Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CÜMHTTRrî 12Oeskl95l All« böyüğümü» TEŞEKKÜR ŞEVKİ KONAK'm Dünyadan spor haberleri İıtgilterede kupa macları fakımlann puan durumu Londra, 11 (T.H.A.) Cumartesı giınü İngilterede kup» maçlaruıın üçüncü turu oynanmış ve aynı zamanda üçüncü lig karşılaş,maları yspılmıştır. Bütun bu maçlardan 24 tanesi beraberlıkle neticelenmıştır. Her sene bu kupa maçlarmda aurprızii netıceler normal oHrak gorulmekteyse de bu eeneVılîr bır hayli fazla ve entersanYapılan karçılaşmalard» alınan r.efıceler şunlardır: 50 990 kışi onürde Arsenal . Aston Vı.la'yi 51 yenmis ve Arsenalın gollerinı Roper (2), Milton, Kclton ve Logıe yapmışlardırBrunley Manchester United'i çok gollu bir oyundan sonra 54.000 l.isi önünde 53 mağlub etmistir. Geçen senenın kupa fınalısti Bol• n 45300 seyirci önünde Liverl'ü ancak ıkinci devrede takım ptanı Moır'ın attığı golle 10 mağ lub edeMmıştır. 25.242 kışı önünde yapılan Blackpool . Luton To.v maçmın ilk devresıni Luton 10 galıb bitirmiş ve geçen senenin kupa galıbi Blackpool encak 83 üncü dakikada Mortensen vasıtasile beraberliği terain edebilmisür. Bu maç çarşamba günu tekrarlanacakür. Cardiff Ciıy, 38.000 «eyirci 5nünie lig dışı kulüblerden Petterbrough'u 41 yenrniştir. Gollerden lkisini me§hur lantrfor T. Ford yap mıştır. Derby County (ikinci lig), Preston karjısında ancak bir devre dayanabilmiş ve P.eston 25.339 aeyirci önünde Finney ve Wayman'ıa gol erile 20 ga.ib gelmişür. Leeds Unıted, birinci ligten rakibi Tottenham ile 42000 ieyird önünde 33 beraber kalmıştır. Tottenham'm gollerıni Walters ve Bennett (2) yapmıjlardır. Her iki takım çarşamba günü tekrar karf» laiacaklardır. Middlesbrough ve ikinci lig lideri Leıcester City 38.701 klşi önünd« 00 berabere ka'.mışlardır. Bu maç r^rşembe günü tekrar oynanacaktır. 1951 ve 1952 lcupa galibi New st'.e, lig dışı takımlardan Wigan Atlethic'le 55 222 ki$ı önünde 22 berabere kalabilmiştir. Newcastle'in gollerini iki nıllt oyuncu Broa' i ile Miiburn atmışlardır. Bu maç şamba günü tekrarlanacakür. Portsmouth Charlton takımlan Z" 529 sey:rci öründe 33 berabere J mışUrdır. İlk devre Charlton 1 galibdi. Portsmouth'un lki goü az bir müddet evvel Charlton' n satın aldıkları santrfor Vaugn yapmıştır. Bu maç perşembe lu tekrar oynanscaktır. Haftanın en fa7.1a seyirei toplı' n maçı Sheffıeld şehrinin iki ta\ rr.ı olan Wednesday ile United t a=ında yapılmış ve 61.250 kişi 8runde maç 11 berabere bitmıştir. Eu maç çarşambaya tekrarlanacakun kendl kalesine kafa ile attığı gol le 10 galib gelebilmiştir Maçı 35 Uçfl «ımartesl gunfl, öçü A» pabin kişi seyretmiştir. zar olmak üzere bu hafta amatör İkinci ligin on dördüncüsü olan birinci ligde altı karşılaşma yapıldı. West Ham beklenmedik bir şekilTuhaf bir tesadüf eseri olarak de birinci ligın üçüncüsü olan ra bu ?!tı rn?oın be=i beraberlikte nekibi Huddersfield'ı 25.250 seyirci ö tıcelendi Bu suretle, haftanın t»i nünde 40 gıbi açık bır farkla yen ı galib takımı. Adalet oldu. miştir. I Haftanın en hemmiyetli karjıla? Kupayı kazanma şansı en fazla ı ması, cumartesi günü Fenerbahçe gösterilen Wolverhampton kendi stadında yapılan Fenerbahçe Esahasında 36.784 seyirci önünde ikin lektrik maçı idi. Hiç mağlubiveti <"j iig altmcısı olan rakibi Birming . olmıvan Fenerlilerin, başta giden ham City'e 21 yenilmiştir. | ElektriŞi yenip yenemiyeceği me! rak edilivordu. Elektriklıler, kuvSunderland, 140 bin liraya vetli rakibleri karşısında ancak be raber'ikle kıırtularak, lig liderliğini santrfor buldu gene muhafaza ediyorlar. Londra, 11 (SHA) BirmingAmatör liedeki Ikind enteresan harn City santrforveti Ted Purdon'u netice de, îstanbulsporun kuvvetll r transfer etmek için dün Bi ming Besiktaşla berabere kalması oldu. ham'a varan Sunderland menaceri Dığer karşılaşmalaruı neticeleri nor Bill Murray akşama kadar işıni bi mal sa\ilır. tirmiş ve bu oyuncu için 140 bin Lijin cııvan cetvelinde Galatasalirahk bir çek vermıştir. Bdylece ray, Elektrikten sonra ve 16 puSunderland 245 bin liraya Cardiff City'ye satığı meshur Tıe\vor Ford un kaybı ile açılan gediğı kapatabilmiştir. vanla Iklnd. Fenerbahçe 14 puvanla üçüncü durumdadır Ancak, Fenerbaheenin flç maçı eksiktlr ve hiç mağlubiveti yoktur. Emniyet, bu hafta sonunda da sonunculuğu mubafaza etmektedir. Bu hafta yapılan maçlardan sonra amatör birinci ligdeki takımların puvan durumu şu sekli almıştır: Âmatör birinci ligde •bedlvete lntıliatl müıuta«b«tll« mer. kadine kadar tejyl ve evtmızl tesrii •den, telefon. telfrai ve menktublarla acımızı pay:a»an aılı akrab». dost ve Bugünkü program ahbabl&rımıza, cenazeye çeler.k g5r.de. ren muhterera müessesat ve zevata İSTAXBUL borclu oldugunıuı minnet T« fükran12 17 Açıhf ve program 1S.90 H». larımızı arreyleriz. berler 13.15 Dans müıiH (Pl.) Konak alle«l 13 30 Şarkılar; okuyanlkr: Mehpar» **• GJİen . Perlhan Kövenç 14.00 Kü28 12 1953 puartesl gunü Hakkın rsh. çuk oğle konserı fP! ) 14.20 Şarkı. metine kavnşan v« Wıl«rl ye!ı iclnde lar, ouyan. Ahmed Oatüa 14 45 bırakan muhterem eş'm ve babamız T.no Rosslden nrkılar (Pl.) 15.00 eskl Buraa mebusu Kapanif. RADYO r tr W. B. Alb'on büyük bir şans eseri. Chelsea ssntrhafj ve sahanın en iyi oyuncularından Greenwood' ARANIZDA YAŞAYÂMAZSIN Sinemalaruıda sizlere şeref ve iftiharla gunulacaktır. Rejisör: SIRRI GÜLTEKİN Operatör ve süpervizör ÖZEN SERMET Senarjo: NAMIK KILIÇOĞLU Yaşatanlar: Reşid Gürzap Gülistan Guzey Neşe Yulaç Kemal Erjüvenç Sadri Karan Gazanfer Özcan Nejad Savdam Behzad Balkaya Kenan Fars ve Bülend Oran Bflytlk mmetlmizln iftihar ve ffunır kaynağı olan bu eşsiz filmimiz pek vakmda bütün yurd sinemalarımızda gösterilecektır. İYİ FİLM aziz na'finın eb«dl lrttrahat^ihına nak. 18 00 Açılı? v« dans mOziğl 18 20 Hnde hazır bulunan, geıek blııat ve gerekse bilvesllc yakm alîka, taziy« ve ! Konuşma 18.30 Memleket havaları tesellllertnl esireemlyen akrat» ve sea ve saz blrligl 19 00 Haberler dostlarımıza ayrı a\Ti tesektnie bü. 1915 Kanjık akşam müzigl (Pl.) yılk acımız manl oldujundan teşçkVür 19 45 Radyo tncesaz heyeti (Karcif&r) ve jükrmnla'imızı alenen bildirlr say 20.15 Radyo Gazetesı 20 30 Kıs» •ehır haberleıi 20 35 Kuçuk orkestr» gılarımızı arzederiz. 20 50 HeDtmtzln saati 2100 Şar. £•1 vc Çocukl&n küar; oku>an: Şukran Özer 2130 *** Şıir dünyamız Behçet Kemal Çağlar Mç. G. B. M. A Y. P. AOenlB kıymetli MİTt>|0 avukat 21.40 Şarkılar; okuyan: Sallh Dlzer 22 00 Plyano dünyasmda gezintıler 1 34 « 1 8 merhımı EeJrtTflt 11 22 30 Şarkılar, okuyan Selma Kop1 Z 22 8 16 Gal&tuaray ıe VECDİ TAVın rulu 22.45 Haberler 23.00 Kam. Fentrbahçı 27 J 14 8 bıyo . Borsa ve programlar 23 07 Istlrthatgâhın* t«vdl 2 13 11 14 eb«dl Defterdar 11 gün havanm çok bozuk olmaiina nt. Danj müzifci <P1 ) 23 30 Caz saatl Kaagumrük 3 15 11 13 11 4 14 15 11 mne cenaze merasimlne Iştirak lahme. fPl.) 23.45 Piyanlat Cy Walter (Pl.) 11 evleimlze kadar 24.00 Kapamj. 4 17 16 11 tlnde buhınanlarla Beykoı gelmek, mektub, telgrsf gSndermek. 13 1< 11 '«tonbulspor 11 ANKAKA 10 telefon etmek snretlle Küinıza ljtlrak 14 13 10 Vefa 7.28 Açılıt ve prograra TJ0 Vücu. 11 eden meThumun arkadaş'.arma. doıt'.a. 12 20 9 31 ntniîa, akrubalanmiîa actmızın bll dumuzu çahştıraiım 7.45 Haberler 13 23 8 Adalet 11 yukl'jgvnden ayrı avrı tespkkti' \*azl. 8 00 VaJs ve tango programı 8 30 12 27 S Bevoiluspor 11 femizl yapemadık. ö'ur dller, göster. Karma sabah muziğl (Pl.) »00 KxKisımpaşe 10 t 22 3 dıklerl y»kın alftkadan dolayı te«ek. panıj. S 40 2 Emniyet 11 kürîerîmizîe sıhh^t. uzam ömür tenaennUerlmizi bfldlrlrlı. 231 231 1158 Açıü| ve program 12.00 As. H. Suad Akkava. Rabla Tan, ker aaatl 12.30 Behiye Aksoydan Lutflye Tan jarkılar 13.00 Haberler 13.15 Rad. *** >o salon orkestrası 13.30 Ogle Gaze. 5 1/954 truno ksüedlMljH gazetenlzdc tesl 13 45 Radyo talon orkestrajuıın devamı 14.00 Kapanif. Intljar eden kıvmetll esim Purdon İçin Playmouth gecen Antalyada tzmirde ÖZTt^RK GÖKSELln • cuma günü 100 bin lira teklif etAntalya fHususî) Bugün bu ce««!'. i!e yakmdan a'.âkadar olan îzmir (Hususî'» Pazar gunu 16 58 Açıhj ve program 17.00 Caı miş, fakat kulübün kabul ettifti bu Ayvaiık Seğhk Merkeri Baîi^blbl muzığmden omekler (Pl ) 17.30 teklii oyuncu tarafından reddediî yapılan merhum Tugsavul kupası rada Esnafspor ile Torosspor ara Dr CAHtD KOCABAS 11* hemfire ve Radyo İle ingılızce 17.45 Vlrtuor kemaçlannda Altay Yünmensucat sında yapılan maçı Esnafspor 50 sağlık mernurlanna ve cenaze merastmin misti. Sarıjm bir Güney Afrikalı orcincıları Yehudl Menurun (Pl.) kazandı. de bulunan Beledıye Re'sl Avnl Basicır 18 00 Muallâ Aracıdan şarkılar 18.15 lan Purdon 1950 de İngiltereye gel 22 berabere kalmışlar, bu kupaİle Ayvaiıklı hemşerlleHmlze. Emniyet Muzaffer Akgun . Turhan Karabuluttan Trabzonda mi? vc bu aezonda 15 gol atmı«j o nın sampiyonu gene anlaşılamateskılStı mensublanna, akraba ve dost. beraber türkuîer 18 30 Verem haf. lup, süratli ve jütör bir iantrfor mutır. Golleri Altaydan Bavram, Trabron fHususl) Bugflnkfl larınnızın taziyet tel v« mektubların» tan dolayuıle konusma 18 45 Kabar» Özcan: Yönmensucattan Affan, maçta îdmanocajı, tdmangücünü avrı ayrı cevab vermeğe buyuk acımız vettir. şarkıları (Pl.) 19 00 Haberler Metin yapmıçlardır. teşekkiirlerim'zîn 19 15 Tarihten blr yaprak 19 20 Se. 32 yenerek birinci devre lık şam manl oldujrundan Kupa maçlarmın bu hararetli vasıtasile duyurulrrasın! saygı v»m Çağlayan Gonul Akıncı . Sevım Rizede piyonu olmuştur. Goller Faık, Ah e«zetenlzederim. safhasmda böyle bir oyuncuyu neile rica Ediden beraber şarkılar 19 45 Dini Fize (Husust) Burada yapılan med, Faruk, (Halıl kendi kalesiden kaçırdıklan hakkında sorulan öztürk Göksel ett ve ahlâkl musahabe 19 55 Kemençe Rizefener Ardeşen genclik ku ne), Necati tarafından yapıldı. Sablha Göksel taksırru 20 00 Tu.kç« tangolar sdy. suallere Birmingham idarecileri: liyen Sıdıka Candarlı 2015 Radyo Mersinde «Her feyden önce paraya çok lhti lübü dostluk maçmı Rizefenerli*** Gazetesı 20 30 İncesaz (Suitanaıjegâh yacımız vardı. Sonra yedeklerimız leri 42 kazandılar. Mersin (Husust) Karagücfl Şahsıma rauvaffakıyetlt yaptığı fa«h) 21 00 Temsll 22 00 Ermv>et den 21 yasındald Jack Lone de iyi tzmitte Rasimdokuru 50 yendi. Golleri safra ke»«"sl »me'lyatı dolayışile. kıy. «aatl 22 15 Piyano ve kemanla Baz metll Prof Opt. Dr. ovnamaktadır. Purdon'un yerini eserleri 22 30 Yenl danj plâkları îzmit (Hususîi Izmltln Dogan Idris ve Petro attılar. Be=iktaş, dolduracağıru tahmin ediyonız» de22.45 Haberler 23.00 Kap«nıg. ŞİNASİ HAKKI EREL'e Mersinspora 20 galib iken Mersınspor kulübü bir dostluk teması mistir. aslstan Opt. Dr. Dojan Aktaya ve için gittiği Gölcükte Bencler Birliği spor sahavı terketnr.iştir ldman>nır dığer yardımcıiarına, hemşlre Anna'ya, İle 22 berabere kalrrustır. Birinci du Demirspor 11 e kaldılar. Gol Alman hastanesl Şüvesterlerinln v» p«rGordon Pirie Belçikada sonelinln göjterdiklert »likaya. Ihtl. devrede Doğanspor 20 galib du leri Mustafa. Yişar attılar. m»m ve hajta.ığım »ıruında ııhha. kofacak Sivasta rumda idi. timle yakından aiâkadar olup bızzat Londra, 11 (SHA) İngill* atSivas l l (Hususî) Burada ka ha?taneye zlyaretlme gelen veva tele. Gazlantebde fon eden akraba, dost ve meslekdaslaleti Gordon Pirie 7 jubatta BelçiAnteb CHususî) Hava muha yak müsabaka'.anna başlanılmısör. J « s • » • i a kada yapılacak enternasyonal ya lefeti dolayisile tehir olunan lig t îlk müsabakalara bayanlardan baş rımı ayrı ayrı tesekküre lmklr bula. madıSımdan, kendllerine burada »lenen rışlarda memleketini temsil ede maçlarına cumartesi günü Genclik 1 ka eski sporcular da katılmışlardır tejekkarü blr borc blhrlm cektlr. Aynca Irıgliterenin urun Gazispor arasında baslandı. Genc Teknik nettceler şövledırKerestecl Abdullah Necati Gülaan mesafe koyuculan ol»rak Füı Pe lik 60 galib geldi Pazar günfl geSlalom: Birinci Karaoglan (Deters Frank Soude ve A.E Dalton ne hava muhalefeti dolayısile maç mirspor) 1,3S. ikinci Bahar Oz (Deseçilmiştir. Banan T* ravao lar tehir olundu. Sabahleyin ya mirspor) 1.40, üeüncü Mustafa Yılurit/ei Vatbaanltk v* pılan 10,000 metre bölge kır koşu maz (Demirspor) 1,42. etertMk IHlrk Anmtm Jirkctt DÜNKÜ ÇOCUK lannda Hicabl 32,03 ile birind; İniş: Birinci Bahar Öz 2,16, ikinci Batkctrı »ofca* Ho V)ı*l Kcunadl a o«rd« Mehmed ikinci, Ciner üçüncü ol Ka'aoğlan 2,16, üçüncü Yılmaz 2,20. Saülblen ınan dular. Bayanlar iniş: Durman birinci, NAZIMi NAUI VC ÇOCUKI^BJ OAHSON KAN1N Puvan tasnifinde blrind Atletlk Zişan ikinci, Tüzün üçüncü. Ytn nunnt rt'le» utart Çevlren Yaşhlar iniş Cihad Denir 1,12, spor, ıkind Erkek Sanat Enstitüsü UEYLA ERDURAN CEVAD FEHMİ BASKUT Ali Gür.ay 1,13, Zeki Akgok 1,14 olduSadneye Koyan Soldan mğa: MlTHStN ERTUĞRUt 1 Istanbula ve yurdun ban taraf. Ç&ıranıbedarj bsşka beı ların» kar getiren rüzgir (mürekkeb «Jt»«m saat tam 21 de kelime). 2 Cuz'l nüktan kendisi için cuma (talebe) pazat matlne n t l tan kafi goren (lkl kelım*). 3 Tersl 1? de Telefnn 40Z7C gelir İçin yaptırılmıı b.nadır, kulhanBu Akşamdan ltibaren beylnin durmadan kestifel 4 Blr çe. MUAMMEf M A K S İ M şid yardıma muhtac elıller (çr.Jul) Bu akjam 5 tlkbaharda yeserenlerden cıicleerin Sul 21 it boyu 8 Blr cin» mobilya tahtası. 7 En sadık havvan, bır maıin satış C İ B A L t Büyük Operet 3 Perde degerlnın yarısı. 8 Övlesine blrşeyi KARAKOLU tarıfe btle hPcet yokhır hemen anlayı. Y«zan YUSUF ERULUÇ Müzik: KASIM NAT ^umartefl. Pazu verlr, eczacımn latıp hajtanın yuttuk. Numarah yerlerinizi ajir+ınız. Tel: 49369 ın8tipe eı u M larından. ' Yukaıdan asn/jıya: reıeton İ31S4 1 Dost ve Mu*lı.man blr memleketln baş^ent! 2 En fazla derece Dil ve gönüllerde dolaşan ve »abırsızlıkla beklenilen ilk Millî büyük realist filmiml2 ve mlktarda. g<ızel sanat 3 Arltme. t'.^in konusu 4 tkl renk arka ark>. yı. btki lpllği 5 Eskicinln vurdu. Junun yarısı. tarlh! blr Tjrk devleti 6 Cok fazla lnblMen geçmi? tar7da fıkl kelime). 7 Orlar birblrlnl açar hos aohbetlerde mecllse nukte laçar, rahatı re keyfi yerlnde olanların surduklerl. 8 Kadın'ar feskl usui ço. Bn re«« SflMER.. Yarm akşam 1 N C 1 6ul), Idam mahkumunun hatırladıkça t'triyecejl nesne Perşembe matinelerden itibaren TAKSİM FAHRİ BÜK'tin •W«I4 4lnlly«f«k. lakll! »darck •» nlhıytt kmıl V ImkAnma maliktlııif I OrsmatM dillarmd* laslh konuM" »fof»förl«rl» f do^ruy» Umasa getlrk. Arıu •UİAInlı kadar ç*. bufc «4r««n. d«rıl*ri lUıum gördU$Unüı k«da» tekrar l*kr«c dlnlertlnlı Oarı« İlk dakıksdan rttbaran yabancı m«mt«k*tln muhltln* n*kt«dllml% bulunuyoftunuı. PraUk m h ı n t ı l t t ı tftlraklnla için «0 aattllk çalısma kiftdlr. Kur* nthayatintf* h«r rnngl Mr mUıkUMt »tmadan 3000 kalimalllı blr rokabUleri* konufmaga. yaımaga v» Mlha» anlamaga muklMtir olacakıınu Lln^uafo* •>•!•• duyla M««n t4rtMMk kelay v« ««rtdtf . . . . ayiM ramanda «gl»wo<Hdk. İPARASIZ | Kuponu dolduru» Kak.nda mulaual ııahat raren r«jtml< muzu paraıu g6n<i«rm*irt«ru. Yurddan Spor Haberleri I I L, LİNOUAPON KMSTİTOSO • ISTAMVUk Islm v* adf*s : ı• • Vabaneı d« r . BULMACA I 11 11 11 * Ifctt 1I I » zinosuncia saat 21,30 da vereceği Kjymetli ses saaatkârı Kadriye Sakonserin bütün hasılâtını Kore ş«hid ailelerine terkediyor. Geçen sene hemen Koreye gönüllü gidış tesebbüsü yapıp takdirname alan, Haleb, Şam ve Beyrutta radyo orkes »ralanle müteaddid plâk ve konserler verip aonsuz takdir tophyan Kadrıye Sarıcaya üstad kemanf Sadl Işılay • İzıeddin Ökte Burhaneddin Ökte Vecdi Seyhun Fıkret Kutluğ refakat edeceklerdir. Hakik! blr »anat gecesl olacak büyuk konserfn davetiyeleri Taksim Flediy» garinosu ve sanatkârm kaldığı Konak Otelinden temi; hlır. Fıatlar: 3 5 Liradır. Kore şehid aileleri ynranna büyük konser Bu aksam Taksim Belediye g> m »ı m nı m m Yarın Akşam LÜKS Sinemasmda Kahkahalar Kralı GROUCHO MARX'ı, MARİE WİLSON ve WİLLİAM BENDİX ile YENİ S E S OPERETİ BİZİM ARSAK AT KOŞUCUSU «A Gırl ın Every Port» Fılminde göreceksiniz. Filmlerin en ne*elisl... 2 denizcınin komık ajk maceraları.. Hıc durmadan kahkaha Sur'at Film •I V E N Ü S B A R Şehzadebaşı E G E Sineması Umum! arzu üzerine savın halkırr.ıza büyük Wr fırsat Şaheserler Şaheseri SABA MELİKESİ BELKIS PJPJ llâveten: Ş E H V E T A D A S I „ 1 z S « 5 9 T 8 MİEİYİMİEİNİEİT UİLİUhlVİtlZİE KİA F|T!A|N|*»|R T • İKİAİMİEİRİ» EİRİAİMİ1 İLİ^IM Sli •İAÎRİIİFİE jî Y I | S | « İ K İ A İ R T A S|M|A|*!S|A Yenl Ufuklar Dergısinin ocak 1954 »ayısı çıkmıştır. Bu savıda, din . bl. l'ra çah^nası konusu üzerlnde yerll ve tercume makaleler yer alnuktadır. Tav slye ederiz. Râkım Anladık ya a canım' Bu meseleyi anlıyahm bakalım. Ben kendırri sana öyle bir dost addediyorum, sen de bana öyle bir dost olursan ne derler! Jozefino Pekâlâ, söyliyeyim. ama, dur bakayım, şu yüzden söyliyeyim de senin nasıl davranacağını goreyım. Meselâ şimdi Canana bir muşteri çıksa .. Râkım Çıkabilir ya! Jozefino Hem de nasıl müşteri bılsen? Râkım Yağlı demek istersin, öj^e değil mi? Jozefmo Yek tahtadan bin beş yüz Osmanlı lirası vermeyi göze a!dırmış. Bılirsin ki bu para otuz ddrt bin beş yüz frank eder. Hayhce par?dır. Râkım Evet' Bin beş yüzle virmi üçü daıbedtcek kadar hesab ilminde malumatım vardır, fakat şu müşteri kımmiş, bakalım? Jozefino İşte bizim Bey, Nasıl bu paraya heves edecek misin' Râkım Bev, bizim cariyeyi nereden haber almiî' Jozefino Benden Kendi carlye'erini de Cananla beraber yedi sekiz aydır talim ettiğim halde hiç blr şev öğ^enemediler. Geçen gün Bey beni âdeta tekdire baş'adı. Ben de Cananı haber veTdim«Sekiz ay içınde öğrendiği türkçcyi, franaızcayı, çalgıyı, okumayı yazmayı, »izinkiler sekiı !•ned« öğrenirlersi memnun olunuz> dedim. O da ertesi sabah kendi haznedarım göndermis, Cananı el alündan imt'han ettirmiş, dediğünden fazla bıle bulmuş. Dün akşam 2ittigirr.de beni tasdikle beraber, fransızcası ile çslgısı için pek ziyade heves etti Hasıh bin beş yüz liraya kadar almak için senin ağzını yok'amayı bana sipariş etti. Râkım Fena alışveriş değil ha? Yüz altına aldığın bir cariyeyi senesi geçmeden bin beş yüze sat! Jozefmo En zıyade güzelliğini beğenmiş. Hattâ. haznedar kalfası demiş ki: «Efendim. o cariye değıl, âdeta kerli ferli bir hanım.» Neyse Cananı satmayı göze aldırıyor musun? Râkım Onu ben bilmem. Jozefino Ya kim bilir? Râkım Cananın kendisi bllir. Jozefino O nasıl lâkırdı? Râkım O şöyle bir lâkırdıdır ki, Canan bana odahk veyahud karı o'mak için benden bir ümid almsdı. Kadm değil mi. elbet kendiSıne bir koca ister. Eâer ıleride kendisirj benden başka bır efendiye odahk olarak kpbul ettirebilmek emelinde ise sstarım. Z.ti kendisinin takımı fiiânı olarak bir hayli serveti olmalıdır. Bir de üzerine bin yüz lirayı ilâve eder de Cananı üd bin liralık bir hanım edebilirsek fena mı olur? Jo^fın) Ayy! Bin beş yüa lirayı gene Cenana mı vereceksin? Râkım Ya kendi cebime mi koyacağım? Sen beni o kadar aç ŞEKİR TİYATROSU KOMEDİ KISMINDA 13 Ocak Çarşamba g^nOnden itibaren j I HANIMLAR VodvU 3 Perdt Yaıan: Georget Feydeau Türkçesi: Mahmud Ye«arl Sahneye koyan: VASFİ RÎZA ZOBTT Yeni Ufuklar Dergisi Cumhuriyefîn Tefrikası: 13 EFLATLJN BEY ve RAKIM EFENDİ yaran: ÂNMET MİTMAT EFCNDÎ. Bugünkü dlli çevlren' HASAN Ali Tt'CEL Nasıl olmua bllmem, Wr ar»Lk dışarıdan içerıye gırerken koridor üzerinde valıdeme tes«duf etm:s. Kendısini tanımıyarek ve sözün daha doğrusu annemi bızim aşçı karı zannederek kucaklayıp: «A. Zalim! Msyonezı bir daha üstüme dökecek misin? Az kalmıştı ki beni Râkıra ve diSerleri önünde rezil edecektını derni^. An n?m bu hali görünee: «Haaay! . » • haykırmış ve o d« işi anlae ica, hattâ salona gelip fesini ve rsltosunu slmağa vgkit bulamıyarak hicabından k?çmış. Annpm der 'rs\ salona gırdi, hiddet'e onun fe« ni ve paltosunu alıp pencereden ka?a attı. Hikâyeyi babama da an . ttı. Meğer mayonezin dokülmüş olduğu akjam Râkım An'odım efendim, ladıml Adeta ayıb etmi?. Artık kırdı^n Veselim. Zlra vaüdeniz yahud pederinis lııVhmmiı arılâvebir çdpheyt düşer. Cen Hayır efendlm! Sizin hakkımzda hiç bır jüpheye düşmezler. Sıze emruyetleri tamdır. İşte mayonez meselesınin asıl hatimesi boyle olmuştu Vakıâ Cen'ın dediğı gıbi ana ve babamn Râkım hakkmdaki emniyetleri tamdı. İkisi de Râkımı, ofulları veyahud kardeşîeri gibi severlerdl Çünkü Râkım, o evde her türlü kadm ve erkeği görmüş, hattâ gordüğü kadınlar arasında pek serbest F.ansız karıiarına da tesaduf etmış olduğu halde hiç birisi huzurunda edebin zerre kadar dışında bir hal ve hareketi görülrremişti. Delikanlıhrın ne olduğu ekseriya tiy=troda belh olur. Felâtun Be. yi tiyatroda görenler tamilvadjn sayılan ksdmlar îoca^na gırıp de bir kimseye merhaba dediğine tesadüf etmemUler v» daimn *.hlb%ix, yahud herkesl kendmne aahib taruyan kirıların locaîar.nd* kahkahalarla, kihkihlerle meş^ul bulmuşlardı. Baba Râkım ıse, yalnu bir dühuliye bileti alarak tıyatrodan içeriye girer ve ondan sonra locaiardan buluncnlsrı tetkik ederek, meselâ (G.) Bey ve emsali kibarların localarına uğrıyarak han Jozefino MösyB Râkım' Ben gisne selâm verecek olsa. Ma^allah senin dostun olduğuma şüphen var Râkım Efendi oğlumuz, buyurunuz mıdır? bakahm. Sizin için de yerimiz varRâkım Nasıl olur ki şüphem dır, dıye kendisıne yer gösterir olur! lerdi. Koca Râkım, ilk eırdiği loJozefino Yok ama lâtife etmıcayı kendisine makar ıttihaz ettik yorum Beni kendine âdeta bır met ten »onra perde arslarında dieer res gıbi mı tanıyacaksm? localarda bulunan familyalara da Râkım Canım bu sözler nemerhaba demek için izin alıp git reden çıkıyor? tiği zaman kendi bulunduğu loca Jozefino Neden çıktiğım anhalkı, arkasmdsn «lâkin şu çocuk, larsın. Evvelâ temın etme'i ki biz, ! ne kadar kendi halinde bır |eydi' i oyle yalnıj bir tşikâne gevgi ile İşreti yok, kumarı yok, bir vukuab bubirunizi ievmıyoruz. Gerçekten yok. Allah için kız gibi bir delikan dost olarak sevişiyoruz. Yani fenln lıdır» derlerdl. Hattâ tiyatrodan çı menfaatin, benlm v» benim menkılflılrton aoara ertesl v* daha er faatim »«nin olarak. ' ' teai günler familyalar arasında söz geçip de Râkımın o gece kendi localarmda bulunduğu b:hsolundukça oralarda da gene hakkında bu gıbi sözler söylenirdi. Haniva demek ısteriz ki, gerek Mr. Zıklas, ve gerek karısı Mrs. Ziklas, Râkım hakkında böyle pek çok sozleri işıt miş ve sÖNİemi^ olan takımdandı İlkb'hara kadar vuku bulan ahval cümlesinden birisi de şu vakıadır ki; artık tamam kışın sonu addolunacak bir zaman, Râkım, gene bir ders akşamı Jozefino'yu ziyarete gitmişti. Artık aralannda hiç bir teklif ve tekel'üf ka'mamış olduğu için Jozefino, Râkımı gorünce sevıncten sıçramağa başladı Keyıfl?rın nasıl gelip nasıl gittiği sual edildikten ves'ireden sonra. Jozefıno mphzun bir çehre ile şoyle bir soz açtı: gözlü, o kadar gaddar mı rannedersin? Ben bir insanın hürriyeti bedeli olan parayı nasıl yiyebilirün? Jozefino Demek oluyor ki ıen, kendin »atmak fıkrinde değüsinRâkım İşte fikrimı söyledim a! Jozefino Yani bin bes yüz lira seni Canandan ayıracak kadar hevesli bir şey değil mi, demek irtersin? Râkım Beni Canandan ayıracak kadar hevesli bir şey değildir. Eğer Cananı benden ayıracak kadar ise ona dıyeceğim yok. Jozefino Aferin Râkım! Aferin delikanh! Vallahi ben senden bu kadarını ümid etaıezdim. (dıye kslkıp Râkımın boynuna ganlarak gözlerinrîen, alnından, yanaklarından öpütü(. Ben de seni temin ederim ki bu para Cananı da senden ayıracak kadar hevesli bir şey olamaz. Cünkü kızda, senin için büyük bir muhabbet görmekteyim. O kadar büyük muhabbet ki ben bunu hiç bir kimsede görmedim. Arahkta bir ağzını srarım, baksrım. kızcağuın goğüsceği senin rnuhabbetinle doludur. Râkım Sen beni böyle me'mul 7 etmez miydin Jozefino Doğrusu ya etmezdim. Râkım Öyle ise doğrusu ya, ben de seni me'rr.ul etmezdlm. Jozefino Niçin? Râkıra Çunkü seni Canan alty hine rekabet eder kıya» •derdiaı. Jozefino (Lâtlie yollu) Ahmak, aen d*{ Râkıra Nlçln? Sen beni sevmiyorsun diy» mi inanayım? Jozefino Bari gen« tekrtr tdeyira, ahmak! Râkım Niçin, Allahı seversen? Vallahi mahzun oluyorum. Ben, seni, beni lever itikadile Jozefino Seni kim sevm»z a deli! Ben sana kendimi sevdirmekle nefsimi bahtiyar addetmeayim; fakat ben, senin ömrüne ortak olroağa lâyık kadm mıyım? Ben kırkıma girıyorum, sen henüz yirml beş yaşında bir delikanlı çocuksun. Sizin memleketinizde oîuo da on beş yaşımda kocaya varmış oisaydım şimdi senin kadar oğlum olurdu. Râkım Hayır, ben seni kendi liyakatimden fazla bile .. Jozefino Sus! Ben öyle olmıyaeak lâkırdılar din'emem. Ola. caksan benim dostum ol, ahbabım ol. Sana lâyık kadın. bu âlemde Canandan başkası olamaz. Zavallı kır cağız! Ne k=dar da sevimlı! O mahzun cchre, o hazm tavır! Râkım, Rkım' Sen beiı grrçekten tivatro ) kaltağı mı zannet*in' Bende jurek vardır, vürek Icerisi de hi<: doludur. Ben Cananı senin sevdığin kadardaa zıyade severim. Sevmesem bile Allfch İçin hak sozü söylemekten Çîkir trtm. Bu kıa eğer mahzun bırakırsnn ıeni vallahi adam yerls* koymam. (Arkan vtr)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog