Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

DDf. TA5AVVUF KİTABLARJ AJlahın resulu Hazretı Muhammed 600 K. Zaman zıhnıvetıle Kur'sn vt İslâm 1 2 200 » Muhıddmi Arsbt Mustıfs Kaan 250 • Abdulkadır Geylânî > 200 > Ruh ve olum otesı » > 150 • İ»lâm sslanı Hazreı Ali » > 100 Felsefe tarıhı Mustafa Rahmı 350 • Tarıh boyunca ahlâk » > 300 ı Hakıkat yollarında 15 » > 250 > Tanrı buyruğu, uısan âleml 250 i Kıyamet alâmetı, cennet, cehennem 250 i İstanbnl Aakara Cad. Gayret Kitabevi umhuri K1IRUCUSU: YtlNUS NADÎ Resmilı Ta.tıb S g = Mecfcnu8*t^ \ ^ 4 ttndj cijtf** 16 Lira&jr f g ^& §§§8e 29 nncü JTJ sajn: 10.582 Ttlfnf »• mcfrtub «dreal: Cumburtyst tttanbul Posta Kuttutr î*tanbal Wo 248 T t a b n k r ; Omtınü SutraJ Mumarma; K288. Xtn IjJerl; UXS Matbaa. 24290 Perşembe 14 Ocak 1954 Yanyanva r^mfl tpeygamberler', tarihinı çıkan 49, UTJcu sayıda beheın«hal okuvunuz B' fâ «$§£ U Şj hirerezaL.. , L buhran ıçın gensoru onergesı çıkıyor Köylü Partisi dün önergesini Meclise verdi, C.H.P. de önerge metnini hazırlıyor, mesele salıya D, Parti Grupunda görüşülecek Köşeyi Ankara 13 (Telefonla) Turkive Kev Partisi Meclıs Grupu, Mısır hâdısosı munasebetıle bugun Mçclı^ Başkanlığına bır eensnnı onergesı vermıştır Partı Başkanı Remzı OğuzArık ve arkadaşlaıı tarafından venlen bu onergede Dış Işlerı Bakanından gen=oru açıl ması ıstenmektedır Onergede şu hususlar sorulmaktadır «1 Mısır devletı nezdmdekı Buvuk Elçımızm Mısırda vukua gelen son rejım değışıklığının ıcab ve iTcazlanna ve eski haiedanla olan »ıh" ri yakınlıSın» rasmen vaktmdt gen alınmamı* olmasınır sebebı nedır' 2 Buvuk Elçımıze son avlard^ Mısır ba?ınında ve sıvasî muh'tınd» 2o=ter"'»n Hostane olmıvan tezahurl»rın de> ımına ve D zzat ken dısınm alınmasını î'temesme raijrıen orada bırakılmasının sebebı nedır ? Bu bırakılmayı Buvuk Elçımızın aıle ve sahsî mallarına aıd ArKaiı Sa 6 Su 5 te Müslüman Kardesler Gemiyeti kapatıldı. 400 kişi fevkif edildi isi mesulleri ırara kaldı Sanıklar kendilerini müdafaadan imtina ettiler ve müdafaa için lüzumlu evrakın parti binalarında kaldığını söylediler Ankaar 13 (Telefonla) Mıllet Partisi mesullen hakkında açılan dava karara kalmıştır Busunku duruşmada yazılan talımatlara gelen cevablarla dosvada mevcud evrak okundu Raıf Ogan hakkında Samsunda açılan davarun devam cttığme daır tezkere okununca ^hmed Tantakılıç soz aldı ve Osanın son kongreden once partıden Arka5i Sa d Su 4 le Buniar arasında teşkilâtın lideri ıle genel sekreterı \e umversıtelıler var Kahıre, 12 (R • a a A P ) Mısırda yenı bır buhran patlak vermıştır Hacı Nagıb hukumeti, ıkı mılyon uyesı bulunduğunu iddıa eden «Musluman Kardesler Cerrıvetı» nı kapatmış ve bunun hderlermı tevkıf etmıştır «tMusluTian Kardeş er Cemıyetı» Ingılızlerle ışbırlığı yaparak Hacı Nagıb hukumetını devırmeğe teşebbus etmekle suçlandınlmıştır Tevkıf edilen hderierı arasında Hasan El Hodevbı Abıdın de vardır Abıdm teşkilâtın eenel sekreterıdır Genel teşkilâtın ı'crı eelenlerınden Şe\h Farghalı de ya Arkast Sa. 6 Su 4 te n bes, gundur memlekeI timızde dolaşan tanınmı$ Amenkah ıktısadeı Thomburjf un hakkımi7da edındıçi Intıhalara daır «ovlediklerini dıkkatle olcuduk Bundan bes. vıl onwkı intıbalan ıle sımdıkıler ar«»ında lehimize btnuk bir fark buhındu&unu sevinerek goruyoruz Savın Thornbur*. o zamatı yurdu mımı eenış imkânlar uıklajan bır rarmleket otarak vasıflandırmış fskat jruttuğumu? ekonomı politikasını hatalı buldujrunu «çığ» vurmuştu Değerli yazaruı en ziyıde iızerınde durdujhı noktalar, oıel tesebbu«e lâvık oldıığn oncmîtı verilmemesi herşevı hukumet \apar ribi bır 7ihnıvehn ıdare cıhazına hnkmetmesı ıdı. Oangster Nazif, mumamrimızle konujurken Baymdırlık bütçesi Butcenın komisvonda gorn*iı!rnesıne baslanması munaspbctile BaMndıılık Bakanı «ahat terdi Ankara 13 (Telefonla) 1954 yıh Bavmdırlık BaksnltgJ butçesının Buvuk MılİPt Meclısı Butçe Komısvonunda eoruşu'mesuıe başlanılmtş butcenın umumi muzakeresı sııasmda muhtelıf mılletvekıllerınm teknık eleman yol su, hıdroelektrık tesıslerı ıle hman, ıskele ve barınak mevzulan uzenndekı rmıtalea ve dıleklen BayındırliK B kanı Kfmal Zrvtmogiu tarafından cevablandırılmı^tır Bakanm ızahatıne gore 4 yıl zarfmda k^ravolları ıçın 476 mılyon lıra harcanmıştır Halen vaz ve kış geçid veren karayollai'Piızın uznnlusu 21000 kılometreji Beçmıştır Yol ıjİErı \anında kopruler uışaatına da buyuk ehemmıvet verılmışdr Inşası ele alman 37 5^0 metre uzunluaundakı 732 konruden 12 2000 metrelık kısmı ıkmal edılmıştıı B=kan 1151 54 devresınde 20 300 kovumuzden 12 bınden fazla kovun ıçme suju ijinm halledüdıgını 5 bın koyun ıçme suyunun da ıkmal olunmak uzere bulundugıtnu be ırtm ^tır Gangster Nazif, soyduğu kimselerle yüzleştirüdi "Yüksek tahsü yapsaydım, cemiyete daha zararlı bir adam olurdura!,, diyen Gangster, Franguli ma^azasını ve diğer nağazaları nasıl soyduğunu anlatıyor «Ben bir ruh hastasjyım, psikepat dejenere »eşhisile Rakırkov hastanesinde R «v yaftım; 10 sene fvvel babam6500 lira calm!$, eanpsier fılmlerindc rol almak için Amerikaya kaçmağa teşebbus etmiştim.» 7 ay önce de gene aytıı «»atlerde Sırkecıde Asırefendi caddesınde 40 numaralı Hayık Kazancıyan Kollektıf Şırkeüne aıd vazıhanede 6 kışıyı tabanca ıle tehdıd ederek 4700 lıra çalan Nazif hakıkaten eorulecek ve uzerg'de uzun uzun durulacak bır suçlu tıpıdır Hındıstan yusyuvarlak bır Gantrsteri vakalıvan ve dun Bundan bır buçuk *ene evvel İt cevızını andıran mukâfatlandırılmaları kararlaştıklâl caddesuıde ve gunun en ha kafa dar ve şakaklara doğru yastınlan poli« menıuru ıle reketh ve kalabahk saalmde Fran sılan hır alın ve bunun hemen sljandarma eri guli mucevberat mağazas'nı soyan. 5 6 Su 7 de Evvelkl ekşam Tahtakalede bir sarrafı tabanca ıle tehdıd ede. rek soymağa kalkışırken yakalanan gangster Nazıfı dtm Emnıyet Mudurlugunde gorduğum zaman krımınolojı ustadı Lombrozo'nun çızHığı suçlu tablosunun canîı bır ornegı ıle karşılaştım Şimdi, eeşidli istihsai boİReleri fnızde gezerek ıncelemeler iıpan Thornburf arada geçen beg yıl zarfmda her bakımdan bu\uk ilerlemeler kavdettığımizi sovliıyor. İki parrl sısteminin, daha doğnnu mnhalefetli idare sısteminin ynrdnmazda yerleşmi? (forunme^i »«yrn yarar» gnre en m a d e dikkat çekiH olaylardan biridır Bu konuda on» hak vermemek elden (relir ntf* Ekonomik celismesmd* urb*at tesebbuse bnvuk ver ayırmak bfiypn bir memleket elbette »iyat fehrin dtınku manzarası murakabe rejiminl benimsiveeek, muhalefetin varhffinı kabul edecek, onun va$am« haklanm tanıvacakfar Gerçi be? ytllık 5nasî haMhnrnin her safhası bu bakımdan parlak gecmışbr divemeyİ7 Partilerarası munasebetlerde raman zaman buhranlar başgosterraekte, muhalefetli rejim tehlikeye dnşer gibi ofanak•adır. Bununia beraber. Rİdisimizin Yerlerin kavgan olmavi vt zhıeirlerbı takitmaması yüIvive dosrru olduğunu inkâra da \*r zünden otobusler. taksiler vokuşları çıkamadı. «rabalayoktur Serbest se^itn fecrubesıni nnı garaja çeken joforler eezalanffınlacak şimdıve kadar bir defa geçirdik ÖnumuzdeH seçimlerin de en «ı 1150 «eçimleri derecesmde serbest Bır kaç gun onc» tekrar çidd »tı ten erimıştır Fakat bılhassa kaldıre durust yapıbnastnı heklemek nı arttıran karakıs, devam ednor rımlar dukkân sahıblerı tarafınhakkunızdır Bu alanda, dort yıllık Evvelkı gun buz hdlıre gelen kar dan temızlettııılmedığınden kaybir fasıla ile arka arkava iki başa lar, dun çıkan hafıf lcdosla nıs^e Arkast Sa 6 Su 6 da niı imtihan vermi^ olmak, genc demokrasımizin normal jtelisme im kânlarmı «nphesir arttıracak, reji me karşi besledieimi' fruven dn\ rusıınu jureğimizde kuvvetlendırecektir. Kar ve tipi şehirde \ Diyarbakır tretıi kara seyrüseferi aksattı saplandı Tren pcr^oneline ucakJarla yiyecek atıldı Malatya 13 (Telefonla) Karakıs yurdda olduğu gıbı şehrunızde de butun şıddetıle hukum surmektedır Elâzığda karlara gomulen Doğu Ekspresınden sonra Dıyarba Arkası Sa 6 Su 6 da Egede seçim kampanyası Mıüetvekıllıgi ıcin 150 den fazla D. P h *ımdıden namzediigini ko^ tlu Vslt Gokav da İstanbuldan namzed gosterilecekmiş Ankara 13 ( T H A ) Umuml =eçımlere 3,5 ay gıbı kısa bır zaman kaldığı şu sıralarda partılerdekı faalıve' hâd bır safhaya gırm ş bu'unmaktadır Bu cumleden olarak butun Ege bolgesınde gerek D P \e gerekse C H P teşkılâtl?n tarafmdan toplanttlar ve mi* tınsler tertıb edılerek seçını prtv pacandasma hız venlmekte ve bırbi'lerıne şıddetlı hucumlarda bulunmaktadırlar OBrenıldığme göre onumuzdekı umumî seçunlerd» A Sa S Su 3 de Savın Thombur? ekonomi alanmda eorduklerinm de heş rıl oncesine kıjasla çok farklı oiduğtnra. rorluklarm buyuk kısmmı atlatarak koşe\i donduğıımuTiı $ovlu yor. Bu alanda başardığiTnır islerin Cumhur Başkanı ilân edilen Ticaret Bakanı dun Mecliste: «Yahancı sermavenin onemini yabanci bir mutehassıs Çıçekli ale>hinde bir cerejan memleketimıze eclmrvi ana riavamız olduğu içın dğzından dınlemek bizim icin cesamevcud olduğu soylenivor yeve en geniş imkânlar bahşcdilmiştir» dedi ret vcrici bir olavdır Eknnomik Iskenderun 13 (T H A ) Bu baUımdan srelişmeye sıısamış bir Ankara 13 (Telefonla) Yabancı Ianan bugunku Mechste devam e rsya gelen haberlere gore, Surıve mıllet olarak son yıllar bnvnnca Herive do&ıu bımık hamleler vap serma\evı teşvık kanun tasaısı dıHı Bırıncı m=dde uzerınde soz dıktatoru Çıçeklının e^kı hukumet tığımız bır gercektır Bıri adeta uzenndekı goru"=melere Muzaffer alan Nıhad Eerıboz Cah'd ZsTnan ncalı ve daĞıtılmıç olan e«:k] partı Arkan Sa 6 Su 3 de Arknsı Sa 5 Su 4 te içimİ7den surukle>en bir vuksel Kurbanogl'injn ba^kanlıpında topme bır vetı^me isteği ile kostuğıımuzn sovlıjebıliri/ Bu yuzden BATI TRAKYADA 10 GVNi arada barı ak>aklıklarımız veva gurcmelerımİ7 olmuş mudıır' Olmuşsa nelerdir' Bunlardan sakıntnamız çareleri \ar mıdır'' Ekonomik gelışmemizi en az hata ile nasıl vurutebiliriz'* Savın Thornburg'un ba bususta da degerli goruşleri olacaktır Bir zıvafet sofrasında S 7 alan dostuO muzdan boylesine geniş izahlara kalkıtmasını tabiî beklivemezdik Kendısi memleketimızde fordukle Yabancı sermayeyi tesvik kanunu üzerinde hararetli müzakereler KAPANIŞ TÖRENLNE DAV£î Muhterem ga^etecüerımu muesseseleım a^îlsş torenlerme §?v?i veu;îfr, NoieJ Paktor müe&sesesınin açıLş toremne de şeref vermîşlerdı. Şımdt uğraclığ m ^ei^ı lâi yuzundenfeumuesseseyi kapatıyorum Paktor pastori^e sut fabnkr.^m'n 14 öcak pferşcmfae gıınü saat 15 tc yapdacak o.an kapamş forenînde bazır buJunmak lutfunu benden csırgememenm larırnla nca ederiru. PnKlör Pu'.törue sut fabrikası sahttjl Suriyede vaziyet karışık Sabtt Tüöıar Kapanış toreni davetnamesi Türlü yollarla toprahları ellerinden alınan Türkler RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Bir fabrika bugün törenle kapanıyor! Pastorize sut fabrika<ii, alâkalılardan vardım g'oTemediği, turlu 7orluklar1a karşılaştığı için faaH>etıni tatile karar verdı t e bu munasebetle bh kapantş toreni tertıbledi Bır muddet evvel Beşıktaşrta Ko\ ıçmde Smanpaşa caddesınde tesıs olıman Paktor pastonze sut fabııkasınm kapanacsğı ve bu muna«rVetle de bır toren yapılacağı, bu muessesenın sahıbı tarafından bıldırılmektedır Fabrık» sahıbınden alınan bır davetnameye gore Paktor muessesesı, bugun saat 15 te japılan bır torenle kapanacak, faahvetıne son verecektır Halka sıhhî ve temız sut ıçırmek Arkast Sa 6 Su 8 de NADİR NADİ Arkasx Sa 3 Su. 5 te BU G Ü N Yeni bir resimli roman serisi BUGUN Şuyük adlî hatalar Lyon Postası Bugün 5 inei sahifemizde Trakya Umumı Valısi Tana« Mihas. Iskeçedekı tutun ışleme evlerinde Tfirk i « ı kadınUrının onnnde (Yaııst 6 ncı tahıjermzde) llk tefrika Altıncı Tarih Halk Partisi İnkılâb Ocağı kongresi Yann toplanacak kongrede Inönü de bir konuşma yapacak C H P Beyazıd ılçesıne bağlı Uruversıtelıler inkılâb Ocagının yılbk kongresi vann Krıstal gazı Arkası Sa 6 Su 6 da Iç sahifelerimizde GITTI GIDER...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog