Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

NASYONAL '~^ğS&£&Xy TH5^*Vi^5*Srf V*£#«^^İ^ ^^2j^^^^ TRAŞ BIÇAKLAR1 den ımal «UlmlfüT ABDÜLKADtB MEM1ŞOĞLÜ % \ §^^^^ 4 Ajirefendl CaddMi Katıcıoğlu Han No 18 Istanbul Td. SC91S u mh u riyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Tur 1 a s i k 1 e ri Kızıllarm karışıklık çıkarmalarına Snbayların âmirleri tarafından tanzira edilecek sicillerle fırsat verilmedî, seçimlere iştîrak ehliyetleri tesbit edilecek ve terfileri buna göre yapılacak Ordumuzun nisbeti yüzde doksanı buluvor k Almanya seçimlerinde Ye nı bİır asKerı Adenauerbaştagidiyor kanunu hazırlanıyor Rakamların belâgati karsısında Bonn 6 ( A P a a R ) Batı Almanva seçmlerı bugun muhm hıç bır hâdıse olmadan vapılmış ve ••e^lerın tasnıfı ışı başlamıştır. ALnan ılk haberlere gore Hınstıvan Demokrat Partisi ılerıde gıtmekte ve onu muhalefet partısı Sosjal Demok'atlar takıb etmektedır Kavıdlı 33 mıljon seçmenden 28 mılvona vakınının reylerını kullandıkları anlaşılmaktadır Seçıme ıştırak nısbetı yuzde doksana \akUsmaktadır kı bu gorulmemıs bır rekordur Kadınlar kutle halınde rey kullanmışlardır Seçımlere ıştırak nısbetınm yuksek olması Dr Adenaeur ıle partısıne jaramıştır Şımdıye kadar sos\alıst kontro'u altında bulunan bır çok şehırlerdc Hınstıvan Demokrat Partisinin otı plâna sechğı bıldırılmektedır Bır milyon nufuslu Darmstadt şphrınde daıma ıkıncı vazıyeUe olan Hınstıvan Demokratlar bu sefer sosyahstlerın onune aermısleı Arkası S 6 Su 3 de 29 nnco yıl sayı: 1Ü.453 Telgraf ve mektub adresı Cumhuriyet. Istatıbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar : Umumi Santral Numarası: 24298, Yazı Işlen: 242 99, Matbaa 24290 Pazartesi 7 Eylul 1953 Varlık cıkarmakta oldugu ve ne P f ragbetie karşıla nan Turls| t e r î | serısınden ıkı kı| tab daha .sagM^p'eıkarılmıstır Bunlar : Mehmed #a^f 4& Bâkı cıldlerıdır. Yazarların hflfaT' ve sünatları hakkında tonlu bılaner^^'feeilcrınden seçılmıs ynrrıl ıı ıl ı|ı \fljjjYjlili ı)ı olan bu kıtablar birer lira fıatnf salılmaktadır. sonbahar manevraları Ankara 6 (Telefonla) Subay kadromuzda genış olrude ehlıyet ve hyakate yer venlmesını gozonune a*an Mıllî Savunma Bakanlığı hâ'â vururlukte bulunan subavlar heyetıne mahsus terfı kanununun yer'ne kaım olmak uzere venı bır ordu terfı kanun tasarısı hazırlamaktadır Yenı tasarıda subaylann şahsî durumları ve ış durumları nazara almmak suretile âmırlenn tanzım edeceklen sıcı'İTe gore hakıki ehlıvet len tesbit olunacak ve terfıler buna gore yapılacaktır Ehlıyet derecelerı duşuk olan subaylar ıçın ıkmcı bır deneme yapılması ve başarı gostermli enlerın ordudan ıhraçlan yenı tasarıda derpış olunan muhım esaslar meyanındadır Muharıb sınıflarda, seferde olduğu gıbı hazerdekı terfılerde de bek'eme muddetlerı ustegmen, yuzbaşı, bınbaşı ve albay rutbelerınde Arfcası i>a b i u i de 15 evlukle Doğuda. vapılacak manevralarda Cumhur Başkanının da hazır bulunacağı bildirilij or Ankaıa 6 (Telefonla) Sonbahar mar.evra.an 15 eylulde başuayın Başbakan Adnan yacaktır Doğu Anadoıuda yapııaMenderesın, Demokrat cak olan bu manev ralardan sonra Parti Balıkesir il kongre30 eylulde Trakya, 7 ekımde de Batı smde so>ledıgi nutuk. Cumhurıvet manevralaıının başlı>acağı faıldıHalk Partılilere karşı kullandığı nlmekted r hevecanlı, hattâ şıddetlı ifade tarDoğu manev ralarmda Cumhur zıle bır seçım mucadelesı konuşmaBaşkanı Celâl Bavann ve 8 eylulsını andırmakla beraber, etrahnda de Ankaraya gehp ıümadnamesmı pek çok konuşulan bazı mali ve iksuîiacak olan yenı Amerıkan Elçısı tısadi meselelerı de ajdınlatmıstır. A Warren'ın, yabancı muşahıdlerın Muhalefet çevreleri. Demokrat ve sazetec lenn hazır bulunacakları Venıden scrılen Başbakan Paıtının, Cunıhurıvet Halk Parti Arkası Sa 6, Su 3 te Dr Adenauer sıııden ıktıdarı devir aldıgı altın ve dovız stokiarını vivip bıtirdığıni. dış ticaret açığının tehlıkelı bir şekilde bınuduğunu, memlekette gorulen istihsal bolluğunun ve ihracat artışının Marshall plânı jardımından ileri geldiğıni, Amerikan yardımının ise kendi partileri iktidarda iken basladığını ve hububat istihsalini arttıran traktorlerin Marshall plânı ile sağlandığını iddia ediyorlar Te 1950 ma>ısında işbaşına gelen bugunku iktidarın bunlarla ovunmeğe hakkı olmadığmı sö> luyorlardı. Başbakan butun bu iddialara rakamlara dayanaıak cevab verirken, şahıslarla değil; Cumhuriyet Halk Partisi çevTelerinde hâkrnı olan zihnıvetle mucadele ettiğini ve daima mucadele edeceğini ie sovlemiş; bu Londra 6 (B B C ) Mareşal Tızıhnijerl, memleketi bizden başka to bugun verdıgı bevanatta, Trıeste kımse idare edemez, iddiasile her ne lımammn «mılletlerarası serîcst pahasına olursa olsun iktidarda kallıman» olmasmı ve gerı kalan bumak veya iktidara geçmek, diye tun bolgenın de Yugoslavjava ıltavsif ettikten sonra, muhaliflerin hak edılmesını ıstemıştır «Demokıat Parti hiç bir şey yaItalyan hududuna ^akın bır şepamadı: hattâ bizim \aptik1arunra hırde 200 000 kışı onunde konuşan bıle perişan etti. Tekrar işbaşma Tıto, Italvanm aldığı son askerı ted geldığimiz zaman bıraktığımız yerbırlen ş:ddetle tenkıd etmış ve anden ışe başlıyacağız. gibi iddialancak Yueoslav teklıfı etrafmda munın bu memleket halkının akıl ve zakere kabul edebıleceğmı de soyiz'anı ıle alay etmek olduğunu ifalerruştır de elmiştir. Yugoslav devlet reısı, Tneste havalısının Ital>a>a verılmesını katSavın Adnan Mcnderes, rakamıy>en kabul etmıyeceRinı de srarla laıa istinaden memleketin kalkınma kaydetmıştır \olunda olduğunu sojlerken yanMareşal Tıto, 1948 Urıhlı batı Iıs ve yalan ise bu rakamlan tekbeyannamesını de tanımadıgını ı'â 7ih etmelerini istemek suretile ımıve etmış, bunun Yugoslavva alcvhdlıflere mevdan okumuştur. Başhmde hazırlandıprını belııtmıştır bakan, bugunku rakamların yarın Romadakı tepkıler e^kımis olacağını soviedikten sonra Yugoslav devlet reısının nutku 20 gun sonra 9 seker fabrikasımn Roma sı> asî çevrelerinde gayet 1 o lemelleıi atılacağını, elektriği senei a 6 Su ö da de 700 bin kilovat saat olarak buldııklan halde 2 miljona cıkardıklaıını ıkı ay sonra >apılacak ihalelerle Mareşal Tıto, Eden ıle beraber bunun uç misline çıkarılacağını, r»în mavısmda 399 bin ton olan çımento istihsalinin bugun 1 miljnn 100 tonu bulduğumı, hav\anlanmızın 40 miljon bastan 60 mılvona ynkselmiş olduğunu sovledıkten sonra •kovlü vatandaşlarımız bin meşakkatle istihsal ettikleri sutu, eti ve yağı o zaman bir kaç Dun dort Turk esiri daha merre bez veva bir kaç kilo ruz alhurrhete kavuştu mak icin satmak nuecburiyetinde kalnnılardı. Bugunku durıım. Turk Panmunjom 6 (a a ) Kore harkınlusunun medeni bir unsur haübmde esır duşmuş olan Bırleşmış ne celmeğe başladığının ifadesidir» Mılletler erlerının son grupu bu drdıkten sonra, altın ve doviz stosabah mahallî saatle 9 dan ıtıbaren l.n hakkmdaki iddialara cevab verhurrıyete adım atmışlardır nıı<i. iktidara geldikleri zaman 122 Tahran, 6 (E ) Bugun basına tır Başbakan Yordırrcısı Bırleşık Geceyarısmdan az sonra 110 Atnn altın devir aldıklannı. bugıin beyanatta bulunan Iran Başbakan Amerıkanın ^aptığı 48 milyon do?ltın mevcudunun 5 bucuk ton faz Yardımcısı, iranın petrol kuyula larhk acele yardıma teşekkur et merıkalı 8 Ingılız, 4 Turk, 1 Guney Afrıkalı ve 1 Japon Sovyet yapısı İ3«ıle 127 bucuk ton olduğunu, 9 rından ıstıfade edeceğini acıklamış Arkası Sa 6 Su 4 te kamjonla hurrıyet kapısına gelton altının tediye kolajlıklan için mışlerdualınan tedbuler dolayısile merhun Bugunkuler de dahıl olmak uzeolduğunu. bu borclar zamanında ore sımdıve kadar iade edılen mutdpneceği için bunun bir mana ifade tefık esırlennın sayısı 12 7î2 dır etmedigini sojlemistir. Bugun hurnvete kavuşan dort Dıs ticaret acığına temas eden Turk şunlardır Başbakan, 1950 de 429 milyon lira 1 Fevzı Gurgen 68, olan bu acığın gelirimizin yuzde 2 Ah Ozkaş 4254 73 6 sını teskil ettiğini. bu sene ise. 3 Abdullah Unal 2836 ha7İran sonunda. acığın sadece 11 4 Durmuş Ekın 4460 mıhon lira ve \u7de 0 8 den ibaret İade edilen esirlerin tam lıstesi olduğunu, yani yuzde bire bile varPanmunjom 6 (a a ) Esır muma'îığını ifade etmiştir. badelesıne başlandığı gundenben Başbakan traktor meseiesîni de komunıstlerm serbest bıraktıklan ele alarak durnada traktor icad esır adedı aşağıda gosterılmıştır edıldiğinden Halk Partisinin ikridaAmerıkah 3 597, Ingılız 946, Ka rı bıraktığı gune kadar Turkiveye nadah 30, Kolumbıyah 22> Fıhp nlı fi S77 rraktor rirdiçini, bunun 6 163 40, Fransız 12, Yunanh 2, Japon 1, tanesinin Marshall yardım plânınHollanHah 2, Yenı Zelandalı 1, dan alınmış ve ancak 394 iinun Avustralvalı 1, Guney Afrıkalı 7, mpmlekptin satın alma gucu ile teGuney Korelı 7 850 Turk 228 mın edildiğini, Demokrat Parti Boylece komunıstlerm serbest zamanında ise traktor sayısının bıraktıklan 12,760 harb esırıne mu37 147 \e cıktığını, bu miktardan kabıl muttefıkler 75,799 Kuzey Ko>alnız 7 449 unun Marshall plânınıelı ve Komunıst Çin esırını iade dan çeri kalan 26 G> rraktorıin ise <8 Ltmı<;leıdır ınemleketın istiıa sııcu ile sağlancJ'r'inı bu rakamın hinlerden sonKomunistlerin vaptıkları rakı kusıırıınıın bıle Halk Partisi Dün şehrımızde yapılan maçta Beşiktaş Bevoğlusporu 10 \ e n | iskenccler CTMHtTRIYET mıştır Yukaıdakı resım bu martan bır saflıavı gosteımektedır (Mai;ın Hurııyet koyu 6 (AP) Bugun * Arkası Sa. 3, Su. S t« tafsüatıle dıger »por haberlerımızı 4 uncu sahıfemude bulacaltsınız.) l Arkası Sa. 6, Su. 7 de Tekel ve Guntruk Bakam Emin Kalafat Gümrük formaliteleri basitleştirilecek Ithal mallarının kolavlıkla çekılmesi icin >eni cumnık ^onctmclıği hazırlanıyor Dunku kongreye ıştirak edenler Ankara 6 (Telefonla) Gumruk ve Tekel Bakanlığı yenı bır gumruk jonetmelığı hazırlamaktadır. Yenı vonetmelık mevcuo. gumruk foımahtelerının basıtleştırümesi maksadını taşımakta ve ıthal mal" larının en kısa bır zamanda gumrukten çekılmesi ımkanlannı temın edecek esaslara gore hazırıanmaktadır "••Yenî yoneffnehkle ıthal eşyalânnın depo, antrepo ve ambarlarda uzun muddet beklemeden vurda ıthah mumkun olabılecektır Tito, Trieste'nin İtalyaya bırakılmıyacağını söyledi Yugoslav Devlet Başkanının^ Trieste'de j&erbes^t bir liman knrolnasuıa iair teklifini Roma hükuraeti reddediyor Balıkesirde bir 9. Milletlerarası Idari iplik fabrikası Başbakan Adnan Mcnderes dun fabrıkanın temclıne ılk haıcı kovdu Dokuzuncu mıflet'prarası ıdari Bahke^ır 6 (a a ) Bdhkesu ılımler kongresl dun oğleden sonra Zııaat Fıda'ilıgı sahasında Zıra?t | saat 14,30 da Yıldızda Şale koşkııIş Banıvalarıle Sumeıbankın ıstıra nıın muhteşem salonlarında akdedıl kı suıetıle kuruıacak ıplık dokuma mıştır. Kongrede Buyuk Mıllet Mec fabrikasımn temelı bugun saat 12 de vapılaıı toıenle atılmıştır Torende Ba,baKan Adnan Menderes, I«letmeler Bakanı Sıtkı Yııcalı, Bavmdıılık Bdkanı Kemal Ze tınoglu Ekonomı ve Ticaret Bakanı Fethı Çehkbaş, Gumruk ve Tekel Bakanı Emin Kalafat mebuslar Balıkesir Valısı. Beledıye Eetsı ba=m mensubları ve kalaoalık bır davetlı ve halk toplulugu hazır bulunmuştur Istıklal marsıle başlanan bu torende Iş Bankası Umum Mudur muavını ve Balıkesir Iplık Dokuma Sanavu Şırketı ıdaıe meclısı reısı Ahmed Dallı bır konuşma yaparak ezcumle şovle demıştır o Bu eseı, Bslıkesınn ıktısaui hayatında ebedi bır refahın muıdecısı ve halkımıza saadet ufuklaıı açacak teşcbbuslenn başlangıcı olmaktadır Bu guzel teşebbusun asıl kı>Tnetı halktan gelmesı ve halkın ıştırakıle vucud bulmasıdır Eu memlekette yıllardanberı serbest teşebbus bovle buvuk hamleler yapmak ımkanını bulamamıştı Bugun bu ımkân kapıları ardına kadı açılmış bulunmaktadır Bahtıvarlıgımızın bır seoeb' de budur Balıkesırlılere olduğu kadar, pamuk ıstıhsal eden cıvar vılâvet ve kazalarımızm çıftçı ve mustahsıl halkına da burada refah ve saadet kapı Arkası Sa. 6, Su 2 de İlimler Kotıgresi • lısı Reısı Refık Koraltan Iç Işlerı Bakanı Ethem Menderes, Ulaştırma Bakanı Yumnı Uresın, mılletvekıllerı, sefırler, konsoloslar, rektor ve ' Arkası Sa 6, Su 4 de Dün Şale köşkünde açılan kongreye 300 delege iştirak etti İnönünün Hisarda dünkü konuşması Zonguldakta kasırga ve su baskını oldu Kasırga bir cok e\lerm lerını ururdu ve camlarını kirdı Zonguldak, 6 (Turk Pres) Bu akşam saat 19 20 de şehrımızde anl bır kasıraa çıkmıştır 5 dakıka devam eden bu kasırea netıcesınd* bir çok evlerın kıremıdlen uçmuş, camları kırılmıştır. Bazı ağaçlar devrılmıştır Kasırgayı muteakıb şıddetlı yağmurlar başlaraış ve husule gelen sellerden şehrta b a a mahallelerını sular basmıştır. Şehnn telefon hatları bozuhnuş v« Soğuksu mevkıınde sular bır çok evlerı ıstılâ etmiştir C.K.P. Genel Başkanı, partılilere, vadeder tarzda konuşmamalarını tavsiye etli Korede esir Iranda kızıllara Rus mubadelesi silâhları dağıtılıyor sona erdi Gnl, Zahidinin muavini, İranın pelrolundan islifade edeceğini söyledi bırakmıyor tzvesHa'va gore, veto Birieşmîş Millctlerin başlıca esaslanndan birijmişl Moskova, 6 (A P ) Bırleşık Ameııka Dış Işlerı Bakanı John Foster Dulles ın son gunlerde Bırleşmış mılletleıde vetonun kaldırılma. Arfcası S 6, Su 3 de Kremlin vetoyu Beşikfaş, Beyoğlusporu 10 yendi I Amerikada sıcaktan ölenler 12 günde 1000 çocuk ve ihti>ann olduğu bildiriliyor New York, 6 (Nafen) Bırleşık Amerikada sıcak dalgası 12 ncı gunundedır Yalnız New York'ta çocuk ve ıhtıyar olarak bin kışı bu şıddetlı ve bek'enmedık sıcaklar yuzunden olmuştur. Bugun butun Amerıkan kiliselermde yağmur ve serınlık için dualar okunmuştur. Halen mılyonlarca Amerıkalı dağ lara veya plâjlara akın etmekte ve şehırlerden uzaklaşmaktadırla Dok torlar bunlara, sıcaklar atalıncaya kadar gerı donmemelenni tavsiye etmıslerdır Nevv York şehrınde o kadar çok otomobıl dısarı doğru akın etmek tedır kı polısler seyruseferı ıdare edemez bır hale gelmışler, bır çok yerler de tıkandıaından helıkopterler kullanmaga başlamiâlaıdır. Inonu, partılıleıe hıtab ederken (Yazısı 6 ncı sahıjemızde) KOKEDE SON MÜBADELE...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog