Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

12 Ocak 1954 CÜMHURİTEt SON Rusyada «köylii buhranı!» undan altı ay evveline kadar bolşevik propagandacılan, komünist ziraat politikasının muvaffak olduğunu, kolhozlann istenilen seviyeye ulaştığmı. Rusyada hayat seviyesinin «kapitalist» dedikleri memleketlerdeki hayat seviyesini çoktan aşhğuıı anlatıp dururlardı. Fakat geçen senenin eylul aymda aynı Sovyet propagandacılan, yıllardanberi ileri sürmekte olduklan iddiaların tamamile yalanlara dayandığmı itiraf ettiler. Evvelâ yeni Başbakan Malenkov, tonra bütün ziraat işlerinin başına getirilen Parti Genel Sekreteri Nikita Krutçev ve nihayet Ticaret Bakanı Mikoyan kısaca şöyle dedilen Önümüzdeki fld, fiç sene zarfında hayat seviyesi yukseltilecek, halkın ihtiyaçlan temin olunacak, gıda maddeleri istihsali herkese yeter hale gettrilecektir. 1955 veya 1956 senelerinde memnun olacak•nuz, Istediklerfnizi köylerinizde, dükkânlarda bulabileceksiniz! Bu ne demekti?' Otuz sene borunea tatbik edilen bolşevik ziraat politikası iflâs etmiş, netice vermemiş, halkın ihtiyaçlan temin olunmamıştı. Gıda maddeleri istihsali yükselmemiş, hayat seviyesi daba da düşmüş, açlık yayılmıştı. Malenkov'un «Başbakanlık* devri başlarken Sovyet Rusya ciddi bir buhratı içinde bnlunuyordu ve yeni Rus Idarecileri de bunu resmen kabul ediyorlardı. Bunnn Uzerine yenl Sovyet ldaresi, köylülere «tâviz» ler verildiğini ilân etti, kolhozlan canlandır«nak için geniş yardım plânlan kurulduğrunu açıkladı, vaadlerde bulundu. Bn plânı tatbik etmek vazifesl Genel Sekreter Krutçev'e tevdi olundu, ziraat, gıda maddeleri stoklama ve Sovkozlar bakanlannın da Genel Sekreterin nezareti altuıda çalışacaklan bildirildi. Beş aydanberl bn heyetin çalışmalan yalnız tenkidlere yol açmıştır. Dikkate şayan bir nokta, Sov yet Komünist Partisi Genel Sekreterinin ve idaresindekl Pravda ga. zetesinin, Ziraat Bakanı Benediktov ile bu Bakanhğın köylerdeki kollan aleyhinde savurduklan itharalardır. Malenkov'cnlar Sovyet ziraatinin feci bir durumda bulunmasının mesuliyetini Lavrenti Beria fizerlne atmayı unntmamışlardır. Şimdi de, Malenkov devrinde ser) bir kalkınma hamlesinin elde ediiememesinden Ziraat Bakanını mesul tutmak istedikleri anlaşılıyor. Diğer taraftan, vazlyeti süratle düzeltnıenin imkânsız olduğunu gören ve ikridara geldikleri günlerde ileri sürdükleri vaadlerle köy lerdeki kaynaşmanın tehlikeli olabileceğini sezen Sovyet Komünist Partisi dün de şu tedbiri abnıştır: Sovyet Komünist Partisi, kolhozlarda, sovkozlarda parti nüfuzunun kuvvetlenmesini temin için köylerdeki ana teşkilâtı tâdîl etmek karannı almıştir! Demek ki, şimdiye kadar, Sovyet köylülerinin Sovyet Komünist Partisinin en sağlam desteği olduğu nn söyleyen bolşevik propagandası da yalanlarla bu yoldaki neşriyahnı süslüyordu! Ömer Saml COŞAR H Birleşmiş Milletlerin toplanması istenildi Kore ile ilgili bulunan bu feklif Hindistan tarafından yapıldı Yenl Deîhi l l (A.P.) Dış lşleri Bakanlığına mensub bir sözcüniin bildirdiğin» göre Hindistan Birleşmiş Mılletler genel kurulunun 9 şubatta toplanbya çağırılmasıru resmen taleb etmiştir. Sozcü, Hindistanın talebinin NewYorka gönderildiğini ve Birleşmiş Milletlerdeki Hind delegasyonu başkanı Krishna Menon'un da ocak ayının sonunda hareket edeceğjni söylemiştir. Kızıllarm teklifi Tokyo 11 (aa.) Pekin radyosunun haber verdiğine göre, komünist temsüciler bugün Korede Munsandaki Birleşmiş Milletler heyetine bir nota göndererek, uzun zamandanberi sürüncemede ka lan Kore sulh konferansı hakkında hazırlık yapmak üzere icab eden müzakerelerin yeniden başlamasmı görüşmek için irtibat subaylannın toplanmasım ta'eb etmiştir. Notaya, müzakerelerin. 30 kasımda Kızıllarca teklif edilen esaslar dairesinde başlanmasını geçen hafta belirtmiş olan komünist Çüı Başbakanı Chon en Lai ile Kuzey Kore Dış İşleri Bakanı Nam H'in ayrı ayrı verdikleri beyanat da ilâve edilmiştır. Bu teklif, Sovyetlerin mü zakerelerde tarafsız mıllet olarak yer almalannı derpiş etmekte idi ki, Birleşmiş Milletler buna razı olmamışlardır. Yanlışhkla sahnede kansını dldtiren aktör Kolonya, 11 (a.a.) Bir Alman vodvil sanatkârı, bugün sahnede. her zaman tekrarladığı tüfekle atış Eumarasında hedef yerine karısını vurmuş ve öldürmüştür, Alü milifetrelik tüfekle atıj numarası ile bütün Almanyada nam kazanmıs olan Cgerry admdaxi aktör, partneri olan karısının başını koyduğu elmaya nişan alıp ateş edince, kurşun elma yerine kadımn başına isabet etmiş, ağır surette yaralanmasına sebebiyet verınıstir. Kadın bir döner sahneye bağlı olduğundan yere düşmemistır. Perde lndiği sırada, sahne öndndekı ma«alarda yiyip içen seyircıler faciaDin farkına varamamışlardır. Derhal hastaneye kaldınlan Bayan Cherry üç saat sonra dlraüştür. Kadının 12 yaşmda bir oğlu Ve ıki küçük kızı vardır. nüfuzunu kuvvetlend.rmek ıçm l u n o v o r f u flk ^ ^ M h ş v e k u n u yeni tedbirler akndıgını bugun açık U e birlikte 70 000 ton rekoltenin j lamıştır. Moskova radyoşuna göre, ^ ^ n a z a r f l e bafel]a. ; bundan böyle kolhozlarla sovkoz b f l f r B u ^ ^ k a d a r g e ] e n r a larda parti temsılcılermın bulun k , ^ 6 r e i l k ^ mvtame\Kİ masına dikkat edılecek ve böylelikle yon kilodur. Bunun 3 «köylü buhranı» run hallkıe çalısı8, Âydında 4, Muğlada 3, Bahlacaktır. 6, İzmirde 4 milyon kilosu Moskova radyosu, hükumetin satılmıştır. «kolhoz ve sovkoz teşkiltmda kat'î Tekel İdareshün baş fiatı bölgedeğışiklik» yapmakta olduğundan lere göre değişmektedir. Kemalpada bahsetauştır. şa havalisinde 220250 kuruş arasmdadır. Egede mevcud 52 mubavaa bölgesinden 36 sında bugün rjiyasa açıhmşnr. Umumiyetle fiat'an tatminkâr bulan müstahsil tütıinlerini memnuniystle satmakta ise de bazı bölgelerde fiatlan az bulanlar ve bu yıl tütün maliyetiWashington 11 (AP ) Dünya j nia yüksekliğini ileri sürerek Tenüfusu o kadar süratle artmakta k e l Bakanma telgrafla müracaat dır ki çiftçıler ve ilim adamlan eden müstahsiller de vardır. Cuıhtıyaca kâfi miktarda gıda mad I maovası ve Seydiköy tütüncüleri deleri temini hususunda istihsal bu aradadır. Akhisar ve Gâvurköy kabiliyetlenni kaybetmek tehlıke birinci türunlerine Tekel baş fiab süe""ka^"kar?;'y"a"büİ^nmak"tadlr 240300 kumsrur. Müstahsil 330 ku Washıngton 11 (a.a.) Bırleşik Atina 11 (T.HA.) Yunan hünış umıd ettıgı Içuı malını satAmerika Dış İşleri Bakanı Foster kumetile yakm teması bulunan lar. Büronun yaptığı tetkiklere göre makta accle etmiyor. Tekel Bakanı Dulle», dünya sulh atom teşkilâtı çevrelerden alınan haberlere göre, hakkmda resmî müzakerelerin yeri, Papagos kabinesi. Kıbrıs meselesini bugün dünyarun tahmin olunan yann istihsal mıntakasına hareket zamanı ve gündeminin tesbiti için resmen ele almağa ve bunu Birleş 2.465.000.000 luk nüfusunun yan edecektir. Bakanın büyük mıntabugün Sovyet büyük elçisi Georgi miş Milletlere arzetmeğe hazırlan sundan fazlası aç. çıplak ve evsiz kalardan başlayark tütün müstahsillerile temaslarda bulunacağı Zarubin'le gizli görüşmelerine baş maktadır. dir. ve şikâyet oian mıntakalara da lamıştır. Bu münasebetle, Atinada devamh gitmefe çalışacağı bildirilmektedir. Başkan Eisenhower, bir «Atom hazırlık yapıldığı da gizlenmemekAmerikalılann baş fiatı 280 kuruşbankası» kurulmasını ve bundan tedir. tur. Tekel, Yerli Urünler ve Tüık sulhçu sahalarda fayda temin olun Yunan hükumetinin «Kıbrıs Tütün Limited iyi randımanlı tümasını teklif etmişti. kahramanı» diye öne sürdüğü Birtünleri 305 kuruşa kadar satın alleşmiş Milletlerdeki temsilcisi ALondra, 11 (BBC.) 3iddetH 'leksi Kırunun Milletler karargâ" fırtınalar bazı memleketlerde uçak maktadırlar. Satışlar bütün mıntakacla haraıetle devam etmektedir. hından Atinaya dönmekte olduğu kazalarına sebeb olmaktadır. ve burada mühim konferanslar akStockholm'de Skandinav havadedilerek, takıb olunacak yolun ci yollarına aid bir yolcu uçağı pıstzileceği ilâve edilmektedir Aleksı ten ayrıhrken düşmüş, fakat yolBelgrad 11 (AJ>. R.) Mare Kiru, 193i de Kıbrısh Rumlar Lef culardan kimseye bir şey olmarrıs şal Tito'nun yakınlanndan olan koşe vilâyet konağmı vakarak, ka tır. Uçakta 35 yolcu ve 8 müretteMilovan Djilas'ın «fırtınalı müna rışıkhklar çıkardığı pünlerde, Yu bat bulunuyordu. Belgrad 11 ( A P ) Yueoslavva kaşalara» sebebiyet veren makale nanistanın Lefkoşe konsolosu buDiğer taraftan Kolombiyada bir Cumhur Başkanı Josip Broz Tito, lerınden birinde de Genelkurmay lunuyordu. Bu lcans'k'ıklann çık yolcu uçsğı yanarak düşmüş, 22 memleketile Türkiye ve YunanisBaşkanı Dapkoviç'in karısı esmer masmda, Kıbnsh Rumların bu hâ kişi ölmüştür. tan arasında mevcud Balkan ıttıkuvvetlendirmek güzeli sinema artisti Milena Vraja diseleri hazırlamalannda Yunan Birleşik Amerikada da uçak kn fakını büsbütün kova'dan bahsettiğı kaydedılmekte konsolosunun rol oynadığı da kay zaları artmışür. Louisianne'da hu gayesile bu yıl, temmuz ayından dedilmişti. susî bir uçak düşmüş, beş kişi öl evvel Türkiyeyi zlyaret edecektir. dir. 1954 yıh içinde Birleşmiş Mi!le^ müştür. Kaliforniyada da bir bom. Yanresmt Yugopress ajansının bıl Bu münakaşalar yalnız General Dapcoviç ve 21 yaşındaki karısını ler teşkilâtı genel kurulu yeni iç bardıman uçağı meskun bir mahal dirdiğine göre, Tito, Türkiye Curadeğil, Cumhur Başkanı muavini timalarına başlar başlamaz Yunan le düşmüş, 3 kişi yaralanmış, IKI ev hur Başkanı Celâl Bayann bu kode yıkılmıştır. nudaki bir davetini kabul etmiştir. Milovan Djilas ve diğer parti mer hükumetinin meseleyi öne süreceği ve Kıbrısın Yunanistana ilhakmı kez komitesi azalan ile kanlannı Hastane1erd«ld asi»tan1ara Haberde bu resml zıyaretin bidadprhal istiyeceği de belirtilmekteyette 1953 yılı zarfında yapılmasıda birbirine katmıştır. dir. nm takarrür ettiği fakat iç işledair bir lcanun tasarısı tkinci Dünya Harbi çete harblerile ilgili meşgale dolayisile ziyaDiger taraftan. Yunan resml |fc~ Ankara 11 (Telefonla) B M. rinde büyük bir muvaffakıyet gösretin teahhura uğradıgı belirtiltermiş olan ve Tito hükumeti saf hıslarınm da maddî yardımile bu Meclizi Sağlık Komisyonu bugün miştir. Yugoslavyanm Ruslar tararada hazırlanan Kıbns sergisinin, doktorlar hakkmda mühim bir ta fmdan »evk re ld»re edilen kominlarında mühim bir mevki işgal eYunan hükumetinin ilhak teklifi sanyı müzakere ve kabul etmiştir. form blokundan aynhşı veya 1948 den Dapcoviç, geçen yaz daha çoile alâkalı konferansisn perdelemek cukluk çağında olan Yugoslav si eayesini de güttüğü gizlenememek Buna göre, asistanlık için Sağlık denberi bu, Tito'nun ikinci haricî Bakanlığı hastanelerınde vazife ala ziyareti olacaktır. Yugoslav Devlet nemasının yıldızı Milena Vrajako tedir. va ile evlenmiştiKıbrıs dinî lideri olduğu söyle cak daktorlar, en son intisab ettik Reisl geçen yıl tngiltereye gitmiş, Djilas «Nova Nisao», lYeni dü nen Makarios da Atinaya gelmek leri kadro maaşlarile çahşacaklar Kraliçe Elizabeth ve Başbakan dır. Son aldıklan maaş karşılığın Churchill tarafından ağırlanmıştı. şünce» mecmuasında yazdığı 20 sa tedir. da kadro bulamazlarsa, kendi rızahıfe tutan makalesmde öyle bir lilarile daha aşağı kadrolarda çahsan kullanmıştır ki Dapcoviçin Danimarkada bir ineğe Açık bonoyu imzahyan şabileceklerdir. Ancak bunlar, asis karısından başka bir kimseden bah alüminyumdan takma boksör tanlıklan sonunda Bakanhkça gössebnediği kolayca anlaşılmıştır terilen yerlerde muayyen bir müdDjilas bu rnakalesınde isim vermeGrosetto 11 (a.a) Maremma ayak yapıldı miştir. devi lâkabile anılan İtalyan boksö det doktorluk yapmağa mecbur tuKopenhag 11 (T.HA) KopenDjilas. komünist partisi ileri ge rü Mılo Malogoli, hayranlan tara1 tulacaklardır. Hagın büyük bir inekhanesinde len azalannın ve karılarınm Mıle fmdan kendisme imza ettirilen fo ^ 5 3 d ü n y a ^ ^ j . e y f c n J bulunan Jersey tipi çok verimlı na'yı, kendileri gibi ikinci Dünya tograflar arasında farkına varmıyaStockton (Kahfomiya) 11 (a.a.) bir ineğin sol ayağı sakatlandığınHarbinde çarpışmadığı için soğuk rak bir açık bonoyu da imzalamışkarşılamak ve boykot etmekle it tır. Sonradan 27.000 liretlik bir 1953 dünya güzeli 17 yaşındaki dan bu ayağuun kesilmesi icab etham etmektedir. borç için doldurulan bu açJt bono Fransız dılberi Christine Martel ile miştir. Ameliyatı yapan vetermer, ineğe Milovan Djilas makalesmde, o bir bankaya kırduılmıştır. İtalyan Stockton'lu zenginlerden Marengozaman Mılena'nın 13 yaşında kü boksörü banka tarafından kendisi nun oğlu 21 yaşındaki yakışıkh alüminyumdan takma bir ayak çük bir ku olduğunu belirterek ne gönderilen ihbarnameyi alınca Ronnie Marengo dün burada evlen hazırlamıs ve hayvanın bu takma hükumetin «iç çevrelerinin» hak meseleyi anlamış, fakat 27000. mişlerdir. Merasimde 1000 den faz ayakla rahatça yüyüyebılmesı sağlireti ödemeğe mecbur kalmıştır. lanmıştn. sız olduğunu yazmaktadır. la davetli bazır bulunmuştur. ,**?»1> tzmlr 11 (Telefonla) Tütün piyasası bu sabah erkenden acılmıştır. Piyasanın açılması tabirl sembo'ik bir merasimden ibarettir. Aslında köylünün hazırladığı tütün balyalan günlerce evvel tütün eksSovyet komünist partisi yeni perleri tarafından görülmüş, muatedbirler aldıgiM büdirdl yene edılmiş, hattâ bazısı açılacak fiata göre saulmıştıtr. Nitekim bu Paris .11, .(R) „Sovyet komünist ı sabaha kadar tütün rekoltesinin ... . ., , »„.*;„ ;„ k0yl eT Rusyada ((Köylü buhranı)) ? Ege tütün piyasası dün açıldı Güzel ve sıhhatli çocuk İnsanlar ve parSüar T * f e 7 d 9 f r t m m ! ü c t e biri fiien sablmı, haH, bu Atom bankasına Atina, Kıbrısın dair görüşmeler ilhâkını resmen istiyecek " ! „ dün başladı Dünya nüfusunun yarısı aç, çıplak ve evsizdir! ürkiyede henüz kanaat rf zerine kurulmuş si> asi parti mevcud değıldir» Yanı bir muayjen siyasî istikamettn taraftarlannın tesis ve idare ettiği si>asî topluluklar henua kendini gösterememistir. Gerçi butım partilerin birer siyasî programı vardır. Birbirindeo yalnız teferruat bakımından farklı olan bu pis>şramlann ana hatları birbirine çok yakındır. Bu partilere mensub kinı seler arasmdaki münakaşalar ve görüş farklan biç bir zaman proşramlaruun ve akidelerinin ajn.ıklan üzerinde değildir; şahıslar, günlük vâkıalar üzerindedir. Çünkü biz henüz tam rüşdü siyashe varmış bir cemiyet değiüz. Cemivet olarak tepkilerbniz daha zi>ade hissî ve infialidir. Ondan dolayıdır ki partilerarası münasebetler, mıınasebetsiz manzaralar arzeder. Eğer partiler arasmdaki aynlıklar, meseli vergi sistemleri, sermaye vo iş mıinasebetleri, Anayasa davalan, gibi esaslar üzerinde olsa münakaşalar da bu daire içinde kalır ve maraza şeklini almaz. Ama halimiz meydandadır. Bütün dava, vaziyete, partilerin (yanl parti programlaruun) değil. şahıslann hâkim olmasından ileri gclir. Bajfün Türklye sanayiinin, ticaretinin, ziraatinin UerlemesL ordu > ann, maarifin takviyest sıhkat davalannın halli, vatandaş haklannın korunması, adaletis tevzii gibi husnslarda Octidarla, nrahalefet arasında büyük görüş farklan var mıdır? Hayır... Ama Adnan Menderesle İsmet tnönü ve onlara tfhaarj taraftarlan arasında münakaşa, hattâ muaraza eksik değildir. Bu neden? Çünkü siyasî münakaşalanmız, şahsi münaferet haline gelmiştir. Bu zararlı bir şeydir ve zarannı her gün çekmekteyiz. Memleketia maddî ve manevt kuvveti bu yüzden heder olmaktadır. Eğer biz yalnız siyasî akideleria ve raiicerred memleket davalannm münakaşasına rağbet edip şahsivatı bıraksak bugünkü gerginliğin yüıd« sekseni ortadan kalkar. Bunnn âmili nedir? Bia, birbirimizi sevmeytz. Hattâ bir parti içinde olanlar bile birbirini aevmez. Hemen hepimiz ehodkâm» vani keodinl düşünürlerdeniz. Böyle olunca âfaki olama\ız. Miuıakaşalarunızın kavgaya muncer oluşunun ve partilerarası münasebetlerin de maraza şekline srirmesinin başlıea âmili budur (Yani davalanma bizim değil. biz davalanmızın üstüne çıkanz). Ya bir haksızlık, ya bir menfaat kavbı, ya bir kaparoı hevesi Ue hareket edenler bir aray* gelince, orada program falan dinleyen olmaz: halbuki çoğu parti tesisleıi boyle olmuştur. 355 Leylâ Çağra 356 Nuray Binyıldınm Rize D.P, II Başkanı Millî fakımımız dün parliden ihraç edildi gece döndö Ankara 11 (Telefonla) Rize Demokrat Parti il başkanı Yusuf Köseoğlu ile ilçe idare heyetinden Rıza Albayrak parti programına aykın faalıyette bulunduklanndan ve parti nüfuzunu şahsî menfaatlerine kullandıklarmdan dolayı merkez haysiyet divanuıca partiden ihrac edilmışlerdir. Millî futbol takımınuz dün gece Air France uçağile şehrimize dönmüştür. Kar ve soğuğa rağmen sporcularımız YeşiLköy hava alanında kalabalık bir merakb kütlesi Urafından karsılanmıştır. tki orman memurunu öldüren kaçakçı idama mahkum edildi Dünyada tayyare kazaları Belgradda dedikodulu bir münakaşa Tito'nun Türkiyeyi ziyareti Bilecik 11 (Husust) BUecfk tşletmesl Gölpazan Bölgesi bakım r îzmir NATO k? çâhmda memurlarmdan Mustafa Demir ilı> ki konferan» gf ( bırakık'l Adil Tulkuyu öldüren kaçakçı Abdullah İbiş, Biîecık Ağırceza mahİzmir 11 (Telefonla) NATO kemesinc* idama mahkum edilkarargâhında yapılması mukarrer miştir. generaller konferansına iştirak edecek olan Yunanistandaki AmeÖLÜM rikan askerî yardım heyetine menMerhum Başmabejflnet Teyti Ps?» tosub ıkı Amerıkan generalını taşı runu ve Inhis«rl»r Zirâat Şubesı Mu. yan uçak öğle sıralannda İzmire durü merhum Mukerrem be> ile Behıye gelmişse de havanın muhalefetı Yakaoğlu ve Cemıle Yaka ağabeysl. yüzünden meydana ınemeden Ati ı Nuri Istlnyell, Teyzi Keskın Ulvlve Arsebu, Mevhlze Sarıca yeğenl. Ziraat naya donmek zorunda kalmıştır 1 ve Selanlk Bankaları tutun eksperi Bu sebeble. NATO'daki generaller ŞÜKRÜ YAKA konferansı yapılamamıçtır Amen 11 1.9S4 pazaHeai gtinu Hikkın rahmt. kan generallertnm önumüzdekı tlne kavuçmushır 12 1.954 sah gunu günlerde tekrar gelmelerı beklen cenazesl Bğleyl muteakıb Ağacamlinden kaldınlârak Raracaahmed alle kabrlj. mektedir. tanın» defnedllecektir. TÜRKİYE İŞ BANKASI YOZCAD Şubesi Açıldı , Virtüoz Heifetz'in unutkanlığı Dallas (Texas), 11 (AP.) Dün yanın en büyuk keman virtüozlarından Jascha Heıfetz dün bir konserde çaldığı eseri unutmuştur. Dün burada Dallas senfoni orkestrasınm abonman konserlerinden birinde çalan Heifetz, Sibelius' un Re minör senfonisinin üçüncü muvmanına başlaıms ve bir kaç mezür çaldıktan sonra orkestra şefi Walter Hendl'e işaret ederek or'testrayı durdurtmuş. ve mavmanı yeniden başlatmıştır. Sinema Tarihinin en hârika Şaheseri LA O A M 0 K A M E L Y A (La Dame Aux Camelıas) ISTANBUL BANKASI Bankamızda en az 100 LİRALIK hesabı bulunan sayın müşterilerimiz arasında dün ak=am Beşikta^ Noteri tarafından yapılan keşide neticesmı arzedıyoruz. 17375 No.lı hesab sahibi Lezar Çanta 11425 No.h hesab sahibi ORİON Radyo 1417J6 No.lı hesab sahibi Allâattin Soba 12998 No.h hesab sahibi Otomatik Ütü 13684 No.lı hesab sahibi Battamve 12283 No.lı hesab sahibi Eşarp ve Mendil (Takım) Bankamız günlük ikramiye keşidelerine muntazaman devam etmektedir. Hesabmızı biran evvel açtırmanızı tavsıye ederiz. R E N K L İ MECHEL1NE PRESLE ROLAND ALEXANDRE GİSO CERVİ Perşembe aksamından itibaren flR LALE AR Pangaltı T A N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sinemalannda Kompozitör Oscar Strauss öldü Bonn 11 (Nofen) Bundan elli sene evvel Mayence ile Berlinde orkestra şefî ile parlamış olan Oscar Strauss 84 yaşında olduğu halde ölmüştür. •• İşte WALT DISNEY Yann akşamdan itibaren YILDIZ Sinemasmda ALİS HARİKALAR DİYARINE A AHce'in VVonderland R e n k 1i Sur'at Filtn NAYK MACER.ALARM OKUHUMıSSıMZ DA ONOAN. 15.1. 954 30 OCAK 954 de Eşslz müzik... En yeni şarkılar... Harlkulâde renkler... Bir Imıasız mekrub aldım. Adam cağız derdlidir. cBen Halk Partisini sevroem, diyor. 946 ve 9S0 de D.P. ye rey verdün, gdrdıim ki onIar da ötekilerin aymdır. Hiç bir partiye mensub değilim. Sandık başına gitmemeyi medeni vazifeden kaçmak telâkki ettiğun için sizin fikrinizi &oru\orum. N'e bunlara, ne ötekilere rey vermek istemediğime pore, kime rey vere>im? Bana akıl oğretin!» Hulâsasutı yukarıys yazdığım mektubun edası ceza kanununu 'ah rik edecek mabiyette olduğundan a>nen dercedemedim. Buna pek de lüzum görmedim. Dava şudur: Hiç bir tarafa rey vermek istemijenler ne yapacak? Bugünkü gündfi hiç bîr grupa mensub olmıyan tek adama rey vermekle hiç rey vermemek arasında bir fark yoktur. Çünkü tek , namzedlerin seçilme ihtimalleri i hemen hemen yok gibidir. O halde yapılaeak şudur: Yukanda izah ettiğim gibi bizde siyasî program ayrdığı yok gibidir. Farklar tatbikat ve icraattadır. Siyasî milnakaşalana büyük bir kısmı da bu farklardan doğar. Buna göre siyasî programı bir kenara atıp şahıs seçtne yoluna gihnek en doğru yoldur. Memleketimizde tek namzedli küçük intihab dairelerî olsa bu daha da kolay ve normal olur; fakat ba olmadığına gore, parti listeleri içinde gözünüz>uı tuttuğunn yazar, karma liste yaparstnız. Bu listenin tertibinde gorönünde tutacağınız şey seçrirbiz adamın vasıflarıdır. Bütün hVxde nazan itibara alacağuuz nokta ise hükumeti hangl meyildeki partinin almasmı özleyişinizdir. Söylediğim şeyl yapmak pek kolay olmayabilir. Partiler size istediğiniz vasıfta namzedler gösterme yebilir. Yapacafımz şey bulabildiğtoiz kadar namzede rey vermekten ibarettir. Butün listeji doldurmaya mecbur değilsiniz. Seçim kanunu değjcinciye ve partiler daha gayrişahsi oluncıva kadar bana mekrub yazan zat gibi titiz vatandaşlann yapacaJdan iş bundan ibarettir. B. FELEK '»S BAHÇEL! BİR EV ftvifi IMİkol YEPY8Nİ BtR HAFfYB TİPtDİR. NORMANDİA Ispanyol yıldızları: MORENO KARELL Klâsik ve caz müziği HUUGO ROTHMANN ve arkadasları Sevimli jantör: RAPHAEL DE LUNA Piyanoda: EDİT LALEŞEN Cumartesi Pazar AYRICA 50 KİŞİYE ALTIN İKRAMİYElERİ %\ı AKBAN K (The Green Glove) Oymyanlar: GlennFord GeraUine Brooks Bu müstesna filmde Pariri... Montekarlo'yu... Riviyera'yı bütun dehşet... İhtişam... ve sefaletile «eyredeceksiniz. YEŞİL ELDİVEN; senenin en orijinal dramıdır. Kemal Film Cağlayan Yaym«vi«Ankarâ Cad 44, Utanbd YEŞİL İkinci Cihan Harbİnin en ategli ve karanlık günlerlnde başlayıp soğuk harb devresinin mahzun Avrupasında nihayetlenen sinema tarihinin en karakteristik aşk, casusluk ve macera dramı. E L D İ V E N M ATİNE Sıraselviler Taksim Tel: 44407
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog