Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CtTMrTÜRÎYET '%•*£ 12 Ocak 1954 tthâl malları fiatları, Biitün suclarda darhk yiizünden yüksek yüzîfe kırk beş azalma var nın çeşidleri azalmış, büyük bir vazi olarak diğer eşyanın ftatı da artmaktadır. kısmınm da mevcudu bitmıştir. İlgililer. hayat pahahhğinın önBu yüzden ithal malları fiatlarmda umumî bir yükselme göze lenmesi icin Ihtivac maddelerinln çarrjmaktadır. Dün bu mevzu et ithaline müsaade olunmasmı elzem rsfmda bir ithalâtçı tacir şunlari t görmektedirler. Bu yapılmadıkça aUnan tedbirler bosa çıkacskhr. göylemştir: «E. P U. memleketleri lcin Ticaret Bakanhtınm mühim uzun müdfîettir tahsis çıkmaması bir karan yiizünden bir çok mallann darlıSı Evvelce de bildirdisimiz gibi. TibasUmıştır. E.P.U. dışında ve bu caret Bakanlığı ithajâtcı firmaların arada Polorıya, Çekoslovakya. Ma1: eski ve yenl diye crun înd'"'"nasıcaristan ve İsoanya eibi memleketna dair maddevi şimdilik yürürlüklere aid lisanslann eeciktirilmesi ten kaldırmıçhr. yiizünden işler büsbütün çıkmaza Tahsislerin yüzde klrkınm mügirmistir.ı ; P vasadaki umum! fkt yükselişi racaat sahiblerine seyyanen, yüzde nin bilhassa ithsl malı darbğı yti aîtm'şmın da vaki taleblere müteründen ileri geldiği anlas.ılmakte nasiben tevıii münasib görülmüşchr. Keyfiyet böyle iken ileili ma tür. Diger taraftan bundan bövle vakamlarm lüzumlu tahsisi geciktirmeleri bazı açıkgöz riîccarm işine bancı memleketlerle yamlacak ticayaramaktan başka bir netice ver ret anlasmalannı müzakere heyetmemektedir. Bunlar ellerinde bu lerine Türkiye Odalar BirliSi tarahman mallann nadlr bir hale gel fından bir mümessilin de katılmamesinden biiistifade fiatkn in»>f ?ı kararlastınlmıştır. j GÜNÜN MEVZULARI [ I Kapatılan dükkânlar tkf manav v« blr pastırmacı ihtikâr fuçundan eezalandınldılaı Fmxla flatla. mtyv» v« ıcbze «attık. larına datr (lkÂyetlar Ourln* Uç dük. kan aahtbi hakkında rnilll korunma hUkttmleıi (erejinc* kapatma karan verllırlçti. Mahktmae*, Tarlabası caddnlnde manav Hıisto İle Beycîlu Sahn* tokakta raanav Ttodos'un luçlan g8rUldüğünden dakkânlaıının bejer gun mUddetl» kapatılmaaına karar vertl. mlçtlr. Diğer taraftan, fen» Bahne Bokak 21 No. da paBtırmacı Klrkor hakkında fazla fiatla sati| rapmaktan verilen dükkân kapatma karan da mahkemece sablt goıülmüjtür. Dükkânlar hükmun infazı İçin dün kapfttllnuftır. Emntyct Genel Müdürü Kemal Aygün, bü>ük şehfrlerdeki polis memurlannm meskcn davasmın Piyasada bir kısım ithal mallan sızca yükseltmektedirler. Buna mu halli için çalışıklığıııı söylüyor Alâkahlar, pahalılı£ın 6nlenmesi için ihtiyac maddelerinbı ithallne mttsaade edHmesin! Hizurnhı görüyorlar; Ticaret Bakanhğı ithaîâtçılann esM ve y«»ni dlye grnplantbnlmas>na dair nıaddeyi yürürlükten kaldırdı Adana, Erzurum, îzntir radyoları Memleketimizde üç yeni radyo istasyonu daha yaptmlaeak. Bunlara aid hazırlıklann günden güne ilerlemekte olduğunu gazetelerde okumuşsunuzdur Yenl radyolanmız Erzurum. Adana ve İzmirde olacak. Gerçi bugün İzmirde ça'ışmakta olan bir istasyon vardır, fakat b:r kilovattan bile az takatte ve pek kucük olduğu için onu yok sayıp İzmir gibi mühim bir merkezımize büyük ve esaslı bir radyo istasyonu kazandırmak yoluna gidilmistır. Mütehassıslardan mürekkeb bir heyet, yeni radyo istasyonlarına aid veriei ve stüdyo binalarının bu şehirlerin neresinde yapılması icab ettiğini tesbıte çahşıyor. Once Erzuruma gidildi; şehrin içinde, dısında günlerce dolaşıldı; sahalar, yükaeklık'er olçülüp biçildı; çeşidli bakımlardan tetkıkler yapıldı, kararlar venldi. Heyet şımdi Adanadadır, bir kaç gun sonra da İzmire gidecek. T ^ * Yazan: Refik Ahmed Sevenğil Bir kaç gündenberi şehrinıizde bulunan Ankara Valisi ve Emniyet Umum Müdürü Kemal Aygün, dün bir arkadaşıınıza a^ağıdaki beynatı vermiştir: « Zabıtayı iigilendiıen bütün mevzulan teker teker ele almış bulunuyoruz. Uzun zamandanberi polüin üzerinde bulunan bir çok tâli vazifeleri elınden alarak. umumî hizmetteki aks.klıkları giderecek, memuru asıl vazifesile başbaşa bırakıp rahat bir şekilde çalışmcsım temin edebLecek hususları incelemekteyiz. Bilhassa pohsin mesken davası üzerinde ehemmıyetle durmaktayız. Bu yolda^i çah}mrlanmır ikmal edllince, bu davanın halline bü yük şehırlerde başlamak azmindeyiz. Memleketımizde yeni radyo isMeclisten çikan terfi kanunu. po tasyonlan yapılırkon hafııa, ılıtilis teşküâtımız iç.n son derece üyarsız, geriye çevrilerek radyonun mid vericıdir. Bunun semeresini tarihini hatırlamağa çabşıyor. pek kıaa bir zamanda göreceğimizi Yeryuzünde Uk radyo lstasycnuümıd edlyorum. Şunu memnuniyetle belirtmek nun kuruluşu 1921 yuındadır. GerŞehrimizdeki C. H. P. Hlet tnönü isterim ki, Türkiyede bütün suc çi radyonun ijlemesine ımkân veVerem Savaş Haftası devam ile yemek yiyecekler ediyor larda evvelki senelere nazaran yüz j ren Electro magnetique dalgaVerem S»vaj HafUsı d*vam etmek. Şehrimlzd* bulunan C. H. P. Cenel de kırk beş nisbetinde bir azalms îara aid ilk etüdler 1331 senes:nde tecür. Hafu dolayıall» redyolarda. okul. ' D..;ltam tatnet thönü H« blrllkt» bir müşahede edilmistir Meselâ 951 baslamıstı. Önce İngiliz fizik bilgilarda ve dlğer umuml yerlerde veremle yemek yemek (lztr« partlU vı partisiz mucadele mevzuunda konferanslar ve. vatandaılar 1 tctare kuruluna müracaat yılı kasım «yı Ue 953 yıb kasım ni Farady bu yolda bir keşifte bu1 «llmektedlr. etmlıler v» bu te»ebbtl»lerlnln gereçek aylarını ele alalım. Bu aylarda çı lunmus, talebesi Maxwell bu kesfi Bugun »aat 1415 arasınds Fen Fa. leştirilmeılni Utemlslerdlr. karılan Istzüstikler, bu mevzuda ilerletmışti. 1888 de Alman bilgini küitesi mflslnde uzman Doktor Rauf Bu mür«caatler üıerine. C H. P. 1 kâfi bir fiklr verebilir kanaatinde1 Hertz. bu dalgalann havada i|ik Sarın tarafından akelger vereminde başkanlıjtı 15 ocak cuma akşamı Tak. yim: tedavl usullerl ve mücadel* esasları alm Gazlnnsunda verllraek Qx*r* bir süratile yapıldığını bulup meydana 951 953 hakkında bir konferana verilerektir. yemek tertiblemHUr. çıkarmıs, kendisinden «wel bu saYarın d» Onlversite merkez binaaı tnBnü dün »aat 15.S0 da DOny» ya. kasim ayı kasım ayı hada çahşmış olan İngiliz ftlimleanflslnde uzman Doktor Kudduıt Gaxl. reteaine giderek. Bajyaıar Fallh Rıfkı Yol kesma 15 5 rinin nazariyelerini bu guretle isoğlu tarafırıdan tOberlrUIox «İT»yetl ve Atay 11» blr müddet göriljmüîtür. 180 84 korunma çarelerine dair lklnd bir kon. MUttakıben C. H. P 11 merkeıin» gt. Cinayet bat etmişti 1890 senesinde Fransız 75 20 ferans tertlb edılmlıtlr. den tnOnü. burada partUUerln ılyaret KJI kaçırm» fizik bilgini Branly Uk telsiz tellertnl v» «aat 17 de ŞlsU Genclik ocagı Hayvan hırsızhğî 72 28 Başkurd yetiştirme kursu graf ahcısmın temelini teşkil eden meruublarını kabul etmljtir. Hırsızhk 1646 937 sona erdi bügiyi ortaya koydu. O zamana katlköğretim müfettlşlcrinin dünkti Zabıtaya hakaret 237 69 Çatalcm merkezind« 21 Ogretmenln dar sadece ılml araştırma sahaZorl« ırza geçme 116 60 toplantılan lçtirakile açılan bajkurd yetiftlnne smda kalan ve kaydettiğimlz mer j 84 69 Çehrtmlı llköğretim müfettlslerl, dfln Sarkıntıhk kur?u bir haftalık çalısmadan ıonra halelerden geçen teşebbüs, fi'll saSarkıntıhk mevzuu üzerinde saat İS t« Mllll EJitlm cumartesi günü sona ermiçtir. Kursun *on» ermest mOtuuebetlle ı Fevzl Ertemin baskanlığımla top'.Bna. | hemmiyetle durmaktayız. İstaiıbul haya îtalyalı bilgin Marconi taraErtemîn basksnl rak, ogrencllerln egltim, öğretlm lşle. aaxi temaslarım sırs^ında, bilhassa fından nakledildi. Marconi 1895 sevel.'»re !zei gösterilerl yapılmıjtır. Poüslik imtihamna giren 6000 rlle, okullann ldarî lslerl üıerinde gö sarkmülık suçlan ile yapılan mü nesinde Mors telgraf işaretlerinın rüsmüjlerdlr. kişiden 200 U kazandı Ayıca, deTi yılı basındanberi okul. cadelesinin şiddetîendirümesi ehem electro manyetik dalgalar vasıtasiEmniyet Cmum MüdUrltlgü tarafından lard& yapılan çahşmalar lncelenerek ' miyetle dikkate alınmıştır. le havada naklme muvaffak olmuş; k?droya alınmasına karar verllen m*. üzerinde münakaşalar yapılmıştır. I Ateşli silâhlar ve kesici âletlere 1896 de İngiltereye giderek keşfimurlar lçtn açtlan lmtlhan nerlcelen. tnlj, 6000 tallbden ancak 100 klal Imtl. C. H. P. Eviib kongTesinde Meliha dair çıkan kanundan bugüne ka nin patentini almıştır. Yirmind asdar, bütCn memlekette yapılan u nn ilk senelerinde sözün ve musihanı kazanmııtır. Avniye atfedüen sözfec Bu 200 genc. altı ay mtlddetl* pollı mum! aramabrda 40 mavrer, 221 kmin uza'tan kolay anlaşılacak EvvelM gun yapılan C H. P. Eyüb ekuhında meslekl tedrtsat gSrccek. muBa;bn''nn Acînan | tabanca ve 513 kesici âlet ele ge şekilde naklirJ mümkün kılan vevaffak olduklart takdlrdt taylnleri ya. lîçe kongreslnde Menderese hltaben ve Meliha Avni , çirilrniştir. p.lacaktır. riciler yapılmıştır. 1921 yılında da Sözene atfen garfb blr konu?ma ya. Ateşli silâhlar hakkmdaki kanu muntazam yayın yapacak radyo isKonservatuar talebesl blr kmn ri'dljı dün bazı gazetelerde yazılmıı. nun vatandaşlara verdiği beyan tasyonlan kurulug jaU|tuılrnağa tır öliimü şüpheii gorflidü Melüı» Avni Bözenln yaııUn aekllde müddeti şubat ayında bitmek<e#r. başlanılmıştır.. Nlsantafi Ihlamur yolu S/8 numartlı bir konujma yapıp yapmadıtını dün Kanunun cezaî müeyyidesini niç bir evde oturan 15 yagında Ayhan Dogan kendlslnden «orduk. Şunlari söyledl: vatandaşa tatbik etmeyi arzu etMemleketimizde Uk defa radyo lsmlnde blr Konservatuar taj*b«l, fazla « Ben ahlâki kaldeleri çtSneyen »U miyoruz. Bütün temennimiz. vatankan kaybettiginden evlnd* OlmUstUr. ytLt,\ ter iir ki». . ş i y t » n , , » ş J | U B 4 B v 4 9 2 J s«ne l Yacılan tahklkıfta Ayhna lstnlndekl bu nujma ya y»zıian. daşlaıİB "kanunu iyi okumaları*ve ' sindedir. 1926 da hükumetçe İstankızın lk! Uç aydanberl kan zayl ettljt lar tamamile yalandır.» tereddüd ettikleri noktjları mahilve bu yüıden BldUgU anlafitaıifaa da, Bununla bersber, bahal gefen tablr. 1 emniyet teşkiâtma başvurarak bul ve Ankarada yaptınlmış olan 1 görtllen lüıum Ozerine eeted Morga lerln C. H P. Eyüb llçe kongre»l rabıttelsiz istasyonlanna yedişer kiloöğrenmeleridir. knldırılmtf, tehklkata ba|lanmi|tır. larında mevcud oldugu blldlrllmelrtedİT. Bu suretle evlerinde bulundur vat takatte birer radyo vericisi de ticaret heyetinin temaslan Bir kadın mnneala düşerek yandı dukları silâhlan tescil. teslim et ilâve edilmişti. Bu istasyonlar IsŞehrlmlzde bulunan Japon taclrlcrln. Fatlh Aksekl Caml sokak 7 numaralı tanbulda Osmaniye mevkiinde, Anelen mürekkeb dSrt kiylllk blr heyet oturan Fatma lsmlnde yajU blr meleri lâzım gelenleri de teslim ep'vünamızd» tetkikier yapmaktadır. kadm. evde klmsentn olmadığı bir aı. derlerse, memleket asayişi için za karada Babaharman denilen yerJapon heyetl memleketlmlzden bugday rada maigala d '=e'ek yanrr.ıjtır. Kom. bıtaya en büyük yardımı yaprmş de idi. Telsiz istasyonlan bir Franve pirlnç mübsyaa etmek hususunda suların DOII^I h..b«rdar etmesl (Szerine olurlar. sız şirketine yaptınlmıştı. tnşaatın temaslarda bulunmaktadır. îlgilller bu kadın Ha«eki ha«tanesine kaldırılarak Suçların büyük mikyasta azalına bitmesınden sonra Fransızlar bazı yolda heyetle yapılan gBrUfmeleıin müj i ;edavl Itına alınmış. tahkikata bas. sında, ksnunlann kat'l ve aziml! Türk sermayedarlarla da birleşerek bet safhaya girdlgml beyan etmekte lanmııtırdirler. bir şekilde tatbikı âmil olmakta Türkivede radyo yayınlan yapmak «Tarsus» vapuru bu sabah dır.ı Japon heyetl bundan baskı ra|Iı to. üzere bir şirket kurmuşlar. İş Banhumlarımızla da •llkalanmaktadır. An. 'döntiyor Kemal Aygün, bu akşamki ekseak Japonlar Soya fasulyelerlmlıin fl «Tarsun vapuru bugün »at t da presle Ankaraya hareket edecek kası gibi bazı iktısadt müesseselerimiz de bu teşebbüsü destekleatlannı biraz yüksek bulduklarını ıfly İskenderıye ve Kıbru Ilmanlarına yspür. lemektedlrler. mistir. tıgı rurlrtlk seferden llmRnımıza döne. cektîr. G«ml hareket edecegl »ıralarda Vali Feriköy semtuii teftiş etti Türkiyede 1927 yılında radyc Patates fiatlan yüksek yapılan ekserl Vali ve Belediye Reisl dün sabah ! Bu Mn« patttM çok bereketll clduju bcj olujumuayenedeçektlftlndenbavulların dlkkatl yolcular ba.de flatUr yüksek tevlyeyl muhafaza sıkı blr gümrük kontroluna tâbi tutu. Feriköy ve civarını, bu semtte yapıl. makta olan kanaliıasyon Ulerinl teftlı etmektedlr. Türk Ekspres Bank lacaktır. etmijtlr. Vali FerlkSydekl odun ve kö. latlhsal Mlgelerindt »iddetll kııın mür satıs depolarını. Feriköy pazarım Apvalık seferbü yapan vapur İstanbul Merkezinin mutad bastırmaaı yüıünden toprak altından da kontrrı etmis ve fiatian rnrmpl bul. «Hafta Sonu Keşidesi» cumarDikiliden dönecek mahsulü çıkartoıak güçleşmijtlr. Kan. mustur Bazı manav ve sebzecllerln denlz bölgesinden aehrlmize muvaredat Deniscillk Bankan Denizyollan U. etiket koymDdıgını giSrmUs, llgllllerln tesi Künü Noter huzurunda yadurmu^tur. Bugün piyasa lhtlyacı Ada lermesi. tzmlre d« uğramakta olan dikkatini çekmlstir. Dilmıstır. Bu keşidenin 5 ALTIN pazarı mallarlle karîilanmaktadır. îyl Aj*valık postalarının önurpıızdeki hafikramiyesini, Kanlıca. Fıstıkh Tiirkiye Fransa ticaret kallte patates toptan 2S lcunışa satıl. tadan ItibaTen bu limana gıtmeden, vokusu. Çejme sokak No. 1 de, maktadır. Bu mal bakkalarda 45 ku. D!kihden gerl dflnmeslne karar ver. anlaşması ruta kadar verllmektedlr. miştir. Türkiye İle Franîa arasındaki tlc«. 19396 hesab numaralı Bayan ret anla«ma«ına ek 28 ağustos 1953 ta.!NaTnive AlaPöz kazanmıstir. rihli protokclla eklerinin üç ay dahs ' 'Eski senebaşmı tes'iden uzatılrr.ası Bakanlar Kurulunca kabul | S O L M ü Ş ve olunmuştur. \ BOZULMAKTA olan OcaJv 12 Cemaziyelevvel 7 T A R İ H Î ve ESKt Paviyonunda RESİMLEBİNİZ neşriyata baslayınca tabiatile memleketimize yeni bir ticaret daha girmiş oluyordu. Radyo ahcı makinelerinin memlekete sokulması ve satılması bu suretle başladı. Türk Telsiı Telefon Anonını Şirketi adı ile kurulan ilk radyo müessesemiz, PT.T. ye aid olan Osmaniye ve Babaharman telsiz i«tasyonlaruıdan on sene müddetle bedeli mukabilinde faydalanacaktı. Bu hususta hükumetle bir sözleşme imzalanmıştı. İlk stüdyo 1927 senesinde tstanbulda Büyük Postanenin üstünde kuruldu Bu, büyücek bir salondan ibarettı; söz yayııu da, saz yayınl da her sey burada yapıhyordu. îkinci stüdyo Ankarada 1928 yıhnda kurulmuştur. Eski Millî Savunma Bakanlığı civannda bir ev kıralanarak bir kısrru idare. bir kumı stüdyo haline getirilmiştir; sonralan Ankarapalas otelinin bodrumuna nakledümiş, daha sonra da Sağlık Bakanlığı yakmlarında bir eve taşmılmıştır. Bu müddet içinde İstanbul radyosu da Beyoğlunda o zaman Ambasadör lokantası denilen binanuı üst katına nakletmistir. Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi ile hükumet arasındaki söz leame 1936 yılında bitmi«tir. O zamana kadar mall, idari,' fenn! bir çok güçlüklerle karşılaşan şirketin radyo yayımı sahasmdaki faaliyeti az çok semereli olmakla berabcr bu işin büyük »ermayeye ihtiyaç gösterdiği, bilhassa bizim memleketimizde ancak devlet elile yürütülebileceği artık anlasılmış bulunuyordu. Hükumet, sirketle olan sözleşmeyi uzatmadı; radyoyu kendi£i idare etmege başladı, P.T.T. ye bağlı olarak çahştırdı. Bıişünkü Ankara radyo İstasyon ve stüdyolannm inşa ve tesisine devlet tütce^mden aynlan tahsısatla 1937 senesinde başlanılmıştır; inşaat 1938 yılı temmuzunda bitmiştir. Ankara radyosu 1940 yılına kadar PT.T. tarafından işletılmiştir. İstanbul radyosu şirketin çalışmalarına »on verirken kapanmıçtı. 1939 da İkinci Cıhan Harbi başladı. Yabancı memleketlerde radyo istasyonlan çoğalmıştı; çesidlı propagandalar dünya efkânnı altüst etmek ve muayyen maksadh istikametlere doğru çevirmek için birbirile çarpışıyordu. O zamana kadar İç İşleri Bakanlışına bağlı olan Matbuat Müdürlüğiinün Ba8bakanlığa bağlı bir daire halinde yeniden teşkilâtiandırılması ve pro UTUM BANKASI paganda işlerila de meşgul olması kararlaştınldı; 1940 tan kibaren radyo da bu teşkilâün içine alındlBugün radyolanmızm bağlı bulundugu Basın Yayın ve Turizm Gonel Müdürlüğü, o zamanki Matbuat Umum Müdürlüğünün bazı d«ğişikliklerle devamıdır. Matbuat Umum Müdürlüğü 1940 tan sonra yeni Ankara radyosunu işletirken bir aralık eski İstanbul radyosunu da çalıştırmak teşebbüslerine geçti; Beyoğlu postanesinin üstünde bir kat ayrılarak çalışılmağa baslanıldı; fakat Osmaniye telsizi artık ihtiyacı karşılayacak durumda değildi; bu çalışmalar devam etmedi. Bütün dünya memleketlerinde radyo verici istasyonlannm «ayısı günden güne artarken Türkiyede ancak tek bir radyonun bulunması ihtiyaca asla cevab veremezdi. Türkiyenin muhtelif bölgelerinde müteaddıd radyo istasyonlan yaptırmak ve çalıştırmak hem teknik, hem de siyasî ve içtima! bakımlardan bir zarurettir İstanbul radyosu bu düşünce ile yapürılmış ve 1949 ortalannda yayına baslamıştır. Bu suretle de memleket radyohrının bir sayısı ikiye çıkmışür. 1930 den sonra Izmir Belediyesi, îzmir fuarının reklâmmı yapmak maksadile bir kilovattan az takatte ve kısa dalga Üzerinde çalışan küçük bir istasyon kurmuştur; «onralan hükumete geçen ve muntazam radyo yayınlan yaparak muhitinde oldukça varhk gösteren bu istasyonla memleket radyolannın sayısı üçe çıkmıştır. Blr müddet «wel, kann Emlne Ner. ır.in namına Mısırdsn gelen kulliyetll miktardakl b!r ç«kl Merkeı Bankasmr tamamnda yatırmıyarak harlce göa. dermek luretllt dövlz kaçırmaktan sanık esld Sarıyer hâkiml Ferhad Dömeke İle Osmanh Bankası müdürlerin. den Yanko Vafidlsln durujmasına dün 3. Aâır Ceza m&hkemeslndt devam edilmistlr. Dıın'tü cekede hazlne veklU verdiği bir dilekce ile. her lki »anıirın da 5uçlu olduklarını, 1567 numaralı ka. nun gereglnce eezalandırılmalarını va kaçırılan dövizln Isürdadını taleb et. mlftlr. Muteakıben Bavcı, Ferhad DBmek» İle karısı arasındaki bojanma davasının göruldıiğü mahkeme İle tarihlnln ve Nermlnln kocası Ferhad aleyb'r» açtıgı çekin tazmlnl davasının tarihl. nln tesbit!nl. o mahkeme'.erdeki dosya. ların celbinl litem';tir. Bu taleb mah. kemece uvgun gorülmUîtur. Bu arada söz a'.an sanık Vafidis vekıli. do«ya arasmda Emniyet Mudür. ltigu 4. Şube tarafından yazılmış b!r y?7i bulımdugunu ve bu yazıda mrek. kipnin döviz kacskçılıfıns ya^dîra ed D bun<ian yiizde aldığının lddîa edı1. dıeini, 4. Şubenin pa.arort lşlci vs yabnncıînrla ugTastıfını, halbuki Vaf. di=!n Türk tabllyetlrden olduğunu soy]enişt;r. Ayrıca. bu lsierle 4. şubenln ufil 2. SııbprİTi uffrastı?ını btldlrerek. mii. ekkiünlr kaçekçılık yapr.n'ara yardra ett;gl ve yurde aidığı kana+ıne nas.l varıldıöın.n bu jubeden sorulmasırı istenvYı'r. Yeniden üç radyo lstasyonu yapMahkpne taiebl kebul ederek 2 5u. tırılması için 1953 yılında kabul bedep bu huruslann «o"ulmasma karar edilmis olan kanunla gelecek sene vermis. durusmayı baska güne bırak. mı§tır. lere geçici garfiyatta bulunmak İki taksi çarpıştı, üç kişi için hükumete yetki verilmiştir. yaralandı İzmir, Adana ve Erzurum radyoÇoför Yılmaz Tekin, Idaresiniekl lnn bu suretle yaptmhyor. Yeni 12190 plâVifilı taksl İle Üsküdar P?5^11. radyo istasyonlanmız orta dalgada manı caddeslnden gcçerken Servrt 1A çahşacak, ellişer kilovat takatte Ürkmez idneslnde bulunan 12tt5 r . olacaktır. önümüzdeki ilkbaharda kalı taksl İle çarpısrrr.itır. M^ı?=^e'n• ıırasında yolculardan Çeref Gıln ^»i, inşaata başlanacak, en kısa zaman Ma'de U'ı.er ve Medlha Batır muhTl f da çahşır hale getirilmeleri için ycrlerim'.en yaralsnmıjlardır. Yanh" r gayret sarfedilecektir. Bu suretle tedavi altına alınmıs, jof»rler yakalamemleket radyolannın sayısı beşe narak tahklkata bajlanmıstır. Gazctecilerin tertiblcdiğl çıkacaktır. Ankara Devlet Operası »anatkarların. Gazetcciler Cpmiyetinin dan Leyü Gencer. bu gece Atlaı ılne. ır.n^ında blr konser verecektlr. fevkalâde konfrre^i Konsere şef Cemal Reşid Rey, Orhan Gazetecller Cemlyetinden: Cemlyetlmlzin fevkalâde kongresl 15 ocak 1954 Borar kuv.rtet! ve sef Muhlddin Sadalt cuma gllnü saat 11 de toplanacaktır. idsreslnde Şehlr Korosu da lstlrak ede. Azanın teşrlfleri rica olunur. Gundem cektlr. Hııkıımetçe • hazırlanmakta olsa baeın Gezetecilein tert'.bledl»! bu krn=era profrnumn mütenev\'i olması rntınasekanunu tadflâtı hakkında goniŞTre. betlle saat 21 10 da baslnnacaktır. Konferanslar S Yarın »aat 16 da Marmara Lokaün de Jftof. ftalll Nlmttuîlah Öztörlt tara. fından <Ziya Gokalp ve Devrımizin Dıl ÖLÜM Arlayısii konulu bir konferans verile. Tekel kUnbul Basmfldürlüjrü cektir. Türk Devrim OcKklsrı tarafınYaprak Tutün Şubeşl âmiri Fazıl dap hazırlanan bu konferansı. aynı Akman ile Denlzbank Telsiz meyerde. aynı saatte. Ord. Prnf Hıfzı murlarından Muzaffer Akmanın Ve'det VelldedeoEİunun verecpğı «Çok babaları. Birlncl Cihan harblnln K^rıtılıft ve örtünme» konulu konfe. Çanakknle Torpll kıımandanı ve rans taklb MiecekHr. Izmir, İstanbul, tşkenderun llman S İstanbul Teknik Onlvers!te«i Siv.l Havacıl.k En^titusı nun terlibiedlSI kon. re'shklfr!nden emekli Denlı Bin. başılarından fpranslar serblnden Ikincisi mutehassı» Bob Ler'in (Hava radyo seymsefer MEHMED ZÜHDÜ ynrdın'dlan) adlı konfprans bupJn AKMAN «aat 17 30 da Teknik Ünlverslte O\\. 111.954 parlh'nde vefat etmlsttr. müsmyu binası anfisinde verilecektîr. Kcnfersnstnn «onra İ. C. A O. nun ha Cenazesl 12 1954 «alı gtmU Ak. saray Valide Camilnde kılınacak vaci'ık filmleri gösterüecektir. namazını miıteakıb Merkezefendl S fstanbul Ünlve.sitesi tkti=ad Fakül. alle kabristanına defnedllecektlr tesinin daveflisi olarak blr müddet. Mev!i> rahmet eyilye. (enberi şplr mizde bulunan Amerikplı Prof. G. HaNrler. faktlltedekl ders, eemlner ve konferanslarına devam etmek MEVÜDİ NEBEVÎ tedlr. Bevglll annemlr ve büyüğümti» Pofesör dtln saat 17.30 da Fakültenin NİMET BİNZErin 7 numaralı anf'sinde «Gelecckte Birle. şik Amerlka blr depresyona mamz vefatının 40 ıncı gününe rastlıyan 14 knlablllr tnl'» meizııunda blr konferan* ocak 1954 perşembe günü ikindl nama. vermi^ir. Profpsör bu konfean^ında. zım muteakıb Kızıltoprak ZiıhUmasa Ameriknnm iktisadl bünveünl anlatarak Camlinde Mevlidi Çerif kıraat oluna. kriz ihtimallerinl sebeblerlle Incelemls cağındm akraba. dost ve arzu eden dın tir kardeşlerimlzin teşriflerlni rlcs ederlt Binzet, Kocanğlu v« Cankat aileleri Döviz kaçakçıhğından snnık Ferhad Dömeke) ile Vafidis'in duruşmalanna dün devam edildi Batı miiziŞİ konseri Uzei'lnde APÂRmAN ile VE DA1RESİ ÇOK ZENGİN ALTIN PARA İKRAMİYELERİ kazanmak için 1 5 OCAK 1 9 5 4 s^smın» kadar İ O O LİRALIK daha kuvvetli TUTUM BANKASI Galata Sirkeci Kadıköy Osmanbey Çarşıkapı Izmir Menemen (Bankamızda isabet şansının olduğunu unutmavınız.) Bir hesab açtırınız, hesabınız varsa çoğaltınız. ^ ™ D r . Med. K O P R E N SK A K ER V A NSA R A Y . SEKRETER ARANIYOR » Ankarada bir slrket merkezlnde dolgun ücretle istihdam edilmek üzere türkçe ve ingilizct muhaberaU vâkıf ve daktilo bılir iki sekretere ihtıyac vardır. Taliblerin istedikleri ücretle ve hal tercümeleri Ue birlikte P. K. 529 Ankara adresine müracaatleri rica olunur. B • I I • CUMHURİYET Llra Ki. Llru Kıa Seneilk 42 00 81 00 Altı aylık 22 50 43 0 Üç aylık 12 00 S4.U0 Bir ayhk 4J0 «00 D t K K A T : Gazetemltc gonrteıuen evrak v« /anıar neşredilsin edllmeıln iade olunmaz, tlânlardan mesullyet kabui edilmez mem için şartmış... Pekâlâ... Bu akşarn tekizde ilk dersimize başlarız .. Evine doğru giderken muhterpm David Hall mesuddu. Bu geç vakıt dersleri, ona kızını kaybetmedığini zannettirecekti. Şant?l, ateşinin biraz azaldığmı hissedcrek oturrr.a odasına geçip, Per Riven'in getirmiş olduğu çocuk bakımı kitabını eline aldı. Onu biraz gözden geçirdikten sonra iâne iplik alarak dikişe başhdı. Noe'. yakiaşıyordu. Onun yüzüırlen yeni doğacak bebek çıplak kalmarnalı idi. * * * Şantal ertesi günü Madam Ruaye den yeni bir mektub aldı. Kendi yazmış olduğu mektuba cevabdı... Demek ki uçak postaları buralara bilt rahat ijliyordu. Bunu düsünebilmek bile, onu, mektubun İlk kısmı kadar sevindirdi. Sahifelerl okudukça üslub değisiyordu. Şantal, Madam Ruaye'nin yazdıklarını iyice anhyabilmek için bir kaç kere okumak mecburiyetinde kaldı. İnanılmaz, akla gelmez feyler yazıyordu. Evvelâ hiç hazırlamadaa Jak'ın bürosunda birdenblrt öldüğünü bildiriyordu. bürabsu ânl bir ölüm... Vasiyetnameain* Uftv* ettigi karısına yanlmif bir mek. tubda, Şantal'la olan rabıtasını anlatıyor ve müs.terek sırlarını ifsa •diyordu, ~' (AıkaaiTV) 13 ocak çarşamba gecesi yemekli Gala Gecesi 4 NUMEROV'S Hususl bir proîram takdim edecektir MHURtYET» in Tefrlkası 4 4 I I Roma Üniversitesi Klinikleri sabık Dahiliye İnterni Altınbskkal, Koc eli Apt. Telef: 85699. Nüshası 15 kuruştur Abone şeraiti Türkiye Harie FOTO SABAH'ta İ H Y A E D İ L t R. Galatasaray 289 Tel: 40108 mesleğinde Per Riven de, David Hall de çıraktan baska |ey değildiler. Bir çan sesi onu daldığı düşünce!eıden uyanlırdı. Dr. Fred'in cenaze merasimine davet çanı... diyerek Sör Man Anj izah etti. Misyonda çalışanların hepsi. iğnelerim için dolsşmağa mec bur olduğumdan benden başki. herkes kilisede bulunmakta. Tedavi saatlerini atlatamam. Sör gittikten sonra Şantal, güçlükle taraçaya kad;r süıüklenerek hamaga yattı. Gözlerini kapatarak bir şey düşünmemeğe gayret ediyordu. Bu cennet manzaralı, fakat bilinmiyen telhike do!u âlemde, tu"zağa düşmüş yaralı bir kuş ıjibi. anlıyamadığı bir yor^unluk ve ıstırab çekmekts idi. Üzüntüsü Fred in ölümünden, Rober'e besiediği derin histen çok daha ileriye gidiyordu. Adarun bütün sahillerini mercan tarlalarmı, denizin dalgalarını sarıyordu. Eğer biraz daha malumat sahibi olsa idi Nietzsche' yi tanır ve gözleri dolarak onun gibi «vaktile uzak denizlere bakarak Allah derlermiç» «özlerini ha. tıriardı. Ayak aeslerini duymadığı birUİni yanında hissederek uyandı. Her zaman neseli olan David Hall, utırabh bir yüzle ona bakıyordu. AdamcEEizın gözlükleri buğulanmısU Şantal, mısaürinin ifadesinden o derec» müteesair olmuatu ki, ye. V. | 7.25 12.22 14.47 17.01 18.Î7 5 39 E. | 2 25 7 21 9.46 12.00 1.37 12 3» FÖTO M. ÖZEN Pazarları açıktır. PANGALTI cektL Şantal'in hamağının yanında üzgün otururken, David Hall denize bakıyordu. Bu cüzamlı gemisındeki akla gelmez garib baUyı seyahatini düşünüyordu. Nişanlılardan birisi ambarda dört tahta arasında, diğeri ise babasının bedduasını almıj olmaktan bitkin ve ağlar... Kendisi, muhterem David Hall, ağlamıyordu. Onun dünyadaki vazifesi, başkalarım teselli etmekti Şan tal, misafirinin kalbinden geçen ısürabh düşünceleri tahmin ederek, sükutu bir kaç sözle hafifletmeğe çalıştı: Böyle hareket ederek çok iyi ettiniz. Agathe burada sıkıntı ve üzüntüden ölürdü. Burada bilhassa fenalık mlsali olarak kalırdı. Hastalanmızın gözleri yabıız iyi insanlan görmelidir. Muhterem David Hall susmustu. Bir müddet sonra blr taraftan gSzlüklerinl rilerken firkek bir sesle Şantal'a sordu: Bu Ud kadının yerinl biraz olsun tutmayı kabul eder misiniz? Gevezelik ettiğim kadınla, hayatta yol gösterdlğim kadını? Fred'in size kitab okuduğumı biliyordum. Onun da yerini biraz olsun ben tutabilir miyim? Size ne okurdu? Balzac'ın bir romanı. Evet... Peki ben size ingilizce dğretsem nasıl olur? Meğer cüzamlı olarak Makogafye gelmem, tahüilimi yapcbfl Ttt/nn: OUY WJS CARS Artık işıme yaramıyd'~ağın\ tah min ettiğimden banyodakı aynayı kırmıştım. Yanı]mı§ım.. Scala de Müan'ın meşhur bir tenorunun bir giin ona ihtiyac göstereceğini düşün n^ernıs+im. Mîamrfih üzıilmeyin .. Bir çsnîamm içinde kalmış olan bir ar.am daha olacaktır. Pek büyük de^iidir ama, işe yarar... Tu'io perükünü takabumek için yere diz çökmüştü. İşi biter bitmez sevmçle yertnden fırladı: »Ne güzel oîdum, şimdi. de&il mı?» Tanınmıyacak sekiHe değiştiniz... Biliyorum... Artık bu rahat koltukta mükemmel bir uyku çekebileceğim... Perüklü ojarak mıT Ondan hiç aynlmam... Onauz çıplakmışım gibi gelir... Bb ker» sıcak tutar... Allah rahatlık versin, sinyara... Yann uyendığınlr eaman, günes doğmuş, ağaclar daha yeşü olmuş, Pasiflk de biraz daha mavi görünecektır... Böylelikle bütün bu kâbus nihayet bulaiaktır. Allah rahatlık versin, Tu]io.. Benim için yaptıklarınızı ömrümÜD sonuna kadar unutmıyac^ğım. Bundan tabiî bir şey oİRbilir mi? Ne yap=îrsınız, ben de sizi seviyorum... Öyle güzelsiniz ki... Fakat bu hissimi, bir yığın ateşli söz yerine hareketlerimle ispat etmeyi daha münasib buldum.. Size yaklaşanhr yanıyorlar... Zavallı Dr. Fred. Onu o kadar iyi anlıyorum ki... Zavallı Tom da .. Onu da anladım. Bu anda Allah mutlaka onlan birleitirmlştir. Aynı kadın için ölmek... Bundan daha »ağlam bir dostluk tasavvur edilebilir miî *** Ertesl sabah, yüzünö oksıyan blr sıcak su ile uyandı. Güneş parbyordu. Tulio ve muhafızlar yok olmuslardı. Yalnızlığma yeniden ka Çeviren: BKRI.N BÜKTAŞ vuştu. Az sonra bir et nalı sesi isitti. Mari Anj neşeli bif selâmla görünmüştü. Buçün iğne günü... Tekrar yatmamz icab ediyor. Çolmugra miktarı birez fazlalajscak. Nedeh? Dr. V/atson, bu sabah Will ile yaptığı uzun bir konusmadan sonra buna karar verdi Dr. Watson da mı cüzamlılar kralını ziyaret eder? Evet. Onun fikrini almak lüzumunu hissettiği zaman gider onunla konuşur. Dünkü isyan hakkında bir karara varabümek için onu görmek istedi. Şantal, isyanın umuml blr afla nihayet bulduğunu anlıyordu. BÜyük Will'in tesıri burada da kendini gösteriyordu. Bu mefluç, kSr, yara içerisindeki zavallı hasta, adanın hâkimi mutlak kralı idi. Onun yanında, ruhları teselli etme rinden kalkmağa çalı^arak. 1 Yeni blr felâket daha mı var? diye sordu. Hayır. Bilâkis, Sen Con'la Fred ve Agathe'i gönderdiğimizdenberi her şey yoluna girdi. Şantal şaşkınca: Agathe mi? diye sordu. Kızımın son hâdiselerden sonra İngiltereye dönmesinin daha münasib olduğuna Dr. Watson ile beraber karar verdik. Mrs. Hall bu ânS karardan kim bilir ne kadar üzülmüştür. Zevcem de Agathe'la beraber «itti Onu yalnız bırakmaması daha doğru... Zaten bu son aylarda o da pek sinirli idi Makogaî onu yor. mîğa başlamıştı. On senedir buradayız. Sosyete hayatından hoslanan zevcem, arasıra beraber çay içecek bir hanım dahi bulamamıstı. Benim gibi bir vazifesi olan blr adamm zevcesinin böyle zevklerlni feda etmesinin icab ettiğini hiç bir vakit anlıyamadı. ŞanUl, muhterem ratın nlhayet fikirlerlnl rahatça ifade edebilmekten memnun olduğunu sezer gibi oluyordu. Halbuki Mr». Hall bütün vazifelerlni lftyıkile yapar görünen bir insandı. Zevclnin bir gece evvtl kızının oynadığı rol hakkında kendisine anlattıklanndan ftna haldt sarsılmıstı. HatU inanmak bile istememiştL Agathe gibl genc ve t«miz bir kızın böyle çlrkin vaııtalarla bir rakibesinl atlatabUeceğinl aklı almıyordu. Fakat aonundı h*. **• kikat olduğunu anlamıştı Agathe blr canavardı. Hem de gene olduğundan daha da tehlikeli bir canavar .. Uzun uzun düşündükten sonra, kocasmı vazifesi başma bırakıp, kızını evleninceye kadar kontrolu altmda tutabilmek üzere, onunla beraber İngiltereye dönmeğe karar vermişti. Evlendlkten sonra koca.31 onunla meşgul olsun... Mesuliyet yükü o zaman Mrs. Hall'in omozlaruıdan kalkmış oluyordu. Agathe'i bir an evvel evlendirmek, bu feci hâdiseleri ona unutturmak ftdeta mecburiyet halini almıştı. Kızını yerles,tirir yerleştirmez, Mrs. Hall Makogal'ye, kendi vazifesi basma dönerdi. David Hall Avrupaya bir daha dönmiyeceğini, ölünceye kadar bu adadan ayrılmıyacağını kat'i yetle ifade etmisti. Muhterem David Hall bir gün karuı ilt tekrar bulusacağından emindl. Fakat Agathe'i artık gör«mlyecekti. Hem baba hislerind», hem d* gururunda yaralanmıstıSon hldisede Agathe'in oynadığı çirkin rolü öğreninceye kadar, kızını dünyanın en ince, en guzel ve en temiz g*nc km olarak taaavvur ederdi. Bu zavallı adamm gözlerinln açılmau çok acıklı olmuatu. Sert hükmünO derhal varmisti: Agathe böyle bir htrekette bulunabildi ise, demek kızı değildi. Öyle olduktan sonra da adada ne işi vardı? Sen Con sahilde sallanıyordu. Agath» onunla hareket ede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog