Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

« Eylfll 1959 CÜMHURÎYCT mo dohforların tavsiqelenni dinleıjiniz Sâf, besleyici, hazmı kolay olan meşhur mutbak margarini VİTA'yı hepsi tavsiye etmektedirler. VİTA., sayesinde midenizde hiçbir ağırlık, hiçbir ekşilik hissetmezsiniz. ÇOnkö VİTA gayct fıhhî jartlar altında en mOkcmmel nebaM yaglarla fmal edilir CünkO VİTA tamamcn sâftır, kaltlesi hep aynıdır ve onunla pişen ycmcklcr fevkalâde tezzetli olur Ü Dikkat! yalnız UNlLEVER'in (Bakırköy) imal ettiği HAKİKÎ VİTA'yı israrla isteyiniz. Çünkfl VİTA 0/0IOO besleyici, hazmı kolay, A ve D vıtaminlerını ıhtıva eden bır marganndir. ve unutmayınız.... VİÎA cok elverişli ve ucuzdur. Plâja 10 Metre Mesafede Satılık Arsalar İstanbul Yapı Kollektif Şirketinden: Bugun gündüz BÜ\^KUt,Kt O L I / Ü r.s^r.ta «aat 14tenitlbaren üstad FEHMI EĞE ldartsinde EĞE CAZ ORKESTRASI. Saat 17 den iübaren bürük program vt eşsiı sanatklr Bahçekapı U Bankası arkası Yeni Vakıf İş Hanı kat % No. 15 16 FLORYA KOYUNDA Küçükçekmece Cihangir Mahallesi Arsaları Ipek kumlu, billur sulu. şifa kaynağı FLORYA koyunun batı sahilindedlr. Sirkecive LONDRA ASFALTI volu ile 23 kilometre mesafede olup, gerek elektrikli banlivö treni ve gerekse otobüsle 20 dakıkadır. Florva kovu tabii plâiına turistik (otel gazino plâj) a 10 metre mesafederfir. Tazyikli su (Terkos) tesisatı mevcuddur. 300 400 metrekarelik arsaların metrekare fiatlart 10 liradır. Ancak sirketimizin meşhur fiat indirmesmi. bir defava mahsus olmak üzere bu plâj sahasına da teşmil etmis bulunuyoruz. 9/9/953 Çar$amba günü arsala rını alanlardan arsa bedeli, meterkaresi 5 liradan hesab edilecektir. Türkiyenln hic bir yerinde bu seraitte bir fırsatın bir daha zuhur etmivecegini savın alıcılara hatırlatarak fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Plâj sitesi arsaları pek mahdud olduğundan Çarşamba günü hareket edecek olan ücretsiz vasıtalarımız içln. daha evvelden sirketimize müracaat edip sıra tercih numarası ile otobüs fıslerini almalarını sayın müsterilerimizdçn rica ederiz. Arsa seçiminde arsalarını avıranlardan 250 lira kaparo alınır. Bedelin üstıi tapuda tahsil edilir. Müsteri tapusunu 4 gün içinde almazsa Ş»ket arsasını baskasına vermekte muhtardır. PERİHAN SÖZERİ KONSERİ MEFHARET ATALAY Halk tttrkttleri sanatkân ŞEN KARDEŞLER Sesle Çlifiler sanatkin CELAL ŞAHtN COŞKUN KARDEŞLER Varyet* jHAuı ANATİT GÖKÇEN BORA Akrobasl, imitasyon ve monoloğ. YATIU YATISIZ YOz ve Vucüttakl leke. Çil ve çatlaklan tedavt cfldinizı yumuşatır^ ISIK LISESI "Eski Feyziye,, KUSULUŞ TARtHt 1885 KIZ ERKEK Y U V A İLK O R T A L Î S E 10 Taksitte Begenmek şartile 135 155 165 LİRAYA RIETER WERKE DIPL. ING. VVALTER HÂNDEL K. G. Harb Okuluna öğrenci alınacak Lise' bitirme engel imtihanları eylul ayı sonunda belli olacaöından hevesli ögrencilerin maödur olmamaları icin giris imtihanı 1 ekim 1953 tarihine kadar uzatılmıstır. Yalnız taliblerin 15 evlul 953 tarihine kadar Okula müracaatleri sarttır. Girls şartları Ankara Harb Okulundan. diğer verlerde As. daire ve şubelerinden öğrenilir. (137952788) ELBİSE Manto ve Tayvörü Yaptırmakla ALTIN kaplama kol saatl sahibi de olabilirslnlz. A D N A N İ P E R Yeni yılın öğrenci kayıd ve kabulun» Tt «aki öjr«ncü«rin k»yıdlarının yeniİMunacm* baslanm'ıştır. Kadrosu tamam olan sıruflard» kayıdlara «on vtrilacckür. 1953 agurtot aonuna kadar taksitini yatırıp kaydını yenüemiyen eski öğrencüerln ycrleri yanl müracaatlera tahıiı olunabilecektlr. Yabancı dil öğretlmi Ukokul üçüncü ıınıfta bttjlar. Muayyen semtlerdekl yuva ve ilkokul Sğrencilerl okul (rtobfljlerinden fıydtlanabillrltr. Kayıd için pazardan başka her gün saat 9 llâ 17 aıasmda okuim basvunılabilir. ^ ^ • ^ • I ^ M I B H TELEFON t M87I I B B ^ H I H H İ H H H B H I I M H I ^ ^ ^ OZEL Yatıh KONSTANZ Kurmmk KJremit icin Boğazda Satılık KÖŞK Üsküdar Türk Kız Koleji KADIKÖY FENERYOLU HUSUSÎ Yatl812 Hizmetinlzdrdir TÜRKMAY Bryogln tstiklâi Cnd No. 392 391 Boğazın en güzel yerl (Kireçburnunda) asfalt üzerinde harlkulâde manzaralı. 7 odalı kârgir, içınde daiml memba suyu. büytik bahcesi, muhtelif vemis agaclarile. 7 eylul pazartesi günü saat 1415 arasında Sarıver lcra Memurlu^unca son ve kat'î satısı yapılacaktır. 953/493 dosya numarası). Fiatı: 48,200 Türlt Bayanlan Taksitle GtYİM MÜESSESESt Kadın Erkek Trenckotlan Bebe, Çocuk ve Hazır elbise daireler| Çarşıkapı. Tutum Bankası üstünde k?t 1 Resml lise ve ortaların muadili olan Kolej, kıılarınıza lyi bir yabancı dll kazandıran ciddî ve sakin bir ilim yuvasıdır. Kayıdlar kısa bir müddet daha devam «decektir. Kayıdlaruu yenilemiyen eski öğrencilerin yeıine yenlleri ahnır. Fıstıkağacı Sürahicl sokak No. 1, Telefon: B0337. Biçki Dikiş Tcrakki Yurdu Kayıdlara başlanmıştır. Pazardan maada her gün saat 10 17 arası müracaat kabul edilir. Altınbakkal Babil sokak (Radyoevi karşısı No. 63. Tel: 85700 tlâveten erkek çamaşırı, çiçek ve nakıs dersleri , SATILIK^ FABRİKA ve DEPO Siçli Bomontide Müracaat: Panealtı Haylayf Dastanesinde AH SaSlama Tel 81779 Yatıh Yatısız KALAMIŞ ANA ve İLKOKUL öğrenciler: Saat 18 • kadar Okulda kalabillrler. Kız Erkek Kayıdlara devam etmektedir. Çocukları •vlerinden alan otobüa servisl vardır. Tel: 44128 Ttlgnf : TÜRKMAY İst. f Muhaberal ve Ticarel Şefl Aranıyor İvi almanca bilen tecrübeli bir muhaberat v« tlcaret sefine ıhtivac vardır. Alâkadarlarm tercümeihal ve resimlerile P.K. 1636 ya müracaatlerl rica olunur. I Imar durumları mevcud satılık emlâk Istanbul Defterdarlığından: Kandillide Kiralık Bogaztçinde K.andillide manzaralı bütün konforu haiz apartıman dairesi klralıktır. Müracaat: Telefon: 83684 Elektrfk »antr&llan, hava hatları ve sehir «ebekeleri tesiı eden bir müessese, Elektrik Yükıek Müh endUleri, Mühencfisler •e Fen Memurlan Anyor îsteklller el yazılarile yazılnus blj. hal tercümesi ve ücret taleblerile birlikte (Mühendls) rtimuzu İle İstanbul 176 P. K. na müracaatlerl rica olunur. Galata Askerlik Şubesi Başkanhğmdan: Galata Askerlik Şubesinde kayıdh 934 doğumlu ve bunlar: ! \s «'pme tîh verli ve vabancı eratm son voklamalarına 18 eylul 953 te baslanacak. 10 ekim 953 te son verilecektir. Davetiveler mahalle rruhtarlarına eönderilmek üzere hükumete teslim edilm'stir Mahallelere avrılan aünlerin mahalle muhtarlarından öğı ilân olunur. (13560) N Î M E T E R İ M Aile Bicki Dikiş Yurdu talebe kaydına başladı. Yıllarca yurd ıdare etmiş. tanınmış ve takdir edilmis olan MMET ERİM. tecrübeli ve en ileri metodu ile biçki, dikiş ev işleri şapka, korse, çiçek. bova vesair derslermi talebesine kolavhkla gösterir. T T 111 Eğitimden tasdikli diploSı ma verilir Adres Beşiktas Şainedim caddesı Başaran A.pt No 63 20 75 Evlik Arsa Aranıyor Arsa sahiblerinin capları ile birlikte Alpulluda Şeker Yapı Kooperatifine müracaatlerl. SATILIK OTOMOBİLLER Çok ıvi vazıyette ve makul fıatlarla 51 Mercury. Ford de Soto. Studebaker, Dodge. 52 Opel kapiten (spor) Renault, kapıten. Rover Morıs Lıncolin. Hilmann, Fiat. Müracaat Otomobil Pazarı (Otomobil alınır. satılır Yenisehh\ Ser darömer caddesı No 31 Tel 42735 T V Kıymeti Teminatı S ünnet c i Dosya No. CI N Sİ Lira Lira 5189382 Fatih, Şehremini, Fatma Sultan Mah 1340 100.50 » • • A C E L E SATILIK • eski Kaynata So. yeni Kuyulu çıkmazı Beşiktas Köyiçi Ihlamur (vergiye gore kaynata) so. 1928 ada, 73 Dere caddesi No. 6 parsel en eski, eski 16 yenl, taj 18 kapı örücüler 29. Müracaat. •ayılı 69.74 M2 ahşab evin tamamı 56198 Fatih, Beyazıdağa Mah Yeni Hallaç Hasan 225 16.87 Tel: 40335 * KİRALIK so. 1565 ada, 16 parsel eski 18 yeni 22 taj Ortaköv tramvav cadde18 kapı sayıh 158 M2 bahçeli evin 1/24 sinde 93 No lı Isık apartıhissesi. | manı kaloriferlri. otomat 5172651 Eyüb, Fethi Çelebi Mah. eski Kışla ver349 26.17 gömme banyo. 5 oda. mu gi kaydına göre (Mezarhk) yeni Münzevi İKaloriferli, möbleli, möblesix| tedil fiat. Kiralıktır. Az daKışla ve Değirmen yolu so. 116 ada, 30 dairtfler. :re kalmıştır. Kapıcıva müparsel eski 51 kapı sayüı 1042 M2 kuyusu |cih'angir Tavukuçmaz 2628 racaat. . ve kulubesi olan bostanm 4'72 hissesi. Idaire 10 a müracaat. 5134171 Beşiktas, Arnavudköy, Arnavudköy Mah. 1600 120. yeni Tayyareci Suphi, Dubaracı so. 126 ada, 3 parsel en eski 468 eski 2426 yeni 26 taj 26 (imara göre) kapı sayıh 80 M2 arsanm 2/4 hissesi. Memleketimızce tanmmıs 519501 Kadıköy, Osmanağa Mah. eski Miroğlu 10928 819.60 yeni Canan so. 12 ads, 56 parsel eski 17 mük. yeni 20 kapı sayıh 341.50 M2 ars»nın 4/5 hissesi. G İ Y İ M E V t 5163056 Eminönü, Çakmakçüar, Mercanağa Mah. 4000 800. eski Çakmakçılar yokuşu, yeni Çak. Beyoğlu. îstiklâl Caddesi 320 324 numaralı makçlar yokuşu (Valde han hanı sağir ust fi^ Q f / \ S Mağazasına nakletmijtir. kat) 339 pda, 39 kapı, eski, yeni 39 kapı sayılı 35 M2 harab kârgir odanın tamamı. 5174231 Eyüb, Düğmeciler Mah. eski Arpaeminl 7134 535.05 SİVİL GENEL EMEKLİ DERNEGİNDEN: yeni Zahireci so. 151 ada, 20 parsel yenl 10 kapı sayıh 444.54 M2 bahçeli ahşab eDerneğimlz heyeti merkeziyesl, Beyoğlunda Büyük Parvin tamamı. makkapı Telgraf sokağtnda 2 numaralı Apt. nın 1 nu Yukarıda yazılı gayrimenkuller 11'9/958'cuma günfl saat 14.30 da maralı dairesine nakledilarek burada faaliyete ve slvil Millî Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda avrı ayrı açık arttırma ile •satılacaktır. Arsaların imar durumlan her zaman görülebilir. emeklilerin kaydına başlandığı ilân olunur. İsteklilerin nihayet saat 14.30 a kadar yatıracakları teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarile birllkte Ihale günü komisyona, fazla bilgi içın sözü geçen Müdürlüğe başvurmaları. (13359) NİHAD AITMTAŞ Dükkân •PEHLİVAN GÜREŞLERİ™ 13 eylul pazar günü Meriç kazası büyük Altac köyünde îsmail Gündüz tarafından büyüjt sünnet düğünü ve pehlivan güreşlerl tertib edilmiş.tir. lkramiyeler basaltına 200, büyük orta 150, kücük orta 100, deate 100 liradır. YUıde yirmlsi >eniklere Kiralık v rl c k i . ••••••••••i e ie e tr NAK1L ı EKSELSYOR Fenni Havagazı Tesisatı Yapanlara İ.E.T.T. îşletmeleri Umum Müdürlüğünden: HACI EMIN FIDAN Yazlık evi: Suadiye tren istasyonu arkası Akkurt So. No. 17 BEMİZYOLLARI İŞLETNESİNDEN İzmir I l â v e Sef eri Fuar münasebetiie mevcud postalara ilâveten Ordu vapuru zuhurat bir sefer için tştanbuldan 13 Evlul Pazar saat 14 te kalkacak ve 14 Eylul Pazartesi saat 10 da İzmire varacaktır. Daha fazla malumat almak istiyen saym yolcuların tstanbul acentalığına müracaat etmeleri rica olunur. Telefon: 40133 (13903) »EPİLA SAM ENSTİTÜSÜ c I Bayanların ionsuı ıztırabmı dindlren yegftne müessesedir. Yüz. kol ve bacaklardaki müı'lç tüyler (tekrar çıkmamak üzere fiderülr. Flatları elverlsll, Ui her hususta emnlyetll v« garantllidir. Taksim, Anace»me Cad. Ahu Apt. No. 2 (Fransız sefareti arka«ı) Tel: 49601 Ankara: Mithatpasa Cad. No. 60 (Kocatepe durağı) Tel: 85005 24/3/1953 tarih ve 8367 sayılı Resml Gazetede intişar eden ve neşir tarihinden itibaren yürürluğe girmiş olan havagazi iç tesisat yönetmeliği ve fenn! şartnamesi gereğince, havagazi iç tesisatı yapabilmek İçln yetki belgesi almak mecburidir. Bundan böyle İç tesisat yapacaklann imtihanlarının ilkl 1954 senesl mart ayının Uk cuma günü saat 14 te İdaremiz merkezi olan Metro handa yapılacaktır. Mütemmim malumat ahnak istiyenlerin, tdaremls Müşteriler Dalresl Fen MUdürlüğüne müracaaüerl llân olunur. (13729) YARIN AÇILIYOR Satılık Köçk AYDIN OKUL G Ü N D Ü Z L Ü YUVA İLK KIZ ERKEK Muadeleti tasdikli Kayıdlara baglanmıştır. Eski öğrenciler 15 eylule kadar kayıdlarını yenilemedikleri takdirde yeni müracaatler kabul edilecektir. Müracaat: Her gün 917 arasında yapılır. Telefon: 40181 Otobüs servisi vardjir. TAKSİM ÖZEL AYDIN OKUL ŞUBESİ TUVA tLK KIZ YATILI YATISIZ Kayıdlara başlanmıştır. Eski öğrenciler 15 eylule kadar kabul edilecektir. Mahdud yatıh yer vaıdır. kayıdlarını yenilemedikleri takdirde yeni müracaatler Müracaat: Her gün 917 arası. Telefon: 82859 Niaantagı Teşvikiy» caddesi No. 135 Otobüiı aervUl vardır. NİŞANTAŞI ÖZEL Kalamış. caddesinde bir buçuk dönüm bakımlı bahçe içinde iki kat 8 odah müştemllâtlı bir kösk satılıktır. Kalamıı caddesi 1712. Müracaat: Tel: 60731. KİRÂLIK CARAJ Nişantagında Valikonağı caddest tngiliz mektebi ya nında eski STROEN servis tgtasyonu olan 8 araba alan muntazam gara] kiralıktır. Müracaat: Telefon: 23101. 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog