Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURfTET Ocak 1954 BİR BUSUSlvn DEfil fil BADM VE iHtıMJMIH NFTİCESİOİR. ZElLİIfCflZIBE fŞTE S I G M J l tfin usiuhluğunS» ispaTıAIMANYA SAA« FUARİOA KAZAMJMŞ BMHCtÜK DİPIOMASI TECROBE BUtiU Sİ2E İSPİT CDCCtKTtB. SATILIK Konserve Fabrikası Halicde deniz kenannda komple binajile «atılıktır. Müracaat: Tel: 40924. *^m Dr. SADt MAT Almanya tetkik seyahatin I ıtinnuaden dönmüstür. Eskl mua I yenehanesinde hastalarını I arını • kabule ba$lamıştır. a a l ' ANA SUTUNDEN MAHRUM) YALNIZ PİRİINCUNU İLE BÜYÜYEN YAVRU ANTIDOT •NEZLfc A •GRİP •OİS AĞSISI ~ • ADALE HOMATİIHASI %|| •YANIKLAR • GUNES YANIĞI •ARLBÖCEK SOKMASI 3i •KESİK •YARALAR ' •PIŞİK n •KAŞINTI ^ • EK1EMA •ERGENLİK i •OOHUK • DERI ÇATLAKLARINDA VE • TRAST4N SONRA KUUANILIR7| FiATI : 75 Kr$. ^ KURULUSU 1915 memleketinizde muvaffakıyetle fi'len cahsmıs m ar u f S1GMA DİKİŞNAKIŞ MAKİNELERİ en OstOn fnatzcmeden dÜtıyantn en modern fabrika'arında Imâl edlmektedlr. Zengln çeşit, bol yedek parça ve itinalı servis arzeden SIGMA makinelftri, her bakımdan OstündOr. Istiklal Turldye Umumi Mümessili ı o Koyulurle ve Arkada;lan Üd. 5*1. 158 Tel. 42485 • Telg Konfof • tsUcbul KONFOR MAROT mark» kalbur makinelerlni Israrla isteyiniz. Türklye Umum İthalâtçuı: ORHAN KAZANCHAN Oalata, Tünel Cad. 74. Telgçtf: KAZANCHAN İstanbul. SIGAVA Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesinden: Müsabaka imtiham ilânı: 1 Sosyetemiz muhtelıl servislerinde münhal bulunan 5 daktilo ihtiyacmı karsılamak üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 2 İmtihanda muvaffak olma derecesine göre kazananlara 200 lirava kadar aylık ücret (ayrıca prim. ikramiye ve tahslsat gibi munzam tediyeler) verilecektir. Lisan bilenler tercih olunur. 3 Müsabaka imtihanmı kazananlardan durumları sosyete mevzuatma uygun bulunanların tayinleri yapılarak adreslerine yazı ile tebliğ edilecektir. 4 Istekli olanların 14.1.1954 Perşembe günü akşaraına kaciar sosyetenin personel servisine müracaat ederek kayıd muamelelerini yaptırmalan lâzımdır. Ke>liyet ilân olunur. DİKiŞ NAKIŞ MAKİNELERİ GARANTİ Inşaaf Limifed Ortaklığından: Ortaklığımız muhabere ve daktilo lşlerindt çalıjmak evrak içlerinden anlayan ve iyi daktilo ve ingilizc» bilen nnmur alınacaktır. İsteklilerin referanslarile birlikte Bahçektpı Garanti Han 3. cü katta 306 No. ya 12/1/1954 akşamına kadar müneaat etmeleri. Gebze Cayırova Teknik Bafıcıvanlık Okulu Müdürlüğünden: MIYEA derinliVlerinenüha «derek«mukavemetim ve beraberınahpş yag» ö" manzora husule ğetirmei AC 17* Ur.vBu halkrdeırfldminn konıyucu »etfinleyici lcribirlere ^ ihtiy«a*vard». TNİVEA Oktllumurda yetiştirilen çeşidli renklerde gladiol, yıldız, tünbülteber, jekaik soğanları çok ucuz fiatlarl» satılmaktadır, Arzu edenler tatil günleri hariç her gün okuldan tedarik edebilirler. (238) I Ticarî Müesseselerin Nazarı Dikkatine I Llse mezunu fransırca. ingilizee lisanlarma vâkıf rekI lâm ve propaganda islerinde tecrübali, mal almak. satmak I kudreti çok yülcsek plâsiyelik yapabilecek, maas ve yüzI delikle çahşabilecek iyi referans verebilen bir genc is arı! • • yor. İstiyanlerin 45750 numaraya telefon etmeleri. • • İngitiz veya Alman mürebbiye aranıyor 4 yaşmda bir erkek çocuğa bakmak üzere tecrübeli tngiliz veya Alman mürebbiye aranıyor. Müracaat: Lİleli. Antalya Apartımanı No. 3 Telefon: 20324. . 1 EMNİYET ve SA6LAMLIK TiMSALi OLAN İfİK CSEPEL MOTOSIKLETLERiNDEN 125 ccm ve 250 ccm BOHEMYA STİtİ Bol Çeş\\W AVIZELER GELMISTIR rahat dıreksiyon kullanmak tesirli fren tutturmak fazla kilometre yapmak derapajı önlemek cadde veya bozuk vollarda, her türlü hava şartları altında yük•ek çekiş temin etmek içiıı KONFOR MlrtÇIOĞLU, KOYUTÛRK ve ARKADAŞLARI Ltd. Ort kiklâl Caddesi No. 158 Tel 42485 tUfOCTYl UMUM MOMESSfll: CSC t O l f l C S l « c e n T E S İ : İ K A R O S ŞARK TİCAHET MAHS 6. flASHtR n OBT. «COL J f l . ŞTL Comhurlyet Botran Ro. 108 İZMİH ŞlfII, BÜyükdari Cad. 27 lıtanbuJ KUDRET, SAĞLAMÜK, VELHASIL HER BAKIMDAN RAKİPSİZDİR Tiirkiy» Unıum Müıneuili: OTOTÜRK Tak.lm. Recep Pasa Cad, Mo. ? . Tal f M9ff««|554 OTOTÜRK SERVİS İSTASVONU» Do!apd*re CadJlo. 129
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog