Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CITMHURIVILT C EylÛI 1953 ' HALKÂ UZUN VADELI EVLİK ÂRSA TEVZI EDILECEKTIR. A Her şahsa ancak bir evlik arsa verilecektir. Arsalar 210 M2 olup bedelleri 1650 liradır. Bu arsa bedeli vatandaşlann tapulan verilip arsa sahibi olduklarından sonra borclanmak suretile 33 ay vade ile ayda 50 lira taksitle ödeyeceklerdir. B 1200 aded arsa tevzi edilecektir. Arsalar müracaat sırasına göre tevzi edilecek, 1200 numaradan sonra müracaat edenlere halile arsa verilmiyecektir. Tevzi ilânımız üzerine tstanbuldan bizzat, taşracVm telgrafla müracaat edilecektir. Taşradan müracaat edenlere ayrılan parseller numarasile kendilerine bildirilecektir. C Tevzi edilecek arsalar Istanbul Beledîyesinin Memurlar Kooperatifine tahsis edilen meşhur Banıthane bahçesile hududdur. Rütubetsiz temiz hava, Marmaraya hâkim LONDRA asfaltma hudud ve Küçükçekmeceden 17, Floryadan 9, Yeşilköyden 7 kilometre şehre daha yakındır. D Taşradan arsa aynlmış vatandaşlar arsa ayrıldığı müessesemizce bildirildikten sonra aşağıda yazılı şekilde bir vekâlet göndererek tapulannı alarak arsa sahibi olacaklardır. VEK\LET SURETI Yesılkoyle Bakırkoy arası LONDRA Asfaltı Kulelı ve Kocasınan mevkıındc uhdeme 1650 lıraya ıpoteklı gayrimenkul almağa vekıl Hamdı Kafahyı tayın ettım Çevre=ınde bir vekâlet 2 vesıkaıık resım muessescmız adresıne gondereceklerdir. E Arsa tevziine tâbi olacak müşteriler ^almüdürlüğüne makbuz mukabili ödenmek üzere müessesemiz adresine posta havalesile tapu harcı olarak yalnız 90 lira gondereceklerdir. K Tapularını alarak arsa sahibi olan vatandaşlar, borclarını İstanbulda bulunanlar bizzat müessesemizin Karaköy Ziraat Bankası 2821 numaralı hesabına yatırarak makbuz alacaklard". Taşradan arsa sahibi olanlar da bulundukları mahallin banka veya posta havalesile keza Karaköy Ziraat Bankası 2821 numaralı hesabımıza taksitlerini göndererek gönderdikleri banka veya posta havale ) akbuzlannı saklıyacaklardır. N O T : Vatandaşları malî buhrana sebebıyet vermeden evvelemirde arsa sahibi yapmaaa karar veren muessesemızın arsalannı görmek arzu edenler cumar'esı gunleri saat 13 te müessesemizden kalkan ucreUız vasıtalarla gorebıleceklerdır. Her talıb muracaat tarıhınrien ıtıbaren bır ay ıcmde vekâlet 2 resım ve 95 lira harc parasım gondererek tapusunu alacaktır Aksı halde arsası dığer ıstıvenlere verılecektır ADRES: HÜSEYİN TASDELENLER AMERİKAS § ŞİRİN EVLER MÜESSESESİ. TEL 41871 Karaköy Rıhtım Caddesı Kefeli Huseyın han bıüşığı Kuçuk han kat 1 2 ISTANBUL. İÇKİSIZ S A Z Cağaloğlu Çiftesaraylar Bahçesinde Saat 15 30 dan 20 ye kadar okuyacak sanatkârlarımıı bu paar saat 14 ten 24 e kadar ses sanâTfcârfarını dınleyınız. Saat 20 den sonra jkmarak «matkârlarırrm Muazzam fasıl Re sanatkârlar resmi geçidinde kıymetli Penhajj Sozen ' Nuian Guven ıtaılıle b ıtıı NERİMAN ALTINAÎ CtHA.N IŞIK ADN'AN TÜRKÖZÜ ABDCLLAH VUCE ULKEK AKMAN SUZAN KOKTÜRK DIKKAT Kıymeth sanatkâr RADIFE ERTEN korosunu NURHATAT TUREYEN NIHAL M L MUALLÂ FIRAT her pazar bahçemi7!e dınlıveceksınız Suna ALPMAN Yisemin ESMERGUL Mustafa Eroğlıı ISMAIL D U M B I L L U . Kasımpasah PEMBE HANIM Maltepe Süreyya Plâjı Uzerinde Taksitle Satılık Arsalar + Bu arsalar Arfalann tam karpsinda, •+ Surevva Paşa plâıı uzerinde + Asfalt Baedad raddcsıle tren volu ve denizuı arasmda. + Fevkalâde manzarah ve bn manzaranın kapanmasın^ tmkân olmıvan bir mevkidedir Muhtelıt fıatta ve eb'adHa fıatın % 25 ı pe s ın mutebakısı bır bucuk sene avlık t?ksıtledır T3k=ıtlet faızsızdır Peşınatın tedıyesını tnu teakıb yapıbcak çap ve sened derhal verılır. verılır Muısrast ar«avi kapaTrsk ıçın makbuz mukabıhnde 250 hra vatırmak lâzımdır. Her sun Mealtepe, Otobus Durağı No 93. Bevaz Koşk Not Idealtepeye Haydsrpaşadan tren, Kadıkoyden otobus vardır. BUGÜN G I ' N n r z AILE MATINESİ Emsalsiz d»imî programa ilâveten medarı iftiharı Kücük ÇiÇtlik Parkında N A C A R Saatlerinin En son modellerı gelmışttr. Saatçilerden ısrarls ısteyuııs. AYDA 11 LİRA Üstad MÜNİR NUREDDİN NOT Munır Nureddın her PERŞEMBE aksamı suarede Küçuk Çıftlık Parkında. Tel: 85771 TAKSİTLE M erino s Hereke Kumaslarından IsmsrlaTia eTbisenuı 150 liradan vaptırmakls parasız ev sahibi olabıhrsmız. RAKTO VE ö Z EL ISTIKLÂL Tesis Tarihi LISESİ 1922 Aksaray Mıllet Cad 98 numaradald bınasınd» kayıd v« kabule başlaraıştır. Sınıfların öğrencı sayuı az tutulduğundan yerler mahduddur Kayıdlarıru 15 eylule kadar yenılememış olan eskı oğrencılerin yerleri «çık tutulnuyacalrtır. Lisan ve fen derslerin* önem venlır v« bu derslere fazla saat ayrılmıştır. Salâhaddin Karakaşh Mahmudpaşa Kapalıçarşı kapısı yanında No 18 ZİRAAT ALETİ LASTİKLERİ TUrkiye Umuml Veklll KAYIB MAAŞ CÜZDANI Ankara Defterdarlığından »ldığım 1 inci Buyuk Mıllet Mcclısı azaların» nıdematı \atanı>e tertibınden verılen maaş cuzdanımı Kadıkov Malmudur. lagune naklettirmış vc mavıs 1953 a\ ı sonuna kadar o'.an a\hklarıml alınıs. tım Bu cuzdaru simdi kaybetmiş bu Ijnuvorum Kadıkoy Malmudurlugun. den \erıi<:m alacağıırdan eskı«ınm hukmu olmadığını bevan ederım Eskı Eskişehır M Vekılı Emin Sazak NEPTUN T.A.O. Galata, Ömer Abed Han Tfpt '**''. * .•X*X«.vI» ^ıll TEPEBAŞI KAPAU SALONU Her turlu toplantı. cav nışan, duğun ve sunnet duğunu ıcm emrınızdedır Bu salon her gun pastane şekhnde de çahşmaktadır Goruşmek ıçın her gun 42690a • • telefon edılebıhr,. memleketımızae mu\affakıyetle fı'len çahşmış maraf 85 senedenben raarka kalbur makınelerîmız gumruklerımıze geimıştır. Bır kaç gun ıçınde satışa arzedeceğımızı bılumum bavı ve muşterılerımıze sevmcle büdırırız. Turkıye Umum İthalâtçısr ORHAN KAZAN'CHAN Galata, Tunel Cad 74 Telgıaf KAZANCHAN Istanbul MAROT SCANİA VABİS Sahıblerine muhim ilân Kamvon ve \edek parça fıatları Turki\enın her yerinde aynıdır Şırketımız bu prensıpe zor şartlar ıcınde de sadık kaldığından nerede ve kımden alınırsa alınsın kamvon ve yedek parca fıatlar'nda vuKsekhk gorulduâu takdırde, fatura suretlerıle şırket merkez ne muracaat olunmas'nı rıca ederız. İdare Mechsi OMSER TICARET T.A.Ş. den MİMAR veya ^liihendis aranıyor I=t3nbulda şantıyede çahşmak ve detay hazırlamak uzere aranmaktadır. Y. Mimar Rukneddın Guneye muracaat İstıklâl cad. 186/5 Galatasaray SANAİİIN/H FENNİ SÜNNETÇI NURİ EŞSİZ Aksaray Mıllet Cad Nfc 14 Telefon 25298 "" ' Devren Satılık Yapı • Kooperatifi Hissesi Bebek sırtlarında Nısbetıye mevkunde Etıler Yapı Kooperatıfı hıssemı seyahat dolayısıle devren satmak ısüyorum. Mevkıı guzel, proje ve mşaatı cıdden çok mukernmel olan ış bu arsamı devren almak ısüyenlenn bizzat Şantıyeve kadar gıderek mahallen gormelcrı \ e dığer hususlar ıçın 87772 No lı telefona muracaatleri k İKARÜS ^ HÂNS CGASSNER VE ORT. KOL ŞTİ ŞfşTı, Büyükdm Cpd. 27 İ8TANBUL DUMEKS O<o, Kamyon trearch T.A.O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog