Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

IlüetltltM r"*! Merahlt Resimler f ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR 1 f DÜNYA HÂDİSELERİ J İtfaiye Müdürü ile bir sohbet Yazan: Reşad Enis Gokyflzündt akrobaai yapan bir uçak... Hava meydanuu dolduran halk heyecan içinde... Herke», uçak pikeye daldığı zaman rükua varırcasına iğiliyor, düz uçuja geçin] ce doğruluyor. Nefesler tutulmu?... O ne? Uçaktan bırdenbire bir alev ve seyircılerden bir çığUk yükseli; yor. Beş on dakikadarberi boşlukta ı hânkalar yaratan cesur pilot, muj hakkak bir ölüme gıtmektedir. U' çak, bir kaç saniye sonra civarda] ki istasyonun kömür deposuna çar parak parçalanmıştır. Sıhhî imdad arabaları, halk oraya koşuyor. Tuhaf jey... Pilot ortada yok... Hiç kimse, parçalandığı rr.uhakk?k olan vücudünden en küçük 1 bir emare dahi bulamıyor Kaza inı olmuştur. Pılotun paraşütle atla', m?sma ne imkân. ne de zaman ı vardır. Zatcn övle olssydı herkes gorecekti, o halde? Butün kafalar, muammanın kördüğümünu çozmekte seferber oluyor. Nafile... Neden sonra, büyük kbmür de" posunun kapüarmdan ssndeleyerek bir adamın çıktığı görülüyor. Aman yarabbi! Eu, parçalanan uça| ğın pılotudur. Mesele anlaşıhyor! I üçak korkunc bir hızla binaya çarptığı anda yerinden fırlayan pilot, açık bulunan pencereden kömürlerin içine düşmüs ve ölümden kurtubnuştur. sını ihmalde deva meder. Tuhafı şu ki, bacalanni temizletmiyenler fıkara mahalleleri halkıdır. İki hırtuı, bir pırtıst olanlardır... Tevfik Himalaya, İstanbullulardan şikâyetçi... Vatandaslarunız, nedense, yan gın aeyrine merakhdırlar. Yangın çıkan binının karşısına geçip uzun uzun seyrederler. Neden sonra ıçlerinden birınin akluıa srelir: «Yahu, itfaiyeyt haber veren oldu mu'ı, «Ha, sahi!» O saman hatırlarlar. İtfaiyeyt telefonlar edilir. Kısa bir müddet sonra ekipimiz hâdise yerınt yetijır. Hemserilerimizde bir feryad, bir homurtu: «Ya hu, Nerelerdesiniz? Amerikadan mı geliyorsunuz? Ates bncayı saralı yıl oldu!» ve tabil, küfürün bini bir para... Ne ana, ne avrat, nt hırka, ne mintan kalır... Sendikası Yapı Kooptratifinin 13 ocak çarşamba aksamı At las sinemasmda tertiblediği konserdt program sırasıle; Orhan Borar kuarteü, J. Haydn'in 74 No. lu kuartetini çalacaktır. Haber aldıgınuza göre, (Orhan Borar, V. Arslanyan. Y. Kavafyan, Mesud Ctmil) d«a kurulu kuartetin bu konserinde, mazereti dolayısile bulunamıyaeak olan Mesud Cemilin yerınt, çelloyu Muhiddin Sadak çalacaktır. Ankara Devlet Operası tanatkârlanndan soprano Leylâ Gcnçar, Fichard Strauss'tan iki «lied» vt muhtelif opera aryaları söyleyecektir. Ktndtsint piyanoda Ccmal Reşid Hty rtfakat edecektir. Muhiddin Sadak idaresinde «SeYangın söndürülünee de. herkes hir Korosu». Brahms, V. Aru, C te bir sevine vt takdır: «Yasayın Cui'den eserler ve »rmonize edilaslanlar'» Bu n* perhiı, bu nt li miş Türk Halk türküleri aöyliythana turşusu biraderl cekHr. Derd bir değil ki. Yangın nra «Çağınlış» Londra radjosnnda sında itfaiyecilerin i?ine müdahale çalınacak edenleri ne yapalım? Gelen ekip Cemal Reşid Reyin <.Çağınlıs» ad yangmı rahat rahat söndurebilecek h senfonik poemi, Londra radyosun ken ortahgı telâşa verirler, diğer da 18 ocak, Türkiye »aaüle 22.55 merkez karargâhlannt telefon e te 464 m. (64T khz.) dalga uzunludip kuvvet isterler, Bunu bazan gunda ve 19 ocakta Türkiyt saatile idare âmirlerimizin bile yaptığı 20 de. 194 m. (1.546 khz.) dalga uvakidir. Meselâ Defterdardaki müzunluğundan yaymUnacaktır. Bihimmat fabrikası infilâkında. o zamanm Enniyet Müdürü telSs ve lindiği üzere; bestekârm bu e«eri, heyecan içinde, itfaiye merkezle son İspanya leyahatinde orada çarine emirler vermeğe kalkıştı. Yan hnmıs ve büvük ilai toplamıştı. Bu «atr eski bir Türk efsanesingın yerine yeni kuvvet istedi. Faden mülhemdir. Eseri Londra radkat kendistae hatırlatıldı W, buna yosunda, Valttr Goehr idar^sinde ancak grup âmiri salâhiyetlidir. <tPhilarmania» orkestratı çalacak İtfaiyeyi aldatan muzibler go tır. Hilüyor mu gene Tevfik BeyT Filârmonİ Geçen senelert nazaran çok Cemal Rttid Rey idaresınde, Seazaldı, dedi. İtfaiyt müdürüne göre. bunlar mih Argtşo, Emine Erel, Hamid Alacaoğlu, Alim Almat, Semint «muzib» değil, tsadist» tir. Argeso, Harutyun Hanwyan. Pa Sadist mi? Evet... İtfaiyenin siren sesle nayot Abacı. Lutfiyt Dölensoy, rinden hoşlanan ruh hastalarıdır Samim Kürkçüyan, Remzi Döienbunlar. Yanguı ihban yapar, 8 soy'd«n mütesekkil «Yaylı sazlar nünden geçen itfaiyenin düdükle gmpu» 13 ocak çarşamba günü sarinden zevkalırlar. tngilterede, Ho at 1.30 da demtk salonlarında bir landada bu çeşid sadistler daha konser vtrtceklerdir. Bu konserde 16 ncı asır Italyan çokmus. Bizim fadistlerimiz, ihbarlarını ekseriya Büyük Postane komoozitörlerint aid fazla bilinnin umumî telefonlanndan yapar memiş parçslar ve Geminiani'nin lar. Fakat biz artık, telefon idare «Concerto Grosso'su vardır. sinin yardımılt iadistleri yakala*** mağa muvaffak oluyoruz. Yalancl «Sinekli Bakkal» İçin ilk ihbarlarm azalıs ıtbebi dt bu... hanrlıkkr İtfaiyt müdürünün oda» kaptan Tarunmif romancırou Halide Edib Adıvarın meşhur aSi~ nekli Bakal» romanının filme ahnması maksadile, Halide Elib Adıvar, rtjisör Ş. Sırmalı vt pr.odüktör Naci Duru, bu filmin dış aahnelerinin çekileceği mahalleri tesbit etmek üzere. şehri gezmişler^ romancmın eski tstanbul hakkmdakl izahları üzerine gereken hazırlıklara girişılmıştir. *** Bir deniz faciası Gueteciler Sendikası'nıa tertiplediği konser İstanbul Gazeteciler Bolivya kalay kralı Paüno'nun butün teh dıd'.enne, yalvarmalarına rağmen kızının tngiliz sevgilisile Iskoçyada nikâhlandıiım yazmıştık. Yukarıdaki resimde, sevgıliler İskoçya nikâh dairesınden çıkarken Börülmektedırler. Bıdayette bu evlenmeye jiddetle muhalefet eden Bolivva kalav kralı, kızının inadını görünce yumu'amak rr.ecbnriyetinde kalmıstır. Yeni Yılın İlk Âşk Macerası Fmcladaa kurtulanlardan Mena Arkadan gelen yirml bes metrelik bir dalga Jules Verne gemisinin direklerınt kadar hücum etti. Saat gecer.in on biri idi. Dalga genledıği zaman kaptan kulasi hurdahaı olmuı, bir an evvel güverttdt bulunan altı insan denizt uçmuştu. Deniı onlardan betini almiftı. Yalnu Penste iairali albncııını gtri gttirtrek ambara fırlatmıştı. Dalga geldiği zaman kaptan kuItsmde bulunan Berlivet, şimdı enkaz arasmda ean çekişiyorduFelâket geluken dümeni o kullanmakU idi. Acaba henüz y«şayan yalnıs o mu kaîmıştı? Hayır asagıda mptörün yanında buiunan makinUt Postec dt ölmtmişti. Ton balığı avuıa çıkan dokıu kililık mürettebattan yalnız ikısi aağ kalmışb. Bu zavallıların gemiyl hmana getirmeleri ieab tdiyorduÇunkü JulesVtmt batmamıstı. Korkunç nrtınanın uğultulan kurrulanlar arasmda bulunan köpeğin havlamalarını bastınyordu. JulesVerne 8 eyîulde deniıe açılmışü. Douamenez limanında o gün hava güzeldi Bir haftt t w t linden her şty hazırlanmıştı: Ağlar tamir edilmif, erzak gemiyt alınmış, motör gözdtn geçirilmüj, •>• minin karinesi muaytne tdilmiştl. Açık danızltrdt balıkçıkk sakaya gtlmez. On bir gün geçtıği halde av pek bertketll *hnamıstı. On, on be? kiloluk dört yüz ton balığı tvlan. raışb. Berlivet bu kadarıru kâfi görmiyerek ava devanu kartrlajtımu|tı, Vâkıa fırtırıa mevsuni artık pek yaklaşmıştı ama JulesVerne neler görmüştü. O ne muthis dalgalara gözüa germişti. Yirmı bir metrt uzunluğunda olan gemınin 150 beygirlık motörü vardı JulesVeme altmıs altı tonilâtoluk güzel bir balıkçı gemlsi idi. 1946 da denize indirildiğindenb«ri fırtınalar <ma hiç bir hasar yapamamıstı. Fırtına akşam geç vakit çıkn. Rüzgarlar beklendiğinden çok ev. vtl kopmağa başlamıştı Cesur, fakat tedbirli bir gemici olan Berlivet kaçmağa karar verdi ve güney doğu roUsını takibe basladı. O artık adamlarından baska Jıir şey düşünmüyordu. Yeğeni yirmi iki yaşjarmda bir delikanlı da gtmide idi. Tayfalar ağizlannı açmıyorlar, fakat patronun hareketini Korkunç dalga geçtflcten ionı» Mens'in de sağ salım olduğu görüldü. Akh basrna gelir gelmeas dizlerine kadar su olduğu haldt Poıtec'ia yanına ko§tu ve her ikisl Pensoc'i can sekifmekte olan pa> ronun yanın* yjürdilaj. Sonra he» |tyt rağmen tulumbalara koştular. Suyu mümkün mtrtebt bofaltmak lâzımdı. Motördt ârua yoktu. Radyonun antaü kmldığından yardım isterneg» imkan yektu Tth IJce işaretinl dirtğt çtkmek v« au. yu çıkarmaktan baska yapaeak jey yoktu. Tam on fkl saat müddetle iki gemici tulumbayı işlettüer. Arada sı. raia Berlivet't bir bakıyorlardj ama o bir parça sütten bajka bir 5ey istemiyorduAynı gün fırtına bütün Atlanuk Okyanuıunu altüst ediyordu. Li* btrt» gamisi Havrt limanına güçlüklt gırebüm:|ü. Qut«m Mary d* Southampton'a yanaşmaktan vu> geçtrtk açıkta dolajıyordu Müthia batı rüzgirmın önüne karbğı uçalt» lar da Ntw Yorktaa Irlandaya tarifeden bir kaç saat evvel gelmiş» lerdi. Hepsi bu kadar olsa gene bij sey değil. Liberia bandıralı Greenville vapuru batmışU Bir çok geml karaya oturmuştu. 21 eylul sabahı artık mot&r d* çahşmıyordu. Su yavas yavaş galebt çalmağa b»|lıyordu Men» v« Postec lüzumsuz mücadeleden va«g«çtrek hâlâ yayamakta ısrar tertn Berlıvtt'nin yanına oturdu» lar. Otuı altı aaattenbtri bekliyorlardı. Öğledtn sonra Pensec'la eeeedinl denize artılar Berlivet de iki ıaat evvel ölmüstü. *** Limanda, balıkçılarvn tvinde ka* dınlar radyo başmda btkliyorlardı. Jules Vtme'den ses sada çıkmı» yordu ama belki de radyosu borur* muıru Hâdiseyi fenaya yormak doğru değildl. Hera bu kadınlar felâkete alışmışlardı. Jules • Veme'in yardım cmda oldujunu nihayet 22 eyluld» Kervilio gemisinden görülerek gemiye yaklaşıldı. Sağ kalan iki kisi kurtanldı. Sabah olduğu ıaJules Verne keybolmugtu. tçinde patronun cesedi ve onua yanından aynlmıyan köpek kal« mıştı. Sağ kalanlar ikl gun sonra, U* mana dönebildiler. O arada felâket ! h a b e r i r a d y o Ü 8 v w i b n l | ı SknUri» aileleri matem içinde idiler. Fakat Jules Vtma hâli batmamıjtı Bts tkim sabahı Amerikaa bandıralı Wrangle gemisindao »öy>» lt bir telıız geldi: «Jules Verne gemisine rastladık. îçindt bir ölü vt yarunda henüz sağ bir köpek vardı.» Ne yatık ki hava gtat boenuy* tu. Tesbit edılen yerdt yapılan a» raıtarmalar hiç bir netice vermedl. Acaba köpek daha ne kadar zaman cesedin yanında bekleyecek? Bu yeni hayalet gemiye bir daha rastlanamıyacak mı? Bir vangın... Yanan binanuı bir yerinden feryad yukselıyor: İtfaiye eıı, alevler ortasında mahsur kalmıstır. Arkadaslan duman ve al«v perdesi gerisindt onu göremiyor, fakat hayatını kurtarmalc için I m a ; HUGO DljWAJa 1S hortumların borularıru onun tarafına çeviriyorlar. Yangın sönüyor. Ekip, yandıfı muhakkak olan arkadaılarının c«sedini ararken, birdenbir» onu karıılannda vt canh buluyoriar: Altvlerie ç«vrildiği «ırada, bir boşluğa düsmüştür. Bu bosluk, «vin yan yanya su dolu »amıcıdır! Hayatlannı mucizelert borclu böyle ne adamlar tanırız? Belki siz de bunlara benzer vakalar hatırlıyor, insanlar tanıyorsunuz. Mexlco fehrinde Trotskiy't karsı lüıumunu, hayatıma k»rsı her »n bulabilmek için bu usule basvururGelin sizinle İtfaiye müdürlüğühazırlanan, fakat makinelitüfek bir suikad y»pıl»cağıru tahmitı et du: Teskilâtın en sessiz mensubla ne bir uğrayalım. lerin isabetsiz ateşi neticesinde a tijim için duymuîtum. Meksika hü rını, parti siyasetine aykırı» bir * * * klm kalan ilk suikasd tesebbüsun kumeti de bu endisemi haklı bul harekette bulunmus olmakla suç16 ncı asırda Osmanlı padişahlandınr v» resmen partiden tardeden sonra, Meksik» polisi tahkikat muş ve evime muhafızlar vermi»ti. Bugün ise, taKminim doğru çık derdi. Fakat sonradan, bu adam larmdan hangisi oîduğunu hatıtaçmiftı. Trotskly, bu tesebbüsun, kendl tığı ve böyle bir tesebbüs yapüdığı lar, suçlannı affetmek va'di ile, lamıyorum biri bir ferman çıkailne siyast bakımdan düşman olan halda, hâdisenin faill olarak mu yeniden teşkilâta alınır ve artık, rıyor: «İstanbul kadısına hüküm köprüsüne btnziyor. Radyolar, ilk kimseler tarafmdan yapıldığmı ve hafızlanmdan şüphe ediliyor v« her zaman emre tnüheyya birer ki...» defa gördüğüm cihazlar... Şu, üzeBakın hünkâr ne demiş: plânin. GPU tarafından hanrlın^ Üdsi tevkif tdilmiş bulunuyor. alet olarak kullanılırdı. Zira, bu a» rinde düğmeler bulunan küçük â«İstanbulda harik vaki oîmak letin ismi «Memofil» imiş. Tevfik dığını iddia ediyordu. Meksika Em Halbuki, dfinkfl dostlanmdan |üp damlar, kendilerine verilen emri nıyet müdürü General Sandrez Sa he edilirken hakild düımanlanm y«rine getirmezlerse eski «suçla tan hâli olmayup vaki oldukta Himalaya bir düğmeye basuıca, Scezasmı fazlasile görecekle menudef mühimmatı tedarik o lctin oparlörtinden sesler fırladı. lazar bu iddiaya pek ehemmiyet serbest dolaşıyorlar.» ( nnın» lunmak ehem ve elzemdir. İstanbul Yangın ihbarı yapan polis karakolTrotskiy, bu protesto mektubun rine emin bulunurlardı. vermedi, zira GPU nun nasıl çaahalisinden herkes, evi ve dükkânı lan ve halkla itfaiyt santralı ara* lıştığına dair yakmdaa bir teerü d« GPU nun «akldenberl basvurÜç isimli adam üzerine çıkmağa kifayet miktan sındaki konusrnalar saatint, daduğu usullerden blrinin tftldürmek be vevı bilgisi yoktu. Trotskiy'i öldürmekle neticeleDiğer taraftan Trotskly'in bu TB kabahati başkısma yüklemek» nen ikınci suikasd hâdisesinin faıli nerdıban ihzar etmek ve evleri ile kikasına varmcaya kadar bu medükkânlarmda bir büyük mevcud hâdise üzerine sükunetle konuşma oldufunu da bildiriyordu. Jsscon da, fıçı su tutmak emredip buyurdum mofıl £leti tarafından zaptedilirBütün komünist ffazetelerinln, a olarak tevkif edı'en tını ve pîânı sanki kendisl hazırkabahati başkalarına atmak usulü ki vusul buldukta sen ki kadısın miş. lamıs gibi bütün tefenflatile bfl çıktan acığa veva ima yolu ile, İtfaiyeyi töhme taltında bıne başvurmustu: Iddiasma göre bu hususa bizzat mukayyed olup mesinl anlayamıyordu. Halbuki €suikasdin içeriden tertib edildifiBl> iddia etmeleri de, Trotskiy'e kendisini bu işe, Trotskiy'in hare İstanbul ahalisine muhkem tenbıh rakmıyacak bir Slet. dedim. Trotskly, Sovyet gizll polosinin ciMasanm bir tarafmda, |ik koketlerinden dolayı hayal sukuruna vt nida ettiresin ki her kim olur^a rıayet usullerini çok lyi bildiği için |8re, pllnın bir başka »afhasıydı. olsun asla tevakkuf etmeyip ken kardlar gördüm. İtfaiyt teşkilâfa bu suikasd plînımn nasıl tertib t GPU nun maksadı, bir taraftan uğram:ş dordüncü enternasyonal di ev ve dükkânlan yüksekliğıne mensublannm, izmli bulundukları di'diğinl pekâlâ tahmin ediyordu. fOpheyi kendi üzerinden atarken. mensublan (Trotskiy'ciier) memur nerdivan hazır eyliyeler ve büyük sırada taşıyacakları kokardlarmıs. Suikasdcilerin, gtyet ustalıklı bir taraftan da polise yatılış yol etmişlerdi Halbuki tahkikat omm fıçı suyu daima ev ve dükkânla Bunlarda sembol olarak miğfer ve hsreket edip ortad» hie bir \x bı göstererek asıl suçlulann kaçması bu teşkilâta hiç bir zaman mensub rında mevcud tutup harik vâki ol su damlast alınmıı. olmadıshnı gösterdiği gibi. gerek rakmarraş olmalan, onların elt gtç na imkân vermektl. duğunda kaçmajup tevabıl ile üTtvfik Himalaya: kerdisinin, eerek onu Trotskiv'le memelerini vtya hüviyetleri hakAğızdan kaçan bir sö* şüp yeniçeri kullanrn irisinceye Bizim en bol vt tn ucuz madkında bir ipucu teminine imkân Trotskiy'in protestosu üzerine, tanıstıranlann Stalinci komünist kadar nerdivanlannı koyup ıu>u demiz sudur, diyor. vermediği için, türlü rivayetler or Meksika hükumeti bu Işte polisin lerden olduklaruu ortaya koyuyor ile ateji menü def etmeğe ıa'yu Yangınlann da mtvsiml var du. tava çıkanlmıştı. düştüğü hatayı anlamıştı. Bizzıt ihtimam edüp (evim, dükkânım tabit... Meselâ hangi mersimlerdt Bunlardan biri. hâdisenm bizzat Cumhur Başkanı, General NuAsıl adı Ramonde] Rio Marcador yanmağa başladı) deyüp havfü yangın daha fazla olur? Trotskiy tarafmdan tertib edilmiş ı nez'in emri ile, mevkuf muhafızlar olan cJacson» aslen İspanyoldu. ihtiraz etmekle kaçmayalar. Her Soba ve patlıcan kızartması olduğu idı. Bu iddiayı iîeri süren I serbest bırakıldı, Polis müdürü 5a I=nınva iç harbinde «cumhuriyet iki üç mahda bir çarşıya karib ve lerin başında Meksika komünist lazar da bu işte kendisini basının çiler» safnda faaliyet eöstermişti. harik çıkacak muhatara olan yer mevsimlerinde... Eskiden kızartma mevsimi yangınları daha çok oleri geüvordu. Moskovanm nüfuru ja*ırttığını itiraf etti. J Sonra bir müddet Pariste kalmış, lere karîn olan mahallâtı bizzat lurdu. Kızartmalar odun ateşinde sltında bulunan Meksika komünrst | oradan da Meksikaya gelmisti. An yoklayup emrim üzre ev ve duk yapılır, zeytinyağının buhan alevlt O zamana kadar çok vakit kaypartisinin eazeteleri derhal hep bir bedilmişü. Fakat Salazar, tehlikeve nesi hslen Moskovada idi ve ora kânlarına nerdivanlan ve suyu ile ağızdan isi bu renge boyamaya ça düşen mevki ve şerefini kurtarmsk dnn oç'.u ile gizli yollardan temas dolup fıçıları bulunmayup emri birleşince parlar, kadın elinden tavayı atardı ve «Yanıvoruz'» feryalışıyorlardı. için, çok daha sıkı bir şekilde ça edivordu. cJacson» un yanında bu şerifimin icrasmda ihmal üzre o dile sokağa fırlardı. İçte bizim işiMasallar nasıl uydurulur? lısmaya karar verdi Şimdi, hakikî lunan paralann da oradan geldiği lanlan tutup Subaşıya cerimelerin mizi güçleştirenler arannda bunlar aldurup tedip edesin.» Hâdisenin vuku bulduğu günler j suçhjları nered» arayacağını bih anUşıhvorduda vardır. Yangını görünce kaçarkomünistler için hakikaten çok yordu. Rarron del Bio Mercador, diğer İtfaiye müdürü Tevfik Himalaya lar, bazılan da kendileri söndürbuhranlı bir devirdi: Stalin. o zaBu sıkı çalısmanın neticesl çok meğe kalkışırlar. Her iki şekilde de mana kadar komünizmin en büyük geçmeden görüldü. Bir gün Mek [ adı ile Jacscn veya Fransada yasa ya sordum: dığı zaman aldığı isimle, Jacqes İstanbullular. 16 ncı asırda ateş büyür, itfaiyenin işi zorlaşır. du=msnı savıl?n Hitler'le elele ver sika polis hafiyelerinden biri, tir Yangın sebeblerinin en basınmiş. Sovyet Nazi »nlaşması im ır.eyhanede, iki polis elbisesini na Mormard. Trotskiy'in katili olarak kendilerınden istenen bu tedbirlere 16 nisan 1943 te yirmi sene hapse bugün riayet ediyorlar mı dersi da ne gelir? z?'?nmısrı. sıl tedarik edip kiraya verdiğini rnphkum edildi. «Jacson», konus îhmal! dedi; her ihmalin altınMoskovanm adamlan ol»n ko anlatan bir polis meraurunun soz mamış ve kendi=ini kullanan elleri nız? Kaçımızm evinde «nerdiban». da bir eşeklik yatar (Affedersiniz. kaçımızm evinde yangın söndürm"nistler bu earib hâdiseyi mü lerıne kulak kabarttı. itfaiyeci argosudur!) Ekıeriya, geaçıkça biıdırmemişti. Fakat cinad?faa için türlü tevillere saparlarSalazar, bu ipucundan yürüye yetin GPU tarafından hazırlandığı mek için dolu tutulmuı bir kaç ceyarısmdan sonra çıkan yangınlar kova su var? ken, müstpkil düsünen komünistler rek, bir çok kimselerı tevkif etti artık iyice anlaşılmış bu'unuyordu O, dudaklarmı kıvırarak baçmı böyledir. Kasımpaşadaki askerî deSovyet hükumetini tenkid ediyor ve bunlann hemen heps'nin koGELECEK YAZI: Sovvet temiz silkeledi: «Ne gezer?» dedi. Filva polar yangını da bu çeşid bir ihlar ve Moskovaya karsı nefret du münist partisi ile ilgisi olduğu anleme mekanizması bugün Avrupa ki merdiven belki yok ama, birkaç malin neticesidir. Neydi o yangın yuvorlardılasıldı: kova luyumuı bulunduğu muhak efendim? Alevler rıhtımı yalıyorKomünistler arasındaki bu ikiElbiseleri, Meksika komünist par da faalivette! kak... Bu da yansına değil. sık sık du. Bir albay saçlannı yoluyor, likten Trotskiv istifade edebilirdi. tisi üyelerinden Marteo Martinez sulann kesılmesi tehlikesine kar bana: cBaşkum.ndanım. şu depoMoskovanm ikiyüzlülüğünü anla tedarik etmişti Ona da bu emri, Kansını balta ile öldiiren adamın larda devletin beş milvon lirası ya}i... . yan ve Lehistanı paylasmak için ı partinin merkez komitesi üyelerinnıyor'» diye hıçkırıyordu. Çaüyı diıruşmnsına haşlnndı İtfaiyeyi en çok korkutan ne sdndürmek lâzımdı. Bu gayet tehliAlmanva ile işbirliği cimekten ce den David Andonetjui vermişti. cinaveti Schr(«mm!n. kinmediğini görenler Trotskiy sa Baskına iştirak odenlerden Nestor de Cecen vılın son adam karısını «nk»k dir? keliydi. Erlerimi Sne süremezdim ^lenm^s ve bir Biz bacalardan korkarız, de j Muşambamı yüzüme siper ederek fına geçebilirlerdiHernandez valvttle İspanya harbine ortasında baîla ıle y»r«layıp «!dürdi; bacalanmız gayıifennidir. (Ku merdiveni tırmandım. Erlerimin heRusya da ihtimal bundan korku «gönüllü» olsrak gönderilen ko mııstj Bu cı ajet:n dMruşrraEin» dun zum, hangi tarafımız fennî?) Baca sabını veremçm, fakat kendi hesa1 yordu ve belki de Trotskiy'vi bil münistlerdendi ve bu adam hâdise tır. Ağır Ceza mnhkemeslndc başlantnış. tutuşup ahşab kısım kandillendi bımı verebilirim. hassa o sırada oMadan kaldırmayı nin gene merkez komitesi ıleri eeAlınan ifad«stnde katll Salih Soyu. mi?... düşün nüştü. Fakat GPU derhal a lenlerinden Siqueiros tarafından turk cınsyetlru ıtır»J etmls ve demiş. Korkunc meslek. Tevfik Bey.. Efendim? damlanna emir vermiş ve akim ka idare ediHiğini sövlüvordu. tır kı j Yanı ates kiriçin üzerinde hi Müdüründen erine kadar, hayatla«EsUi ı komünistler lan suikasd tesebbüsü mesuliye'ini ™ FetHyerun ben ikincı kocası Idim va görup parladı mı felâkettir. A nnı istihkar edercesine ç?hşan bu üzerinden atmak için nasıl hareket Çetenin başkanı olan Siqnpiros. Eviendık'en sonra doğıu ounnamaSa teşkilât mcnsublhrına bu sehir halte^ bir kere alışmayagörsün... ec'eceklerini bildirmişti. Anya Lopeı ve Julia Hernandez a ba;1adı Genclerle dusııp kalkıvordu. kı ne para verivor kuzum? Yam? Bu ı;ı >anm»nu»ını »hvl»vınc« 'CanıBu emirle harekete geçen kom8 dında iki kaHma da birr varıfe Anuvorum ki itfaiyecilerın de Mudüriin eline geçen dört, bef nist gazetelerine göre, Trotskiy, vermisti: Trot'kiy'in evini gözetle mın ifted.Jınl y»parım divordu Hâdi. sfden tvvelkl fiec* gene Bu hali için kendilerine mah'us argoları var A yuz lira .. İtfaive trleri 150 lira üchavatınm tehlikede oldufu kana tiyor ve onlardan muntazaman ra munakasa ett k benı evlen knvdu. teşin alışması, her tarafa yayıl ret... O da, çalı»abildikleri müdatini uvandırmak ve bövlece ken por alıyordu. Bu kadın'ara, evdeki Bu halı »rak canıma tak etmıştl ması demekmiş! detçe.. disini bir kahraman şekline sok muhafızlan '(kandırmako vazifesi O gıtn karımı görunce kendırri kaj. Baralarmı temizletmez biz\"n İnsanları ürküten musibetlerden bettım.» mak için, bu plâm hazırlamış de verilrr.iştihemşeıilerimiz, diye derd yanıyor; biri de yangın değil mı? İstanDa\a şahid lardı! Gene polisin tahkikatı esnasmda bırakıîmıştır. celb. ıçin başka gune malı yanar, canı yanar, fakat baca bullunun mahnt, canını korumak Tanln iz (izerinde öğrenildiğine göre, çete efradı, maKomünistlerin bu masahna ina kinelitüfek ve diğer silâhlar o gePKO» NIMBUS'UN MACEKflJUAttli nanlar arasmda. Meksika Emnivet ce Siqueiros'un t<a Salle marka Müdürü General Salazar d» vardı. büvük lüks otomobüi ile götürülMuammavı baska türlü halledtme müştü, yinee hldisenin bu «ekildeki tefsiÇett efradı arasmda diğer bir rini akla yakm bulmuştu. kaç kisi. halen komünUt partı=ıne Polis müdürü, bu kınaıtle. menmb defillerdi. Fakat mazi'.eri Trotskiv'in lıusu.'i muhafızlanndan araştırılınca eskiden partive vazıh flcisini tevkif ettirdi. Onlardan a olduklan, sonradan tardedildikleri lacağı Ifade ile. hâdisenin ciçerlâen> hacırlandığun ötmebÜec»Bu ctard> İ^Uüa de «skıder.berl %\n\ düştoöyordu. OPU teîtalatında p«k olağan brr Trotskiy, buna karjı »iddrtli bir fty oldujıı da Vıerk^çe malumdu. protesto neşretti. Çövle divordu: Sovvet eizli polisi. kendnine lste^ cEvlmdc muhtfu bulundurmak diği gibi kullanabileceği adamlar •üemirperde dışındaKIZIL CİNAYETLER • *• GPU nün parolası: "Öldür, kabahati başkasına yükle!,, Karikarüröüerimizin »ergial Maya'da açılan karikatüristlerdtn Ali Ul \*Q\ vi, Altan, Atılla, Efk î,*} latun, Nuri; Ferruh Doğan, Güngör Kabakçıoğlu; tsmet; Mıstık; Mim Uyku*ux, Nehar, Oğuz Aral, Osman Filiz, Selma Emiroğlu. Semih Balcıoğlu, Sinan, Suad Yalaz; Yalçın Çetin; Yalçm Tüzecan; Fikret ve Turhan Selçukun eserlerini içine alarak büyük bir ilfi uyandıran sergi 16 ocağa kadar devam edecektir. tasvıb edıyorlardı. Bu geno adamRessamlann BursadakJ l*rın hepsinin ailesmdt dtnudt sergisl kaybolmus insanlar vardı. Fırtınanın |idd«tli gittikçt arta. Ressamlanmızın Bursada açtıkyordu. Ellı dört yaşmda bir balıkçı lan ve geniş alâka toplayan ıtrgilerinin akisleri devam «tmekttdir. olan Henri. bir sene sonra artık iş17 gün devam eden bu serginin en ten çekileceğini düşünüyor ve vakönemli tarafı, kısa bir zamartda, tini nasıl geçireceğınl heaabhvorteşhir edilmiş bulunan 52 eserden du. Bu kadar çalıştığı kâfi değil 27 tablonun »atılmıs bulunmasıdır. miydi?. Pensec'lt Piron arada sırada nlBöylece halkımızca »anaU karşı artan alâkanin Anadolu içlerinde şanhlarınj gözlerinin önünt getiride gün geçtikçe duyulmağa başlan yorlardı. Mens de 1949 da yüz altı ması sevindırıei bir olav teskil et balıkçınm denizde kaynadı*ım dümektedir. Bursa Valisi Cahid Orta i şünüyor, fakat her nedense felâket cın. aergi komiseri Nazmi Dayanm ihtimaline asla inanmıyorduvt yeni okul müdürünün takdirle Tarihl mezar ve türbelerin karşılanan hareketleri anlatılarak tamlri ktndilerint teşekkür tdilmektedir. 1m»r ve ıslahı f; t l e « e r »rasm. da tarlhi kıymeti haız ecdad m«aırl». Yeni bir eser nnın ciddj v# ilroî tttfcike tibl hı»uHalid» Edıb Adıvarın larak onarı!m«sı, sehir inar plinına j8re yesll saha lttihaz oluran metn'ık «Döner Ayna» adlı m*z»rlıkl»rdaky Unb^t meHrların mü. romam bir haftaya nasıb mahallert n«kli v« en«rılmal«rı. kadar Ahmed HaUd reuhtellf devırlere aid ve sanat kıym», Kitabevi tarafından tin] halz mezarlarm ve kitabelerm fa. yayınlanacaktır Bu eser ingilizce tograflarl* te"b!t!le arsıv hazırlanması hususları pro^rama alınmış. bumın ye de gevrilmektedir. n,«»rlık 4rmarı adile yeni kadro ıhdas Selmi ANDAK eciir'ek Işe b«şUnmı?tır. 500 unru fe*ih vılı munasehetll? f». için kendi canını hiçe ssyan, emek tihte jchıd olanlarla bu ae\re aid bu. lerin en feragatlisini gösteren it yükîerin ve sahsN'İprin rrezarlarınni onanlmalsrı tçln 364 faiytcinın tmekli hakkına «ahib oi rniş ve onariltn Urıhl8İ7 hr» garfedH. mej»r1»rın eskı madığını bılıyor musunuz? ve vent v«zlvetlerini gbsteren bir album Biz üç, beş gün otururuz aana, h aldığımız maaşı bir yangında hak Aynea Vakıflar BasTnUdü ederiz, beyef«ndi... 7098 lira 'arfile 21 ve İstanbul Fetıh Mevzuumuzu ıkinci bir yazıda Derneği taraflndan Z1B24 llr» tarMe 22 ırezerın onarımı yapı'mıştır tamamlayacağız... 1952.1953 yılı r«rfınd« me7arlıklarm tamiri lçm 321 bıtı lira «arfsdılmistir Bundan başka 205 bln lira sarfıle E^hsbıklramın mezarları tarnır edilmfjtlr. Sular İdaresinta yaptıraeajı yeni teslsler Sular tdaresl tarafındarı. ye^idtn bir kxım ij'er lh»U edllmiîtir. Bu arada, V«v»nd mahalİMt 11* elvariBin gu lhtl. yacın: karsılamak uıer» Kâğı«î«uıe<i9» Levende ha'en me\rud nı Inılartn» kad»r mvıvakkaten 1S0 mAa İlk bonı d««CTm,(«i %» kücük b(r terfl istasyonn • tnşaıı İle e«n« aynı y e rin öılnel kısıra lrıaatına IU v»rilm«k üx«te te«ls olu. nscak boru »ebtkeal ihale olunmusru?. Ayrıca, Supdiy» v« eivarının ?u ih» ti>acını karsılamak üzert ç«beked« vamlması kararlaşan takvlye için tçı. lan ek«iltmeye tallb çıkmadıfından isjn pmnneten yapılm»Bi uypw görüb rnujtıır Diğ:er taraftan Terkos fab>l, kaıını takvive msksadlle gıinde 25 008 ten »vı baıabU»e«k hudrettt "bir tylum, ba v* motor fîupjı «atın almn"o'in» > « tdar» m«rktzı ll« id»r« ttnsltr^ »r», • «mriajti irtibatl aağlamak Kave=l'f St» te'=!z telefon sebekesi kurutaıaiin? üarsr verllmişttr. Bu Işler de yakında İhale edilecektlr. Üç ki§i kumar oynarken yakalandı Kmlnonü H11411ahm«r cad<)*slna« t«. mail Aktnja aid kıhvede kumar ovn«i. dıjjrn lıaber alan pnliı kahveçi Iım», İki kişi kalb durmasından öldü ıl!e Feth; v* t«nall Gunnv issmlerınde uç klstv^ kumar oynarlarken »uçujtu l«kırknv Onttmmu» e»dd»»i M nu. yakalacnıı. 1M lira kumar paraıı ele miTth evde enırtn Rıf»t Akrra ijrmnde bir sahıs Kumkapıdnp geçerken Law( ir uz«rlne fınahk felml?, dcrhm en yn oV" D • C< kın Wr doktoih r r:"^s! eU , e «^ ; muayer.thanede ölmuıtuı. Oıumun k*iJfkt«lnden llerl geldlf! «nlaşıldıgıml&n maxı dolajrullc btı vtd» vvıou }.»pıl. cescdtn kömülmeslne lzln verllmljtlr. mı'ı, lfa rttijl hlzmetlrr evUlmttı ve Gebcenln Eıklsar k8yU halkından 88 kendlalnc hedly*ler verilmljtlf. y»!inda Hılmü Kartopu lamlııd» tir Luvat Harbly» Okulunda da uıua S«hıs da Kadıkoy KurbRİıdere noktası yıllar hocalık etrmş kıymetH ve emek. tar bir oğretmendiı. dnünde lenalık geçUerek olmustur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog