Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

V A R. L 1 E Memleketımızır» en feuvvetll un*i ve flkir dergısı VaCJk, jeıi yıla yeni bır hamle ile gırmi^fcr. 8 saufe ilâvertlt 32 buyuk sahıfe rAaınde fkügı hald« hatı değışısemıştır. Sanat rt fiklr ik» tualıtesıne gemş y f « venleçbu »ayısında Nurullah A t a ^ , Said Fıik, Bedri Rahmi, Sabahadduo. Eyüloğlu, Fazjl Husnu Dağlarca., C^eyhunAtuf Kansu, Sabahaddin Kudret, Oktay Ucbal, Mthmud Makal ve Yaşajr Nabi pbı tanınmı; unzalann yanlan "«^» zen^D mtücifatlı ıkl yazı müsabakaaı vırdir. umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ \ U L UĞ ıpjjıkvimi Ragıbın Tıfi s*Vısl enieon bdgılerı top lyan, gıttıkçie z($Çjgi%3*n, fayda ve pratık hayatta herkss»; lâ&ni *munderecatıle ıntîgar etmıştır featı Î5Q Kuruştur Yayan: KANAAT KTTABEVt ,^,9 5 4 29 nncı jnJ gayn 10.569 Ttlgnf *• maktub adreei: Cumhuriyvt tatanbul Posta Kutura: tstsnbuJ No S4B Ttltfaolat i Dmuml SantraJ Numaraaı: U298. Ta» t»leri; U2B9 Matbaa. 24290 Cama 1 Ocak 1954 1954 senesi mesajları Batılı devlet adamları, 1954 yılına ümidle bakıyor ye harb tehlikesinin gün jgrectikçe azaldığmı söylüyorlar Yeni yılın İkramiyeler dağ esnaf fiyatları arttırdı Ankara 31 (a a) Ankara Beledıve reı^hğmden teblığ olunmuştur 6211 ve G212 numaralı kanunlar mucıbınce devlet memur ve hızmet hlerıle ışçılere tahsısat verılmesı uzenne bazı satıcıların hukumet ve beledıyenın murakabe ve kontrolu altında bulunan bır kısım eşva ve maddelenn fıatlannı yukseltmeğe veya ftat kontroluna yarayan etıke'len kîldırmaya teçebbüs ettıklerı esefle muşahede olunmaktadır Kanun hukumlerıne tamamen ay kın clan bu pıbı ful ve hareketlere tevessul edenlerm şıddetle takıb ve teczıye edıleceklerı beyan ve teblığ olumır Deni7rilik Bankasında ikramiveler pazartosi veva salı gunu verilecek Dpnızcıhk Bankası, memur ve ışçılerme 1953 yıh ıkramıyesını ver Arkası Sa. 8, Su. 2 de eşiğinde Arka.11 Sa H Su S de enl yılın eşijjin'le ıfa>" yanın ve yurtiumu»n halıne bakarken içimri kaplajan duygular nedir? Kajımızdakı manzara bizi iyunserlğe mi, yoksa kotumserliğe m i lurftluyor? Bu sorulara şaşmaz bir eevab bulunabıleceğini saıunıyonm. Dun geceyi ncşeli v e j * »omnrt|nı geçırdığımıze gorc, bugün orlılığı pemb* yahud da karanlık p rebıliriz. Dostlarile, ahpablanle, kahkahalar arasında ivi bir yılta| ı gecesi yaşıj anlarunı, tıka tva yiyıp içmekten kendiltnni korıy»bıldılerse, yeni yıh htrhalde uırtd dolu bakışlarla karşılîv acaklardır. Bunu yapanuvan v e y ı ruhça karamsar olanlarımız ist, onumozde nzanan henuz kullarılmamış 365 gunluk tarih parçasnı dumanlı Yerd yıl dün gece şehrimizde nej lence yerlerinde olduğu kadar evirozluklerle sej retmelcen kendile eli bır hava içensınde tutlanmn lerde, aıle sofralannda de daha ıyı Ür Memur ve ışçüere dağıtılan ik bir |ekılde kutlanmasma imkân rinı alamıyacaklardır. Arkası S a . 8, Su.. l d e Biz yazarlara gelince, ra#sleğimiz ramıyeler 1954 ün ük gecesınin eğgereğı ozel duv gularuuzdaa sıjnlmak, dunvayı ve yurcumızra fctediğimiz gibı değil ,(akıt olinğv gibi gormepe eahşmaJt zortndayız. Boyle bir gayretl» i ş « koyulduğumuz zaman, yeni y ı l n hanrladığı Imkânlan ancak g c ç e j yılB» »laylarına bakarak t a h m h e ç»h}maktan başka ne yapabilrb? Bu jartlar altında 1S3 o*nl geçö ise 1954 an de öyltce kvrtobsl •urünup fideceğine hukmefanek yanhf olmasa gerektfe .Geçen yılın en belhbaşlı olaylaruıtın brl RusAmerikalı tanınmı; Ikrlsadcı divor H «Tedavulde bulunan yada meydana g e l e n ft degiş.klıei para ve kaprtal çunden pune arttığına gore fıatlar bİT Idi. Mareşal Stalin'in vcfa etmek muddct Mik<;o!ccek, fakat daimî surette arian istihsal •uretile >erlnl Malctkov'ı bmkfiatları seneden seneje normal sevi>eye indırecektir» ması, mllletlerarası pohika 41e Londra, il (BBC) Hür dunyanm llarecıleri yeni yıl munasebetıİ! mesajlar neşretmışlerdır. Ingılız laşbakanı Churchıll yeni yıl mssajında, hur dunyalun artmalca olan kuvvet ve kudretı ve âdd ve şereflı anlaş malara vanbılmek arzusu dunva harbı tthdıd ve tehhkesını azaltmıştır demektedır Churchıll şunu da ılâve etmıştır. t 1954 yıh zarfmda, esasen kurulmuj bulunan ıyı »ağlam temel uzenne daha da «yapılar çıkmak» nıyetındeMz Gucurauzun yettığı her vasıtaya başvurarak sulh yolunda çalışma Ânkara Belediyesi neşrettiği tebligde hâdiseyi teessüfle karşıladığım, bu esnafm cezalandmlacaklannı bildirdi Başbakan dün şehrimize geldi Mrnderes, Yuçoslav Borba ffazetesbıe gönderdiei veni \nl mesajında, Balkan andteşmasınin bir limid kavnağı otduğunu, bildirdi Başbakan Adnan Mendereı dün saat 14 te uçakla Ankaradan çehrımıze Belmıştır Tantn Bakanı Nedım Okmen, Devlet Baksnı Celâl Yardımcı ve Ulastırma Bakanı Yumnu Uresın vılbaşını ençırnıek uzere şehrimize eebnişlerdır. Başbakanın mesajı Londra 31 ( B B C ) Turkiy» B^şbakanı Adnan Menderes. Yugoslav Borba eazetesıne bır «yeni yıl mesajı» gonderrrıştır Turkıye Başbakanı, Yugoslav eazetesının «orduğu suallpn cevablanHırmış vs Turkıye. Yugoslavva ve Yunanıstan arasında akdedılmış olan Balkan andlaşmasının «parlak bır umıH kaynağı olduğunu» kaydetmı<:tır Turkıve Başbakanı ^tPsndhjma nin ve ııç memlekpt ar^'ind^kı 11bırlıjinm eelışme ımkânlanna ssh b olduzunu da ılâve etmijtır Yeni yıl şehrimizde Cumhuriyet neşe ile kutlandı Bugün 14 Sahife 1954 an nasıl geçeceği hakkında memleket gozidelerî arasında bir anket Yılbaşı münasebetile renkli resimler, eğlenceli yazılar, hikâye ve karikatürler, senenin takvimi ile süslü dört sahifelik bir ilâve tertib ettik Ankaıa K«lfdıve Reısı Atıi BenderUoilu Thornburg'un iktisadi vaziyete dair demeci YILBAŞI İLÂVESİ ni müvezziden istemeyi unutm»ymiT. Orduda yeni bir sınıf ihdas ediliyor Bu saverie çeşidli harb siiâh ve vasilalarınin kullanılması ve bakımı için muhtac olduğumıu personel yetişririlecek Ankara 31 (Anka) Çeşıdlı hazırlanmıçtır kullanılma ve bakımında çaîıştınlacaklar «Bırlık Çavuşu» adını slacaklardir. Bunlar orduda halen vpzıfe goren assubaylara kanunen tanınan butun haklardan fa>dalana caklardır nılması ve bakımı ıçın muhtac oldugumuz personelı suratle ve en ıyı bır şekılde elde etmek maksadıle mutehassıs assubay yeüştırılmesı ele ahnmış ve Mılli Savunma Bakanhğınca V ı kanun lâyıhası >r Gene bugün gazetemizin içinde 4 sahifelik l RADYO İLÂVESİ ni de bulacaksınız. Ayırıp katlayımz. minde derih yankıljr dofurBuş, bn yuzden Demir I*erde gsrW ile Batı demokrasıleri •rtüinda bir yakınlaşma devri açılaoğına dfinya banşın» doğru k u v v c i ı tdmltr atilacağina inananlar »irdeı Ç»ğ»lmıştı. Yeni Rus hnlcun«tjn» oteki Diilletlere karfi gütsıeğc laşfcdığı yumuşak politika. b a r ş a M bağlayanlann ümidlerini £UTT«Hendıriyordu. Korede imzaaiaun «iıtarekeye rağmen, drvmnral ban» firnidleri bugune kadar g c ^ k l ı g ı ı t m ^ 1953 un kalın d o s y a l a i , oltugu gibi 1954 e devredilmior. 3n a>m sonlaruıa doğru BcTİnde «planacak olan dort D15 \leA Bıkanı yıllardanberi a r k a s ı ^lmi'en konolar uzerinde ç»^ıcaküar, Almanya barışı, AvTis*wy> hrışı ve dolasısilp Avrupa l»arqı dnralannı kenanndan koşesir»(dıı ço«bilmenin yollannı arayaotlardr. Arayacaklardcr «Ka baacaklar mıdır? Anavına b a k kzmı a dedikleri eıbi. 1953 e bmlomk ba hususta 1951 e fazla ıır^ai bt|Ionamak gerektiğini derhal SoTiaa»ak lm Iktısadı durumunuzu uıcelemek uzere Tuıkiyeye gelen Max Thornburg kânsızdır Hem ac«?îwe ı< luzum muharririmizle birlikte var" 1954 ien itibaarn 1»5, 1956, Dfinyanın en meşhur ıküsada yor. Mr. Thomburg'u, Türkiye1957 ve daha oteler«lfci buıın yıllar poiitıkacılann mıte âmade lanndan ve sanımî Turk dostia nın ıktısadî, endustrıyel ve sosyal dunıp durnıuvor m » j Inırcu dun rından Mr M K Wes1on Thorn bunyesını tahlü eden (Turkıy» Arkast Sa S, Siı. 7 de ya çavaşma onca «krt varken, burg dundenben »ramızda bulunugimdidetı ban| y a y ı t neeî 1954 y ılının talihlisi Millt Pivangontm Yılbajı çekilişinde 1 miljon lirayı şehrimizde sahlan 782.792 numaralı bilet kazandı Mılli Pıyangonun 1954 Yılbaşı çekılıjı dun Ankarada yapılmiîtır İkramıye kazanan nuraaralan bildırıyoruz 1 000 000 Uro tkromtj/» kazanan numara 782792 Arkan Sa 8, Su 6 da (C.H.P.) nin yeni il merkezi Merkez yann lnönü tarafından törenle açılacak verilen bır haberde, bu vıl zarfında bazı oteUerde mu=lııktan çarab d^ğit'lac^eı bıHırılmı=*ır. Dıjon sehrınHekı bır otelin sahıbl terrubelerıne başlariığını. oteimın odalanndakı ıki musluğun şımdi Arkası Sa. 8, Su. 3 te 1953 ün son güniine aid garib hâdiselcr Madrıd 31 (a.a) Dunya futbol jampiyonası Içın 6 ocak günü I»panya ile karjılaşacai olan Turk takımı bu ak^am uçakla Madrıde gebnistır. Derhal otellerine gıden Turk futbolculan maçtan dn(^ hiç Arkast Sa 8, Su. 7 d» Milli takım Madrit'te BhlNfcLMIIAL HOVARDA Be>nelmılel Hovarda dı>e bılınen Domınık Cumhunyetınm eskı Paris elçisi Rubırsa'nın Amreıkah mılyarder Barbara Hutton ils •vlendığınl dfln bildirmiftilc. Yukandaki resunde Rubirosa ile yerd karuı gorulmektedlr. Troleybüs seferlerinin yapılacağı semtler Taksim Beyazıd troleybü» hattıntn bir sonra işletmeye açılabîleceği umuluyor; proje Bayındırlık Bakanlıgma gönderikH Şehlr içinde yoleM nakliyatını hendlslerinden M « N Lougevta T« CHP il merkezi blnasuun hatint adma tescıl edılmesi uzenne, ınüzama koymak ve jehırlfleri gi Louiı Meiıonnet'in hamfedıklan bır muddettenben îlhamı Sança decekleri yerlere rahat bir fekılde etüd ve ETT. ldareri iMirumlnrı Arkast Sa 8, Su. 4 t« nn yazıhanesuıde ve bılâhare E ulaşürmak üzere, Fransıı raümınonu ılçe merkezınde çabşmalanna devara eden il idare kurulu re bürolan, yeni il merkezin» taşınacakür. Veni il blna». Cağaloğlunda Nunıosmanıye caddesi üzerind» 23 numaradadır. Partden bildinldığıne Bore, il merkezi yapü Arkası Sa 8 Su 5 de SANSÜBB TÂBt TÜTULAN R l SİM Amerikan «rtistierınden Jane Russell'ın ion çevırdığı «Fran sız hayatı» adlı filmın bazı »ahneleri ve bılhassa yukandaki resimde gorulen dan« iahneaı sansure tâbı tututeıuştur rümin produktoriı bu hâdi^yl »ıddetle protesto etmıştır. Fakat Jane Russell bü« bazı dans sahnelernun filmden keHİmesıne taraftardır. Donvanın kRbat^aak «diji bn merkezdp Bu a r a t l a ı ynrdımuzun iç polîtıka manzarvK« Nrs daha nazık safhalar gosteçT.Tir lartilerarası munasebetler» nık H geçen yıl boyunca b e k l e c » ÎE»n musbet gelısıne\p kavu'imat.ıı^ îu hususta DP. nin d e , Z&P nin de nata islemediğinl givlevnieviz. Yeni iktidar meirtleâSetfc «ivsl güvenlîk şartlannı pçtkltrtirecek hamlelere bir turlîm »rtr vrip (rlrUemenıış, ba \ıfat«59a iı Iırkiyemiz lâvık olduğtt 3fe<ftm ejimine tam manasile hâLâ bHîJnunıstır CHP isekendi m iuaTÜmm (niühalefet icin m u h a l «snt'j pensipinl yenemedi^inden. b SİLjtt pvferarası munasebetler O r t :«tjBfcl aile, kabile ve aşiret «rcnaınndan kurruiup yurdunvctz=za nıselmesl nğnma medenî bir«U ılmamışlır D P. hukumglS^au boca kar?ı Ccrpn vıl başlann«S•ı#at«e baiIadıfı kesin ve t c ı f l»Mtkvı CH P takdir ederek «sttk>mediei Içia sradaki m o n a g.<0fr nha da so<rumU5, hele C 13. nllarmın Meclis kararile bıas^rxn çri almması, dunımu b C =SMtm riiçle«tirmistir. lVü vılında. gptfc ı tstfcnlre dört •v kala Turkı\eni jrı yrrfkdayası, tıpkı 1950 deki 4>ıokratik m( ı Arktun 5a Fransada yılbaşı tebrikleri gönderilemedi r İzmirli dördtizler ve yılbaşı Türk Japon ticaret müzakereleri Ankara, 31 (Telefonla) Tur. klye ile Japonva arasında bir ticaret v» ödeme anlaşmasının lmzam yolunda yapılan muzakereler neticelenmek üzeredir. Goruşm*ler nrasında tam bir mutabakata vanlnuytır. Andlapna 1954 ün llk günlerinde lmzalanacakbr. Dıjer UrnfUıı Br«ılly» 11* TOrkiy. «TMindaki tlcaret ve Ödem» u l f m a n n a bir merhal* olmak İTaıiAdda yılba^ı aııfesıntie posta grevı başlamış ve bu yuzden klmse tebrık telgraiı vey» mektubu Oatf IMT Iki meml«ketin tictri v'DIF N A D İ »lamamıjtır Pogtay» vtrll#n bötün mı»knıbl^r m*rkezlerd» p»k»tl»r r» torbaUr IçlnH» njılı kalnuftır. YH muameleleri içfn banka hcaabı İımhU orduzler yılbaşı m«na«be(ıle b»st« Valının e 5 i buljmıak uzer» bir ii.lt» kandâkl r«dmd«, ParUn pott* BMrkultrinden birind* j n | ı l u «filbe^ı tebHUeriı garulıncktedir. ' •ftmhnaa kararlafmıste. •İBiflardır. B ^ 1 " , iardüaİMİ banUrAaa bir k m ila iöeteriyo» h*jınev«rUr«eo hediyeki
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog