Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

DERTLİ SEYRAN1 Varlık Yavmevinln çıktrmakta ol duğu Türk Klâsıkleri «erisinin 29 uncu cildi halk edebıyatımızın iki büyük sairi olan Derdlı ile Seyranı'ye tahıi* edılrmstır Değerli folklorcumur Cthid Oztelh'nin hazırladığı bu cildde bu İki îaır hakkında etraflı bılgıler ve jiirlerının en güzellerını açıklamalarla bu lacaksınız. Fıatı 1 lıradır. u m h u r i yel K U R U C U S U : Y U N U S NADİ ?Q 6 J u Eğlencelı Kıtsblaı SerUı 3 Karagöz velHacivat NurnlUK Tilgen Bu seıfcın^etg^ilâtablan: 1 NASREDÖİTT' %O& VlKBALARl 2 HAKKİ PEKTAŞI flKRALARl Beher kttâb I i i i a d ı r . AJunet H a » Taş^roğlu Kltabeüık V K.Tİ3, jstanbul Mtril n l fl*TI • 1 0 ^RT m u U M İ U J ' " " '• ' °İ lUcraf *• mektub adred: Cumhuriyvt tftanbul Posta Kutmu: btanbul No 249 l U ^ o n l u : DmumJ SantraJ Humaraa: 24298. ? « * tflerl: N M Matbaa 24290 Çarşamk 13 Ocak 1954 Kahire rezaleti dün D.P. Grupundamünakaşaedildi Mısır Büyük Elçisinin derhal hudud dışı edilmesini, yahud sefaret heyetinîn toptan tevldfini istîyen milletvekilleri oldu, Dıs İsleri Bakanı etraflı izahat verdi Yabancı Kapitaİ Ankara, 12 (Telefonla) D P Meclis Grupu bugun oldukça hararetlı geçen ve zaman zaman elektrıklenen bır hava içinde muhım bır toplantı vapmıştır Ikı saat devam eden bugunku toplantı gundemının başlıca maddesıni Kahire Bujuk Elçı•nızın Mısırdan çıkarı m?sı meselesı teşkıl etmıştır Hulusı Koymenın başkdnlığında oturum açılınca Bursa mılletvekıh Sehm Ragıb Emeçuı Mısır hâdısesı hakkında izahat ıstıyen onergesmın muzakeresıne geçıleceğı sırada Fevzı Lutfı Karaosmanoğlu (Manlsa) sdz almıştır Karaosmanoğlu, blr prensıp meselesım ılerı surerek D P grupunun bundan evvelkı fevkalâde ıçtımaında tanzımı ka"•argır olan, fakat geçen celsede de bugune tâlık edılen beyannamenın hazır'anıp hazırlanmadığını sormustur Grap ıdare heyetı adına Hulusı Koymen ce\ab vermış, bu meselenın her zaman bahia mevzuu olabıleceğını, f<.kat umumî efkârın uzerınde hassaMyetle durduğu Mısır meselesının goruşul Arkast Sa 3, Su 4 te Gangster Nazıf Kubak, dun gec» Ikinci Şubede Fran(uli ve eşi de ınuvacehe edlUrkea abancı gennayeye karfi Cumhuriyeün Uk ydlannda duyduğumuı çeUngenliği marur gormek lâzımdır. Yuzyıllar boyunca korknnc bır belâ gibi mılletimizi kemiren kapitulâsyonlann hâhrası zihnimizde yer etmişti. Ba taze bihralan nnutamıyor ve normal sennaye hakUn ile kapitttlâsyonlann •imtiyaz» baklannı birbirine kanşhnyorduk Çeyrek yuzyıl içinde arka arkaya dort be? harb geçırmış, perişan blr balde kurtulmuştnk Hemen bastanbaşa yanını?, yıkılmış blr yurdun ortasında, bır don blr gomlek, Ideta çınlçıplak kalmıştik. Ne ser. ma\emiz, ne tekniğimiz, ne bilgimiz vardL Nufusumuz topraklanmıza kıyasla yetersiz oldıığu içln I? gucumuz de zavıfü Bu şartlar •ltında yabancı kapitale şıddetle Uitiyac duymamız gerekbğı halde biz ondan kaçıyor, kendi vağımızla kavrulmanın, kendi imkânlarımızla gelişmenin yolunu anjorduk. 1923 yıllarııua bu romantik 4uygusu ile ifühar edebilirlz. Bağımnzlığını ne pahasına elde ettığini bılen bir millet, ona her turlu mad. di tasavvurlar ustunde bir değer verirse, bunun derin bir manası Dun akşamustu Karakoy Koprusunden bır gorunuş yardır flk Cumhuriyet devrine hikim olan yetersiz şartlara rağmen bgsardıjpmız mote\ a s kamleleri, bü bakımdan faıcelenek onlartn gerçek olçulerini daha iyi takdir edebıliriz. Endustri ve bajındırlık •lanında gerçi hayrete değer bir fehşnıeje ulaşamamışızdır. Fakat yapılan da, e gunku jartlar bakımından, az şey değıldir Avrupa ile Amerikada kar Yabancı sermayenin kapitnlâsyon fırtmalan ile çığlardan dcmek olmadığını, onu memleketiolenler çoğalı>or mize sokmakla mılli kalkınma hamlelerimize jeni bir hız verebileceNew York 12 (Nafen « a ) {imizi ne zaman anladık? Bu konuda muspet bir tarıh one surmek Kış şehnmızde butun şıddetıle mışt r Don yuzunden yavalar ara On senedenberı en korkunc kar (uçtur. Bununla beraber Fkincı ıukum surmektedır E\velkı gun smda sık sık duşenler o'muş ve na fırtınalan Bırleşık Amerıkavı sarCihan harbi içinde kapitale ve o a ağan kar, gece dona çevırmış ve kü vasıtalannm eksensı zıncır tak mış bulunmaktadır Şımdıye kadar rada jabancı kapitale karşı re\a dun de yollardajtı buzlar erıme Arkast Sa 6 Su 6 da 60 kışının olduğu bıldırı'mek*edır New York tamamıle karlar altında jorulen bazı haksız muameleleri kalmıştır %e bazı yerlerde munaka hatırlarsak, davayı esasından kav. le tamamıle sekteve uğramıştır ramakta bir haylı geciktiğımizi itiraf etmek gerekecektır. Başlangiç Arkası Sa 3 Su 3 te yıllanmn romantik çekingeıdiğinl nasıl marur goröyor, tabiî sayıyor, hattâ bundan kendünize bır ovun. n e payı çıkarıyorsak, sonratd anIa\ışsi7lıîımi7i da olduğu gibi kaMaruf iktisadcı Thornbure memleketimlzde \aphğı tetbul etmeli, kusurlannuzı gormeli. kikler neticesınden memnunlukla bahsetti jir. Yabancı »ermave vatırımlanna dair Bu\uk» Millet Mechsınde (to Ankara 12 (a a ) Dun Adana Yonetım Kurulu Başkanı Uzeyır ruşulen kanun tasarısının bn iri dan Ankaraya gelen Amerıkah ık A\iınduk tarafından bır \emek \eMr Max rılmıştır Bu yernekte Malı>e, Ebarla bıze ka\ bettijrimız değerli za tısada ve muharrır manı bır an once telâfi ettirmesıni Thornburg «Turkıye Odalar Bırlı konomı ve Tıcaret Bakanlan, BaşHareket halinde bulunan bir hep beraber yurekten dileyelim. ğı» mumessıllerıle goruşrnuş ve bakanİLk Musteşan, Malıje EkoAmerıkan şitepine bindiren Bir memlekete dışandan kapital kendısıne Ankara Palasta Bırlık nomı ve Tıcaret Bakanlıklan mushortum guvertedeki vlnçleri girmesini kolaj laştıracak şartların tesarları Basın Yayın ve Turızm ve halatları parçaladı >alnız kanunla varatılamıyacağını Umurn Mudur vekılı Istanbul, tekrarlamağa elbette lııztım yoktur. Ankara, Izmır Tıcaret Odalarını İzmır 12 (Telefonla) Bugun Kapital huıuk bır kuvvettir fakat temsıl eden ze\at ve Bırlık ıdare lımanımızdakı gemıler buvuk bır ton dprece urkek bır kuvvettir Her hejetı ile umumî kâtıblık ılerı tehlıke atlatmışlardır Sabah saat şe\den once gıreceği memlekette gelenlerı hazır bulunmuşlardır 9 u 10 geçe korfezm açıklarından dış ve iç eutenlığin sağlam olmasıBu vesıle ile «Turkıve Odalar Yenıkale ıstıkametınde suratlı ve ru ister Dış çuvenlık daha ziyade Bırlıgı >onetım kurulu başkanı U muazzam bır hortumun lımana doğ Muvezzıinİ7e busunden duma politıkasma bflflı ise iç gu | zeyır Avunduk bır konuşma yapa ru yaklaşmakta olduğu gorulunce venlık bir rejım istıkran davası : sipariş ediniz. Arkası Sa 6 Su 4 te Arkası Sa 3. Su 2 de dır, Onun için bu kanunu yann kabul edıverraekle derhal meraleketimize bir sermave akını başlıBATI TRAKYADA 10 GUN: yacağmı sanmamahyız Bu hususta şuurlu ve devamlı cahsmalara ihtiyac vardır Turkivede kanun kargısmda yerli jabancı herkesın eşit nuıamele gorduğunu. hukuk duygusuna a\kın karar ve hareketlere bizde jer olmadığını, kanunlanmıtın Batı milletleri prensiplerine nygunluğunu burun dunja ivice anlamah, kısacası, Turkijede çali}mak istiyen yabancı sernıaye biri kendinden bilmelidir. Bu fikri her tarafa yajdığıreız takdirde artan iş gvcumuzu ilerliven tekniçimizi ve comerd tabiatimiri lâvık oldııçu olçude de&erlendırmek mumkun olacak, >abancı sermaye bize de gelmeğe başhyacaktır. NADtR NADİ Franguli'yi soyan gangster yakalandı Navab Savafl Haydttd giipegündüz bir taraftân ölüaı tehdidi ile 50.000 lira istedi, tutulurken kaçtı, heyecanh takibden sonra ele geçti Şerir btitiin suçlaruu Hiraf erU, Franpuli ile >uıleştiriJdi vo herşe} sabit oldu Dun akjam Tahtakalede polil karakolunun ellı metre ılerısınde bır gangsterlık hâdısesı olmuş, ehnde toplu tabanca bulunan bır genc olum tehdıdı altında bır sarraftan 50 bın hra sızdırmak rt<mışse de ıvı bır tesaduf netifsi yakavı ele vermıçtır Zabıta tanhınde mıilıne ender tesaduf edılen bu hadısemn Tah*a«kalenm en ış'ek bır yeruıde ve «aatınde cerevan etmıs olması, nıuhıtte buvuk bır heyecan u\anrl>rmıştır Hâdısentn tafsılâtı şo\l<Mır: 1JÎ0 boyunda. sarı «aclt kıımr^l bıyıklı, trençkot parde<rulıi 2S vaşlannda tahmın erfılen bır gfnc Hnn akşam saat 18 05 de TahtakalH» Bahkpazarı caHdesı uzerınHekı 88 numaralı *arraf dukkânmHpn ıçeri S. 6 Su 7 de Dün Kahire Üniversitesinde karışıklık çıktı Hacı Nagib taraftan talebelerle Musluman Kardeşler Cemnetine nıensub olanlar çarpıştilar Kahire 12 (A P ) Kahire Unıvers tesınds bugun rakıb talebf grup'arı arasında çarpışmalar olmuf ve bıldmldığîne gore kariîaşalık Arkast Sa t Su 4 te Şiddetli soğuklar devam ediyor Düıı.vayı karakış Şehrimizde hararet derecesi 5 e diiştii, bazı uçak seferleri y a p ı l a m a d i : Arab Birliginde ihtilaf Kahire 12 (T H A) Arab Bırlığmin vırmınci celsesm n kat'î mahıvette olacağı ve bu teşkılâtın dağılıp dağılmıyacagının bu toplanüSa. 6 Su 4 te NazU, dun jece Emnıyet Mudürluğunde «Cumhurıjet» muharriri , ile karfikarjıya ((Türkiye, iktisadî sahada köşeyi dönmüştür» Uçlü Balkan Paktı askerî görüşmeleri İzmir limanında hortum Ankara 12 ( T H A ) Uçltt Balkan paktı çerçevesı dahllınde bu ay sonunda burada Turk, YugoslaT ve Yunan Genelkurmay Başkanlan ve temsılcılerının ıştırakile gorujmeler cereyan edeceği bıldirllmektedır Arkasx Su « M . 3 i* Başbakan Ankaraya döndü Akdenude bır dakıka ıçuıd« düşup dalgalar arasuıda kaybolan Comet uçaiı f YARIN | Altıncı Tarih ! İlavenıiz Moda nereye gidiyor? Gümüldneye tâbî olan Türk köylerindeki yürekler acısı durum RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Akdenizdeki kaza üzerine tepkili yolcn uçakları seferden kaldırıldı Londra 12 (Nafen) Ingılız Havayolları ıdaresı, Comet tipı tepkılı yolcu uçaklannı seferden muvakkaten gen slmıştır Idarenın sozcusu bunun bır emnıyet tedbın olarak alındığına ışaret etmış, tahkikatın devam ettiğini de ilâve eylemıştır. Şımdı Akdenize düşmüş olan Comet tepkili uçağı çıkarılacaktır Bunun seksen metre dennlıkte ol Arkası Sa 6 Su 5 te Hajdarpaşa gannda (Yazısı o ? L I ^a Yeni resimli romammız Meşhur adlî hatalar Lyon Postası Yanndan Hibaren başlıyoruz. tâbı Turk koylermden muhtehf tıpler (Erkeklerden ayakta duranlar Turkiyeye kaçan n Ud« «dilen Ud delikanlıdu) (Yann C ncı sahıjrmude) Ingılterede çevrılmekte olan bır fıhnd* yukandakl resimde gorülan şapk» (!) kullanılmaktadır. Bu |«P ka, filra prodükt«rünun bUhaaM ıtran üzerin* hazırlanmiftır. Fakat Londra kadın fapkacılarmın d« fimdi bu yeni modaya ayak uydurmak mecburıyctind* kalacakları, çünkü bir çok klmaelerin bu dan Utedlkl«ri ogr«nı]mekt«diı. ASRÎ KLEOPATRA.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog