taksimdeki apartımanında vefat ettığmı teessurle bıldirmUtik. Vefat sebebini bildi. ren müdavi tabib raporunda, kıymetli generalimızin sol ne kanserinden mustarib olduğu ve bir hemoptizi neticesi hayata gözlerini Arkas\ Sa. 6. Sü. A te Thombıuf. Gazeteciler Cemiyetind«ki bMm toplantısnıda Bunlardan birinciai; Tttrkiyenlıı, bugttn OrtaŞarkı Sğrenmek l*üyen Garblılar için bir örnek tefkıl Arkası Sa. S. Sü. 4 tt Arkadaşınuz Doğan Nadi, Celâl Bayarın Amerikayı ziyaret intibalarını tesbit ederek Cumhuriyet okuyuculanna bildirmek üzere dün Bab^h uçakla NewYorka müteveccıhen şehrimizden aynlmiftır. Arkadaşınıız intıbalannı telgraf ve mekhıblarla bildırecektir. Doğan Nadi diin sabah Amerikaya gilK Cumhurhel Eczacılar kâr haddini az buluyor Dünkü konjfrelerinde, haklannın müdafaası için Eczacı Odalan kunıbnasuu istediler Eczacılar Yardımlaşm» Cemiyetinm yıllık kongresi dün saat 14 t» Bahar pasta talonunda yapılmı»tır. Kongre baskanlı&na Mümtaz Baştuğun seçilmesinden sonra, faaliyet raporu okunmuştur. Raporda, yeni çıkan Eczacılar kamınundan Arkasi Sa. 6. Sü 5 t« Müvczzilerden istemeyi unutmayınız! Gumulcinede Medresei Hayriyenbı oğrencilerile hocaUrındaa bir p ı p (Yazısı 6 ncı sahıiemızrie) Bir kaç gün evvel Valı ve Belediye Baskanının Şehir Tıyatrosuna yolladığı hır ""''tyhıı v» T'vatro fi 5 X rle MOSKOVA BİJYÜK ELÇİMİZİN CENAZBSİ «ALDIBILDI Vıyanada geçirdiğı bir amcliyat naiieMJ vefat « k n Moakova Büyülr Elçimiz Faik Hozann ecnaced dün adsaH tör*nl« kaldtfihnif, Şljli camiinden öğl« namannı rnöteakıb ajjnaıak Asrt Mesarkfta defe«â)fecif' tir. Resim, cenaze törenindea btr &nı tesbit ediyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog