Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

UQcaklJB4 f Bir Amerikan Üniversilesinde Hayal: 7 1 Vazifeniz yorucudur.. An kovanından farksız şekilde işleyen 1,5 milyon cildlîk kütübhaneler Yazan: Nermin Abadan çok ener/ı sarfediyorsunuz. Ijiniz üzüciı ve yorucudur. Her sabah, cesaret ve enerji ile ona sanlmanız lâzım. Mesainizin yorgunluğunu hisselmemek için kuvvetli kahvaltı ediniz: çay ile bol SANA sürülmüş birkaç dilim ekmek yiyinız. Lezzetli, sâf, kalorisi fazla ve bol mıktarda A,D vitaminlcrini ihtiva eden enerji kaynagı SANA ile neş'e içinde verimli bir larzda çalr şabilirsiniz. Sabah akşam kahvaltılarınao ekmeğinize itiyal çünkü SANA sürmeği edininiz. Midenize ve hazmı kola/du. tıhhafınıza çok iyl geiecektir. UNıLtVERıŞ TuRK LİMiTED ŞiRKETi BAKIRKOYlSTANBUL Roman ve dinlendlrici kitablar okumaya maiısus salon Bfltün Amerikan universitelerinde gece gündüz bir an kovanından farksu lekllde Ijleyen yerlerden birl kütübhaneleridir. Kütübhane«iz bir campus tasavvur edilemiyecegi gibl günde hiç olmazsa bir kere olsun kütübhaneye uğramıyan talebeye rastlamak âdet* imkânBzdıc Avrupa üniversitelerinde imtlhanlar muayyen fasılalarla yapılacağı yerde tahsil iüresinin sonunda toptan icra edildiği cihetie, talebeler kâh derslerile pek mejgul olmazlar. kâh humjnalı bir »ekilde kitablara gömülürler. Avrupalı talebenin tetebbu tarzı tamamen şahsi temayüllerine ve itiyadlanna bağhdır. Bizim üniversitelerimizde iae kütübhaneler daha çok talebey» •ıcak, gürültüden uzak, asude bir okuma salonu vazifesini görmektedir. Ders kitabının dısında çejidll •serlere başvuran talebelerimuzin. •ayısı son derece mahduddur. Birleşık Amerikada durura tam •ksinedir. Fakültelerin hiç birinde profesör tek bir kitab yahud notla iktifa etrnemektedir. Aksine talebelerinln mümkün mertebe çeşidli ınüellifin fikirlerile llgili olmasııu, çıkan muhtelif dergi ve makalelerl gözden geçirmelerini başanh bir Dot almanın birinci çarü olarak Ueri sürmektedir. Bu maksadla her profesör derslerine yeni başladıgı •ırada okumasını istediği bütün kitab ve makalelerüı listesini talebelerine dağıtır. Pek tabii ki tav•iye cdilen 30 40 eserın bütününü okumak mecburiyeti yoktur. Hoca lüzumlu gördügü bahisleri sahife numaralan ile birlikte işaretler, talebe onlardan mükellef tutulur. Sakın bu gibi listelerin yalnız sene başında tevzi edildiğini sanmayınız. Hemen her hafta başında yeni den bu casslgnment list» (ders listeleri) karjısında talebenin baran isyan edeceği geliyor. Zira böylece bir somestrde okutulan tek bir dersin imtihamnı verebilmek için takriben 1000 1500 sahlfe okumuş olmak, üstelik yeniden bir eürü kitab araştırmalanna dayanan 23 40 sahüelik yazıh bir vazife vermek lâzımdırBu tedrisat fekli karsmnda kütübhanenin bir tek dakika bos. kalmıyacağı asikfirdır. Çoktandır görmediğiniz bir srkadasınızı bulmak için sabırsızlanıyorsanız, kütübhansye ugramsk kâfidir. Amerikan üniversltelerinin çoğu muhtelif fakültelerinl geni» bir ssha, yani «campusı un etrafına topladıklan cihetie, tek, umumî ve büyük bir kütübhane binasını tercih ederler. Böylece her fakülte için ayn ayrı ihtisaa kütübhaneleri insa ettirmek, icabında aynı cıns ansiklopedi, atlas, vs. gibi bir kaç takım pahalı kitsbîardan ısmarlamak külfeti ortadan kalkmıı oluyor Minnesota'dakf tlniversite kütübhanesini banndıran kocaman üç kath binad» bir buçuk milyon cild kitab bulunmaktadır. Buna aynca son derece zengin bir dergi ve gazete koleksiyonu llâve edilirse. talebe ve profesSrlerin Utifadesine eçık tutulan kültür mirasmın hacmi daha iyice anlaılmış olur. Kitab alma verme usulleri gayet Jtesin prensiplere bağlanmıştır. Cümle kapısının karşısındaki 350 kişilık «Reference = müracaat» salonunda muhtelif profesörlerin mecburî okuma listesine koyduklan kitablar bulunmaktadır. Bunların kartoteki ayndır. İzdihamı önlemek için bahsi geçen eserlerden bir kaç nüsha hazır bulundurulur. Bu bölmedeki kitablar gündüz dört saat müddetle, akşamlan beşten sonra ıse bir geee ala dizlll kitablan arzu edlldigi fekil ter taşrada olsun, kütübhanelerin d» kanştırmak mümkundür. Bu örnek denecek şekilde işleraesi yal | Deveran faaliyetini arttıran Biyolojik mukavvl bir salonda bulunan kitablardan her nız zenginlerin bağış ve hıbelerinT O N İ K ' tir. defasmda bir tanesi olmak üzere den 1leri gelmemektedir. İdeal denilebılecek bu faahyet her şeyden Yeniden gelmis ve eczanebir hafta müddetle dışan verilir. önce kütübhaneciliği ayn bir ihtiKütübhanenin asıl bütün kitab lere tevzi edilmistir. sas mesleği olarak kabul eden zihmevcudunu ayn ayn fışlerde gös j niyetin neticesidir. Amerikanın NORDMARK WERKE teren kocaman kartotek üst kat belli başlı üniversitelerının hepsmG. M. B. H. taki büyük holdedır. Bu holde bir de kütübhanecilik tıpkı doktn'hJc, Hamburç Almanya yandan Utenilen kitablar gelip mühendislık gibi dört sene süren tevzi edilmekte, diğer yandan da bir yüksek tahsılin bitirilmesini dışan verilenler iade edilmektedir. şart koşan meslektir. Dahası var. Hole üç büyük salon açılmakta Kütübhanecilik aahasında diğer dır. Umuml müracaat salonunda meslek branşlarında olduğu gibibütün ansıklopediler, atlu, el ki bir iki senelik araştırma ve tez yaLevendde Büyükdere yolu tablan, lugatler; rehber v's. gibi pıldıgı takdirde «Masters» dereceüstünde bahceli, garajh, tesini de almak mümkundür. eve götürülemiyecek kadar ağır lefonlu ve muşambalı ve 8 Kütübhanecilik fakültesinde belve kıymetli kitablar bulunmaktaodalı ferah bir ev kıralıktır libaşh olarak şu dersler okutulmak dır. Ona bitlsik dergi ve gazeteler Müracaat: Hergün 16 dan «alonunda ise Amerikanın belli tadır: Matbuatın yayılışı, âmme sonra Telefon: 49583 kütübhanelerine aid prensipler, übajlı günlük gazeteleri, ilml ve universite kütübhanelerinde başgösmuml mevzulara müteallik bütün teren idart problemler. Okul küdergllerin son sayısı, ayn ayn göztübhanelerinde meseleler müracaat lerde bulunmaktadır. Eğer bu der ve ihtisas kütübhanelerinin teşkilât neler hakkında muhtelif raporlar gilerden birinin geçmi» sayuuu landınlması bibliyografya sistem kaleme almıştır. Bu raporlarda bubulmak istiyorsanız, bir fi| doldur leri çocuklara okuma rehberliğin günkü durum olanca çıplakhğile mak kâfidir. Bej dakika sonra ara prensipleri yeti^'sinlere kitab tav teşrih edilmiş bulunmaktadır. Thompson'a gore bütün Yakın dığınus cild ellnize geçer. Üçüneü siye etmenln prensipleri katalog büyük salon ise sadece biyoloji ve tertib usulleri çeşidli seminerler. Doğuda en kıymetli ve nadide tıb kitablanna mahsustur. Tıb Fa Fakat kütübhanecilik fakuHesinin islâm eserleri koleksiyonu Türkikültesme mensub profesörler müt müfredatı bununla bitmiş deŞildir. yededir. Bu koleksiyon olsa olsa Mısır ve Israel ile boy ölçüşebilir. takil bir kfltübhaneyt sahib olmak Talebelerden ayrıca güzel sanatlar tarihi. felsefe. »osyal ilimler, ikti Öyle oldugu halde Robcrt Kolej için pek çok mücadele etmişlerve Ankaradaki Ziraat fakültesinin ss de umuml prenaipi bozmamak sad. gazetecilik, tarih fakültelerin kütübhaneleri harıc, mevcud diğer d« verilen muayyen derslerden bir içİB anulanndan vazgeçmek tokaçını seçme!eri istenmektedir. bütün kitablıklar ficilen birer makrunda kalmışlardır. Ünlversitenin Böylec» genc kütübhanecilere bir sada elverişli şekilde inşa edilmiş idaresi bütün kitab mevcudunun yandan'mömkÇn mertebe geıtişl~Mr JUitübhane binasina muhtacdırl t*k «1den idarv edümesini çok da kültür, öteyandan herhangi ebadYa. eleman meselesinde vaziyet ha uygun ve pratik bulmaktadır. da bir kütübhaneyi muvaffakıyetle daha da müellimdir. KütübhanelftSaate bagh olarak dışan vtrilan idare etmek için lüzumlu tcknik. rimizde çalıtan değerli genclerimiıden bir kaç kişi müstesna hiç bimüracaat kitablan hariç, bütün bilgt verilmektedir risi meslekf bir tahsil görmüs dekitablar tgraduate» yani liaansını Bu münaseetle blzi Amerikan ualmış talebelere hüviyetlerinin ib sulünden ayıran mühim bir nokta ğildir. Katalog tertibi. fiş usulleri, razı karjıhğmda üç ay müddetle, ya temas lüzumunu duyuyonım. A kitablann nümerotaj işleri rastgele juradan buradan alınan bir ilhamyani bir trimestr boyunca verilmek merikan üniversitelerinde fakü'tela yapılmaktadır Haricde tahsil tedir. Kitablann. bulunduklan çe let sımsıkı proşramla bağh olmaedenler de muhtellf memleketlerde lık raflardan müracaat tezgâhma dıkları gibi talebeye de sadece ken bulunduklan eihetle, değişik mekadar ulaştırılması gayet pratik bir dl derslerini empoze etmeğe çalış todlarla yetiştiriİTiişlerdir. Onlar şekilde halledılmiştir. Kitab almak mazlar. Aksine talebenin şahsî te da blr araya ^idikleri zaman aisteyen kimse eserin adını, numara mayülleri nazan itlbara alınır. Ken henkli bir şekılde çalışmak imkSuıu. v. s bildiren fişi doldurduk dilerine geniş ufuklar açabilecek nmı bulamıyorlar. Bu yüzden kıytan sonra kâğıdı nobetçi kütübha va seçtikleri branşla ilgili, başka metli vaktimlz bos yere akıp gidine memuruna verir. O da pusulayı başka fakültelerde okutulan bir vor. Kitablar üstündeki toz tabaufacık, madenden yapıbruş, lilİn söru der» mevzuu verilir. Talebe kası ağırlaşıyor. Vatandaşlarımız dir şeklinde bir kutuya koyup em bunlar arasında kendisinden iste ise kütübhaneyi günlük hayatın bir nilen saat miktarında beğendiklebilgi kaynağı olarak kullanmasını me tertibatını haiz bir boruya atar. rini seçer. Böylece kat't, değişmez, Hava tazyikı ile bir, iki dakıkada her kafaya aynı nklrleri aşılamaga bir türlü öğrenemiyorlar. depoya ulaşan kutu oradaki memur çalışan tekçl bir tedrisat yerine Thompson raporunda Türkiyedeki tarafından açılır. Kitab mevcudsa çok taraflı, elâstik! bir program kütübhanelerin idare mekanizmasıotomatik olarak ifleyen ufak bir ortaya çıkmaktadır. nı hiç bir garb memleketile kıyaslanmıyacak derece geri olarak vaasansörle hemen yukan gönderiHalen Türkiyede kütübhanecilik sıflandırmaktadır. Bu vaziyete bir lir. Kitab dışan verilmisse, yahud başka bir yerde ise memur fi$e lü sahasında yetişmek istiyen gencler an önce son vermek için en mühim zumlu «erhi verip gene aynı taz için bütün kapılar kapalıdır. Meğer vazife kütübhanelerin hayat! degeki devlet kesesinden veva şahsî im rlni herkesten çok nefsinde duyan yikli boru ile yukan gönderir. Bu kânlarmdan faydalanarak Avrupa pratik mekanizma sayesinde kü vahud Birlejik Amerikaya gitsin üniversitelerimize düşmektedir. Ister İstanbul, ister Ankarada, tübhane asgart bir memur kadrocu ler. hattâ kabil olsa her iki şehrimiz ile en yüksek hacimde kitab alış Vaktlle hükumetimizin davetlisi Edebiyat ve Tarih fakültelerile ışverişinl tanzim edebilmektedir. Küolarak bu meseleyi tetkik etmek i birlıği yapan bir kütübhanecilik tübhanenin hiç bir salonunda «iüzere memleketimize davet edilen fakültesi kurulmalıdır. Bu yapılgara içilmesine müsaade edilme Kentudky üniversitesi kütübhane . madıkça genclerimizden objektif mektedir. Maamafih idart, tirya fakültesinin dekanı Lawrence S. I ilm! metodlarla araştırmalar yapkileri zevklerinden büsbütün mah Thompson, Türkiyedeki kütübha malarını nasıl bekliyebilirizî rum etmemek için kütübhanenin bodrum katında konforlu sandalyeler koydurtmuş ve onlara orada bir dınlenme yeri hazırîamışür. Amerikalı üniversite talebesi kız Cemiyetimizin senelik umuml heyet toplantısı 17 ocak veya erkek olsun çok sigara iç9S4 pazar günü saat 14 te Edimekapı Şehidliğindeki mermektedir. Bir çok sınıflarda hoca kezimizde yapılacaktır. Azamızm teşrifleri rica olunur. müsaade ettiği takdirde derste de GüNDEM: Merkez heyetinln ve hesabat ve muamelât içtıkleri vâkidir. Kışin dısansı üç encümenlerinin raporlarının okunması, Merkez heyetinin metrelik bir kar örtüsü ile kaplanibrası, Nizamnamenin tadili. yenl sene hesabat ve muamedığı zaman, buralar adam almaz lâtı için iki encümenle yeni merkez heyetinin ve ihtiyat olur... Herkes merdiven baaamakazanın seçilmesı. 'anna ihşir, bir yandan sigarasını tüttürür, öte yandan günün olaylannı münakaşa eder. AKTIVANAD Savm Doktorlar İ.E. Kimya Evi Türk Anonim Şirkefinden: Ruznamede yazılı hususlar hakkuıda karar veraıek üzere Şirketimlzin fevkalâde umuml heyet toplantısı, 4.2.1954 Persembe günü saat 14.30 da İstanbulda Çemberlitasta Peykhane sokağındaki Şirket merkezinde yapılacağından. muayyen gün ve saatte sayın ortaklann hazır bulunmaları rica olunur. Idare Mecliai RUZ NA M E : 1) Sirket sermayesini, 500.000 lira llâvesile, 1.500.000 llraya çıkartılması. 2) Sermayenin arttırılması »ebebile, ana sözleşmenin bu hu«usa müteallik hükümlerinin aşağıda yazılı şekilde değijtirilmesl. 3) Şirket namına gayrimenkuller teferruğ etmesi, gayrimen kuller üzerinde mükellefiyetler tesis eylemesi ve gene gayrimenkulleri ahara devir ve ferağ etmesi hususlarında idare meclisine salâhiyet verilmesi. Ana sözleşmenin tadil edilecek maddeleri: Mer'i olan şekil: Madde 7 Şlrketin sermayesi bir milyon Türk llrası olarak tayin ve takdir edilen (doktor İbrahim Ethem Kimya Evi) Müessesesinin 31.8.1951 tarihine kadar tahakkuk etmis ve jirketin kat'l şekilde teşekkülü ânına kadar tahakkuk edecek bilcümle aktif ve pasifl ve bilcümle hukuk ve vecaibinden ve gene bu meyanda adı geçen müessesenın Marshall yardım plânı çerçevesi içinde hükumetle ve Türkiye Sanayi Kalkmma Bankası iîe akdeylediği ve şırketin kat'i şekilde kurulusuna kadar bu hususta aktedilecek mütemmim ve müteferri bilcümle an laşmalarla tahakkuk etmis ve edecek hak ve vecibelerden velhâsıl müessesenin bütün mâmelekinden ibarettir. Kurucular, müştereken ve aşağıda beyan olunan hisselerl nlsbetinde elyevm ve tamammm mutasarrıfı oldukları ve şirketçe mübayaası mukarrer bulunan (doktor İbrahim Ethem Kimya Evi) müessesesinin bilcümle mâmelekinl, girketin kat'l şekilde teşekkülünü müteakıb aynen şirkete devreylemeği kabul ve taahhüd eylemişlerdır. Şirketin yukanda mezkur bir milyon Ura değerlndekl aynl sermayesi, beheri 2500. Türk lirası kıymetinde 400 hisseye taksım edîlrmg olup bundan: 100 hissesi Seyyide Ulagay ,c • 7Ş. hissesi Nezih .Ulagay > » ^5 hissesi Rasin Ulagay 75 hissesi Suad Ulagay ve •<. î?«*¥ s ^ esi İp 1 3 * UJ*£ay taraflarından tamamen taahhüd olunmuştur. Hisselerin bedellerine tekabül eden aynl taahhüdat. ber mucıbi mukavele tamamen ifa olunup aradan iki sene geçmeden hâmiline muharrer hisse senedi ihraç olunamaz. Madde 11 Şirket, kat'î surette kurulduktan ve taahhüd edilen aynl sermaye vazolunduktan sonra azaml bir sene zar fında hissedarlara nâma muharrer ve hissedarın haklarını mübeyyin ve Ticaret Kanununun 405 İnci maddesi hükümlerine göre ihraç olunacak âvan hisse senedleri verilir. Bilumum hisse senedlerinin nümuneleri, ihraç edilmezden evvel, tasdik edilmek üzere Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Madde 12 Nâma muharrer ftyan hisse senedleri Ticaret Kanununun 409 uncu maddesi hükümleri dahilinde ahara devir ve ferağ olunabilir. Madde 14 Hıssedarlar ancak malik oldukları hisse senedlerinin bedeli miktarınca mes'uldürler. Binaenaleyh. kendllerine hinl taahhüd ve imzada kabul etmış oldukları ayın karşılığı nakdl taahhüdler miktarından fazla bir mes'uliyet tahmil edilemez. Muaddel şekil: Madde 7 Şirketin sermayesi, 1.500.000. Türk lirasından ibarettir. Bunun: A 1.000.000. liralık kuruluş sırasında irae edilen kısmı, aynl sermaye olup (doktor İbrahim Ethem Kimya Evi) müessesesinin bilcümle mâmelekinin şirkete devri suretile, tamamen ödenmiştir. Aynl »ermayeyi temsil eden (A serisi) hisse senedlerinin beheri 2500. lira değerinde dört yüz aded nama muharrer hisseye taksim edılmıjlır. Bundan: 100 hissesi Seyyide Ulagay 75 hissesi Rasin Ulagay 75 hissesi Nezih Ulagay 75 hissesi Suad Ulagay ve 75 hissesi llhan Ulagay taraflarından tamamen ödenmiştir. 31.7.1954 gününden evvel işbu nâma muharrer hisse senedleri. hâmiline muharrer hisse senedlerile tebdil edilemez. B Sermayenin 500.000. liralık artan kısmı. nakdi sermaye olup (B serisi) beheri 2500. lira değerinde 200 aded hâmiline muharrer hisseye taksim edilmiştir. Bundan: 52 hissesi Seyyide Ulagay 37 hissesi Rasin Ulagay 37 hissesi Nezih Ulagay 37 hissesi Suad Ulagay ve 37 hissesi İlhan Ulagay taraflarından tamamen taahhüd ve % 25 i nakden ödenmiştir Hisselerin bedelleri tamamen ödenmedikçe hâmiline muharrer hisse senedi ihraç olunamaz. İşbu muaddel maddenin usulen tasdik, tesçil ve ilânından sonra sermayenin geri kalan kısmı idare meclisince tayin olunacak zamanlarda ve kararlaştırılacak şartlara tevfikan bir defada veya mukassaten hissedarlardan tahsil olunur. Bu yoldaki talebler şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan en az iki gazete ile lâakal yirml gün evvel ilân edilmek suretile yapılır. Madde 11 Şirket kat'î surette kurulduktan ve taahhüd edilen aynî sermaye vazolunduktan sonra azamî bir sene zar fında hissedarların nâma muharrer ve hissedarın haklarını mübeyyin ve Ticaret Kanununun 405 inci maddesi hükijmlerine göre ihraç olunacak âvan hisse senedleri verilir. Umuml heyetçe sirket sermayesınin tezyidine karar verildiği ve bu karar da usulen tasdik, tesçil ve ilân olunduğu takdirde, germayenin artan kısmına iştirak eden hissedarlara nâma muharrer ve hissedarın haklarını mübeyyin ilmühaberler verilir. Artan sermaye tamamen ödendiği takdirde bu ilmühaberler Ticaret Kanununun 405 inei maddesi hükümlerine göre ihraç olunacak hâmiline muharrer hisse senedlerile değiştirilir. Bilumum hisse senedlerinin nümuneleri. ihraç edflmezden evvel Ticaret ve Ekonomi Bakanlığına, tasdik edilmek üzere, gönderilir. Madde 12 Nâma muharrer ftyan hisse senedleri Ticaret Kanununun 409 uncu ve hâmiline muharrer hisse senedleri Ticaret Kanununun 410 uncu maddeleri hükümleri dahilinde ahara devir ve ferağ olunabılir. Madde 1i Hıssedarlar ancak malık oldukları hisse senedlerinin bedeli miktarınca mes'uldürler Binaemleyh. kendilerine hinî taahhüd ve imzada kabul etmiş oldukları ayn karşılığı nakdl ve doğrudan doğruya nakdl taahhüdleri miktarından fazla bir mes'uliyet tahmil edilmez. Nakliyat için teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlügünden: Bahçekapı/Sümerhan 1 Memleketin muhteltf yerlerinde buîunan Sümerbank Mensucat ve İplik Fabrlkalarmdan îstanbula gelecek ve İstanbuldan memleketin muhtelif yerlerinde bulunan satıg mağazalarımıza gönderilecek pamuklu ve yünlü mamullerle alelumum ipliklere aid kara ve deniz yollarından yapılacak normal nakliyat ve bu emtianın lüzumu halinde doğrudan dogruya kamyonla yapılacak nakliyat is,leri bir sene müddetle taahhüde bağlanacaktır. 2 Bu işlere aid sartname ile mukavele taslağı ve taşmacağı tahmin olunan miktarlara aid liste, müessese merkezindeki nakliyat servisimizden ücretsiz almabilir. Talib olanlann simdiye kadar vaptıkları bu kabil işlere aid belgelerle en geç 8.2.1954 tarihine kadar müracaat etmeleri lâzımdır. Müessese, ihaleyi vapıp yar»mamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. KİRALIK EV İstanbul İranlılar Hayır Cemiyeti Başkanlığmdan: Cemiyetimizin yıllık umuml toplantısınm 17.1.1954 pazar günü saat 14 te Cemiyetimizin Merkez blnasmda yapılacağı, ekseriyet temin edilmediği takdirde 24.1.1954 tarihinde ayni yer ve ayni saatte tekrarlanacağı sayın üyelere blldirilir. GÜNDEM: 1) Anma töreni. 2) Evvelki umuml toplantı zamtnamesinin okunması. 3) Cemiyetimizin 1953 senesi muamelâtı ve umumî durumu hakkında idare heyeti raporunun okunması. '<*) Murakıblar raporunun okunmasî, mürakıblarta idare heyeti üyelerinin ibrası. 5) 1954 yılının takribl bütçesinin müzakere ye tasdiki. 6) Temenniler. 7) Yeni aslî ve yedek idare heyetinin intihabı. 8) Murakıb ve yedek murakıbların tayin ve intihabı. Değirmende kınlacak hububattan husule gelecek yukarıda zikri geçen çıkıntılar karjalı zarf usulile satılacaktır. Fabrika idaresindeki şartnamesine göre taliblerin 15 Ocak 1954 tarihine kadar tekliflerini yapmaları. Fig, Kavuz, Kırma, Karamnk, Fırça Tozu ve Tavuk Yemi Safışı Kasımpaşa Un Fabrikası İSTANBUL EMNİYET 1 Müsabaka ile süratli ve sekilli yazan (5) daktilo alınacaktır. Muvaffak olanlara derecesine göre (350) liraya kadar ücret verilecektir. Cetvel yapmakta kabiliyetli olanlarla yabancı dil bilenler tercih edilir. Müsabaka imtihanına girmek üzere taliblerin 25 ocak 1954 tarihine kadar Sandık Persone) Servisine mürac&atleri. (336) SANDIĞI MÜDÜRLÜGÜNDEN: Açık Eksiltme İlânı İstanbul Bayındırlık Madirliğynden: 1 tstanbul Cezaevi onarımı açık eksütmeye çıkarılmıjtır. Keşif bedeli «4910» lira «84» kurustur. Eksiltme 18.1.1954 tarihinde pazartesi günü saat 15 te İstanbul Baymdırlık Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri, genel, hususi ve fennl şartnameleri. proje keşii hülâsasile buna müteferri diğer evrak, dairesinde görüleeektir. 3 Eksiltmeye iştirak etmek için taliblerin (368) lira (31) kuruşluk muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi ve (954) yılında Ticaret Odasında kayıdh bulunduğu na dair belgeyi hâmil olması, eksiltme gününden tatil günlerl hariç (3) gün evvel Vilâyet makamına müracaat ederek ehliyet vesikası alması ve yukanda 2 nci maddede yazılan evrakı görüp eksiltme şartnamesinde yazılı kayda göre kabul ettiğine dair imzalaması sarttır. (19717) Şehidükleri İmar Gemiyetinden: Kitabı ertesi sabah dokuzda yahud katındaki idarehanesinde hazırlamüddetin sona erdiği dakikada vak nır. Gazeteyi sabahlan satm «Imat tinde getirmiyenden ağır bir para hacet yoktur. Talebe birîiği binacezası alındığı gibi kendisine tek sının postaneai, kütübhanenin giri» rar kitab verilmemektedir. Sınıf kapısı, v.s. gibi yerlerde bir yığm geçmenin mutlak «urette dışandan dolusu gazete durur, gelip geçen kitab okumağa bağh olan bir üni bunlardan istediği kadaruu alır. verstede ise bundan ağır bir ceza Gazetenin masrsiları her talebeden düşünülem«... Hele burada oku alınan harcın blr kısmı U* karsılayan talebe •erdiğl harta garsonluk nır. Böyle bir imkan ancak kigıd yahud buna benzer islerde alnının bolluğu diyarı BirlesÜt Amerika ve Kanadada tasavvur edilebilir. Zira •teri ile kazanıyorsa... dünyanın başka yerlerinde, hele orModern veya klâsik edebiyat. ro mandan yana tamtakır olan Türkiman, seyahat notlarmdan hoşla yede kâğıd buhranı günlük siyasi nanlar için rahat koltuklarîa döşeli çazetelerin sahifesini tahdid zarureArthur Upson salonu hazırlanmış j tinl doğurmaktadır tır. Orada keyif çaüp açüc raflarda J Amerikad. ister unlvtrsltede, i r kovmak üzere dışan verilmektedir. I üzere Gazetecilik fakültesinin tlt binasında teşekkül edecek hususi komisyon onünde yapılacaktır. 3 İsteklilerin 500 lira geçici teminatlarını açık arttırma saattnden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacaklan makbuzlarile komisyona basvurmaları lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü Nakliyat Servlsinde ve motör de 1 inci maddede yazılı bulunan yerde hergün görülebilir. (292) Minnesote Üniversiterinde halen dünyanın en yüksek tirajına sahib bir talebe gazetesi çıkmaktadır. «The Daily» isimli olan bu gazete tamamen talebeye hasredilmiştlr. 1 Hâlen Halicde Bulgar kllisesi önünde durmakta olan İçinde muhtelif fakültelere aid havadisler, siyasî haberlerin özeti, Evangelistra (Toprakofis) motörünün açık arttırma suretile saspor, sanat, müzfk sahifeleri bulu tışı yapılacaktır. nur. Gazete, mesuliyeti şartsız ka2 Açık arttırma 20.1.954 tarihine rastlıyan çarşamba günü yıdsız şekilde talebelere ald olmak saat 15 te Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bolge Müdürlüğü DENİZ MOTÖRÜ Toprak Mahsulleri Ofisi İsfanbul Bölge Müdürlügünden: SATILACAKTIR İKİ DAKTİLO ALINACAK İstanbulda bir sirket için en az ortaokul mezunu, daktilosu kuvvetli, yazısı düzgün ve hesabı elverişli iki daktilo alınaeaktırKısa hal tercümesi ve foto ile' müracaat: İstanbul P. K. 1391. Teknik ustabaşı aranıyor Teknik Okulu veya Sanat Enstitüsü mezunları dereceslnde, en aşağı 8 sene tecrübe görüp ustabaşılık yapmış, resimden anlıyan, işçilerin idaresinde mtizamı temine ve yeni tesisatm montajında nezareie muktedir, birıncı smıf tesviyeci ve montajcı aranıyor. İsteklilerin sahsan ve lüzumlu evrak ile birlikte Bakırköyde Umleverİş Türk Ltd. Ştl. Fabrikasuıa acele müracaat etmeleri. Yerli Çadır Bezi Satm Alınacak Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumî Merkezinden: Kapalı zarf usulile 135.000 metre yerli mamulât çadır bezi satın alınaeaktır. Şartnamesi tstanbulda Mimarvedad caddesinde Kızılay Deposu Müdürlügünden. Ankarada Kızılay Umumi Merkez'nden bedPİsiz verilir. ?^rtnarne dairesinde hazırlanacak nümunelerin 30 Ocak 1954 Cumartesi günti saat 13 e kadar ve kanah teklif mektublarının da 15 Şubat 1954 günü akşamına kadar Umumî Merkezimizde bulundurulması rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog