Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADİ YENI Hl ık Varhk Yayı hikâyelerden bası yavınladıjh Said Faik. Or ner. Umran N hun Atuf Kan Muzaffer Hacıl imzaların h i k â f e r e r w t ı k t 1954 namıs ırak her yıl1954 sayısı Haldun Ta)sman: Ceydin Kudret: ibi tanınmıs nıstır. 29 anco yıl sajı: 10.579 ralgrsf T« mefctub adresi: Cumhuriyet. tstanbul Postt Kuttıro: tstanbul Ro 246 Talcfoolu • Omuml Santrai Numaraa: 14298. Xax> İfl«ri: S42M. Matbaa. 24290 Pazartesi 11 Ocak 1954 Dörtlerin toplanacağı Köpriilü, Mısır rezaletine mahal tesbit edilemiyor dair bugün izahat verecek Berlin, 10 (a.a.) 25 ocakta Berlinde yapılacak olan dört Dış Isleri Vekilleri toplantısı için bir bina srıyan Berlindeki dört devlete mensub kumandan hâlâ bir anlaştnaya varamamışlardır. Ruslar toplantının behemehal şehrin komünist doğu bölgesinde, Batılılar ıse batı bölgesinde yapılması hususunda ısrar etmektedirler. Kumandanlar bu ihtilâfı halletmek için yarın üçüncü defa topla. nacaklardır. Arkası S. 5 Sü. 7 de Ankara 10 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Komisyonu yarın saat 11 de toplanacaktır. Komisyonun bu ıçtimaında Dış İşleri Bakanı profesör Fuad Köprülünün dış politıka mevzuları etrafmda izahat vermesi muhtemcldir. Dış İşleri Bakanının, bu izahatı sırasında, son Mısır hâdisesine temas ederek komisyon üyeierini aydmlatacağı da sanılmaktadır Meclis alâkalı çevrelerinde belirtildiğine şöre komisyonun yarınki toplantısınm 2izli olmssı da ihtimal dahilindedır. Diğer tarafta' C.H.P Mardin milletvekili Mehmed Kâmil Boran ile Giresun bağımsız milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlunun. Kahire Büyük Elçimize vâki hareketler karşısmda ne düşünüldüğüne dair sözlü sorulan yarınki Meclis sündeminde yer aldığından bunların da müzakeresini mümkün görenler bulum=!ktadır. Kahire 10 (Anka) Mısırda Türkiyeye karşı Arkası Sa 5. Sü. 3 de Sovyetler, konfieransın Dogu Berlinde Meclis dış işleri komisyonunun bu sabah yapacağı toplantımn toplanmasında ısrar ediyorlar, bugiin gizli olması muhtemel, Mısır meselesile alâkalı soruların da S üncii bir toplantı yapılacak bugün Mecliste görüşülmesi bekleniyor Moskova seçimlere mııarız Mevzii Ortadoğu Paktı Bayann Amerikayı ziyareti cırasında Eisenhower'le bu hususta müzakcrelerdc bulunacağı bidiriliyor Washington 10 (a.a.) Yetkili kaynaklardan dün bildlrildiğine göre, Birleşik Amerikanın Pakiatan ve Iraka askerî yardım prograToplantı ıırasında delegeler münakasa ederlerken mı ve bunu takiben Türkiye, Pakistan, Irak arasın^a mevzi! bir raüdafaa paktı hsVh^a yakında bir açıklama yapıls"1?ktır. Yüksek rütbeli Amerikan şahsi" yetleri, Pakistan ve Iraka yapılacak yardımm biran önce ilân edilmesi hususunda Dış İşleri Bakanı John Foster Dulles'ı tazyik etmek30 yolcu ve 6 kişilik mürettebat tedirler. öldü; 15 cesed denizden çıkanldı Türkiye Cumhur Başkam Celâl Roma, 10 (A.P.) İtalyan denlr Bayann. Amerikanın davetlisi olat e hava kurtarma teşkilâtı, Elbe arak bu ay »orıunda Birleşik Ameçıklarında denize düşen bir İngiliz rikaya yapacaŞı ziyaret esnastnda Comet uçağımn enkazı ile etrafıa43 milletten 120 delegenin iştirak lan Kanada, Yugoslavya, İsveç, Başkan Eisenhower ile mevzil Orda cesedlerin yüzmekte olduğunun ittiği 4 milietlerarası talebe kon Altın sahili, Holanda ve Kostarika tadoğu paktı hakkmda müzakeregörüldüğünü bildirmiştir. feransı dün de Şale köşkünde ça delegeleri kazanmışlardır. lerde bulunacağı anlafilraaktacbr. Bu uçağın mahaUl saatle 10.30 kşmalarına devam etmiştir. Müzakereler daha ziyade kontrol Iyi haber alan kaynaklardan bilda 30 yolcu ve altı kişilik rnüretKonferansın ikinci gününde tdart ve koordinasyon komitelerinin ra dirildiğine göre. Suriye. Ortadoğu tebatı ile Romadan Londraya mü komite seçimi yapılmi} ve azalık Arkası Sa. 6. Sü. 8 de Arkası Sa. 6. Sü 5 te teveccihen faareket ettiği bildirilmi$tir. Comtt'in Londraya vanj •aatinden yanm saat sonra uçağın Arkast Sa. 6. Sü. 8 de Bir İngiliz yolcu uçagı Akdenize Nilletlerarası Talebe Millet Partisindeki irtica hareketine dair îfşaat Hikmet Bayur, buna dair mütemmim malumat verdi ve geriiik taraftarlarının nasıl parliye hâkim olduklarını anlatiı Djilas güvercini ile bir arada Kongresinin 2 nci günü Dünkü toplantı sinirli bir hava içerisinde cereyan etti Partilerin şehrimizde Egt tütün yaptıkiart toplantüar piyasası C. H. P. Eyüb ilçe kongresi dün Rekoltenin fiçte biri, 7 yabancı saat 13 te Mete sinemasında topve 28 yerK firma tarafından lanmıştır. alınmış bulunuyor Kongrede. Kemerburgazdaki İnönü heykelinin indirilmesi proîzmlr 10 (Telefonla) 95354 esto edilmiştir. Bilâhare mikrofon müstahsil tütün piyasası yarın sabaşına gelen C. H P. il başkam îlbah 8 den itibaren bütün Ege bölhami Sancar, Eyüb kongresinin gesinde resmen. açılmıs olacaktır. 1 inci İnönü zaferinin 33 üncü yılPiyasanın açıhşile alâkalı son ha dönümüne rastladığmı belirtmiş, rırhklar bugün tamamlanmıj ve Atatürkün İnönü zaferleri hakkınTekel mübayaa heyetleri gruplar daki sözlerini nakletmiştir. halinde istihsal bölgelerine hareket İl başkam, iktidan rejim», Ata«tmiştir. Tekel, fiatlann gerilediği türkün eserlerine. Anayasaya sayerlerde geniş mübayaalarda buludık kalmamakla ltham etmiştir. nacak ve tütünlerin hakikî değerle Son Mısır rezaletine temas eden «atılmasıru tanzim edecektir. İlhami Sancar şunlan söylemiştir: Arkası Sa 6. Sü. 3 de «27 senelik icraatımız sırasmda değil sefirlere, sefaret kapıcılarına yapılmağa cesaret edilemiyen hareketlerin bir sefirimize yapılmıs olduğunu teessürle okuduk. Bugün Mısırdaki beynelmilel recalet Yunan basmı tarafından tas bugÜM açılıyoı C. H. Partisi ve Köylii Partisi kongrelerinde Mısır rezaletine temas edildi. tenkidler yapıldı Hikmet Bayur Kore mütareke görüşmeler Panmunjom 10 (aa.) Karma mü'areke komisyonu, ÇinKorelilerin talebi üzerine harb esirleri meselesini görüşmek üzere bugün mahalli saatle 11 de fevkalâde bir toplantı yapmıştır. Bu, askerî mütareke komisyonunun 21 aralıktan beri ilk toplantısıdır. Diğer taraftan bir Hind sözcüsünün bildirdişine göre, biUraf müba dele komisyonu, vatanlarına dönmeyi reddeden esirlerin 22 ocaktan sonraki akibetleri hususunda nihaî karara varmak üzere yarın toplana caktır. Millet Partisi sanıklarının son sonra, parti ileri gelenleri gelişen muhakemesi esnasında Hikmet Ba olaylar karşısuıda hiç umduğum yurun sözleri gazetelere muhtelif gibi davranmadılar. Kendini veya şekillerde geçmiş ve çeşidli tefsir soyunu sopunu Cumhuriyet devrilere uğramıştı. Dün bu hususta nin mağduru bilen bir çok kimse bazı mütemmim maiumat elde et D.P. den daha çok ni^bette M P. Parti merkpz komitpsi, Cumhur Başkam Musvini njilas'ın tik. Hikmet Bayurun Millet Partisi de toplanmaga başladı ve alagöıiışlprini reddetti hakkındaki sözleri şunlardır: bildieine irticaı körükledi.> H'kmet Bayur bundan sonr?, « Yurdumuzda genel olarak ir10 (R> Yugoflav idatica var mı, yok mu konusu üze Izzet Mühürdsmşlunun 1319 yahtılâf <;ıktığı bil» rinde durmıyacağım. Bence kütle zında yayınladığı «M. P 26 yılın muhalif'dir» arilı m^ka1wl'e irti mürteci değüdir. Ancak dürmadsn merkez knmıtesi, par* n>n artan bir irtica propagandasının cam patlak verdiğini açıklamış ve ileri go'eni'inHr'Ti r> Cumhur Bajvarlıfı ve bunun devamının Ritgide şunlan söylemiştir: « tstanbul İl Yürütme kuruiun kpnı Muavini Djüas'ı takbih et büyük bir tehlike teşkil ettiği muhakkaktır. Aşağıda irtica dediğim dan yazara ihtarHa bulunmssını is ınİ5(r. \'pril»n izah^ta eö^e, Diüas. tek vakit bu propagandayı anmakta tedi;n. ToplsntıHa g^nel kuruHan Enis Aksygen. Bölükbaşı, Tahta bir r?'fi sivasetiv muhalif olduyım. Program üzerinde görüşmeler kılıç. Fuad Arna da vardı. Bunlar ğunu, müp^kaşa hürriyetine şetıij bitip Millet Partisi kurulmak üzere hiç bir harekette bulunmak iste v<rr ver Imp^ine tsr'ftar bukınduğıınu b»!irten mskaleler yayınlaiken kurucu arkadaşlara Atatürk mediler.» Bajur müteakıben Mühürdar mışt'r. Yjg^slav komünist part'Sİ aleyhtarlığı yapıbrsa. onu yapanlarla mücadeie edeceğimi söyledim. oğluna karşı polemiği birer birer rr:eik''Z komitpşi bu görüşe iştirak Halbuki hele Kenan Onerin ölü anlatmış ve durumu değiştirebü etrrerüeini açıklarnış ; !lve Djılaş'ın siyasetinin reddedild ğ r:i kayrletmünden ve Mareşalın hastalığından Arkası Sa. 6. Sü. 4 te mistir. Yugoslav idarecileri arasında ihtilâf VefaAdaleti dün 3 1 yendi Bnsün neçreHilen bir tebliede ırDü'^s'ın eörü;!=ri partirnn siyaset; üe kabili teîif değildir» deHİlm°ktedir. AmerikanRus atom görüşmesi Toplantılara bugün Washington'da baflanıyor Fransa ve İtalyada karakış Arkası S. 6 Sü. 1de İl Başkanı İlhami Sancar, C.H.P, Teşvikiye ocağını açaıken BATI TRAKYADA 10 GUN, İtalyada kurd sürüleri kayakian dönen sporculara saldırdılar Paris, 10 (a.a.) Avnıpanın bir çok bölgelerinde hüküm süren kar fırtınası ve soğuk dalgası dünden itibaren Fransanm doğu kısmında ve kuzey Afrikada başlamıs.tır. Hararet derecesi bilhassa Metz ve Nancy bölgelerinde anl ve ehemmiyetli bir surette düşmüs ve •ıfırın altmda 20 yi bulmuştur. Bu Arkas\ Sa. 6. Sü. 2 de îade edilen ırkdaşlarımız maceralarını anlatıyorlar RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU SaÂİayuı İade edilen ırkdaşlarımızdan üçü. Soldan sağa Mehnıed Halil, Ahnıed Yusııf ve İsa oelıı Mehmed .. (Yazısı 6 nct sa.hıfemızde) Ncw York 10 (Nafen) Birleşik Amerika ile Sovyet Rusya arssra' da atom görüşmelerine yarın Washington'da başlanacaktır. Bu *'â" •İHU rüşmelerde Birleşik Amerikayı Dulles. Busyayı da Washington'iaki büyük elçisi Zarubin terasil a* deceklerdir. Bu görüşmelere bu şekilde başlanması hususunda Moskova ile bir Başbakart bir kaç arkadaşı anloşma olmuştur. ile beraber Muammer KaracaDiğer taraftan bu atom görüşya «CtbaH Karakolu» nu görmelerine Berlinde İngilterenin J e meğe gitmiş. Yanında Falih katılac?ğı ksydedilmektedir. BeürRıjkı Atay da varmış. Muhatildiğine göre, bu müzakereler sıUf bir gazetede ftimin muharasında B=ışkan Eiserhower"in aUji olduğu belli değil) fiskosProfesyonel liğin tehir maçlanndan Vefa • Adalet karşıîaşması tom plânı» ele alınacaktır. B3?k~n, lar: dün oynanmış ve Vefa, maçı 31 kazanmıştır. Yukarıdaki resimde atom eneriisinden sulh yolunda Hımm... Adnan Mende Adalet kalecisinin bir kurtarışı görülmektedir. faydalanılmasını S3|lamak için bir resle beraber tiyatroya giden Arkası Sa. 6. Sü. 8 de Maçın tafsilâtı ve diğer spor haberlerimiz 4 üncü sahifemizdedir. bir Cehepeli! Bunun manası nedir? anhyahm yani! Ortada anlaşılmıyan bir $ey varsa, o da, pek olağan sayılması gereken böyle insanca münasebetlerin, yirminci yüzyıl hürriyet Türkiyesinde hâlâ yadırganır olmasıdır. Sahici demokrasi ol rejımdir ki, ik\ tidar lideri muhaleiet yazarlan \ ile briç oynar, yahud karşıl lıklı bira içer de buna aldırış • eden bile bulunmaz. \ Fikir hürriyetine bağh ge• lenekler bizde şimdi şimdi ku• rulacaksa, aman ne olur ccele • edip kaybettiğimiz zamanları İ bir an önce teJâf'ye bakahm. • Bu işe 1908 de başlasaydık. lâI yık olduğumuz hukuk düze; nine bugüne kadar çoktan i kavuşurduk. tktidar adamla• rile bir arada gnrünmeyip el • altıvdan yobazları destekleme• nin demokrasi ahlâkına ya: kışmazlığını o zaman daha iyi i anlardık. EVVÜLÂ VE SONRA • tfn'kkırnir vok mv? Şehircilikte plâıısızlık plânunız! Kan davası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog