Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CN İrî AMERİKAN BUZ DOLABIDIR 1tot|i0İnt umhuriyet « I R U C U S U . ' Y U N U S NADİ Turistik Güzellikleri Şehri Merslni ziyaretinizde blr ÖHRETİN bagbaga kalmanın ITMED eecerken meshur kebabcı USTA D f P D S U M GFÜHBERG HflLEFLERl ISTANBUL BİZAPASA YOKUSD MILÂS HAN No Tjju. *M7 Talefon: 1122 29 UCB yıl » y ı : 10.584 *• HMktub adrntf: Cumhurtytt tstaabul Poata Kutasni iftantmJ !»o 146 fttefanlar ı ümtnnl Santnü l u t u n a : M29S, f a s folari: MIK. Matbaa: 24290 Comartesi 16 Ocak 1954 Bayar geldi, pazartesi Amerikaya gidiyor Devlet Reisîmîz 29 ocak günü saat 12 Amerikan kongresinde konuşacak, bu mühim toplantmın hazırlıkları tamamlandı Ak ile karaya benzersek Yabancı sermayeyi teşvik Kanon tasarısının Mecliste görüşölde mesine devam edildi Yabancı »ermaye kânnin tTansferlne dair 4 ünrii madde komlsyona verildi Ankara 15 (Telefonla) Muza^ fer Kurbanoğlunun baakanlığında toplanan bugünkü Mecliste Yabancı Sermayeyi Tesvik Kanun Tasarısının müzakeresine devam edilmiştir. Yabancı «ermaye kânnm transferine dair dördüncü madde üzerindeki görüşmeler sırasında söz alan Ahmed Hamdi Başar uzun bir konuşma yaparak yabancı sarmaye Arkan Sa. 7, Sü. 7 de İsmet înönü dün de bir konuşma yaptı C,HP. Genel Başkciııı, Türk demokrasisini koruma vazifesinin Türk teveccüh ettimni belirttî Înönü, C. H. P. üctidara ffelcfiği taktfirde ilk yapılacak ifin, busrün şfkâyet r e tenlcid ettiği mevzulan dözdtmek olacağını belirttî CHP. îstsnbu! Beya^ıd teşkilltına bağlı Inkıkb oca&ı, yıllık konpresini dün Kristal gazinosunda yaptıKonrreye katılan deiegelerin büyük bır kısmını. CHP. eenclik ko luna kayıdlı Üniversiteliler teşkll ediyorduKonerede CH.P. genel başkanj îjmet tnönü, gene! sekreter yardımcısı Zihni Betil, il başk^nı îlhami Sancar ve il t^çklâtı ileri gelenleri hazır bulundular. Arkan Sa. 7, Sü. 7 de emokrat PartiU yazar lar C. H. P. ye aitem ederken, haklı olank, nuhsliflerin tiç buçnk yıldanberi tnemlekette bir tek iyi Is yapıldıfcını kabul etmeyislerine dokcmnyorlar. Seçimleri kayb«derek muhaİefete geçen blr parti elbette yeni Harb eslrieri 23 ocakta serbest Octidara alkıs hıtacak dejjildir. De. tnokrasl mekanizması. fîkirler *t, bırakılıyor, Komünistler buna rahndaki çatışmalar »ayesinde yümani olmak için tchdidler rtir. Azınlıkta kalanlar, kendi flklr«avuruyorlar lerinl çojrunluğa asılamak nıretile yenlden IkHdara g«çmeyi Merler. Panmunjom, 15 (a.a.) Kore Bn onlann en tabit haklan, hattâ harb esirlerini muhafaza ile müTtzifeleridir. Ama fiklr ve prenslpkellef Hindistan kumandanlığının, Celâl Bayar A"fc|inw<a nfnrlatur vt fckrüniıd* karjüarurkea I«rin (atısması demek, Iktidar ne memleketlerine dönmek istemiyen yaparsa onu mutiaka kötülemek Celâl Bayar, Ankara «kspr««iaa halk tarahndan «evgi t«xahurlerll* bütün harb esirlerini müttefik ve nanasuıa «lınmamalıdır. G«nel bajlanan huruaî blr ragomla dün aclamlannuf rm »Dcışianmiftır. komünist kumandanhklarına teslim plânda olran, teferrnata «ld konn •abaiı fchrimlza f«lml*ttr. Cumhur Cumhur Baakanı Haydarpasadan etmek ve sulh konferansında bunlarda olsnn, htikumerln gösteriiH Bfkaıu Haydarpaaa garnda tAranl* rapura binmif T» halk arannda ların mukadderatları tayin edilinaahici basanlan kabnl etmek, hem lstikbal •dflmlf, »an dolduran Arkan Sa. T, Sü. 4 tt înönü düa konujurke ceye kadar serbest bırakılmaları mnhalefetin «amlmiliçi. hem de dehususunda dün verdiği kararın mü mokratik geli<=menin ahenti bakı Arkası Sa. 7, Sü. 3 te mmdan lDnımludnr. Şo Ifi Iri yaptılar, faka< bunn 160170 milyon lîraya •Bylersek rayıf düşeriz! çıkacak olan 14 fabrikantn Glbi düşüneeler manasB oldvjh> kadar ıanulıdır da. Tenine, İkilihalelerine başlandı 4arm gerçek başanlanndan hle d«tiİM bir kısmını mnhatofet oldnjhı Ankara 15 (Telefonla) Muhglbi kabnl etmefe yanajmalidır Iri, telif bölgelerimizde kurulmasına ennn tenkidlerlnln de halk fizerhıkarar verilen 14 çimento fabrikasıdeM tentr dereceel artiin, yükselsin. nın ihaîelerin* başlanılmıştır. TürMuhalefetrn hJkmet1 rürudö mnkiye U Bankası, Emlâk Kredi Ban iıalefet njruna mohalefet yapmak kası ve Ziraat Bankasile Ankara Tees»urle öğren değildir, derlet Uierinin itegtm Belediyesl Çimento Fabrikası Türk dlğimize göre, or riirfimesine ealışntaktrr. Anonim şirketinin iştirak ettiği Bannnla berab«r, Insaflı olmak dumuz büyük ve Türkiye çimento sanayii jirketi taIçbı iUyleınete mecbnruı kl, De ı a bir kayba uğrafından yaptınlacak bu fabrikamokrat Parti lktfdan da, flç bnçnk rami}, Kara Kuv lara 160170 milyon lira »arfediyrldır mnhalefetin ileri sürdü^ü vetleri Komutanı lecektir. îhaleye 14 yabana firma kıymetll asker Or Iddtalardan hemen hlç Mrlnl dikMalatya, 15 (Telefonla) Bir yonlan arasında karlarla mahsur katılmıştır. kate almamıjhr. Şüpheüls iktidar, general Şükrti Ka kaç gündenberi »ehrinıİ2de v« Do bir vazlyette bulunan katardaki Arkatı Sa. 7, Sü. S d* tenkldçllerfn ber deiiğin* boynn nadh dün ıaat ğu Anadoluda devam eden fid yolcular imdad ekipleri tarafın18,45 te gözlerini l|ec«k de^fldlr. Böyle blr dfiş detli kar fırtınalarile tren seferle dan Elânga yakm blr istasyona hayata kapamif ye kapıhnak akltmızdan bile rinin aksadıfonı bildirmiîtim. 11 nakledilmislerdir. Katann ElâzıBR. Fakat. gen« b.em tktldann tır. ocaktanberi Elâzığ Genc l«tas Arkan Sa. 3, Sü. 6 da aamlmillğl. hem de demokratik ge1952 d« Amenşmemiztaı ahenjri bakmtmdan, mn rikada mühim bir halefetçe lleri sürfilen haklı igtek ameliyat geçtreo BELGRADDAKİ HÂDISE Geleri dlkkate abnak hükAmet Içln Şflkrü çen hafta. Yugoslav komünist parKanadlı üinımludur. Hel« bn Istekler, as aon tisi idarecileri arasında bazı tarti}samanlarda Imda Iktidann ırenel prenjlplerine tekrar hastalaamalar olduğunu bildirmiştik. Titonyenn diişöyoma, onlan yerlne mı». tadavi maknun yardımcılanndan Djilas, GegeHrmefe çalı^nak arhk kaçmılnelkurmay Baçkanı Dapçeviç'in Mdila hükuraet tnet Mr v*r\ît »Inr. «Müslflman Kardeşler CemİTeH» Kene karısı v» eski artist Milena tarafından Alman Mlsal olarak 8eçhn Kannnımda Linvvit arama mflsaadesi abnak Istiyenler oraya girebilmek nin kapahlmasuu protesto eden Vrajakova'nın, diğer Idarecilerin için e\rvelki ıçeceyansından «abahlara kadaı Vilâyet NADİR NADİ ti. Orada »tflller Mısıra ald binalara hücum eşleri taraimdan »boykot» edildiğini ileri gürmüş ve bunun yersiz bir kapılannda beklediler ettUer Arltast Sa 3 Sü 5 t* cenb« yakalan hareket olduğuna da iaaret etmiştl. mif, fakat ateşi Kahlre, 15 (R.) Buraya gelen Yukarıdaki resimde, Genel Kurtamamüe dusmeraporlara göre, bugün Sudanda may Başkanınm eşi Milena görülden Londraya ha Hacı Nagib aleyhinde nümayişler mektedir. reket etmiş, Lonyapılnn?tır. «Müslüman Kardeşkr drada da KraliCemiyeti» nln kapatılmasını protesy«t eerrahl Sir to «den nümaylîçi gruplan MısırThomaı Priee'in Merhnm Orfmsnd Şflkrfl Ranadlı lılara «ld binalara hücum etmişler, kliniğind» yatmifbr. Bu tarihten Çetingil, doçant Cihad Abaoglu fakat polisle çarpıstıktan aonra gerl sonra şehrimize gelen Generali ve doktor binbaşı Ahmed Ali İsı ahlmışlardır. profesörîerden Şerif Egeli, | gıgur tedavi etmeğe başlamışlardır. Diğer taraftan, fevkalâde ahval Kâzım îsmall Gfirkan, Arif İsmet Arkas\ Sa. 7, Sü. 4 te Arkas\ Sa. 7, Sü. S de Korede yeni bir bulıraıı Izmirde bir havagazı faciası Bir Hiccarla bir bar artlsti banvoda havagazından boğularak öldüler fcmir, 15 (Telefonla) Dün gece şehrimiz barlarından birinde eğ lenmeğe giden 3 kişilik bir grup, bar kapandıktan sonra beraberle» rine 3 bar kadını alarak komisyoncu Ali Saminin Karşıyakadaki bekâr evine gitmişlerdir. Arkası Sa. 7, Sü. S de Ordumuzun büyük ve a c ı k a y b ı Yeni çimento fabrikaları Malatyaya kurd surulerı ındı •• •• l • • Elâzığ Genç istasyonları arasında kar altında kalaıı trenin yolculan kurtarıldı 1 • Kara kmrrctleri komrtaaı Orgeneral Şnkrö Kanadlıyı ixm kaybettik Vali dün bir davada şahidlik etti Nagib aleyhinde nümayişler Sudanda Hacı Trakyada linyit madeni aranmasına izin verildi Gumhuriyet KUÇUK KRAL Pazar İlâvesinde kongresinde bir hâdise Ayni davada Necml Atef şehadef ederken Bir müddet evvel Yugoslav be« lediye reislerinin memJeketimizi ziyaretleri sırasında verilen ziyafette kendisine haksrette bulunduğu iddiasile Nuri Atılgan tarafendaB Sedad Kumbaracılar aleyhine açılan davaya dün 3 üncü Asliye Ceza mahkemesinde devam edilmistir. Arkan Sa. 3. Sü. 7 de BATI TRAKYADA 10 GÜN: Türk (eşekküUerinin isimlerindeki "Türk,, kelimesi kaldırtılıyor RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Riyaset divanı başkanlığina seçilen bir iiyenin Halk Partili olıışu g^irültülere scbebiyet verdi; başkan istifaya mecbur bırakıMı Evvelki gün saat 15 de başlayan Millî Türk Talebe Birliğinin onuncu genel kurul toplantısına, dün »aat 930 dan itibaren Çiçek Palas aalonunda devam edi'.miştır. Toplantuun açıksında, riyaset divanı baskanhğma ceçilen DrSuphi Baykanun iamlnln CHP 1 1 olarak gazetelere aksetmij olduSu ileri rürülerek istifası istenmiştir. Önerg» kongrede gergin blr bava yaratmıg ve gürültülü tarüşmalara »ebebiyet vermiştlr. Arkan Sa. 7, Sü. S te Öğretmenlerin intıbak kanunu Meclis Bütçe Komuyonu dün tasarıyı müzakereye başladı Ankara, 15 (Anka) Bütç« Komisyonu bugün sabsh ve ö2İ°dea sonra olmak üzere iki oturum yaparak 954 mslî yıl bütçesini ve öğ Arteosı Sa. 3, Sü. 6 da Müsaade utiyenlerin muamelel«ri yapıhrken (Yazıs\ 2 nd tahifedt) Meşhur Amerikalı ksrikatflrist O. Soglow'un bütün dünyaca tanınmış ve sevilmiş olan bu kahramanı yanndan itibaren her pazar sizlere yeni bir maeerasını takdim edecektir. İlk karikafür yarın pazar ilâvemizde Aynea her lamankl glbl mfltenev\'i r«sim ve yazılaria »In«ma. kadm, maâazin salıifpleri... Bazı kadınlar bir gazinoda hâdise çıkardılar Salâhaddin Pınar ve Hamiyet Fiicesesin de bulunduğu sahne tabak ya^muruna tutuldu Takjimd* bir gazinoda, «vvelkl akjara, bazı kadınların çıkardıklırı hâdiseler yüzünden, bilhassa yakın masalarda oturanlar hayli heyecanlı dakikalar geçirmişlerdir. İlk j hâdi«e, pk bir kıdın tarafından bir Batı Trak>ad«ki Turk ÖğreUneuier Birliii biaa*ujın harmb hali I fürQ kad«h kırmakla çıkarılmıı, f nei $ahiftmit<İ4 1 , Arkan Sa. 7, Sü. İ U j YARIN sazetemirle beraber müvezzllerden irtemeyi unutmayınl 1924 TARİHDEftflL.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog