Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Kilimanjaro'nun Karları Ihtiyar Balıkcı isimli son romanı bötün dünyada olduğu «ibi bizdfr de büyiik bir hayranlık uyandıran ünlü Amerikan romancısı Ernest Hemingway'in birbirinden güzel uzun ve kısa hikâyelerini bir araya getiren bu kitab dilimize mükemmel bir sekilde cevrilerek Varlık Yayınevi tarafmdan 1 lira fiatla cıkarılmıştır. umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ İERp T a n b i fa?ç*ttl\\ 4} liradır. Ahmed. Hf^Lrjj ^faşarcğlu Kitobcılık v\ f% r.L.Ş istanbul "Ulus,, Başbakanın Balıkesirde vîrdigi rakamların aksiıti gösteren istatistikler neşretti Bunun üzerine Maliye Bakanlığı dün bir tebliğ yayınlıyarak «Ulus» gazetesinin bu meselede hatalara düştügünü iddia etti Dıs ticaret açıuımıza dair mesele rakamlardan Tutunculerın 29 onco fil sayı: 10.455 Telgraf re mektub »dreri: Cumhurlyet. İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 TelefonJar: Umuml Santral Numarası: 24298, Vazı İşleri: 24299, Matoaa: 24290 Çarşamba 9 Eylul 1953 Rusyada yeni tasfiye Erivan'da Başbakanla Bakanlar değişlirildi Moskova radyosu, Sovyet Ermenistan Başbakanı Garabetyan'ın yerine Anton Koçuıyan'ın getirildiğini bildiriyor Paris 8 (R> a a ) Moskova radyosu, Sovyet Ermenistan hükumetinin değiştirildiğini bildirmiştir. Başbakan Anton Koçinyan istifa etmiş, yerine Garabetyan getirilmiştir. Diğer taraftan birinci Başbakan yardımcısı Aram Peruzyan da vazifesınden almmış, yerine Suren Movsesyan getirilmiştir. Moskova tadyosuna göre, yeni hükumettrki diğer Bakanlar şunlardır: Planlama Komisyonu Başkanı: Levron Kaçartiyan; İç işleri Bakanı: Georbes Martirosof; Ticaret Bakanı: Zaven Çarçiyan; E§itim Bakanı: Zaven Griboryan; Maliye Bakanı: Laris Stepanyan; Ulaştırma Bakanı: Şmavon Arukanyan; tnşaat Malzemesi Endüstrisi Bakanı: Maivişe Vartanyan; Tarım Bakanı: Samson Kazaryan. Aynı zamanda yüksok mahkeme başkanı da azledilmiştir. İngiiizler tarafmdan hezırlanan ve Avustralyada tecrübeleri yapılacak füzelerden biri fabrikada iitiin mahsulü Tiirkiye ihracatmın üçte birini teşkil eder Tabiatı itibarilc «engin topraklarda ve çok masraf ve zahmctle yetiştiği için tütiinim maliyeti yiiksektir ve binaenalcvh çiftçjsi onu yetiştirinceye kadar mali külfete girer. sıkışır. Mahsııl yetişince bu sıkıntıdan kurtulmak ister ve o zaman mutava.><>ıtın ağma diişer. Tiitiin müstahsilinin bu hususî durııınunu düşiinen Cumhuriyet hiiUumctlcrinden bîrisi. tiitiin satış bcdrllerindcn yüzde bcs pritn alar»k Mr riflri yardıın fonu kurmaya tesehhii« ctnıiçti. Bu eüzel teçphlıüs ncticcsindc Ziraat Bankasıııda fifl70 milvon kadar bir para biriUtiiü ve semcrcsini vermcye vaUlastî£ı sırada buna da polilika Vansarak 100 milvon lira sermaye ile kunılnıuş vc miistahsili tcfeci ve madrahaz elinden kurtaracak olan Tiitiin Ortaklijn Kanununu Pemokrat iktidan kaldırdı Yerine de daha iyisini ikame ctmcdiji irin tiitiin müstahsillerinin durumıı çok 7f>ı|»s,rt. •" * • ' " ' T • Ankara 8 (aa.) Maliye Bakanlığından tebliğ edılmiştir: Ulus gazetesinin 8 eylul 953 tarihli nüshasında frakamlara rakamlarla cevab) serlevhası altm" da neşredüen yazı ihtiva ettiği müteaddid hatalarla okuvanlan tereddüde sevkeder mahiyette olduğund&n aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. 1 Bu yazıda. Merkez Bankası aylık büHeni ve İstatistik Genel Müdürlüğü rakamlan alın makta ve bu rakamlar Başbakanın 5 eylulde Bahkesirde irad ettiği nutukta geçen rakamlarla mu!<ayese edilmektedir. Bu mukayese e\rvelâ şu sebeblerden dolayı tamamen hstalıdır: Gerek Merkez Bankası bülteninin, gerek îstatistik Gtnel Müdürlüğünün rakamlan gümrük kayıdlarına istinad etmektedir ki bu kayıdlar tamamen mal ithali ve mal ihracı muamelele Arkası Sa 6 6'u 4 de Avustralyada yapılacak yeni atom tecrübeleri Kobalt bombasmın da tecrübe edileceğine dair haberlerin tekzib edilmemesi halk arasında ciddî endişelere yol açıyor . Londra 8 (B.BC. a.a.) Avustralyada yakında yapıiacak ikinci İngıliz atom tecrübpleri sırasında bir «Kobalt bombası» nm kullanılıp kullanılmıyacağı meselesi Avustralyada endişe yarstmıştır. Ingiliz eksperleri halen Woom<?ra bölsesinde tecrübcler hazırlanm ılc tadırlar Bunlar, bir kobalt bomba Arkast Sa 6 Su b öo İskenderuna göz diken basıbozuklar Edip ÇiçckK'nin idaresinHcki Arab kurtuluş harckcti şinıdt dc «göniiHü» toplamağa başlamış! Antakya, 8 (Hususi) Suriye. den gelen habcr'.crc gÖLe, Edib Çiçekli tarafındsn kuıulmuş olan ve 5eçimler dolayısile Iskenderuno parmağına dolayarak rcy avcılıcına çıkmış bulunan Arab Kurtuluş Arkası Sa. 7. Sü 4 tc Gedizde • yapılacak büyük bara j İmar ve Kalkınma Eankasından kredi Buna mukabil hükumetin Ziraat BınkasmHan tnbsis ettiji kredi fonu eiilünç deneoek dprccede krt verümi^tir. Yalnız Bursa ve civannın 20 bin kadar tahmin edilen tiitiin çiftçisinin Ziraat Bankasında. evvelce toplanmış olan yüzde 5 lcrrfpn birikmiş bes milyon liraya yakın parası yattısı halde bu b^nkanın bu çiftçiler irin ayırdıjh plAsman miklan 150 bin lira raddcindpdir. Bu para ile 20 bin tütiin riftçisinin hangisi tatmin edilch'lir? Gerçi Tekel tdaresi bazı müdaha'e'erle tiitün satın almakta ise de bu çiftçiyi müzayakadan kurtaramamakta, bilâkis teferi ve mutavassıtın ağına düşürmektedir. Tiitün. Türkiyenin başlıca ihrac mallarından ve momlekete döviz Cetiren kaynaklanndan biridir. Tiir kivenin dört mıntakasma serpilmiş bir milyonu peçen tiitün çiftçisi bıısiin tamamen teşkilâtsız ve himayesiz bir halde tam ortacağ iktisadî si'temi olan tefeci mutavassıt plindedir. Mııhtelif zümrelere ziraî yardımlar pden hükumetin bu mühim istih«'»l sııbesine de ehemmiyet vermesi lâzımdır. Demokrat idarenin iktidara pelince kaldırdıâı 5(528 nnmaıalı kanunla kesiltniş olan yüzde heşlerin yekıînn B milvon liraO dan fazladır. Bir an evvel bu psranın 100 milynna doldurulması ve tiitiin çiftçisinin emrine verilmesi zaıuridir. Çünkii bu oara onlarm kendi piiralandır. Ru fon île çiftçilerin mallanm sikısık sartlsr a!tmda sarma1arm>n Oiii>ne»|;ernİT: battâ icabinda htı fonu idare eden orcanizma ihracati da kendisi yaparak mutavassı'lann kânnı miistahsile intikal ettirir. Türkiye bir ziraat istihsal memleketi oldupu halde maalesef çiftCUMHURIYET Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Dfc (unn reyinl kullanırkon Adenauer, yeni Alman hükuffietini kuruyor Dış İşleri Bakanlığına Von Brentaıto'nun getirilmesi muhtemel Bonn, 8 çevrelerde seçimlerde etmiş olan (a.a.AJ>.) Siyasî denauer, 1948 tenberi koalisyon kabeliren kanaate göre, binesinde vazife almış olan Bakanbüyük bir zafer temin lardan bazılarının yerine Hıristiyan Başbakan Konrad A Arkası Sa. 6. Sü. 1 de İtalya Batılılara başvurdu Roma, Tricste hakkında nc düşündüklermi acıklamalarını istiyor femin ediliyor Baymdırlık Bakanlıgında Gediz ba rajı rnevzuunda yapılan bir topYeni lantı münasebetile malumatına mü racaat ettiğimiz Baymdırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu aşağadaki beyanatta bulunmuştur: « Ege bölgemizin bir an ev\'el bol ve ucuz enerjiye kavuşturulması yolundaki çalışmalarımız son safhasına gelmiş bulunmaktadır. Filhakika Gediz nehri üzerinde Demirköprü mevkiinde kurulacak o'an Demirköprü barajımn her tür lü proje hazırlıklan ikmal edilmiş ve derhal inşaata başlıyabilmek üzere müşavir mühendislik firması angaje olunmuştur. Tarsus Bundan başka Gediz Demir 297 yolcu köprü hidro.elektrik santralından Akdeniz Arkast Sa. 6, Sü 4 te Gemi ile Amerikan Büyük ElçUi ve e$i, vapordan (îkarbtrken Bugün 9 Eylul Yazan: ABİDÎN DAVER Otuz bir yıl önce buşün, İstiklâl Harbinin muzaffer kahraman or« dusu İzmire girmiş; Hükumet konağına ve Kadifekaleye al sanrfiğımızı dikmiş, İzmiri ve Izmiılikri o kanh ve kara 15 mayıs 1919 günündenberi hasretini çektiklerl şanlı hilâle kavuşturmuştu. Arkosı Sa. 6. Sü. 7 de Yeni Amerikan Büyük Elçisi dün geldi Memleketlerimiz, dostluk yolunda devamlı surette ve anlayışla ilerlemekfedirler» vapuru dün ıaat 20 de Amerikanın yeni Tflrkly» bttyflk ve 286 ton yükle Batı elçisi Mr. A. Warren, eskl tstanbul seferinden dönmüştür. Valisi LutfiKırdar, İstanbul Ünigelen yolcular arasında Arkast & 6, Sü. 3 de Bir Amerikalının yokedilen bavulu İçinde 20 bin lira dcğcrinde eşya bulunan bavulun gümrükte mi yoksa «Ankara» vapurunda mı kaybolduğu araştınlıyor Tito, son nutkunu söylerken Badyo Foto: A.P.) Roma 8 (A.P.) Mareşal TitoBatı Akdeniz seferini yapmakta zere memleketimize gelen Mrs. Ma nun pazar günü Trieste hakkmdaolan Ankara vapurunun son sefe jorie Bennett üzücü bir hâdise ile ki sözlerinden sonra İtalyan gazerinde, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı karşılaşmıştır. telerinin gayet şiddetli neşrlyatta hesabma tetkiklerde bulunmak üSa 6 Sü 2 de Arkası Sa. 6, Sü. 2 de Atatürkün na'şı 10 kasımda Anıt Kabire nakledilecek Atanın büyüklüğü ile nötenasib bir progran üzerinde Ankarada son çalışmalar yapılıyor r Yarahlarımız Koreden Dönüyorlar 1 Cavid Oralın istifası Eski Tarun Bakanının istifast Ankarada muhtelif tefsirlere yol açü Ankara, 8 (Telefonla) Umuml seçimler arifesinde CJÎ.P. yüksek kademelerinde bazı mühim istifaların vuku bulacağı yolundaki tahminler, eski Tarım Bakanlarından Cavid Oralın partiden istifasile kuv vetlenmis bulunmaktadır. Şehri. mizdeki siyasf çevreler bu istifaların önümüzdeki günlerde kaydedeceği üıkişaflar hakkında muhtelif kanaatler izhar etmektedirler. Bu arada, Cavid Oralın istifasuu Halk Partisi içinde mevcud anlaşmazlıkS a 6. Sü. 3 te Camhnriyet'in Yeni Bir Teşebbiisü Ankara 8 (Telefonla) 15 sene sivil ve askerl erkân Ue askerl bir denberi Etnografya müzesindeki kıta, halk topluluğu 10 kasım 1953 muvakkat kabrinde bulunan Ata günü sabahı saat 9 u 5 geçe Etnogtürkün na'şı, ebediyete intikalinin Arkası S. 6, Sü. 3 de yıldönümü olan 10 kasımda törenle AnıtKabire nakledilecektir. O gün yapılacak merasimi tesbit için teşekkül eden bir heyet sade, fakat Büyük Atamınn büyüklüğü ile mütenasib bir program üzerinde son çalışmalannı yapmaktadır. Pro gramın tesbit edilen bugünkü durumuna göre, başta Cumrvjır Başkanı Celâl Bayar olmak üzere törene iştirak edecek olanlar, Bakanlar, milletvekilleri, kordiplomatik, YENİ İZMtR VALÎSt tzmbr Valiliğine tayin edilen emekli General Muzatfer Göksenin'in vazifesine başladığı yazılmıştı. Yukarıdaki resim, yeni valiyi makamında göstermektedir, Güzel ve sıbtıatli çocuk müsabakası Cocuklarmızı şimdiden hazırlayınız Tafsilât pek yakmda Danimarka bandıralı Jutland hastane gemisi, Kore harbinde yaralanan 234 müttefik askerini getirmektedir. Bunlann arasında komünistler tarafmdan serbest bırakılmış yaıah Tiirk askerleri de vardır. Yukandak : resimde. knmünistler tarafından iade edilen 3 subayımız 2''•• Ulmektedir. Bunlar Kâzım Ün (Akjehirlü, İsmail Öknas Cİstacbullu) ve Ali Büyükkirisçi (Kçııyahj dır. Şiddetli yagmurlar hasar yaptı Alçak mıntakalan su bash, bazı evler çökrü; Kuzguncukta bir ev yıldınm isabetile yandı Soğuk ve yağmur devam etmektedir. Dün, şiddetli poyraz rüzgân ile zaman zaman sağanak halini •lan yığmurlardan fehrin muhtelif mıntakalannı sular basmış, toprak kaymalan olmuş ve bazı evler çökmüştür. Dün en düşük suhunet derecesi +10 olarak tespit edilıniştir. Yağmur ve rüzgârın şiddetinden Zeyrekte Ibadethane sokağında 37 nu Arkası Sa. 6. SU. 7 de Iranda yüzlerce komünist tevkif edildi Sovyet Büyük Elçisi Lavrentiev İranh bir diplomatla görüştü Tahran, 8 (Ra.a.) İranda komünistlerle mücadelenin şiddetlendirildiği bildirilmektedir. Son 24 saat içinde yalnız Tahran dahilinde ' Arkası Sa. 6, Sü. 6 da • Sakın bizi görüp de öldürmesin?.. Yok canun, e jimdi yeni bir bomba bulmağa Malaryadan secede üc mllyon insan ölüyor Gazetel«r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog