Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ARCRAY AMERİKAN FLÜORESAN ÎLTJÎ saat uattst9 PMLCOTÜRK \l*0" Beyoğlu H a m a l b a r 10 Tel. 4 4 7 5 6 T,lg^HllCOTÛJÜ 000 umhuri KLTRUCUSU: Y U N U S NADt Û RA3İM |mırın simaları arasında halk^ yâkm islışğı, dairaa halkın ruhundanaılhajfe"aldığt için kolay kolay eskımıyecak *r?rrf ~*araa o da Ahrned Rasimdir. 4laaJ«Bs£eserleri yenı harflerimıze gefırifaıennf dlan bu değerli yazarımızın 4n gözel yazıları, hayatı ve sanatı hakkırtjja Krtftüdle bırlikte Varlık"ın Turk K^sikleri serisının 30 uncu sayısı olarak liflira fıatla neşredılmiştir. 29 oncD fil sayı: 10.583 Telgraf r» mektub adresi: Cumhuriyet tctanbul Posta Ktıtuau: tstanbu) No 246 Talefanlaı: Umuml Saatral N u m a r u ı : M298. Ya» tfleri: S42B9. Matbaa. 24290 Cuma 15 Ocak 1954 Mısırda dün fevkalâde Bayar, Amerikaya gitmek ahval ilân edildi Kapatılan "Müslüman Kardeşler Cemiyeti,, Riensublarından bin kişi tevkif edildi Bakanlar Kurulu dün Cumhur Başkanı nezdinde 5 saat süren bazı şehirlerde karışıklıklar çıktı bir toplantı yaptı, seya^atle ilgili işlerden baska iç ve dış Kahire 14 (A.P. a a. Nafen) Hacı Nagib hukumetı bugun bütün Mısırda fevkalâde ahval ılân etmiştır. Askeri bırlıklere de «hazır ol» emri verilmiştır. cMusluman Kardeşler Cemivetin kapatıldıktan ve liderleri tevkif edKdıkten 24 saat sonra bu karar a ınmıştır. Bugun Mısırda durum gayet kanşıktır Bazı şehirlerde kapatılan cemıyet taraftarlarımn numayiş Arkası Sa 3, Sü. 4 te üzere bu sabah geliyor politika meseleleri de müzakere edildi Ankara garında kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından büyük tezahüratla uğorfatıaıı Celâl Bayara Gazi istasyonuna kadar Başbakan Adnan Nenderes refakat ctti Müzakcrelere yeniden başlamak için dün yapılan teşebbüs netice vermedi İhzarî gorüşmelerde Batıh üç dtvleti temsil eden deleeeler. Bus askerleıî Posta trenile yardım ekipi arasından Berlindeki toplanh odasına giıiyoılar Panmunjom 14 (A P ) Kore taşıyan bir tren çarpıştı, sulh konferansı ile ılgıli ihzarî muzakereleri yeniden canlandırmak insan kaybı yok için bugun yapılan ilk resmt teşebbüs akım kalmış, fakat yann bir Malatya 14 (Telefonla) Kış deneme daha yapılacaktır. Korede bütün şiddetile devam edıyor. ElâBırleşmış Mılletler komutanlığı nez zığ ile Genç istasyonu arasında bir dınde B. Amerıka Dış Işlerı Baposta tremnin karlar altinda kay Arkası Sa 8, Sü. 8 de bolduğu şayiası dolaşmışsa da teevvud etmerrıiştir. Haydarpaşaya gitmekte olan posta treni Suverli istasyomu ile Hün istasyonu arasında karlara saplanmıştır. Vak'a yerine şehrimizden ve civar köylerden yardım ekipleri gönderilmiştir. Yolculann yiyecek Paris 14 (R.) Dörtler konfe denberi Berlinde cerevan etmekte ihtiyacları temın edibniş bulunransının tehır edılmesi ihtimalı olan ihzarî goıüşmeierde dortlerın maktadır. mevcuddur Bu konferans 25 ocak temsilcileri «toplantı mahalli» etÇetinkaya istasvonu ile Demiris Arkası Sa 3. Su. 4 te bir kaç gun istasyonu arasında posta treni İle ta toplanacaktır yardım ekıpl«rini taşımakta olan İngiHz tepkili uçağından tren çarpısmış. posta treni raydan çıkmıştır. Yaralı ve olü kaydedilsonra bu sefer de bir memiştır. Filipin yolcu uçağı parçalandı; 13 kişi öldü Çetinkayada bir tren raydan çıktı Koredeki görüşmeler çıkmazda Ankara. 14 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bu* gun Cumhur Baskanı Celâl Bayann nezdinde 5 saat suren muhim bir toplantı yapmıştır. Başbakan Adnan Menderes ve kabine arkadaşları saat 11 de Çankava koşküne gıderek Cumhur Başkanı Celâl Bavara mıilâki olmuşlardır Bu toplantıda Çe\â\ Bayann Amerikaya yapacağı seyahatle alâkalı gorüşmelerin cereyan ettiği anlaşılmaktadır. Gene bupünkü müzakereler esnasında umuml dış ve iç pclitıka meselelerinin de görüşmelere ko nu olduğu sanılıvor. Şehrimizdeki siyas! çevrelere Belince, Cumhur Başkanınm Amerıka seyahati arıfesinde vapılan bu toplantıya büyük bir ehemmiyet vermektedirler Bakanlar Kurulu üyeleri saat 16 da Çankaya koşkünden aynlmışlardır. Bu akşamki trenle İstanbula muteveccıhen şehrımızden avrılar. Cumhur Baskanına memlekete avdetine kadar Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan vekâlet edecektır Buna daır tezkerenm Arkası Sa S. Sü. 3 te îngilterede geçecek ıkı gun Bayar en meşhur sayfîye yerlerinden Bournemouth'da kalacak. hiç bir tören yapıimamasını istedi Londra 12 (Hususî muhabirımız Feyj'az Tokar bildinyor) Cumhur Başkanı Celâl Bayann Amerikaya yapacası yolculukta ilk uğrak yerini. malum olduğu uzfre T ngiltere teşkıl etm=ktedir. 8?yar rpfakatındeki zevat'a biriıkt» 18 ocak pazartesi gunü hususi bir B O. A. C. uçağı ile Londrava 1»2 mil n e Arkası Sa. 8, Sü. 4 te Dörtler Konferansı tehir edilecek mi? İhzarî gorüşmelerde toplantı mahalli tesbit edilemedi Emekli, Dul ve Yetimlere de birer maaş ikramiye verilecek Bütçe komisyonu dün Naliye komisyonunun fikrine iştirak ederek tasarıya geçici bir raadde ekledi Ankara, 14 (Telefonla) Butçe Komisyonu bugunkü toplantısında emekli, dul ve yetim aylıklanna zam yapılmasına dair kanun ta. sarını müzakere etmıştir. Müzakereler sırasmda komısyon üyelerinden ekserisi emekli, dul ve yetimlere de bir maaş nisbetınde ikramiye verilmesini hem hak ve Arkast Sa 8, Sü. S de Italyada feci bir uçak kazası oldu Sofyada hükumet istifa etti Yeni kuru'acak olan hükumette bazı değisiklikler olacağı söyleniyor Londra 14 (A P ) Bulgar hükumetj bugun istıia ettığıni ilân etmıştir Moskova radyosu, bu hava Arkast Sa. 3, Sü. 4 te • Dunkü hâdisc\e sahnc olan pastorıze sut (abrikası ve •viusunda tijren davetlilerini getircn otomobiller Savcı, Dr. Asım Onurun Kar, dün erimeğe hapisle tecziyesini istedi başladı Şifa Yurdundaki hâdise kahramam Sabahatin vekili dün mahkemeye yeni ihbarlarda bulundu 5. Kore değiştirme birliği Birliğimizin subay kadrosuna tayinler yapıldı Maamafih şehrimizde hararetin sıfırın altında 9 a kadar düştüğü saatler oldu Şehrimizde geçen senekilere nalaran şiddetli bir kış hüküm sürmektedır. Bir kaç gun önce yağan ve yerlerde buz hahne gelen kar, dun hafıf lodos ve oğleden sonra Arkası Sa. 8, Sü. 5 de BUGÜN 10 Dr. Bundan bir müddet evvel Ortaköy Şifa Yurdunda Sabahat isimli bir kadına kurtaj yaparken yakaiandıklan idaiasile 4 uncu Ağırceza Mahkemesine sevkedılen doktor Asım Onur ve arkadaşlarının duruşmasma dün devam edılmiştır. İlk olarak Adlî Tabıblikten gelen muşahede raporu okunmuştur. Adli Tıb Meclisi ve Prof Ali Esad Birol imzah raporda Sabahatin halen 5 5 aylık hâmile olduğu ve iddıa edıldıği gıoı rahim iltıhabına rastlanmadığı ve ancak hâd derecede ıltihab olduğu zaman kurtaj yapılamıyacağı belırtılmektedir. Müteakıben Sabahatin avukatı Suad Tahsın Türkun mahkemeye İtaljan sahilleri açıklannda infilâk verdıği dılekçe okunmuştur. Avu ederek sulara gomulen İngiliz kat bu taleb lâyıhasında adlî tabıb Comet yolcıı uçağının ele geçirilcn raporunu ele aldıktan sonra şahid bir parçası eksperlrr tarafından Asım Onur dün mahkemede olarak dmlenen doktor Hâfi Yasa tetkik ediliyor Arkası Sa. 4, Sü. 3 te konuşurken Yazısı 8 inci sahifede Ankara 14 (a a ) M. S. V. Temsil Burosundan bıldirilmiştir: Pastörize süt fabrikasındaki orijinal törcn dün Belediye 5 inci Kore değiştirme birliği kumandan vekılhğıne Kur. Alb ekipinin iştirakite bir münazara manzarası aldt, karşıhklı Mete Yurdakul. l mci yardımcıhğa iddialar. ithamlar ileri stirüldü, nihayet Belediyenin ricası Kur. Alb. Sıtkı Kutlu. ikinci yarve vaidleri üzerine fabrikanın bir müddet dımcıhğa Kur. Yrb Zeki Okçu. daha faaliyetine devamı karar altına alındı kurmav başkanlığma Nıyazî Gencer atanmışlardır. Atanan subaylara aid isim listesı aşağıdadır AIki yıl once törenle açılan bir kârma duyurmasını bıldı: Şehritanmalara aıd dığer isım listeleri fabrıka dun faal yetıni tatıl etti ve mizin tanınmış şahsiyetleruıe, mubılâhare bıldırılecektır fabnkanın sahibı, kapanma hâdi nevverlerine gönderılen «Kapanış Arfcası Sa 8, Sü 5 de sesmi orijinal bir buluşla halk ef Arkası Sa. 8, SiL 7 de Dünkü kapanma töreni 15 şubata tehir edildi Gangster Nazif tevkif edildi Haydud, dün sorguya çekildiği mahkemede de suçlannı hiraf etti SAHÎFE BATI TRAKYADA 10 GUN Anharad a dün gecehi büyük yangın Millî Savunma Bakanhğı Ordu Donatım Fabrikası yandı. zarar bir kaç milyon lira tahmin ediliyor Ankara 14 (Telefonla, geceyarısından sonra) Mıllî Savunma Bakanhğı Ordu Donatım fabrıkasmda bu akşam geç vakit büyük bir yangın çıkmıştır. Saat 23 ılâ 23.30 arasında vukua gelen j'angının marangoz fabnkası kısmmdan çıküğı tesbit edilmiştir. Elektrık kontağmdan veya sobadan sıçrayan kıvılcımdan meydana gelip gelmediği henüz kat'î olarak bilinmiyen bu yangmda zarar bır kaç milvon liradır. AnıtKabre gıdıhrken Tandoğan meydanımn hemen vanındaki fabrıka bu vaz son sıstem Amerikan makınelerıle teçhiz olunmuştu. Ankara itfaıje gıuplarının L'Ç EROIN'CI YAKALANDI Dün şehrimizde Mehdi Günver, Seyfeddin Avcı ve Yaşar Dikiz isimlerinde üç eromci yakalanmıştır. Resım, haklannda adlî takıbata geçılen sabıkalıları bır arada gostenvor. müştereken çalışmasına rağmen Nazif, hâkim huzurunda yangın saat 1,30 da henüz bastınlamamıştı. Franguli mücevherat mağazasrnı Cıvar, askerî kordon altına alın soyan, müteaddid soygunculuklann mış ve alâkalılar derhal yangın ma faıli olan ve bir sarrafı soyacağı sı Arkası Sa. 8, Sü. 3 te Arkası Sa £. Su. S de Radyo îç sahifelerde Mektebsiz bırakılan Türkler ve bunun kötü neticeleri RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU 1000 lira vizite ücreti istiyen büyücü Eskişehirde suçüstü yakalanaıı büyiicü adli makamlara teslim edildi Akşehır 14 (T H.A ) Akşehirin Çırnenh mahallesınde oturan Mustafa Goçmen namıdiğer «Sessız Hoca» adıle maruf bir buyucu bugun polıs tarafından suçustu yakalanmıştır. Arkası Sa 8, Sü. 8 de Gümülcinede ancak 20 23 güu evvel tedrjsata başlı^abilen Celâl Bayar Lisesi ve Lisenin (ahta başında buluııan bir oğıencisi l'azısı 8 inci sahileıie C H. P Genei Başkanı İsmet İndnü bugun saat 14 te Taksim Kristaî gazinosunda açılacak Üniversıtelıler Inkılâb ocağının yıllık kongresınde bır konuşma yapa Arkası Sa. 3, Su. 4 te Inönü bugün bir konuşma yapacak • DÜNYAYI SARAN KABAKIŞ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog