Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

$[fU SAK AI MAVİ v GOLD THIH PAL TRAŞBIÇAKIASINI rkıy. Ytoö.» Itkol6tç.s. Bont«»5» hon Nı 37 Cumhuriyet KLIRUCUSUr'niNUS NADÎ * Almanca lisı istiyenlere ü Deutsch für Ausl Yabaneılara almâjıcayı fcgI V ve pratik şekilde öğretim rtıetod^379 kurus Satıı ve tevzl yeıi: BeçkafpiKitabevı. Ankart.* * a 29 nncn yıl gajı: 10.580 Telgrmf T* mektub adreal: Cumhuriyet tctaatral Porta Kutuıu: îstanbu! No 246 l U t a l : Dmuml Santral K u o u n a : M298, ?•» ifltri: U2t». Matbaa. 24280 Sah 12 Ocak 1954 Kahire rezaletiMedis Dış İşlcri Komisyonunda Haa Nagib'in tarxiye taleblerimizi reddettiği biîdiriliyor, Hacı mucib sebeb gösterirhen gene teviî yoluna sapmtş görünüyor Komisyon dün ild toplantı yaptı ve bir tavzih neşretti, Cumhur Başkaıumn Eisetıhower ile Ortadoğu Fuad Köprülü de Kahire elçimizle uzunboylu görüştü müdafaa meselelerini görttşeceği söyleniyor Washington 11 (a.a) lyl htber alan çevrelerden bugün bildlrildığine göre, Türkiye Cumhur Başkanı Celâl Bayarm Birleşık Amerıkaya yapacağı seyahatte kendisını resmt kabullerle beraber si" yasî bir mesai beklemektedir. Celâl Bayann bu resmî sevahatl ıçın gerek Washıneton, pprekp ziyaret rdereği dığer şehlr1et'1<Jkl merasim hazırhklan nihayHlenmek üzeredir. Arkası S. 6 Su. 7 de konuşmalar Dostlnk Bıımu? ttrk . Yunan iostluğnnun yürekten taraflınyımdır Bu dostluğun nasıl doğup büyüdüğünti, ne buyük gayıetlerle kurulduğunu, babam hayatta Iken adım adım takib etıniş, yakından görmüştum. Devanüı bir Türk Yunan anlaşmasına bağlılığım yalnuca hlssî «ebeblerden değildir. Bu anlaşmaıun tarihl bir •aruret olduğuna da inanınm. Turkler T« Yunanlılar, ya kardeıçe yaşıyarak hürriyetlcrini koruyaeaklar, y« da Doğu emperyalizınlnin ağlanna kapılmak tehlikesin4en kurtulamıyacaklardır. Şahsan tamdıgım Yunanlı devlet adamlarile bu konulan uıunboylu konustuğumuıu, her noktada düşiinee birliğin* Tardıgunm haürlıyiHnın. Stefanopulos, Tsaldarls, Merkuris, Makka» rfM degerti Yunan temrileilerile Strassbourg toplantılannda Batılı demokrasilere âdeta *en T«rdlğimis olurdu. Almanlara, Fran. nzlara kendimizi misal gİMtorirı Şehrimizdeki yabancı konsoloslar, Mısırın harekefini ayıblıyoriar T Anksra l l (Telefonla) Merli» D15 tşleri komısyonu bugün oğleden evvel ve sonra toplanarak Kahire Büyuk Elçimız Hulusı Fuad (Tugaya karşı Mi5ir hukumetınce takınılan tavır ve takıb edılen ha125 milyon Hralık ic reket tarzile alâkalı hususlan murakere etmiştır. Muzskereler so1953 jahnm bütcesi açığı nunda resmî bir teblığ yayınlankapatılacak ması kararlaşmıştır. Ankara 11 (Telefonla) MuzsfDun yayınlanan teMığ şudur: fer Kurbanoğlunun başkanlığınHa «Samsun mebusu Fıruz Kesimin top'anan bugunkü Mecliste nturum Türkiye Büyük Mıllet Mechsı Dış HAVA ŞEHlDLtRlNIN CLNAZE TORENI Çanak açılmca Maliye Bakam Hasan Potşleri komısyonu reısi sıfatıle Va kaledeki ucak kazasmda jehid dusen Devlet Havayolları latkan soz alarak gündemde bulutan gazetesine verdiğı ve bu gaze Bağ uçağı bajpilotu Talât Subaçı İle makınist Hüseyin Çağtenin 8 ocak 1954 tanhlı nushasm lıyanın cenazelerlnln kaldırıldığını vaznııştık. Resim. ienaze tö nan 125 mılvon liralık iç istıkıal Arkası Sa. 6 Sü. 8 de Arkas* Sa. 6. Su. 4 te renmden bır görünüştür. İç istikraza dair tasarı kanunlaştı Yttıyülarca kavga ettik, fakat •onunda tfta bakııuz iki kardeş. mület haline jeldik. Siz de bizler fiH yapınu, tarihten Ibret alınız! Derdfk. Bugtinkti devler çarpif«nasında, mllleüerln teker teker bağımsızhklarmı koruyamıyacaklan hususunda aramızda hiç bir fikir •yrüığı yoktu. Avnıpa blrüğine beraberc* lnantyorduk. Rattâ boyle bir birliğln, daha kiiçük ölçttde d« •lsa, Tfirklerle Yunanlılar tarahn. dan meydana gettrilmesi Iünımunu »avunaBİar förülüyordu. Atinab dostlanmıruı bn konuya dokuiMm •teşli «öal«rl hâli kulaklarunda (inlar. Fakat ne harfndir H komşn mflletin iinltt politikacılarını yakından kavradığuu fördüğiim dostluk bavası, Yunan basınında şimdiye ka. 4ar en ufak bir nypın tepkiye yol •çmadı. Milletvekilleri, nazırlar ve Steki Ugilller Türk Ynnan dostluğunn M»la »vdtikçe, Yunan ga•eteleri bu dostluğu yazı ile baltalamak için ellerinden geleni esirfemi> orlar. Komisyonda Millı Savunma Karakış dün tekrar bütçesinin müzakeresi Dunku Istanbuldan bir ıııan/.ara: Issıı sokaklar şiddetini artırdt Zaman zaman bastıran tipi »eyTÜ sefen guçleştırmi} ve zıncır takmamış olan nakıl vasıtalan yokuşlarda kalmıştır Arkas\ Sa. 6 Sü 4 te 4 ~ Kar ve tipi fasılalarla bütün gun devam efj, hararet ııfır altı 2 ye kadar düştü, denizlerde şiddetli fırtma var, uçak seferleri yapılamadı Karakış dün şetınmızde bütün jiddetile tekrar baş amıştır. Evvelkl geceyansından sonra yağmur «ulu kara ve bılâhare tıpiye çevırerek bütun gun devam etmiştır Bütçe komisyonu. ordu erkânmın huzurile dün biri açık, diğeri gizli iki toplantı yaptı Ankara II (Telefonla) Bfltçe Komısyonu bueünkü içtimamda Millî Savunma Bakanhğı bütçesinin müzakeres ne başlamıştır. Komisyonun bu içtimamda Mill! Savunma Bakanı Kenan Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarile alâkalı dare baskanlan hazır bulunmuslardır. Komisyondakl müzakereler gırasmda söz alan m lletveklllerindeiî bir kısmı, Milll Savunma hizmetleri için bütçey* doğrudan doğruya veya saır suretleTİe konulan ödeneklerden dolayı hükumete teşekkür etmişlerdir. Türk ordusunun buçünkü aavunma gücünün küçümsenmivecek derecede üstün bir hale eeldigl gorüşmeler sırasrnda kaydedılmiştır. Ban üyeler, Milll 9«vunma Bakanbğı teşkilâtında vazife gören az maaslı personelin terfihleri mevzuunda temennilerde bulunarak, Arkas\ Sa 6. Sü S te Teknik Universite Rektörü yeni yönetmeliğe dair izahat veriyor Teknîk Universite bütçesi II milyon 400 bin Yabancı sermaye tasarısı B. M. Meclisi dün kanun tasarısının müzakeresine başladı Ankara 11 (Telefonla) Bugflnku Mecliste yabancı sermaye yatırım kanun tasansı Ekonomı ve Ticaret Bakanı Fethi Çehkbaşm teklıfı ile oncelık ve ivedilıkle gorüşuldu. Tasarının tumu üzerinde soz alan Cemal Reşid Eyuboğlu, meselenin ehemmıyetine bınaen daha etraflı tetkık edibnesi için komisyona havalestni ıstedı. C. H. P grupu adına söz alan Cahid Zamangil kanunun gayet şümullu olduğunu soyhyerck bu kanunla ta Arkası S. 6 Su. 7 de Havayollanna alınacak hostesler dün seçildi Knoz Hebm Kıbns meseiesinde .Cumhurlyet. lira; teşkilât kanunu Meclisten çıkarsa Teknik komşu memleketin tuttuğn hatah yolu uıun mtiddet tenkidden aaOkul martta açılabilecek kındı İM, bunn nrf onca rfeğer ver. Jiğimiı Tttrk Yunan anlaşmasını Teknik Universite bütçesinbı mü şehrimize dönmüştür. Rektor, ken. tekmelememek kaygusuna yonnalızakerelerini takib etmek uzere 25 disıle görusen bir arksdaşımıza, Üâır. Yoksa Avrupa federasyonn fikrlnin olgunla^mağa başladığı bir de aralık cuma gunu Ankaraya gıtmıs niversite butçesi ve y*m yönetOzel, Arkası Sa 6 Su 8 de virde, Pire'den bin dort yıiı kilo olan Rektor Prof Ahmed nıetre uzakta bir adaya göx dikmelerini ve kendi başlanna Pelopo BATI TRAKYADA 10 GÜN; nez'i bile savunaraaz durumda Iken haksız vo yersiz bir irredantizme kapılmalannı dostlarunıza yakıstıramıyacağımıı meydanda idi. Bu resile ile Atina gazetelerinde çıkan yazılan gülümsiyerek okurken, fahsan tamdıçıra o ünHi polirikacılardan bir tanesinin olsun cline kalemi ahp vatandaşlanm aydmlat. masını boj yere bekledim. Ne bir tek gazete. ne de bir tek adam çıkıp da Kıbns etrafında kopanlan fürültünün manasubğı üzerinde durmağa lüzum görmeıtl. RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU Şimdi iae Hacı Nagib bol keseden Kıbrısı Yunanistana bağışladı diye Atinah dostlanmız »evinclerİTiden zıpzıp oynamakta, ftdeta fener alaj'ina çıkmağa hazırlanmaktadırlar. Eğer Türk Yunan dostluğundan ümid kesmiş bir adam olsa idim. şu giilünç manzarayı ele ahp işlemek benim için pek keyifll bir şey olurdu. Kıbrısın Yunanis. tana verilmesi Hacı Nafib'in inayetine kaldı ise, boyle bir abîveri5in altına ben de imzamı basar, dostlanmm da ;imdiden tebrik e. derim. Hattâ onlara tavsiye ederim: Biraz daha övsünler, göre. ceklerdir ki. Hacı. İngiltere adasını da Yunanhtana bağışlamaktan çekinmij ecektir. Fakat Türk Yunan anlaşmaYinm gerçek lüzumuna inanan bir vazar sıfati ile, işin alaya tahammülü olmadığını pörihor ve dostluk ideali hesnbma Ü7ulüvoıum Aynca iizüldıiffüm bir nokta da şahsına vendiğim Yıınanlılardan hiç birinin bugüne k?dar ağız açmağa karar Teremenıesidir, Yefilköy Havayollan Meydan Müdürlüğü odasmdakı kntihana giret» 30 genc ktı arasında b.r saat Vergi yoîile Türkleri tazyik ve firara icbar îngiliz elçisi Türkiyeden ayrılıyor Emekliye aynlan Büyük Elı;l, dün Ankara dan hareketinden evvel basına ihtisaslarını anlattı Ankara 11 (T.H ) Emekliye aynlmak üzere bulunan İngiltere buyük elçisi Sir Knox Helm bu akşam Ankaradan hareketinden evvel Türk basınına aşağıdaki beysnatta bulunmuştur: ctstanbula Uk vasıl olduğun 1920 yılının fubatuıdan bu yana bir çok fevkalâde değışıklikler vuku bulmu?tur. Bunlann bir çoğunu bizzat müşahede etmis olduğumdan iftıhar duymaktayım. He Arkası Sa. 6 Sü. 8 dt Ei:K*K IKEN KADIN OLAN ŞA. D 1 U SAHNEYE ÇIKMAK İSTİYOR 1952 senesinde şehrımil hastanelermden birinde geçirdığl ameliyat neticesınde cinsiyet değiştiren Şaban isminde bir delikanlı iken kız olan ve Şadiye adım alan genc, dun gazetemızi ziyaret etmıştir. Yukrırla resmini gorduğünü» Şadiye Sevırcın gazetemızi zıyaretl sebebi şunlar: Hayırlı bir kısmet bulup evlenmek ve tiyatrolardan birinde rol almak' Kasım Gttlek hakkında tahkikat C. H. P. Genel Sekreteri, soo be\ anatı dola> ısiie Ankara Imtihana girmek için sıra bekliyen genç kızlar Savcıhğına da\et edilerek uçaklannın hepci alanda. Kanadlan, Yeşılköy uçak alaıundayız... Hofifadesi alındı tes ımtihanı baftlaraak üzere. Son pencereleri ve pervaneleri kar tutgunlerde yurd içjlnde ve daşısdja mue bir raziyette. Hava muhaiefetl Ankara 11 (Anka) C. H P. vuku bulan fecı uçak kazalanna yüzünden hiç bir uçak Yeşılköyden Onel Sekreteri IÎASITI Gulek bu rağmen, hostes namzedi genc kız kalkamıyor ve hiç bır uçak ır.emi sabah Savcılığa celbcdılerek ifadelarımızın sayın otuza yaklafiyor. yor. sı ahnmıştır. Dışarıda kuvvetll fırtına ve tipi Buna sı~beb, Ceıiel Sekretfrın, Günün tck hâdısesi, hostes imtlhükum süruyor. Devlet Havayollan Arkası Sa 6. Su. 2 de Arkası Sa. 6 Sü. 6 da Başbakan tanzim satışı üzerinde izahat aldı Tarişle anlasan Belediye zeytinyağı tanzim satışlanna başhyor Bir müddettenberi |ehrimizde bulunan Başbakan Adnan Mendere* muhtelif kültür müesseselerile t ^ maslar yapmış Y« şehirdekl umuml kültür harekeüeri üzerinde 11gıülerden izahat almıstır. Adnan Menderes |ehrin ekonomik durureu 11» de ilgüennıiî. bil NADtR NADJ Gunıuipuıede pazar yeri; l u r k esnal T» lunaniı bir muşteri kız (Yann 0 nc\ tahı/em«d«J Arkan Sa. S. Su. 8 dt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog