Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

AIIJDE, BEKLEDİĞİNİZ AMERIKAN Ince «GOLD THIN» PAE fraş bıçaklan gelmigtir. 5 Adedlik paketi 75 Kr». Türkiye Umum Veldll: NATAN S. ESKENAZİ Marpuççular Barnatan han. Telefon: 21571. u m h u ri yeC KURUCUSUrYUNUS NADf Hayat yPahahhğı ilir mi? Yüz^ie Yfz Azaltıiabilir Hâsim" , Na^itî" Etbıl'in 208 sahıfelık bu kıtabi. e&jneğm'l5 K ve butun fıatlarla dejlarla flfifiJâfr kıymetlerinın yarıya indiiîlmesSıSitnkânını gosteriyor. tst. Ankara Cari» k i m e d Halıd Kiiabevinde 2Ş9 K. satılıgjor. 1 ; Almanyada seçimleri Adenauer kazan dı Komünistlerle yenî naziler kat'î şekilde hezimete uğrıyarak meb'us çıkaramadılar Basbakamn Hristiyan Denokrat Partisi yeni necüste tek başına ekseriyeti sağladı, Avrupada Rus siyasetinin ağır bir darbe yediği belirtiliyor 29 uncü fil sayı: 10.454 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar : ümumî Santral Numarası : 24298, Vazı Işlen : 24299, Matbaa: 24290 Salı 8 Eylul 1953 Bayarın doğu seyahati Cumhur Başkanı çar^amba sabahı harekel edecek Celâl Bayar bu seyahatinde Karsa kadar gittikten sonra Trabzona döne«ek Ankara, 7 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayar çarşamba sabahı doğu seyahatine çıkacaktır. Cumhur Başkanınuz Ankaradan doğru Erzıncana gidecek, bu »eyahatinı Karsa kadar uzatarak doğu. da bır çok bolgelere uğradıktan son ra Trabzona da gidecektır. Cumhur Başkanımıza bu seyahttinde bır çok milletvekilleri de refakat edecektır. Temjiz Reisi Bedri Koker, dün nutkunu soylerken İktidardan basarması beklenen bir is avın Başbakan Adnan Mcnderes. Demokrat Par ti Balıkesir il kongresinde altın ve doviz stokumuz, dış ticaret arığımız ve traktor meselelcri Ankara 7 (a a) 1953 54 A Reisi demiştir ki: hakkında rakamlara dayanarak gedalet yılının başlaması dolayısıle «oİnsan topluluklannm devlet nis izahat verdi. Bu mevzular hakbugun öğleden evvel Hukuk fakul hahnde taazzuv ve teşekkül etmekında Cumhuıivet Halk Partisi çevtesınin konferans salonunda bir ğe başladığı ılk zamanlardanberi relorinin zaman zaraan oıta>a atmerasım yapılmıstır Meraeime Cum hakkın yerme getirilmesi, adalpt tıkları haherlcrin ve ileri suıduk. hur Başkanı Celâl Bayar, Bakanlar, tevzii işi devleün en esaslı vazıfelerı itira/ların vanlış olduğunu soyMılletvekılleri. Yargıtay mensublaı si savılmaktadır. Adalet mülkun lherek muhalifleri. veıdiâi rakamAdalet Baljanlığı mensubları, pro esasıdır. dusturu asırlarca evvel o ların janlışlıeını isbata davet etti. fesorler, Ankara' Valısı ı!e Beledive tava konulmuş ve bu güne kadar Bu mevdan okuvusun Cumhuriyet Reisı ve kalabalık bır dınleyici küt hakikat'nden hiç bır şev kavb^tHalk Partısince na*ıl karsılanacaüıesir hazır bulunmuştur. memıştır Eski devırlerrle hukumnı bilmivoruz. Aşikâr olan bir ciİstiklâl marşının çahnmasından ranlık hakkının ıcabı olarak kazî Dün hararet 10 dereceye het varsa o da Basbakanın rakamsonra Temvız Reısf Bedri Kok^ı vazıfesı bızzat hıtkumdarlar taralaıını tekzib ctmenin kolay bir iş Feci bir mağlubivete*uğman komunistlerin seçim afişlcrinden kadar dıiştü Arkası Sa. 6. Su 4 t« açış nutkunu sovlemıştır Temvız olmadığıdır. Çunkü sayın Adnan Dr. Adenauer'i. Hitler'e benzetmeğe jeltenijorlar Evvelki gun başhvan fırtını Jüa Mendeıesin, matbuat ve radyo ile de devam ermiş ve gece gok güjavınlanan bevanatmda zikrettiği rültulprı, ştmşekler arasında süDU.NYA SURAT REKOBU rakamlar, elbette yanlış ve >alan reklı bir yağmur başlamıştır. Evolamaz. Ingılız tecrube pılotlarından Bınvelki gun ve dun hararet 10 dereBu itibarla muhalefet. rakamlabaşı Nevılle Duke, tepkılı bır Haw ceve ksdar düımüş, şehırde parnn doğçuluğunu kabul edecek ve kerHunter uçağı ile dun sabah desö i)e dolaşanlsF sfoıülmüstür oUa oi»â alttB wt *£• İ£ stokummt»» dünya surat rekorunu kırmıştır. Yeşılköy Meteoıolji ıstasvonunua artmasına, dış ticaret acıeımmn 11 Eski rekor saatte 1150 kilometre üe verdığı malumata gore hava bumilyon lira gibi ehemmivetsiz bir bır Amerıkan havacısına aıddı. gun az bulutlu, muhtemelen mevyekuna inmesine ve savısı pek çoYukandakı resımde gorulen Neziî sağanaklı seçecek, yıcaklık değalan traktörler »ajesinde hububat vılle Duke saatte 1170 kilometre recesı azalacaktır. Ruzaâr povrazistihsalinin ve ihracının riyadesile katetmiştır d^n kuvveth es?cek, Karadenız ve artmış olmasına rağmen. hayat paMaimaıada poyraz ve karayel urhalıltğının bnlenemediğini ve bunun tması devam cHprpktir. da parammn kıymeti dıişmüş olStockholm, 7 (A P ) Isveç, beri mevkuf bulunduğu ve kefalet izmir de masından ileri geldiğini iddia ede. Turk hukumetıne gonderdiğı yeni karçılığında tahliyesi için dıplomaİzmir 7 (Telefonla) Bu akşarft cek; altın ve doviz stokları kann bır notada, Dumlupınar denızajtısı tık kanallarla ılerı surulen mukerdoyurmaz. diyecektir. nm batması faciasıle ilgili olarak rer muracaatlerın netıcesız kaldığı guneş battıktan sonra şehnmızda Her sahadaki istihsallerimizin artBölg» Ticaret Müdürlüjü, Tica meleleri tedvir etmek ıçm bugunlkbahardanberı mevkuf bulunan keyfıyetıne Turk hukumeürun dik =ıddetlı ve soğuk bır ruzEâr esmeğo başlamış, halk keten elbıselerıni mış olmasına rağmen hayahn u ret, Sanayı Odaları v« Borsalar, ye lerde çıkacak olan tahmatnamenın Isveçlı kaptan Oscar Lorentzon'un ketı çekılmıştır. cuzlamadıği bir vakıâdır. Halbuki ni dış ticaret rejıminin ne şekilde gelmesinı beklemektedır Nota} a gore, Isveç, aynı zamanda çıkar.p vunluleuni gıvmıştır. tahhvesım taleb etmiştır. Keyhyet Istihsal arttıkça ucuziuk olması icab işlıyeceğini tesbit v« eldeki mua Arfcası Sa. 4, Su. 4 te bu akşam burada resmen açıklan avuka: Suad Tahsın Turk ile ılcıh ederdi. Gerçi bazı maddelerde umıştır Isveç harıcıyesıne gore no olarak ılerı surduğu daha oncekı bır cuzluk olmuş ise de bu, umumi deGnl. Zalıidi siddctli tedbirler tada, kaptan Lorentzon'un 5 aydan Arfcasi Sa. 6. Su H değildir. Demek ki hayatı topyekun alınacapnı bildirdL, IMusaddıkın ucnzlatabilmek için başka tedbirlenıuhakemcsi gizHcp başlamış re de lüzum vardır. Bazı gida maddelerinde görfilea Tahran 7 (a a ) Hukfimet taartışlann, köylü ve çiftçinin istihrafından dun gece radvo vası*asıle 3 yayınlanan bır teblıgde şorle desal ettiği maddeleri şimdi kendi UEski Tanm Bakanının istifa nılmektedır tiblâk etmckte olmasmdan ileri geloEğer kaıışıkhk çıkaranlar, tahdiği ve bunun da 15 mil>onluk bir sebcblcri hakkındaki rıklerıne devam edsr ve âmme mkutlenin eskisine nazaran daha iyi demeci Yeni Delhi 7 ( A P ) Arganl»' zam ve asayışını bozmağa çalısırhayat şartları içinde bulunduğuna tan Ba=bakanı Maresal Şah MahAnkara 7 (Telefonla) Muha larsa hukumet bunlara ka'şı, hadelil teşkil ettiği soyleniyor. Nüfumud Han Gazı osıhhi sebebler dolefet saflannda şu gunlerde bazı ınlere ve casus'.ara tatbık ettıgı sumuzun ekseriyetini teşkil eden la\ ısıie» ıstıf^sını Kral Zâhıre sungedıkler açılmasının beklenmekte muameleyı tatbık edecektır Hukubıivük kutlenin. jethtirdiği madde. muştur. Kcvfnct bucun Yeni Dcl 4 ^ a t ı Sa 6 STI 6 da olduğunu haber vermıştık DemokIerin bir kısmını kendi istihlâk ehıdekı resmî Afganlı kajTiaklaıdan rat Parti' mahiıllerınde umumî sedecek bir seviyeye gelmiş olması, oğı enılmıştır. çimler arifesinde iç polıtıka sahaelbette memnunlukla karsılanmak Mahmud Han Gazı vedi yıldır Arkası Sa. 6, Su. 5 de lâzım gelir. Fakat müstahsil olmıBasbakandı. yan sınıfların da hayatını kolaylaşKral, s^bık Sa»'umna ve İç İşlerl Iırmak lâzımdır ki içtimaî bir muBakanı Genernl Muhsmmed Davazene husule gelsin. Biiyük şehirvud Hanı venı kabıneji kurmağa Dun Verera Savaş Derneğinde calışmağa başlıyan kongreden lerde ve kasabalardaki müstehlik meraur etmıştır. bir gorunuş halk, umumijetle dar ve değişmez Buradakı resmî Afsanlı sahsiyetgelirli olduğu icin hayahn ncuzlaler, hukumet deâısıklığının Afeamayışı en zhade onlara tesir etGiydikleri sivil ceketler altında nistanm bağımsız riış sıyasetınde "ktedir. Binaenaleyh tnüstahMİi polis elbisesi bulunan 6 kişi beıhangı bır değışıklığe yol açmıya himaye eden tedbirler gibi miistehcağını sovlemişlerHır İstifa eden kapalı gazinoyu zorla açtırarak liki de koruyan tedbirlerin alınması Msre=al Mahmud Han Gazi. hem yiyip içtiler. garsonu da döverek lüzıımu kendini gostermektedir. Kral Zâhır, hem rie kabıne^ı kurkaçhlar Hukumetin bu tedbirleri almariığı. Yukanda İtalyan gemisi görul maga memur edilen Muhammed İtalyan bahriyesınln Amerigo iddia edilemez. Fakat bu yolda daBaşkanla dün görüsen Dulles Davud Hanın dsvısıdır. Dün sabah erken saatlerınde, ü Vespucci ıstmlı okul gemısı dun mektedir. ha esaslı ve daha tesirli adunlar a. böyle bir ihtiJâfa dair neşredilen zerindekı sıvil ceket altında polıa lımanımıza gelmiş, komutatu Albay Malarya kongresinde görüşülen bir rapora göre, yer tılmasına ihtiyac vardır. Ne gibi memurlanna mahsus elbıse bulu Lociano Sotgiu saat 13 30 da Vilâhaberleri yalanladı yüzünde malarya hastalığına mübtelâ 700 milyon kişi var tedbir alınması lâzım geldiğini ise nan bir şahıs üe 5 arkadaşı, 11156 yete gıderek Vali ve Beiediye Reisi elbette ilgili makamlar daha iyi biDonver (Colorado) T (AP.) plâka numaralı taksi ile Hurnyeti Prof. Gökayı makamrnda zıyaret lirler. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Milletlerarası 5. Tropikal hasta | lıklar mevzuunu incelemiştir. Bu Başkan Eisenhower'le dış siyaset Ebediye tepesmdekı Terlıkçı Ahmed etmıştir. sayın Fethi Çelikbas liyakatli ve lıklar ve malarya kongresi. 28 a kongrenın devamı olarak tertıb meselelerini gözden geçirmek üze Kuçükballılann gazınosuna gıtrruşehliyetli bir genctir. İstanbulda ha ğustostan itibaren yaptığı bır haf J edilen 5 Milletierarası Malerya re buraya gelen Dış Işleri Bakanı lerdir Gazmonun kapalı olduğunu vatı ucuzlatmak yolunda Vilâvet ve talık çabşmalarda tropıkal hasU | Ar/cası So i Su a te Arfcosı S 6, Sü. 3 de gören 6 meçhul şahıs, kapılan tekBelediveye mnzaheret etmek, siirmeliyerek garson Kemal Denizciatli tedhirler almak ve makul tavyi uyandırmı^lar, «camlan kıranz» shelerde bulunmak suretile isinin tehdidile kapıyı açtırmışlardır. eri ve ehli olduğunu da göstermişGazinoya gıren 6 şahıs bır matir. Onun bu voldaki gavretlerini Arfcası Sa 6 Su 1de >a1nız Istanhula inhisar ettirmiyeceğini ve memleket ölrüsünde genis bir hamle ile umumî bir geçim uruzluğu teminine çah<sacağını ümid ediyoruz. Hayat sartlarının tehŞehrimizde ban C.H.P. lilerin vini mevzuunda ilgili diğer Bakan. evlerinde aramalar yapildı. lıkların da Ekonomi ve Ticaret BaBakanlık müfettişi tahkikat için kanlığı ile işbirliği yapmalan kadar şehrimize geldi tahii bir şey olamaz. Bu hususta alâkalı Bakanlıklar Halkevlerıne aid kıtabların SaDünkü duruşmada hazır bulunan haflarda kilo ile satılışı tekrar şu arasında bir koordinasvon viicude getirildİEİ takdirde. mtıvaffak olİzmir milletvekili «Adanada ne nün mevzuu olarak ortaya çıkmışmamak icin bir sebeb yoktur Hasövlediğimi hahrlamıyorum» dedi ür. yat bîr giinde sihirbazın değneği ile Bılindıği üzere hâdise C H. P tlâncılık Şirketi tarafmdan, A Genel Sekreterı Kasım Gulek tauru7İatılamaz: fakat bilgili ve dedana konuşmasından dolayı İzmir rafından halk efkârına bıldııı'nı= vamlı mesai ile mutlaka iyi nerimilletvekili ve Son Saat gazetesi ilgili makamlarca tahkıkata başceler alınır. 3 yıl icinde basanlan sahıb ve başmuharrın Cihad Ba lanmıştı Neticede, bu kıtabları Mer havatı uru7İatma volunda sarban aleyhme açılan ddvaya dun de Anadoludan seyvar kıtabacılanr fıMüetek gayretlcr için ümid veriAsliye 15 Hukuk mahkemesınde getırdıâı anlaşılmıştı cidir. devam edilmıştır Bu malumat ıktHarı tatmın etCUMHURİYET Arfcası Sa. 6. Su 7 de Arfcası Sa 6 Su 2 de . JVICTJVA Arkası Sa. 3L 5u. S t ı Bonn 7 (a.a.NafenAP ) Batı Almanya seçimleri Dr Adenauer ile Hristiyan partısınm ezuci bır zaferı ile sona ermıstır Hırıstıvan De mokrat partisi, meclisteki 487 yerden 244 ünu, yani bütun dığer partilerin elde ettikleri yerden bır fa^'asını sağlamıştıı Komünistlerle yeru naziler feci surette hezimete uğnyarak bir tek mebusluk dahi kazanamanuşlardır. Bunlardan bıri umuml reylenn . yuzde birini. dığeri de yuzde ıkısı| ni elde edebilmiştir. Halbuki yeni seçım kanununa gore, parlamentoya girebilmek için umumî reylenn yuzde beşıni elde etmek lâzım geliyordu Komünist lider Max Reıman da seçilmemiştir. Dr Adenauer'ı desteklemekte olan hur demokratlar da 48 mebusluk kazanmışlardır. Fakat bunlar eski seçımlere gore gerılemişlerdır. Evvelden bunlar 52 mebusa sahibriiler Hııkumetı desteklemekte olan diğer ıki partı de 18 mebus çıkarmışlardır kı bovlelıkle Dr Adenauer koalisyonu uçte ıkı eksenyetı de sağlamaktadır. Muhalefet partisi olan Sosyal de1 biri: mokratlara gelınce, bunla şımdi I Arfcası Sa 6 i u 4 de Adalet yılı Temyiz Reisinin bir nutku ile dün açıldı Başkan: "Mahkenteler, miHetimizin huzur ve selâmetinin teminatı olmakta devam edecektir,, dedi Havalar birdenbire soğudu Yeni ticaret rejiminden müteessir olan ihraç malları Cavid Oral C.H.P. den istifa etti İsveç Türkiyeye yeni bir nota verdî Takasın kaOnıası, halı ve gülyağı müstahsil ve ihracatçılarını endişeye düşürdü tranda ihtar Notada mevkuf bulunan kaptan Lorentzon'un tahliyesi istendi Afganistan Basbakanı değişti Nalaryadan seıtede üç milyon insan öltiyor Dulles arasında Eisenhover ile ihtilâf yok Hürriyet tepesinde bir hâdise İtalyan Okul Gemisi Geldi Cumhuriyet'in Yeni Bir Teşebbüsü Güzel ve Sıhhatli Çocuk Müsabakası Tafsilâtt Yahtnda aleyhindeki dâvaya devam edildi Halkevlerinin satışa çıkarılan kitabları Cihad Baban Pek Bekîeyiniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog