Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Turistik GüzCİHkler Şehri Mersını zıyaretınizde bır ŞÖHRETİN Imkânlarile başbaşa kalmanın zevkıni tadınız. Torosları geçerken meşhur kebabcı AHMED USTA 2927 Tejefon: 1122 Tic. M E R S IN Cumhuriyet NAD! Sanatklr ve münevver zumremn ehnden bırakıhatfrğı ASMAUMESÇfî 74 Fikret Adilin bu baskısı çıkmıştjr. Fiatı YEDİTrTE \A 29 nncü 71I sayı: 10.578 Ttlgnf *• mektub adresl: Cumburiyet. tıtanbtıl Pocta Kutuıu: lıtanmıl No 248 Ifcltfonlaı: Umuznl Saatral •umaraa: 14298, *u> fftlari: 142». Matbaa: 24290 Pazar 10 Ocak 1954 P. K. 7t, feîAtBUt. Kahire rezaleti Arab Amerikanın^ni Birliginde konuşulacak hidrojen silâhları Bazı Arab memleketleri Mısırın hareketini tasvib etmediklerinden tartışmalar olması beklenlyor Dün açüan honferansta, Türkiye ile ittifah ahdetmeh istiyen arab memlehetlerinin durumu da gündeme alındt Kahire, 9 (R. . A P ) Arab Bırlığı ııyasi konseyının yırminci celsesı bugtın burada açılmışır. Bu toplantılarda Suudi Arabıstan, Arkan Si. 3. Su. 2 de Bu ay Pasifikte yapılacak olan tecrübelere ehemmiyet veriliyor tçinde ohidrojenden daha fazla bir şey» bulunduğu soylenen bir savaş bombasının da infilâk ettirileceği bildiriliyor Washington 9 (A P. a a ) Atom enenısi komisyonu Bırleşik Amerıkanın Pasifikte yeni atom ve hidrojen sılâhlannı tecrube etmeg» hazıılandığını bıldirmiştir. Haber alındığına gore bu ay içinde tecrubelerd» bulunacak persoBel ve kullanılacak malreme ve teçhızat Marshall adalarına gonderılecektır. Arkas* Sa. 6. Sü. 7 de Parti Cenglik Kolları HASTALIKTm. H.P. Genclik Teşkilâtı yeni kurulduğu sıraI larda biz bu teşebbü• olağan saymış, hayata henıiı ü atılmak üzere bulunan, memleket kaderinden yann sorumlu olacak vatandaşların politika davalarına Dos( (!) Yunan gazeteleri Hacıyı karşı ilgi duymalannı teşvike detenkid eden Türk gazctclerine ğer bir hareket diye hattâ memhücumla meşgul nunlukla karşılamıştık. O lamanlar, Demokrat Parti çevreleri duLefkoşa 9 ( T R A ) Mevsuk rumu başka tSrlü görüyor, C.HP. membalardan haber verildığıne gdre. Mısır Cumhur Başkanı General te^ebbusunü Universitej e politika Dunku konferanstan bir gorunuş: Dclegeler muzakerelerı dınli\or)ar Nagıb, Kıbrısın Yunanıstana verilsokma, >üksek oğrenim müessesemesi hususunu destekhyeceğıni sini buiandırma hareketi olarak Arkosı Sa 3, Su. 3 te vasıflandırtnak isti> orlardı. Bu konuda hak kazanmak uğruna, Demokrat Partililer, C.H.P. Genel Başkanı Ismet Inonunün 1950 seçimlerinden onee soylediği nutukları öne sunıyor, sayın eski şefin «masum Universite genelerini politika mikrobu ile aşılamanın zararlanna» dair ortava attığı iözler Rusyanın, dini âlet etmekte tizerinde duruyorlardı, olduğu anlaşıldı Sayın Genel Başkanın 1950 den Kahire 9 ( T H A ) Pek yakıaSnceki huviyeti ile sonraki şahsi<iat4ı>iıhtlıkbir Sovyet cdın h«yeti arasında bövle stk s»k kıvasMılletlerarası Talebe Federasyo Fahreddin Kerım Gokav, Mılletlerlamalar yapılmasmdan dcmokrasi nu (COSEC) nun konferansı, dun arası Unıversıtelıler Deıneğını tem yeti» nın Ortaşark memleketlerıni •dına bir fayda ummamak. jaliba saat 11 de Şale koşkiınde yapılan sılen Ord. Prof. Tevfık Sağlam ve zıyarete bajlayacağı oğrenilmistir. »kla daha nygun bir duşuncedlr. bır torenı muteakıb çalışmalara 43 milletin 120 delegesi ıştırak et Sovyet hukumetı bu «dın heyeti» ıçın gereken vıze muamelesını taBazı pevgamberlere Tanri buyrn başlamıştır. mışlerdır. mamlamaktadır. ğu yaşlan kemali bulduğu sıra Arkası Sa. 6. Sü 7 de Sovyetlerın bu heyete bilhassa Torene Vali ve Beledıve Eeısi larda nazil olmağa başlamamı? «Rus hacılarını» dahıl ettıği de tnıydı? Tarihte okuduğumuz bn oğrenılmıştır. geıreçi olduğu eibi kabul edi Arkası Sa 6, Su 4 te yoruz da. savın Inöniıne demok» rası prensiplerinin altmışmdan sonMcndeıes D. P. lılere ra damla damla gokten zenbille inhitab ederken mesini gozumuzle görduğumtiı halde neden havretle karşıli\oruz? 1946 yılının mayıs ayında, demokrasi guneşi batı dunya«îinı ısıtmava henıız ba^larken, vecd icinde, mülî seflik ve ebedî baskanlık sıfatlannı nefretle iızerinden silkip I U.T. Bırhğınin beş gundenben atan sayın Inoniı demokra«inin devam eden yıllık genel kurul top Hk buyruklarını kendi iradesi ile lantısı dun saat 12 de sona ermıştıryerine getirmemiş miydi? O araDıleklerın goruşulmesı sırasında da 1950 yılma kadar. dort yıl bodelegeler, bir kaç gun evvel denize >unca gerçi ileri geri bir takım haç atma merasıminde, bir vatanbocalamalar olmadı. divemeviz. SaLondra 9 (R. a a.) Kuzey olması lâzımgeldığini kaydermekdaşın haça Tuık bavrağını işlete Törende Başbakan Mendeyın Şef. millî egemenliğin bir an Atlantik paktının vadesının yırmı tedırrek denize attığını bıldırmış, bu res de hazır bulunarak bir bnce tecellisine o kadar susamıştı seneden elli seneye Umumiyetle ıyi haber alan bir çıkanlması gıbı hâdıselerin onüne geçılmesi ki. telâçtan Anayasa guvenliğini ıstenılmektedir. Bu hususta Fran kaynaktan oğrenıldığıne nazaıan, konuşma yaptı ıçın Iç Işleri Bakanlığına telgraf bile saplamaNa luzum jormeksizin sa tarafından vakı talebın İngılte Atlantik paktı muddetmm uzatılçekı mesını ıstemışlerdır. Reye koarka arkava biri gbdumlıi, biri ser rede de desteklendığı bildirılmek ması hususunda ılgıL hukumetler nan ıstek ıttıfakla kabul edılmıştır. bpst iki seçim vaparak yerini ken tedır. arasında son aylar zarfında bazı Yapılan seçım sonunda, Iktısad dinden sonrakilere bıraktı ve çekilFransız Dış tşleri Bakanlığı, Av. muzakereler cereyan etmıştır. Fakultesınden Nedım Usdiken, A\. Simdi onun butun emeli milleİngılız yetkılı çevreleri bu sab<>h Erdoğan Aydıner, Hukuk Fakulterupa ordusu projesının ellı senelık tin guvenini kazanmak ve değişolduğunu ve bu sebeble de NATO Londra hukumetmın bu husu^ta sınden Ahmed Rıza Kulaç, Abdulmez şef olarak değil, fakat seçil Ai kası Sa 5 Su 8 de Sa. 6 Su 8 d e B1İ5 bir lider olarak tekrar eski ye nun da 20 değıl fakat 50 senelık rine gecmektir. Bu da her vatandasın olduğu gibi. savın Inönünün BATI TRAKYADA 10 CÜN: dp en tabiî bir hakkıdır. Onun için C H P. muhalefetine karşı hucum ederken, busıınkü iktidar. Ismet Pasanın 1950 den önreki sözlerini delil diye öne sürmekten artık kesin olarak vazgeçmeli, yalnm 1950 den sonraki dediklerine önem vennelidir. Gercekten, demokrasi\e yaraşan sozler daha zirade bu sonunrular arasında yer almışhr; RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOCLU ve vurdumuzda hürrivet rejünini gelistirmek istivenler. Ikinri Cihan Harbi devrinin iç politika olaylannı Hacı Nagib ile Yunanlılar sarmaş dolaş VEREM HAFTASI BUGL'N BAŞLADI Verem Haftası bugun başlamıştır. Hafta içınde Ünıversıtede, ekullardı, Eminönü öğrenei loka. lınde konferanslar verilecektır. Verem âfetinın zarvlarını belirten vecızeler, afişler, broşurler hazırlanmıs, bunlar şehrimiıin muhtelıi yerlerine asılmıştır. Trumaıt'ı dâva edecek Japottlar Atom bombalarmdan zarar gbrenler tazminat istiyorlar Tokyo 9 (a a ) Hıroşıma v« Nagazakı ye yapılan atom taaıruz\rndan zarar gormuş olanlann bir çoğu, şubat ayı ortasına doğru bu bombadıraanın müsebbıbı olan Amerıkalılar aleyhine tazminat davası açarak, adam başına 200.000 ılâ 1.000,000 yen ıstıyeceklerdır. Milletlerarası Talebe Konferansı dün açıldı Konferansa 43 milletin 120 delegesi iştirak ediyor, Vali, delegeler şerefine çay verdi Kremlin Ortadoğuya nasıl sızıyor? 50 kuraşa hasta muayene eden hekimler varnuş! Hekitn Haklannı Konıma Dernejjmin dünkü toplanhsmda partilere ve hususî müesseseler* aid dispanserlerin doktorlan istismar ettiği ileri sürüldü; rady» ile hasta tedavisinin önüne geçilmeıi blendi Izmirli dilencîler kralı cinayet işledi tzmir ve İstanbuldakî dilencilfr şebekelerinin reisi Mehmed Yılmaz, kızını kendisine vermiyen bir adamı 9 kurşunla öldurdü İzmir 9 (Telefonla) Dun gece geç vakıt sehrımızın Tepecık semtınde aşk vuzunden feci bir crnayat ışlenmıstır. Tepeckte 1138 inci sokakts T 6 numarada oturan ve Darendeli Mehmed Yılmaz adıle tanılan bir şahıs, bir ust sokakta 45 numarada ArJva<sı Sa 6 Su 8 de Kuzey Atlantik Paktının vâdesi Denize atılatı haça Türk bayrağı işleıımiş! Vadenin 20 seneden 50 seneye çıkarılması isteniyor D.P. Kiiçiikpazar bucak binası törenle açıldı Hekimleri Koruma Demeğinin dunkü kongresîndc bir üy« konusurken Hekim Haklannı Koruma Derneğınuı yıllık üçüncü kongresi dün saat 14 de Cağaloğlu Tabib Odalan salonunda yapılmışür. Başkan Dr. Orhan Sanus'un bir konuşmasıle açılan kongrede, geçici riyaset dıvanı »eçımınden sonra «Serbest Hekimler Derneğı» başkanı Dr. Sırn Alıçb, demeğın Arkntı S. 6, Sü. 3 de Yarın Valinin Şehir Tiyatrosnna yolladığı bir mektub Sanatkârlann fifen ve dublâj yapmalan men»lnnuyor, r«l kabul ermivenler, provalara gebnîyenler, reHerini irin almadan dublorlerine devredenler jiddetle cezalandınlacaklar • Beşinci Tarih Hâvemiz Emsalsiz eserin yeni 4 sahifssi t "İlkbahan bekleyîn! o zaman göreceksiniz Türkiyeye akınıî Istanbul Vali ve B Reisı Şehir bütun artıstlere tamim etmiştir. Tiyatrosu müdurluğune 818 numara Mektubu ve tamimi (Yıldız) derile bir mektub gondermıştır. Şehir gisinden alarak aynen veriyoruz: Arkan Sa. 6 Sü. 4 te Tiyatrosu muduru de bu mektubu I Müvezziinize bugünden, sipariş etfinizt NADİR NADİ Arkası Sa 3 Sv • *r > G. Saray ile ktanbul Karagnctt karşılaşması Dun Kucukpazarda torenle açüan D. P. ocağı binası Kuçükpazarda yenıden ınşa olunan D?mokrat Parti bucak binası dun saat 16 da torenle açılmıştır Torende Başbakan Adnan Mende Arkası Sa. 6 Su. 7 de Perşembe gününden itibaren yeni bir resimli roman çeşidine başlıyoruz Adlı hatalar Uk resimli roman "Lyon Postusı,, «Cumhuriyet» objektifi karşisında (.umulcineli Tuıkler geçtığım ılk yer olan Gumulcinede f buluşup konuştuğumuz bir gün, anayurda kaçış sebeblerı hakkın onlara. bu lâfın mânasını sordum. Çunku, dedıler, şımdı ki| da kımınle konuştuysam aldığun Arfcası Sa. 6, Su. l da cevab bu oldu Birka; yüz Turkle Müvezzilerden istemeyi unutmayınız! Sız ilkbaharı bekleyın beyım O zaman goreceksınız Turkıyeye ne akın olacak Bab Trakya Türklerile temasa Perşembeden ifibaren Djn DolmaVahçe stadında Galatasarayla İ s t . n b u l K a r a g u c u ta^ m l a ı ı bır a n Ç c n m a n mcçı yap • mışlardır Y ıgıslı bır h ^ v a d a c e r e v a n e d e n k a r ş ı l a ş m a 3 1 G a l a t a s a r ^ y l ı l a n n g a l ı b ı y e t ı l e n e ü c e l e n . M a ç ı n tafsılâtı 4 u n c ü sahıfededır. R e s i m , d u n k ü m a ç t a n bu hucura s a f h a s u u tesbıt edıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog